You are on page 1of 5

,/

Ru iena na kri
Cjelokupna poruka evandelja tide sejedinstvenog povijesnog dogadaja: Isusove zastupnidke smrti
na krizu. S obzirom na to, pisac Hebrejima kaZe: "on (Isus) je uistinu jednim jedinim prinosom
(irtvom) udinio zauvijek savr5enim one koje posve6uje." (Hebrejima l0:14). Ovdje nalazimo dva
snaina izraza jedan do drugog: "zauvijek" i "savrienim". Zajedno, oslikavaju Zrfvu koja u sebi
obuhva6a potrebe cjelokupnog dovjedansfva. Stovi5e, udinci te Zrtve proteZu se kroz vrijeme i vjednost.
Upravo na temelju takve Zrtve, Pavao u Filipljanima 4:19 pi5e:
"Amoj de Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku va5u potrebu raskoSno prema svome bogatstvu."
U "svaku va5u potrebu", svakako spada i oslobodenje od prokletstva. Ali prije svega, treba
razumjeti daje ono samo dio mnogo sveobuhvatnijeg - BoZjeg jedinstvenog i suverenog djela, kad su
sva krivica i patnja dovjedanstva bili sjedinjeni ujednom uzviSenom povijesnom trenutku. Bog nije
osigurao razlitita rje5enja za mnogovrsne probleme dovjedanstva. Umjesto toga, On nam nudi samo
jedno rje5enje - kao njegov odgovor na svaki problem. MoZemo imati razliditu pro5lost i svoje vlastite
posebne probleme, ali da bismo primili BoZje rjesenje, svi mi moramo doii do isioga mjesta: do kiZa
Kristovog. Najpotpuniji izvjeitaj o onome Sto se na kriZu dogodilo, dat nam je preko proroka Izaije,
sedam stotina godina prije samog dogadaja. U Izaiji 53:10 prorok oslikava "Slugu Gospodnjeg", diji
je Zivot trebao biti ponuilen Bogukao \rtva za grijehe. Pisci Novoga zavjeta jedinstveni su u tome, da
je taj neimenovani sluga, zapravo sam Isus. U lzaiji 53:6 saZeto je prikazana boZanska svrha njegove
Zrtve: "Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj
bezakonje nas sviju."
Tu nailazimo na osnovni i sveop6i problem dovjeiantva: svatko se od nas okrenuo svome vlastitom
putu. Postoje razliditi posebni grijesi, koje mnogi od nas nikada nisu podinili, kao na primjer: ubojstvo,
preljub, kraila, laZ i slidno. Ali svima nam je zajednidko ovo: krenuli smo svojim vlastitirn putem.
Hebrejska rijed ovdje prevedena s "bezakonje", je AVON. No rijed s najbliZim moguiim znadenjem
izvorniku jest "pobuna" ne protiv dovjeka, ve6 protiv Boga. Medutim, ni "bezakonje" niti "pobuna"
u sebi ne sadrZe potpuno znadenje rijedi AVON.
U svojoj biblijskoj upotrebi, AVON ne oznaEava samo bezakonje, ve6 takoder i kaznu ili zle
posljedice, koje to bezakonje sa sobom nosi. Na primjer, u Postanku 4:13, nakon Stoje Bog
izgovorio prokletstvo nad Kainom zbog ubojstva njegovog brata, Kain kaZe:
"Kazna je moja odvi5e telka da se snosi." Ovdje prevedena rijed "kazna", takoder je AVON.
