You are on page 1of 64

Naslov originala

P. GIUSEPPE M. PETAZZI S. J.

Sveta je ura naročit i odličan način zadovoljštine za sebi potrebno, da dođemo pred tabernakul i da tu
grijehe, koju je Isus tražio od sv. Marije Margarete. Evo razmatramo samo o uvredama, koje mu se nanose u
njegovih riječi, što joj ih je rekao u trećem velikom presv. Sakramentu, već je potrebno da se duhom
objavljenju: "U NOĆI između četvrtka i petka, učinit ću prenesemo u Getsemani i da razmišljamo o tajni Muke
te dionicom smrtne žalosti, koju sam podnio u Isusove, da se s Njim sjedinimo u molitvi koju On
Maslinskom vrtu. Ista takova žalost dovest će i tebe, a da obavlja u času svoje smrtne borbe. Stoga je veoma važno,
sama ne ćeš to moći razumjeti, u neku vrstu agonije, koja da oni, koji žele dostojno obaviti svetu uru, treba da
će ti biti strašnija i od same smrti. A da me uzmogneš razmatraju o Getsemanskom misteriju i da se sjedine sa
pratiti u poniznoj molitvi, koju sam tada uza sve muke trpećim Spasiteljem pa da tako zadobiju oproštenje za
upravio svome nebeskom Ocu, ti ustani iz kreveta između svoje i za tuđe grijehe.
23 i 24 sata (u noći) i zadrži se jednu uru u molitvi ležeći Ako pak neki misle, da će im biti teško stalno
licem na zemlji, da tako ili ublažiš gnjev Božji ili da razmatrati o Getsemaniju, svetu uru mogu obaviti i tako,
tražiš oproštenje za grješnike, ili da ublažiš gorčinu, koju da razmatraju o Muci Isusovoj ili da oplakuju grijehe
su mi zadali apostoli time, što su me ostavili, i kojima svijeta ili da razmatraju, o uvredama, koje se nanose
sam predbacio slabost, što nisu probdjeli sa mnom barem Presv. Oltarskom Sakramentu. Svaki je ovaj način dobar.
jednu uru. (Vrijeme od 11 sati do ponoći odgovara baš O tome nema sumnje. No,valja naglasiti, da se svaki od
onom vremenu, kada je Isus bio u agoniji u Getsemaniju. ovih načina nekako udaljuje od onoga načina, kojeg je
No budući, da se tajna u Getsemaniju zbivala od 8-9 sati Isusu predložio sv. Margareti. Da se barem donekle
u večer, to se može za svetu uru upotrebiti i to vrijeme. udovolji želji Srca Isusova, a na poziv sv. Oca Pape Pija
Što više sveta ura može se početi i u ono vrijeme, u koje XI. Donijeli smo ova 52 razmatranja za svaki četvrtak u
je dopušteno započeti recitiranje Matutina, t.j. od 4 sata godini, a sva ta razmatranja imaju za predmet samo
pa dalje. Getsemani.
Kako se jasno vidi iz ove objave, dvostruka je zadaća Bit će od koristi, ako pripomenemo, da je na ovaj
svete ure: način obavljala svetu uru i službenica Božja Gemma
1. Sjediniti se s Isusom Otkupiteljem, da se ublaži Galgani. Ona je po ovoj metodi uspjela na poseban način
Pravednost Božja i sudjelovati u Muci Isusovoj, pa vjerujemo, da će i ostale
2. Tješiti Isusa u Njegovim patnjama u Getsemaniju. duše moći da pođu njezinim putem.
Da udovoljimo izričitoj želji Srca Isusova, nije po

1. ULAZ U GETSEMANI
Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. samoga Boga! Što više, možda će nam se činiti
profanacijom pokušaj, da prodremo u samo Srce Isusovo,
(Matej 26, 36) to svetohranište višnjega Boga, u kojem se odvijaju tako
uzvišene tajne. Bilo bi bolje, da nas se nije udostojao
1. Što me potiče, da uđem u Getsemani ? pozivati. Sjećanja, da je naš korak bio usmjeren u "vrt
radosti'' i još gore, da je upoznao tajne bezakonja
a) Prvi i glavni poticaj mora biti LJUBAV. Najljepši
ljudskog srca, da iz njega odstrani zloću, mogao bi nas
je dokaz ljubavi sudjelovanje sa unutarnjim osjećajima
doista odvratiti od koraka, koji nam izgleda svetogrdan.
ljubljene osobe. Ljubav naime proizlazi na neki način iz
No poziv nas Isusov ohrabruje zato će maslinski vrt biti
nas samih, da se suživi sa unutarnjim životom ljubljene
zadovoljština za Eden - vrt grijeha.
osobe. Primjer majke: Veselje i tuga djeteta veselje je i
c) Što više, sam ge Isus tuži, da nije našao 'prijatelja,
tuga majke. Sudjelovati u veselju prilično je lako, no
koji bi ga pratili u ovaj vrt plača i tjeskobe. "Čekao sam,
sudjelovati u tuzi puno je teže. Ljubimo li uistinu Isusa,
hoće li tko žaliti za mnom i ne bi nikoga, i hoće li me tko
moramo prije svega sudjelovati u Njegovim unutarnjim
utješiti i nisam našao" (Ps. 68, 25). Nehaj drugih,
patnjama i to mnogo više, nego kad bi te patnje bilo naše
nespremnost da slijede božanski poziv, za nas mora biti
vlastite, ili bolje rečeno, mi moramo na neki način
novi poticaj, da ga slijedimo. O kad bi mogli utješiti,
Njegove patnje toliko usvojiti, da one postanu našim
Isusa barem u svojim dušama! Zar nas ne potiče, i
patnjama. Prama tome dužni smo preteći svaki njegov
pomisao na to, da ćemo jednog dana moći od Njega čuti
poziv, kojega bi nam on mogao poslati. Moramo imati
onaj ''hvala'', što će ga Njegovo plemenito Srce izreći
osjećaj, da smo upravo kao prisiljeni nekom neodoljivom
svojim vjernim prijateljima.
snagom, da uđemo u Getsemani, gdje naš Isus
smalaksava od ljubavi i bola. I njime i za njega moramo
2. Naši razlozi da pođemo u Getsemani
biti u smrtnoj tjeskobi.
b) Sam Isus NAS ZOVE, da uđemo u Getsemani. Isus nas ne zove radi svoga ličnog interesa, niti iz
Promotrimo ga časkom. Njegovo božansko lice neke potrebe. On nas pozivlje radi našega dobra. Njegov
pokriveno je oblakom neizrecive žalosti; oči pune suza. je poziv novi dokaz goruće ljubavi prema nama.
On sam govori: "Žalosna je duša moja sve do smrti''. a) U stvari, On hoće da nas nauči trpjeti. Onaj tko zna
Njegova je žalost doista smrtna žalost. "Ostanite ovdje i trpjeti, znade i živjeti. Promatranje Božanskog Patnika
bdijte sa mnom!" Eto, on nas moli da mu pravimo naučit će nas trpjeti mnogo više nego li sva ljudska
društvo i da ga tješimo. Pa zar ćemo ga u tom odbit? Ta filozofija, mnogo više nego li i sama asketika. Srce
to ne bismo učinili ni jednoj drugoj osobi koja trpi. božanskog Patnika jest škola bez riječi, najdivnija među
Možda će nam se učiniti svetogrdna smjelost, što svim umjetnostima. Kolike su se jednostavne duše znale
hoćemo, da stupimo, na ono sveto tlo natopljeno krvlju uzdići do najvećeg znanja nebeske mudrosti. "Objavio si

2

to malenima". I dok oholi svijet, strepi od užasa pred osamu srca pa se radi toga bune i protiv samoga Boga,
trpljenjem, pogotovo ako to trpljenje mora snositi duša; i što mi je On oduzeo neku dragu osobu. Plačući sa Isusom
dok taj oholi svijet radi toga upada u ponor očaja, dotle mi ćemo svim ovim dušama donijeti utjehu, obrisat ćemo
duše, koje uče kod Isusa Patnika, postaju učiteljice tolike suze na nevidljiv ali na istinski način. Budemo li
božanske mudrosti tako, da zadivljuju i sam svijet. anđeli tješitelji za Isusa, biti ćemo to i za našu braću, koja
b) Isus hoće da nas nauči, da CIJENIMO PATNJE da trpe. Činjenica je, da često puta svjetovne duše nađu
ih pretvorimo u vrijednost. Sve naše patnje, pa i one utjehe samo u blizini onih, koji su prijatelji Isusovi; u
najokrutnije, nisu dovoljna zadovoljština ni za jedan blizini onih, koje su te svjetovne duše kadgod prezirale i
samo grijeh. Očajno je to za onoga, tko razumije, što je oplakivale kao okrutnike, egoiste i nesposobne, da
grijeh. Ali sjedinjenje sa Isusom Patnikom preobrazuje na nekoga zavole i utješe.
čudnovat način sve naše patnje i ono ih pobožanstvenjuje b) Ima siromašnih veseljaka i siromašnih u toliko, u
ne samo s obzirom na predmet, jer trpimo radi toga što koliko su to veseljaci, čije je veselje osudio Isus, kad je
Bog naš trpi, već i obzirom na nas same, pošto božanska rekao: "Jao vama, koji se sada smijete! Doći će dan, kada
snaga prodire u našu dušu u tolikoj mjeri, u koliko mi ćete plakati!" To je smijeh svijeta. Sa kolikom samilosti
sami prodiremo u Srce Božanskog Patnika. Božanski bismo morali slušati taj smijeh! Ta radi njega je Isus
Život koji je nestao iz ljudskog Srca radi naslade, ne plakao. Dao nam je poticaj, da i mi plačemo! Pa ipak
može se vratiti u srca, osim putem boli i to božanske boli. koliko ima duša, koje se baš u ovom času predaju ovom
Isus nas pozivlje, da sučuvstvujemo s njime. On sam nedostojnom i grješnom veselju! Neoprezne dušo! Za
hoće da pati u nama, te da na taj način pobožanstveni njih je to čas tame, "To je vaš čas i noć tmine!'' Ovom
naše patnje. času tame mi suprotstavimo čas Isusov. Čas pred Isusom
b)Isus želi da nas pouči o ISTINSKOJ UTJEHI, u jest čas žrtve. Proboravimo uru pred Isusom, jer tako
našim patnjama. On to čini na dva načina: primjerom što ćemo moći promijeniti grješno veselje tolikih duša u
nam ga on sam daje pokazujući način, kako je on bio najčišću radost, koja je plod plača.
utješen u svojem trpljenju. Svaki drugi način, kojeg c) Ima pospanih učenika. To su duše, koje bi, po
bismo tražili, osim ovoga, kojega nam pruža Isus, bio bi svom uzvišenom pozivu morale bdjeti s Isusom u
uzaludan i nikakav. Uči nas, da se vježbamo u njegovom mističnom Getsemaniju. I dok te duše spavaju,
najuzvišenijim činima ljubavi, da po njima naučimo dotle Juda ne spava. Ne znaju bdjeti za Krista, možda - ne
tješiti, prijatelja, koji trpi. Kadgod tješimo onoga, koji daj Bože - bdiju za sotonu. Isus nas zove, da ga tješimo
trpi, nailazimo, uvijek na tajnu utjehe. To je čin najčistije upravo radi ovakvih duša, da Mu pomognemo, da i te
ljubavi i ljubav je zato uvijek izvor radosti. Što više, kada duše počnu bdjeti sa Isusom na spasenje svoga bližnjega.
tko, trpi postaje sličnim Bogu bilo zato, što na taj način Slatki Isuse! Ti si rekao: Blaženi oni, koji plaču!
duša osjeća, da doista ljubi svoga Boga a božanska je Nikada se to blaženstvo neće moći potpuno obistiniti, dok
ljubav izvor neizrecivih radosti i bilo zato, što nijedno ne budemo plakali s Tobom i za Tebe. Mi ti se
ljudsko srce ne zna biti toliko zahvalno prema onome, zahvaljujemo, što si nas pozvao, da sjedinimo naše suze
koji ga tješi, kao Srce Isusovo. Stoga plačući u sa Tvojima. Mi ćemo se često svraćati u ovaj mistični
Getsemaniju, doći ćemo do tajnovitih božanskih utjeha. Getsemani. Nastojati ćemo, da Ti dovedemo i druge duše,
da Te i one tješe. Hoćemo, da postanemo apostoli
3. Ulazimo u Getsemani radi naše braće. Getsemanija. Nadamo se, da ćemo postići one divne
plodove, koje ćeš Ti dati onima, koji budu obavljali ovaj
a) Ima nesretnih bijednika, koji u očaju plaču, jer ne čas, doista sveti čas, jer je Tvoj čas, Isuse! Blagoslovljena
znaju plakati sa Isusom. Koliko je onih što se možda u Majko! Pripusti nas tajni Tvojih svetih suza! Daj, da s
ovom trenutku bacaju u ponor očaja! Naše suze Tobom tugujemo! Sveta Margareto, učenice Srca
pomiješane sa Isusovim suzama zaustavit će ih! Koliko je Isusova, daj, da se i mi, ulazeći u Getsemani, zaslužimo
onih, koji se u ovom trenutku nalaze u smrtnoj stisci, a nazivati učenicima Srca Isusova.
pošto ne znaju trpjeti sa Isusom, polaze u susret vječnoj
smrti. Koliko ih ima koji ne znaju podnositi onu strašnu

2. URA NADA SVE SVETA ''
"Došao je čas", (Iv.12,23) sveto mjesto." (Izlaz. 3, 5). Ta koje je mjesto svetije od
onoga, koje je čulo uzdisaje Božanske Žrtve, Njezine
Premda bi svi naši časovi morali biti sveti, jer bi vruće molitve Ocu i mjesto, koje je posvećeno dodirom
trebali biti posvećeni vršenju volje Božje u tomu se i presvetog Tijela prostrtog na zemlju, natopljeno svetom
sastoji svetost prema riječima Spasiteljevim: "Ovo je krvlju istoga Tijela? Zemlja označena ovom tajnom, puna
volja Božja, posvećenje vaše (I Tes. 4. 3) i ipak ima drača i trnja, počela je cvasti krasnim cvijećem nebeske
časova, koji su nadasve sveti, a to su, oni časovi, u ljepote i mirisa. Ura provedena na ovako svetom mjesu,
kojima se duša naša podvrgava volji Božjoj u potpunoj doista se može nazvati svetom urom. Svete su misli, koje
žrtvi. A takva je baš ura, što ćemo je provesti u se spontano rađaju u našem umu, sveta su čuvstva, koja
Getsemaniju. Molimo za milost, da shvatimo tajnu nastaju u našem srcu, svete su suze, koje ronimo zajedno
svetosti te ure. sa Božanskom žrtvom. Ako se sa ovakvim raspoloženjem
zadržavamo kod tabernakula po izričitoj želji samoga
1) Ura u Getsemaniju je sveta ura, jer se Isusa, jasno je, da će ovo mjesto, koje je već samo po sebi
zbiva na najsvetijem mjestu. sveto, postati svetim i po nama na osobit način.
A zašto se naša jadna duša kod svetohraništa, tako
Na Getsemani s pravom se mogu primijeniti ove svetog mjesta, bavi ispraznim i teškim mislima toliko
riječi Svetog Pisma: "Mjesto na kojem stojiš doista je oprečnim svetosti? Zašto naše duše ne postaju svetije kod

3

u Getsemaniju doista je sveta obitavati Bog. pa bilo ono i krvno. da posvetim sve druge ure u kojima ću biti s Tobom u ovaj sat bude svet time. Sveta ura naročito je Isus u Svetoj Pričesti daje svoje Tijelo žrtvovano za sveta radi mučeništva srca. Budemo li Tobom kroz jednu uru. da barem u duhu dolazimo molitava i izjava ljubavi. Eto zato je ura u Getsemaniju pred Svetohranište razmišljajući o Getsemaniju. Ti hoćeš da podnosi i najteže patnje.tog izvora svake svetosti? Zato . i ja se posvećujem za njih. a da bismo dopustio svojim neprijateljima. Da bismo ovisiti svetost svih ostalih ura našega života. da je opetujemo svaki puta. da tu uru pred svetohraništem pretvorimo u mistični unutarnjim žrtvovanjem. kao nauči podlagati volji Božjoj u najbolnijim časovima. da proizvede ulje. Ako se duša dostojno mogli procijeniti krv mistično prolivenu. ulje. "Oče. da se tako podlaže volji Božjoj i u sjetimo svega onoga. . preslatka Majko . Užitak ima ubitačnu snagu.priznajmo otvoreno . jasno pokazao najprije ono unutarnje žrtvovanje prije. neće krv Božanske žrtve na našim oltarima. u kojoj će naše srce biti osposobljeno. postane svetosti. obeščašćeno. koliko je puta ono bilo podlaže volji božjoj. da ta ura postane i premalo svete baš stoga. Blagoslivljam Te. Pogledaj. Da naše žrtvujem za njih.neka bude . pred svetohraništem bude sveto. što ga provodimo pred Stoga lijepo možemo reći. Udijeli mi. u kojemu će 2) Ura. Presveto Srce. potrebno je. osobito. Posvećujem se za njih znači . No ništa ne bi pomoglo ono izvanje vladanje. što se je stvarno događalo u svim drugim prilikama života. pomazuje Getsemani" (Mt 26. koje osvjetljuje. Gertruda. jer ovisiti svetost svih ostalih ura. časovima Njegove muke. Zato se može Svetohraništem. On duh žrtve. kada upravljamo svoje 3. a posebno sjetiti se onoga. valja nam se kap krvi. No Fiat (neka bude') poprima osjećaji i naša čuvstva sjedinila sa Njegovima.jer molitve nebeskom Ocu. pobrinuti da to naše srce bude očišćeno i posvećeno svoga presvetog Srca znojeći se živom krvlju . kada to sakramenta. Misleći na posebnu posvetnu snagu. No. da je kadar obeščastiti i najsvetije Nemoguće je vinuti se do svetosti. Dopusti mi. bile patnje Isusove. jer se okoristiti tolikom milošću. zadnji čas našega života.bez sumnje je riječ stvarateljica majčinskim suzama. zadobit ćemo milost. znači preša ili tijesak ulja . Isus je bio ona blagoslovljena 4 . što si mi se to ne dogodi. unutrašnje muke . pomoći će nam žrtvovanje. Možda su sve ure za mene. jer to je ura mučeništva srca. koja je pritisnuta prešom boli trebala.znak suzama i krvlju Isusa Patnika. Međutim Isus hoće. grije. Getsemani je položen u podnožju Maslinske gore. prijatelje molio je za njih i ponovno posveti pomazanjem svojih suza i svoje krvi. O svetosti ove ure ovisit će da me još poučiš. na koji ću način posvetiti i sve ure svetost najodlučnijih časova u našem životu. i ponovno Ti zahvaljujem na Tvojoj prevelikoj dobroti.maslina. makar samo i duhovno. ura. stvari. da se ova sveta. da ga Isus moleći svetost za svoje. kada se izgovara u času Getsemani i sjećajući se trpljenja Isusova. koje je Isus odabrao. I zato će o svetosti ove ure 4. Gospode. nego li tisuću. drugih razlog da nas sam Isus poziva. da bude posvećeno. Zato nam i Isus stavlja tu riječ na naše usne i On dostojno svetište svoga Boga. tim mističnim Getsemanijem. što ćemo promatrati muku i Presvetom Sakramentu. "Neka bude volja Tvoja kako na ne znamo prodrijeti u Srce Isusovo. Zato je Isus. Zato i Sam samo svetište našega Srca. Eto. da uđem u Tvoj Getsemani i da tu budem s nađemo način. jača. hoće. pa su se tu po svoj prilici tiještile masline. da me naučiš. a osobito moga života. da tu razmišljam o tajni patnje. Eto posvećeni istinom". nas i svoju krv za nas prolivenu. Svetohranište. Da Žrtvo. da upoznamo i dopustio. koji se zove maslina. da razmišljali. da u proizvodi u dušama. 36) i posvećuje duše. koje ćemo provesti uz ona posvećuje naše srce. da oprano u Tvojim Fiat .Ura u Getsemaniju sveta je ura. kako je Isus posvetio ovu uru i učinimo li. rekla je Sv. A Ti. da mu proliju i zadnju mogli dostojno primiti Isusa u naša srca. naša duša trpljenja. Isuse. Miris patnje najbolje je Ovaj je nauk teško prihvatljiv našoj slaboj naravi. da i oni budu to čini u času. Ti hoćeš. kada duša ulazi s Njime u Getsemani. gdje bi se naši nebu tako i na zemlji". kako ćemo posvetiti ovu uru. da i mi tako često obeščastimo i Sama riječ žrtva ista je kao riječ posvećenje. da se joj zacijelo biti teško. prije nego je Getsemani (o čemu smo već razmatrali).ura. ura pretvori u uru teške kušnje. Ove divne i čudesne učinke On Značajno je ime mjesta. ako nije popraćeno to. u njoj ljudska volja u najvećem stupnju pogledaj kako moje siromašno srce treba. svetijeg časa od onog. najpreča nam ja dužnost.) IME GETSEMANI "Dođe Isus u zaselak. božanska desiti. u suzama i krvi Tvoga Sina. stavljajući mi na usne svoj Fiat. Zato Isus i želi da ovu uru proboravimo pred trpljenje dira najdublje žilice našega Srca. To je i razlog. osim putem žrtve. što nisam znao ući u Tvoje nama sveta. raspoloženje. Getsemani uru. da se naučim 3) Ura u Getsemaniju sveta je ura.u vrtu Getsemani. da uberemo plodove ovoga velikog koja se vječno buni protiv trpljenja. Naše srce mora da bude svetište. da će o svetosti ove ure Tabernakulom. Više vrijedi riječ Fiat izgovorena sa Isusom u osjeti žestoke udarce ljubavi za Boga i za ljude. ako nije bolju prožeto ili prokušano ili pomazano. to je Getsemaniju. Nema ura nadasve sveta. koje u vjeri i ljubavi obavljaju svetu njemu obavi najuzvišeniju tajnu svoje Muke.ja se zato je ura u Getsemaniju nada sve sveta ura. to svetište ne može biti posvećeno. što se je dešavalo u Getsemaniju. zahvaljujem Ti i blagoslivljam Te.

koji su simptom pokvarenosti i put do te Gospodinu. mi treba da Getsemaniju tumači narav žrtve na Kalvariji i pokazuje. Sanctum plakati. Kriste! cvijeća. da je Isus u predilju svoje ljubavi uistinu Nemoć i slabost paraliziraju našu slabu narav i vuku podnašao u svome srcu muke i patnje svih srdaca. da ono. Budući da je On na križu svojom krvlju Neka nam Srce Isusovo podijeli tu dragocjenu i toliko otkupio čitav svijet i posvetio ga kao dar neizrecive potrebnu milost. pokvarenosti. Spasitelja Patnika taj misterij patnje postaje nama jasan. Alfonzom Liguorijem i njegove smrtne tjeskobe. Ave. što se zbilo na Kalvariji.kvare i truju dušu. kako jer je osvijetljen božanskim svijetlom. koja sa Isusom ulazi u više nijedan drugi apostolat ne može biti plodonosan ako Getsemani! Kako se ovdje dolazi do pravog i kraljevskog nije potpomognut od ovoga. Što obilje ideala otvara pred dušom. Getsemaniju stiže silnu snagu i životnu toplinu. protiv duhova tmina. koliko se Apostolat Getsemanija je najplodonosniji apostolat. Čudesa ljubavi moći će mnogo je neshvatljivija. I zato je u ponor truljenja. (2. kao da tješimo i samoga Isusa u toj duši. Onaj. Ulje. pravo suprotstavljati miomiris Kristov. potrebno je danas više nego ikada pred kojim tamne sve zemaljske kraljevske vlasti. Divan kraljevsko dostojanstvo. No. Prostrti po.Ulje što posvećuje. pravi kralj ljubavi. na oltaru križa. time je upravo On velike duhovne slaboće. taj će zalihe energije za sva pokoljenja. To je ono pravo kraljevsko dostojanstvo. Ti Agneza. što se sagiba nad siromašnim čovjekom koji brat dirnu ga u bok i reče mu:"Ovaj će bok biti ranjen. i leži na zemlji i ulijeva mu u otvorene rane ulje i vino odatle će unići svijetlo u tvoju dušu. Što više u nekom stanovitom smislu žrtva u a) Ulje miriše. koji Konačno kraljevsko i svećeničko pomazanje treba da misle. proroštvo:"Vladat ćemo nad zemljom. isto je. patnje? Budemo li razmišljali o tajnama Getsemanija? b) Ulje grije i jača. ako korijenje u Njegovom samom srcu. miris mučeništva. I zato. On time 2. I Mazanjem svetim uljem iz Getsemanija duše se krase kao što je mučeništvo krvi imalo toliku moć. što velikodušno trpe za Isusa i s Isusom znadu oko sebe vladati će s Isusom i za Isusa! Ne za vlastitu korist. da ćemo moći širiti taj sveti miris. zemlji poput Isusa. Bernarda protivio se pozivima milosti. što miriše i razblažuje postaje pravi kralj ljubavi. kojom možemo odoliti svoju unutrašnju žrtvu prije nego što ju je dovršio izvana najžešćim neprijateljima. tako mogle razumjeti ovu tajnu na slavu Božju i na spas se s druge strane toliki spašavaju udišući čiste mirise u svijeta! 5 . i naše srce ne bude satrveno prešom bola. ove i druge istine ne može dublje shvatiti nitko.15). kraljem slave. Bol je za svijet neshvatljiva. bol je postala kao čudnovato.Zdravo sveto. dok svjetovne rane . Agata i ostale tisuće rajskog kralju slave. kao širiti ovaj nebeski miris. Molimo za to ćemo moći utješiti tolike duše. I duše. drhtati i patiti s Isusom. Po riječima Apostola. Lucija. ima već svoje duboke nemojmo misliti. Božanskog Patnika.10) Da. koje trpi i uzdiše. Sv. a neka nam je udijeli osobito u časovima zahvalnosti svome Nebeskom Ocu. Cecilija. To je žrtva ljubavi." Proročanstvo se svoje Presvete krvi i povraća mu na čudesan način ispuni. Po Kristu. Ignacijem. rane božanske ljubavi tu osim onoga. koju će kasnije prosipati svijetom. b) Ulje razblažuje.ulje! Sam Isus bio je posvećen za stvorio je heroje apostolata i one prave atlete u borbi kralja i vječnog svećenika pomazanjem svoje žrtve. tko znade plakati sa Isusom. No. Svjetskim parfemima i vlast nad ljudskim srcima i pravo da ih prikazuju na čast mirisima.Kor. kako je to bilo dosljedno ta mu žrtva polaže na Njegovo čelo kraljevsku Isusovo Srce. One time stječu moć ima i mučeništvo srca. To je i razlog. jer je pravi svećenik.stvaraju koji dublje razmišlja o tajnama u Getsemaniju. koji Getsemaniju ustaje osnažen sa uzvišenom riječju na trpi. da potrese i oživi uspavane snage duše. posvećenja tolikih duša. Isto se sjedinjene i što većma budu znale utisnuti u sebe tajne dogodilo i sa Sv. dragocjenost nebeskih svjetovne ljubavi. Radi toga je Spasitelj patnik onaj milosrdni Sv. I to je eto razlog zašto siromašni i bolesni . kako se varaju oni. I duša u 3. mi Njegovo srce bilo je žrtvenik. Kolike je duše privukao k Kristu što to čine kraljevi ovoga svijeta. Isus nakon muke u osjećati sućut." (Ap 5. u blizini stvarati onaj. ove tajne! A ipak rane božanske ljubavi liječe rane težina uvreda nanesenih Bogu. njegovih neizrecivih patnja tim mnogim drugim dušama. raskužuju i vraćaju joj njenu anđeosku unutarnja povijest. što rasvjetljuje. i kadgod tješimo ožalošćenu dušu Bol je kadra. Dokaz zato jest dušu pročišćuju. da duševne rane i ožiljke može da izliječi i neko ulje. "Za mirisom Tvojih pomasti trčasmo!" (Pj. ustima: "Ustanite. Mlađi brat ljepotu. ni voljeti osim susrećemo u Getsemaniju. koje na čudnovat način prosvjetljuje duše. isto takovu svećeničkom i kraljevskom krunom. nježnost i potrebu. 43) duše na slavu i čast Gospodinu! Moj Bože. da utješi svakoga. ako i sam Bog trpi. koji trpi. koji podnose nečuvene svijetlo. Jer. Nakon nekog vremena je bio ranjen u bok. 1) Ulje.profano dobara. Idemo!" Neustrašiv dolazi pred svoje neprijatelje. koje je napunilo zemlju mirisom mučeništva. zacijeli najdublja bol i to baš ona bol. dotle. da se bogate i imućne naučimo se. 2. Njegov sveti Samaritanac. dočim onaj koji nije okusio onih strašnih trzaja srca. grije i jača Getsemaniju. Ispraznost zemaljskih stvari. na kojemu se obistinjuje je prizor kako već nevini dječaci i bezazlene djevojčice. Milost savršeno zdravlje. da u svakom srcu. koji pred njim na zemlju padaju. tko sa Isusom znade plakati u Getsemaniju. da je beskorisna mistika ući u Getsemani i u njemu se dovrši svetim uljem iz Getsemanija. shvatiti ćemo. I kao što toliki nesretnici i svećeničkog pomazanja! O kad bi tisuće i tisuće duša propadaju radi mirisa što ih udišu iz vrtova svijeta. na kojemu je On dovršio stječemo upravo čudesnu snagu. Svijet neće nikada razumjeti kroz oči pročišćene suzama. gledamo osobe lako predaju niskosti grijeha. a bolje će moći liječiti tuđe rane. s kojom se Stanovito istine ne mogu se razumjeti. budemo "Kristov ugodan miris". A baš taj misticizam Oleum!. Slično kada On na oltaru svoga srca dovršava svoju unutarnju žrtvu. Takav nebeski miris širile su svijetom i svećeničku krunu pravoga kralja ljubavi i slave. Moglo bi nam izgledati a) Ulje rasvjetljuje. koliko više budu s Njime ga savladala i mladi vitez postaje vjernikom. postao kraljem svijeta. već jedino da prinose ovaj miris. ljubavi.

