You are on page 1of 5

,/

Ru iena na kri
Cjelokupna poruka evandelja tide sejedinstvenog povijesnog dogadaja: Isusove zastupnidke smrti
na krizu. S obzirom na to, pisac Hebrejima kaZe: "on (Isus) je uistinu jednim jedinim prinosom
(irtvom) udinio zauvijek savr5enim one koje posve6uje." (Hebrejima l0:14). Ovdje nalazimo dva
snaina izraza jedan do drugog: "zauvijek" i "savrienim". Zajedno, oslikavaju Zrfvu koja u sebi
obuhva6a potrebe cjelokupnog dovjedansfva. Stovi5e, udinci te Zrtve proteZu se kroz vrijeme i vjednost.
Upravo na temelju takve Zrtve, Pavao u Filipljanima 4:19 pi5e:
"Amoj de Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku va5u potrebu raskoSno prema svome bogatstvu."
U "svaku va5u potrebu", svakako spada i oslobodenje od prokletstva. Ali prije svega, treba
razumjeti daje ono samo dio mnogo sveobuhvatnijeg - BoZjeg jedinstvenog i suverenog djela, kad su
sva krivica i patnja dovjedanstva bili sjedinjeni ujednom uzviSenom povijesnom trenutku. Bog nije
osigurao razlitita rje5enja za mnogovrsne probleme dovjedanstva. Umjesto toga, On nam nudi samo
jedno rje5enje - kao njegov odgovor na svaki problem. MoZemo imati razliditu pro5lost i svoje vlastite
posebne probleme, ali da bismo primili BoZje rjesenje, svi mi moramo doii do isioga mjesta: do kiZa
Kristovog. Najpotpuniji izvjeitaj o onome Sto se na kriZu dogodilo, dat nam je preko proroka Izaije,
sedam stotina godina prije samog dogadaja. U Izaiji 53:10 prorok oslikava "Slugu Gospodnjeg", diji
je Zivot trebao biti ponuilen Bogukao \rtva za grijehe. Pisci Novoga zavjeta jedinstveni su u tome, da
je taj neimenovani sluga, zapravo sam Isus. U lzaiji 53:6 saZeto je prikazana boZanska svrha njegove
Zrtve: "Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj
bezakonje nas sviju."
Tu nailazimo na osnovni i sveop6i problem dovjeiantva: svatko se od nas okrenuo svome vlastitom
putu. Postoje razliditi posebni grijesi, koje mnogi od nas nikada nisu podinili, kao na primjer: ubojstvo,
preljub, kraila, laZ i slidno. Ali svima nam je zajednidko ovo: krenuli smo svojim vlastitirn putem.
Hebrejska rijed ovdje prevedena s "bezakonje", je AVON. No rijed s najbliZim moguiim znadenjem
izvorniku jest "pobuna" ne protiv dovjeka, ve6 protiv Boga. Medutim, ni "bezakonje" niti "pobuna"
u sebi ne sadrZe potpuno znadenje rijedi AVON.
U svojoj biblijskoj upotrebi, AVON ne oznaEava samo bezakonje, ve6 takoder i kaznu ili zle
posljedice, koje to bezakonje sa sobom nosi. Na primjer, u Postanku 4:13, nakon Stoje Bog
izgovorio prokletstvo nad Kainom zbog ubojstva njegovog brata, Kain kaZe:
"Kazna je moja odvi5e telka da se snosi." Ovdje prevedena rijed "kazna", takoder je AVON.