Ona se nije ticala samo Kainovog "bezakonja", ve6 isto tako i "kazne" kao posljedice. lJ Levitskom
zakonu 16:22 s obzirom na jarca koji je trebao biti otpremljen u pustinju na Dan Pomirenja,
Gospod kaZe: "Tako 6e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj,"
U ovom simbolu, jarac nije ponio samo grijehe izraelskog naroda, ve6 takoder ik posljedice
njihovog grijeha. U TuZaljkama 4, rijed AVON susreiemo na dva mjesta. U Sestoni stihu ditamo ovako:
"Vedi bija5e zlodin k6eri naroda moga...". I ponovno u dvadeset i drugom stihu: "Kaznit du opaiinu
tvoju, k6eri edomska...". U prvom primjeru AVON je preveden sa "zlodin", ali drugi put cijelim
izrazom "kazna za opadinu". Drugim rijedima, puni smisao rijedi AVON nije samo "zlodin", vei se tu
podrazumijevaju sve negativne posljedice Bo?jega suda zbog takvog zlodina. O Isusovoj Zrtvi nakriZu,
moZe se govoriti na potpuno isti nadin. Osobno, Isus nije bio kriv niti zajedan grijeh. U lzaiji 53:9
prorok kaZe: "... premda nije podinio nepravde, niti su mu usta laZi izustila." Ali u Sestom stihu
ditamo: "A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju."
Isus se nije samo poistovjetio s na5im grijehom. On je takoder podnio sve zle posljedice na5eg
grijeha. Poputjarca poslanog u pustinju i Isusje na5e grijehe odnio kako se vi5e nikada ne bi vratili k
nama. Upravo je u tome istinsko znadenje i svrha kriZa. BoZanska uredba o razmjeni, obavljenaje na
njemu. Prvo, Isusje, prema BoZjoj pravednosti, umjesto nas podnio sve zle posljedice na5eg grijeha.
Dok nam, u zamjenu, Bog nudi sve dobro, zbog Isusove bezgreSnosti i poslu5nosti. Jednostavno redeno,
naieje zlo do5lo na isusa, da bi, u zamjenu, Isusovo dobro bilo nama ponudeno. Bogje u moguinosti
to nama ponuditi, a da njegova vjeina pravednost ne gubi na snazi, jerje Isus, umjesto nas, ve6 podnio
svu pravednu kaznu koja je bila odredena nama. A sve to proizlazi izBoLi.ie neizm.jerne milosti, koja
se samo u vjeri moZe primiti. Kada su u pitanjr-r uzrok i posljedica, logidno razmiSljanje ovdje ne
ponraZe. Nitko od nas nije udinio takvo neSto da bijednu takvu ponudu zasluLio, niti se takva ponuda

pla6ajuii tako kaznu zbog grijeha kojije bio prenijet na nju. jer je plaia grijeha smrt. U Rimljani ma 6:23 Pavao postavlja dvije mogu6nosti jednu do druge: ".radi naleg mira.om. dabi odgovaraju6e dobro bilo ponude. Na njeg-a padne kazna .". Bog uiini mjesto nas grijehom. Isusje bio kaznjen zbog nasih grijeha i opadina.. Slijedeii aspekt ove razmjene vidimo u Pavlovim rijedima iz 2 Korin6anima 8:9 "Ta. poziva se na Izaiju'53. da bismo mi bili ISCIJELJEM.'