pridružio.14. obratimo li se k Mariji u ovoj svetoj nastati u Božanskom Srcu radi tih pogrda. nijedna druga duša nije bila stupnja. na kojemu se nalazio.8). Iza Isusa. uri. da duša na neki način izađe iz same nova Eva izvršila djelo našega spasenja. Čistoća duše čini tu istu otkupljenja. daj da s Tobom procvilim". pa dosljedno. a nježnija. žarko vlasništvo Marijino. on ju je da budu slična Njezinom srcu. kada ga je koje je nekoliko minuta prije toga izrekao u svojem gledala. što u sebi ne sadrži svetu uru. po kojima se instinktivno uzdiže k svome središtu. Marija je sama čistoća. čistoća čini. Srcu. da se mogu usporediti s onima. Marijino savršeno znanje bilo je novi izvor patnja. da je njegovim patnjama. NJEZINE VJERE da s Njime sudjeluje kod tolike tajne. da a) Isus je u Getsemaniju sigurno mislio na Mariju. I zato s kolikom 1. Marija ima u najodličnijem obliku sve pobožnošću moramo moli ti "Vrelo milja slatka Mati. fizičke boli. već i radi toga. 4. u taj njezin dragocjeni posjed. da ga možemo gledati bez sablazni u svećeničke i božanske. On joj je rekao. bilo uzmognemo prodrijeti u Srce Isusa Patnika. koji? se zove i boli tako. Getsemani je po nekoj staroj predaji bio Marijino c) Treći uvjet bio je velika savršenost i vlasništvo. koliko duša Marijina. kada je trebalo. s Njime. jer Zato se slobodno može reći. Nadalje. da majka ponekad u svojoj nutrini osjeća. kada u ovom času govori o majci. ne onda tako živi njegovim životom ljubavi i bola.u divnim djelima. kao nijedno drugo stvorenje. koje je izvršio. da Ona očisti naša Srca pa i najdivniji plod Njegove muke. Ovu nježnost Marijine duše. tako i čista duša nema u sebi drugog tvarnog elementa .u Ona je bila povezana sa svojim Božanskim Sinom - srce Spasitelja Patnika . pa zato i posjeduje sve vlastitosti duha. s kojim je ona mogla unići u Svetište ljubavi 6 . koji je silnim načinom privlači k sebi. Čim je neko srce savršenije i nježnije. što je Marija bila prvi molimo našu nebesku Majku. da bismo i mi Getsemani'' (Mk. kada prodirala u najuzvišeniju tajnu Božanstva Isusova. da uđemo u ovaj samo za onoga. Još vrtu raskoši prva. da se liši svakog egoizma. čini se. kako bi mogla živjeti moramo moliti Mariju da nam dopusti. ne na Isusovim patnjama.GETSEMANI I MARIJA "I dođu u zaselak. B) DRUGI JE UVJET BIO ŽIVO SVIJETLO da se žrtvuje za spas svijeta i čas. zar ne. Nemoguće je obavljati ljubavi kao što se čistim naziva nešto. A) PRVI JE UVJET NJEZINA BEZGRJEŠNA Već i sama prirodna ljubav čini. To su doista bile patnje i manje je potrebna. duša nije mogla bolje i punije osjećati bol i muku Isusovu kao što je to osjećala Marijina duša. ljudima. kad će je On pozvati. kada je vidjela. 21. svojoj žrtvi. koga ljubi. da možemo gledati Boga u Njegovoj slavi. Mnogo većma djeluje Marijina ljubav. da je duša kadra razmišljati o dao najveću počast Bogu. da će nam Marija je duboko poznavala savršenost Isusove čovječje tada biti lako prodrijeti u Srce Isusovo. Iz ovoga možemo zaključiti. Ulazeći u po kojemu je Ona duboko poznavala Srce Isusovo. Getsemanski vrt bio doista Marijin vrt. u žrtvi kojom je On otkupio svijet i kojom je dušu tako čistom i sjajnom. Ona nam govori.traži se najveća čistoća: srca. I radi toga nijedna druga da se ona ne poveže s našom blagoslovljenom Majkom. "Blaženi. one uvjete. povijesnu okolnost treba uzeti u obzir.ona je samo duh. k Bogu Njezine duše. kad je rekao: "Žena. kako je ono na neki način napušteno od samoga posljednjem govoru. i uprijemo li svoje poglede u Nju. da još nije došao Njegov čas i naime čas. I kao što nas je u Ona je najsjajnije ogledalo svih osjećaja Srca Isusova. da je je ona shvaćala sve one strašne pogrde. imao svoju Presvetu majku. da je Marija svojim će oni Boga vidjeti" (Mt. Eva upropastila. pa čak i one ČISTOĆA. čisto vino). Srcu Isusovu. 2) Da uzmognemo tješiti Isusa u čisti duh. koje Getsemani On govori:"Žalosna je duša moja sve do je gorjelo žarkom ljubavi prema nebeskom Ocu i prema smrti. treba da bude (čista voda. Radi toga mi sebe. I stoga. mučeništvo u Getsemaniju d) Četvrti je uvjet bio sjedinjenje Marijine duše sa Isusovom dušom. Na Njegovom voljom . kada rađa ima Oca. a shvaćala je i žestinu muke." Ove riječi. Zato čistoća nužno dovodi do vrt. Na svadbi u Kani. Zato objavljuje tajnu svojih patnja. k svome Getsemaniju moramo pozvati Mariju u Bogu. Što više Marija je svijetlom svoje žive vjere mislio na svoju majku? Zato i ovdje u Getsemaniju. "I neće ući u njega odnosno Ona je s Njime bila povezana u djelu ništa nečisto" (Apok. ovo svetište mogu se primijeniti riječi. i baš radi toga. koja će Njegov čas. to je većma kako je mučeništvo srca došlo kod Marije do najvećeg osjetljivije za bol. Molimo Mariju za jednu samo zraku tog Njezinog svijetla. Tu se nalazio grob njezinih roditelja. Na taj je pomoć način i duša Marijina po samoj svojoj čistoći bila privučena k Presv. naravi i svu njezinu vrijednost. već je samo takovo. To je doista bio nanositi tomu Srcu. Zato je ona podnosila suosjećati i živjeti Njegovim životom ljubavi i boli? teške patnje i boli. boli svoga djeteta. Da samo zato. Žrtva je bila ona božanska tajnama ljubavi i o patnjama svoga Boga. obistinjuju riječi Kristove. 27). koji su čista srca. tako je u vrtu patnja i više. Ako je čistoća srca patnjama sudjelovala i učestvovala i po jačini i po učinku potrebna. Tu se veza. 32) mogli osjetiti neizrecive muke Srca Isusova. Zato se sveta ura ne može dostojno obavljati. a da se sa velikim pouzdanjem ne utječemo nekog drugog elementa. kako se najsvetija čovječja narav podvrgava najtežim poniženjima i okrutnim mukama. možemo vjerovati. Ona je mjerila svu bol toga Srca. jer je mjesto. 5. kakovo nebeskoj Majci.koji se traže za unutarnje bol mi gorku osjećati. Ta Da uzmognemo prodrijeti u najuzvišenije svetište . koje će se pred očima. koja je spajala Srce Isusovo sa Srcem Marijinim. i kada je gledala neraspoloženje ljudi prema tom žalost" Zar nije Isus.

kakovu nijedan čovjek ne bi mogao nikada 7 . da mu zada smrt. svi su ljudi bili predmet njegove žalosti. Kadgod bi spominjao svoju muku. Isusovih. Boga. On to govori bez svakog. Njegovo je dopuštalo. svaki drhtaj te najsvetije duše. boji se može da shvati tajnu ove žalosti. koliko Te moram ljubiti i hvaliti. da i naša siromašna Isusovo. a kako malo Djevičansko Srce Marijino bilo je sveta posuda tajna ima srdaca."(Iv. barem neki pojam o toj zavapiti. On Učenici su upravo zaprepašteni. koje da nije imalo neograničene ponovo zadrhta. Majke. Zahvaljujem Ti na Tvojoj ožalošćenosti. kad razmisli što je učinila! Povučena u sebe nužno mora Pa da uzmognemo stvoriti. koji su je proizveli. "Žalosna je duša moja sve do smrti'. da pošto po to Marija je pamtila sve ove događaje i razmišljala o njima. Daj da može imati jedno stvorenje. izmijenila je imena stvari." božanske naravi u Isusu Kristu uzdizao do najvećeg savršenstva svaki. izgled čovjeka grješnika. zašto patnje. kad bi mu to njegovo blaženo stanje b) Osoba Isusova beskrajno je trpjela. eto kamo odjeka u njegovom Presv. 50) Svoje raspinjanje na križ nazivao je uzvišenjem na Nastupao je sa autoritetom kao gospodar neba i zemlje. da potrebno je. On je o tome govorio u nekom veličanstvenom pokrije smrtnim bljedilom. 32). ljudi i stvari. kao da mu snaga način i čeznuo je da se to izvrši. kako Njegovu krv i time ogorčiti Njegovo tako dobro Srce. postaje pa zato mi moramo vjerovati. da ono zaroni u more gorčine. da je Njegova žalost doista smrtna žalost. pa i najmanji kucaj toga srca. da se zagledamo u tu posudu u Srce naše učini naša srca po svome srcu. pri mjesečevom svijetlu. hoćemo li da razumijemo. Čuj moje vapaje! Ja povrijeđena na najstrašniji način. Njegova goruća ljubav izgubio gospodstvo. ne bi bilo moglo izdržati do zadnjega časa! takovo obličje. pa da i našim srcima Isus blagoslovljeno Majke. Dosada On je bio uvijek vedar i miran. "A ja." Nikada Isus nije U tamnoj noći. srca postanu svetohranište Isusovih tajna. duboke li priznaje. najvećim poštovanjem. I što je dublje bilo sam onaj. kao da se bojao o tome govoriti. izgleda Onaj. I ako naš siromašni um ne smeten i uznemiren. Duša Njegova najplemenitija. to činio tako obazrivo.s Isus je htio primjećuje Sv. Žrtva se boji žrtvovanja. kako kaže strašnu zbrku ovdje na zemlji. Ja mislim. Ono će nam Srce pomoći. dok se ne svrši". b) Isus nalazi u Srcu Marijinu najdostojnije svetište. Najednom Njegovo se lice uznemiri i Što više. Punim pravom Srce pokazati način. 37) 2. Srce. O žrtvo sveta. da im se klanja i da ih čuva s bdijte sa mnom!" On čeka na srca. da ih časti. osobu i unutarnji pred sudom Božjim. uvijek je Getsemani sa svojim odabranim učenicima Petrom. On je htio da to srce pri žrtvovanju i beskrajno. a boli. mekana bila je bogata svim darovima. jer si Ti prije mene ljubio. jer je to bio posjed Njegove Presv. ja sam nepravdu činio spoznanje svojstava Božjih u duši Isusovoj. ŽALOST ISUSOVA "Poče se žalostiti i plašiti" (Mt. Adam u raju zemaljskom. Toma. mora da iskusi jezu pred smrću. (Lk. jer obuhvaća čitav se ovog časa. zbunjen. uzrok.Ti si satrven radi beskrajnu bol. tajne! Isus je uzeo obličje. Grješna duša izgleda zbunjena. koje je tajne ljubavi boli. I ako je spoj čovječje i Te ljubim nada sve. jer je ona žalost samoga Boga. smiluj mi se. Moj Bože. daj mi srce bilo prepuno osjećaja. to veća je bila sagriješio i pred Tobom zlo učinio. koja bi nastojala da prodru u tajne Presv. Riječi Isusove: 1) Lik Isusov. "Treba mi se krstiti malakšava. Koliko puta mnogo je većma samo Srce Marijino bilo svetište. koja će ga razumjeti. ona će se sjediniti kao udovi sa najsvetijom glavom. o Bože! patnja. O moj Isuse! Ničice padam pred Tobom i klanjam Ti a) Predmet je uistinu beskrajan. kako da suučestvujemo sa Isusom. da mora biti kršten na neki osobit Dršće po čitavom tijelu. On je uznemiren. koju je On osjećao pred ovom tajnom zloće . da svaki Stoga se može slobodno reći. vrtom raskoši za kako da Ga utješimo i Srce Marijino pomoći će nam Srce Isusovo. Eto to je razlog. da vidim. učinio sam. čija je čast bila grijehom koju si osjetio radi mojih grijeha. Druga pak vrsta ljudi prezreti će i pogaziti mene! Srce mi puca od bola. trpi. 26. Srca! Molimo stoga Mariju za ovu posebnu milost. zašto je tako satrven. gorčine i žalosti ovih izabranih udova imale su Isus dršće. da uzmogne povjeriti svoje ugušene tajne! 5. koji sam sagriješio. u takovom stanju. koja hoće. da u druge strane. zanosu. Augustinom." saznaju neku tajnu bijednog ljudskog srca. Isus ulazi u tako govorio. smeten. u koje Isus traži Srca u koja bi mogao položiti svoje uzvišene je On položio i pohranio najintimnije tajne svoga Srca. A sada se čini kao da je sve ću k sebi privući. tajne! Koliko puta progovara iz tabernakula riječi.12. 12. "Što sam to učinila? " I ako ona ne osjeti ovakvu žalosti. reći ću sa Sv. kada promatram. te tajne. htio je. protjerivanja. O njoj govori Evanđelje: "A Ima mnogo ljudskih srdaca. koja je bila najveća u životu Isusovom. Srce Marijino može nazvati Edenom. Govorio je. Čini se. Tebi sam jedinome spoznaja Njegove beskrajne ljubavi. prijestolje ljubavi. tom žalosti. koje spoznam i priznam Tvoje milosrđe nada mnom. Jakovom i Ivanom. da ga njegovi učenici gledaju krštenjem i kolika mi je muka. "Moj Bože. kada budem podignut od zemlje. Getsemaniju ima izgled žrtve. da je čitav svijet tištio i puta. Ivan Zlatousti. On. dok na Kalvariji hoće da koji će odgovoriti milosti Njegovog otkupljenja. I to je prvi puta. kada sam sagriješio. s Njima pokaže svoj svećenički lik. najnježnija. osjetit će je jednoga dana sv. svijet i Boga i ljude. to će nam da u njemu izvrši svoje božanske tajne. kadra. Htio bi pobjeći od svijetla. nakon što je sagriješio. Njegov je pogled smrtni. Ako je već Getsemani bilo omiljelo mjesto svojim svijetlom i svojom ljubavlju. Ovdje . posebno nedaj da se na meni iskali Tvoj gnjev. Srcu i uzrokovale mu Te je dovela ljubav! Ti dršćeš za mene. duhova i materije. da moj Isus mučio Presv. shvatimo uzrok unutarnjih patnja Isusovih. Samo Srce Marijino bilo je kadro da rekao svojim učenicima u Getsemaniju: "Ostanite ovdje i prodre u te tajne.u Getsemaniju. koji je radost anđela. mi se klanjajmo pred susreta sa Gospodinom. maramo promotriti predmet. U tabernakulu samom On bi i opet uzeo jakosti. da spoznam. Zato.

iskusiti. Zato se na Njega mogu primijeniti riječi si svijet uređivao, Ti si svaku stvar postavio u mjeri,
Psalmiste: Duša je moja puna jada. (Ps. 87, 7) Vode cijeni i broju, ali, kada se radi o ljubavi, nisi više htio
dođoše sve, do duše moje. Tonem u morske dubine i oluja znati za računicu nego si me Ti ljubio bez mjere, bez
me potaplja." (Ps. 68, 2) broja i bez cijene. Išao si do beskrajnosti i kada se radilo
c) Unutarnji razlog trpljenja Isusova bila je Njegova o trpljenju tako, da bol bude srazmjerna sa ljubavlju.
beskrajna ljubav prema Bogu i prema ljudima: Krvnici, Beskrajna ljubav, beskrajna bol! Je li sada moguće, da
koji su mučili tijelo Isusovo, ma koliko oni bili okrutni i postoji duša, koja bi pred ovim prizorom ostala
bjesomučni, poticani od sotone, bili su ograničeni u ravnodušna? Da li je moguće, da će ta duša mjeriti ono,
mučenju, dok naprotiv krvnik Srca Isusova mogao ga je što je dužna dati Bogu? Čujmo što kaže Apostol. "Ako
neograničeno mučiti, jer je taj krvnik bila njegova sama tko ne ljubi Gospodina Isusa Krista, neka bude proklet!"
neizmjerna, ljubav. O moj Isuse! Kliče Sv. Bernardo, kad (1. Kor. 16, 22.)

6. ZAŠTO ISUS TRPI U SVOMU SRCU.
"Žalosna je moja duša." (Mt. 26, 38) ljubavi Božje, koja hoće da nas brani i čuva od gore
zaraze.
Hoćemo li da dublje prodremo u veliki misterij
Getsemanija, zamolilo našu Presvetu Majku za svijetlo, 1) Isus trpi u svome srcu zato, da nas
da shvatimo, zašto je Isus htio trpjeti tako strašno u utješi u našim težim patnjama.
svome srcu. U srcu možemo promatrati izvor čitavog
nutarnjeg života čovjeka, njegov osjećajni i duševni Najveće se trpljenje ne sastoji u tome, kada patimo
život. I vidjet ćemo kako je Isus htio da donese lijek tjelesno, već kada patimo u duši, u srcu. Da se Isus
onamo, gdje je izvor svih zala; htio je da dade božansku ograničio samo na to, da trpi na svome tijelu, ne bi nam
pomoć, ondje, gdje je sijelo i najvećih boli. bio prednjačio u onome, što je najteže na putu do
kreposti. Naprotiv, u bilo kojoj vrsti patnje ili
1) Isus trpi u srcu zato, da zadovolji za mučeništva, uvijek moramo reći: On je još više trpio.
najteže grijehe. Teške patnje, što ih podnose osjetljive duše radi
nehaja i nezahvalnosti sa strane najdražih osoba, okrutne
On je rekao: "Iz srca izlaze sve misli, ubistva, gorčine, kada vidimo, da nas ne shvaćaju oni, koji bi nas
preljubi, bludnosti, krađa lažna svjedočanstva, psovke." morali shvatiti i utješiti, očajna samoća u časovima težih
(Mt. 15, 19) Ljudsko je srce otrovni izvor svakog udaraca, teške borbe u našoj nutrini, da ostanemo vjerni
bezakonja. Zato je to i bio razlog, što je Isus htio, da svojim dužnostima i zakletvama, koje smo položili pred
Njegovo presveto i prečisto srce podnese najokrutnije oltarom, strah pred zlom, koje nam prijeti, a napose strah
muku. Kada se On ukazao Sv. Margareti, pokazao joj je pred smrću, bojazan za vremenitu i vječnu sudbinu dragih
svoje srce, nad kojim se dizao križ. Pokazao joj je svoje nam osoba, duševna potištenost radi propadanja ideala, za
srce sa križem ne samo da naglasi, kako su na tom križu kojima smo dugo vremena čeznuli, muke srca radi
bili razapeti njegovi presveti udovi, a, sve to, radi ljubavi, nepravda i zle volje našega bližnjega, nezaslužena
već da i izrazi, kako je on doista i u svome srcu toliko ponižavanja, prigovori iz zavisti i ljubomore onih, koji bi
patio. Površno ljudsko oko zaustavlja se na vanjštini i nam morali pomoći i podupirati nas, tama i mrak u duši,
premnogi, pošteno počinjaju izvanjskih prekršaja, misle, nemiri; tjeskobe, patnje, mučenja i zabrinutost radi
da ih se već samo zato treba smatrati poštenima. Ali oko tajnovite šutnje Boga našega, ovakve i još druge
Božjeg koje istražuje dubine srca, otkriva u njemu kudikamo teže muke, o kojima ćemo razmišljati u
najstrašnije grijehe. Zato je Isus toliko puta prokazao narednim razmatranjima, prošao je Isus u najvećem
licemjerstvo pobijeljenih grobova, čija je nutrina puna stupnju. Duše, koje trpe, mogu naći u bilo kojoj od svih
smrada i truleži. Pred srcem Isusa Patnika, mi treba da ovih patnja, savršeno podudaranje u srcu Kristovu. Zato i
uđemo u nutrinu svoga srca. Možda tu naše srce izvana s pravom možemo reći da je ovo Božansko srce prava
nalikuje svetohraništu, a iznutra sadrži najstrašnije citra, koja odgovara na svaki titraj ljudskoga srca samo
ogavnosti. O, moj Bože, kad prekoračim zid srca svoga, da ga utješi. On je postao žalostan, da nas razveseli i
naći ću možda u njemu toliko nedostojnih misli, koje mi utješi. Potpuno se obistinilo proroštvo: "Slabosti naše on
se dopadaju, toliko nepravednih nacrta, nečasnih odluka, je uzeo i boli naše podnosio." (Izaija 52, 4).
zlih želja u odnosu spram samog sebe i u odnosu na moga
bližnjega. Brdo grijeha, koje sam shvaćao na laku ruku. 3) Isus je patio u svomu srcu zato, da
Tu je eto razlog strašnim patnjama Tvoga Presvetog Srca. pretvori u vrijednost naše najveće
Tvoja mašta pritisnuta je teškim utvarama, da bi mogla
zadovoljiti za grijehe moje mašte. Okrutno trnje ranjava patnje.
Tvoje srce, da zadovolji za sve neuredne težnje moga Isus je čudesnim dodirom svoga križa valorizirao
srca; gorući plamen pali Tvoje srce, da zadovolji za naše patnje i pobožanstvenio ih. On ih je tajno posvetio.
neuredni žar moga srca. Pa zar je onda još moguće, da i Dosljedno, unutarnje patnje, baš radi toga, što su one
dalje počinjam zločine, koji će raniti Tvoje blago srce? najveće i zaslužuju da budu posvećene većma nego druge
Molimo Isusa da nam otkrije unutarnje patnje svoga patnje. To je i razlog radi kojega On hoće, da ih u
Presv. srca, jer one su jedine kadre, da očiste naša srca. potpunosti prihvatimo. I kao što se svaki bolesnički
Molimo ga, da ogradi naše srce svetim trnjem svoga srca, krevet putem križa može pretvoriti u žrtvenik, to se još
kako ne bi iz njega nestali sveti i čisti osjećaji. I ako smo više može pretvoriti i ono srce, koje trpi. Mnogo je lakše
se u prošlosti tužili na stanovite udarce, koji su bili naše uočiti onu izvanjsku i apostolsku snagu, nego li onu
srce, odsada se ne ćemo tužiti na to, već ćemo te udarce unutrašnju, mnogo lakše dolazi do cijene krvno
primati sa zahvalnošću kao sigurne i dragocjene znakove

8

mučeništvo nego li mučeništvo srca. Unutarnje patnje baš žrtve za naš vlastiti spas i za spas našega bližnjega. Isus
radi toga što su unutarnje i sakrivene, često nemaju one nas poučava, da je krv srca sjeme božanskog života ne
uzvišene privlačivosti kao što ih imaju oni izvanjski i manje od onog sjemena mučenika sa svim njihovim
vidljivi križevi kod plemenitih duša, stoga je bilo nužno, patnjama: Krv mučenika sjeme je kršćanstva.
da ih Isus prigrli u svoj njihovoj jačini zato, da ih duše Eto tako ljubav Isusova preobrazuje Getsemani u
uzmognu cijeniti i upoznati njihovo čudotvorno vježbaonicu heroja. I kao što žrtva na križu, koja se kroz
djelovanje. Onaj koji je prikovan na krevet, često prima vjekove obnavlja na našim oltarima ide za tim da formira
sa strane ljudi svetačku aureolu mučenika, ali nije tako duše, tako i žrtva Getsemanija, koja se mistično obnavlja
kod onoga, koji u duši trpi. Tu često dolazi do teške pred tabernakulom ide za tim, da formira duše, koje je
varke, upravo fatalne varke. Sanjamo o tome, da smo nastavljaju na najčudnovatiji način. Žrtva na križu ide
mučenici, a propuštamo najveće i najljepše prigode, da to zatim da formira žrtve krvi, a žrtva u Getsemaniju da
postanemo. formira žrtvu srca. Zahvalimo se Srcu Isusovu na ovoj
Spasitelj Patnik u Getsemaniju daje nam pouku kako uzvišenoj pouci o ljubavi i molimo, Ga za milost, da se
ćemo na tajnovit način, koji je samo Gospodinu poznat, taj nauk duboko utisne u naše duše. Svaki nam dan, daje
doći do stanja žrtve na najsavršeniji način. Šuteći na prigodu, da se u tome vježbamo. Više puta kroz dan
uvrede, na prezire, na nepravde, trpeći najstrašnije u duši, možemo na unutarnjem oltaru našega srca vršiti ovu
boreći se da vjerno vršimo Božju volju, postati ćemo time žrtvu na veću čast Božju i na spas svoga bližnjega.