Ona se nije ticala samo Kainovog "bezakonja", ve6 isto tako i "kazne" kao posljedice. lJ Levitskom
zakonu 16:22 s obzirom na jarca koji je trebao biti otpremljen u pustinju na Dan Pomirenja,
Gospod kaZe: "Tako 6e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj,"
U ovom simbolu, jarac nije ponio samo grijehe izraelskog naroda, ve6 takoder ik posljedice
njihovog grijeha. U TuZaljkama 4, rijed AVON susreiemo na dva mjesta. U Sestoni stihu ditamo ovako:
"Vedi bija5e zlodin k6eri naroda moga...". I ponovno u dvadeset i drugom stihu: "Kaznit du opaiinu
tvoju, k6eri edomska...". U prvom primjeru AVON je preveden sa "zlodin", ali drugi put cijelim
izrazom "kazna za opadinu". Drugim rijedima, puni smisao rijedi AVON nije samo "zlodin", vei se tu
podrazumijevaju sve negativne posljedice Bo?jega suda zbog takvog zlodina. O Isusovoj Zrtvi nakriZu,
moZe se govoriti na potpuno isti nadin. Osobno, Isus nije bio kriv niti zajedan grijeh. U lzaiji 53:9
prorok kaZe: "... premda nije podinio nepravde, niti su mu usta laZi izustila." Ali u Sestom stihu
ditamo: "A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju."
Isus se nije samo poistovjetio s na5im grijehom. On je takoder podnio sve zle posljedice na5eg
grijeha. Poputjarca poslanog u pustinju i Isusje na5e grijehe odnio kako se vi5e nikada ne bi vratili k
nama. Upravo je u tome istinsko znadenje i svrha kriZa. BoZanska uredba o razmjeni, obavljenaje na
njemu. Prvo, Isusje, prema BoZjoj pravednosti, umjesto nas podnio sve zle posljedice na5eg grijeha.
Dok nam, u zamjenu, Bog nudi sve dobro, zbog Isusove bezgreSnosti i poslu5nosti. Jednostavno redeno,
naieje zlo do5lo na isusa, da bi, u zamjenu, Isusovo dobro bilo nama ponudeno. Bogje u moguinosti
to nama ponuditi, a da njegova vjeina pravednost ne gubi na snazi, jerje Isus, umjesto nas, ve6 podnio
svu pravednu kaznu koja je bila odredena nama. A sve to proizlazi izBoLi.ie neizm.jerne milosti, koja
se samo u vjeri moZe primiti. Kada su u pitanjr-r uzrok i posljedica, logidno razmiSljanje ovdje ne
ponraZe. Nitko od nas nije udinio takvo neSto da bijednu takvu ponudu zasluLio, niti se takva ponuda

'. Isus je svojom Zrtvom i zamjenidkom smi6u. Gospodinu na5emu. na5e je boli na se uzeo.. Ona se moZe primiti ISKLJUCIVO VJEROM.on koji 'osobnor u svome tijelu naie 'grijehe uze na kriz' da mi. U Rimljani ma 6:23 Pavao postavlja dvije mogu6nosti jednu do druge: ". on dijim'ste modricama (ranama) izlijedeni'. ved o pravednosti samoga Boga .U svakom sludaju. U 2 Korin6anima 5:21 pavao se poziva na Izaiiu 53:10. tele ili kaloru drugu Zivotinju .". poziva se na Izaiju'53. Isus sada nudi dar vjednoga Zivota. moZe ikada zasluZiti. Tre6i aspekt ove razmjene objavljen nam je u Izaiji 53:10 gdje ditamo da je Isusov Zivot bio Zrtvovan kao "Zrfva naknadnica". u zarnjenu. On je ponio grijehe svih ljudi.vidimo 'ovjendana slavom i ia56u'. nama bilo opro5teno i da bi imali mir s Bogom. da bismo kroz njegove rane mi biii iscijeljeni. Nakon toga bi Zrfva bila ubijena.radi naleg mira. Pavao ovdje ne govori o nekoj