You are on page 1of 5

,/

Ru iena na kri
Cjelokupna poruka evandelja tide sejedinstvenog povijesnog dogadaja: Isusove zastupnidke smrti
na krizu. S obzirom na to, pisac Hebrejima kaZe: "on (Isus) je uistinu jednim jedinim prinosom
(irtvom) udinio zauvijek savr5enim one koje posve6uje." (Hebrejima l0:14). Ovdje nalazimo dva
snaina izraza jedan do drugog: "zauvijek" i "savrienim". Zajedno, oslikavaju Zrfvu koja u sebi
obuhva6a potrebe cjelokupnog dovjedansfva. Stovi5e, udinci te Zrtve proteZu se kroz vrijeme i vjednost.
Upravo na temelju takve Zrtve, Pavao u Filipljanima 4:19 pi5e:
"Amoj de Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku va5u potrebu raskoSno prema svome bogatstvu."
U "svaku va5u potrebu", svakako spada i oslobodenje od prokletstva. Ali prije svega, treba
razumjeti daje ono samo dio mnogo sveobuhvatnijeg - BoZjeg jedinstvenog i suverenog djela, kad su
sva krivica i patnja dovjedanstva bili sjedinjeni ujednom uzviSenom povijesnom trenutku. Bog nije
osigurao razlitita rje5enja za mnogovrsne probleme dovjedanstva. Umjesto toga, On nam nudi samo
jedno rje5enje - kao njegov odgovor na svaki problem. MoZemo imati razliditu pro5lost i svoje vlastite
posebne probleme, ali da bismo primili BoZje rjesenje, svi mi moramo doii do isioga mjesta: do kiZa
Kristovog. Najpotpuniji izvjeitaj o onome Sto se na kriZu dogodilo, dat nam je preko proroka Izaije,
sedam stotina godina prije samog dogadaja. U Izaiji 53:10 prorok oslikava "Slugu Gospodnjeg", diji
je Zivot trebao biti ponuilen Bogukao \rtva za grijehe. Pisci Novoga zavjeta jedinstveni su u tome, da
je taj neimenovani sluga, zapravo sam Isus. U lzaiji 53:6 saZeto je prikazana boZanska svrha njegove
Zrtve: "Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj
bezakonje nas sviju."
Tu nailazimo na osnovni i sveop6i problem dovjeiantva: svatko se od nas okrenuo svome vlastitom
putu. Postoje razliditi posebni grijesi, koje mnogi od nas nikada nisu podinili, kao na primjer: ubojstvo,
preljub, kraila, laZ i slidno. Ali svima nam je zajednidko ovo: krenuli smo svojim vlastitirn putem.
Hebrejska rijed ovdje prevedena s "bezakonje", je AVON. No rijed s najbliZim moguiim znadenjem
izvorniku jest "pobuna" ne protiv dovjeka, ve6 protiv Boga. Medutim, ni "bezakonje" niti "pobuna"
u sebi ne sadrZe potpuno znadenje rijedi AVON.
U svojoj biblijskoj upotrebi, AVON ne oznaEava samo bezakonje, ve6 takoder i kaznu ili zle
posljedice, koje to bezakonje sa sobom nosi. Na primjer, u Postanku 4:13, nakon Stoje Bog
izgovorio prokletstvo nad Kainom zbog ubojstva njegovog brata, Kain kaZe:
"Kazna je moja odvi5e telka da se snosi." Ovdje prevedena rijed "kazna", takoder je AVON.