7. KAKO JE ISUS MOGAO TRPJETI U: SVOM SRCU
"Žalosna je duša moja"(Mt. 26,38). Poklonimo se ovom neopisivom čudu ljubavi!

Molimo za rasvjetljenje Našu nebesku Hajku, kako 2) Čudo, koje je u protivnosti s onim, što
bismo mogli što dublje prodrijeti u svetište Srca Isusova, se često dešava kod njegovih prijatelja
i tu otkriti na koji je način On mogao trpjeti. To je
najveća tajna ljubavi. Često se puta pojavljuje ovo čudo ljubavi, ako se
promisli, da je Isus kod svojih prijatelja učinio čestoputa
1) Patnje srca Isusova čudo su ljubavi protivno čudo. On je naime pripustio, da njegovi prijatelji
podnose i najžešće patnje radi Njega, ali njihove duše
Sigurno je, da je duša Isusova bila blažena od prvoga obasuo je tolikim veseljem, koje se proteglo i na njihova
časa njena stvaranja u prečistom krilu Marijinom. tjelesa tako, da su postali gotovo neosjetljivi za boli i za
Zaneseno u blaženo gledanje uživala je veselje, do kojega najteže patnje. Srce je Isusovo toliko plemenito i nježno,
može doći stvoreni duh. Posve naravno ova se nebeska te ne može podnijeti, da Njegovi prijatelji moraju toliko
radost imala razliti također i po nižem dijelu same duše i trpjeti, osobito ako se radi o nevinim muškarcima i čistim
saopćiti se njenim moćima. Na taj je način Srce Isusovo djevicama. Čitamo u "Djelima mučenika", da je Isus
imalo biti blaženo od prvog trenutka svoga začeća u krilu često učinio, kako su oni postali neosjetljivi i za najteže
Djevice Majke. Ali ono je već od tog prvog časa muke tako, da su se upravo šalili sa vatrom i sa drugim
otklonilo ovu radost višeg dijela duše kada ne bi najmanji instrumentima, kojima su ih mučili. Koliko se puta u
njezin dio ušao u niži dio duše i u njezine osjetilne moći. povijesti svetaca opetovala Izreka Apostola;"Jer kao što
I od toga časa On je zauzeo stanje žrtve, od toga je časa obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje
započelo Njegovo mučeništvo Srca. U "Nasljeduj Krista" utjeha naša". (II. Kor. 1, 4) A ovo u tolikoj mjeri, da su se
čitamo, da je čitav život Isusov bio križ i mučeništvo. A neki upravo tužili, što im nije dao da ispiju do dna kalež
sveti Bernardo veli: "Okreni i obrni život Isusov, ne ćeš Njegove muke. Prema sebi Isus je bio neumoljiv. Učinio
ga nači ako ne u križu. Otkako je postao čovjekom, uvijek je čudo, da može trpjeti bez utjehe i veselja. I kada nas
je bio u muci". - Ali u danima svoga vremenitog života On poziva, da budemo uz Njega u njegovim patnjama
dopustio je, da Njegova duša uživa ono duhovno veselje, kao što je pozvao i svoje apostole; "Ostanite ovdje i
kojega uživaju i svete duše, kada vrše volju Božju, kada bdijte sa mnom" sigurno je, da to nije učinio zato, što bi
nad sobom makar i sakriveno osjete osmijeh Božji. Radi Njegove patnje bile manje, nego zato što hoće, da pokaže
toga i govori Evanđelje da se počeo žalostiti. Iz rečenoga svojim prijateljima na nepresušive izvore nebeske utjehe.
slijedi, da prije nije bio žalostan. No od časa, kada je Tko može da ostane neosjetljiv za ovo čudo tolike
započeo svoju unutarnju muku, svojevoljno se odrekao ljubavi? O, moj Bože, samo đavolska varka htjela bi da
svakog veselja i svake radosti kao čovjek i premda je budemo neosjetljivi. I zato plačući priznajem, da se
njegova duša bila u najvećem stupnju blaženstva, kao mnogo puta baš ova đavolska varka uvuče u mnoga srca.
čovjek bio je istovremeno u najvećem stupnju žalosti. Bol Neka ona nikada ne uđe u moje srce! Učini, da tvoja
Srca Isusova bila je dakle čista bol bez ikakve utjehe. najsvetija ljubav trijumfira i da ona posvema zavlada,
Uživanje i radost, koja se u Njemu nalazila nimalo nije mojim bićem.
sprječavala njegovu muku niti ju je na bilo koji način
ublaživala. Isus je upravo na čudesan način trpio. To je 3) Čudo, nad kojim se svijet sablažnjava.
zapravo najveće čudo Njegove ljubavi! Ovo si možemo
predstaviti tako, ako pomislimo na neko vrlo visoko brdo, Muke u Getsemaniju bile su, a još su i sada, sablazan
čiji se vrhunac uvijek kupa u zrakama sunca, dok s druge za mnoge duše. Isus je to i prorekao. " Svi ćete se vi
strane na njegovom podnožju bjesne strašne oluje. Tako sablazniti nada mnom." (Mk 14, 27) Dalje "Blažen onaj,
je bilo i sa dušom Isusovom. Ona se u jednom svome koji se ne sablazni nada mnom" (Mt. 11, 6) Mnogi, kad
dijelu kupala u svijetlu i blaženoj ljubavi, a s druge su vidjeli, da Isus trpi i da je uznemiren, izveli su dokaz,
strane, da bi na sebe mogla uzeti sve naše patnje, bile su kojim su nijekali njegovo Božanstvo. Kolika je to bila
je najcrnje oluje bez ijedne zrake sunca i radosti. muka za Srce Isusovo, kada je vidjelo, da će Njegova

9

ljubav biti povod sa sablazan. I zato On se ne kaje, što obavimo svetu uru, uskliknimo u duhu naše vjere: .“I mi
nas je toliko ljubio i ne odustaje od svoga plana svoje smo upoznali i vjerovali ljubavi, koju Bog ima prema,
neizrecive ljubavi. Što više, On se i kroz vjekove takovim nama." (1 Iv... 4, 6).. Da.,. Isuse! Mi ćemo uvijek
pokazuje u sakramentu ljubavi i ne ustručava se pokazati vjerovati Tvojoj ljubavi! Mi znamo, da je Tvoja ljubav
bijednim i žalosnim, i ako sada nijedan oblak žalosti ne zbunila i sam razum anđela. Pa stoga, mi smo sretni, što
može dotaći Njegovu preblaženu dušu. možemo priznati pred nebom i zemljom svoju
Tumač ove najveće tajne nalazi se u Njegovom nepokolebivu vjeru u Tvoju ljubav! Vjerujemo Tvojoj
samom Srcu. Ljubav, ako je prava ljubav, ide do ljubavi, koja Te je potakla, da trpiš za nas, da se žalostiš
skrajnosti. A što može biti veće od ljubavi samoga Boga? radi nas, da plačeš s nama i za nas, da tražiš, utjehe od
Mogli bismo se čuditi, kad takve ljubavi ne bi bilo! Ma siromašnih, stvorova, makar si Bog slave i veselja. Ma
koliko se činila nevjerojatnom ljubav Isusova, ona toliko koliko se pronalasci Tvoje ljubavi činili nevjerojatnima,
više postaje vjerojatna, kad je upoznamo kao ljubav mi ćemo tim više vjerovati, jer su oni pronalasci
samoga Boga! I radi toga razloga, radi kojega se stari i beskrajne ljubavi, ljubavi jodnoga Boga. "I mi
moderni krivovjerci sablažnjuju i niječu Božanstvo povjerovasmo ljubavi!" O, kada bi naša bezuvjetna vjera
Kristovo, mi s istog razloga padnimo na koljena i mogla, da Ti nadoknadi za neizrecivu bol, koju ti Ti
klanjajmo Mu se kao Bogu, jer slično čudo ljubavi ne zadaju oni nesretnici što neće da shvate Tvoju ljubav!
može izvesti drugi, već samo onaj, koji je uistinu pravi Kad bi se i ti nesretnici htjeli pridružiti k nama i glasom
Bog. I stoga svaki puta, kada ulazimo u Getsemani, da vjere mogli uskliknuti:"I mi smo povjerovali ljubavi!"

8. ISUS PODNOSI SVE PATNJE SVOJIH ODABRANIKA.
"Žalosna je moja duša sve do smrti." I da se točno može izraziti priroda i istinitost
njegovih muka za po jedine duše u Presvetom
(Mt. 26, 38.) Sakramentu i ako stvarno On tu ne može trpjeti, one nas
Molimo Majku ljubavi, da nas uvede sve dublje u ipak podsjećaju na one patnje, koje je On podnio upravo
svetište ljubavi i bola - u srce Njezina Isusa Patnika. Tu za mene i za moju dušu, i ja stvarno mogu razumjeti i
ćemo otkriti uvijek nove tajanstvene ljepote! uvidjeti da je trpio radi mene. O neizrecive li ljubavi!

1) Srce Isusovo imalo je pred očima sve 2) Sve su naše patnje prošle kroz srce
patnje svojih odabranih duša. Isusovo
Nekoliko časaka pri je nego što je Isus ušao u Iz ovoga, što smo dosada rekli, slijedi, da je Isus trpio
Getsemani, na ulasku u ovaj vrt boli, otkrio je svojim ne samo za svaku našu pojedinačnu patnju, već ih je on i
dragima duboku tajnu intimnog prijateljstva prema stvarno okusio prije nego i mi sami. To je istina, o kojoj
ljudima. Pred Njegovim je očima lebdjela slika loze, koja bismo uvijek mogli razmišljati. Njegovo Presveto Srce
ne može živjeti ni donijeti ploda, ako je odijeljena od učinilo jo ono što čini majka, kada kuša, gorki lijek prije
trsa. Govorio jo: "Vi morate biti jedno sa mnom, da Vam nego što će ga pružiti svome djetetu s tom razlikom što je
snagom moga Duha Svetoga dadem životni sok, pa da Isus ne samo okusio svaku našu patnju nego je i svaku tu
tako budete kao i ja." To je najveća tajna, u kojoj On pojedinu uzeo sa svom njezinom gorčinom do zadnje
objavljuje unutarnje i duboko sjedinjenje s našim kapi. No tu moramo uočiti, da ima nekih unutarnjih
dušama, sjedinjenje, koje je dublje nogo što je ono patnja koje nastaju u nama radi paše pokvarene naravi.
između glave i udova, jer to je sjedinjenje nastalo iz Kod Isusa na takovu vrstu patnja ne možemo naići, jer je
sjedinjenje duše, koja djeluje kroz sve udove, dok je Njegova narav bila potpuna i najsavršenija. Ima patnja,
sjedinjenje o kome govori Isus nastalo od Duha Svetoga, što ponizuju; te patnje proizlaze od istočnog grijeha.
kojega u vjerovanju pozdravljamo Gospodinom i Takvih patnja sigurno ne ćemo naći kod Onoga, koji je
davaocem života. I kao što je dobro ili zlo sa jedan ud u novi Adam i koji je na najodličniji način posjedovao sva
isti mah dobro ili zlo za čitavo tijelo osobito za glavu, savršenstva, što ih je Stvoritelj dao prvom Adamu. Zato
koja osjeća za sve, tako su radosti i boli svih njegovih je kod Isusa bila nemoguća proturječnost, između tijela i
dragih ujedno radosti i boli i za samoga Isusa. Isusovoj su duše. Ali On je ipak ovu ponizujuću proturječnost trpio
duši dakle bili jasno pred očima po ulivenom znanju svi po svojim mističnim udovima. On je prisvojio tolike
njegovi ljubimci tijekom vjekova sa svim patnjama, koje tjeskobne uzdisaje tolikih izabranih duša, što plaču s
će pojedini od njih podnijeli, a svaka ta patnja proizvela Apostolom: "Vidim drugi zakon :- u svojim udovima, koji
je udarac žestoke boli u njegovoj presvetoj duši. I ta bol se opire zakonu uma mojega. Ja nesretni čovjek! Tko će
bila je tim veća, ukoliko su te duše, što trpe, bile me izbaviti od ovoga smrtnoga tijela." (Rim. 7, 23.)
sjedinjene s Njime u milosti i ljubavi. Koliko li utjehe u svim našim patnjama. U njima vidimo
Srce se Isusovo uistinu utopilo u moru tih boli nešto svetoga ne samo kao najuzvišeniju svrhu svetosti i
"Velika je poput mora bol Tvoja" Sve patnje svakog posvećenja, za kojim te patnje idu, već i zato, što su to
pojedinog mučenika sve one unutarnje boli svakog srca, patnje Isusove, i zato su nada sve svete. I kao što je, kako
svi trzaji njegovih dragih duša sa svim okolnostima, sve kaže sv. Toma božanski Sakramenat najsvetiji na osobit
je On to osjetio u samomu sebi. Pa ako već i naše način jer je ustanovljen ne samo za naše posvećenje, kao
siromašno ljudsko srce znade toliko trpjeti radi toga, što drugi sakramenti, već i zato, što u sebi sa drži ono
naš bližnji trpi, pogotovo ako se radi o osobama, koje su s najsvetije, a to je Presveto Tijelo Isusovo, tako i naše
nama vezane svetim i dragim vezama, koliko je Više patnje nisu svete samo zato, što su uređene za naše
trpjelo ono najnježnije srce za svaku našu pojedinu posvećenje, već su svete i zato, što su prošle kroz
patnju. Presveto Srce Isusovo. O, Getsemani! kako duboke tajne
ljubavi kriješ u sebi za one duše, koje živom vjerom ulaze

10

a čovjekom si postao radi nas. dopuštaju. SVOJSTVO PATNJA SRCA ISUSOVA (NARAV) 1. moje prijatelje. primi Zašto progoniš moje vjerne. da živi u svakome od tim više hoću da u nju vjerujem! "Povjerovasmo ljubavi!" svojih ljubimaca tako. da se ne bore 3) Isus hoće da trpi u svakom od svojih samo za Isusa. da prezire zlo kao i samu smrt. Kako je slaboće i još k tome tješe druge. za koje ljudi ako se duša radi straha otimlje. da izbjegava. a radi kojega je On na sebe uzeo na srce svakoga od svojih vjernih. da se podvrgne volji Božjoj. pa se zato ne trebamo zahvaljivati Tebi na Tvojoj božanskoj popustljivosti bojati ni suda nakon smrti. da češće razmišljaju o Mi bismo Isusu morali biti beskrajno zahvalni kada bi paklu. kada si na sebe uzeo pojedinu. Strah je teška bojazan pred nekim zlom. kada Zato se i dešava. STRAH on ovaj strah podnosio i od nužde morali bismo mu zahvaliti na herojskoj žrtvi. da one duše. Isuse. da se neću zamjeriti Bogu. to je vrijedno klanjanja. učeći Pošto smo u glavnom promotrili patnje Srca Isusova. upravo je novi dokaz ove najsvetiji način čovječju narav sa svrhom da otkupi svijet. znadem. Uslijed straha Tvojem beskrajnom milosrđu. Ti trpiš do kraja iz ljubavi. da čak i neke pobožne duše zavedene budem u strahu radi nekog zla. kako poglavica Moj Isuse! Kako bih Te morao blagoslivljati i ovoga svijeta nema ništa s nama. čim im Pošto je Isus htio. 22. Koliko li utjehe za mene.) svojevoljno. da na sebe uzme sve naše slaboće. Nas bi zapravo. ga Isus daje svojim prijateljima. da plaču. Strah pred zlom nije nešto zla. da ih svlada i najmanje zlo i tako padaju u dapače je dobro. sv. čega se doista treba plašiti. znadu strah zavlada njegovim Srcem i ako je. Hoću da spasonosni strah. Augustin. Ignacije u Tvojima. premda to može da bude prilika za zlo. našu patnju i da je smatra svojom vlastitom ljudsku narav? "Ponizio je sam sebe uzevši oblik sluge. da su jaki. Augustin. 1) Narav straha kod srca Isusova Kod Isusa On je proizašao iz vatrene ljubavi. nesretnika. da se podnašati za vlastito dobro i za dobro našega bližnjega. Sile malakšu. da budu žrtvovani Tebi na slavu. nego da se i sam Isus. Zato su i sveci. da bude naš uzor. kojom pobjeđuju sve pomno nastojao. savršenstva. da Te utješi. već mu je rekao:"Zašto mene progoniš? Ja sam Isus. koji si Bog prijeti. bio čovjek 11 . jer će nas barem taj strah pred vječnom svojim strahom i svojim strepnjama sudjelujem na kaznom odvratiti od grijeha. koje pred svijetom izgledaju kao slabići. podnosi i odabranih. kako primjećuje moj Isuse! Primi dakle u zajednici sa Tvojim Svetima. tim bijednim crvima! Zar velika stvar. što je on sav taj strah podnašao posvema plašiti'' (Mt 26. a ujedno i naša zaprijeti neko poniženje ili neka nesreća. koji su baš radi toga dobivali neizrecivu snagu za borbu. ljubav prema Bogu morala dovesti do svijesti o strahoti grijeha. koje trpi. da podnese na sebi sve ovo. kako dolaze protiv naše volje. 2) strah Isusov toliko je više divan. No. krv pri dolazi k srcu. naš. osjećali potrebu. Koliko ima nenadana smrt. Isus naprotiv ponizno priznaje svu slabost ljudske naravi osim grijeha. 15) nebeskome kao i na primjeru. nije rekao Saulu.(Mk. a pada ispod mi podnositi strah svojevoljno čovječjeg dostojanstva.u tvoje tamno skrovište! prvi kršćani prvi mučenici. koja ga je potakla. moju braću. ove divne objave ljubavi Božje. dopustio je. veli sv. čovjeka iznad naravi i potiče ga. Svojevoljno je trpio strah i žalost. Najviše pak moramo mu biti nam je opisuje Evanđelje riječima: "Poče se žalostiti i zahvalni. iz srca Isusova crpsti toliku jakost. kako govori sv. uvodu u razmatranje o paklu. te si oduzimaju život. kako ćemo vidjeti. i ako nastoji. koje nam O moj Gospode! Božanski posredniče! Ti. uspne do vrhunca heroizma. Ovaj (stoik) ponosno i oholo pokazuje. zahvaljujem Ti na kao da hoće da ga brani. duhom samopouzdanja neće da govore o vlastitim strepnjama poslužiti da dospijem do većeg strašnoj istini. Često puta oni. što drugačija krepost Isusova od kreposti jednoga stoika. koga ti progoniš" (Dj. 37. ali snagom Postoji neka vrsta straha. da si se toliko ponizio To je posljednji izljev Isusovo ljubavi! Kako jo to pred siromašnim stvorenjima. umire u svakome pojedinome od njih. Sveci nas uče: Mi ne smijemo tvrditi. S druge strane. da nastupa da utješiš one. u slučaju. 7) Ma koliko. da oni tvore jedno novo A božanski sakramenat. najuzvišenije istine." moću svoje ljubavi! Vječno mu moramo biti zato (Filip 2. Gradi se nadčovjekom. često se gubi svijest i nije rijedak slučaj. kako ćemo posvetiti i one naše patnje. bori. kojega nam je dao. I zato. Toma. Narav dršće. primi moje srce. što više ja se mogu svojim varavim. koji je progonio kršćane: moje oči. To je najveće slavlje. jer A ipak u izvjesnim časovima mi treba da imamo onaj sve. što nam treba sada da tražimo i prodremo u njihovu narav. što je Tvoje. ta je svijest često puta osjetljivija na neko osjetljivo koliko je svojevoljan zlo. da uništi na bijedan i grješan 3) Isus nas poučava na koji ćemo način i način slabost naravi. da je htio. da izvršava volju Božju. izgledala ta ljubav nevjerojatnom. koji ne poznaju tajne Getsemanija i radi toga što je čovjeku prirodno. o kojoj je sam Isus tako potresno govorio. sve moje udove. Moj Bože! Zar je moguće. koji bi u očaju mogli propasti. Klanjam se Tvojem božanskom strahu. očaj. 7) Ovu su istinu duboko osjetili 9. u kojemu Isus stvarno silazi u pokoljenje. koju je prinio svome Ocu "Poče se plašiti". upadaju u krajnji kukavičluk. Ludi i lakomisleni svijet prema mojim slaboćama. nas. dok naprotiv božanska utjeha u slabosti naše naravi. Isus je htio. drže. makar je kod njih postojala ljubav prema Bogu. kada je Isus odlučio da uzme u obzir svaku nije ovo poniženje veće od onoga. da se koža ježi. Kod nas taj strah proizlazi iz slabosti naše naravi. O a na slavu svoga nebeskog oca. jer su znali. kako kaže sv. da misli na ono. zahvalni! On se izjasnio. kojega moramo svojevoljno milosti uzdiže.

ono ih je tuguje sa prorokom: "Opkoliše me smrtne muke. pouzdanje u grijehe bližnjega i da udaljimo od njega udarce Božje Boga. put na Kalvariju. I kada se sretnem s nekim zlom. zar da Tvoga najsvetijeg tijela bila dovoljna. sve strah ponukat će nas. zemlju i koja će nakvasiti ubrojiše ga među bezbožnike" (Mk. poteći na. 15. što su se širile. a kao prijestolje: stratište u društvu razbojnika. što ni on sam ne zapaža. trpjeti u meni i a) Radi samoga sebe. dok gadne pljuvačke. da strepiš od onda dršćem pred poniženjem? Isuse! Hoću. dok uhvaćen kao zločinac. koji na mene" (Ps. NARAV TRPLJENJA SRCA ISUSOVA (SVOJSTVA) 2) RADI ČEGA SE ISUS PLAŠI. gledao je izudaran i proklet od Boga" (Izaija 53. "I koja će mlazom. kada s On je u duhu gledao konopce. pa da na taj način zadovoljimo za pouzdanje. I da on govori. koji je slabo poznajem dostojanstvo Tvoje osobe. koja je bila toliko više zastrašujuća. To je ona spasonosna žalost. Gledao je od ljudi. Nitko ga više neće držati mu je njegova živa mašta slikala tamno viđenje strašnoga krjeposnim od onog časa. da se protiv njega diže oluja smrti. 2. kojima će doskora biti njime budu postupali kao sa luđakom i bezumnikom. Njegovo Presveto lice i naružiti ga. zašto se plaši Srce si Ti imao u svojim najtežim časovima. koje je duboko žele živjeti. koji sam doista najbjedniji crv. jer ti ne uzmognemo. Ovaj sveti strah dat će mi snage da 12 . sa smrću. Ta pouka. Sa svecima i mi recimo: Ja dršćem. što će pritisnuti njegovu ljudsku narav. koji su tu oluju Njegovu Osobu. s ljubavlju svetu žalost. dršćeš. jer ti ne pomoći. da razmišljamo od kakvih nas je On ćeš. koja je od Boga i koja rađa stalno taj strah nije podnio iz prevelikog svoga milosrđa. koji će padati na osuđen kao neprijatelj naroda i uspoređen sa Barabom. 3. strah beskrajno povećalo. krpa. pred smrću dođe na mene . Gledao je svoju prečistu krv.28) Na Isusu se odijela njegovih mučitelja. Kakvo povjerenje u tom trenutku. tako je smrt . njemu nešto grješnoga. koji dobro poznam svoju nevrijednost. gledao je bičevanje. jer ti ne plačeš. će nam to. 17. U duhu je gledao udarce. ja plačem. I kao što se i sama priroda nalazi u nekom cijeniti otkada ga je izdao prijatelj i prodao za trideset šutljivom strahu. neizrecivih muka. koja su za plemenitu dušu trajnija i od same njegova muka. smrti Ako već neminovna fizička zla ispunjaju ljudsko srce strahom. žalost. da shvatimo. onda mi dopusti. svladan svaki drugi strah. tako dinara. U duhu je gledao Neće više biti dostojan. bit će od velike važnosti i od najveće koristi za našu dušu. dati mi Snage u mojim posljednjim trzajima. ako bilo koje moje poniženje može da drhtali na samo sjećanje Tvojih. pun teške gube. čavle. Da pravde. koji je bio sama poznavalo svoje dostojanstvo. kojima će biti probijene ruke i noge. On je vidio. vezane one ruke. ispunilo strašno proroštvo:"Vidjesmo ga kao najzadnjeg koja će se pomiješati sa . toliko većma to čine moralna zla . Najplemenitije i najsavršenije Srce Isusovo mržnje. da molimo i da ovo ne smije nas zbuniti. Gledao riječi i kada u duhu gledam toliku sramotu. a ne pouzdanje u same sebe i u naše zasluge. Pa. prije nego što nastupi bijes oluje. Njega više nitko nije trebao štovati i podignuli. koja će zadesiti veća Njegova ljubav prema onima. mi treba da spasonosno strepimo i čovjeku hvale vrijednom. umanji Tvoje. zašto i moje srce ne uzdršće promatrajući Tvoju naoružaš Tvojim svetim strahom. da dijele milosti i Neće mu više biti mjesta u društvu od časa. i drhtaj navali Ja. 5. ja se žalostim.smrtni strah. da će izgledati kao crv. Isus se plašio radi neminovnih i teških 1) Isus se plašio radi fizičkih boli i radi poniženja. kada bude se je isto i osjetljivo srce Isusovo trnulo od straha. Ovaj sveti uzevši pri tom u obzir svoje beskrajno milosrđe. da nije na potpuno oslobodimo svakog pouzdanja u same sebe. gdje ćeš Ti sam. Strepit ću pred Tvojim Pregorku muku? Ja shvaćam zašto su Sveci strepili i poniženjima. da plačemo.bila je izrugivanja. I sjedinjenje sa nevinost i koji nije imao dûga smrti kao mi. Ali ono pravo i sveto pouzdanje. trnovu krunu. o kojoj zala oslobodio uz cijenu. Molimo našu preblagu Majku. da nosi kraljevsku krunu. Zato On i Božanstvom umjesto da umanji Tvoje patnje. po rukama kao žezlo štap od trske kao plašt neka crvena kojemu svatko meže gaziti. da budem ponižen i prezren. da trpim za Tebe. moj Isuse! Ako je sama predodžba tolikih mućenja ja. Koliku je bio život.). Isusovo. - Tvojih udova.ponižavanja i Prvi uzrok straha i užasa za srce Isusovo. a u koje će ga izraniti toliko. Ništa neobična! Ta kod ljudi je prirodno. Neće više imati ugleda od momenta. krv.neprijateljicu. čiji bi život pretresao Bog ne za našu braću. snage. njegovu glavu bude resila kruna bola i poruge. kada javno bude proglašen kao zla. Za ovakav sveti strah. koja se nalaze na rubu ponora. iako. mi i spasonosno pokajanje. nije čovjek on je crv. za ovakvu bismo se uvijek morali bojati vječne propasti. bogohulnik.neznam kako pravedan. kada "Počeo se plašiti"(Mk 14. da me straha. svoga neopisivog straha. moja Ljubavi. da istom strahotu iskusilo Tvoje srce. uistinu biti zahvalni presv. koja se približuje Onomu.) znadem koliko zavrjeđujem. u čistu ljubav onda. koja će mu probadati glava. kakva će mi biti neizmjerna utjeha. gledao je O moj Isuse! Duša mi se zgraža. Jao Nasljedujući Isusa. O. kada se sastanem oči u oči (Uzroci). kada se 10. kada bude zdravlje. zidove. kada promatram ove svoje tijelo na križ razapeto u najvećim mukama. Tako je bilo i kod Isusa.33) pomislim. moramo moliti Srce Isusovo što više on će se preobraziti. On više neće biti slobodan od časa. koliko je bila predvidjelo je sva ona najteža poniženja. koje će ga uprljati. koje mi prijeti napose.blatom na cesti. apostol. da se i ja naučim drhtati s Tobm i za Tebe. ruglo naroda. Što više u nama mora porasti prinosimo žrtve. gubavac. uvijek se mora bojati. da budem ponižen i Shvaćam zašto se na njihovom tijelu odrazila muka prezren od svih tih poniženja. No. da se žalostiš. Srcu Isusovu. koju da nam pomogne. Dopusti mi.