pravednosti koju moZemo posti6i svojim vlastitim naporima. a milosni dar BoZji jest Zivot vjeini u Kristu Isusu. da bismo mi postali bogati. Tako se ispuni rijei proroka Izaije: On slabosti naie uze i ponese nale bolesti".jersam se ponudio na smrt.sve bolesnike izlijeii.' Kad se Isus poistovjetio s na5im grijehom. Matej8:16-i7.donese pred svedenika. da bi nama bilo OPROSTENO. Od osobe kojaje zgrijeSila. radi patnje. da bi-smo mi postali PRAVEDNO ST nj egovom PRAVEDNOS CU. Takocler. zahtjevalo se da svoju Zrfvu -janje... logidnaje posljedica prethodnog. umrijevli svojim grijesima.. U Ezekielu 18:4 Gospod govori: "I evo.4. ali to je .no nama. Za. Prva dva aspekta ove razmjene objavljenjsu u lzaiji i3:4-5: 'A on je naSe_bolesti ponio. Bog uiini mjesto nas grijehom. taj de umrijeti. poWrclena je na dva mjesta u Novom zavjetu. jer je plaia grijeha smrt.nase grijehe probodose njega. iivimo pravednosti. onaj koji zgrijeli. poznato vam je milosrtle Gospodina nalega Isusa Krista kako je radi vas od bogata5a postao siromah.. rada smrt. pa stoga i umro smrdu za sve ljude. S obzirom na duhovno. da vi postanete bogataSi njegovim siromaStvom. da bi milosti BoZjom za svakoga umro . pla6ajuii tako kaznu zbog grijeha kojije bio prenijet na nju. Ng n!-zu su grijesi ditavog svijeta bili prenijeti na Isusovu du5u." Razmjena je jasna: od siroma5tva k bogatstvu. Isus je postao siromah. sveje ovo biio isplanirano da bude nagovje5taj onoga Sto 6e biti ostvareno u vidu jldne . za opaEine nase njega satrijese.. da b-i. u 1." pvtje su istine ovdje uzajamno isprepletene. opisano je uLzaiji 53:12: ". da iskusi i smrt kao rezultat toga grijeha.. mogla bi se saZeti na slijede6i nadin: Isus je bio KAZNJEN. nagla5ava da je plata za grijeh smrt. u Hebrejima 2:9 pisac kaZe: "Ali Isusa." U Jakovu 1:15 apostol kale: ". kozle. nepobitna iitina ostaje: Na Isusa je dollo zlo. Ta bi osoba ispovijedila woj grijetrnad Zrrvom." Smrt kojom je On umro. Slijede6i aspekt boZanske razmjene. Fizidka primjena ove razm.' Dvostruka_ razmj ena opisana u gore navedenim stihovima. kako u Starom tako i u Novom zavjetu.o pravednosti koja nije nikad upomala grijeh.l"ene. Ta je pravednost toliko uzvi5enija od na5e. 9vaj. U skladu s tim. te za Isusa kLe: "".. Kada je Isus postao siromah? Neki ga ljudi zami5ljaju siroma3nim tijekom njegove zemaljske sluZbe. S obzirom na tjelesno.tredi aspekt boZanske razmjene mogao bi se izraziti slijedeiim rijedima: Isus je naSom GRESNOSCU bio udinjen GzuJEHoM. to jest smrti.. njegove nas rane iscijeliSe.om.. bila je neizbjeZna posljedica ljudskog grijeha. dok bi svedenik na simbolidan nadin te priznate grijehe prenio na Zivotinju. a druga na tjelesno podrudje. a u isto vrijeme ukazuje na pozitivan aspekt boZanske razmjene: "Njega (lsuia) koji je bio bez ikakva grijeha. dok smo mi diZati da ga-Bog bije i poniiava.. Na njeg-a padne kazna . koliko je i nebo uzviSenije od zemlje. Ovo trebamo razumjeti u svjetlu Mojsijevih uredbi o razliditim vrstama Lrtava za grijeh. osigurao pomirenje za grijeh cijelog dovjedanstva.. da