Ona se nije ticala samo Kainovog "bezakonja", ve6 isto tako i "kazne" kao posljedice. lJ Levitskom
zakonu 16:22 s obzirom na jarca koji je trebao biti otpremljen u pustinju na Dan Pomirenja,
Gospod kaZe: "Tako 6e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj,"
U ovom simbolu, jarac nije ponio samo grijehe izraelskog naroda, ve6 takoder ik posljedice
njihovog grijeha. U TuZaljkama 4, rijed AVON susreiemo na dva mjesta. U Sestoni stihu ditamo ovako:
"Vedi bija5e zlodin k6eri naroda moga...". I ponovno u dvadeset i drugom stihu: "Kaznit du opaiinu
tvoju, k6eri edomska...". U prvom primjeru AVON je preveden sa "zlodin", ali drugi put cijelim
izrazom "kazna za opadinu". Drugim rijedima, puni smisao rijedi AVON nije samo "zlodin", vei se tu
podrazumijevaju sve negativne posljedice Bo?jega suda zbog takvog zlodina. O Isusovoj Zrtvi nakriZu,
moZe se govoriti na potpuno isti nadin. Osobno, Isus nije bio kriv niti zajedan grijeh. U lzaiji 53:9
prorok kaZe: "... premda nije podinio nepravde, niti su mu usta laZi izustila." Ali u Sestom stihu
ditamo: "A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju."
Isus se nije samo poistovjetio s na5im grijehom. On je takoder podnio sve zle posljedice na5eg
grijeha. Poputjarca poslanog u pustinju i Isusje na5e grijehe odnio kako se vi5e nikada ne bi vratili k
nama. Upravo je u tome istinsko znadenje i svrha kriZa. BoZanska uredba o razmjeni, obavljenaje na
njemu. Prvo, Isusje, prema BoZjoj pravednosti, umjesto nas podnio sve zle posljedice na5eg grijeha.
Dok nam, u zamjenu, Bog nudi sve dobro, zbog Isusove bezgreSnosti i poslu5nosti. Jednostavno redeno,
naieje zlo do5lo na isusa, da bi, u zamjenu, Isusovo dobro bilo nama ponudeno. Bogje u moguinosti
to nama ponuditi, a da njegova vjeina pravednost ne gubi na snazi, jerje Isus, umjesto nas, ve6 podnio
svu pravednu kaznu koja je bila odredena nama. A sve to proizlazi izBoLi.ie neizm.jerne milosti, koja
se samo u vjeri moZe primiti. Kada su u pitanjr-r uzrok i posljedica, logidno razmiSljanje ovdje ne
ponraZe. Nitko od nas nije udinio takvo neSto da bijednu takvu ponudu zasluLio, niti se takva ponuda

Prvaje primjenj iva na duhovno. mogla bi se saZeti na slijede6i nadin: Isus je bio KAZNJEN. da bi milosti BoZjom za svakoga umro . taj de umrijeti..... da bismo kroz njegove rane mi biii iscijeljeni. kozle. Gospodinu na5emu. Isus je svojom Zrtvom i zamjenidkom smi6u. opisano je uLzaiji 53:12: ". Ona se moZe primiti ISKLJUCIVO VJEROM. bilo je tada neminovno. njegove nas rane iscijeliSe. nagla5ava da je plata za grijeh smrt. poznato vam je milosrtle Gospodina nalega Isusa Krista kako je radi vas od bogata5a postao siromah. dabi odgovaraju6e dobro bilo ponude. da bismo mi bili ISCIJELJEM. isus je ponio nale bolesti i boli. za opaEine nase njega satrijese. Nakon toga bi Zrfva bila ubijena. te za Isusa kLe: "". a u isto vrijeme ukazuje na pozitivan aspekt boZanske razmjene: "Njega (lsuia) koji je bio bez ikakva grijeha. Tako se ispuni rijei proroka Izaije: On slabosti naie uze i ponese nale bolesti".jersam