You are on page 1of 6

Pengurusan Pengetahuan (Knowledge Management) strategi penting dalam

pengurusan sesebuah organisasi.

Oleh:

Zulkefli Abdul Rahman

Universiti Teknologi MARA Perak

Zulke796@perak.uitm.edu.my

Pengenalan

Agak sukar untuk mendefinisikan erti Pengurusan Pengetahuan atau ‘Knowledge
Management” yang rata-rata telah menjadi bualan atau isu dalam perbincangan
pengurusan, mesyuarat, seminar atau bengkel di dalam sesebuah organisasi.
Pengurusan pengetahuan sudah tentunya bukan satu produk yang boleh digunakan
semata-mata untuk memperbaiki sesebuah organisasi. Sebagai contoh Profesor Dr.
Elias M. Awad (2007) memaklumkan di dalam bengkelnya, Presiden Hosni Mubarak
sebelum berangkat pulang ke Mesir telah berpesan kepada pegawai-pegawai kedutaan
Amerika Syarikat untuk disampaikan kepada Presiden George W. Bush bahawa
demokrasi bukan satu produk yang boleh dibawa ke dalam Negara Iraq dan ia tidak
boleh memperbaiki keadaan dalam sekelip mata. Ini menunjukkan perbezaan di antara
sesebuah produk dengan sesuatu proses yang melibatkan banyak aspek pemahaman
bahasa tabii, pembuktian teori, perancangan dan penyelesaian masalah, pembelajaran
dan penglihatan dalam konteks pengurusan pengetahuan (Tecuci, 1998). Sebenarnya
pengurusan pengetahuan telah diberikan perhatian sejak sekian lama dalam sejarah
pengurusan manusia. Ilmuan Islam Abdel Rahman Ibn-Khaldun(1332-1406) merupakan
salah seorang pemikir Islam yang diiktiraf oleh ahli-ahli sosiologi dalam perkembangan,
pembangunan serta pemindahan pengetahuan seperti yang dihuraikan oleh Ritzer
(1996). Sehubungan itu menurut intisari Surah Luqman ayat 27 (JAKIM, 2007), dalam
era globalisasi ini, umat Islam perlu menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Ilmu
bukan sahaja diperlukan untuk menguasai teknologi, bahkan untuk dijadikan benteng
pertahanan diri dalam mengharungi pelbagai cabaran. Tanpa menguasai ilmu, umat
Islam pastinya terus ketinggalan sedangkan dunia yang semakin maju menyediakan
banyak peluang untuk dikejar oleh mereka yang benar-benar inginkan kecemerlangan.

Definisi-definisi Pengurusan Pengetahuan

Walaupun dalam perspektif Islam telah dinyatakan mengenai kepentingan ilmu
pengetahuan dalam pembangunan masyarakat, namun pemikir-pemikir atau ahli-ahli
pengurusan dari barat lebih dikenali dalam membincangkan isu pengurusan
pengetahuan. Antara ahli-ahli teori pengurusan (management theorist) yang
menyumbang dalam perkembangan pengurusan pengetahuan adalah seperti Peter F.
Drucker, Paul Strassman dan Peter Senge dari Amerika Syarikat (Barclay, 2005).
Perkembangan dalam bidang pengurusan bermula dengan kepentingan maklumat

