You are on page 1of 9

Reaccions i equacions químiques

Tipus de reaccions químiques
Energia de les reaccions químiques
Velocitat de les reaccions químiques

ordenant-se de manera diferent de com estaven inicialment.U8 |Reaccions i equacions químiques Reacció química: Reagrupació d’àtoms que. constitueixen noves substàncies pures. . Equació química: Representació simbòlica d’un procés real que ens indica el balanç de matèria d’aquest procés.

U8 |Tipus de reaccions químiques Classificació elemental Reaccions de combinació Reaccions de descomposició Reaccions de substitució o desplaçament Reaccions de doble desplaçament Classificació per la naturalesa de la reacció Reaccions àcid .reducció .base Reaccions de precipitació Reaccions d’oxidació .

Na2O(s) + H2O(l) → 2 NaOH(aq) b) Reaccions de descomposició. CaCO(s) → CaO(s) + CO2(g) c) Reaccions de substitució o desplaçament. a partir d’un compost determinat. Reaccions en què un element desplaça un altre d’un compost. Reaccions en les quals s’obtenen dues o més espècies químiques. AgNO3(aq) + NaCl(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s) . en reaccionar. un únic compost.U8 |Classificació elemental de les reaccions químiques Des del punt de vista elemental i general les reaccions químiques es poden classificar en: a) Reaccions de combinació. Reaccions en què dos elements es desplacen mútuament a partir de llurs compostos. 2 Al(s) + 6 HCl(aq) → 2 AlCl3(aq) + 3 H2(g) d) Reaccions de doble desplaçament. Reaccions en les quals dos o més elements o compostos formen.

apareix un color rosa violat característic. allibera ions OH–. Àcid + Base → Sal + H2O En afegir unes gotes d’un indicador anomenat fenolftaleïna a una solució d’un hidròxid. . Reaccions de neutralització: Reaccions en les que es combinen els ions H+ de l’àcid amb els ions OH– de l’hidròxid o base. en solució aquosa.U8 |Reaccions àcid – base o de neutralització Àcid: Substància capaç d’alliberar ions H+ quan es troba en solució aquosa. Base: Substància que.

NaCl(aq) + AgNO3(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s) ↓ El precipitat groc és de iodur de plata.U8 |Reaccions de precipitació Reaccions de precipitació: Reaccions en què s’obté un producte sòlid insoluble que s’anomena precipitat. .

el sofre guanya electrons. molècula o ió) guanya electrons.reducció Oxidació: Procés en què una espècie química (àtom. és l’oxidant. En aquesta reacció. Reaccions d’oxidació-reducció o reaccions redox: Reaccions de transferència d’electrons. es redueix.U8 |Reaccions d’oxidació . i el sodi els perd. s’oxida. Oxidant: Espècie química que en reaccionar guanya electrons. El sofre reacciona amb el sodi i s’obté sulfur de sodi. Reducció: Procés en què una espècie química (àtom. és el reductor. Reductor: Espècie química que en reaccionar perd electrons. . molècula o ió) perd electrons. Una espècie química cedeix un o més electrons a una altra espècie química que els capta.

Reaccions endotèrmiques: Reaccions químiques que tenen lloc amb absorció d’energia en forma de calor. En una reacció química es pot absorbir o emetre energia en formes que no són calor com en la fotosíntesi ( absorció de llum ) o en l’electròlisi ( absorció d’energia elèctrica ) En reaccionar el magnesi amb el dioxigen. es desprèn majoritàriament energia lluminosa. .U8 |Energia de les reaccions químiques Reaccions exotèrmiques: Reaccions químiques que tenen lloc amb despreniment d’energia en forma de calor.

• Temperatura. ja que al final de la reacció els trobem tal com estaven al començament. • Catalitzadors: Substàncies que augmenten la velocitat d’una reacció.U8 |Velocitat de les reaccions químiques Velocitat d’una reacció: Quantitat de substància reaccionant que es transforma o desapareix en cada unitat de temps i per unitat de volum. Factors que influeixen en la velocitat d’una reacció • Concentració de les solucions de les substàncies que reaccionen. L’estat de divisió en que es troben els reactius influeix en la velocitat de la reacció. . • Estat de divisió en què es troben els reactius. per això les branques petites cremen molt més ràpid que els troncs. sense que aparentment prenguin part en el procés.