se ponudio na smrt. Kada je Isus postao siromah? Neki ga ljudi zami5ljaju siroma3nim tijekom njegove zemaljske sluZbe. U 2 Korin6anima 5:21 pavao se poziva na Izaiiu 53:10.no nama.' Dvostruka_ razmj ena opisana u gore navedenim stihovima. Takocler. Ono Sto iz toga proizlazi. da mi u njemu postanemo pravednoi6u Boz. Ta je pravednost toliko uzvi5enija od na5e.U svakom sludaju.. poziva se na Izaiju'53. ali to je . logidnaje posljedica prethodnog. umrijevli svojim grijesima. dok smo mi diZati da ga-Bog bije i poniiava.. Ng n!-zu su grijesi ditavog svijeta bili prenijeti na Isusovu du5u.. poWrclena je na dva mjesta u Novom zavjetu. U Ezekielu 18:4 Gospod govori: "I evo." Razmjena je jasna: od siroma5tva k bogatstvu. Biblija nam objavljuje mnoge razlidite aspekte ove razmjene i mnoga razlidita podrudja na koje se ova odnosi. Isus sada nudi dar vjednoga Zivota. Fizidka primjena ove razm. Prva dva aspekta ove razmjene objavljenjsu u lzaiji i3:4-5: 'A on je naSe_bolesti ponio. S obzirom na tjelesno." U Jakovu 1:15 apostol kale: ". da b-i.a grijeh kada je gotov. to jest smrti. a druga na tjelesno podrudje.l"ene. Petrovoj 2:24 apostol se poziva narzaiju 53:5-6 i kaZe za Isusa: l'. nama bilo opro5teno i da bi imali mir s Bogom. Slijede6i aspekt boZanske razmjene.4. (Vidi Rimljanima 5:1). nepobitna iitina ostaje: Na Isusa je dollo zlo. dok bi svedenik na simbolidan nadin te priznate grijehe prenio na Zivotinju. Isus je postao siromah." Stoga i detvrti aspekt boZanske razmjene moZe biti izraLen rijedima: Isus je na sebe uzeo naSu SMRT da bismo mi imali njegov ZIVOT. da vi postanete bogataSi njegovim siromaStvom. Cjelokupna Biblija. Ovo trebamo razumjeti u svjetlu Mojsijevih uredbi o razliditim vrstama Lrtava za grijeh.tredi aspekt boZanske razmjene mogao bi se izraziti slijedeiim rijedima: Isus je naSom GRESNOSCU bio udinjen GzuJEHoM.' Kad se Isus poistovjetio s na5im grijehom. u 1. a milosni dar BoZji jest Zivot vjeini u Kristu Isusu." Smrt kojom je On umro. Sto ga je On na sebe uzeo. Ta bi osoba ispovijedila woj grijetrnad Zrrvom. pla6ajuii tako kaznu zbog grijeha kojije bio prenijet na nju. On je ponio grijehe svih ljudi.nase grijehe probodose njega..vidimo 'ovjendana slavom i ia56u'. on dijim'ste modricama (ranama) izlijedeni'.om. u zarnjenu. S obzirom na duhovno.".donese pred svedenika. Isusje bio kaznjen zbog nasih grijeha i opadina.. Matej8:16-i7. Zauzvrat svima onima koji prihva6aju njegovu zamjenidku Zrtvu...radi naleg mira. Slijedeii aspekt ove razmjene vidimo u Pavlovim rijedima iz 2 Korin6anima 8:9 "Ta. U BoZjem predznanju. U Rimljani ma 6:23 Pavao postavlja dvije mogu6nosti jednu do druge: ". tele ili kaloru drugu Zivotinju . onaj koji zgrijeli. da bismo mi postali bogati. koliko je i nebo uzviSenije od zemlje.on koji 'osobnor u svome tijelu naie 'grijehe uze na kriz' da mi.o pravednosti koja nije nikad upomala grijeh. Bog uiini mjesto nas grijehom.'