,/

Ru iena na kri
Cjelokupna poruka evandelja tide sejedinstvenog povijesnog dogadaja: Isusove zastupnidke smrti
na krizu. S obzirom na to, pisac Hebrejima kaZe: "on (Isus) je uistinu jednim jedinim prinosom
(irtvom) udinio zauvijek savr5enim one koje posve6uje." (Hebrejima l0:14). Ovdje nalazimo dva
snaina izraza jedan do drugog: "zauvijek" i "savrienim". Zajedno, oslikavaju Zrfvu koja u sebi
obuhva6a potrebe cjelokupnog dovjedansfva. Stovi5e, udinci te Zrtve proteZu se kroz vrijeme i vjednost.
Upravo na temelju takve Zrtve, Pavao u Filipljanima 4:19 pi5e:
"Amoj de Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku va5u potrebu raskoSno prema svome bogatstvu."
U "svaku va5u potrebu", svakako spada i oslobodenje od prokletstva. Ali prije svega, treba
razumjeti daje ono samo dio mnogo sveobuhvatnijeg - BoZjeg jedinstvenog i suverenog djela, kad su
sva krivica i patnja dovjedanstva bili sjedinjeni ujednom uzviSenom povijesnom trenutku. Bog nije
osigurao razlitita rje5enja za mnogovrsne probleme dovjedanstva. Umjesto toga, On nam nudi samo
jedno rje5enje - kao njegov odgovor na svaki problem. MoZemo imati razliditu pro5lost i svoje vlastite
posebne probleme, ali da bismo primili BoZje rjesenje, svi mi moramo doii do isioga mjesta: do kiZa
Kristovog. Najpotpuniji izvjeitaj o onome Sto se na kriZu dogodilo, dat nam je preko proroka Izaije,
sedam stotina godina prije samog dogadaja. U Izaiji 53:10 prorok oslikava "Slugu Gospodnjeg", diji
je Zivot trebao biti ponuilen Bogukao \rtva za grijehe. Pisci Novoga zavjeta jedinstveni su u tome, da
je taj neimenovani sluga, zapravo sam Isus. U lzaiji 53:6 saZeto je prikazana boZanska svrha njegove
Zrtve: "Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj
bezakonje nas sviju."
Tu nailazimo na osnovni i sveop6i problem dovjeiantva: svatko se od nas okrenuo svome vlastitom
putu. Postoje razliditi posebni grijesi, koje mnogi od nas nikada nisu podinili, kao na primjer: ubojstvo,
preljub, kraila, laZ i slidno. Ali svima nam je zajednidko ovo: krenuli smo svojim vlastitirn putem.
Hebrejska rijed ovdje prevedena s "bezakonje", je AVON. No rijed s najbliZim moguiim znadenjem
izvorniku jest "pobuna" ne protiv dovjeka, ve6 protiv Boga. Medutim, ni "bezakonje" niti "pobuna"
u sebi ne sadrZe potpuno znadenje rijedi AVON.
U svojoj biblijskoj upotrebi, AVON ne oznaEava samo bezakonje, ve6 takoder i kaznu ili zle
posljedice, koje to bezakonje sa sobom nosi. Na primjer, u Postanku 4:13, nakon Stoje Bog
izgovorio prokletstvo nad Kainom zbog ubojstva njegovog brata, Kain kaZe:
"Kazna je moja odvi5e telka da se snosi." Ovdje prevedena rijed "kazna", takoder je AVON.