bismo mi bili ISCIJELJEM.sveobuhvatne Isusove Zrtve. Isus je bio RANJEN. U BoZjem predznanju. Prvaje primjenj iva na duhovno." Stoga i detvrti aspekt boZanske razmjene moZe biti izraLen rijedima: Isus je na sebe uzeo naSu SMRT da bismo mi imali njegov ZIVOT. isus je ponio nale bolesti i boli. Zauzvrat svima onima koji prihva6aju njegovu zamjenidku Zrtvu. Petrovoj 2:24 apostol se poziva narzaiju 53:5-6 i kaZe za Isusa: l'. bilo je tada neminovno. Isusje bio kaznjen zbog nasih grijeha i opadina. Biblija nam objavljuje mnoge razlidite aspekte ove razmjene i mnoga razlidita podrudja na koje se ova odnosi. Ono Sto iz toga proizlazi. Sto ga je On na sebe uzeo. da mi u njemu postanemo pravednoi6u Boz. (Vidi Rimljanima 5:1). Cjelokupna Biblija.. To nitko od nas NE MOZE ZASLUZITI.a grijeh kada je gotov. dabi odgovaraju6e dobro bilo ponude. Slijedeii aspekt ove razmjene vidimo u Pavlovim rijedima iz 2 Korin6anima 8:9 "Ta.

"-f ' u svakoj oskudici.oMAStvov. _l1yu9 n?glasava da je iskljuiivi temelj za ovakvu vrstu razmjene BozJA-MILosr. onaje uglavnom posljedica nekog razorenog zajedni5wa. Bioje gladan." (Hebrejima I2:2).. Onle uvi. Isusje to iskusio na krizu. Tojj odbaeenost. Namjesto siama \9j9g. gdjeje opisan vrhunac Isusove agonije. Ali u Mateju 27:46 i 50.1. da bismo zauzvratmi mogli uZivati u dobru. da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i jo5 imati viika za koje mu drago dobro djeli. aa bi smo mi postali BOGAfI njegovim BOGAISTVOM. Dvije najbolnije iane f.koji sve vi5e prevladava u suvremenom druStvu . Yrlo valan razlog za ovakvu vrstu opskbljenosti nalazimo u Isusovim rijedima iz Djela 20:35: "BlaZenije je davati nego primati". ne radunaju6i Zene i djecu. bio je sahranjen u posudenom platnu i u - posudenom grobu (Luka 23:50-53). i tako nag bio bi izloZen pogledima prolazniki.Sto moZe tra." isus podnio.iati sve do zrele dobi ili dak do groba. n.no u obliku n"rnoguino.Iiioje "2"J"" . ve6 on s nama dijeli svoju slavu koja mu po prauu pripada od vjednosti. Nakon takvih iskustava desto ostaju oZiljci koji samo milo5iu BoZjom mogu biti zacijeljeni. Govoreii o Isusu na kriZu. Sa optuZenog bi se skinula sva odje6a. Bogje osigurao lijek za ranu odbadenosti: "Oko devetog sata .oie smo zadobili svojim bezakonjem. ali mu u isto vrijeme nikada nidega nije nedostajalo.'. On je"uvijek imao sve Sto mu je bilo potrebno da bi ostvario BoZju volju u svome Zivotu. Ve6 dvadeset i d_etiri sata nije nidega okusio. A Nru JE NEMOGUCE zASLUZrrl oNA sE voZE sauo viERoM pRIHVATITI.ed. do otupljujudeg osjeiaja bezvrijednosti. kako bismo davali drugima. Nakon sto je umro.igu-o bio smatran siromahom prema svim normalnim standardima! (Vidi Matej 14:15-zl). Najraniji stupanj je kad roditelji odbacuju dijete. (Vidi Ivan l2:4-g..eliri izraiasaZima apsolutno siroma5tvo: g lad. Istina Isusove metode nabavljanja novca ponekad su bile uobidajene. Odbadenost moZe biti izraLena navrlo grub inegativan nadin. BoZjaje v_olj a da sva njegova djeca budu u mogu6nosti uZivati u onom ve6em blagoslovu. viSe ni5ta nije