You are on page 1of 5

,/

Ru iena na kri
Cjelokupna poruka evandelja tide sejedinstvenog povijesnog dogadaja: Isusove zastupnidke smrti
na krizu. S obzirom na to, pisac Hebrejima kaZe: "on (Isus) je uistinu jednim jedinim prinosom
(irtvom) udinio zauvijek savr5enim one koje posve6uje." (Hebrejima l0:14). Ovdje nalazimo dva
snaina izraza jedan do drugog: "zauvijek" i "savrienim". Zajedno, oslikavaju Zrfvu koja u sebi
obuhva6a potrebe cjelokupnog dovjedansfva. Stovi5e, udinci te Zrtve proteZu se kroz vrijeme i vjednost.
Upravo na temelju takve Zrtve, Pavao u Filipljanima 4:19 pi5e:
"Amoj de Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku va5u potrebu raskoSno prema svome bogatstvu."
U "svaku va5u potrebu", svakako spada i oslobodenje od prokletstva. Ali prije svega, treba
razumjeti daje ono samo dio mnogo sveobuhvatnijeg - BoZjeg jedinstvenog i suverenog djela, kad su
sva krivica i patnja dovjedanstva bili sjedinjeni ujednom uzviSenom povijesnom trenutku. Bog nije
osigurao razlitita rje5enja za mnogovrsne probleme dovjedanstva. Umjesto toga, On nam nudi samo
jedno rje5enje - kao njegov odgovor na svaki problem. MoZemo imati razliditu pro5lost i svoje vlastite
posebne probleme, ali da bismo primili BoZje rjesenje, svi mi moramo doii do isioga mjesta: do kiZa
Kristovog. Najpotpuniji izvjeitaj o onome Sto se na kriZu dogodilo, dat nam je preko proroka Izaije,
sedam stotina godina prije samog dogadaja. U Izaiji 53:10 prorok oslikava "Slugu Gospodnjeg", diji
je Zivot trebao biti ponuilen Bogukao \rtva za grijehe. Pisci Novoga zavjeta jedinstveni su u tome, da
je taj neimenovani sluga, zapravo sam Isus. U lzaiji 53:6 saZeto je prikazana boZanska svrha njegove
Zrtve: "Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj
bezakonje nas sviju."
Tu nailazimo na osnovni i sveop6i problem dovjeiantva: svatko se od nas okrenuo svome vlastitom
putu. Postoje razliditi posebni grijesi, koje mnogi od nas nikada nisu podinili, kao na primjer: ubojstvo,
preljub, kraila, laZ i slidno. Ali svima nam je zajednidko ovo: krenuli smo svojim vlastitirn putem.
Hebrejska rijed ovdje prevedena s "bezakonje", je AVON. No rijed s najbliZim moguiim znadenjem
izvorniku jest "pobuna" ne protiv dovjeka, ve6 protiv Boga. Medutim, ni "bezakonje" niti "pobuna"
u sebi ne sadrZe potpuno znadenje rijedi AVON.
U svojoj biblijskoj upotrebi, AVON ne oznaEava samo bezakonje, ve6 takoder i kaznu ili zle
posljedice, koje to bezakonje sa sobom nosi. Na primjer, u Postanku 4:13, nakon Stoje Bog
izgovorio prokletstvo nad Kainom zbog ubojstva njegovog brata, Kain kaZe:
"Kazna je moja odvi5e telka da se snosi." Ovdje prevedena rijed "kazna", takoder je AVON.