Ona se nije ticala samo Kainovog "bezakonja", ve6 isto tako i "kazne" kao posljedice. lJ Levitskom
zakonu 16:22 s obzirom na jarca koji je trebao biti otpremljen u pustinju na Dan Pomirenja,
Gospod kaZe: "Tako 6e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj,"
U ovom simbolu, jarac nije ponio samo grijehe izraelskog naroda, ve6 takoder ik posljedice
njihovog grijeha. U TuZaljkama 4, rijed AVON susreiemo na dva mjesta. U Sestoni stihu ditamo ovako:
"Vedi bija5e zlodin k6eri naroda moga...". I ponovno u dvadeset i drugom stihu: "Kaznit du opaiinu
tvoju, k6eri edomska...". U prvom primjeru AVON je preveden sa "zlodin", ali drugi put cijelim
izrazom "kazna za opadinu". Drugim rijedima, puni smisao rijedi AVON nije samo "zlodin", vei se tu
podrazumijevaju sve negativne posljedice Bo?jega suda zbog takvog zlodina. O Isusovoj Zrtvi nakriZu,
moZe se govoriti na potpuno isti nadin. Osobno, Isus nije bio kriv niti zajedan grijeh. U lzaiji 53:9
prorok kaZe: "... premda nije podinio nepravde, niti su mu usta laZi izustila." Ali u Sestom stihu
ditamo: "A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju."
Isus se nije samo poistovjetio s na5im grijehom. On je takoder podnio sve zle posljedice na5eg
grijeha. Poputjarca poslanog u pustinju i Isusje na5e grijehe odnio kako se vi5e nikada ne bi vratili k
nama. Upravo je u tome istinsko znadenje i svrha kriZa. BoZanska uredba o razmjeni, obavljenaje na
njemu. Prvo, Isusje, prema BoZjoj pravednosti, umjesto nas podnio sve zle posljedice na5eg grijeha.
Dok nam, u zamjenu, Bog nudi sve dobro, zbog Isusove bezgreSnosti i poslu5nosti. Jednostavno redeno,
naieje zlo do5lo na isusa, da bi, u zamjenu, Isusovo dobro bilo nama ponudeno. Bogje u moguinosti
to nama ponuditi, a da njegova vjeina pravednost ne gubi na snazi, jerje Isus, umjesto nas, ve6 podnio
svu pravednu kaznu koja je bila odredena nama. A sve to proizlazi izBoLi.ie neizm.jerne milosti, koja
se samo u vjeri moZe primiti. Kada su u pitanjr-r uzrok i posljedica, logidno razmiSljanje ovdje ne
ponraZe. Nitko od nas nije udinio takvo neSto da bijednu takvu ponudu zasluLio, niti se takva ponuda

da b-i.l"ene. S obzirom na duhovno.." Razmjena je jasna: od siroma5tva k bogatstvu. moZe ikada zasluZiti... onaj koji zgrijeli.vidimo 'ovjendana slavom i ia56u'. Tre6i aspekt ove razmjene objavljen nam je u Izaiji 53:10 gdje ditamo da je Isusov Zivot bio Zrtvovan kao "Zrfva naknadnica". koliko je i nebo uzviSenije od zemlje. Isus je svojom Zrtvom i zamjenidkom smi6u.. bila je neizbjeZna posljedica ljudskog grijeha.. u zarnjenu.. Ta je pravednost toliko uzvi5enija od na5e. sveje ovo biio isplanirano da bude nagovje5taj onoga Sto 6e biti ostvareno u vidu jldne . Bog uiini mjesto nas grijehom. pa stoga i umro smrdu za sve ljude. da bismo kroz njegove rane mi biii iscijeljeni. kozle. rada smrt. Od osobe kojaje zgrijeSila. pla6ajuii tako kaznu zbog grijeha kojije bio prenijet na nju. U Ezekielu 18:4 Gospod govori: "I evo. (Vidi Rimljanima 5:1). umrijevli svojim grijesima.om.' Dvostruka_ razmj ena opisana u gore navedenim stihovima. da bi nama bilo OPROSTENO. kako u Starom tako i u Novom zavjetu. bilo je tada neminovno." Stoga i detvrti aspekt boZanske razmjene moZe biti izraLen rijedima: Isus je na sebe uzeo naSu SMRT da bismo mi imali njegov ZIVOT. U Rimljani ma 6:23 Pavao postavlja dvije mogu6nosti jednu do druge: ".tredi aspekt boZanske razmjene mogao bi se izraziti slijedeiim rijedima: Isus je naSom GRESNOSCU bio udinjen GzuJEHoM. zahtjevalo se da svoju