Još više. svoje Srce. sa kojih se Ona smiješi svojoj Njime bili u najužoj vezi. koje ih čekaju. što Ti se nanose. O moj Isuse. gdje nastavljaš trpjeti u nama za dostatno. Kor. zbog koje je drhtalo srce križa Njoj dao za Njezine sinove. koja će Ga što se nanose Sakramentu Tvoje ljubavi. Srce drhtalo je i gorjelo u Njegovoj predragoj Majci. Gleda sva ona srca. bila je bez sumnje Njegova predraga Majka. da Ti zada ne jednu nego tisuću smrti. daj nam prijatelja. nježnost i dobrota? A zatim Isus se nije bojao samo za sebe tj. gledao je tolike majke. koje će iskusiti i podnijeti prema Njezinim svetim suzama! Koliko pogrda prema Njegovi udovi. da Ti dadu zadovoljštinu. Tvoje zadrhtalo. bez ugleda. koja je dobro poznavala predragoj Majci. učini da i ja trpim za Nju. Ponovno će biti osuđen da bude bez Te uistinu ljube. koja će Ga zatvoriti Ti upravo u ovom Sakramentu da. nanesene Tvojoj podnijeti Njezin Sin. i da i Ti njih ljubiš. da ono trpi. kada si iskusio pogrde. Ako koje siromašno srce zadrhta od uzbuđenja svaki U onom času. da Ona mora biti s Njime sjedinjena u žrtvi i iz naručaja svojih majki. kada vidi ove strašne poruge. daj nam. gdje Marijinom odražavao se u Srcu Isusovom. ružnim i bestidnim Ti svakoga dana primaš! Ovo će biti najslavnija pobjeda idolima. Punina pak milosti kod Marije i uska povezanost B) Za svoje drage prijatelje. tolike zaručnice od svojih bilo je stoga potrebno. A koliko one iste. Srce najodanije svojoj slatkoj Majci! O. njih tješi u njihovim bolima i brani ih od pogibelji! Isusovo udo. I zato strah Njegove Majko morao je da toliko puta. da gadno premre. ako ne već otvoreno i javno." strašno viđenje. da. koje su spremne. da Te ljube. Ona. kakovim beskrajne ljubavi. pokaži. svetosti sjaj Njegove duše. koje će se nanijeti Sakramentu strepi nad strašnim porugama. onaj upotrebljava. Kolike li nezahvalnosti! Pa zar je moguće. Prečisto Srce naše nebeske Majke neka nam pokaže. izmet svima sve do sada. svoje srce. tjeskobe? Što bi mogao učiniti da otkloni od Nje ovo "Postasmo kao smeće svijetu. strane onih.za Tebe. 4» 13. NARAV TRPLJENJA SRCA ISUSOVA (Uzroci trpljenja) "Poče se plašiti". koliko su puta mučenja i smrt prijetili dođe do najveće moguće granice i samo bi čudo Njegove njihovoj djeci. Srce Isusovo iskusilo je u sebi strah takvomu klanjala. Ovo najljepše dršću pred mukama. koju sotona podstrekava i dušama. sa Božanstvom činila je. kad bi barem bila završena poniženja Isusova. A k tome bacivši pogled kroz vjekove i pogledavši u nove izvore straha Srca Isusovog. Gleda ona strašna svetogrđa. Prva osoba. nastavljati tijekom stoljeća. Isus je puta. Ponovno će biti njime daj nam i one svete drhtaje Tvoga Srca. pa s kao u neki grob. da ne dođe do tolikog straha. Ti im pokaži. pun nečistoće. To su nova otkrića sva ljudska srca i u svako napose. plašila se pred nečuvenim. koje je On u prevelikoj svojoj ljubavi sa drva 1. koje će podnositi se ta poniženja. Već samo ovo predviđanje moralo bi biti još tu Tvoj život ljubavi. a napose Njegovi odabrani udovi što su s Njezinim dragim slikama. da se s Njime bezobzirno postupa. A koliko je većma Tvoje srce moralo vjerovali. radi trpljenja i kolike su pogrde nanesene Njezinom svetom Imenu? ponižavanja. Isus se plašio ponižavanja. ponovno će biti smrtne patnje. još svoje srce. pred porugama. boli. jer to će biti najjasniji dokaz. koji je tako progone! su Ti puta nanijeli ovakva poniženja sami Tvoji prijatelji! 11. koja će se svaliti na Njezinog koliko je većma zadrhtalo presveto Srce Isusovo. da Isusa osmjehne.Prva osoba. Isus je vidio. popljuvan. koje će ih zadesiti. pogrdi i sveti osjet Tvojih muka. što su se odnosila izravno na Njegovu Kolike povrede prema Njezinim najdražim i najdivnijim osobu. svakoga napose. predobro vidio. Sjeti se. koji su u svome ludom bijesu na ove strahote. 3. Sav užas straha u Srcu Isus je motrio svoje mučenike. pred što bi mogao učiniti. Njegove ljubavi. najodabranije djeci. presveta muke. svome srcu sve one strahote. dršće i On gleda sve one uvrede. će sve uvredama biti izložena Njegova prečista majka i to od onih. da još živiš! Da. No. kojima će doskora biti izložena. koja će Mnogo puta. Ona. da je tajne zloće. moje srce dršće samo kad pomisli nad Tvojim neprijateljima. kako Njegova najsvetija Majka u jasnom zadaju svetogrdnom okrutnošću našoj nebeskoj Majci. Promatrao je toliku nevinu dječicu gdje 13 . da će Isuse! Dopusti. gdje strepe i umiru Njegove smrti. koji primati tijekom vjekova. Srce preljubljenoga Sina i radi toga Ona trpi neizrecivi strah i najboljeg sina. uvredama i svih mučenika.). koji govore. užas. silom odvučene On je znao. a osobito. Oni vidi prezir i strah mjesto Tebe! Udijeli meni i svim onim svaku pojedinu: dušu. koja je sama ljepota. zadovoljim Za toliku nezahvalnost. uslijed kojega se ledilo Njegovo Srce? (1. da prisustvuje strašnom prizoru zaručnika. da ljudska pokvarenost toliko ranjava Isusovo. svaki način. čovječja narav Njezina Sina i teško biti povrijeđena Njegova božanska narav. već je On kao glava mističnog tijela osjećao u svojstvima! Koliko prezira prema Njenom materinstvu. neograničene moći moglo učiniti. kada je tako jasno gledalo sve ove mrtvim. kada je na križu rekao: Svršeno je! Ali ne! On vidi. kada je trpio u Getsemaniju. pa da tako najnježniji sastav Tijela Isusova i još više svu ljepotu. da taj strah bude najžešći. A kojima će biti izloženi sa strane podivljale svjetine. što ih bezbožnici. da raste broj duša. viđenju promatra sva zla. koje uspoređen sa zloglasnim Barabama. da je poštedi od tih drhtaja i ismjehivanjem i poniženjima. da nam najžešće poniziti. a ono tajno i na način ne manje ponizujući za Tebe . Gledao je tolike sinove. koju će doskora. Divna nježnost Njezinoga materinskog Srca moj Isuse! Daj da i moje srce zadrhta onako kao što je i predočavala joj je najstrašniju muku. uprljan blatom sa puta. Onu. istražuješ najdublje tajne srca. bila je njegova presveta Majka. koja je živom vjerom gledala u Njemu pravog Sina Božjega i Njemu se kao 2. koji su trpjeli tjelesne pogrdama. Ti si predmet poruge i sa O. da su To izbrisali sa lica zemlje i proglasili Te iskupiti jezu i strah. da uzmognemo zadovoljiti za pogrde.

kako je istinito ono. 9). bio je tješiti pomišlju. 26). Srce Isusovo osjeća strah radi pomišljamo na razdiranja. da Isusovo hoće. mogu da prouzroče u nama strahovita uzbuđenja. bile povezane vezom ljubavi i vjere. Molimo je. koliko je većma moralo prevelikom ohološću. duše. "Tebe mučenika svijetla hvali vojska. koje su možda bile odabranim dušama koliko je On u Getsemaniju iskusio združene s Njime za uvijek svetom vezom. koji su strepili najsjajnijim svijetlom i donijet će ti pojedine milosti". uzvišeno ciljeve Njegovog mučeništva: "Drže nas kao O Kralju mučenika! Sveti drhtaji Tvoga Srca stvorili ovce."(Rim. milost. izabranim darovima svoje milosti. način otrgnuti od Njega razdirujući Njegovu osobu Jedan novi razlog zašto se Isus plašio u svom herezama. On je to duše privoditi u taj tabor. Srce Isusovo razdiranja njegovih udova. te budući da ih on sam nije imao. (Rim. strah i tjeskobu. da u nas ulazi nova snaga gledanje svijetu. koji se osjeća tabor zakletih neprijatelja zaklinjujući se. Sakramentu. djevice u amfiteatru. "Sam je podnosio uistinu sve svim ovim članovima. duše.će i ostale tada. koji svijetli u Srcima našim. O moj Isuse. koji su drhtali pred strašnim mučenjima. da nam isprosi milost. 8. da ostali članovi. Srcu Isusovu razdiranje njegovih koje su prije bile divne loze u vinogradu Božjemu. da sam Krist trpi s ćemo. pred toga klonuti duhom. anđelima i ljudima. Srce je Isusovo i to predvidjelo. onoga straha i trepeta. koja ne ovise o našoj tukli. dijele se od Njegove Crkve. da ih podnosi po nama. koje su zavedene: slijepom strašću. da zasja spoznanje slave što mu prijate. sve Goruća ljubav i najuže sjedinjenost Srca Isusova sa naše strepnje. poput oceana. da ga tješimo u Presv. kada se razdire pojedini ud našega tijela. Srce iskustvom doživio u onom istom času. anđelima i ljudima. okrutnom i nečuvenom smrću. da je sam Isus drhtao za nas i s nama. 4. 3. Duše. da iz tame zasja svijetlo. No te beskrajnu muku. jedan takav može danas lijevati suza i krvi radi toga. Ledi se pred poniženjem. što ga Presv. ali ako ne uspijemo u tome. nego što je fizičko Njega i osuđene su na neplodnost. se udostojalo. naše dobro i za dobro tolikih duša." Istina je. da ga privine uza sebe i uza svoje Srce vezama Zato je opravdano. grijehom se trgaju od Njime mnogo je intimnije i stvarnije. dolazi otkrivenje postaje nam naš najokrutniji krvnik. Često puta uz Božje 12. koje su za klanje". Kor. da podnese i osjeti svo one muke. Uživat su ovo činili iz potpunog uvjerenja. Pa iako se bojimo susreta No. je. sav naš strah. daju se straha i trepeta gledajući tolike nesretnike. Novo svijetlo izaći će iz tamnog Getsemanija i mi će postati jaki. htio je. ipak se moramo htjelo iskusiti sve patnje svojih mučenika. gdje ih čeka krvoločna zvjerad. neizrecivom dobrotom najtoplijim izljevom 14 . da naša narav ima slabosti. Premda je On na toliko načina On je to činio. Bonaventura kaže: " Budeš li u tami. jer mi svako zlo Tvoje beskrajne ljubavi. Svakoga dana On vidi kako se po koji član nasilno Ako već razdiranje ili vezanja naših fizičkih udova trga od Njega. da i mi uzmognemo steći toliku hrabrost.plaču prestrašena i odvojena od svojih majki. I radi toga još su onu svijetlu vojsku. On ne Njegov prijatelj (Apostol Juda) izvršuje. dijele se od Njega i I baš radi toga Isus se udostojao da otkrije nekim svojini stupaju u redove svijeta. da trpimo s Njime i za Njega za njima. Gledao je tolike čiste volji. gledamo u najodvratnijim oblicima. Srce Isusovo osjećalo je u sebi strah pobožno razmatranje muke Kristove prosvijetlit će te svih svojih miljenika. da. 6). ledeni strah i jezu tolikih priznavaoca fantazije. da premda se ne radi o stvarnom zlu. proizvesti u presv. 8. Tako ćemo doista nadvladati sami sebe. Za ove bolne otpade. Kor. koje su dopuštenje stanovita fizička zla. vidio je. proizvodi u nama smrtni strah. Na tajanstveni uzrok njihove čudesne jakosti. kada je vidio. 36). Tko može da zamisli beskrajno trpljenje Srca Isusova pred ovim prizorom? Na poseban način mi smo dužni. I mi divan uzor svijetu. koja je bila duboka slabosti posvećuje Isus. nastojao. Apostol: "Jer Bog. duše. Sv. U Getsemaniju okrutni i svetogrdni čin. 4. Jer sjedinjenje ovih mističnih udova s koje su obećavale bogate plodove. mora podnašati u naše dane sa strane tolikih nezahvalnih duša. "Postali smo za ćemo osjetiti kao i mučenici. što kaže Tvoj pred zlima što su im prijetila. SVOJSTVA TRPLJENJA SRCA ISUSOVA (RAZLOZI TRPLJENJA) svoje Božanske ljubavi. umnožavala je u njemu naše patnje. (II. U ovom nesretniku On gleda kobnu budućnost tolikih duša. koje su s Njime jedinstvo svakog pojedinog fizičkog uda u nama samima.33) od Njega i da se baca u ponor očaja." Udijeli nam (Rim. koji će hiti prisiliti đavolskim pritiskom. koje očekujemo. koja hvali Tvoje preslavno Ime: možemo dodati: "Ali u svemu ovomu mi pobjeđujemo". uslijed koje su taj će način Duh Isusov pomoći našoj slaboći. koji trpe. Njegove najizabranije udove besramnim napadima. Koliko Tvoga blijedog. "A jednako postali neustrašivi pred mučenjima. da taj razlog duboko spoznamo za strasnim klevetama i sotonskom mržnjom. a činio bi i danas. mističnih udova. da prezru te veze i prelaze u otrgnuti od Njega. baš taj duboki osjećaj s kojim je Srce Isusovo sa smrću i neistraživih sudova Božjih. poniženog i drhtećeg lica dolazi nas puta prestravi pomisao na smrt? Prečesto naša mašta otkrivenje najljepšeg svijetla Božjeg. koji su po milosti s nježnosti. Božje u osobi Isusa Krista". koje će nas zadesiti. 36). da. bičevali i umorili za Njega. 8. se on uza sve to grubo udaljuje i trga ''Počeo se plašiti'' (Mk 14. a Crkvu sa raskolima. Radi razdiranja njegovih udova. koji reče. kad bi to moglo biti. koje će se na isti c. da 1. ne smijemo radi vjere." (1. On Koliko se pata naše siromašno srce stisne radi zala. te su tako postali i Duh pomaže nam u našoj slabosti. razdirući također i presvetom Srcu otkriva nam Njegova Majka. Upravo sa pred nekim bolnim potresom. jer smo određeni. Mi možemo i moramo ih rastrga. Osjećao je u svome Srcu tjeskobne kucaje biti toliko jaki da svladamo pretjeranu osjetljivost naše tolikih srdaca. loze. Ono. Sve kao čudesni plod svetog straha Srca Isusova.

To treba da bude i Isus. I ako katkada duše. da bol postaje nesnosna. kad predvidi. da god postoji. dokle može više u njima trpjeti. 2) Isus govoreći o majci poznavajući predobro. da neki ud." (Iv. svoga božanskog života i htio da iz njih proizlazi punina Njegova svijetla. da Njime. uvijek se može tješiti mišlju. Štoviše. 13. koje uistinu bližnjega. No ono. ovaj je postavljen mnogima na propast ili na uskrsnuće." (Mk. osjetljiva i plemenita. koji su zapadnu u vječnu tamu. što je napunila neizrecivom ozlojeđuje dušu. možemo zamisliti. Ova bolna sućut članova najljepši je udova. možemo si mislili. 16. valovi me preplavljuju’! Isusova? (Ps 68. već primaju više božanskog rasvjetljenja. Ali. za slavu i iz ovih fatalnih. jer je jasno. da će biti mnogo Budemo li se bojali časovitog dijeljenja od Isusa po bolje. Srce Isusovo dakle ne podnosi patnje sve. što će ga pretvoriti u tijelo i krv Kristovu. svojih udova. pa čak i to. "Gle. tada možemo biti Kada je on tako govorio. ali strašno trpi. da to postanu. kada je izrečeno ovo proroštvo. pa i najteže žrtve. da se trgaju udovi moga vlastitog tijela i da svoje bližnje. 14. 5. ali imala jc i čini. prema onim trzajima Tvoga Srca! radi kojega bi morali da strepimo pred kaznom od pakla. koju srce osjeća u obliku nemoći radi beskrajne radosti. DOSADA. što jo zadalo neizrecivu patnju O moj Isuse! Daj da osjetim sve trpljenje. Dok je duša u zajednici sa iskusi sav sveti strah. da se iskopa oko. dospio sam u dubinu voda. ruku ili nogu. što se odijele od Njega. da za nju kako bi uravnotežio ovu patnju. što razlog za opstojnost čitavoga svijeta. koja ljubi. najsvečanijem času. 34. na prekid sa Bogom. ono što strahovito čudnovato tragičnu stranu. da će se oni da izgubimo oko. To je razlog radi kojega svećenik u Boga proizvela je u ovom Presvetom Srcu beskrajnu bol. koji su zauvijek znati iznijeti dokaze.) Propast je to bez sumnje "Poče se plašiti i žalostiti. nego da dođe onamo. dok je o tome razmišljao u svojoj duši. da naše vlastite suze padaju na neplodnu mnogima u Izraelu. kojega je okusilo Srce Isusovo. nego da se grijehu. Radije bih iz ovoga. prorekao je i to. što ga podnose. a kad tamo. da su s Njime sjedinjeni. On je često govorio. zapao je u takovu zadovoljimo. budemo li više voljeli tisuću puta smrt. Srce Isusovo osjeća i neizrecivi strah slavu Isusu. Radi se o udovima. na propast. tjeskobu i beskrajnu dosadu. Njegove ljepote. suze i patnje uzaludne kao i činjenica. koji bi bili mogli i trebali iskazivati 2. samo da se ne dogodi odijeliti od Njega. da neće nanijeti nikakvu ranu kada je posvema odcjepljeno. sa nekima od sokom svoje milosti. 2. odcjepljenje dogodi. udovi. što je više najveću slavu vječnomu Ocu. vidjela dragi plod svojih boli. umora. da se ona. osjete strah da budemo sjedinjeni sa stadom Kristovim. Ta je žrtva bila najviši orošena suzama. još je većma bilo ranjeno Srce Isusovo. noga. dok će oplakuju sudbinu osušene loze. Ova je činjenica uzrok. ali je uvijek propast. I u najosjetljiviju patnju divnog Srca Isusova. gdje se vatra ne gasi ili gdje crv ne umire. predvidjelo ovo neizlječivo zlo u koje srljaju vinom. kad si sve ovo predvidio." (Lk. da budemo pripravni. Njemu prorekao. Jasna spoznaja beskrajnog Dobrog takova nesreća. I doista srce. kada pruža ruke nad kruhom i kad je ono. I toliko su uže povezani s momentu svoga života. dijete boli. kada se takovo se od Njega posvema odijelili. On je sa prorokom mogao reći: "Vode mi dođoše sve do grla. na samom bolnom putu. koje zaklinje. svu stravu. koja su ljubi zaboravlja na svoje vlastite suze. Prokletnici su udovi. Benjamin je. i rastavljeni od Božanskog tijela. ne može više nanijeti bol ni proslavljenom tijelu Isusovog jer će božanska mudrost glavi ni tijelu. I kako je Srce 33. naše srce treba da ovakve duše očajavaju. Tolike svete duše naučile su koju si Ti osjetio. da se bojimo zadnje prije volio gledati." okrutnim prizorom. svijetlost. NARAV PATNJE SRCA ISUSOVA. odsiječe ruka. Isus je svojom žrtvom imao da dade osobe. da je nehaj za ove otpade biti veoma žalostan znak. Pa ako je prorok o da su naše žrtve. Predraga naša Majka neka nas uputi u jednu novu i kojemu je pred očima stalno lebdio ovaj bolni prizor. One su predobro osjetile. u koje je Isus prodirao životnim radi vječnog odcjepljenja. 21). te utjehe ne može razlog radi kojega mi moramo da upotrijebimo sve načine više imati. da zaustavi čim opazi ili primijeti da su one bile na korist ljubljene kucanje srca. Za nas bi pak to trebao da bude motiv. svojevoljna. siječe ruka ili noga. "Izbavi nas pomišljajući na ovo strašno zlo tj. što znači biti otpadnu od mene drage mi osobe. da Srce Isusovo ne može više trpjeti u udovima. Molimo je za Getsemaniju. "Ne sjeća se više vlastitih snaga i žrtava učinjenih sa toliko poleta na dobro muke od radosti. večeri našega života. Ako je jeruzalemskim ženama rekao u najtežem dokaz. Njegovom Božanskom Srcu. nanesemo ovakvu bol Srcu Isusovu. da će mnogima biti i 15 . ta žrtva postaje tim draža. propao sam u duboki 1) Na čemu se sastoji dosada kod srca glib. oni se odijele od Njega.) Marijino bilo ranjeno žestokom boli. koliko je veće trpljenje. čim bude Dosada je tjeskobni osjećaj duljine vremena. osuđenih. koju će osjetiti. Istina je. da je On postavljen na uskrsnuće kad vidimo. i zato Srce Isusovo ne hotimičnih otpada no doklegod su udovi Isusovi. čistoću majčinske ljubavi rekao je.Njime u zajednici prolijevaju suze i krv za Njega i nego li podnositi ovo strašno odvajanje svojih mističnih umjesto Njega. grješna. da u Njoj trpi sam kada je predvidjelo ovaj okrutni otpad. kada uviđamo. da se vadi oko. da je shvatimo kao i za ljubav. da sa svetim strahom dršću za sebe same i za vidio. da ne ćemo imati razloga. da ne dođe do toga nepopravljivog otpada. od vječne propasti i daj da se ubrojimo u broj izabranih koliko je većma moralo strepiti Presveto Srce pred ovako Tvojih. Isusom. tada imao ovo viđenje. koja je kadra. na vlastite žrtve. jest činjenica. tjeskobom Njegovo presveto Srce. moli i oni. patnja. mogućnost. neće više sjećati bolova duševne potištenosti. kada se ona odijeli od Njega. To je neizreciva patnja za srca. jer što bi sve ovo bilo odijeljen od Isusa. da bi on sam sigurni. Njegove slave.

a ti nisi htio!" (Mat. DOSADA . je koji od njih stajao tolike . PROROČKI RAZLOG. iskusio. da potpuno prodremo u duboke i bile njihove majke? Možda su se ta ista djeca nabacivala čudnovate dubine Srca Isusova. koja će stići ovaj duše uzaludni svi oni divni izumi Njegove ljubavi. da Te svojim suzama." (Ps. huškale svoju više u ovoj vrsti patnja. Augustin. kada je vidio. Dapače možda. tako je Njegovo B. dragao i privijao k svome Srcu? Gdje su Mi nismo kadri. koji. Nemoguće je. oni. Što je sve učinio za ne možemo zadovoljiti. kojima bio spreman. u grob. koje je čitave potoke suza. beskorisnost svoje muke za mnoge duše tijekom vjekova. 23. koju je ljubio. "Počeo se plašiti". Sv. Glavni predmet ove patnje srca su svi grdili i proklinjali. da shvatiti slom Srca Isusova izražen u ovim riječima: I nisi neko srce može više imati ljubavi nego što je imalo htio! . s kojima se jada ovim časovima? Što će mu oni za kratko vrijeme dati? nad nezahvalnim Jeruzalemom. SVOJSTVO PATNJA SRCA ISUSOVA 6. i molimo je za ljudskog roda nakon toliko vjekova. korist od moje krvi!" Da uzmognemo ocijeniti ovu bol Srca Isusova.. Ambrozijo kažeš na Nj kamenjem uz pogrdne povike. koja je Njegove noge suzama oprala. pakao. Gospode! Mi ćemo nastojati. A sve je to bilo beskorisno! I ovdje u Getsemaniju. predmet predodređenja. "da su i oni beskorisni pokušaji s obzirom na učenika prolije tolike suze i osjeti toliku bol? Kad bismo prolili izdajicu. koliku je iskusilo Srce Još tjeskobniji predmet ove patnje Srca Isusova bili Isusovo? "Tko je od nas kadar". pohođenja svoga. da drugo srce iskusi veću patnju upoznao i barem u ovaj tvoj dan. (Luka 19. da u to isto vrijeme jedan od Srce Isusovo htjelo je da iskusi ovo strašno mučilo. da je nemoguće. kakovo ni ljudsko srce ne svoje pod krila. 37. Koje nezahvalni grad. Beskorisnost njegove muke za doznalo niti za samo ime Otkupitelja! Njih je On gledao 16 . Doista mi moramo biti dragocjeniji kruh riječ Božju? Ono se vrlo brzo dignulo spremni za Boga i za beskonačno Dobro izgubiti i protiv Njega uz bjesomučnu viku: Na križ! Gdje su bili žrtvovati sve! Zar Isus nije bio na to spreman? Zar nije oni slijepci. da Njegova krv pada u blato ljudske. oni nijemi. Možda su te njihove "Nitko ne može biti dionikom Kristovih tajna. kad to ne bi bilo odviše smiono rečeno. na koji će to otkupljenje Ono je vidjelo. I sutra na večer. Možemo reći. Veći dio Njegovog proročkog gledanja budućnosti. oni sakati i hromi.41. Sigurno je. A ipak dobro možemo promotriti neke svih njegovih nastojanja.) "Koja. da je Isus doživio veće razočaranje u puta htio skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće svojoj ljubavi. da ih blagoslovi? Djecu. Jeruzaleme koliko sam usudio bih se reći. sve to nebi bilo ništa". da taj razlog što dublje shvatimo. da mu opere noge . govorom i zdravljem protiv svoga Dobročinitelja. jer nije htio upoznati vremena je ljudsko srce iskusilo ili moglo iskusiti toliku tugu. nevjernike i heretike. sa suzom na oku: "Jeruzaleme. Gdje su bila ona djeca na čije je Isusova. kao da svaka ta pojedina duša znači sve za dušama okrenuli u ovom momentu u pravu gorčinu za Njega. da žrtvuje vlastiti život za svaku pojedinu je vratio dar govora. a poslije tolikih boli svijetlo. bilo toliko obazrivo u otkrivanju svojih tjeskoba. koje zastrašuje.više naš plač kao.) Tko može može iskusiti i doživjeti. koje je On prozvao lijepim predmete. kojima je On povratio vid.Nekoliko dana prije. koja neprestano okužuje svijet kao i sam istu uru. kao da se ovo preslatko Srce. proročko oko snagom ulivenog znanja predvidjelo i Žalosna Majka neka nas uputi u još jači razlog patnje. da se O Isuse! Kad bi barem naše suze mogle Tebi ovdje nije moglo suzdržati: Višeput On izgleda uzbuđen i dokazati. glavice postavljao svoje ruke.(Mk. koje se odnose na tajnu vlastitu djecu protiv Njega. Moramo duboko shvatiti riječi anđeoskog Njegovo Sveto Srce. Zato je On bolno uzdisao: "Kakva je korist od ta duša gazeći Njegovu krv. i suza." Toliko majke. imenom prijatelja i braće. da Isus ljubi svaku dušu. Više od milijarde ljudi nakon 20 vjekova otkupljenja još nije 1. koju je Isus. a koja je nastala uslijed Moj Bože! Bilo je to viđenje. kojima dušu? Tko će onda moći razumjeti kolika je bila dosada i je povratio zdravlje i život? Možda koji od njih nije ni beskrajna bol Njegova. zaboravivši na onoliku ljubav. Njega drugi Bog. dok izvršava uzvišeno 14. da su se na neki način svi izljevi moramo mjeriti sav žar Njegove ljubavi za svaku ljubavi i naklonosti Isusove prema svome narodu i prema pojedinu dušu. pa je također nemoguće. a Ti u svojoj beskrajnoj dobroti pokaži.14. djelo otkupljenja. Gledao je drugo srce bude tako slabo shvaćeno kao što je bilo Srce suznim očima Jeruzalem i u jecajima rekao i "Kad bi ti Isusovo. za njega samoga biti beskorisno. dar. oni uzeti.uzalud. da će tolika ljubav i mislio na Njega. da primaš poniženja. Gdje je bilo ono mnoštvo. strovalit će se u pakao. govori. da su za tolike plačući nabrojio je strašna zla. dok mu je narod klicao ljubavi Njegovo Srce.sličan ženi grješnici.10. čime su mu oni uzvraćali u Prije svega najnježnije one riječi. što je za mir tvoj. koja je satirala Srce Isusovo. da smo shvatili neizmjernu Tvoju bol! I ako Ti govori tonom neizrecive gorčine. još se uvijek nalazi u tami poganstva. njegovih učenika izmišlja način. Čini se. tješimo!. Krvi moje i silaska mojega.) toliku dosadu. Pa i sami apostoli. vidio je. koga 2. kao da On sa tolikom dobrotom dijelio materijalni kruh i onaj još bi ona bila za.29.zemlju . kliče sv.33) Kao što je Isus predvidio beskorisnost svoje muke za tolike duše među kojima je živio. dok će On svu svoju krv proliti za spas ove duše. moći ćemo barem s Tobom njega! Kolike li strpljivosti! Kolike dobrote! Kolikog li plakati. u onu pokvarenosti. koji posebno tište ovo predrago Srce. zaslužuju da ih primimo O moj Bože. da neko "Hosana" On je svoje Srce obratio drugamo.žrtve za duše biti uzaludne? među svjetinom i služio se od Njega primijenim vidom." i od one. nego li vodom . toliku gorčinu. razočaranje. kojemu je Naučitelja. kada se sagnuo. kada je vidio.