posjgloyao. Zar se smije otpustiti iena svoje mladosti. Jahve te pozvao. Ali iz dana u dan imat 6emo dovoljno za nase svakodnevne po-irebe i jo5 vi5ka.ili i3:29).. pisac Hebrejima taZe. Vojnici su sa njega skinuli svu njigovuodjeiu (Ivan l9:23). Medutim postojijosjedna rana.'L.ii du s" izraze ljubav i prihva6enost. U 2 Korin6anima 9:8. Jedan od njegovih posljednjih u"^i'ku bio.. ne mare(i za sramotu. u Hebrejima 2:10 pisac kaZe: "Uistinu je dolikovalo onomu (Bogu) radi koga je i oa toga. lzvrienjeimrtne kazne raspe6em. otvorio je vrata svima koji u njega rjeruju. Isus odnosi zlo. rezervirano samo zanajgore kriminalce. Ne6emo imati veliku kolidinu gotovine ili pove6u uStedevinu u banci. ili pakia. aiOn 'inamjesto odrealene mu radosti podnese krii. Bio je Zedan. koji odsijeca pojedinca od svakog smislenog zajedni5tva i s Bogom i J luoinlu.9:28). niti njima nije nidega nedostajilo. Kada je poslao udenike da idu sami. vrlo desto ie i nase "izobilje" biti slidno Isusovom za ryegova zemaljskog Zivota.lo dert uzrok odbadenosti.ie 54:6: "Jest ko Zenu ostavljenu. pita Bog tvoj". Razvod braka je jo3 j edan. on se brine za nabe potrebe. rriva slika. ali dfvjek koji moZe nabaviti dovoljno hrane za pet tisuia ljudi. zajedno s njime dijele njlgovu slavu. velikaje moguinost da dijete bude rodeno s osjeiajem odbadenosti . Ako recimo trudnica podrZava negaiivne osje6aje prema svoine. I ne samo to. U svoj oj punini. On i njegovi udenici o-bieuuuii su redovito dav"ati sirmrasima.' (Ivan. da patnjama uiini savrlenim votlu nl itrovaipasenja (lsusa). iznova. bi . Isus dosiovno i potpuno iskusio apsolutno siromaStvo umjesto nas. Na taj je na6in. kojaje desto bolnija od srami. Povrh toga. kadaje Isus postao siroirahom radi nas? Odgovorje: na kriZu' U Ponovljenom zako-n-u 28:48 Mojsije u d. BoZjaje l31nj era da svi koji u Isusa vjeruju. bilo je najsramotnije od svih oblika smrti. On sa sobom nije nosio puno gotovine. golotinja i svaka oskudica.ye sve. u. joS nerodenom djetetu. daje nam jos povrh. da budu osloboileli svoga vlastitog srama. nuauei aL nisu siroma5ni. ^b. Bioje gol. Dakle. u duli ucviljenu. od puke zbunjenosti. Ovo je vrlo Zivo oslikano u Gospodnjin rijedina iz |zai. Jeian od nile"siih u"toka srama . . jesu sram i odbadenost. koji su rezultat dovjekovog grijeha.. Upravo sto_ga. Obje su dosle na Isusaiokje bio na kriZu.yik davao drugima i njegove zalihe nisu nikada presuSile. kada je htio privesti k slavi mnoge sinove. koji bi mu se odrugivali i isriijavali ga Upravo je takav bio stupanj Isusovog srama dok je bio na kriZu (Matej 27:35-44).za potrebe drugih. Razmjena na kiZu takoder podrazumijeva i emocionalne vidove patnje. Pavao nam s ne5to vi5e ietaga ukazuje na pozitivnu stranu ove razmjene: "A Bog moie tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti." Sram kojegaje Isus podnio na kriZu. ieti aspekai boZanske razmjene moZemo saZeti ovako: Isus je postao SIROMAH na5im SIF.jest svaka vrsta seksualne zloupotrebe i maltretiranja u djetinjstvu. (Vidi Luka 22:3s. " Sram moZe imati razlidite oblike.