1991) “Pengurusan Pengetahuan adalah satu cara syarikat menjana operasi. polisi dan peraturan organisasi serta pakar-pakar dan pekerja-pekerja yang berpengetahuan dan berpengalaman. Pada era 1970an terdapat ramai penyelidik yang menumpukan perhatian di dalam perkembangan pemindahan dan innovasi teknologi maklumat yang mencetuskan penyelidikan terperinci mengenai kefahaman pengetahuan (knowledge). (Harvard Business Review. Amerika Syarikat. berkomunikasi dan mengumpil harta-harta intelek yang menjadikan mereka muncul sebagai organisasi yang bersaing berasaskan sumber ekonomi maklumat”. Antara definisi-definisi Pengurusan Pengetahuan yang kerapkali digunapakai dalam perbincangan. .”(Gartner Group Inc. mengurus dan berkongsi harta maklumat dalam sesebuah organisasi. dokumen. 2006) “Penjelasan mengenai pengurusan pengetahuan dapat difahami apabila membincangkan secara mendalam mengenai pengetahuan ‘tacit’ dan pengetahuan ‘explicit’. Perkembangan ini berlarutan sehingga pertengahan 1980an di mana ahli-ahli pengurusan mengiktiraf kepentingan pengetahuan. 1998) Perkembangan Konsep Pengurusan Menurut Barclay (1997) perkembangan Pengurusan Pengetahuan giat di bincangkan oleh para akademia di Harvard Business School. 1996) “Pengurusan pengetahuan ialah segala kegiatan yang berstruktur untuk penambahbaikan sesebuah organisasi melalui perkongsian maklumat serta penggunaan maklumat yang betul. modal berstruktur dan modal perhubungan.”(McShane and Glinow. Kedua-dua bentuk pengetahuan ini adalah pengetahuan asas dalam diri manusia yang amat berguna apabila maklumat-maklumat dapat dikongsi bersama untuk bekerja dalam pasukan” (Nonaka. Harta maklumat organisasi berbentuk pangkalan data. penggunaannya serta persaingan yang wujud di kalangan profesional mengenai kaitan pengetahuan dengan pembangunan sesebuah organisasi. Seterusnya era 1980an telah mewujudkan konsep baru seperti Perolehan Maklumat (Knowledge Acquisition). persidangan dan rujukan ilmiah ialah: “…Ianya merupakan satu disiplin yang mempromosikan pendekatan bagaimana mengenalpasti.(information) di dalam sesebuah organisasi dan fokus mereka adalah kepada pembelajaran organisasi (Organizational learning) yang berterusan. Penentu kejayaan organisasi dalam menguruskan maklumat mesti berasaskan kepada modal intelek yang merangkumi persaingan modal insan. Malahan segala bentuk pembangunan individu atau organisasi adalah berasaskan kepada pengetahuan yang dibangunkan dalam sesuatu hasil pembangunan dan penyelidikan. Pengetahuan Kejuruteraan (Knowledge Engineering) serta pengetahuan yang berasaskan system (Knowledge Base Systems).

penjanaan ilmu pengetahuan merupakan proses berterusan yang signifikan bagi menentukan kejayaan pengurusan dalam organisasi (Mandle dan Winkler. Menurut Dr. dalam prakatanya (2005) beliau telah menunjukkan sebuah jadual mengenai senarai bahan rujukan untuk pengertian Pengurusan Pengetahuan dan mendapati hasil kerja dari Ikujiro Nonaka telah disenarai sebagai bahan rujukan yang paling banyak iaitu 41 kali rujukan dalam 101 kertaskerja dalam masa 7 tahun. masyarakat setempat dan masyarakat dunia. Di dalam mengejar pencapaian tersebut. usaha-usaha untuk meningkatkan system penyampaian perkhidmatan yang merentasi Agensi Kerajaan adalah untuk: Mengurangkan kerenah Birokrasi Penurunan dan perwakilan kuasa Perkhidmatan kaunter Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Pelaksanaan Standard MS ISO 9000 . Ketua Pengarang International Journal of Knowledge Management. Jennex. 2007). Artikel yang paling terkenal dan menjadi rujukan adalah hasil penyelidikan Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuci yang berjudul “The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation “(1991). organisasi. Menurut MAMPU (2006). ketelusan dan keberkesanan system penyampaian perkhidmatan kerajaan (service delivery system). Peranan Modal Insan dalam Pengurusan Pengetahuan Pengurusan Pengetahuan diangggap sebagai satu konsep dan instrumen untuk merealisasikan objektif sesebuah organisasi. Selepas terbitnya artikel itu. Hasrat inilah yang mendorong kerajaan Malaysia untuk melaksanakan pelbagai usaha dalam meningkatkan tahap kecekapan. Manakala sebuah buku pertama mengenai Pengurusan Pengetahuan berjudul “The Knowledge Value Revolution” oleh Peter Senge dan Saikaya. 1989. telah diterbitkan juga oleh Harvard Business School Press.Istilah Pengurusan Pengetahuan (Knowledge Management) seterusnya digunapakai di dalam Jurnal terbitan Harvard Business School pada tahun 1989 yang berjudul “Sloan Management Review of Organizational Science”. satu artikel Pengurusan Pengetahuan yang bertajuk ‘Brainpower’ telah diterbitkan oleh Tom Stewart dalam majalah popular ‘Fortune’. Pada era 1990an beberapa firma perundingan pengurusan terutama dari Amerika Syarikat. tumbuh seperti cendawan dan menganjurkan seminar Pengurusan Pengetahuan kepada beberapa organisasi perniagaan. Eropah dan Jepun. Paling ketara sekali ialah penyelidikan Ikujiro Nonaka yang cuba merungkaikan semula pengertian pengurusan sebenarnya. Murray E. beberapa hasil penyelidikan dan penulisan terus membincangkan mengenai isu pengurusan pengetahuan dalam perkembangan individu. Pada tahun 1991.