Ona se nije ticala samo Kainovog "bezakonja", ve6 isto tako i "kazne" kao posljedice. lJ Levitskom
zakonu 16:22 s obzirom na jarca koji je trebao biti otpremljen u pustinju na Dan Pomirenja,
Gospod kaZe: "Tako 6e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj,"
U ovom simbolu, jarac nije ponio samo grijehe izraelskog naroda, ve6 takoder ik posljedice
njihovog grijeha. U TuZaljkama 4, rijed AVON susreiemo na dva mjesta. U Sestoni stihu ditamo ovako:
"Vedi bija5e zlodin k6eri naroda moga...". I ponovno u dvadeset i drugom stihu: "Kaznit du opaiinu
tvoju, k6eri edomska...". U prvom primjeru AVON je preveden sa "zlodin", ali drugi put cijelim
izrazom "kazna za opadinu". Drugim rijedima, puni smisao rijedi AVON nije samo "zlodin", vei se tu
podrazumijevaju sve negativne posljedice Bo?jega suda zbog takvog zlodina. O Isusovoj Zrtvi nakriZu,
moZe se govoriti na potpuno isti nadin. Osobno, Isus nije bio kriv niti zajedan grijeh. U lzaiji 53:9
prorok kaZe: "... premda nije podinio nepravde, niti su mu usta laZi izustila." Ali u Sestom stihu
ditamo: "A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju."
Isus se nije samo poistovjetio s na5im grijehom. On je takoder podnio sve zle posljedice na5eg
grijeha. Poputjarca poslanog u pustinju i Isusje na5e grijehe odnio kako se vi5e nikada ne bi vratili k
nama. Upravo je u tome istinsko znadenje i svrha kriZa. BoZanska uredba o razmjeni, obavljenaje na
njemu. Prvo, Isusje, prema BoZjoj pravednosti, umjesto nas podnio sve zle posljedice na5eg grijeha.
Dok nam, u zamjenu, Bog nudi sve dobro, zbog Isusove bezgreSnosti i poslu5nosti. Jednostavno redeno,
naieje zlo do5lo na isusa, da bi, u zamjenu, Isusovo dobro bilo nama ponudeno. Bogje u moguinosti
to nama ponuditi, a da njegova vjeina pravednost ne gubi na snazi, jerje Isus, umjesto nas, ve6 podnio
svu pravednu kaznu koja je bila odredena nama. A sve to proizlazi izBoLi.ie neizm.jerne milosti, koja
se samo u vjeri moZe primiti. Kada su u pitanjr-r uzrok i posljedica, logidno razmiSljanje ovdje ne
ponraZe. Nitko od nas nije udinio takvo neSto da bijednu takvu ponudu zasluLio, niti se takva ponuda

. u zarnjenu. Matej8:16-i7.. da iskusi i smrt kao rezultat toga grijeha. Takocler. mogla bi se saZeti na slijede6i nadin: Isus je bio KAZNJEN.on koji 'osobnor u svome tijelu naie 'grijehe uze na kriz' da mi.no nama. Isus je svojom Zrtvom i zamjenidkom smi6u.vidimo 'ovjendana slavom i ia56u'. iivimo pravednosti. Sto ga je On na sebe uzeo.l"ene. Nakon toga bi Zrfva bila ubijena.'. na5e je boli na se uzeo. moZe ikada zasluZiti. kako u Starom tako i u Novom zavjetu. u 1. da bismo mi bili ISCIJELJEM. Kada je Isus postao siromah? Neki ga ljudi zami5ljaju siroma3nim tijekom njegove zemaljske sluZbe. Slijedeii aspekt ove razmjene vidimo u Pavlovim rijedima iz 2 Korin6anima 8:9 "Ta. da bismo kroz njegove rane mi biii iscijeljeni. Od osobe kojaje zgrijeSila.tredi aspekt boZanske razmjene mogao bi se izraziti slijedeiim rijedima: Isus je naSom GRESNOSCU bio udinjen GzuJEHoM. ali to je . da bi milosti BoZjom za