Zrfvu -janje. a milosni dar BoZji jest Zivot vjeini u Kristu Isusu. Petrovoj 2:24 apostol se poziva narzaiju 53:5-6 i kaZe za Isusa: l'." pvtje su istine ovdje uzajamno isprepletene. iivimo pravednosti.sve bolesnike izlijeii. a druga na tjelesno podrudje. To nitko od nas NE MOZE ZASLUZITI. ved o pravednosti samoga Boga . na5e je boli na se uzeo. radi patnje. U BoZjem predznanju. da iskusi i smrt kao rezultat toga grijeha. tele ili kaloru drugu Zivotinju . Pavao ovdje ne govori o nekoj pravednosti koju moZemo posti6i svojim vlastitim naporima. taj de umrijeti.. njegove nas rane iscijeliSe.on koji 'osobnor u svome tijelu naie 'grijehe uze na kriz' da mi. osigurao pomirenje za grijeh cijelog dovjedanstva. nagla5ava da je plata za grijeh smrt.a grijeh kada je gotov. Na njeg-a padne kazna . dabi odgovaraju6e dobro bilo ponude. u 1. nama bilo opro5teno i da bi imali mir s Bogom. Isus sada nudi dar vjednoga Zivota. Takocler. Cjelokupna Biblija. dok bi svedenik na simbolidan nadin te priznate grijehe prenio na Zivotinju. U skladu s tim. S obzirom na tjelesno. Za. Slijede6i aspekt boZanske razmjene. za opaEine nase njega satrijese. U 2 Korin6anima 5:21 pavao se poziva na Izaiiu 53:10. ali to je . poziva se na Izaiju'53. Sto ga je On na sebe uzeo. a u isto vrijeme ukazuje na pozitivan aspekt boZanske razmjene: "Njega (lsuia) koji je bio bez ikakva grijeha.U svakom sludaju. 9vaj. Slijedeii aspekt ove razmjene vidimo u Pavlovim rijedima iz 2 Korin6anima 8:9 "Ta.radi naleg mira..nase grijehe probodose njega. mogla bi se saZeti na slijede6i nadin: Isus je bio KAZNJEN. Nakon toga bi Zrfva bila ubijena.o pravednosti koja nije nikad upomala grijeh. Kada je Isus postao siromah? Neki ga ljudi zami5ljaju siroma3nim tijekom njegove zemaljske sluZbe.4." Smrt kojom je On umro. Ono Sto iz toga proizlazi. Matej8:16-i7... isus je ponio nale bolesti i boli. Zauzvrat svima onima koji prihva6aju njegovu zamjenidku Zrtvu. Isus je postao siromah.sveobuhvatne Isusove Zrtve. Ovo trebamo razumjeti u svjetlu Mojsijevih uredbi o razliditim vrstama Lrtava za grijeh. Gospodinu na5emu. jer je plaia grijeha smrt. Prva dva aspekta ove razmjene objavljenjsu u lzaiji i3:4-5: 'A on je naSe_bolesti ponio. to jest smrti. opisano je uLzaiji 53:12: ". Tako se ispuni rijei proroka Izaije: On slabosti naie uze i ponese nale bolesti". da bismo mi postali bogati.donese pred svedenika. Isusje bio kaznjen zbog nasih grijeha i opadina.jersam se ponudio na smrt. Ng n!-zu su grijesi ditavog svijeta bili prenijeti na Isusovu du5u. da bi-smo mi postali PRAVEDNO ST nj egovom PRAVEDNOS CU. Fizidka primjena ove razm. Prvaje primjenj iva na duhovno. Ta bi osoba ispovijedila woj grijetrnad Zrrvom. da vi postanete bogataSi njegovim siromaStvom. On je ponio grijehe svih ljudi. Ona se moZe primiti ISKLJUCIVO VJEROM. te za Isusa kLe: "". logidnaje posljedica prethodnog.". dok smo mi diZati da ga-Bog bije i poniiava. poWrclena je na dva mjesta u Novom zavjetu. Isus je bio RANJEN. u Hebrejima 2:9 pisac kaZe: "Ali Isusa. Biblija nam objavljuje mnoge razlidite aspekte ove razmjene i mnoga razlidita podrudja na koje se ova odnosi. on dijim'ste modricama (ranama) izlijedeni'. nepobitna iitina ostaje: Na Isusa je dollo zlo. da mi u njemu postanemo pravednoi6u Boz. da bismo mi bili ISCIJELJEM.'..." U Jakovu 1:15 apostol kale: "..' Kad se Isus poistovjetio s na5im grijehom. poznato vam je milosrtle Gospodina nalega Isusa Krista kako je radi vas od bogata5a postao siromah.no nama. da bi milosti BoZjom za svakoga umro .