koja nije obuhva6ena u tom istom principu boZanske razmjene: zLo IE DoSLo NA IsusA. Njegovo se tijelo grdilo od bola zbog nebrojenih rana.da bi u Kristu Isusu na pogane dolao Abrahamov blagoslov.njom nas dobrostivo obdari (prihvati) u Ljubljenome. za sve 5to si udinio za mene! Ne razumijem sve u potpunosti. naime pisano: 'Proklet svaki koji visi na drvetu!' . i sve Stoje on za tebe osigurao? Ako da. prema kojoj svaka osoba pogubljena vje5anjem na "dn'o" jest prokletstvo BoZje. njegovaje du5a oteZala. S obzirom na to. Boie moj! Zaito si me ostavio? A Isus opet povika jakim glasom i . izraz stt samo nekih od najkritidnijih i osnovnih dovjekovih potreba. U svome dosegu. Sto mu viSe za^hvaljuje5.. Ovaj BoZji lijek za sram i odbadenost. iz tame se probio pobjedonosni usklik.u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu. Isusa su odbacili njegovi sunarodnjaci. opisanoje kao "prokletstvo zakona".." Nastavi mu zahvaljivati svojim vlastitim rijedima. A zatim. mogli zarzvrat primiti sve blagoslove. Poku5aj za trenutak zamisliti Isusa kako visi na kriZu. a tama sve vi5e pokivala. vise 6eS mu htjeti zahvaljivati. jerje ponio grijehe cijelog dovjedanstva. zadobijemo oslobodenje i udemo u odgovaraju6e blagoslove. DA BI DoBRo BILO NAMA PONUEENO. Isus je na sebe uzeo svaku zlu posljedicu. Navedeni aspekti boZanske razmjene. nije nikada bio potrebniji nego Stoje to danas. da bismo mi.ij:ho} da je nekompromitirajuia svetost BoZja udinila da sam Bog odbaci svog vlastitog Sina._q9lio na5u SRAMOTU.odazovi se najj ednostavnij im i najdi5iim rijedima istinske vjere. Gotovo neDosredno nakon tog4 on je umro. . od vrha do dna. Na simbolidan nadin. pa ipak. A Sto mu viSe vjerujes. Sva su ta prokletsfva u svojoj punini do5la na Isusa. ipak vratili da budu s njim u posljednjim trenucim njegovog Zivota). punom mjerom.14 opisuje odgovarajudi aspekt boZanske razmjene: "Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postav5i mjesto nas proklet . Jednostavno reci: "Hvala ti!" udini to. da nas Bog prihvati kao svoju djecu. To podrazumijeva sva prokletstva na Mojsijevom popisu iz Ponovljenog zakona 28. A Matej odmah dodaje: "I gle! Hramski se zastor razdera na dvoje. Gospodine Isuse. ali vj erujem i zahvaljujem. prije nego sto ie izdahnuti. Isus je bio toliko poiitwjeien s dovjekovim g. Isusje podnio najgori mogu6i oblik odbadenosti: odbadenost od strane Oca. da bismo mi primili BLAGOSLOV. uzrokovane dwjekovom pobunom. upravo sada! Reci: "Hvala Ti! hvala Ti . to je bio pokazatelj daje gre5nome dovjeku otvoren put ka neposrednom zajedniSwu sa svetim Bogom.. njegova krv Zivota kapalaje na pra5njavo kamenito tlo. vei od slomljenog srca. Prokletstvo kojeje doSlo na Isusa. Zapravo.ispusti duiu"." Isusova odbadenost uzrokovalaje na5u prihva6enost. Pavao primjenjuj e zakonsku odredbu iz Mojsijevog zakona." Za Isusa na kriZu. ostavljenje da visi izmedu neba i zemlje. onda bi se tome trebao neposredno odazvati .'