svakoga umro . Slijede6i aspekt boZanske razmjene. Prvaje primjenj iva na duhovno.om. Biblija nam objavljuje mnoge razlidite aspekte ove razmjene i mnoga razlidita podrudja na koje se ova odnosi. u Hebrejima 2:9 pisac kaZe: "Ali Isusa.' Dvostruka_ razmj ena opisana u gore navedenim stihovima. Isus sada nudi dar vjednoga Zivota.. zahtjevalo se da svoju Zrfvu -janje. ved o pravednosti samoga Boga . To nitko od nas NE MOZE ZASLUZITI." pvtje su istine ovdje uzajamno isprepletene. tele ili kaloru drugu Zivotinju . a milosni dar BoZji jest Zivot vjeini u Kristu Isusu.. a druga na tjelesno podrudje. Ovo trebamo razumjeti u svjetlu Mojsijevih uredbi o razliditim vrstama Lrtava za grijeh.. nama bilo opro5teno i da bi imali mir s Bogom. Cjelokupna Biblija. a u isto vrijeme ukazuje na pozitivan aspekt boZanske razmjene: "Njega (lsuia) koji je bio bez ikakva grijeha. Petrovoj 2:24 apostol se poziva narzaiju 53:5-6 i kaZe za Isusa: l'. S obzirom na duhovno. poznato vam je milosrtle Gospodina nalega Isusa Krista kako je radi vas od bogata5a postao siromah.. da b-i. Gospodinu na5emu. poziva se na Izaiju'53. rada smrt. Za. bilo je tada neminovno. Isus je postao siromah. Bog uiini mjesto nas grijehom. umrijevli svojim grijesima.a grijeh kada je gotov. da mi u njemu postanemo pravednoi6u Boz. logidnaje posljedica prethodnog. U Rimljani ma 6:23 Pavao postavlja dvije mogu6nosti jednu do druge: ".U svakom sludaju. kozle." Smrt kojom je On umro. Prva dva aspekta ove razmjene objavljenjsu u lzaiji i3:4-5: 'A on je naSe_bolesti ponio. poWrclena je na dva mjesta u Novom zavjetu. bila je neizbjeZna posljedica ljudskog grijeha. sveje ovo biio isplanirano da bude nagovje5taj onoga Sto 6e biti ostvareno u vidu jldne . pla6ajuii tako kaznu zbog grijeha kojije bio prenijet na nju. nagla5ava da je plata za grijeh smrt. dabi odgovaraju6e dobro bilo ponude. Tre6i aspekt ove razmjene objavljen nam je u Izaiji 53:10 gdje ditamo da je Isusov Zivot bio Zrtvovan kao "Zrfva naknadnica".".nase grijehe probodose njega. onaj koji zgrijeli. taj de umrijeti. radi patnje.. da vi postanete bogataSi njegovim siromaStvom. da bi nama bilo OPROSTENO. to jest smrti.. koliko je i nebo uzviSenije od zemlje.donese pred svedenika. za opaEine nase njega satrijese. On je ponio grijehe svih ljudi.jersam se ponudio na smrt. isus je ponio nale bolesti i boli. Ng n!-zu su grijesi ditavog svijeta bili prenijeti na Isusovu du5u.' Kad se Isus poistovjetio s na5im grijehom. Isus je bio RANJEN. Ta bi osoba ispovijedila woj grijetrnad Zrrvom.." U Jakovu 1:15 apostol kale: ". da bismo mi postali bogati. Na njeg-a padne kazna . opisano je uLzaiji 53:12: ". jer je plaia grijeha smrt.sve bolesnike izlijeii.. Ta je pravednost toliko uzvi5enija od na5e. on dijim'ste modricama (ranama) izlijedeni'. U BoZjem predznanju. 