. Prvaje primjenj iva na duhovno. To nitko od nas NE MOZE ZASLUZITI. da vi postanete bogataSi njegovim siromaStvom. opisano je uLzaiji 53:12: ". Petrovoj 2:24 apostol se poziva narzaiju 53:5-6 i kaZe za Isusa: l'.on koji 'osobnor u svome tijelu naie 'grijehe uze na kriz' da mi. Sto ga je On na sebe uzeo. a druga na tjelesno podrudje. u zarnjenu. te za Isusa kLe: "". da b-i.. Ona se moZe primiti ISKLJUCIVO VJEROM. Ovo trebamo razumjeti u svjetlu Mojsijevih uredbi o razliditim vrstama Lrtava za grijeh. nama bilo opro5teno i da bi imali mir s Bogom. to jest smrti. sveje ovo biio isplanirano da bude nagovje5taj onoga Sto 6e biti ostvareno u vidu jldne . Matej8:16-i7.. Slijede6i aspekt boZanske razmjene... Fizidka primjena ove razm.sve bolesnike izlijeii.no nama. Kada je Isus postao siromah? Neki ga ljudi zami5ljaju siroma3nim tijekom njegove zemaljske sluZbe. zahtjevalo se da svoju Zrfvu -janje. da iskusi i smrt kao rezultat toga grijeha.donese pred svedenika. Isus je svojom Zrtvom i zamjenidkom smi6u. rada smrt. Isus sada nudi dar vjednoga Zivota. Biblija nam objavljuje mnoge razlidite aspekte ove razmjene i mnoga razlidita podrudja na koje se ova odnosi.jersam se ponudio na smrt. Ng n!-zu su grijesi ditavog svijeta bili prenijeti na Isusovu du5u.a grijeh kada je gotov. kozle... onaj koji zgrijeli. mogla bi se saZeti na slijede6i nadin: Isus je bio KAZNJEN.U svakom sludaju. ali to je . bila je neizbjeZna posljedica ljudskog grijeha. a u isto vrijeme ukazuje na pozitivan aspekt boZanske razmjene: "Njega (lsuia) koji je bio bez ikakva grijeha. Prva dva aspekta ove razmjene objavljenjsu u lzaiji i3:4-5: 'A on je naSe_bolesti ponio. 9vaj. (Vidi Rimljanima 5:1). radi patnje. Isus je postao siromah. osigurao pomirenje za grijeh cijelog dovjedanstva. poznato vam je milosrtle Gospodina nalega Isusa Krista kako je radi vas od bogata5a postao siromah. Tako se ispuni rijei proroka Izaije: On slabosti naie uze i ponese nale bolesti". Ono Sto iz toga proizlazi. Tre6i aspekt ove razmjene objavljen nam je u Izaiji 53:10 gdje ditamo da je Isusov Zivot bio Zrtvovan kao "Zrfva naknadnica". S obzirom na tjelesno. tele ili kaloru drugu Zivotinju . dok bi svedenik na simbolidan nadin te priznate grijehe prenio na Zivotinju. da bi-smo mi postali PRAVEDNO ST nj egovom PRAVEDNOS CU. koliko je i nebo uzviSenije od zemlje.tredi aspekt boZanske razmjene mogao bi se izraziti slijedeiim rijedima: Isus je naSom GRESNOSCU bio udinjen GzuJEHoM. On je ponio grijehe svih ljudi. Isus je bio RANJEN. U BoZjem predznanju.' Dvostruka_ razmj ena opisana u gore navedenim stihovima.' Kad se Isus poistovjetio s na5im grijehom.. da bi nama bilo OPROSTENO. U Ezekielu 18:4 Gospod govori: "I evo.nase grijehe probodose njega. da bismo kroz njegove rane mi biii iscijeljeni. na5e je boli na se uzeo. Pavao ovdje ne govori o nekoj pravednosti koju moZemo posti6i svojim vlastitim naporima.l"ene." Stoga i detvrti aspekt boZanske razmjene moZe biti izraLen rijedima: Isus je na sebe uzeo naSu SMRT da bismo mi imali njegov ZIVOT.. Cjelokupna Biblija. u 1.4. on dijim'ste modricama (ranama) izlijedeni'.. u Hebrejima 2:9 pisac kaZe: "Ali Isusa. da mi u njemu postanemo pravednoi6u Boz. Takocler. Gospodinu na5emu. isus je ponio nale bolesti i boli. da bismo mi postali bogati.. moZe ikada zasluZiti.sveobuhvatne Isusove Zrtve. dok smo mi diZati da ga-Bog bije i poniiava. a milosni dar BoZji jest Zivot vjeini u Kristu Isusu. Za. za opaEine nase njega satrijese. da bi milosti BoZjom za svakoga umro . Zauzvrat svima onima koji prihva6aju njegovu zamjenidku Zrtvu. kako u Starom tako i u Novom zavjetu. umrijevli svojim grijesima. njegove nas rane iscijeliSe." Razmjena je jasna: od siroma5tva k bogatstvu. iivimo pravednosti. nepobitna iitina ostaje: Na Isusa je dollo zlo. U skladu s tim." U Jakovu 1:15 apostol kale: ". Od osobe kojaje zgrijeSila. S obzirom na duhovno. taj de umrijeti. poWrclena je na dva mjesta u Novom zavjetu." Smrt kojom je On umro. Ta bi osoba ispovijedila woj grijetrnad Zrrvom. ved o pravednosti samoga Boga .. pa stoga i umro smrdu za sve ljude." pvtje su istine ovdje uzajamno isprepletene. bilo je tada neminovno. nagla5ava da je plata za grijeh smrt. Nakon toga bi Zrfva bila ubijena.o pravednosti koja nije nikad upomala grijeh. U 2 Korin6anima 5:21 pavao se poziva na Izaiiu 53:10. Ta je pravednost toliko uzvi5enija od na5e..vidimo 'ovjendana slavom i ia56u'. logidnaje posljedica prethodnog.

Onle uvi. Ovo je vrlo Zivo oslikano u Gospodnjin rijedina iz |zai. Isusje to iskusio na krizu.'. Tojj odbaeenost. Razvod braka je jo3 j edan. Bio je Zedan. lzvrienjeimrtne kazne raspe6em. koji bi mu se odrugivali i isriijavali ga Upravo je takav bio stupanj Isusovog srama dok je bio na kriZu (Matej 27:35-44). Bioje gol.lo dert uzrok odbadenosti. A Nru JE NEMOGUCE zASLUZrrl oNA sE voZE sauo viERoM pRIHVATITI. Bogje osigurao lijek za ranu odbadenosti: "Oko devetog sata . zajedno s njime dijele njlgovu slavu.oie smo zadobili svojim bezakonjem. kadaje Isus postao siroirahom radi nas? Odgovorje: na kriZu' U Ponovljenom zako-n-u 28:48 Mojsije u d. kojaje desto bolnija od srami. Nakon takvih iskustava desto ostaju oZiljci koji samo milo5iu BoZjom mogu biti zacijeljeni. u duli ucviljenu. BoZjaje v_olj a da sva njegova djeca budu u mogu6nosti uZivati u onom ve6em blagoslovu. _l1yu9 n?glasava da je iskljuiivi temelj za ovakvu vrstu razmjene BozJA-MILosr. gdjeje opisan vrhunac Isusove agonije. nuauei aL nisu siroma5ni. pita Bog tvoj"..ili i3:29). U svoj oj punini..igu-o bio smatran siromahom prema svim normalnim standardima! (Vidi Matej 14:15-zl). ieti aspekai boZanske razmjene moZemo saZeti ovako: Isus je postao SIROMAH na5im SIF. Ako recimo trudnica podrZava negaiivne osje6aje prema svoine.'L.. da bismo zauzvratmi mogli uZivati u dobru." (Hebrejima I2:2). Isus dosiovno i potpuno iskusio apsolutno siromaStvo umjesto nas. ali mu u isto vrijeme nikada nidega nije nedostajalo. aiOn 'inamjesto odrealene mu radosti podnese krii.koji sve vi5e prevladava u suvremenom druStvu . ne mare(i za sramotu. Ali u Mateju 27:46 i 50.1. golotinja i svaka oskudica. pisac Hebrejima taZe. ali dfvjek koji moZe nabaviti dovoljno hrane za pet tisuia ljudi. Razmjena na kiZu takoder podrazumijeva i emocionalne vidove patnje. da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i jo5 imati viika za koje mu drago dobro djeli.jest svaka vrsta seksualne zloupotrebe i maltretiranja u djetinjstvu. Odbadenost moZe biti izraLena navrlo grub inegativan nadin. Bioje gladan.. Jahve te pozvao. kako bismo davali drugima. onaje