Pembangunan modal insan menjadi dasar dalam memastikan program pendidikan diberikan kepada rakyat bermula dari peringkat pra sekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. usaha-usaha itu memerlukan penggembelingan sumber tenaga manusia (modal insan) secara efektif dan melalui proses perancangan yang diatur dengan rapi. mempunyai jati diri. Lebih penting lagi. khususnya daripada organisasi untuk menyuburkan budaya memperolehi ilmu pengetahuan. Tanpa sumber manusia berkualiti sesebuah Negara akan lemah kerana ketiadaan faktor manusia yang menjadi pencetus kepada inisiatif baru dalam kegiatan sosioekonominya. berdisiplin dan mampu bersaing di pasaran kerja antarabangsa seiring dengan pelan induk Rancangan Malaysia Ke 9 (Mohamad Sofee Razak. Situasi begini memerlukan pengorbanan. Bagi menghasilkan sumber insan dinamik. Oleh sebab itu kerajaan Malaysia telah menyediakan peruntukan sebanyak RM 4.Pengukuran Prestasi Memanfaatkan Penggunaan ICT Jika dilihat secara menyeluruh. Ia boleh diperolehi dan dimiliki oleh para pekerja menerusi maklumat-maklumat yang disalurkan menerusi pendidikan secara formal (explicit knowledge) atau tidak formal (tacit knowledge) seperti yang . ia memerlukan proses pengisian minda dengan ilmu pengetahuan. kompeten. inovatif. Komitmen kerajaan Malaysia dibuktikan dengan usaha melahirkan modal insan ulul albab berilmu. Bagi organisasi yang benar-benar menghargai pekerja-pekerjanya. Dalam konteks ini. eksekutif dan kakitangan sokongan memainkan peranan penting dalam mempastikan keberkesanan perkhidmatan kerajaan. Maksudnya ia bersangkutan dengan pengurusan ke atas golongan pekerja yang memikul beban tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Dalam konteks lebih luas lagi. Cabaran dan Kejayaan Pengurusan Organisasi Cabaran pengurusan organisasi berasaskan pengetahuan (Knolwledge based Organization) dalam zaman maklumat adalah satu isu yang berpanjangan. Sumber manusia yang berilmu pastinya menjadi rebutan organisasi dan juga syarikat kerana menganggap mereka (kakitangan berilmu) adalah aset berharga. Tindakan ini secara tidak langsung mencerminkan penghargaan terhadap nilai yang dimiliki oleh para pekerja dan sumbangan yang mampu dibalas kembali melalui pengetahuan yang dimiliki pekerja.1b kepada pembangunan modal insan dalam mengembangkan pembangunan pendidikan. 2007). Pengurusan Pengetahuan adalah merupakan pendekatan kepada modal insan (Human Capital) kerana ia berperanan besar dalam menentukan prestasi sesebuah organisasi. Pengurusan bukan hanya melibatkan faktor-faktor modal dalam aspek pengeluaran tetapi melibatkan perhubungan sesama manusia dalam sesebuah organisasi bagi mencapai objektif yang sama. modal insan mencorak hala tuju Negara ke arah wawasan yang disasarkan. mereka sedaya upaya akan cuba untuk memperkaya dan mencambahkan ilmu pengetahuan terkini yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja dalam organisasi. kreatif. pengurusan tidak boleh dipisahkan dari aspek kemanusiaan samada ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. peranan pengurus.