Uzaludnost njegovih poziva dušama. Da je barem mogao gledati sve katolike sa Njegovim Prema objavama Svetoj Margareti i drugim. oduzeti Mu živote valovima oceana. mira. kojega Ima . bolnica. kojom je Neprijatelje poretka. potrebu posvete bez Njega. da imate Tvojim putovima!" (Job. mi ćemo ti.surovo se i to Gospode! odbija. iz svojih obitelji. Njega će otjerati! Uzalud je sabire piliće pod svoja krila. koja je sama upotrebljavaju. socijalnog života htio. barem vi prijatelji moji!" (Job 19. ustanovio. ali Njega. svojoj nesretnoj braći. 20). milosrđa i pomirenja. dao sam vam sva svoja dobra. odgovarat Mu zemaljskog blaga. »Ako tko posluša glas moj i otvori vrata. 21). laičkog morala. napretka. da se prezire za vas.). očajna pustoš oko Njegovih oltara. katolike." Idi. On će se predstaviti kao najbrižijivi Otac. beskorisne Njegove utjehe žalosnim dušama. Njih je gledao. radi kojega je On sišao s neba na zemlju i . beskorisna Njegova sućut prema bijednim Uslijed svih ovih prizora. da za vječnost mnoga srca prelaze preko ovih Njegovih riječi. da razderu i rastjeraju Njegovo stado putom Nju je učinio. da i taj Prijatelj iz Evanđelja. što Me najviše ogorčava jest. da bez prestanka kuca na njihova vrata i neprijateljski zaokupljenih vlastitim i bijednim interesima. daje kolikogod treba.14). će ga odbiti u ime znanosti. MISTIČNI RAZLOG Žalosna Majka poziva nas. Kako da i iste suze Njegove Majke padaju u blato zajedno sa svetogrdno nastoje. da tako sa mnom svojih srdaca. Uzalud Joj je dao i djelovanje Njegovog namjesnika na zemlji! Kako silno toliku vlast na korist djece i rekao Joj. Isuse! To je nemoguće! dade kruha.uronjeno u lokvu zala uvijek u pogibelji. Recite Mi. da privuče duše svome srcu slično kao što kvočka lijepo će dočekati. tko je konačno taj život". Uzalud majčinskom brigom. da dođete k Meni. koji ga neće brutalno izbaciti iz "Ono. Ta On je rekao:"Kucajte i otvorit će vam se!" No 15. To su možemo nazvati mističnim u toliko. 40. To je dakle razlog. u koliko se on časovi duševne potištenosti.duševna potištenost. a ne brinu se. već umjesto onih. božanskom krvlju u sakramentima i nekrvnoj žrtvi.33) 1. Još i više! Društvo i jedini biser. svetim Namjesnikom na zemlji.u tajnoj povijesti duša. da u crkvama svoje prisno prijateljstvo. koja su u moći živjeti pobožnosti prema Mariji suotkupiteljici. potrebu euharistijskog života. s Njegovim sakramentima i sa dušama ovo je pitanje najbolnije za Presveto Srce svim ostalim sredstvima posvećenja. a će On stajati pred vratima tolikih srdaca i obazrivo vi ste sve to prezreli!" kucati: "Evo stojim na vratima i kucam". pa uza koristi. samo zato da dođu do djecu. 3. katolike. uvesti raj ljubavi. da mu moramo služiti i što nam to koristi. Na ovo se On toliko tuži i traži zadovoljštinu. koja su meni posvećena. Koliko će nam svijetla doći iz ovoga novog misterija boli i ljubavi. gradova i domovine! koji se opiru Njegovoj upravo očinskoj ljubavi. davnoga patnika:"Smilujte se. koje si počastio imenom svojih prijatelja. Puštaju propadnu. slobode misli i dostojanstva čovjeka. tko ga posluša i nezahvalnosti! Čini se. NARAV PATNJA SRCA ISUSOVA Nespokojstvo . "Poče se plašiti" (Mk. to je da Mi ne vjerujete. Naše se srce zgraža nad misterijem tolike Uzalud će On obećavati. da zadobiju jedino blago uvredama.14. da spriječe tolikim dušama. Korisno će biti da upotrijebimo sva izljevima Njegove beskrajne ljubavi! ova sredstva! 2. koje su mu posvećene. kako prelaze mora. da idemo žalosnu izreku: "Vi ne ćete. probuđen usred noći. smilujte gozbi. otvara i Umjesto onih. da mu otvori i da ga učini svetim . Ne! On mora da promatra. uzrok. drugi uzrok. To su strašne tajne nevjere! Strašan kontrast obitelji Srcu Isusovu. da blago. obećao sam vam mu se molimo!"(lb. izlažu svoje sve to tolike će Mu obitelji zabraniti ulaz. 5. samo to." Izgleda. što sam više mogao učiniti razlog. da uvijek oprašta. proklinjanjem i psovkama. apostolata molitve. Promatrao je i dobar dio samih kršćana ga. Beskorisnost njegove muke za tolike 3. da tako kažemo. Van iz škola "U duhu je gledao onu golemu zavjeru ljudi tame. odnosi na Njegovo mistično tijelo. koji nikada i ga odbijaju. Kakove sve načine mislio.. napretka. iz svojega društva! postupaju i ona srca. tko ne uviđa potrebu grješnicima. koja je On Isusovo. odbija da vapaj bude uzaludan? Ne. malodušnosti i neizrecive 17 . nikako ne misle. radi kojega je Isus potišten. da se odnemaruje Stol Gospodnji. ''Koja korist od moje krvi?" prema djeci. (Otk3. posvete pojedinih srdaca Srcu Promatrao je. a da nisam učinio? Brinuo sam se za vas nepogrješivi nauk Njegovog zamjenika na zemlji. Njemu pak. nastoje. da gane srca. tješitelj srdaca. sudova. tvornica. potrebu srdaca podiže čelični zid srdaca. Na takav način On neće moći ući niti u srca. čuvar nevinosti. da spriječe djelovanje apostolskih muževa nježnost i dobrota.) Vama. ali na koncu prisiljen dosađivanjem. Uzalud je mislio: plodova Njegove muke i da se operu Njegovom Barem će štovati moju Majku. biti pripušten k Njegovom stolu i Njegovoj bolnim riječima. da dođu do pobožnosti. Međutim i od njih je morao čuti.strašnih časova . za kojega je poslije tolikih patnja prolio svu svoju krv. koji su Ti nevjerni i nezahvalni. oglušiti na ovaj bolni vapaj? Tko smije dopustiti. da će po Majci. (Iv. kako Mu mnogi da se Isus obraća svojim prijateljima i da opetuje onu dobacuju u lice: "Odlazi od nas. postavio sam vas nad moj narod. Srce Isusovo trpjelo je nemir i umor C. udaljiti Ga od uzglavlja umirućih. koji ništa ne traži. ući ću k se. 20). kako se između Njegovog Srca i ostalih Isusovu. da budu beskorisna Njegova nježnost Njegovom krvlju. da i njima Isusova muka bude od kao kralj ljubavi. ne ćemo.i on sa mnom!" (Otk. da promotrimo jedan svojih odabranika. Tko se može njemu i večerat ću s njime . kasarna. 21. živim sakramentom raskola i zablude. da će svaki. da potrebnim sredstvima pomognu niti u obitelji. a vi Me prezirete! Pokazujete vlada pustoš. sam dao u poklad sve svoje Svemogući. da se Isus i k nama obraća s onim otvori mu.

da iz duševne Ljubiti se mora sa sklonošću na pravu ljubav a takova je potištenosti uvijek ustanemo sa novom božanskom ljubav zapravo bol. da je beskorisno opirati se zlu.7). čestoputa doživljuju. ih je podnosio po njima u svom božanskom Srcu. da ove i ovakve patnje prinesemo na čast No kolika je opet utjeha. kako se njihovo bio uslišan. Isto tako i molitva onoga. bila krepost. a najednom sav je taj rad uništen silom plodovi stanovitih neuspjeha i najtežih poniženja. Tako ste ludi. Kor. To je jasno. nestane uslijed stanovite Božjoj. Počeli ste sa Duhom. 5. Pa kao što su majčine suze. sjeo je na rub zdenca. vuka. da će se duša možda uzalud trudio za vas. koja su se posvetila sa drage osobe. 4. da ta smalaksalost. jer su suze samoga mnoga i velika poniženja samo da postignu svoju svetu i Isusa. "Bojim se. Tko ne zna trpjeti. koja nam govori. koje može da bude kobno. što im pokazuje način. koji želimo da ostvarimo na dobrobit duša. ma koliko bio potišten i umoran. Srce Isusovo dijeli neizrecivu utjehu slabostima. da se nisam iscrpljenosti. da se ne dosade" (Ps. naš rekao. no ako ljubomore i bijednim prkosom sebeljublja. Uzdah Dosada i umor običavaju unijeti u dušu neko mrtvilo. koji je tako duboko prodro u ovaj veliki mističnom putovanju. "S velikom vikom i suzama stado raspada pod uplivom samo jednoga grabežljivog prinoseći bi uslišan za svoju smjernost''. Ovi i mnogi se to ne dogodi na zemlji. koji se ponizi.(II. a neke stanovite nemoći. možda i na uskliknuti: "Nije moguće. da njihove vlastite slaboće budu "Preko mjere i preko snage bili smo opterećeni. "Sam je podnio naše slaboće'' smalaksalosti. Isus.4) daje do znanja. što nam (Iz 53. na koji će moći 2. postići. koji su stajali Već se često ovdje na zemlji mogu vidjeti čudnovati tolikih napora. Pričinja im se. Uzrok ovoj duševnoj potištenosti ponajčešće. slatkoga misterij boli i ljubavi. 18 . je Slično govori i Apostol "Jer je ovo slava naša: naša vlastita moralna slabost. No obrnuto. No nakon mnogo rada. na putu kroz vjekove. kako se osjeća sustao pod težinom protivurječja toliko. Monike mogao je odjednom vide.12). istinska jednostavnost srca. moć. 8). Isus je plemenitu svrhu. da bi sin tolikih suza propao!" svetogrdan način. toliko si mi dokaz velike ljubavi! Apatija nije nikada. 3. Sam apostol Pavao priznaje. časovima teškoće. jer je prošla kroz Srce ovo bila molitva? Za cijelo jest! Molitva ponizna i Isusovo. što ćemo ih proliti uz ne vidi. da sve pada u vodu." (Gal. što umoran. Isus htio da podnosi ove patnje svojih miljenika i doista pošao je do mjesta molitve i tamo bacivši se na zemlju. Srce Isusovo nije moglo živjeli u svijetu" . da se majka ne sjeća više svojih bolova. da te plemenite duše obuzme otkriti tamo gore. i na slavu Nadasve Isus nas tješi i tako. 28). 4. da mu je život dosadio. 6). sigurno će se jednog dana drugi slučajevi uzrokom su. od izvjesne dugotrajne tijelom svršavate.dosade. kada rodi. da smo od velike vrijednosti. Franja Ksaverskog i Isusovo potiče nas svojim primjerom na vruću molitvu tolikih drugih apostola. No. "Dozlogrdio mi je vlastiti 3. da se u meni nastani sila Kristova. Nema slaboće. 9). iskusiti ovu vrstu patnje samo na sebi. nikada ne će biti tako. da je sve pod Suncem samo zlo". da su im djeca upropaštena. klonulost i gorčina Blagoslivljajmo Učitelja ljubavi! Recimo mu sa Sv. No stanovita nerazumijevanja sa strane ljudi služe na osobit iskusilo je po svojim udovima i to upravo po svojim način. 23). 1. nije nikakav grijeh. nebi mogla postati vrijednom po sili i snazi Kristovoj i to od onoga časa. Slična zatvoriti sama u sebe i da na ništa više ne će misliti. Svete majke. Srce Isusovo tješi svoje miljenike time. čini nam se. jer je mislio." Naučimo se u Njegovoj školi. da one budu uzaludne. a ne u mudrosti tjelesnoj nego u milosti Božjoj slaboće ili stanovitog pada. kao i na to. ako toga ploda sredstvima apostolata. Zato je i nemoguće. najednom iščezne. koliko će se puta On ponovno umoriti na svojem Apostol. 118. koja će je dotle dovesti. vezane vezom tijelom i krvi. One će postati draguljem na vječnoj kruni u kad se radi o moralnim patnjama. hvali se svojim vlastitim li umora Boga moga! Kakova utjeha za moju siromašnu slaboćama. tolikog naprezanja i Njegovi odabranici nikada ne djeluju uzalud! Odabranici tolikih žrtava. da je sam Gospodinovu. koja je tako često potlačena i umorna! veličanstvenu hvalu sili Kristovoj: "Hvalit ću se svojim 2. trud. draži. Sveti biskup Ambrozije na suze sv. 1. život. Kor." (II. "Umoran od putovanja. koja svojim umornim odabranicima. često stanoviti neuspjesi. On će ocijeniti i oni će kao takvi postati jakim kada vidi plod svojih patnja. da dođe žena grješnica" (Iv. taj ne zna ni snagom veseli. kojima ona oplakuje pad Apostolska i svećenička srca. kada je plakao." (Gal.11). (Prop. otvorit koji se sove Sihar i čekao. tko vas je zaveo. će oblake i Svevišnji će je primiti. da upoznamo. Kor. koliko je veća istina. Evanđelje samo na jednom mjestu govori da je Isus bio On ne prezire molitve siromaha niti odbija udovice. "Duša je moja obamrla od nerazumni Galaćani. 17). kada je On uzeo našu slaboće i udahnuo Na koliko nas načina tješi umornost Isusova u našoj im svoju božansku. Što više. koje su nebu. 65. beskrajnoj moći Njegove ljubavi! Nadalje Isus nas tješi svjedočanstvom naše savjesti. bolesti niti ljudske nemoći. čeznule za jedinim idealom . Suze. U prvom redu On nas tješi time. Isus je moji ne će uzalud raditi" (Iz. da smo u svetosti i iskrenosti dugo težili. da tako možemo uzdavati slavu ljubiti. jadikuje. kad vidim. duha. Upravo takova je molitva mila Gospodinu. sve to može značiti kao Bernardom: "Što si se više ponizio radi mene. 12. Naše napore. Ova prinio je vlastitu duševnu potištenost Ocu. Zar možda nije vrsta patnja doista je sveta. dosadna i beskrajna gorčina. Srce jadikovanja nalazimo i kod Sv. kada pomislimo. Ona se osjeća kao zaposjednuta od pokoravate istini. potištenost. To je dovoljno da se utješimo! Sveto nam ponizujuća. kada kliče: "O. da Isusovu. za kojim smo svjedočanstvo savjesti naše. Bili su to divni ciljevi ljubavi i žara. Ideal svetosti. uzaludne. da će po njima dati dušu. kada se radi o fizičkim bolima. l). Oh. već izgubili volju za život" (II. da to većma dođe do izražaja čistoća nakane i najodabranijim udovima. Radi se o svetim planovima. onda se pita: čemu sam toliko trpjela? Ako je to Njegovo Srce u. apostolovoga srca osjeća se i u riječima. čemu su se najmanje nadale. (Hebrej. da su naše nakane bezazlene i ispravne. naše su suze toliko svetog žara na dobro duša odričući se svega uz vezane još svetijom vezom.za posvetom vlastite djece.

toliko je veća patnja radi neizmjerne vrijednosti za sve grijehe. Na svaki je način veća". Luda oholost kaže sv. Srce a promislimo. pa je boli i patnja za Srce Isusovo. kada znam. "Krist je grijehe dovoljno. koje je osjetilo i iskusilo najveću zbrku i nered u najčišćom ljubavlju. da preuzmemo beskrajnu bol plakali. tko onda može izmjeriti bol Presvetog Srca. kada si za mene. koju nas" (Iz. grijeh po svojoj naravi ruši samoga Boga. koji je odsjev pomaže. je srazmjerna spoznaji. ako potaknula. učini radi nas i veličanstvu Božjem. Kor. 5. ipak je pristao da bude odgovoran za naše grijehe. Božju pravednost. moj Isuse! Uvijek ću čvrsto vjerovati. To je zločin i uvreda za koju ne bi moglo dati zadovoljštinu nijedno Srce Isusovo u stanju tolikoga poniženja imalo je s jedne stvorenje. koji je bilo grijehom uvrijeđeno. 53. To je dovoljno da zaključim: Ne. Bogoslovi zacijelo tisuću puta veće od onih u paklu. kojima je On dao iskru takove ljubavi. najljepši. beskrajna Božja ljubav. Ovaj Tvoj plač više me morao ljubiti od onoga časa. znojili se živom krvlju. kojoj se grijeh usudio bilo upravo do dna potlačeno. kako je ovaj osjećaj morao mučiti Srce Isusovo vidjelo je. da ljubavi i kličimo sa Sv. I stoga grijehe. sinovima ljudskim Kakovo bih gnušanje morao osjetiti za koju mu On daje. Koliko veći nered morao bih ja osjetiti. Augustinom: "O koliko bih Te plačeš i trpiš radi grijeha. "Što mi govori naučavaju. a to se odrazuje u pokajanju. pred svojim 1. nema goreg i još je veća Tvoja dobrota. nesnošljiviji od samoga pakla". tijela. Augustin. On koji nije počinio nijednoga grijeha. ako hoćemo. Vidio je. Božju moć. nije mogao imati niti jednoga jedinog grijeha. makar smo toliko bijedni. što u času odrješenja izvršuje čin pokajanja? Ne. a s druge strane pogled pun dobrote usmjeren na neizmjernom ljubavlju. da grješnik u ovom sakramentu postaja radi pakao? Mislim. Srce Isusovo trpi. kada mu On da sam u takovo stanje doveo Onoga. 16. Što više. koju je Ono imalo prema Bogu. Na ljudska reći će. kad počini neki teški grijeh. da uzmognemo shvatiti duboku tajnu Pogled na grijehe svijeta bio je dostatan. da grijeh ne može nanijeti nikakve uvrede sebe je primio prokletstvo kaže kao posljedicu grijeha. kako bi nas ta bol gorilo je od beskrajne ljubavi prema Bogu. strane usmjeren pogled pun nježnosti na svoga vječnog b) Patnje Srca Isusova bile su razmjerno sa Oca. 21). rekao Njemu samome: "Ti si moj sin ljubljeni. nas. Mi možemo. pa da grijehom. koji se protive dostojanstvu i spopada jeza. potpuno shvatiti njegovu zloću. 6). da Bogu. koju je beskrajnu ranu Srcu Isusovu. kad je od njih digne grješnik. koji su tako odurni. većeg zla od grijeha! 19 . da svojom pravednošću nas opravda". da ta bol postane našom. Premda Isus na nijedan način odnosu prema Bogu. sve su uređene na dobrobit duše. jer svijetlo. najbolji i konačni odgovor na sva buncanja pun ljubavi može stoga svakome od nas reći ono. On je bio satrven je i kao čovjek potpuno spoznavao Boga. Ivan Krizostom. "Gospodin postavi na Njega zloću svih razmjeru sa spoznajom i ljubavlju. da je grijeh tisuću puta žešći i pokajanja opravdan pred Bogom. što ju je On imao o beskrajnom "Jer onoga. pa makar se ono posvema uništilo i žrtvovalo. Pod žalošću razumijevamo bol. što je u ljubavi. društva. jer svojstva Božja isto su što i sam Bog. On mjesto nas grijehom" (II. prema je osjećao prema Bogu ozbiljnim riječima Apostola. kako grješnik ranjava Boga baš tada. Nebeski Otac grijeha. Srce Isusovo. te poradimo.ŽALOST - "Poče se žalostiti'' (Mt. On je postao personifikacija a) Bol. Bol srca Isusova radi grijeha bila je u Ocem nebeskim. da shvatim strahotu i odurnost grijeha. Srce Isusovo predočuje svoju beskrajnu bol. No. savršenosti ljudskoj. da zada Njegovih patnja. da je U pratnji naše majke Marije uđimo u najskrovitiji dio opterećeno grijesima svih ljudi. O. što je ljudske oholosti. jer vidi. Vidim. koja je bila po vrijeđana tako. kaže Sv. Grdne li nezahvalnosti. koju je Srce Isusovo osjećalo radi grijeha bila (utjelovljenost) grijeha ukoliko je bio žrtva za sve grijehe. već radi A moram misliti. teško. A promislimo. nego li svi dokazi ljudskoga tolike i takove stvari. veli Sv. a nama pak uvrede. protiv kojoj se usudio da koliku jezu je moralo osjetiti Srce Isusovo. da i nas same nerazumne zakone. sebi radi grijeha. 53. Svi ti grijesi kao da su na Srce Isusovo osjećalo radi grijeha i njegovih posljedica u neki način Njemu pripadali. ali umovanja. 3. kao da je Bog dao Ima grijeha. Svome nebeskom Ocu On prinosi zadovoljštinu od Koliko je veća i čišća ljubav. 22). Velika je moja zloća. ti si mi po da je grijeh jedino pravo zlo. najsvetiji i najčišći među svome Srcu. Neizrecive li dobrote! su već i Sveci. Božju mudrost. On je za nas postao prokletstvom. koje trpi u smrtnoj boli radi mi postanemo opravdani i blagoslovljeni. Zašto? Zar možda zato. Toma. 26. svetišta ljubavi i boli u Srce Isusovo. izdaje i prezira svaki moj grijeh? ljubavi! Vidjelo je dosljedno. radi zločina naših" (Iz. pod težinom svih onih bezbrojnih prestupaka. da oplakujemo grijehe. vremena i vječnosti. padali u nesvijest pred Srca Isusova. Ovo razmatranje bilo bi sudionik u ljubavi i patnji Srca Isusova. koju je čovjek prezreo. nadasve bila je povrijeđena odvratnost sama nad sobom. da je grijeh atentat na sam život Srce Isusovo prinosi se kao žrtva za sve Božji. kada ga hrani. To ćemo koju je Ono osjećalo radi grijeha? Njegove muke bile su postići naročito u sakramentu sv. da su i moji grijesi bili uzrokom toga. Razmišljajmo često o ovom izljevu Tvoga Srca rastjeruje svu tamu moga srca. s njime zadovoljavamo za sve naše grijehe. Duša osjeća strahotu i prkositi i izazivati je. učinio uvjerava o težini grijeha. Pa stoga. ispovijedi. "Bi satrven Grijeh je zanijekao sva Božja svojstva. 37). koji nije poznao grijeha. 4). Ranjava ga služeći se istom milostinjom. kada ga brani i kada ga diže u vječnoga svijetla. sve je naše grijehe uzeo na sebe. iako je naše uzeo na se. NARAV PATNJE SRCA ISUSOVA . što izlazi iz volji" (Lk. obitelji. da su sve zapovijedi Božje nadahnute Isusovo. Molimo Ga za posebnu milost. Gospode. No. koja se nanosi 1jubljenoj osobi.

Srce Isusovo u svojoj beskrajnoj svijeta. koju čovjek Ga odstrani sa svijeta."Da ti znaš dar Božji.. da više voli bijednu grješnu dušu od svih. ubio bi ga i stvarno. 12. h) Konačno smrt. daj mučitelji počinjali za vrijeme Njegove muke. grješnika. VRSTA PATNJA SRCA ISUSOVA . nezahvalnoj i grješnoj duši On kada čovjek sagriješi. 26). u kojem je Srce Isusovo vidjelo kako propada njegove strašne zloće.26. 4. pa zato je Isus u toj strašnoj tragediji gledao svu zloću i rugobu grijeha. da ga pruži i dade ne znam krstu. do kojega se otpada dolazi sam te. Nisu htjeli. 17. Svakoj pojedinoj." (Lk. Srce pak Isusovo ne osuđuje dobacuje svome Bogu. . Barabu" (Lk. 21. no On tolikim svetogrdnim i izražava teoretska i praktična odricanja. više nego li svoje tijelo. već svaki puta. da je za njih uvijek osjećao beskrajnu samilost. koje je Eto tako je Isus u čitavoj tragičnoj. a taj je: ubiti samoga Boga. "Prije nego te sazdah u utrobi. bilo početak onih beskrajnih udaraca i pogrda. da uzmognemo upoznati žalost Srca Isusova. "Pristupi. pa makar to stvorenje bilo neprijatelj obitelji i c) U nečuvenom bijesu duše su otpale od Njega. daj nam udijeli novo rasvjetljenje. uvijek spremam.. pristupite i dajte mi vaš cjelov. "Siromašno dijete. ljubavi nudi nam patnje svoje muke kao a) Grijeh je izdaja najveće ljubavi. čitavo djelo Njegove ljubavi. udarci i rane počinjene na Njegovom punu milosrđa pokrivajući njegovu nerazboritost plaštem svetom tijelu i svetoj glavi izražava živo one rane. bestidna vika:"Ne ćemo. prezir. srce ne kida pred ovako žestokom uvredom. već koji su vjerovali. iako me ti nisi više htjelo d) Strašno urlanje: "Uzmi ovoga. s obzirom na nevjeru jednog prijatelja taj je poljubac bio živi izraz ne samo Ledene vode ljudske nezahvalnosti nisu uništile drugih svetogrdnih poljubaca. Radi grijeha. da ga ne poznaju samo strašni početak socijalnog otpada od Njega." (Iv. Barabu pretpostavlja Isusu Kristu Bogu. 37). iako baš nebi htio da Svaki je grijeh sam u sebi strašna pogrda.. a kad O žalosna Majko. ja te još uvijek smatram svojim sinom. što se protiv Njega 20 . nego taj je poljubac bio zaustave prljavom rijekom zloće. jer ubija Boga u ljudskoj duši. Ja ću čovjek grješnik usuđuje se reći: "Tko je Bog . Svaki grijeh daje prvenstvo strasti i On ne razmišlja o osveti. pa i samoga Boga na kolima sa zlikovcima i radi toga Ga najdražih stvari. što je zapravo svojstveno svakom križa kao da govori. kojima svoje beskrajne ljubavi se grijehom udara na samoga Boga i na Njegova f) Na napadaje. U neminovnoj muci Isus vidi pravu puno ljubavi kucalo za nebeskoga Oca i za čitavo narav grijeha. božanska svojstva. no ljudske zajednico. koju su krvnici grdnom mržnjom B. 32). njihova srca."Ne poznajem čovjeka" On odgovara. govori On. koliko si mi draga! Kad bi znala jedan. Nisu bili samo bezbožnici. 1. da krvlju osveti demonu. što će ih e) Grješnik izriče Isusu osudu tako besramnu i čovječanstvo nanijeti Njegovoj fizičkoj i mističnoj osobi. 14). Stanoviti broj ljudi i danas se usuđuje proglasiti: (Gen. Taj otpad nije bio b) Dok ga grijesima niječu i govore. povijesti Muke gledalo neizrecivu težinu grijeha tijekom svoje muke. e) Mračno suđenje i osuda Isusa na smrt izražava onu da bude podignut od zemlje. da poznaje svaku koji će izvršiti toliki narodi. stvorenje. da poljubi miljenika. Reci mi Da.. nepravednu osudu.kojima će čovjek još uvijek moj. 18). grješne pogrde. Ocem. da mu služimo?"(Job. ! Tko je taj "Sagnu glavu svoju." (Iv. Njegovom oproštenja. koji se zlobe. svim njihovim prohtjevima i osjećajima. koja se nalazi u grijehu. koje a) Grijeh je izdaja. to zapostavljanje Barabi bilo je Zovi me uvijek slatkim imenom Oca. i daj mi cjelov!" grijehu. osuđuje Ga na smrt u mislima srca. 5)? da nikada nije zaboravio njihovog svakim grijehom. 23. svemogući." "Svojim. i tko je. 27. otpad od Boga.da mu se vam ga pružiti svojim-krvavim i umirućim usnama: moramo pokoravati? Neka odstupi od nas . 14). drugo nego čisti dah Duha Svetoga Moga." (Jer. počinja u nutrini svoga srca ovakav govori: "Kad bi znala. život. poljupcem dat ću vam svoj. na pogrdne riječi. strašan i svetogrdan atentat. Ti si onaj. koje će tijekom vremena neizmjerne ljubavi Srca Isusova niti mogu da tu ljubav dobivati od svojih prijatelja." . ono je pripravno da grješniku donese presudu g) Batine. gledao krvlju napisanu povijest svakoga grijeha. jer moj cjelov nije c) Otpad Njegovog naroda. Bijedna i prevarena. Otac. prevarena od "Ne trebamo Boga!" Zapravo već od postanka svijeta vlastitih prijatelja. Kakovu je patnju moralo pri tome osjetiti Presveto Srce. već je to bio otpad pojedinu dušu.djeco. koji si mi se smiješio u protestirati i pretpostaviti Isusu bilo koje nevrijedno danima moje nevinosti". Srce Isusovo suprotstavlja očituje u svakom grijehu. koji te plačući traži i žeđa za f) Zaušnice i pljuvanje. tko ti govori.'' da taj vlada nad nama. da Bog vlada nutrinom imena. da će sa besramnim atentatom vući odgovara. Njegovom svećeništvu i konačno završiti će sa kako opakom Judi. svoju Krv. koji je uzrokom Njegove zadali Isusu. koje je 1. poznao »unutarnji. i neće.duh ljubavi. svetogrdni lijek protiv grijeha u svim oblicima poljubac. grijeh Bogoubojstvo. sine. 10). čudesne oblike ljubavi.ŽALOST "Poče se žalostiti!'' (Mt. kojom će čovječanstvo tisuću puta d) Uzalud ga grješnik zapostavlja Barabi: Njegovo se osuditi Isusa Krista na smrt. što će ih počiniti gadnim poljupcima suprotstavlja najnužniji cjelov svoga bezbrojne duše prema Njegovom Imenu. svoj osuditi na posvemašnji izgon iz društva. otpad. dar Božji i tko je Onaj. bi to bilo moguće. Svaki je muke. Što više svim oblicima ujedno i prezir Njegove božanske ljubavi. što su ih tobom. čovječanstvo! Muka Isusova trebala je da bude zadovoljština za grijeh 2. ta je smrt izražaj onoga nečasnog atentata za kojim ide grijeh. Ti si uvod u tisuće onih đavolskih glasova. sve je to mi piti. a pusti nam priznati. već opetuje: "Sin čovječji treba. 19. b) Odricanje njegovog prijatelja jest odricanje. Naginjući svoju glavu sa visokog nijekanjem Boga. povrijeđena svoja prava.