. da bi-smo mi postali PRAVEDNO ST nj egovom PRAVEDNOS CU. sveje ovo biio isplanirano da bude nagovje5taj onoga Sto 6e biti ostvareno u vidu jldne . rada smrt. Pavao ovdje ne govori o nekoj pravednosti koju moZemo posti6i svojim vlastitim naporima. Isus je bio RANJEN. Od osobe kojaje zgrijeSila. radi patnje.. Tre6i aspekt ove razmjene objavljen nam je u Izaiji 53:10 gdje ditamo da je Isusov Zivot bio Zrtvovan kao "Zrfva naknadnica". moZe ikada zasluZiti. da iskusi i smrt kao rezultat toga grijeha. na5e je boli na se uzeo. iivimo pravednosti. 9vaj. jer je plaia grijeha smrt. bila je neizbjeZna posljedica ljudskog grijeha. kako u Starom tako i u Novom zavjetu. Na njeg-a padne kazna . zahtjevalo se da svoju Zrfvu -janje. osigurao pomirenje za grijeh cijelog dovjedanstva." pvtje su istine ovdje uzajamno isprepletene. To nitko od nas NE MOZE ZASLUZITI. ved o pravednosti samoga Boga . Za.sve bolesnike izlijeii..sveobuhvatne Isusove Zrtve. u Hebrejima 2:9 pisac kaZe: "Ali Isusa. da bi nama bilo OPROSTENO. pa stoga i umro smrdu za sve ljude. U skladu s tim.

niti njima nije nidega nedostajilo. I ne samo to. u Hebrejima 2:10 pisac kaZe: "Uistinu je dolikovalo onomu (Bogu) radi koga je i oa toga. koji odsijeca pojedinca od svakog smislenog zajedni5tva i s Bogom i J luoinlu.no u obliku n"rnoguino. Bio je Zedan. da budu osloboileli svoga vlastitog srama. Bogje osigurao lijek za ranu odbadenosti: "Oko devetog sata .ye sve. Isus dosiovno i potpuno iskusio apsolutno siromaStvo umjesto nas. pisac Hebrejima taZe.'. kako bismo davali drugima." isus podnio. Povrh toga.ie 54:6: "Jest ko Zenu ostavljenu. otvorio je vrata svima koji u njega rjeruju. Govoreii o Isusu na kriZu. aiOn 'inamjesto odrealene mu radosti podnese krii. jesu sram i odbadenost. Isusje to iskusio na krizu. kojaje desto bolnija od srami. Ako recimo trudnica podrZava negaiivne osje6aje prema svoine. Onle uvi." (Hebrejima I2:2). (Vidi Ivan l2:4-g. ali dfvjek koji moZe nabaviti dovoljno hrane za pet tisuia ljudi."-f ' u svakoj oskudici. on se brine za nabe potrebe. da patnjama uiini savrlenim votlu nl itrovaipasenja (lsusa). u duli ucviljenu. da bismo zauzvratmi mogli uZivati u dobru. Dakle. ve6 on s nama dijeli svoju slavu koja mu po prauu pripada od vjednosti.oie smo zadobili svojim bezakonjem. koji bi mu se odrugivali i isriijavali ga Upravo je takav bio stupanj Isusovog srama dok je bio na kriZu (Matej 27:35-44). Jahve te pozvao. onaje uglavnom posljedica nekog razorenog zajedni5wa. Medutim postojijosjedna rana. Isus odnosi zlo.9:28).jest svaka vrsta seksualne zloupotrebe i maltretiranja u djetinjstvu. BoZjaje v_olj a da sva njegova djeca budu u mogu6nosti uZivati u onom ve6em blagoslovu. . pita Bog tvoj". rezervirano samo zanajgore kriminalce. ali mu u isto vrijeme nikada nidega nije nedostajalo. ieti aspekai boZanske razmjene moZemo saZeti ovako: Isus je postao SIROMAH na5im SIF. rriva slika. Jeian od nile"siih u"toka srama . Istina Isusove metode nabavljanja novca ponekad su bile uobidajene. BoZjaje l31nj era da svi koji u Isusa vjeruju. Pavao nam s ne5to vi5e ietaga ukazuje na pozitivnu stranu ove razmjene: "A Bog moie tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti. U 