. tada 6e nam BoZja ljubav stajati svakodnevno na raspolaganju. povika Isus jakim glasom: 'Eli. Stogaje i on otvorio put dajednako.. nebeski se Otac ne odaziva na molbu svoga Sina. U grdkom tekstu izraz "svr5enoje" sastoji se samo odjedne rijedi i to u proSlom vremenu glagola sa znadenjem: "udiniti neSto potpunim ili svrsenim". Tu istinu. bn je ispunio prorodku sliku Mesije iz Psalma 69:21 : "Ruganje mi slomilo srce. Eli! Lema sabakthani'. Konadno. "Svr5eno je!". viie eeS i vjerovati u ono Stoje udinio za tebe. zahvaljujuii njegovoj poslusnosti.". po prvi put u povijesti ditavog svemira. Nije potrebno biti teolog..ito znati: Boie moj. Isus je iskusio na5u ODBACENOSI kako bismo mi imali njegovu PzuHVACENOST kao djeca BoZja. a u svojoj jednostavnosti onaje velidanstvena. da bi se razumio ovaj aspekt boZanske razmjene: Isus je postao PROKLETSTVO. Zemlja gaje odbacila. Pavao nam u Galaianima 3:13. Drugim rijedima: "u potpunostije potpuno" ili "u savrsenosti je savrseno". izralent t Ponovljenom zakonu 2l. da bi mi mogli imati njegovu SLAVU. treba5 uistinu prihvatiti ovaj princip.". to 6e ti pomo6i da sve vi5e cijeniS uZas pretrpljenog prokletstva. Stojuje pobuna donijela na ljudski rod. Zahvaljivanjeje prvi korak k oslobodenju. Ova dva emocionalna aspekta boZanske razmjene na kriZu moZemo izraziti na ovaj 1TT' ryT j. nema te ljudske potrebe. Neopisiva je radost ukazati ljudima na ozdravljenje koje tede s Isusovog kriZa. A sve zato.. ali ne od rana uzrokovanih raspedem. Isusova odbadenost otvorila nam je put. ali tu nikako nije i nj ihov Waj.stoji.. Potpuno nag. on ukazuje na suprotni rez:ultat na blagoslov.. da primimo obedanoga Duha po vjeri. kako bi posebna potreba tvoga Zivota bila ispunjena: oslobodenje od prokletstva. takvaje Zrtva sveobuhvatna.23. I dok gaje napustao sundev sjaj. a nebo se nije htjelo odazvati na njegov krik. Da li si vei prihvatio u vjeri Isusovu Zrtvu. pavao sazimlje u EfeZanima 1:5-6: ". Na taj nadin. izdao gaje njegov udenik. dok su ga ostali napustili (neki su se. Kada jednom naudimo ovaj princip primjenjivati u na5im Livotima. Time. Svako prokletsfvo zbog kr5enja BoZjeg zakona bilo je na njemu.

. kako bismo mi imali njegovu PRIHVACENOST kao djeca BoLja. da bismo mi mogli imati njegovu SLAVU.Isus je na5om GRESNOSCU bio udinjen GRIJEHOM da bismo mi postali PRAVEDNOST njegovom pRAVEDXOSCU. .Isus je postao PROKLETSTVO.Isus je iskusio na5u ODBACENOST. . .Isus je ponio na5u SRAMOTU. da bismo mi postali BOGATI njegovim BOGATSTVOM. .. .Isus je bio KAZNJEN da bi nama bilo OPROSTENO. . da bismo mi primili BLAGOSLOV. da bismo mi imali njegov ZWOI .Isus je bio RANJEN da bismo mi bili ISCIJELJtrNI.Isus je postao SIROMAH naiim SROVaSTVOM. .Isus je na sebe uzeo na5u SMRT.