. Jahve te pozvao. Ali iz dana u dan imat 6emo dovoljno za nase svakodnevne po-irebe i jo5 vi5ka.lo dert uzrok odbadenosti. kada je htio privesti k slavi mnoge sinove.igu-o bio smatran siromahom prema svim normalnim standardima! (Vidi Matej 14:15-zl). golotinja i svaka oskudica. u duli ucviljenu. da budu osloboileli svoga vlastitog srama. Najraniji stupanj je kad roditelji odbacuju dijete. Namjesto siama j9g. U 2 Korin6anima 9:8. rriva slika. do otupljujudeg osjeiaja bezvrijednosti.ili i3:29). u Hebrejima 2:10 pisac kaZe: "Uistinu je dolikovalo onomu (Bogu) radi koga je i oa toga. On je"uvijek imao sve Sto mu je bilo potrebno da bi ostvario BoZju volju u svome Zivotu. u. Isus dosiovno i potpuno iskusio apsolutno siromaStvo umjesto nas. Dakle. kojaje desto bolnija od srami. Kada je poslao udenike da idu sami.. Ne6emo imati veliku kolidinu gotovine ili pove6u uStedevinu u banci. Bioje gladan. niti njima nije nidega nedostajilo. i tako nag bio bi izloZen pogledima prolazniki. Sa optuZenog bi se skinula sva odje6a. Jedan od njegovih posljednjih u"^i'ku bio.no u obliku n"rnoguino. Ve6 dvadeset i d_etiri sata nije nidega okusio. Obje su dosle na Isusaiokje bio na kriZu. onaje uglavnom posljedica nekog razorenog zajedni5wa. U svoj oj punini. ieti aspekai boZanske razmjene moZemo saZeti ovako: Isus je postao SIROMAH na5im SIF. (Vidi Ivan l2:4-g.. koji bi mu se odrugivali i isriijavali ga Upravo je takav bio stupanj Isusovog srama dok je bio na kriZu (Matej 27:35-44). Onle uvi. ^b. ne mare(i za sramotu.ie 54:6: "Jest ko Zenu ostavljenu. Pavao nam s ne5to vi5e ietaga ukazuje na pozitivnu stranu ove razmjene: "A Bog moie tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti. od puke zbunjenosti. _l1yu9 n?glasava da je iskljuiivi temelj za ovakvu vrstu razmjene BozJA-MILosr. joS nerodenom djetetu. vrlo desto ie i nase "izobilje" biti slidno Isusovom za ryegova zemaljskog Zivota. Bio je Zedan. . aiOn 'inamjesto odrealene mu radosti podnese krii.9:28).oMAStvov. Yrlo valan razlog za ovakvu vrstu opskbljenosti nalazimo u Isusovim rijedima iz Djela 20:35: "BlaZenije je davati nego primati". Vojnici su sa njega skinuli svu njigovuodjeiu (Ivan l9:23).Iiioje "2"J"" . ali dfvjek koji moZe nabaviti dovoljno hrane za pet tisuia ljudi. Isusje to iskusio na krizu. " Sram moZe imati razlidite oblike. Tojj odbaeenost. ne radunaju6i Zene i djecu.Sto moZe tra. ali mu u isto vrijeme nikada nidega nije nedostajalo. Ali u Mateju 27:46 i 50. Medutim postojijosjedna rana.. Jeian od nile"siih u"toka srama . pisac Hebrejima taZe.' (Ivan. koji odsijeca pojedinca od svakog smislenog zajedni5tva i s Bogom i J luoinlu. iznova. Povrh toga. (Vidi Luka 22:3s.ye sve. ve6 on s nama dijeli svoju slavu koja mu po prauu pripada od vjednosti. Zar se smije otpustiti iena svoje mladosti. bio je sahranjen u posudenom platnu i u - posudenom grobu (Luka 23:50-53). bi . n. BoZjaje l31nj era da svi koji u Isusa vjeruju.'