da znajući. Za Njega. Srce Isusovo podnosi beskrajnu svoga mističnog tijela. Ali Njegova presveta duša u nižem time udijeli milost i jakost. 3). 12. bio uronjeno božanska narav nije nikada ostavila. da je Srce Getsemaniju razdirala Njegovo Srce. najjača. je On odgovaran za naše grijehe? Zar On nije radi nas Dosljedno u takovoj duši trpi sam Isus. da Ga Isusovo. u koju zapada duša. narav. koja ljubi. Podaj. kada je Bog iskušava svojim Predraga Majko! Je li moguće. podaj tolikim bismo se reći. da je sve ove njezine patnje podnio Isus. Ti si me pobijedilo ranili. što ga je Otac čistilišta. Sve patnje ovoga svijeta ne taj izvor života i svetosti. Presveto Srce Isusovo. hoće. da ozdravi i očisti one iste. koji su Ga ja vjerujem. neka Ti najgore muke za mene? se zakunu na vječnu vjernost i ljubav! Srce Isusovo podnijelo je svu pustoš 3. milozvučna citara. osvrnemo li se na neizreciva Tjeskobni vapaj. To bi bilo sudbonosno! Patnja i Otac je napustio niži osjetni dio Presvete naravi čovječje vapaji Isusovi neka očuvaju Njegove odabranike od u njenom prirodnom stanju. da je ona i najtragičnija. te kako je pogažena i pritisnuta. se desiti.37) tako puste i tamne noći. odakle mrtvi opet ustaju!” g) Čovjek grijehom obnavlja sve rane na Njegovom Moj Bože! To je božanska ljubav. kojima su bile napustio. Udariš li u nju bijesno i srdito. Srce Isusovo osjetilo je ljutu i pak ovakve muke jednako je kao podnositi muke neizrecivu bol radi toga.ŽALOST "Poče se žalostiti"(Mt. I budući da su te postao prokletstvom? Radi toga On snosi strašne patnje posve božanske. da bi Pa tko bi još mogao posumnjati. Bože. jer gleda duboki očaj u kojega zapadaju duše. Podnositi 1. iz otvorenih rana.46) nije bio božanskog Svećenika. može za svijetlost. većih se izabrane duše zaslužuju svojim čudesnim patnjama. koje su se udaljile od Među svim patnjama. Kad paklene ili. Njegova duša Isus podnoseći svu ovu zapuštenost. može se reći. Zaustavio je potoke vječnog takove nesreće. toliko više trpi.izriču na najbrutalniji način. nije kao što je te patnje podnosio Isus zato da mi ne moramo moglo biti žešće patnje. stvarnog odalečenja od Boga. kada je lišen ljubljene osobe. kojega si lišio mene. mučene odabrane duše. Božja je Srce Isusovo sigurno nije moglo osjetiti patnje radi naime ljubav sama po sebi najveća. kao što je ona noć. ljubav koja Presvetom tijelu a On se pak služi svojom krvlju. zar da onda ostanem mi ne bude više dopušteno da gledam Tvoj sveti osmjeh. zar se ne čini. zemaljskim stvorovima. . On je gledao svoju Svetu čovječju narav. ravnodušan. Ova vrsta patnje Srca Isusova toliki drugi nesretni stvorovi stvarno ne odaleče od Boga čak nadvisuje i sve one muke u čistilištu. gledajući kako moj. da je udaljen od Oca. No. nestalnim dušama. što ih osjećaju Boga. kad bi mu grješnik ponovno htio zadati smrt. ja Ti se klanjam. To je mnogo veća patnja nego Udijeli mi milost. Velika je utjeha za dušu. daj da ga vide druge duše i zanesene njime. što ga Isus izusti sa križa: "Bože mučenja. kada duša uvidi. Bez Njega život je gori od smrti. koji ne bi mogao mirovati gledajući moje srce uvijek ostane u ovoj tamnoj i očajnoj noći. 18. "O smrti. nikakve potpore. da duša u ovim časovima tuge dođe u napast. samo zato. ona ti On se služi svojom smrću. mogu se usporediti s patnjom. slabim u ljubavi onu unutarnju utjehu. "Crpsti ćete vodu u veselju sa izvora Spasitelja. da shvatim ovu duboku tajnu ljubavi! kad bi nam netko istrgao srce iz grudiju. Tvoga Isusa. čovjeka . moj Isuse! Kako je beskrajan ponor patnja Tvoga Srca! ono sveto veselje. jer je Ono neizmjerno sveto najosjećajnija od svih drugih ljubavi. da Srce. da nas Bog i stvarno napusti.Boga nikada nije bilo prekinuto. Čim netko više ali ono je gledalo tolike duše. nikakve pomoći. koje mogu da podnose duše u ovom životu zacijelo nema većih od onih. Među svim mučenjima. duše. odgovara slatkim zvukom. Bog je Srce srca moga. da ovim prizorom? Ja. Pa ako je za taj cilj potrebno. svetom i božanskom. kako ne svojem redu zaronila je u gustu tamu bez ijednog otvora bi došlo do toga. koja od Oca ne se pozitivno odvrati od Boga i prikloni bijednim prima nikakve utjehe. Osjeća. I na taj način je predobro poznavao svoga preljubljenoga Oca. da se natrag muke ne bi sadržavale u sebi očaj i prezir Boga. da se mučenja ne može zamisliti. Bog trpi i podnosi oh. Osobno jedinstvo u more boli. tada s pravom možemo reći. tjeskobu. Gospode! Tako one mole. No. iskusi strašnu pustoš. O. misterioznim napuštanjem. iako kako stanovita duša pati radi mene." nenadmašivim oružjem Tvoje ljubavi. jer imaju za subjekt samoga posljedice. koje je na se uzelo sve ove patnje. VRSTA PATNJA SRCA ISUSOVA . koja dolazi od u višem svojem redu nikada nije izgubila svijetlo i veselje prividnog ostavljanja sa strane Božje. ako su oni od Njega već odalečeni. da nam baš blaženog sjedinjenja. da je i ove muke osjetilo Presveto Srce. da ne stignu do Njega. zašto si me ostavio?" (Mt. koji Boga. Da. Sigurno je. pa baš radi toga uvijek bilo u vezi sa Bogom po nerazrješivoj ljubavi. da je napuštanje od Boga kao posljedicu grijeha? Marijo! udaljena od svoga Boga. Njegovo je Srce kao h) Konačno. koja ljubi veselja. zato su one i božanski plodonosne. da si me do ove granice se one mogle ustaliti u Tvojoj svetoj ljubavi i da Te ljubio! Zar moje srce može da ostane ravnodušno pred nikada više ne ostave. nježnosti i beskrajne sućuti. usudili povrate. što teče nadilazi svako ljudsko poimanje. koja je i u uzvišenu žrtvu. On odgovara glasom (Iz. kojima su one bile podložne sa strane moj. da grješnika privede k životu. muk. Mislimo li na one bezbrojne oblike. koja nam je potrebna. koji je htio da ih uključi u svoju drugo već osjećajni izraz one teške patnje. kada u njima nestane božanske utjehe. Nema od Boga i koje će Ga odbaciti od sebe i na taj će način 21 . Ljubim Te. nebeskom harmonijom. 27. koja je podnijeti stvarno napuštanje sa strane Božje tako i ljudska duša podnijela ili mogla podnijeti. koje će se grijehom udaljiti ljubi. Doista.

38). Da su Ga slijedili na putu. dođite u Getsemani bili bi zadobili i božansku snagu. gorko guta vlastite odredio. Oči. I kao što se ponizio hoće da prije svega očisti da budu dostojna unići u ono pred svojim apostolima opravši im noge. da pobožno obavljali svetu uru. to je radi toga. Kad plače u duši On se ne ustručava. koje razumiju ovu goruću ljubav i poniznim srcem. kako je Otac moj meni očituje drugom patnje svoga Srca. što je htio. žalosne: "Bog svake utjehe. valja da ti prije plačeš!'' obavljaju svetu uru za Njega i s Njime. Htio je biti njihov dužnik. uri. tako se i sada kraljevstvo. da kakogod je grješna slabost uveličavati svoje patnje sudjelujemo u njegovim poniženjima On hoće da i htjeti. krikovi da Ono nije stvarno moglo trpjeti u ovim dušama. doista moji prijatelji jer. Isusom radi ove teške nesreće zar se ne moramo nadati. da nam se "Smilujte mi se. da sa Mnom jedete na mojom ovaj pouka. Isus naprotiv ih je Isus dao onima. koja su se odalečila od najnježnijem pozivu Srca Isusova. 1.same sebe osuditi na pakao već na ovoj zemlji. hoće da naš i Njegov plač bude na spas tolikih nesretnika. "Glas je svoj stol. da otruje duh plemena Izraelovih. da ne oda istinu. što je nečisto. Njegovom bolnom pozivu. da jedete i pijete za mojim stolom u Kraljevstvu suze. koji je čas prije najljepšim prate na putu za Kalvariju. Pokazao se Već je to bilo neizrecivo poniženje. jer me udari desnica Gospodnja. Svetu uru. Leon. u koje ne može ući ništa. Da su se i apostoli odazvali najveću pouku o poniznosti. da im pokaže svu svoju zahvalnost. Oholi čovjek odbija da određujem vama kraljevstvo. On hoće da nas pripusti Divimo se ovoj Njegovoj divnoj poniznosti i naučimo svečanoj i bogatoj gozbi. koje je pozvao i drugim dušama. bili bi bez sumnje očistili svoje duše i i ja ću vas utješiti". smilujte mi se. Kakve li muke za preljubljene Srce! koji su možda s nama povezani najsvetijim vezama i koje Očajni krikovi tisuće srdaca. ISUS TRAŽI POMOĆ I UTJEHU "Ostanite ovdje i bdijte sa mnom" poniženje ni sramota pokazati se. 12. da već prije okuse pakao. Sretnih li onih. da se. To je doista sva Ako je možda za nekoga sramota pokazati se ura. Kor. što je Isus pokazuje prema onima. jer nas beskrajno ljubi i jer hoće da grješnika. prijestolju. Hoće da nam kaže:"Vi ste. svaku žalost iz duša i zadivio srca onih."Hoćeš li. ne će da se Mojem i da sjedite na prijestoljima i sudite dvanaest ponizi i da traži utjehe. da Ga k meni da me utješite! Onaj. završavaju u glibu. da plačemo s Njime. da primiti! Njegovo toliko plemenito Srce bilo je ponukano. koji tješi sve darovima. koji traži 2) Isus tražeći utjehe daje pouku najveće pomoć i utjehu. Stoik. da za nas siromašan. Isus time. su do Njega. to su obećanja. ponovno prignuo pred njima i tražio sućut od njih. koji nas tješi u svakoj nevolji" I da su mu apostoli doista pravili društvo i da su (II. jer Gledalo je uzburkano more. da si pobijeđen božanskom ljubavlju i bolom. kaže:Dođite k meni koji sam najžalosniji od svih. a čini to zato. Isus hoće. 19. kada je tražio utjehu od svojih prijatelja. On sada moli za utjehu od siromašnih. učiniti ću. kakove bi milosti mogli Neizmjerna ljubav Srca Isusova potiče Ga. kako ulazi očaj u ova srca dovodeći ih do da ćemo moći još izvući ove nesretnike od vječne toga. da se za njih svi zainteresiraju.28. koji Boga. 22. Isus se udostojao tražiti utjehe. već je pripravan. koja razdire grižnja savjesti.) Eto. Za nju se može s potpunim pravom reći: Ona je za pobijeđenim ljudskom ljubavlju i bolom. da tako. kako bi ih mogao obogatiti svojim božanskim uzme naše slaboće. kojim će doći do najdragocjenijih milosti. poniženih i zavedenih.3) On koji je rekao: "Dođite k meni svi žalosni bdjeli s Njime. da pokaže svojim 1. da ja plačem. barem vi prijatelji moji. koji je divljim i one bile udovi odijeljeni od Njega. Gledalo je.. nas Isus poziva. jer su pomiješani sa krikovima sotone. Ovaj Njegov bolni vapaj nije toliko uzvrat dati dio u mojem kraljevstvu: Posadit ču vas za neki prirodni izljev. sada kao da obratno govori i postali jaki u svim napastima. što time. Te su suze slavne i (Mt. Ovakvo očitovanje patnja biti će korisno revnost. koji će poništiti sve njihove dugove i obasuti ih svojim Kolike li tajne! On je Bog svake utjehe. koji ga budu slijedili u Getsemani i sve to izbjegava. I ja da nas pouči o pravoj poniznosti. koliko je dragocjena pouka. Potokom svojih suza On to pokaže i svojim božanskim očima. na poniženje ono. Saopćujući nam svoje boli. naše najtajnije patnje. pune suza često puta mnogo u Getsemani – Sretnih li duša koje se odazovu ovom govore i najtvrđim srcima. Vi ste ustrajali sa Mnom u kušnjama. trpjelo je ipak za njih dijaboličnim veseljem naviještao poraz. što nas poziva. čiji valovi u izobilju. okorjelih grješnika. da nađe načina. kao neku priliku. Ozbiljno mislimo na srca apostata. Plačući zajedno s mjereći svojim okom sav ponor njihovog trpljenja. Neka nam pomogne preslatka Majka. puna pouke kao i sve druge sudjelujete sa mnom u mojim kušnjama. što traži utjehu. Plačući kao da ponavlja riječi Jobove: pronađe. koju je primio od Oca« prava krepost i svota poniznost očitovati te patnje Sretnih li duša. nikada nije mene izvor svakoga dobra! 22 . Ovaj Njegov bolni poziv ustanovio je revnosti. (Job. 21). zahvali: i da nam uzmogne dati obilje svojih milosti. božanski plodonosne.'' a ja ću vam za tajne Srca Isusova." veli Sv. Duboka je ovo tajna. prema kojemu su pošlo. što upija i zatvara u sebi svaku bol. A budući krikovi sviju ovih stizala. njih. da uzmognemo razumjeti i čuti bolni glas Njezinog Sina. kažemo. koji su Ga barem malo utjehe od nas siromašnih stvorova u svetoj promatrali. mi nazivamo najdražim imenima. Time pak. tako je naprotiv sudjelujemo s Njime i u vlasti. 26. kad Ono je gledalo plijen oluje i orkana. no najveće je bogatstvom. propasti? Zar to neće biti najljepši plod svete ure? Pa. koji ne prestaje. prihvati svako poniženje na korist svojih dragih duša. izrazom lica i svojim božanskim osmijehom uklonio Na sličan način On se udostojao da i opet traži." (LK. daje nam odabranim dušama način. a ne jadikovanje. svjetovni čovjek.

23 .

da Ti bude Što sam učinio tebi? Narode moj. apostolat posvema vrhunaravan i Christug. Ti si imao smilovanja Majka poda. Isuse. što si odviše ljubio čovjeka i što si imao odviše smilovanja zemlju dobru. ako je istinit. kako bi potaknuo žarkom željom. TUŽALJKE ISUSOVE. U najčišća ljubav. Apostolat pak Getsemanija ne može se vršiti." Ostanite ovdje i Isus "Dobar čovjek od dobra blaga. koju je Isus najdelikatniju želju. da li se može dati dušama osim po Isusu? I da li ovo blago može pozovemo i druge duše u Getsemani. već da i pustinju svijeta? A tko može ovom čudnom putniku kažnjavaš. ako ne Ti sam. ga. ljudi su Te na putu osim Tebe. "Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. ne žaca se pitati. Njegove ljubavi i da saopćimo mnogim dušama one ako nije povezana s našom žrtvom. a u zamjenu za te mi smo pripravili. ako ne iz srca. da se upozna Isus. koje će se sjediniti s Isusom u djelima ljubavi. čime je koga ražalostio. u kome sve patnje Srca Isusova o kojima smo do sada razmišljali vlada zakleti neprijatelj ljudske naravi. odgovori meni. koji nemoguće razumjeti! je prolazio čineći dobro ili liječeći svako zlo. bdijte sa mnom . Izgleda nam kao jeka tužnog poziva: zatvara svaki prolaz. No apostolat Getsemanija potiče na najaktivniju i zadovoljštine i posvećenja. Istinski se apostolat morao predstaviti kao drugi Krist . iznijeti ono dobro. koju je učinio ili u čemu sam to ražalostio? Moj Bože! On. apostolat Getsemanija jest Njegovim intimnim osjećajima. prema svome narodu. koje će poznavati i molitve. hranio te manom i odveo te u pravom mogu reći. da u čitavoj liturgiji nema tako uzbudljivih prizora kao u Ti si nas. I tolika ljubav nije bila dostatna za duše. kada božanstven. Ustvari svaki apostolat teži za tim. To će biti najveća hvala Spasitelju. koliko li zlobe. ako ne osjeća udaraca ljubavi i bola i ako nije na Iskustvo. zar Ti nisu baš one duše. A Ti. Isuse. On. Ako je svetoj tišini Getsemanija srce se napunja Isusom. iz zemlje tame i liturgiji. da osjetimo u svome srcu tu duboku jeku. i to baš zato jer je najsvetiji od svakog Getsemaniju se dakle dolazi do moćnog sredstva. Njegovim životom. što sam ti nažao prijateljska ruka. Tvoje jasno svijetlo pokazalo je čovjeku put prema nebu. Apostolat Getsemanija je dakle najsvetiji i neki način u samu Sebe unijela sam život Isusov." 2) Ja te izvedoh iz Egipta. svijeta. žrtve. Margareti. Svaki od nas neka čvrsto odluči. sramotni i teški križ.) No. a nezahvalni čovjek 1) Narode moj. no može imati svojih plodova.s Isusom! 20. u kojemu se Isus toliko 1jubiti To slobodnim Srcem i tako živjeti samo za Tebe. možda se ljudska zloba nebi toliko dizala protiv Tebe! Da si Ti svoju čudotvornu moć Što je sadašnji naš život. koji Ga se ljubi i da se u svijetu proširi Njegovo kraljevstvo odgaja žrtve. a ti si pripravio križ prema svim ljudskim slaboćama. koja prozreli! Strašne li činjenice. u svetu zemlju. Ove jadikovke kao da obuhvaćaju Spasitelju svome! . O moj Isuse! S godina. Gospode koji je hraniš manom. kako to dokazuje svakidašnje trpi. A takove se žrtve stvaraju i ako duša u prvom redu nije usko povezana s Isusom. ljubljenja Svetog križa. Srcu Isusovu. Ti si izveo iz Egipta na još ožalostih tebe. što učinih tebi ili u' čemu pripravio Ti je . Jer sama žrtva. da slušamo pripravio križ spasitelju svome tajanstvene jadikovke žalosnog Srca Isusova. Tko će nas odvesti u pravu obećanu zemlju. jer kao što kaže drugim dušama ponoviti poziv Isusov. koju On obnavlja Isusov. ako ne putovanje kroz upotrebljavao ne samo da blagoslivljaš. koji se svakome ljubazno 3) Vodio sam te kroz pustinju četrdeset smiješio pita. kako bi čovječanstvo ostalo u Ostanite ovdje i bdijte sa mnom! Neka nam nebeska njegovom ropstvu. Čini se. da iznosi dobro. što je zla učinio. Da nisi pokazao svoje spasitelju svomu! ljubavi do tolike granice. oslobodivši ih od zamka. za spas duša i ona žrtva. koju Crkva obavlja na Veliki petak prigodom ropstva. koji odgajaju u Getsemaniju. koja se kroz vjekove čudesno pada s neba? Manom. što si došao među nas i što živiš kao gost ljubavi u Tvojim tabernakulima. a ti si Preslatko nas Srce Marijino poziva. No do ovog preobražaja u Isusa dolazi se. Presv. Pobožnost prema najtiše kucaje Božanskog Srca. već svaki apostolat ljubav. koje je njegovo srce. 12.alter apostolat molitve. Ta. 3) Isus moleći za utjehu.pokazati siguran put prema domovini osim nastupao silom. jer ga je izradila ruka. nebi se ljudi toliko dizali protiv Tebe. Svaki apostolat. koja u sebi sadrži svaku opetuje! slast. križ Tebi. jer si na stupao samo sa ljubavlju. koji tamom u svetoj uri. da stupa u razgovor sa svojim narodom i moli no Tebi.Egiptom nazivamo svijet. Ti si ga oslobodio od ove sramote. za koju si želio. da će i taj preobražaj ima svoje sijelo u srcu. da tako i druge upoznamo sa divnim izljevima neprestano na oltarima. izbavio iz Egipta. da se barem udostoji odgovoriti na Njegova pitanja." (Mt. ljudi bi Ti se bili pokoravali sa strahom. koje si vodio i hranio poput 24 . ponizuje. Moj Bože. čudnovatiji način stanovite privilegirane duše. izvršimo djelo apostolata. Ti si rastrgao okove ropstva. potiče nas. Isuse? Tko umije i može tako voditi da ne postrada No. ovo dobro blago. Da si ti ljudskoj duši . koji trpi.križ. da bi Ti moglo služiti i Kako je dirljiv ovaj plač. a se odgoje žrtve. 35. koje je puno Isusa? U Apostolat Getsemanija! Divnoga li apostolata. koji si u beskrajnoj svojoj ljubavi pronio na neki način raj na našu zemlju time. treba da proizlazi iz ide upravo zatim. Tebe. izvršavati mučeništvo srca. da je Tvoja jedina krivnja bila ta. da Konačno najljepši je apostolat bez sumnjo onaj. da drugog apostolata. duše pripravile su Ti križ. kako je objavljena Sv. Svaki bi najvažniji od svakoga drugog apostolata. da odgovorimo na formalni poziv izvršio.

da jaka. A Isus 1)Ja te izvedoh iz egipta i faraona jadikuje. a da ga nisi udijelio svojim nečedna moda. kako je dobar zavesti predrasudama svijeta i koje ponovno dovode pred bio Gospodin. Darovao si nam svoje korijenje iz požude tijela. A zar nije za nas učinio neusporedivo Isus je otvorio pred svojim narodom more. I više za svoje prijatelje! Učinio je. da bi ga veća čudo? Paklenog faraona. neuredni osjećaji i grješna djela! Pa čak i odabranicima?! Imao si majku. smješkalo se u ovom bičevima predade! Moj Isuse! Dopusti mi. da nam isprosi milost. odbaci Ga i osudi. na udarce. da oni ne mogu nikada svijeta. Koliko je puta ponovio ovo čudo u ropstvu. pa sam odbio zločine? "Dragi moj u domu mojemu počini velika da ugasim Tvoju žeđu. od grješne Samaritanke. okrutniji.68) Međutim. tako a sve samo zato. tolika sredstva. piju iz čaše užitaka i na taj I zasadio si nas kao najljepši vinograd. gdje moraš da gledaš najgore okrutan. nisu ništa prema onim Ovo su neizrecivo nježne riječi! Isus pita. svoje srce. na svoje dostojanstvo.uzbuđenje. koji postaje još većma tamniji i strašniji. nagovore. (Jer. koja On čini za spas svog naroda. taj Ti za ovo zlo! Daj. Međutim. A ja sam bio toliko bezobrazan. tako osjećajnu. našega Oca. a ti mene odvodi na tisuće duša u Egipat. a ti si mene predao da izabrani svoj vinograd. koje si bičevanje Isusa. Ako ljubav hoće da dijeli dobro. brani Isusu svoj kopljem probo bok spasitelju svomu! narod. No. i je pobijede divlji ljudski obziri. kadgod izbjegavamo na sve ovo zaboravio samo zato da se možeš brinuti za križ i zaziremo od mrtvenja. preda poglavicama svećeničkim« Isus ovdje podsjeća na čudesa. koje se dadu mora i oluja me potopi" (Ps. da se moja zadovoljština ne sastoji samo vinograd postao gorak. zamolio. kad gleda kako duh tmine i opet trijumfira i potopih u crvenom moru. na svoju sreću tko više od Tebe. patnje i 25 . čudo od one duše koje se hvale i priznavaju. koji je držao čovječanstvo mogao preći po suhom. O. koji se dobrovoljno poteškoća. pred Njegove zaklete neprijatelje. pripravile križ i to baš na svetom mjestu. Tko se više od Tebe žrtvovao. već me potakni. da ne moraju osuditi svoj nemar za lijepu i Ti si je predao u ruku svojih neprijatelja. te iste miline. čudesnih načina. Oca nebeskoga i Njega si nam dao za masakriranje Tvoga nevinog tijela. ljubavi i dobrote i Nju si nam dao. da i oni pređu more patnja i on ne može škoditi osim onima. Imao si dušu tako dragu. koja su se dogodila u Egiptu nad neprijateljima Izraelskog naroda. potopio Faraona i njegovu vojsku u valovima mora. napušta ga i nema snage da Ga brani. da ugasim ovu Tvoju žeđu i Ti si me za to 21.brižljive majke. napajao si me octom i Na koliko načina. Koliko je nesretnih duša. da će čisto duhovnim oružjem radi nas. oboružana Njegovom moću postala toliko sve granice! Jer. kad bismo se svoju slavu. a ti si mi postao me bičuju vrlo gorak. "Dođoh na vrh sotonskog duha. koji si znali oboružati jakošću križa. svoje uzdisaje. da Poslušajmo kako se i dalje tuži Srce Isusovo. Kad si bio žedan. I mi možemo zadati udarce sotoni. svoje suze. 45). srami Ga ozbiljno shvatimo Njegove jadikovke. Čudesa. Što si još više mogao učiniti a da nisi učinio? podaju neurednim strastima. da su rastjerala i same moći tmine. a da ti 5. što li još čudesima. koje su priječile pristup u obećanu zemlju. ja sam Te napajao zlodjela". nebo se na taj način našlo u rukama i izvjesnom taštom ljubavlju uspješno potući brutalnog pakla. koji Ga iznova osuđuju na smrt. predaju u njegove ruke i onima. na Tvoje krvave rane. pred Tvojim očima. o moj Isuse. Moj Bože. a sve to mrtvenjem. Ti si mi u svojoj beskrajnoj ljubavi naoružan Tvojim križem. Mirisavo cvijeće . govori prorok Jeremija. Ja sam radi tebe udario Egipat i nisam učinio? Zasadio sam te kao njegove prvence. koji slijede nagovore Koliko su puta povjerovali. što vuku dušu. dovodi Isusa pred sud molimo žalosnu Majku. da svijeta. da tako ponovimo strašno ljubavi sve dao. žeđu za dušama! Dao si mi Tvoje neprijatelje. s kojim ću u sebi pobijediti otkrio onu unutarnju žeđu. kad dobije takve zaboravio na sebe samoga. Moj Bože! Koliko Te puta ponovo bičuje dobro ostavio za sobe. Isuse. Uzgajao si nas način obnavljaju bičevanje svoga Isusa. koja je učinio na 2) Pred tobom otvorih more. ispuste Što si nam mogao više učiniti? Ta samo nebo predao si u po koju sentimentalnu suzicu. u sramotnom ropstvu. taj rajski cvijet. očituju ljubav i dobace po koji prijazan smiješak. Izbavio ga je iz ropstva kopljem rebra moja. svoju krv. da bi iz njega moglo osloboditi siromašnu ljudsku neprijatelja. 11. Još gore. Svaki puta čim duša dopusti. I dok Ti te duše s jedne strane tijelo. se. napajao Te u jalovim i ispraznim osjećajima. koja je bila njegov plijen. Te duše misle. koji se utaborio u osjećajima. bacio je u ponor. koji nisu drugo već utjelovljenje bijedno zapasti u more ljudske bijede. dotle se s druge strane naše ruke. Kakvo poniženje zaboravimo na sebe radi ljubljene osobe. da Te ljube. koji si iz strastima kao bičevima. Ponekad su više mogao za nas učiniti. Imao si duše ranjavaju Te poganskim običajima neće da misle na najdražeg Oca. egipatskoga. ponizno. sa kakovim bi s tolikom brigom. da se octom. da zadovoljim vinogradu i obećavalo bogate plodove. 4) Što sam ti još mogao učiniti.božanske kreposti - pravom Ti mogao dobaciti svakoj ovakvoj duši: I ti me zalijevano Tvojom milošću. tko je više i kakva neprestana muka za sotonu. i konačno sve se svršava tako. a ti otvori dobrobit svoga naroda. TUŽALJKE ISUSOVE "Ostanite Ovdje i bdijte sa mnom"! sud Isusa. zli se duh služi našim naše dobro. Doista Njegova ljubav prelazi nejaka djeca. ako se ljubav sastoji u tome. octom. da se more povuče . On je naložio. jer kad su se najmanje nadali. Tebe. da se ta duša pridruži njegovim neprijateljima.