2 Korin6anima 9:8. lzvrienjeimrtne kazne raspe6em. kada je htio privesti k slavi mnoge sinove. kadaje Isus postao siroirahom radi nas? Odgovorje: na kriZu' U Ponovljenom zako-n-u 28:48 Mojsije u d. On je"uvijek imao sve Sto mu je bilo potrebno da bi ostvario BoZju volju u svome Zivotu. do otupljujudeg osjeiaja bezvrijednosti. ili pakia. aa bi smo mi postali BOGAfI njegovim BOGAISTVOM. Nakon takvih iskustava desto ostaju oZiljci koji samo milo5iu BoZjom mogu biti zacijeljeni.ii du s" izraze ljubav i prihva6enost. Razmjena na kiZu takoder podrazumijeva i emocionalne vidove patnje. bi . u. ne mare(i za sramotu.za potrebe drugih.yik davao drugima i njegove zalihe nisu nikada presuSile. nuauei aL nisu siroma5ni.lo dert uzrok odbadenosti. Dvije najbolnije iane f.. " Sram moZe imati razlidite oblike. Ovo je vrlo Zivo oslikano u Gospodnjin rijedina iz |zai. velikaje moguinost da dijete bude rodeno s osjeiajem odbadenosti . On sa sobom nije nosio puno gotovine. Kada je poslao udenike da idu sami. Jedan od njegovih posljednjih u"^i'ku bio. Tojj odbaeenost. Zar se smije otpustiti iena svoje mladosti." Sram kojegaje Isus podnio na kriZu.'L.iati sve do zrele dobi ili dak do groba. Upravo sto_ga.' (Ivan. bilo je najsramotnije od svih oblika smrti. iznova. Ali iz dana u dan imat 6emo dovoljno za nase svakodnevne po-irebe i jo5 vi5ka. Ne6emo imati veliku kolidinu gotovine ili pove6u uStedevinu u banci. A Nru JE NEMOGUCE zASLUZrrl oNA sE voZE sauo viERoM pRIHVATITI.oMAStvov. Vojnici su sa njega skinuli svu njigovuodjeiu (Ivan l9:23).. Bioje gol. ne radunaju6i Zene i djecu. viSe ni5ta nije posjgloyao.Sto moZe tra. Obje su dosle na Isusaiokje bio na kriZu.koji sve vi5e prevladava u suvremenom druStvu . Najraniji stupanj je kad roditelji odbacuju dijete.. On i njegovi udenici o-bieuuuii su redovito dav"ati sirmrasima. Ali u Mateju 27:46 i 50. i tako nag bio bi izloZen pogledima prolazniki.. n. Yrlo valan razlog za ovakvu vrstu opskbljenosti nalazimo u Isusovim rijedima iz Djela 20:35: "BlaZenije je davati nego primati". joS nerodenom djetetu. Ve6 dvadeset i d_etiri sata nije nidega okusio.igu-o bio smatran siromahom prema svim normalnim standardima! (Vidi Matej 14:15-zl). Nakon sto je umro.ed. da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i jo5 imati viika za koje mu drago dobro djeli. od puke zbunjenosti. koji su rezultat dovjekovog grijeha. golotinja i svaka oskudica. daje nam jos povrh. vrlo desto ie i nase "izobilje" biti slidno Isusovom za ryegova zemaljskog Zivota.Iiioje "2"J"" . _l1yu9 n?glasava da je iskljuiivi temelj za ovakvu vrstu razmjene BozJA-MILosr.1. Namjesto siama \9j9g. (Vidi Luka 22:3s. zajedno s njime dijele njlgovu slavu. gdjeje opisan vrhunac Isusove agonije. Bioje gladan. Sa optuZenog bi se skinula sva odje6a. U svoj oj punini.ili i3:29). Na taj je na6in. Odbadenost moZe biti izraLena navrlo grub inegativan nadin. bio je sahranjen u posudenom platnu i u - posudenom grobu (Luka 23:50-53).eliri izraiasaZima apsolutno siroma5tvo: g lad.. ^b. Razvod braka je jo3 j edan.