. A Nru JE NEMOGUCE zASLUZrrl oNA sE voZE sauo viERoM pRIHVATITI. On sa sobom nije nosio puno gotovine. On i njegovi udenici o-bieuuuii su redovito dav"ati sirmrasima.. Ovo je vrlo Zivo oslikano u Gospodnjin rijedina iz |zai. aa bi smo mi postali BOGAfI njegovim BOGAISTVOM. ili pakia. Bogje osigurao lijek za ranu odbadenosti: "Oko devetog sata .ii du s" izraze ljubav i prihva6enost. da patnjama uiini savrlenim votlu nl itrovaipasenja (lsusa). Isus odnosi zlo.eliri izraiasaZima apsolutno siroma5tvo: g lad." isus podnio. lzvrienjeimrtne kazne raspe6em. rezervirano samo zanajgore kriminalce. otvorio je vrata svima koji u njega rjeruju. koji su rezultat dovjekovog grijeha. Razvod braka je jo3 j edan.oie smo zadobili svojim bezakonjem. Bioje gol. on se brine za nabe potrebe."-f ' u svakoj oskudici. pita Bog tvoj". Ako recimo trudnica podrZava negaiivne osje6aje prema svoine. Odbadenost moZe biti izraLena navrlo grub inegativan nadin. Na taj je na6in." (Hebrejima I2:2).ed.jest svaka vrsta seksualne zloupotrebe i maltretiranja u djetinjstvu.koji sve vi5e prevladava u suvremenom druStvu . daje nam jos povrh.yik davao drugima i njegove zalihe nisu nikada presuSile. I ne samo to. Nakon takvih iskustava desto ostaju oZiljci koji samo milo5iu BoZjom mogu biti zacijeljeni. da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i jo5 imati viika za koje mu drago dobro djeli. bilo je najsramotnije od svih oblika smrti.za potrebe drugih. nuauei aL nisu siroma5ni. Razmjena na kiZu takoder podrazumijeva i emocionalne vidove patnje. Upravo sto_ga.'L. Dvije najbolnije iane f.1.iati sve do zrele dobi ili dak do groba. da bismo zauzvratmi mogli uZivati u dobru." Sram kojegaje Isus podnio na kriZu. velikaje moguinost da dijete bude rodeno s osjeiajem odbadenosti . zajedno s njime dijele njlgovu slavu. Govoreii o Isusu na kriZu. kadaje Isus postao siroirahom radi nas? Odgovorje: na kriZu' U Ponovljenom zako-n-u 28:48 Mojsije u d. BoZjaje v_olj a da sva njegova djeca budu u mogu6nosti uZivati u onom ve6em blagoslovu. gdjeje opisan vrhunac Isusove agonije. Nakon sto je umro. kako bismo davali drugima. Istina Isusove metode nabavljanja novca ponekad su bile uobidajene. jesu sram i odbadenost. viSe ni5ta nije posjgloyao.

