You are on page 1of 9

Reaccions i equacions químiques

Tipus de reaccions químiques
Energia de les reaccions químiques
Velocitat de les reaccions químiques

ordenant-se de manera diferent de com estaven inicialment.U8 |Reaccions i equacions químiques Reacció química: Reagrupació d’àtoms que. constitueixen noves substàncies pures. . Equació química: Representació simbòlica d’un procés real que ens indica el balanç de matèria d’aquest procés.

reducció .base Reaccions de precipitació Reaccions d’oxidació .U8 |Tipus de reaccions químiques Classificació elemental Reaccions de combinació Reaccions de descomposició Reaccions de substitució o desplaçament Reaccions de doble desplaçament Classificació per la naturalesa de la reacció Reaccions àcid .

Reaccions en les quals s’obtenen dues o més espècies químiques. CaCO(s) → CaO(s) + CO2(g) c) Reaccions de substitució o desplaçament. AgNO3(aq) + NaCl(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s) . un únic compost. 2 Al(s) + 6 HCl(aq) → 2 AlCl3(aq) + 3 H2(g) d) Reaccions de doble desplaçament.U8 |Classificació elemental de les reaccions químiques Des del punt de vista elemental i general les reaccions químiques es poden classificar en: a) Reaccions de combinació. Reaccions en què dos elements es desplacen mútuament a partir de llurs compostos. en reaccionar. Reaccions en les quals dos o més elements o compostos formen. a partir d’un compost determinat. Na2O(s) + H2O(l) → 2 NaOH(aq) b) Reaccions de descomposició. Reaccions en què un element desplaça un altre d’un compost.

Àcid + Base → Sal + H2O En afegir unes gotes d’un indicador anomenat fenolftaleïna a una solució d’un hidròxid. Base: Substància que.U8 |Reaccions àcid – base o de neutralització Àcid: Substància capaç d’alliberar ions H+ quan es troba en solució aquosa. en solució aquosa. apareix un color rosa violat característic. . Reaccions de neutralització: Reaccions en les que es combinen els ions H+ de l’àcid amb els ions OH– de l’hidròxid o base. allibera ions OH–.

NaCl(aq) + AgNO3(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s) ↓ El precipitat groc és de iodur de plata. .U8 |Reaccions de precipitació Reaccions de precipitació: Reaccions en què s’obté un producte sòlid insoluble que s’anomena precipitat.

s’oxida. El sofre reacciona amb el sodi i s’obté sulfur de sodi.U8 |Reaccions d’oxidació . En aquesta reacció. és l’oxidant. es redueix. Una espècie química cedeix un o més electrons a una altra espècie química que els capta.reducció Oxidació: Procés en què una espècie química (àtom. Reductor: Espècie química que en reaccionar perd electrons. . i el sodi els perd. Reducció: Procés en què una espècie química (àtom. el sofre guanya electrons. Oxidant: Espècie química que en reaccionar guanya electrons. Reaccions d’oxidació-reducció o reaccions redox: Reaccions de transferència d’electrons. és el reductor. molècula o ió) perd electrons. molècula o ió) guanya electrons.

es desprèn majoritàriament energia lluminosa. . Reaccions endotèrmiques: Reaccions químiques que tenen lloc amb absorció d’energia en forma de calor. En una reacció química es pot absorbir o emetre energia en formes que no són calor com en la fotosíntesi ( absorció de llum ) o en l’electròlisi ( absorció d’energia elèctrica ) En reaccionar el magnesi amb el dioxigen.U8 |Energia de les reaccions químiques Reaccions exotèrmiques: Reaccions químiques que tenen lloc amb despreniment d’energia en forma de calor.

per això les branques petites cremen molt més ràpid que els troncs. .U8 |Velocitat de les reaccions químiques Velocitat d’una reacció: Quantitat de substància reaccionant que es transforma o desapareix en cada unitat de temps i per unitat de volum. L’estat de divisió en que es troben els reactius influeix en la velocitat de la reacció. • Estat de divisió en què es troben els reactius. • Catalitzadors: Substàncies que augmenten la velocitat d’una reacció. Factors que influeixen en la velocitat d’una reacció • Concentració de les solucions de les substàncies que reaccionen. sense que aparentment prenguin part en el procés. ja que al final de la reacció els trobem tal com estaven al començament. • Temperatura.