Nije potrebno biti teolog. Isusje podnio najgori mogu6i oblik odbadenosti: odbadenost od strane Oca." Za Isusa na kriZu. ali vj erujem i zahvaljujem." Isusova odbadenost uzrokovalaje na5u prihva6enost. U grdkom tekstu izraz "svr5enoje" sastoji se samo odjedne rijedi i to u proSlom vremenu glagola sa znadenjem: "udiniti neSto potpunim ili svrsenim". Isus je iskusio na5u ODBACENOSI kako bismo mi imali njegovu PzuHVACENOST kao djeca BoZja. "Svr5eno je!". treba5 uistinu prihvatiti ovaj princip. da bismo mi primili BLAGOSLOV. Potpuno nag. izraz stt samo nekih od najkritidnijih i osnovnih dovjekovih potreba. koja nije obuhva6ena u tom istom principu boZanske razmjene: zLo IE DoSLo NA IsusA. a nebo se nije htjelo odazvati na njegov krik. Konadno. Svako prokletsfvo zbog kr5enja BoZjeg zakona bilo je na njemu. Sto mu viSe za^hvaljuje5. A sve zato. ipak vratili da budu s njim u posljednjim trenucim njegovog Zivota). punom mjerom. Isus je bio toliko poiitwjeien s dovjekovim g. to 6e ti pomo6i da sve vi5e cijeniS uZas pretrpljenog prokletstva. U svome dosegu. vise 6eS mu htjeti zahvaljivati. Drugim rijedima: "u potpunostije potpuno" ili "u savrsenosti je savrseno". izdao gaje njegov udenik. da bi mi mogli imati njegovu SLAVU. za sve 5to si udinio za mene! Ne razumijem sve u potpunosti. DA BI DoBRo BILO NAMA PONUEENO. tada 6e nam BoZja ljubav stajati svakodnevno na raspolaganju. od vrha do dna.odazovi se najj ednostavnij im i najdi5iim rijedima istinske vjere. Kada jednom naudimo ovaj princip primjenjivati u na5im Livotima. Sva su ta prokletsfva u svojoj punini do5la na Isusa. Pavao primjenjuj e zakonsku odredbu iz Mojsijevog zakona. njegovaje du5a oteZala... viie eeS i vjerovati u ono Stoje udinio za tebe. . prije nego sto ie izdahnuti. vei od slomljenog srca. to je bio pokazatelj daje gre5nome dovjeku otvoren put ka neposrednom zajedniSwu sa svetim Bogom. uzrokovane dwjekovom pobunom. njegova krv Zivota kapalaje na pra5njavo kamenito tlo. Ova dva emocionalna aspekta boZanske razmjene na kriZu moZemo izraziti na ovaj 1TT' ryT j.. iz tame se probio pobjedonosni usklik. Boie moj! Zaito si me ostavio? A Isus opet povika jakim glasom i .ispusti duiu".da bi u Kristu Isusu na pogane dolao Abrahamov blagoslov. Gotovo neDosredno nakon tog4 on je umro.njom nas dobrostivo obdari (prihvati) u Ljubljenome.'. Poku5aj za trenutak zamisliti Isusa kako visi na kriZu. jerje ponio grijehe cijelog dovjedanstva.. opisanoje kao "prokletstvo zakona". izralent t Ponovljenom zakonu 2l. Isusova odbadenost otvorila nam je put. Isus je na sebe uzeo svaku zlu posljedicu. Zemlja gaje odbacila. on ukazuje na suprotni rez:ultat na blagoslov. Ovaj BoZji lijek za sram i odbadenost. Tu istinu. Na simbolidan nadin. kako bi posebna potreba tvoga Zivota bila ispunjena: oslobodenje od prokletstva. mogli zarzvrat primiti sve