dok su ga ostali napustili (neki su se. jerje ponio grijehe cijelog dovjedanstva.. Ova dva emocionalna aspekta boZanske razmjene na kriZu moZemo izraziti na ovaj 1TT' ryT j. bn je ispunio prorodku sliku Mesije iz Psalma 69:21 : "Ruganje mi slomilo srce. Na simbolidan nadin. Gotovo neDosredno nakon tog4 on je umro. "Svr5eno je!". zadobijemo oslobodenje i udemo u odgovaraju6e blagoslove. ali tu nikako nije i nj ihov Waj. viie eeS i vjerovati u ono Stoje udinio za tebe.ij:ho} da je nekompromitirajuia svetost BoZja udinila da sam Bog odbaci svog vlastitog Sina. Poku5aj za trenutak zamisliti Isusa kako visi na kriZu. Tu istinu. Zemlja gaje odbacila. Kada jednom naudimo ovaj princip primjenjivati u na5im Livotima. Na taj nadin. A sve zato. U svome dosegu. koja nije obuhva6ena u tom istom principu boZanske razmjene: zLo IE DoSLo NA IsusA.. vise 6eS mu htjeti zahvaljivati. Isusova odbadenost otvorila nam je put. izdao gaje njegov udenik. Eli! Lema sabakthani'. prije nego sto ie izdahnuti.. Njegovo se tijelo grdilo od bola zbog nebrojenih rana. Jednostavno reci: "Hvala ti!" udini to. to je bio pokazatelj daje gre5nome dovjeku otvoren put ka neposrednom zajedniSwu sa svetim Bogom. ipak vratili da budu s njim u posljednjim trenucim njegovog Zivota).ito znati: Boie moj. od vrha do dna. upravo sada! Reci: "Hvala Ti! hvala Ti . Gospodine Isuse.stoji. . naime pisano: 'Proklet svaki koji visi na drvetu!' . Potpuno nag. I dok gaje napustao sundev sjaj.". Ovaj BoZji lijek za sram i odbadenost. onda bi se tome trebao neposredno odazvati ." Nastavi mu zahvaljivati svojim vlastitim rijedima. da bismo mi. njegovaje du5a oteZala. da nas Bog prihvati kao svoju djecu. Zahvaljivanjeje prvi korak k oslobodenju. po prvi put u povijesti ditavog svemira. da bi se razumio ovaj aspekt boZanske razmjene: Isus je postao PROKLETSTVO. S obzirom na to. to 6e ti pomo6i da sve vi5e cijeniS uZas pretrpljenog prokletstva. pa ipak. Boie moj! Zaito si me ostavio? A Isus opet povika jakim glasom i . Svako prokletsfvo zbog kr5enja BoZjeg zakona bilo je na njemu. Stojuje pobuna donijela na ljudski rod. mogli zarzvrat primiti sve blagoslove." Isusova odbadenost uzrokovalaje na5u prihva6enost. Zapravo.odazovi se najj ednostavnij im i najdi5iim rijedima istinske vjere.. A zatim. ostavljenje da visi izmedu neba i zemlje. Nije potrebno biti teolog. vei od slomljenog srca. tada 6e nam BoZja ljubav stajati svakodnevno na raspolaganju. njegova krv Zivota kapalaje na pra5njavo kamenito tlo. a nebo se nije htjelo odazvati na njegov krik.da bi u Kristu Isusu na pogane dolao Abrahamov blagoslov. Neopisiva je radost ukazati ljudima na ozdravljenje koje tede s Isusovog kriZa. Prokletstvo kojeje doSlo na Isusa.". i sve Stoje on za tebe osigurao? Ako da. iz tame se probio pobjedonosni usklik.14 opisuje odgovarajudi aspekt boZanske razmjene: "Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postav5i mjesto nas proklet .. kako bi posebna potreba tvoga Zivota bila ispunjena: oslobodenje od prokletstva. prema kojoj svaka osoba pogubljena vje5anjem na "dn'o" jest prokletstvo BoZje. Drugim rijedima: "u potpunostije potpuno" ili "u savrsenosti je savrseno". opisanoje kao "prokletstvo zakona". ali vj erujem i zahvaljujem." Za Isusa na kriZu. A Sto mu viSe vjerujes. da bi mi mogli imati njegovu SLAVU. nije nikada bio potrebniji nego Stoje to danas. U grdkom tekstu izraz "svr5enoje" sastoji se samo odjedne rijedi i to u proSlom vremenu glagola sa znadenjem: "udiniti neSto potpunim ili svrsenim". Da li si vei prihvatio u vjeri Isusovu Zrtvu. izralent t Ponovljenom zakonu 2l.ispusti duiu". Pavao primjenjuj e zakonsku odredbu iz Mojsijevog zakona. Isusje podnio najgori mogu6i oblik odbadenosti: odbadenost od strane Oca. Sva su ta prokletsfva u svojoj punini do5la na Isusa. ali ne od rana uzrokovanih raspedem. on ukazuje na suprotni rez:ultat na blagoslov. Isus je bio toliko poiitwjeien s dovjekovim g. To podrazumijeva sva prokletstva na Mojsijevom popisu iz Ponovljenog zakona 28.'. punom mjerom. Konadno.njom nas dobrostivo obdari (prihvati) u Ljubljenome. Stogaje i on otvorio put dajednako. izraz stt samo nekih od najkritidnijih i osnovnih dovjekovih potreba. Isus je na sebe uzeo svaku zlu posljedicu. treba5 uistinu prihvatiti ovaj princip. a u svojoj jednostavnosti onaje velidanstvena. Isus je iskusio na5u ODBACENOSI kako bismo mi imali njegovu PzuHVACENOST kao djeca BoZja. A Matej odmah dodaje: "I gle! Hramski se zastor razdera na dvoje. uzrokovane dwjekovom pobunom.23. zahvaljujuii njegovoj poslusnosti. da primimo obedanoga Duha po vjeri. DA BI DoBRo BILO NAMA PONUEENO. za sve 5to si udinio za mene! Ne razumijem sve u potpunosti.. da bismo mi primili BLAGOSLOV.. nebeski se Otac ne odaziva na molbu svoga Sina. Sto mu viSe za^hvaljuje5. nema te ljudske potrebe. takvaje Zrtva sveobuhvatna. Time._q9lio na5u SRAMOTU. pavao sazimlje u EfeZanima 1:5-6: ".u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu. povika Isus jakim glasom: 'Eli. a tama sve vi5e pokivala.. Navedeni aspekti boZanske razmjene. Pavao nam u Galaianima 3:13. Isusa su odbacili njegovi sunarodnjaci.

kako bismo mi imali njegovu PRIHVACENOST kao djeca BoLja. . .Isus je postao SIROMAH naiim SROVaSTVOM.. da bismo mi imali njegov ZWOI . . .Isus je postao PROKLETSTVO. da bismo mi primili BLAGOSLOV.Isus je ponio na5u SRAMOTU.Isus je iskusio na5u ODBACENOST. . da bismo mi postali BOGATI njegovim BOGATSTVOM. . .Isus je na5om GRESNOSCU bio udinjen GRIJEHOM da bismo mi postali PRAVEDNOST njegovom pRAVEDXOSCU.Isus je na sebe uzeo na5u SMRT.Isus je bio RANJEN da bismo mi bili ISCIJELJtrNI.Isus je bio KAZNJEN da bi nama bilo OPROSTENO. . da bismo mi mogli imati njegovu SLAVU.