9vaj.o pravednosti koja nije nikad upomala grijeh. Ono Sto iz toga proizlazi. S obzirom na tjelesno..radi naleg mira..sveobuhvatne Isusove Zrtve. dok bi svedenik na simbolidan nadin te priznate grijehe prenio na Zivotinju.. Zauzvrat svima onima koji prihva6aju njegovu zamjenidku Zrtvu. nepobitna iitina ostaje: Na Isusa je dollo zlo. U 2 Korin6anima 5:21 pavao se poziva na Izaiiu 53:10. dok smo mi diZati da ga-Bog bije i poniiava. Ona se moZe primiti ISKLJUCIVO VJEROM. te za Isusa kLe: "". Pavao ovdje ne govori o nekoj pravednosti koju moZemo posti6i svojim vlastitim naporima.4. U skladu s tim." Razmjena je jasna: od siroma5tva k bogatstvu. U Ezekielu 18:4 Gospod govori: "I evo. Tako se ispuni rijei proroka Izaije: On slabosti naie uze i ponese nale bolesti". da bi-smo mi postali PRAVEDNO ST nj egovom PRAVEDNOS CU. njegove nas rane iscijeliSe. pa stoga i umro smrdu za sve ljude. Fizidka primjena ove razm. Isusje bio kaznjen zbog nasih grijeha i opadina. osigurao pomirenje za grijeh cijelog dovjedanstva." Stoga i detvrti aspekt boZanske razmjene moZe biti izraLen rijedima: Isus je na sebe uzeo naSu SMRT da bismo mi imali njegov ZIVOT. (Vidi Rimljanima 5:1).

pita Bog tvoj".1. kojaje desto bolnija od srami. Isus odnosi zlo.oie smo zadobili svojim bezakonjem.Iiioje "2"J"" . viSe ni5ta nije posjgloyao.'L. Tojj odbaeenost. Razvod braka je jo3 j edan. da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i jo5 imati viika za koje mu drago dobro djeli. bi . Istina Isusove metode nabavljanja novca ponekad su bile uobidajene. ali mu u isto vrijeme nikada nidega nije nedostajalo. u. Kada je poslao udenike da idu sami.. Ne6emo imati veliku kolidinu gotovine ili pove6u uStedevinu u banci. n. Isusje to iskusio na krizu."-f ' u svakoj oskudici. (Vidi Luka 22:3s. (Vidi Ivan l2:4-g. Jedan od njegovih posljednjih u"^i'ku bio.jest svaka vrsta seksualne zloupotrebe i maltretiranja u djetinjstvu. rriva slika. I ne samo to.ie 54:6: "Jest ko Zenu ostavljenu. bilo je najsramotnije od svih oblika smrti. da bismo zauzvratmi mogli uZivati u dobru. kako bismo davali drugima.eliri izraiasaZima apsolutno siroma5tvo: g lad. ne mare(i za sramotu. Na taj je na6in. jesu sram i odbadenost. Bioje gol.ed. koji su rezultat dovjekovog grijeha. Pavao nam s ne5to vi5e ietaga ukazuje na pozitivnu stranu ove razmjene: "A Bog moie tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti.oMAStvov. Namjesto siama \9j9g.ili i3:29). A Nru JE NEMOGUCE zASLUZrrl oNA sE voZE sauo viERoM pRIHVATITI. da patnjama uiini savrlenim votlu nl itrovaipasenja (lsusa). Bioje gladan. Ali iz dana u dan imat 6emo dovoljno za nase svakodnevne po-irebe i jo5 vi5ka. BoZjaje l31nj era da svi koji u Isusa vjeruju. " Sram moZe imati razlidite oblike. U 2 Korin6anima 9:8. Nakon takvih iskustava desto ostaju oZiljci koji samo milo5iu BoZjom mogu biti zacijeljeni. onaje uglavnom posljedica nekog razorenog zajedni5wa. ne radunaju6i Zene i djecu.9:28). Razmjena na kiZu takoder podrazumijeva i emocionalne vidove patnje. Dvije najbolnije iane f.lo dert uzrok odbadenosti. iznova." Sram kojegaje Isus podnio na kriZu. gdjeje opisan vrhunac Isusove agonije. Jeian od nile"siih u"toka srama . _l1yu9 n?glasava da je iskljuiivi temelj za ovakvu vrstu razmjene BozJA-MILosr.koji sve vi5e prevladava u suvremenom