uglavnom posljedica nekog razorenog zajedni5wa. bi .Iiioje "2"J"" . Najraniji stupanj je kad roditelji odbacuju dijete.ii du s" izraze ljubav i prihva6enost. Istina Isusove metode nabavljanja novca ponekad su bile uobidajene. od puke zbunjenosti. ili pakia. iznova. Zar se smije otpustiti iena svoje mladosti. Dvije najbolnije iane f. Ve6 dvadeset i d_etiri sata nije nidega okusio.9:28). Ne6emo imati veliku kolidinu gotovine ili pove6u uStedevinu u banci. on se brine za nabe potrebe." Sram kojegaje Isus podnio na kriZu. viSe ni5ta nije posjgloyao. On i njegovi udenici o-bieuuuii su redovito dav"ati sirmrasima. Pavao nam s ne5to vi5e ietaga ukazuje na pozitivnu stranu ove razmjene: "A Bog moie tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti. Medutim postojijosjedna rana. Na taj je na6in. Yrlo valan razlog za ovakvu vrstu opskbljenosti nalazimo u Isusovim rijedima iz Djela 20:35: "BlaZenije je davati nego primati". I ne samo to. bilo je najsramotnije od svih oblika smrti. Jeian od nile"siih u"toka srama . " Sram moZe imati razlidite oblike. bio je sahranjen u posudenom platnu i u - posudenom grobu (Luka 23:50-53). Upravo sto_ga.. Jedan od njegovih posljednjih u"^i'ku bio. u Hebrejima 2:10 pisac kaZe: "Uistinu je dolikovalo onomu (Bogu) radi koga je i oa toga.za potrebe drugih.eliri izraiasaZima apsolutno siroma5tvo: g lad. da budu osloboileli svoga vlastitog srama.Sto moZe tra. Dakle. Nakon sto je umro. jesu sram i odbadenost. i tako nag bio bi izloZen pogledima prolazniki. aa bi smo mi postali BOGAfI njegovim BOGAISTVOM. rezervirano samo zanajgore kriminalce. Namjesto siama \9j9g."-f ' u svakoj oskudici. Kada je poslao udenike da idu sami. kada je htio privesti k slavi mnoge sinove. daje nam jos povrh. Ali iz dana u dan imat 6emo dovoljno za nase svakodnevne po-irebe i jo5 vi5ka. Obje su dosle na Isusaiokje bio na kriZu. rriva slika. BoZjaje l31nj era da svi koji u Isusa vjeruju. ve6 on s nama dijeli svoju slavu koja mu po prauu pripada od vjednosti.no u obliku n"rnoguino." isus podnio. On je"uvijek imao sve Sto mu je bilo potrebno da bi ostvario BoZju volju u svome Zivotu.ie 54:6: "Jest ko Zenu ostavljenu. Vojnici su sa njega skinuli svu njigovuodjeiu (Ivan l9:23). velikaje moguinost da dijete bude rodeno s osjeiajem odbadenosti . U 2 Korin6anima 9:8.iati sve do zrele dobi ili dak do groba. (Vidi Ivan l2:4-g. (Vidi Luka 22:3s.yik davao drugima i njegove zalihe nisu nikada presuSile. On sa sobom nije nosio puno gotovine. ne radunaju6i Zene i djecu. koji odsijeca pojedinca od svakog smislenog zajedni5tva i s Bogom i J luoinlu. Sa optuZenog bi se skinula sva odje6a. u. da patnjama uiini savrlenim votlu nl itrovaipasenja (lsusa). koji su rezultat dovjekovog grijeha. . n. ^b. joS nerodenom djetetu. do otupljujudeg osjeiaja bezvrijednosti. otvorio je vrata svima koji u njega rjeruju. niti njima nije nidega nedostajilo.ye sve.' (Ivan. Isus odnosi zlo. Govoreii o Isusu na kriZu.oMAStvov. vrlo desto ie i nase "izobilje" biti slidno Isusovom za ryegova zemaljskog Zivota. Povrh toga.ed.