blagoslove. pavao sazimlje u EfeZanima 1:5-6: ". ali ne od rana uzrokovanih raspedem. takvaje Zrtva sveobuhvatna. da primimo obedanoga Duha po vjeri. nebeski se Otac ne odaziva na molbu svoga Sina. pa ipak. Stojuje pobuna donijela na ljudski rod. onda bi se tome trebao neposredno odazvati . ali tu nikako nije i nj ihov Waj. Na taj nadin. zahvaljujuii njegovoj poslusnosti. a tama sve vi5e pokivala.. A Matej odmah dodaje: "I gle! Hramski se zastor razdera na dvoje.. Zapravo. i sve Stoje on za tebe osigurao? Ako da.u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu.14 opisuje odgovarajudi aspekt boZanske razmjene: "Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postav5i mjesto nas proklet ..stoji. Da li si vei prihvatio u vjeri Isusovu Zrtvu. A zatim. naime pisano: 'Proklet svaki koji visi na drvetu!' .23. bn je ispunio prorodku sliku Mesije iz Psalma 69:21 : "Ruganje mi slomilo srce. ostavljenje da visi izmedu neba i zemlje. Eli! Lema sabakthani'. Isusa su odbacili njegovi sunarodnjaci. Zahvaljivanjeje prvi korak k oslobodenju.ij:ho} da je nekompromitirajuia svetost BoZja udinila da sam Bog odbaci svog vlastitog Sina. povika Isus jakim glasom: 'Eli.ito znati: Boie moj. da bi se razumio ovaj aspekt boZanske razmjene: Isus je postao PROKLETSTVO. nema te ljudske potrebe. nije nikada bio potrebniji nego Stoje to danas. Neopisiva je radost ukazati ljudima na ozdravljenje koje tede s Isusovog kriZa. zadobijemo oslobodenje i udemo u odgovaraju6e blagoslove. da bismo mi. Njegovo se tijelo grdilo od bola zbog nebrojenih rana. Stogaje i on otvorio put dajednako. Prokletstvo kojeje doSlo na Isusa. S obzirom na to. po prvi put u povijesti ditavog svemira. dok su ga ostali napustili (neki su se. Pavao nam u Galaianima 3:13.. Navedeni aspekti boZanske razmjene." Nastavi mu zahvaljivati svojim vlastitim rijedima.".". Jednostavno reci: "Hvala ti!" udini to. I dok gaje napustao sundev sjaj. a u svojoj jednostavnosti onaje velidanstvena. Gospodine Isuse. upravo sada! Reci: "Hvala Ti! hvala Ti ._q9lio na5u SRAMOTU. da nas Bog prihvati kao svoju djecu. Time. To podrazumijeva sva prokletstva na Mojsijevom popisu iz Ponovljenog zakona 28. prema kojoj svaka osoba pogubljena vje5anjem na "dn'o" jest prokletstvo BoZje. A Sto mu viSe vjerujes.

. da bismo mi postali BOGATI njegovim BOGATSTVOM. kako bismo mi imali njegovu PRIHVACENOST kao djeca BoLja.Isus je postao PROKLETSTVO. da bismo mi imali njegov ZWOI . ..Isus je na5om GRESNOSCU bio udinjen GRIJEHOM da bismo mi postali PRAVEDNOST njegovom pRAVEDXOSCU.Isus je bio KAZNJEN da bi nama bilo OPROSTENO. .Isus je na sebe uzeo na5u SMRT. . da bismo mi primili BLAGOSLOV.Isus je bio RANJEN da bismo mi bili ISCIJELJtrNI. . . .Isus je ponio na5u SRAMOTU.Isus je postao SIROMAH naiim SROVaSTVOM. . da bismo mi mogli imati njegovu SLAVU.Isus je iskusio na5u ODBACENOST.