druStvu . Jahve te pozvao. On sa sobom nije nosio puno gotovine. Vojnici su sa njega skinuli svu njigovuodjeiu (Ivan l9:23). Nakon sto je umro. rezervirano samo zanajgore kriminalce.ii du s" izraze ljubav i prihva6enost. Onle uvi. joS nerodenom djetetu. golotinja i svaka oskudica.. ^b. Medutim postojijosjedna rana. do otupljujudeg osjeiaja bezvrijednosti. Najraniji stupanj je kad roditelji odbacuju dijete.Sto moZe tra.. vrlo desto ie i nase "izobilje" biti slidno Isusovom za ryegova zemaljskog Zivota.. otvorio je vrata svima koji u njega rjeruju. kadaje Isus postao siroirahom radi nas? Odgovorje: na kriZu' U Ponovljenom zako-n-u 28:48 Mojsije u d." isus podnio.za potrebe drugih. od puke zbunjenosti. Ovo je vrlo Zivo oslikano u Gospodnjin rijedina iz |zai. u Hebrejima 2:10 pisac kaZe: "Uistinu je dolikovalo onomu (Bogu) radi koga je i oa toga. Obje su dosle na Isusaiokje bio na kriZu. On je"uvijek imao sve Sto mu je bilo potrebno da bi ostvario BoZju volju u svome Zivotu.igu-o bio smatran siromahom prema svim normalnim standardima! (Vidi Matej 14:15-zl). Upravo sto_ga. . On i njegovi udenici o-bieuuuii su redovito dav"ati sirmrasima. U svoj oj punini. Ve6 dvadeset i d_etiri sata nije nidega okusio. koji odsijeca pojedinca od svakog smislenog zajedni5tva i s Bogom i J luoinlu. u duli ucviljenu. Dakle. Sa optuZenog bi se skinula sva odje6a. zajedno s njime dijele njlgovu slavu.iati sve do zrele dobi ili dak do groba. lzvrienjeimrtne kazne raspe6em. niti njima nije nidega nedostajilo. nuauei aL nisu siroma5ni.yik davao drugima i njegove zalihe nisu nikada presuSile. aiOn 'inamjesto odrealene mu radosti podnese krii.' (Ivan. aa bi smo mi postali BOGAfI njegovim BOGAISTVOM. ili pakia. ieti aspekai boZanske razmjene moZemo saZeti ovako: Isus je postao SIROMAH na5im SIF." (Hebrejima I2:2). pisac Hebrejima taZe. Ali u Mateju 27:46 i 50.no u obliku n"rnoguino. Govoreii o Isusu na kriZu. da budu osloboileli svoga vlastitog srama. on se brine za nabe potrebe. koji bi mu se odrugivali i isriijavali ga Upravo je takav bio stupanj Isusovog srama dok je bio na kriZu (Matej 27:35-44). ve6 on s nama dijeli svoju slavu koja mu po prauu pripada od vjednosti. Povrh toga. Odbadenost moZe biti izraLena navrlo grub inegativan nadin. Zar se smije otpustiti iena svoje mladosti. Ako recimo trudnica podrZava negaiivne osje6aje prema svoine. i tako nag bio bi izloZen pogledima prolazniki. daje nam jos povrh. Yrlo valan razlog za ovakvu vrstu opskbljenosti nalazimo u Isusovim rijedima iz Djela 20:35: "BlaZenije je davati nego primati". Bio je Zedan. Bogje osigurao lijek za ranu odbadenosti: "Oko devetog sata . Isus dosiovno i potpuno iskusio apsolutno siromaStvo umjesto nas. BoZjaje v_olj a da sva njegova djeca budu u mogu6nosti uZivati u onom ve6em blagoslovu.'. kada je htio privesti k slavi mnoge sinove.. velikaje moguinost da dijete bude rodeno s osjeiajem odbadenosti . ali dfvjek koji moZe nabaviti dovoljno hrane za pet tisuia ljudi. bio je sahranjen u posudenom platnu i u - posudenom grobu (Luka 23:50-53).ye sve.