koju si grijehom nepouzdanja nanose mu beskrajnu gorčinu. koje danomice povećava četa onih vjernih duša. na drugi način proglašuju i osuđuju kao zlikovca. već Te i udaraju unaprijed naslađuju svetim veseljem. svjetlošću u tmini neznanja i zablude i brani nas od kojim zoveš. O slatke li mane. Ti potičeš ljudska srca. vatre strasti. da tim tužaljkama zatitraju najtanje žice je On sretan. eto radi toga oni su Te Primi Gospode. zaboravljaju na ono more nevolja. radi kojih je činio a ti si mene udarao zaušnicama i najdivnija čudesa svojom moću i ljubavlju. koja naše duše. O preslatki Spasitelju! osjetio sve to beščašće i izmjerio svu zlobu. ta mana si Ti. što može pružiti ovu čudotvornu vodu. Kruh anđeoski dijeli se druge strane! Isusa ponovno. izvire iz mistične stijene . Te duše javno. no jer si ih vodio uvrede? Kad bih ja mogao sabrati u sebi sve živote. a po danu taj je stup oblaka hranu". koju je "Dođite. Nije im prepuštaju božanskom Vodiču. koje je i samo prezrelo. da postignu nebeska dobra učeći ih da ne ostave suze. koja bijesni od strasti. one su unaprijed osjetile ono i urlaju: "Raspni ga! Jer mi nemamo kralja nego Cezara" neopisivo veselje. da baš te duše. milošću nadvladale. nasitite se. posvema nebeska i kada uvide. koja sadrži 3. Strašna se graja sa svih obnoviti čitavu Tvoju Muku. Napajao sam te vodom spasenja iz prljave vode svijeta. što je s neba pala. zadovoljštinu. Pa i danas. hladnoća. bio zaštita proti sunčanoj žegi.l5). koje ne mogu utažiti 1. U veselju. (Pjesm. Išao sam pred tobom u stupu oblaka. I sve to javno! U nekim pak zemljama Tebe Spasitelja i nanijeti mu more boli. mane. pale se Tvoje slike i slike vjernost. sve tako. da se ljubav oslobodila.a ti si me napojio žučju i octom. I sama tajna Tvoje ljubavi postala ulasku u obećanu zemlju! A kakve li opet nezahvalnosti s je znakom najtežeg obeščašćenja.suprotnosti bile su svladane i duše se najednom našle na je uvjet kako se do tih dobara dođe otrgnuće od ulazu u obećanu zemlju. da će se nakon ovakvog mnogi javno ne nazivlju zlikovcem? I danas. Ta je voda njegova milost. Uzalud i sama slabost onih. koje su poslušale Njegov božanski poziv. osloboditeljem i zakleti mu se na ljubav i na vječnu profaniraju se Tvoji oltari. Ti si svijetli kroz pustinju ovoga života blagom i jasnom uzalud otvorio svoje tabernakule? uzaludan je Tvoj glas. jednog čuda te duše usko povezati sa svojim Tebe javno osuđuju na smrt. što bi to sve skupa bilo? kako će ući u obećanu zemlju. l). No mjesto toga baš te će duše raniti Srce svoga Tvoje Majke. prizori ponavljaju u tolikim zemljama? Zar Te i danas Čovjek bi morao pomisliti. TUŽBE ISUSOVE ''Ostanite ovdje i bdijete sa stijene. Na isti način Isus i nama običnu hranu.Isuse! Daj. kojim je po noći nezahvalnim narodom:"Grsti nam se na ovako slabu svijetlio i vodio svoj narod. Grubost. da su dobra. 18. kad vidi. koje ih čeka na pesnicama i bičevima. u more vječne bijede. zar ne vidimo. a narod ga je odveo u dvor očima? Koliko ima onih. u svetoj radosti zemaljštine. da 22. baš onda.38) Tko može izreći s koliko nježnosti naš Spasitelj žudi Poslušajmo nježnom samilošću posljednje pritužbe za dušama. da mogu ući u zadovoljavati za tolike opačine i koje će Te slijediti kao blagoslovljenu zemlju. neka dođe k meni!" (Iv. mnom''(Mt 26. Ruše se Tvoje crkve. Kako se one već dosta. kao nekada. kada su već u blizini obećane zemlje. Kolike li rane za 4. koje Te slijede i koje doista dar. učini. Srce Isusovo. na koja tolike uvrede. Stup oblaka. kojom svijet hrani svoje robove. žeđu. da baš te duše propadaju kao brodolomci. 5. u sebi svaku nasladu. Bože moj! Kad bi Ti bio vodio ljude samo k zemaljskim dobrima. predragi moji prijatelji!" sotona zapalio. se ovakvi vječnosti. da je saberu u svetoj pohlepi prije nego Isus se tuži. bacaju se u valove očaja. barem uzdahe mog siromašnog proglasili zločincem.30). predvidio si u Getsemaniju sve ove napade i tu bismo ga predali tebi" (Iv. onda Te oni preziru. zapostavljaju Te Barabi pobijedivši napast. o moj Isuse! Zašto ne potrče svi ljudi. vode u dvor Pilatov s psima! Ovakvim besramnim napadajima htjelo bi se ruljom. što odbijaju Tvoje mile pozive. da sve moje pričesti budu zadovoljština za ljube Tvoj zakon. koje se jer se ne hrane manom i preziru taj božanski stol. koja hrani i podržava a ti si mene odveo u sudnicu Pilata. On pruža dušama izvor žive vode. Kada ljudi opaze. mane. Poznavajući neutaživu žeđu ljudske duše. sve patnje sviju ljudi i sve to prinijeti Tebi kao svoja srca u pustinji ovoga života. već u srcima. 7. Ne mlakost u božanskoj službi žalosti Srce Isusovo. koji opetovano viču sa Pilatov. bilo je svijetlo. bičevima. a On nas brani da u toj vatri ne izgorimo. A kolikom si svjetlošću osvijetlio skrušenog i poniznog srca. A kada pak dođe neka nova stup najsjajnijeg oblaka u pustinji ovoga života. koja 26 . ne neranjiv. Hranio sam te manom kroz pustinju. No budući da si Ti sada strana diže protiv Njega! "Kad On ne bi bio zlikovac. Koliki su. u koju zapadaju Kako su sigurne od svake pogibelji one duše. kroz usta svojih vidljivih poslanika: škodljive i nesnosne vrućine strasti. I nam svojom krvlju otvorio. što teče u život vječni.19. koje će su one Njegovu. koji više vole egipatski luk i prostu. 37). koje je Isus pripravio onima. one se smetu gube svako povjerenje u Njega i jednom s Tobom i za Tebe stignu u svetu zemlju. koji (Iv. On je predvodio narod svoj u stupu što je žega svjetske vrućine ne rastopi pred njihovim oblaka na putu kroz pustinju. jedite.iz Njegova Srca. pa da poteškoća. u dušama! U kolikim dušama Ti zaboravljaju na sve one pogibli od kojih ih je Njegova moraš da podneseš ovako oštru osudu! . Koliko predragu Majku. da uvijek živu u nadi. Vode Te pred poganskog suca. božanski život. Tvoj pustinju života onim dušama. da Ti on izreče pređu more svijeta i svečano dolaze do obale blažene smrtnu osudu. Božanskog Spasitelja izražene u liturgiji i molimo našu "Ako je tko žedan. Kakova bi trebala da bude zadovoljština za ovolike oni bi Te bili proglasili dobročiniteljem. da.

Isusova idu za tim. a savršeno će sjati u nebu. Koliki ugled i poštovanje uživa ona duša.) Koliko pak ima duša. da sam izgubio kraljevsku božanske ljubavi Kristove. I pošto su Mu da će ga grubo zamrziti. Boje se priznati: "Pala makar same imaju toliko toga. pa zato oni ponovno razapinju Isusa na drvo križa. kojom Isus ukrašuje dušu već u ovom životu znaju. da im Bog oprosti. da ćemo ga to većma vjernije slijediti. svoju trnovu krunu. do koje se dolazi u nebu. i nadam se da ću samo na taj Kananejske. prokleti ga. kojega je Isus svoje glavne neprijatelje. da puta. "Bit ću zadovoljen. koje ovakvu bol. ma koliko me ona bola. kraljevstvo. što sam prezreo 2. kojim Isus uzvisuje duše. da se u nju još dublje zabode trnje. jer ja to hoću. No ljudi ne bi s i ljubavi. uistinu kraljevsko plemstvo. "Jer sami sebi na novo razapinju i pogrđuju udarce. I takovi će možda dotle doći. primijeniti riječi: "Ja udarih kraljeve Kananejske tebi za Hoćemo li dakle. A Evanđelje kao i sam euharistijski stol i to zato. takove duše te duše mislile. To su "Budi vjeran do smrti. koje pred Isusa kojemu su priproste djevice znale pobijediti silnike dolaze s toliko ogorčenja i žestine. što ih je On neizrecivo ljubio. no ako ne budu znali da prihvate križ. Na taj je eto način pobio Isus glavne ljubavi. hoćemo li da plod ovih svetih ura bude istinit i solidan. ono je duh. vrlo će neprijatelje naše duše. čovjek. da utaže žeđu Isusovu. za uzvrat pružiti postali gospodarima nad sudbinom naroda. . da bi Ti Sva žezla. protiv Njegove Crkve. 6. antipatije i želje za nije drugo nego slika one krune. koje praktički sramote stekla ovo plemstvo. Pažljivo ispitajmo svoje srce i krunu koju si mi Ti uz toliku cijenu stavio na moju glavu pogledajmo. duše. moju. ja hoću da Ti zadovoljim za uvredu. Ja radi tebe udarih kraljeve Tvoju kraljevsku krunu. koji su ih uvrijedili. I sada. koje dopuštaju. O. da potučem u sebi Tvojom milošću se protive zakonu čistoće i svetosti zakonu.6). da moraju prije nego što privedu k stavljaju na glavu Isusovu krunu poniženja i zloće svaki Isusu druge. koliko ga većma svijet bude trnovom krunom okruni glavu moju. što ne kruna slave. ili će Isus! Tu ne može biti bio najlakomiji čovjek. Na taj način eto ponovno apostolat sastojao u tome. da otresu sa sebe odvratnosti. To su duše.krijepi na putu kroz suhu pustinju i koja čini. ako ne putem ponovno razapnu. koji je prema nama gojio misli mira toga. da nisu zaslijepljeni strastima. muče Onoga. što prihvate Njegovo kraljevstvo ljubavi. na to. kad bi stavljaju trnovu krunu na glavu Isusovu. O. kojega sjećaju. Neprijatelji naše duše. a ti udari trskom glavu način opet do nje doći i s Tobom moći vladati. Uvjet za to Svladao je našu senzualnost i putenost tako. Sa Svecima recimo Isusu: »Gospode! Od svog Kakvo kraljevsko žezlo daje Isus svojim prijateljima? srca želim. koji ne bi htjeli da Isusa čovjek koji se ne može uzdići prema nebu. križ.oznaku slabosti i bezvrijednosti toga Njegove Osobe. Uništio je i ukrotio našu lakomost time. koji treba da u sebi uništi tog gadnog neprijatelja Nema zapravo drugog izlaza: Ili ćemo mi svaki dan na duhovnog života. Trnje pak na glavi Isusovoj Svi prekori Božanskog Spasitelja idu za ovim: On jesu sve one kužne misli ponosa.2. a ti slijediti Isusa na križnom putu. ne će li i nama Isus uputiti gorki prijekor: "I pa zato Te sada molim. s oplakuje nedostojan postupak ljudi prema Sebi usprkos. da im ova sa toliko ljubavi. sve krune svih zemaljskih kraljeva nisu ništa mogao biti uzvišen u velikoj slavi!« 27 . Ta je kraljevstvo kojemu se i sam se pokaže slava Tvoja" (Ps. dići se protiv u ruke dali trsku . da će Mu tolike duše. a slatku slatkoćom moj Isuse! I ja moram priznati. jesu naše vlastite neuredne strasti. kada zabace kraljevsko dostojanstvo i ponovno moraju prije prinijeti svoju vlastitu dušu. kruna slave pade s njihova ćela. obećajmo da ćemo 3) Ja tebi dadoh kraljevsko žezlo. On mjesto hvale prima još okrutnije grijehom. O moj Isuse! Daj. 16. koji teži za zemaljskim dobrima. da je najbolja zadovoljština za svijeta i robovima svojih neobuzdanih strasti.udarali su ga brutalno po glavi. koja je svojoj braći. I umjesto da za to primi hvalu sa brzo raspeti Isusa. a one neće da praštaju svojoj braći. za uzvrat trskom udarao po glavi Njegovoj. dostojanstvo. da mi na glavu postaviš ti si me također napajao žučju i octom". gdje će biti potpuno koji vlada nad materijom. uz koju im je cijenu tolikih poniženja stekao Isus Isus očekuje od tih duša možda već dugo vremena. čistu od svake postaju ropkinjama svojih najokrutnijih neprijatelja. Isus. onaj plemeniti čin ljubavi. i dat ću ti vijenac života. koju osjećaju prema svijeta. ja sam u sebi progonio tvoje neprijatelje. protiv Njegovih kraljevstva . 4. da se mi podignemo . kada neurednim požudama. u kojemu su siromašni ribari mogao i pomisliti. ili ćemo svaki dan Isusa raspinjati. a narod ga je mene objesio na drvo križa. da Ti ja ne zadam ponovno Njime tako postupali. Prijatelji Udario je našu oholost na taj način." (Ap.koje se ne obaziru ni na Boga samoga koji oprašta 16." nanesene beskrajnoj ljubavi. 15)." Ponovno postaju robovima bi te duše mislile na to. što dublje zabode oštro trnje. a čiji bi se kratkotrajne i lažne slave. koji hoće da poglavicom toga svijeta. već na ovoj zemlji. baš kao da je najoholiji čovjek. Isuse. koje je Divno je doista uzvišenje. Više se ne uvrede nanesene Isusu. da budem podignut na drvo križa. Kad tu kraljevsku krunu i više vole isprazna krunu bi stanovite duše. kad nam je kruna s naše glave. da se već prema ovom. Ja tebe uzvisih snagom velikom. što više oni Mu pružaju i dokaze svoje potpunog odricanja. Slava ovakvog uzvišenja sjaji pobijedi ovoga strašnog neprijatelja vječnoga spasa. a ti si Isus je uništio neprijatelje svoga naroda. gorčine.tko bi svijet divi. napuštao. radi nas udario. za Njegovo kraljevstvo duha. Da. što je jest: nasljedovati Muku Isusovu. da se u nju službenika ovdje na zemlji. slobodnu od žestine. Raspet će Ga sigurno u sebi samima - strano čovjeka. koje bi htjele biti apostolske. zavaravanja! Mnogo ih ima. što se ponizio do Isusovi postaju pobjednicima nad svijetom i nad crva. Pravo kraljevstvo nije materija. osvetom prema onima. Ili ćemo što je živio u krajnjoj neimaštini baš kao da je On sam mrtvenjem mi na križ. duše i tako utaže žeđu Njegova Srca. prije okuse svete radosti domovine. Mnogi ne pristaju na taj prigrlio sve boli i patnje kao da je On sam bio puten uvjet. taštine i putenosti. Daj. gdje razum zapovijeda nad udovoljeno svim našim željama. da se onda na mene mogu napisao krvlju svoga tijela u svome ranjenom Srcu. kojima. da zadovoljimo za nečuvene uvrede ljubav. Sva poniženja koje je On potukao u svojoj svetoj čovječjoj naravi. Obećajmo. Ljudi neće da znadu za Njegovo kraljevsko Sina Božjega" ( Hebr. kraljevstvo u žuč i ocat? Žuč i ocat slika su onih duša.

na grijehe neposlušnosti. pa makar nam dionicima svoje žrtve. Ne manja snaga. a da 2) Rastanci su potrebiti. je strašan! Ludi i smušeni svijet. dići će viku na ovu koliko mu je milo društvo Njegovih miljenika. 14) mnogo se većma ovim slučajevima moramo bi ti odlučni! Stanovite mogu primijeniti ove riječi Duha Svetoga na onu dušu. da bismo roditelje. Postoje prekinuli. Rastanci s najsvetijim prijateljima ohrabri će nas. "Svaki. i prekine takovim neurednim prijateljstvom. kada tješe onoga. 41.6). koji je visio na ostavi kuću ili oca ili majku ili djecu poradi imena moga. da se svećenici znadu žrtvovati po uzoru Božanskog Učitelja za sjedini sa zemaljskim zaručnikom. da nas tako pouči. da i duša svoje ovce. jer duše. (Crkv. koji bio nad njegovim uzglavljem. svojoj čistoći znalo sačuvati tajnu jedne jače. metnut će im na čelo najljepšu krunu. koje iz najčišćeg Srca Isusova crpe onu čistu i svetu ljubav. tako će i djeca. koje nam Bog daje na našem b) Ima osoba. Što više to je produljenje žrtvi i mi smo po stali sudionici. da bi ispunio svoju mističnu i sve ono. koji su nevolja za svoje Preslatka Majka Isusova neka nam podijeli. kada je pozvana na vlastiti život. bešćutnost. Ništa zato. kojom se znadu predati drugima. i mahnitost. znadu se same utješiti. pođe do stupa. uzme mač. kada se žrtvuju za život. da se lomi i kida Njezino majčinsko srce. 2. "Naravan čovjek ne prima. pa makar nam I tu će biti:potrebni najbolniji rastanci. osobama. Srce. koje su u svoj savršenstvu. Rastanci su neophodno potrebiti. Isus je htio. On je htio da iskusi u svome Presvetom Srcu Kor. traži se i od nas. slabosti srca i u ovim slučajevima mogu dovesti do koja se iskaže kao sam anđeo Božji. stupu i uzevši ga prihvati za kosu glavu njegovu i stostruko će biti nagrađen i zadobit će život vječni. dan prvi zakon ljudske ženidbe sa Bogom. osjetljive su i delikatno. mira i najugodnijeg balzama.alter Christus . znadu uprijeti sve svoje sile. našao je blago". da izvršimo sličnu borbu. dobro vlastite braće. a htio je s tobožnju okrutnost. Naiđemo li na jednoga od njih. koji posjeduju mudrost rastanak je veoma bolan. s kojima smo može osvijetliti. a bez nade da ćemo je koje nas navode. kako bismo ne traže uzvrata.14). koja su pravi mogli razumjeti bol Srca Isusova u ovom času kada se anđeli tješitelji za svoga oca i majku. u ovom slučaju krvni. da Ga Svetaca i koji znadu voditi duše na najtežem putu k slijede.(Jud. nikada se ne na račun te čudesno veze Isusa s Marijom u uzvišenoj dolazi do pravog mira u srcu. nameće zaručnici. da se od njih odijeli. da nas tješi. ikada više vidjeti na ovoj zemlji? Na onaj način. kada će biti potrebno. 23. da ukoliko se ne Majci. što nam ga Bog može dati. da nam podržava misli na nebo. što bi smo mi mogli iskusiti prigodom bolnih krvavu svadbu na križu. 6. Navode nas na grijehe protiv ljubavi najdragocjeniji dar. Isusovo 3. (gubljenje vremena). jer mu je ludost i ne može. vjersko ludilo druge strane. da prekršimo volju Božju. 24). Isus. postići i za njih najobilniji i srce puklo odlučni radi našeg i tuđeg dobra. 29). da putu. Isus sigurno ne daje veliki dar zvanja onim: sinovima i kćerima. intimnije i 28 . što sam namislila. koje čudo. 13. čije prijateljstvo unosi teški nered u je Isus dao najsjajniju krunu. Majkom i dopustio. znadu biti sretne. da razumije". koja se agonije. što su sami iscrpli u neprekidnoj vezi Kad je čovjeku. gdje treba da se potpuno predadu ljubavi Isusovoj. ISUS SE RASTAJE OD SVOJIH PRIJATELJA. Znadu čak izložiti i učini još krvaviji rastanak onda. u rastaje od svojih prijatelja i da shvatimo dragocjenu koju su njihovi roditelji polagali sve svoje nade. Ti se sveti rastanak. već i sami roditelji. Gospode Bože.Gospode. barbarstvo. I u nađe. To rekavši. koji mogli slijediti božji poziv na savršeniji plače. da bude veoma teških nereda u nama samima. blagost. da se rastanemo sa osobama. što je s Njime bila sjedinjena u Njegovoj muci. a Judita uz krevet i sa suzama i u šutnji pomoli se: Ohrabri jednoga dana ti će isti roditelji blagoslivljati one.) dublje ljubavi. Ima vidljivih anđela. 2. na Duh Sveti govori o svakom iskrenom prijatelju "Tko ga neizvršavanje naših dužnosti. koji su me. koji znadu pružiti dušama ono. u ovom času! Udari svom (Mat.drugi Krist . koje nas na druge načine navađaju. I ovdje se moramo obratiti Srcu Postoji takva draga duša. nježnost i uzvišenost ljubavi. u otkrila izvor svijetla. Bolno je iskustvo pokazalo. (1. da pokaže. Ima slučajeva. Rastanak poruku koja slijedi iz svega toga. koja su radi Isusa moram učiniti za Tebe". "Stade blagoslov Božji. da onom životu primit će ne samo djeca. takve svete duše. novi život. kada daje dušama jedan ne usprotivimo božjemu zakonu. Postoje sveti svećenici. mističnu svadbu sa Božanskim jaganjcem? Na obje strane Postoje sveti duhovni vođe. što je ostavila svoje roditelje. bit će to uvrijedimo Boga. slave svojoj presvetoj našu dušu. Ako već (klevetanje i ogovaranje). na koji a) Ima osoba. 22. Zar nije bolan srce neznam kako krvarilo. što je Duha kako se i mi moramo za ljubav Božju rastati sa najdražim Božjega. koja je često smrtonosna i dovodi do smrti. već ga daje upravo onoj djeci. ako Ga zamolimo. umiriti i izliječiti ranjena srca. Ako dakle svetost. da se otkupljenja. duše su. koje im je Isus povjerio. U radi Isusa rastaju od svojih roditelja i roditelje čine ovakvim slučajevima moramo biti odlučni. kada druge učine sretnima. da ih obrane od grabežljivih vukova. Znadu se predstaviti dušama preobraženi u rečeno je: "Ostavit će čovjek oca svoga i majku svoju i Isusa .koji im objavljuje prionuti će uza ženu svoju" (Post. 19. blagoslivljati. "I On se udalji od njih" (Lk. i tako ćemo doći do pobjede. snagom i odrubi mu glavu". u našim obiteljima s nama da nas vodi. Gospode Bože Izraelov i pogledaj na djelo ruku im zadali tako okrutnu bol. koja je u velikoj ljubavi Božjoj Isusovu i reći Mu s Juditom! "Ojači me. Samo tako je dovršio otajstveno djelo našega 1. Stostruku plaću u ovom i mojih da bih mogla izvršiti ono. daje ga onoj djeci. rastanak s najdražom majkom. da ovom času! Kasnije će nas te iste osobe. rastao se sa svojom predragom rastanaka. koje Isus zove. Slično On postupa." reče:"Ohrabri me. i kod drugih osoba.

"klekne i pomoli se sa svima. prije nego će se pomoliti Ocu. On hoće da bude naš oči svoje izvaditi radi njega. Držanje Isusovo izraz je klanjanja U onom drugom vrtu čovjek je oholo digao pogled Prva naša dužnost pema Bogu sastoji se u tome. u potpunom nepovjerenju u je isto i naše strahopočitanje pred Njim pobuda i pouka same sebe. Toma. takvi su pred njim''(Iz 40. koji smo grješnici ne Naročito je potrebno. onaj je najveći u kraljevstvu nebeskom" makar ono bilo i nehotično. grlili nasljedujemo u bolnim rastancima. Oholi ti duha jest baš taj. izgleda kao da nije Sin Božji i zauzima stav ponizniji od Mi se moramo sjediniti u ovom klanjanju sa onoga. ne znamo sv. su naše molitve tako mlake i nesavršene. Sakramentu na koncu posjete mi budemo uslišani. da moli kao držanje izrazi našu unutarnju pobožnost srca. moramo znati. 10). s onom činima. da Ga svi stadoše gorko plakati i baciše se Pavla oko vrata. da i on sam nije poklonio Presv. To će strahopočitanje oživiti vjeru u onima. odijeli od ovih vidljivih anđela. Dajmo zadovoljštinu! položaju daje. izazivlje sablazan. da očitujemo ovaj unutarnji osjećaj pogled milosrdnoga Boga. umjesto da himne. Na taj će način samo naše pred bližnjim i gdje. S ovim se nisu dopali od početka.17) sv. koji bježi od oholih. Anzelmo. što ga je on opisao. mi molimo ne samo našim duhom već i našim spojiti povjerljivost. Pošto se uslišan za svoju smjernost" (Hebr. u naše kreposti. iako je bio pravi Bog. 9. Bog traži ponekad. 4. 2. ISUS PADA NIČICE NA ZEMLJU "Pada na lice svoje" (Mt. Naprotiv pomanjkanje pobožnog ponašanja. u ton izvanjsko ponašanje moći nadopunit slabost našeg duha. u za ostale. Hoćemo li. da je On prisutan na oltaru. naše svijetlo. kako bi trebao da bude. da se bacimo ničice na zemlju. Jer. koju je rekao. 24. biti će neprestana molitva. kojih mi anđela. da Ga priznamo vrhovnim Gospodarom time se upropastio. što pod se ponizimo pred Bogom. Oni Molimo Srce Isusovo. da naše izvanjsko je stajao na dnu hrama. to je Isus. sumnje o stvarnoj prisutnosti pokazavši mu da ni sam monsinjor ne vjeruje u nju. koji će možda našu ga i bili žalosni radi riječi. 4). da više neće dušu dovesti u mračni Getsemani. Doći će dan. "Padne na lice svoje. da imamo najveće počitanje znamo se pravo poniziti pred Bogom. da svrati na nas Najbolji način. Pomanjkanje ovoga ispravnog držanja često je razlog. No ako nas Gospodin i uvijek ćemo naći Isusa. 7). tajni Bože naš. ničice na zemlji klanja. što ga je riješio svake proste oholosti. Eto. gdje On neizmjerne vrijednosti. da se pravo prijateljstvo rađa u što je izvanjsko Isusovo držanje velika pouka za nas. 5. 35). I kod koji nije sabran. Gospodin me je istinski uzeo u svoj naručaj Mileta. kako je on sam doveo svoje smjernosti. gdje smo u doticaju sa samim Isusom. Pa ako se po ljudskoj slaboći naš duh rastrese. Monsinjor Bossuet suzama svoje molbe i molitve Ocu. On se kao čovjek prostrt razlog radi kojega Isus. Ako hoćemo osjećati radosti. veli postoje.čitamo u sv. stvorenja kao da ih i nema. bio je uslišan radi pripovijeda s mnogo poniznosti. 29 . U vrtu zadovoljštine Sin Božji čitavog našeg bića kao Onoga po kome bivstvuju sva zauzima stav najdublje poniznosti. koja privlači božansku naše izvanjsko držanje. da nam udijeli milost. "Bio je nekog protestanta da razgleda njegovu katedralu. koje potaknuti ih na pobožnost. kada ćemo Mu reći: "Jer me je ostavio divan prizor rastanka apostola Pavla s vjernicima iz otac i majka. koja se počinjaju prema Njegovoj Klanjajmo Mu se s Njegovom Majkom i molimo je za prisutnosti. Koliko je puta već samo ono je Isus dao malenima. u naše zasluge. nismo svjesni svoje pred Isusom i da priznamo. koji plače i trpi s nama i za nas. koji Presvetim Srcem i moramo postići. davati nego li primati". s kojom je prinosio svoju žrtvu. poniznom jednostavnošću. kojom se hvastamo. Ne znamo. ''Svi narodi kao da i ne da svojim držanjem tijela pokaže poniznost duha". naš vođa. istom času bavimo se u duši ispraznim mislima. Pismu (Jud. a koja su uzrok. Nakon što im je on u oprosnom govoru izrekao i izlio na mene svu svoju očinsku dobrotu i svu majčinsku divne riječi Božanskog Učitelja: "Mnogo je blaženi je nježnost" (Ps. 26. kako kaže oltara. čovjek. da kao najbjedniji i kao najveći grješnik. da smo ravni Bogu. 18. a uvijek ti se dopada molba činom čovjek kao da se poništava pred licem svoga Boga. da shvatimo pouku. da se rastanemo od ovih vidljivih čini radi nekih viših planova ljubavi.''26. koja je Njemu toliko draga. I kao ljubaznost. učvršćuje u nevjerovanju. da On to Isusa. da se nevjernici smiju na milost. Nije se zadovoljio. već zauzima držanje kao najzadnji među ljudima. sada ne možemo razumjeti. Ta je Njegova adoracija od hoće. Držanje Isusovo izraz je poniznosti 1. a možda čak unosimo ispraznost i oholost i u Čitavo naše držanje treba da bude pjev poklonstvene samo sveto mjesto – u ispovjedaonicu. dok je prinosio u vjeru. mi postajemo nestrpljivi i oholi prilikama tim se sakrivaš. 15) Djela apostolska opisuju nam naše. No u Getsemaniju vidjeti lica njegova (Dj. da prema zabranjenom plodu. koji će nam dati božansku utjehu. naša utjeha i sve dali ih meni. koju nam Isus u ovom sablazan za slabe duše. Pa ako je Isus bio uslišan. da mu se moli svojim samim držanjem.39). "Izvadili biste oči svoje i jedini oslonac. Bog pada ničice na zemlju! nepočitanja. 2o. Apostol. uzdrma (Mt. ništavosti. te su bili pripravni i pokazati u većem božanskom sjaju. kao ovo dijete. S najvećim poštovanjem približimo se Isusu. da su ga oni toliko voljeli. 16). Klanjam Ti se smjerno. ali koji će se jednog dana priznaje. kad piše svojim dragim Galaćanima. koje nas dovodi da se potpuno predano u nas gledaju. proizvesti će u njima pobožne osjećaje i ruke Božjeg milosrđa. Poniznost ima tu snagu.' (Gal. djetetom pred samim sobom i da se ponizimo najuspješnija propovijed vrednija od svake govorničke prema riječima Božanskog Učitelja: "Koji se dakle ponizi vještine. kad je govorio o cariniku. ali Mu se klanjamo. koji nepovjerenju. moramo se kloniti ne samo one protestant se zahvali monsinjoru. da dozna sudove Božje. dok ispovijedano svoje grijehe. tako spoznaji vlastitog ništavila. gdje. potrebno je da postanemo uistinu svetačko ponašanje pred Presvetim Sakramentom djetetom tj. Velika je to pouka za nas! Mi. poniznih" . koji Kakovog li bola za Presveto Srce radi tolikih prostrt leži na zemlji. planova.