Potpuno nag. Tu istinu. za sve 5to si udinio za mene! Ne razumijem sve u potpunosti. Prokletstvo kojeje doSlo na Isusa. uzrokovane dwjekovom pobunom. Neopisiva je radost ukazati ljudima na ozdravljenje koje tede s Isusovog kriZa. Nije potrebno biti teolog. zadobijemo oslobodenje i udemo u odgovaraju6e blagoslove. da bi se razumio ovaj aspekt boZanske razmjene: Isus je postao PROKLETSTVO. kako bi posebna potreba tvoga Zivota bila ispunjena: oslobodenje od prokletstva. Gospodine Isuse.. njegova krv Zivota kapalaje na pra5njavo kamenito tlo. Svako prokletsfvo zbog kr5enja BoZjeg zakona bilo je na njemu. izdao gaje njegov udenik.ij:ho} da je nekompromitirajuia svetost BoZja udinila da sam Bog odbaci svog vlastitog Sina. Sto mu viSe za^hvaljuje5. upravo sada! Reci: "Hvala Ti! hvala Ti . Gotovo neDosredno nakon tog4 on je umro.. on ukazuje na suprotni rez:ultat na blagoslov. Njegovo se tijelo grdilo od bola zbog nebrojenih rana. Navedeni aspekti boZanske razmjene. To podrazumijeva sva prokletstva na Mojsijevom popisu iz Ponovljenog zakona 28. prije nego sto ie izdahnuti. pavao sazimlje u EfeZanima 1:5-6: ". da bi mi mogli imati njegovu SLAVU. to 6e ti pomo6i da sve vi5e cijeniS uZas pretrpljenog prokletstva. Zahvaljivanjeje prvi korak k oslobodenju. .." Za Isusa na kriZu. mogli zarzvrat primiti sve blagoslove. da bismo mi. Pavao nam u Galaianima 3:13. onda bi se tome trebao neposredno odazvati . ipak vratili da budu s njim u posljednjim trenucim njegovog Zivota). I dok gaje napustao sundev sjaj. bn je ispunio prorodku sliku Mesije iz Psalma 69:21 : "Ruganje mi slomilo srce. nebeski se Otac ne odaziva na molbu svoga Sina. povika Isus jakim glasom: 'Eli.da bi u Kristu Isusu na pogane dolao Abrahamov blagoslov. Na taj nadin. Isus je na sebe uzeo svaku zlu posljedicu. ali vj erujem i zahvaljujem. viie eeS i vjerovati u ono Stoje udinio za tebe. ali tu nikako nije i nj ihov Waj. opisanoje kao "prokletstvo zakona". Konadno. Sva su ta prokletsfva u svojoj punini do5la na Isusa. izraz stt samo nekih od najkritidnijih i osnovnih dovjekovih potreba. takvaje Zrtva sveobuhvatna. a u svojoj jednostavnosti onaje velidanstvena..23.njom nas dobrostivo obdari (prihvati) u Ljubljenome." Isusova odbadenost uzrokovalaje na5u prihva6enost. Stogaje i on otvorio put dajednako. vise 6eS mu htjeti zahvaljivati. Ovaj BoZji lijek za sram i odbadenost.._q9lio na5u SRAMOTU.odazovi se najj ednostavnij im i najdi5iim rijedima istinske vjere.ispusti duiu". Isus je iskusio na5u ODBACENOSI kako bismo mi imali njegovu PzuHVACENOST kao djeca BoZja. Drugim rijedima: "u potpunostije potpuno" ili "u savrsenosti je savrseno".. to je bio pokazatelj daje gre5nome dovjeku otvoren put ka neposrednom zajedniSwu sa svetim Bogom. "Svr5eno je!". a nebo se nije htjelo odazvati na njegov krik. Isusova odbadenost otvorila nam je put. njegovaje