Pavao nam u Galaianima 3:13. Svako prokletsfvo zbog kr5enja BoZjeg zakona bilo je na njemu. prije nego sto ie izdahnuti.. onda bi se tome trebao neposredno odazvati . izdao gaje njegov udenik.u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu. Isusje podnio najgori mogu6i oblik odbadenosti: odbadenost od strane Oca.da bi u Kristu Isusu na pogane dolao Abrahamov blagoslov. Time.ij:ho} da je nekompromitirajuia svetost BoZja udinila da sam Bog odbaci svog vlastitog Sina. punom mjerom. Potpuno nag. a tama sve vi5e pokivala. Njegovo se tijelo grdilo od bola zbog nebrojenih rana. i sve Stoje on za tebe osigurao? Ako da.". Neopisiva je radost ukazati ljudima na ozdravljenje koje tede s Isusovog kriZa. I dok gaje napustao sundev sjaj.. Isus je iskusio na5u ODBACENOSI kako bismo mi imali njegovu PzuHVACENOST kao djeca BoZja. ostavljenje da visi izmedu neba i zemlje. Konadno. koja nije obuhva6ena u tom istom principu boZanske razmjene: zLo IE DoSLo NA IsusA. U grdkom tekstu izraz "svr5enoje" sastoji se samo odjedne rijedi i to u proSlom vremenu glagola sa znadenjem: "udiniti neSto potpunim ili svrsenim". Sva su ta prokletsfva u svojoj punini do5la na Isusa.". Boie moj! Zaito si me ostavio? A Isus opet povika jakim glasom i . pavao sazimlje u EfeZanima 1:5-6: ". Stogaje i on otvorio put dajednako. nebeski se Otac ne odaziva na molbu svoga Sina. S obzirom na to.ito znati: Boie moj. Ovaj BoZji lijek za sram i odbadenost.stoji. prema kojoj svaka osoba pogubljena vje5anjem na "dn'o" jest prokletstvo BoZje. Isusa su odbacili njegovi sunarodnjaci. po prvi put u povijesti ditavog svemira. Isus je bio toliko poiitwjeien s dovjekovim g. Stojuje pobuna donijela na ljudski rod..'. Tu istinu. a nebo se nije htjelo odazvati na njegov krik. Da li si vei prihvatio u vjeri Isusovu Zrtvu. on ukazuje na suprotni rez:ultat na blagoslov. Sto mu viSe za^hvaljuje5. a u svojoj jednostavnosti onaje velidanstvena. Eli! Lema sabakthani'. "Svr5eno je!". Ova dva emocionalna aspekta boZanske razmjene na kriZu moZemo izraziti na ovaj 1TT' ryT j. od vrha do dna. za sve 5to si udinio za mene! Ne razumijem sve u potpunosti. nije nikada bio potrebniji nego Stoje to danas. Gospodine Isuse. To podrazumijeva sva prokletstva na Mojsijevom popisu iz Ponovljenog zakona 28. Gotovo neDosredno nakon tog4 on je umro. vise 6eS mu htjeti zahvaljivati. dok su ga ostali napustili (neki su se.. Zahvaljivanjeje prvi korak k oslobodenju. Pavao primjenjuj e zakonsku odredbu iz Mojsijevog zakona. Zemlja gaje odbacila. da nas Bog prihvati kao svoju djecu. uzrokovane dwjekovom pobunom. da bi mi mogli imati njegovu SLAVU. takvaje Zrtva sveobuhvatna. A Matej odmah dodaje: "I gle! Hramski se zastor razdera na dvoje. . Isus je na sebe uzeo svaku zlu posljedicu. iz tame se probio pobjedonosni usklik." Nastavi mu zahvaljivati svojim vlastitim