corak pengurusan organisasi dalam hospital dan bagaimana kejayaan kepimpinan sesebuah simfoni okestra. penyelesaian masalah yang lebih pantas. e-kerajaan dan lain-lain yang berasaskan kepada maklumat dan pengetahuan. Program pengetahuan pengurusan akan meningkatkan perkhidmatan pelanggan. pengurusan tertinggi perlu menyokong budaya belajar atau mengajar perkongsian maklumat serta tahu bagaimana untuk memandu ke hadapan. Sekaligus ia akan menguntungkan organisasi sekiranya ide sesuatu itu terbukti berkesan dalam aplikasi penggunaannya tidak kira bidang perniagaan. Selain itu. Drucker di era 40an hingga 80an sehinggalah beliau meninggal dunia (pada usia 95 tahun) pada 2005. Para pekerja yang kaya dengan maklumat (information rich) akan beroleh pengetahuan yang memungkinkan mereka membuat keputusan dan tindakan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan organisasi. Syarikat Honda. Ini kerana manusia dari masa ke semasa memerlukan input baru yang boleh membantu melicinkan lagi pekerjaan yang dilakukan. menggalakkan keceriaan. teknologi maklumat. Sebagai contoh membuktikan kejayaan pengurusan organisasi . Suasana semasa di Malaysia juga tidak lari dari topik pengurusan pengetahuan sebagai persediaan terhadap pengurusan alaf baru seperti e-dagang. Mitsubishi. Kejayaan menyempurnakan sesuatu projek dalam organisasi banyak bergantung kepada pendedahan yang dilalui oleh golongan pekerja . Begitu juga perkembangan yang berlaku di Amerika Syarikat sepertimana kajian oleh Peter F. Beliau telah membuat kajian dan menganalisa corak pengurusan klasik dan moden terutama kepada syarikat gergasi di Amerika Syarikat seperti General Motors dan IBM. . Corak atau model pengurusan yang selalu di kaitkan dan menjadi hujah adalah corak pengurusan dan pentadbiran Penjajahan British di India. Penelitian Drucker terhadap ketiga-tiga corak pengurusan ini dikupas dengan jelas untuk memahami dan menghargai tentang pentingnya maklumat sebagai strategi kejayaan sesebuah organisasi. Banyak organisasi yang inovatif telah mula melihat pengetahuan.dihujahkan oleh Ikujiro Nonaka (1991). Nissan dan beberapa lagi telah membuktikan kejayaan mereka dengan mengutamakan konsep keterikatan kepada organisasi (self of belonging) bertapak tanpa perlu di paksa- paksa. kesihatan. ramai penyelidik yang terdiri daripada ahli-ahli akademik telah membuat penciptaan baru terhadap model pengurusan untuk dipraktiskan dalam organisasi. kejuruteraan atau pun sektor awam. Canon. kemahiran dan pengalaman pekerja menjadi nilai utama dalam perkhidmatan dan produk keluaran masing-masing. komitmen dan akauntabiliti dalam melaksanakan tugas untuk mencapai matlamat organisasi. k- ekonomi. kita lihat bagaimana syarikat-syarikat besar di Jepun melakukan anjakan paradigma selepas kejatuhan mereka pada perang Dunia Kedua (1941-1945). Begitu juga hasrat negara yang amat mementingkan soal perkhidmatan sistem penyampaian (service delivery system) kepada rakyat. Kesimpulan Di dalam menyokong pengurusan pengetahuan sebagai strategi penting dalam pengurusan organisasi. penyesuaian terhadap perubahan pasaran dan seterusnya menjadi pemankin kepada pengetahuan korporat.

“Knowledge Management in The Organization”. Smith (2002). 27 Nov. New York : Mc Graw Hill. Shah Alam: UiTM. Internet: http://www. Kuala Lumpur: NST Press. Mohamad Sobhee (2007). accessed December 5. accessed October 4. Building Intelligent Agents: An Apprenticeship Multi strategy Learning Theory. “Managing Corporate Knowledge: The Hidden Secrets”. Teaching Smart People How To Learn. accessed November 16. 13-15 Nov. Methodology Tool and Case Studies: Academic Press. Boston : Harvard Business School Press. Vincent M. Heinz & Winkler. Awad (2007).answers. Putrajaya: JAKIM Khoturi. Boston : Harvard Business School Press. 2007 Nonaka.geocities. Elias.html. Knowledge Management Workshop.ges. Peter F. 2007. G. Modern Sociological Theory. George (1996). internet: http//www.harvard. USA: Harvard Business School Press. “Pengenalan Kepada Pengurusan Pengetahuan”.media-acess. The Coming of the New Organization. Chris (1991). 2007. New York: Mc Graw Hill. (1988). Harvard Business Review on Knowledge Management (1999).edu. Katrin (2006). (2006). (1997) What is knowledge management? . Ribiere. The Knowledge-Creating Company. Rebecca O. Tecuci. (1998).com/nikzafri/k. Shane. (2005). internet: http://www. accessed October 4. 2007.Rujukan Argyris. Boston:Harvard Business School Press. Barclay. Ritzer.com/whatis. Organizational Behavior. 2007. internet: http://www. Nik Zafri Abdul Majid (2000). “Meningkatkan indeks literasi” Harian Metro. “Knowledge in Organizations”. The Role of Organizational Trust in Knowledge Management: Tools & Technology Use & Success.htm. USA: Idea Group Inc.com/topics. Ikujiro (1991). Intisari Tilawah Al Quran 2006. Mc & Glinow. 2007. Posted by zulabraham at 8:02 AM . Mandal. Drucker.