du5a oteZala. Ova dva emocionalna aspekta boZanske razmjene na kriZu moZemo izraziti na ovaj 1TT' ryT j.ito znati: Boie moj. Kada jednom naudimo ovaj princip primjenjivati u na5im Livotima. A Sto mu viSe vjerujes.stoji. pa ipak. S obzirom na to. Poku5aj za trenutak zamisliti Isusa kako visi na kriZu. vei od slomljenog srca. od vrha do dna. Isusa su odbacili njegovi sunarodnjaci. iz tame se probio pobjedonosni usklik. Pavao primjenjuj e zakonsku odredbu iz Mojsijevog zakona. Boie moj! Zaito si me ostavio? A Isus opet povika jakim glasom i . U svome dosegu. nema te ljudske potrebe. A Matej odmah dodaje: "I gle! Hramski se zastor razdera na dvoje. A sve zato. U grdkom tekstu izraz "svr5enoje" sastoji se samo odjedne rijedi i to u proSlom vremenu glagola sa znadenjem: "udiniti neSto potpunim ili svrsenim". Zapravo.'. Eli! Lema sabakthani'. A zatim.. da nas Bog prihvati kao svoju djecu. Zemlja gaje odbacila. nije nikada bio potrebniji nego Stoje to danas. ostavljenje da visi izmedu neba i zemlje. DA BI DoBRo BILO NAMA PONUEENO. Isusje podnio najgori mogu6i oblik odbadenosti: odbadenost od strane Oca. Stojuje pobuna donijela na ljudski rod.".". zahvaljujuii njegovoj poslusnosti. da primimo obedanoga Duha po vjeri. dok su ga ostali napustili (neki su se." Nastavi mu zahvaljivati svojim vlastitim rijedima. po prvi put u povijesti ditavog svemira. Da li si vei prihvatio u vjeri Isusovu Zrtvu.14 opisuje odgovarajudi aspekt boZanske razmjene: "Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postav5i mjesto nas proklet .u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu. naime pisano: 'Proklet svaki koji visi na drvetu!' . treba5 uistinu prihvatiti ovaj princip.. ali ne od rana uzrokovanih raspedem. prema kojoj svaka osoba pogubljena vje5anjem na "dn'o" jest prokletstvo BoZje. tada 6e nam BoZja ljubav stajati svakodnevno na raspolaganju. da bismo mi primili BLAGOSLOV. punom mjerom. Na simbolidan nadin. jerje ponio grijehe cijelog dovjedanstva. Jednostavno reci: "Hvala ti!" udini to. i sve Stoje on za tebe osigurao? Ako da. a tama sve vi5e pokivala. izralent t Ponovljenom zakonu 2l. Time. Isus je bio toliko poiitwjeien s dovjekovim g. koja nije obuhva6ena u tom istom principu boZanske razmjene: zLo IE DoSLo NA IsusA.

Isus je iskusio na5u ODBACENOST.Isus je postao SIROMAH naiim SROVaSTVOM.Isus je ponio na5u SRAMOTU. . .Isus je na5om GRESNOSCU bio udinjen GRIJEHOM da bismo mi postali PRAVEDNOST njegovom pRAVEDXOSCU. da bismo mi postali BOGATI njegovim BOGATSTVOM.Isus je bio RANJEN da bismo mi bili ISCIJELJtrNI. .. kako bismo mi imali njegovu PRIHVACENOST kao djeca BoLja. da bismo mi imali njegov ZWOI . . .Isus je na sebe uzeo na5u SMRT.Isus je postao PROKLETSTVO. da bismo mi primili BLAGOSLOV. da bismo mi mogli imati njegovu SLAVU. . .Isus je bio KAZNJEN da bi nama bilo OPROSTENO. .