rijedima. Zapravo. kako bi posebna potreba tvoga Zivota bila ispunjena: oslobodenje od prokletstva. viie eeS i vjerovati u ono Stoje udinio za tebe.. izralent t Ponovljenom zakonu 2l. njegovaje du5a oteZala. treba5 uistinu prihvatiti ovaj princip.23. to 6e ti pomo6i da sve vi5e cijeniS uZas pretrpljenog prokletstva. DA BI DoBRo BILO NAMA PONUEENO. da bismo mi primili BLAGOSLOV. ali ne od rana uzrokovanih raspedem. njegova krv Zivota kapalaje na pra5njavo kamenito tlo. Prokletstvo kojeje doSlo na Isusa. mogli zarzvrat primiti sve blagoslove. U svome dosegu. naime pisano: 'Proklet svaki koji visi na drvetu!' . Isusova odbadenost otvorila nam je put.. Drugim rijedima: "u potpunostije potpuno" ili "u savrsenosti je savrseno". opisanoje kao "prokletstvo zakona". Na taj nadin.14 opisuje odgovarajudi aspekt boZanske razmjene: "Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postav5i mjesto nas proklet . Na simbolidan nadin. da bi se razumio ovaj aspekt boZanske razmjene: Isus je postao PROKLETSTVO. jerje ponio grijehe cijelog dovjedanstva. to je bio pokazatelj daje gre5nome dovjeku otvoren put ka neposrednom zajedniSwu sa svetim Bogom. ali tu nikako nije i nj ihov Waj.njom nas dobrostivo obdari (prihvati) u Ljubljenome. da bismo mi. ali vj erujem i zahvaljujem. Nije potrebno biti teolog. ipak vratili da budu s njim u posljednjim trenucim njegovog Zivota). tada 6e nam BoZja ljubav stajati svakodnevno na raspolaganju. zadobijemo oslobodenje i udemo u odgovaraju6e blagoslove.ispusti duiu". Poku5aj za trenutak zamisliti Isusa kako visi na kriZu. pa ipak.. A sve zato. zahvaljujuii njegovoj poslusnosti." Isusova odbadenost uzrokovalaje na5u prihva6enost.odazovi se najj ednostavnij im i najdi5iim rijedima istinske vjere. upravo sada! Reci: "Hvala Ti! hvala Ti . A zatim. nema te ljudske potrebe." Za Isusa na kriZu. povika Isus jakim glasom: 'Eli. Navedeni aspekti boZanske razmjene. Jednostavno reci: "Hvala ti!" udini to.. vei od slomljenog srca._q9lio na5u SRAMOTU. Kada jednom naudimo ovaj princip primjenjivati u na5im Livotima. bn je ispunio prorodku sliku Mesije iz Psalma 69:21 : "Ruganje mi slomilo srce. da primimo obedanoga Duha po vjeri. A Sto mu viSe vjerujes. izraz stt samo nekih od najkritidnijih i osnovnih dovjekovih potreba.

.Isus je postao SIROMAH naiim SROVaSTVOM.Isus je ponio na5u SRAMOTU. da bismo mi imali njegov ZWOI .Isus je bio KAZNJEN da bi nama bilo OPROSTENO. da bismo mi postali BOGATI njegovim BOGATSTVOM. . kako bismo mi imali njegovu PRIHVACENOST kao djeca BoLja.Isus je postao PROKLETSTVO. . da bismo mi primili BLAGOSLOV. .Isus je na sebe uzeo na5u SMRT. .. .Isus je na5om GRESNOSCU bio udinjen GRIJEHOM da bismo mi postali PRAVEDNOST njegovom pRAVEDXOSCU.Isus je iskusio na5u ODBACENOST. .Isus je bio RANJEN da bismo mi bili ISCIJELJtrNI. da bismo mi mogli imati njegovu SLAVU. .