da se u nevoljama O divno Srce Isusovo. "Dok bih morao zato ne dade milosti. zemlja. što ne možemo moliti. kojom ćemo izgubio prvi Adam. Potrebno je naglasiti. veli sv. duše i tijela. zapao sam međutim u mlakost i tražimo dar molitve. da nas baš nevolja odalečuje od molitve i radi toga mi već nismo sposobni ni tražiti ništa od Njega. potrebno je da apostolski širimo ovu toliko međutim bio sam ništa rekao sam: postat ću mudrim. osjećamo radi toga. da sve što imam. Ponizno i ponekad i mučno hoće. čemu napast" (Lk. nisam drugo doli ništavna i bezvrijedna Blagoslovljena naša Majka neka nam udijeli milost. da prosimo od Boga milost molitve. kojima se hoće Bogu. imati. Osjećaj i svijest plemenitosti siguran je početak kao što se i ona potpuno pokorava Bogu. veliku istinu. Put pak. Kako je postao sam ludim mislio sam. Uvijek nisam više gorljiv u molitvi . Nemoguće je da pravog veselja i svete utjehe. kojima je zavladao praktički pomoći Božje. 1. no to ne ćemo moći učiniti bez U naše dane.po čemu Ga držimo kao svoga slugu. da koga sam propustio. veli sv. jer je sam dar molitve Božanska volja kadra. koje je držanje tijela bit će zadovoljština. da Isusova najmoćniji poziv. Možda nam to rekao svojim apostolima: "Molite se. u tuzi. da Isus ne kaže: "Molite se. da postigne sve što hoće. ona u sebi ne osjeća više poniženja toga istog tijela. potpuno je zadovoljiti Gospodinu za grijehe počinjene samim oprečan onom prvom. da se neće nikada nitko moći moliti spasonosno. da jesam nešto. i to je molitva. Zato je potrebno. Jasno je. da se i mi molimo. Zato je poniženje tijela u časovima najdublje duha i srca. Ako sam ponekad pao. da ne samo što ništa ne možemo bez Boga. Priznajem. Sama bol. što je od Boga prosimo za milost molitve. svoje siromaštvo. već je potrebno da i mrtvenja. molitva. a potrebnu i toliko uzvišenu nauku Srca Isusova. "Sve moje kosti božanske utjehe. pa da kažemo sa našega tijela (dopuštenim!). 27). da ne Božji. to nas ne smije obeshrabriti. da ga tražimo? Ipak je sigurno: ovo je isto dar da ne budete napastovani”. "U nevolji zavapih ka Gospodu" (Ps. Isus nam govori. U koliko Isus moli u času. Moramo tu sam se.41) bez Tebe ništa ne mogu učiniti. da također moramo pomogne. 18."Mislio sam. što ne kao nemoćnik On se molio. nikakvog duhovnog poleta i čini joj se. pomanjkanje duha pokore i tjelesnog 25. milost tražiti za sebe kao i za sve one. 17. da ćemo se smo uvijek povezani s Bogom kao i želja. To je početak svih naših zala". Njegov put jest put poniznosti tijelom. kojim On polazi. koji grijehu. 40). 34. Potrebno je tada. Držanje tijela Isusova izraz je često osjeća materijalizirana. kada mu je duša obuzeta teškom je čovjek. To je velika tajna milosti prema kojoj i teoretska i praktična nemogućnost ljudske oholosti ništa ne vrijedi. ako nam On bijedno padamo i popuštamo napasti. no sada vidim. Želja. doći do dobra. već govori: "Molite se. Gospode. siromašni. koji su od Boga 30 . da joj se tijelo pokorava. već moli kao čovjek. 99. molitve. No. kada Ga molimo za taj dar. Mi smo toliko baš u nevolji utječemo molitvi. jer prvu milost. ono će postati buntovnik i zakleti premda sam prah i pepeo" (Gen. da pridajemo nevoljama ponizno i bez prestanka utječemo preveliku važnost ljudskim sredstvima. I zato je pokora ono sredstvo. da nam On sami moći braniti od zla. 10). Bog će nam uvijek dati. da od Boga prosimo Gospoda" (Ps. Često je najveća zapreka. da se govore: Gospode tko je sličan Tebi!" (Ps. budemo li s njime postupali drevnim Patrijarhom: "Govorit ću s mojim Bogom. Međutim često se događa. Isus nas poučava. da dovede čovjeka u ono stanje plemstva. da se u svojim naturalizam i kada smo i mi skloni. Za nas je dakle molitva osjećamo nikakve volje za molitvom. sjedinimo s Bogom. ne može ničim da shvatimo veliku i uzvišenu tajnu Isusove molitve. plakati i moliti radi zloće. držanje našega tijela. Potrebno je stoga. Sama želja za molitvom i to je molitva. jer ako je molitva dar Božji. 3). komu je potrebna božanska pomoć. Budemo li zadovoljavali svim prohtjevima naše izvanjsko držanje bude ponizno. Ono. da dođemo do ničice pred Bogom svojim i da kliče. bila ona izvanjska ili dar Božji. ISUS MOLI "I molio se'' (Lk 22. uroditi. duša se 3. Bez duha molitve unutarnja. a suhoćom. poučava u molitvi. Augustin. pao sam svojom krivnjom. htio je da bude nemoćan. da je ikada izbriše bilo kakva ljudska zloća. koju sam počinio i radi dobra. Samo ću na taj način pobijediti u boli i Srce Isusovo uzburkano beskrajnom patnjom laća se savladati sve napasti i nevolje života. da je vode samo nagonski osjeti. Ne dopusti. kojim će Posljedica pobune duše protiv Boga jest pobuna tijela duša opet naći samu sebe odnosno ne će je više voditi protiv same duše. Nevolja. ropkinja. kako treba da bude S druge strane pravedno je. Sav čovjek treba da se baci tuge kao pokora i kao najbolje sredstvo.'' Nauk je o molitvi najvažniji nauk u životu. za nas je uvijek napast. kaže sv. će se tijelo podložiti njezinoj volji. kad su naši udovi služili ponizno. koju bezosjećajan. to isto svojim primjerom govori i opet i ponovno tražiti taj isti dar. "Augustin. Da bi duša mogla vladati vlastitim nagonski osjećaji. protivnik svih svetih i plemenitih težnja duše. nego i u tome. da ne padnete u izgleda besmisleno. da je to Tvoj dar. usijeci mi duboko u Srce ovu utječemo Bogu. ako se ona sama nije Zato nas eto i Isus u času najveće tuge ne samo prije ponizila pred Bogom. sa mnogo pažnje. kako smo već prije rekli. da služe i pravdi. On je novi Adam. osjećat će se kao gospodarica. upotrijebiti sve naše sile. 7). da sam razborit i prevario potrebno.postao sam hladan i možemo moliti Boga za milost molitve. već je to Bernardo. 22. kada priprostim srcem vapijemo k Njemu isto je podlegnete napasti". da Naša oholost i preuzetnost uvjerava nas. Za nas je obratno najveća napast baš to. da traži. potrebno je. koja bez Tvoga blagoslova. kojega je već potrebno nama. Što više. kojigod bio njezin uzrok. "U nevolji mojoj zazvao sam 2. a ne kao tijelom. On ne moli kao Bog.

Moramo imati na njegovim sinovima! "Kad bi znao dar Božji" (Iv. koja ga potiče. jer je nauk vjere. A. i pripravan je. što je je uvijek spreman. ipak ih je izvršio. A čovjek onda ne jednu molitvu. ali možemo se nadati. da nam On pokaže. zacijelo dobile potrebnu milost za svladavanje napasti. Isus nas poučava o živoj vjeri. Što ne bismo mogli očekivati MOŽE učiniti.’"(Mt. 5) itd. da i mi moramo priznavati Boga ocem onda. a pričinja. Neka pouzdanjem. Da se ispune istine. to ne shvaćamo. koje se zadaju Srcu Isusovu Vidjet ćemo doskora. uvijek moramo imati u svemogućnost Riječi "Oče moj” izražavaju u prvom redu Isusovo našega Oca. kad osjetimo tešku napast. Najdragocjeniji plod svete ure jest Molimo dakle u svetoj uri za dar i milost molitve? milost molitve u teškoj tuzi. Bez Njegovo Očinsko srce u časovima nevolje i najteže sumnje mi ne trebamo očekivati. da smo grijehom uvjet: Živa i čvrsta vjera. koji vjeruje" (Mk. "Sve je Tebi moguće". 1. ne bi u njima koja nam oduzima volju za molitvom. da će Bog činiti čudesa patnje. koju nam On daje duhovnom području.i nužna posljedica obećao. 1. ili "Oče. jer tada je On doista i onda je pokazao i sigurnost u Njegovo svemogućstvo. tako izrazi svu jačinu sinovske odanosti. I još bismo mogli dodati: Ma koliko ja bio samo one najteže bolesti. zadovoljštine. 16). "Ako smo sinovi. Ta su čudesa stvarno i najveća i On uvijek manja od ovoga dara. jer On se oživjeti. Oče!". oče. Ovdje Ga pak naziva "moj" Oče. spasi me" (Iv. da se mogu izliječiti ne ljubim. 15). da nauče plakati. Moramo tu toliko moćna. da je Bogu sve da se preda u ruke Oca. da je i najmanja milost 26. 8. kao da se radi o potreban uvjet. Za Njega nema razlike između ovog ili od Onoga. da upoznamo Približimo se dakle Bogu po molitvi punim svetost riječi. opet da se bojite. i naša vjera postaje manja. da smo sinovi Božji. Molimo. da ga je zaboravio. djecom. Sva zla koja biju druga molitva biti nemoguća. sve je moguće nije pokajao. čvrsto vjerovati: Prvo: Moramo vjerovati u očinsku Božju 41). 17. nebi se tako ludo rušila u ponor pokvarenosti i podlosti. O takvoj molitvi mnogo postigli. U stvari sveta je ura u prvom redu čas možemo reći: "S njome zajedno dođoše mi sva dobra". znajući. može dati sve. ne mogu. 20. "Jer niste primili duha ropstva. bio bi to prvi i O. da bi duše nam život. 4. u praksi koliko makar se čini. što više. pa radilo se o neznam kako velikoj stvari: kada nas On iskušava nevoljama i onda. da nas je On ostavio. Može učiniti čudo. Možda nam se čini. da On ima potpuno nas Ona pouči kako ćemo nasljedovati Njezina Sina u pravo.pozvani. Način kako ćemo moliti. Ali sve rane. kada će nam svaka napasti. ISUS MOLI "Oče moj. zahvaljujem Ti" (Iv. Sigurno! Bila bi to najveća nesreća. a to su čudesa na dobro bi razumjeli. sve napasti. (Rim. proizlaze odatle. samo ako ih tražimo od Njega. da ćemo ganuti Njegovo nježno i očinsko Srce. koju kojega moramo imati kod molitve.39) Njegova čudesna djela. On traži ovaj smo" (Rim. 1?). osjeća. posvema naš Otac. Sv. i baštinici čudesa i materijalnog i duhovnog reda.da tako kažemo . 9. 37). mistični Getsemani. da ja Tebe duhovnom pogledu! Vidjet ćemo. ako ne plod . kao na pr. a da ne budem Tvoj sin! Da. koji nas je uza sve naše krivice posinio? O. 3. da je svaka milost. pameti. 23). koju uvijek možemo obaviti. proslavi me" dobrotu. kada se oholo pouzdaje u svoje snage i kada u času časovima najveće nevolje kao i onda. u pravom smislu riječi. da ima stanovitih čudesa. Već sam taj plač bit osim da naučimo u njoj moliti s Isusom. 21. Ovo isto je rekao i anđeo Mariji: Slično Isus ponavlja riječ "Otac" sa "Aba" – Oče. da se udalji od nas i da nas ne prizna svojom molitvi. pa i u moli. 2. da njome uzmognemo pobijediti i svladati milost tražiti osobito onda. Teoretski govoreći nije teško shvatiti."Oče. da vrše neki apostolat u svijetu. da je daleko od Boga. da se udostoji i njih pozvati u ovaj Ako od svete ure ne postignemo nikakav drugi plod. Ta. kad bi je tražile. makar izgleda. da on čudo "Aba. koje nama izgleda da je kad bismo ispravno shvatili. u kojemu vapijemo:. isto kao i neko veliko čudo. nježno pouzdanje u Božanskoga Oca. radi koje će nam On dati milost i drugo: (Iv. da. koje Isus izgovara u svojoj molitvi. Konačno i samo nebo. Kad bi se u obiteljima molilo. kada nam se Isus je najprije imao veliko pouzdanje u očinsko Srce. 27). makar nam se činilo. njegovih zakona. sve je izgubili ovaj naročiti dar posinovljenja Božjega? moguće onome. Na taj ćemo način. da je On daleko. nego da i mrtvaci mogu grješan. što me učinio sinom svojim. Isus nas poučava o živom pouzdanju. "Ako možeš vjerovati. 31 . 8. zar on nije svemoguć? No. jer je to i zakletvom drugo. premda je On i predvidio da bih ja mogao u sebi porušiti Tebi. "Oče. No u tom slučaju morali našega! Kakva bi čudesa milosti mogli dobiti od Njega u bismo zavapiti ka Gospodu: Ni sam dostojan. Abba. biti sigurni. da ih i dalje vrši. bilo toliko užasnih nevolja. moguće. Kad bi zajednica molila. taj dar tolikim siromašnim dušama. mi smo već vrlo će jedna vrsta najdragocjenije molitve. jer čudesa su uvijek izuzetak od nego ste primili Duha posinjenja. da "Jer u Boga nije nemoguća nijedna stvar" (Lk. kako će nas Srce Isusovo naučiti imaju korijen u pomanjkanju molitve. kadgod se k Njemu obraćam. veselje i raj. Presveta Majka neka nam pomogne. onog čuda. uslijed kojega će i naša molitva taknuti strašno teškom problemu. da nam ih učini. Isusove molitve donijet će duše. Ovo je neophodno se puta događa. Toma uči. On govori: Oče moj! U drugim zgodama On je zazivao Oca jedino Da nam molitva bude od koristi. da Srce Isusovo udijeli. 26. da nam Moramo imati vjeru u Njegova moć. kakav je to dar Božji biti maleno. dvije stvari moramo imenom Otac. kad bismo imali uvijek ovu živu vjeru u moć Boga posljednji uzrok svih naših suza.

32 .

On je htio. Predmet Isusove molitve. što čini budemo uskladili sa voljom Božjom. "Jer kao što majka. već ga smjesta primio da uđe u očinskom u dobrotu i moć Božju. našim uzdasima. jer znamo. makar dobrote i nježnosti očinskog Srca. da si Ti okusio najtajnije osjećaje moga Ona je odlučna za posvećenje. Njegova neiskazana dobrota. da pokaže. Dopusti mi. nego volju onoga. da tepa. da nam tada u tom času Isus pruža Njemu probude baš zato. kako je on ne očinskom. Svetost se ne sastoji u bezosjećajnosti. ISUS MOLI Uzmi ovaj kalež od mene. I mi ćemo postići nebo. da 15). da pokaže. kojima već Bog otkriva ne On izgledao još nemoćniji u euharistijskom Getsemaniju. a ne sastoji se ni u podložiti volji Božjoj. da divne one riječi. može se s pravom reći. 6. tako će i pokornošću jednoga mnogi postati Srcem i nježnošću majke snizio se do toga da govori pravednicima" (Rim. Srce je Isusovo dirnuto. kad govori: "Uzmi od mene ovaj kalež!" Što Kad osjetimo u sebi. da se služi našim običnim Božjoj. samo očinsku. kada vidi. a da ga nije prekoravao ni tražio zadovoljštine niti ikakve Ako su već u Starom Zavjetu morali imati živu vjeru izjave vjernosti. koja će se očitovati na protivan odbojnosti prema trpljenju kao ni u tome. Ovakve osjećaje treba da imamo pred Božansko Srce ganulo nad ljudskim bijedama. ako svoju volju očinskoj volji Božjoj. siromašno srce u Tvoje srce onda. da mi nakon toga. da djetinjski govori sa nepokornošću jednoga čovjeka mnogi postadoše svojim djetetom. da si to rekao ne samo zato. a uz Tvoju volju. 36). uzeo si moje ja hoću. kojim mi izražavamo neku želju svome Bogu. U riječima: "Uzmi od mene ovaj kalež" dolazi do ljudskim govorom. da je On u Getsemaniju ponižen." (Iv. od ljudskih pa do Božanskih stvari onda kada za čovjeka Isus pak na neki način postaje branitelj nižega dijela postaje volja Božja važnijom od njegove vlastite volje. koja bježi od trpljenja. a u dodatku tim riječima: "Ali ne čuvstva prisvaja i uzima kao svoja. Tobom velikodušno izgovorim svoj "Fiat" . da ja radi Tvoga tolikog poniženja prionem pokrete. da nam je On usliša. što se ponizio. Tako i Isus. U riječima:"Ne moja. da bi mogli shvatiti Njegovu uzvišenu molitvu. koji me volje. budemo li prihvatili ovaj Isusov program. Moramo imati živu vjeru u dobrotu i pouzdanjem. da bude pristupačan Moramo pokazati i živu vjeru u moć Isusovu. . jer smo vidjeli. I kolikogod nam se naši osjećaji činili nagnućima. 5» 19). Isus nas ovdje poučava. koju je od Božje strane i koja su se bezuvjetno pokoravala volji pokaza. dolazi do izražaja drugo je. 3. da proizvede u nama najveće preobraženje - čuvstvo. 14. kojom nešto tražimo jest čin volje. a nas Isus poučava. Osjećam. je poslao. što dolazi iz njegove najsavršenije neba. što ih je pronašla Njegova ljubav. da nam je dopušteno preobraženje u samoga Boga. kako te najnježnije riječi nisu nam pokaže način. jedna. da On sam traži našu pomoć i makar nam pokaže. Osjećam i vidim. kad uza sve to treba da pokažemo bezuvjetnu vjeru u Njegovu kaže: "Zar može mati da zaboravi na dijete svoje? Iako se božansku moć. Zato potrebno je. da to trpljenje način. već upravo majčinsku nježnost srca. ali ne što Veliko Ti priznanje dugujemo.neka tako bude!" Molitva. Nemojmo misliti da On nije Bog svake to bude dogodilo. da nam nam se činilo. da je uistinu Uzeo najzgodniju priliku. "Uzmi ovaj kalež od mene!" O moj Isuse! U ovim Tvojim Majčinskom brigom Marijinom uđimo u Srce riječima ja nalazim sve uzdisaje moje siromašne naravi! Isusovo. utjehe zato. Isus u svoj svojoj molitvi očituje Božjom već da mi i otkriješ odbojnost prema trpljenju. što nam se pokazala milost i milosrđe mi prianjamo uz djela. Isus govori o preobražaju naše duše U čovječjoj volji Isusovoj bila su dvovrsna čuvstva. uz Tvoje srce. moć samog srca Isusova. 45. 33 . 38). da se Njegovo djelima ljubimo. takova dobro ta kadra što ja hoću. "Sišao sam s uzvišenim govorom. a druga. koji dolaze iz Tvoja volja". svoje naravi. da nam narav naša drhće i strepi. nego što Ti''. koja je uvijek bila u skladu sa voljom Božjom. kada si plačući rekao: B.da se na neki način preobrazimo u ljudsku narav na sebe sa svim njezinim naravnim samoga Boga. da bi ono naučilo govoriti. grješnicima. On traži utjehe. da se mi naučimo govoriti program Isusa kao Spasitelja i Otkupitelja. kvočka sakuplja piliće svoje pod krila svoja. Naš je Spasitelj učinio ono. što traži našu utjehu. kako ćemo mi Njemu dokazati. koja su proizlazila od čovječje strane i koja su Svako poniženje Sina Božjega ide za tim. koji je bježao od Boga. koji se protive njegovoj volji. da ga učinim svojim i da s sve to nama za pouku i utjehu. sastoji u tome. Htio je. da se sva ona najteža opiranja u pomislimo. da se mi naravno zazirala od trpljenja. Spasitelja našega. kada se snizi. da mi pokažeš punu skladnost Tvoje volje sa voljom 1. koji je htio. Isuse. već se svetost time. 2. toliko će nam sveta ura biti doista sveta i umorio pozivajući nas k sebi onom nježnošću kakovom posvećujuća. makar većma opravdani i dopušteni. Prvi je čovjek otpao od dioništva Božanske naravi iskreno očitujemo Gospodu kao Ocu. nego što Ti (Lk. više On je dopustio. koja su proizlazila uzdignemo«. a da Ga zato nitko nije ni tražio. Čovjek se uistinu na diže iznašati Bogu teškoće naše naravi. Koliko više budu ti osjećaji pomoglo. što se usprotivio volji Božjoj. da je sadržan sav dubine naše slabe naravi. da ga samo neki pobožni izljev. mnogo većma je moramo imati veselju u dom svoj. toliko ih više moramo ona ne znam kako teška bila. već majčinskom ljubavlju prigrlio na svoje srce rasipnog sina. nego našim običnim riječima. Makar čovjeku grješniku. Nikada se nije živi i žarki. ne. da sva prirodna nagnuća podložimo da ćemo postati dionici Božanstva. ja te ne ću nikada zaboraviti" (Iz. ganulo i Isusom u našoj svetoj uri. siromašnog srca. da se obratimo Isusu sinovskim 27. gdje se vidi da On naše osjećaje i izražaja prvo čuvstvo. za ovu Tvoju popustljivu ljubav! Govorio si u moje ime. ne da vršim volju svoju. od beskrajne nam izgledalo.

no.za grijeh. koji Boga mole. daje i koje je potrebno. da na taj način zadobijemo svjetlo i Isus i Sveci uvijek drhtali pred nepravdama i pred pomoć našoj duši. zabranjeni užitak. nego što ti hoćeš". ako se ta volja protivi volji podstreka volji našega bližnjega.sve dakle ono. Ali beskrajna dobrota Božja najsvetiji mrzi. koja je slaba i neodlučna vis . I mi moramo tako raditi. može ga zloće. nikada nesmijemo pristati na to. Njegov je u sebi još more zala. On ne će uzroka. jer mu ga pruža njegov Otac. "Pišeš mi. ali samo zato. koja su upravo Fizičko zlo Bog može htjeti.a . koja je začetnica svakog dobra. koje uskladi s Božjom voljom. volimo. Fatalna popuštanja znak su zastranjivanja i za nama sličan. vidje da sve što je Boga mole. budući da se ono protivi Dobru. kada se zlo može i treba primiti kao Kalež pak Isusov sadržavao je u sebi izdajstvo. Što više takove osjećaje taj kalež izražava i sadrži neko zlo. Slično i mi moramo dati drugoga. ako osjećamo ja hoću. Po sebi On nije ni začetnik fizičkog zla. Moramo božjoj. koje na taj način upropaštavaju i same sebe od žrtve. I zato Bog stvorivši svijet. i koji ne može direktno htjeti nijedno zlo. Uvijek u svakoj prigodi i pred svima obećajmo Gelazija. koji sadrži u sebi moralo izvršiti. 14. ISUS MOLI "Uzmi ovaj kalež od mene. piše Papa. pa zar bi htio 28. Uzeo je . Isusove su riječi pune tajne. Takovim je stvorio. da najbožanstvenije srce. ako nam ga šalje sam Bog. Moralno zlo. a ta je: "Ne. koja je bila začetnik moralnog zla.neka bude . Njegovo je srce najnježnije. da je bilo veoma dobro. Isus nas poučava: ne radimo po volji skladu s voljom Očevom. koja će se strovaliti na Njega i na "Fiat". Nikada ne ćemo moći izreći svoj ''Fiat" podigneš i uspneš sa mnom. u 1) Isus moli da ga mine kalež.neka bude. već djelo zlobe i ludosti ljudske. ukoliko je ono zadovoljština i kazna za ljubavlju Božjom. Bogorodicu za milost. moramo se znati uzvišeni primjer Isusov. opirući se beskonačnom pružiti. Plemenite se dakle duše ne trebaju uznemirivati." (Mk. da takav kalež oduzme od njih. Budemo li ga nasljedovali slijedimo ono. ali ne radi njega samoga. apostaziju.bila je otajstvena riječ zadovoljštine. moralno je zlo u protivnosti s savršeno u skladu s voljom Boga. da te tajne uzmognemo razumjeti i koje ih zadese." Tako je i Isus radio. no Bog neće da stanovita osoba bude lišena nekog dobra. osjećajnosti. Nekoji bi htjeli da ne osjećaju gnušanje. koje su htjele spasiti. Drugi predmet Isusove molitve. Bog nikada ne može pružiti podlost i bogoubojstvo . koje je poremetilo nije djelo Božje. da se ta volja uspne do savršenog predanja u volju Isus je u htjenju svoje volje nama za ljubav htio biti Božju. okrutnost. Jasno je da Bog nije dušama Isus na utjehu i svojom molitvom. dapače to je i dobro. njezinoj naravi. da je to milost. Sjetimo se. to je nemoguće i to nije krepost. kako smo već vidjeli. Isto tako ne protivi se kreposti. nego što ti. jer su prodrijeti u njih. Bol naime. prijevaru. odricanje. već hvala i pohvala beskrajnoj dobroti posljedice. koje svijet počinja. joj zlo. licemjerstvo. možemo nazvati znakom plemenite i normalne kojemu Bog nije začetnik. a to znači da si pao. sjediniti s onima. Tuđe suze i nevolje U svim slučajevima uvijek imajmo na pameti na neki način moramo učiniti svojima. koje joj je On sam htio dati i koje.vis Božje volje. jer zlo nam mora biti mrsko. i eto to je razlog. da Papa barem malo popusti. jer Bog je beskrajno odvratnost. Njegov "Fiat" bila je otajstvena riječ u Eto razloga zašto Isus odbija strašni ovaj kalež. ako nam milost Božja ne pomogne! našu siromašnu volju. da ti svetosti. te je na taj način htio našu volju preobraziti u kao i one. kada osjete takovu Zlo kao takovo nije djelo Božje. kojima je čovječanstvo. jedine stvarateljice molio. htjeti i posljedicu. Njegove odabrane članove. Što više. koju fizičko zlo osjeti svu odvratnost pred ovako gorkim kaležom. kada odbijaju od sebe takav kalež i kada dobar. a to je grijeh. što ga je pisao heretiku Eufemijanu. koja je potpuno u 3. 36) odvratnost prema zlu. volju Božju. kada osjećamo odvratnost prema fizičkom zlu. od mene!" Iz ovoga slijedi. moći ćemo spasiti i sebe i sve one. koji proizvodi. što ne možemo dovesti u sklad s voljom bezuvjetno i s puno plemenitosti u punom podudaranju s Božjom. osobito onoj. za koju moramo mnogo da i ja padnem s tobom? Ne! Potrebno je naprotiv. pa molimo Presvetu prezir i odvratnost s obzirom na nepravde i nezahvalnosti. a to C. da čovjek zadovolji za taj grijeh. da se moliti Gospodina. popustim. Zato je Otac dobru i beskonačnoj ljubavi bijedno uništavalo samo pružio Isusu kalež svih ljudskih zloća. pa da se na taj način i buntovna narav potpuno voljom Božjom. uspostavlja ravnotežu. koja je po sebi jedno dobro. i 34 . Zar je Srce Isusovo moglo. grijesima. no u isto vrijeme ono je gorki kalež. da od tuda nastane neko dobro. da ćemo se držati one izreke. U koliko pak dopušta uzrok u toliko može Božjoj. da Srce Isusovo Isusovo vidjevši ovakav Kalež! Kalež Isusov sadržavao velikodušno i s najvećom ljubavi prima taj kalež. Kakovu je strahotu moralo okusiti prečisto Srce zadovoljštinu. No. zemljom uprljanu i podigao je sa zemlje do visine svoje svete volje. a to biva onda. posljedica prekršaja volje Božje i koja su u protivnosti s već utoliko. a da ne moralno zlo . što ja hoću. Taj je kalež sadržavao i sve one strašne može ga pripustiti poštujući ljudsku slobodu. zlo je nedostatak nekog dobra. jer. Božje. u koliko koliko je ono moguće zlo. da po sebi nije nikakvo zlo. da od njih odvrati najčovječnije i puno sućuti. Dobro je Bog. da On dade za njih sebe. koji je beskrajno dobro voljom Božjom. dobro. koji ga je Isusu. Evo slučaja. Osjećaj koje nije ništa drugo nego posljedica prekršaja volje odvratnosti prema zlu kao i molitva. iako naša volja zazire odlične duše. pa dosljedno ne će ni učinka ni nije ništa drugo. da nas to zlo mine. more zala. ali ne što vapije k Ocu: "Uzmi ovaj kalež. učiniti. Zanimljivo je pismo PAPE sv. što On kao čovjeku da ga on prihvati. koje se 2) Isus prihvaća kalež.

On je poštovao volju svoga Oca i moliti našu nebesku Majku. Divni izvori ljepote i miline. da prihvaćaju kao najmoćnije sredstvo. da 3. da ova dobra volja ostane Njegova Srce? Mislio je i na to da Njegova smrt ne samo kod mene uvijek iskrena. neće grijeha. da će se desiti u budućnosti. nego bližnjemu zadovoljavaju za te grijehe. ipak hoće da se spasi kako ja hoću. nego kako ti hoćeš. Svete Katarine Sienske. Sigurno je. što će ih znadu gledati vesela oka. ali koja po divnom očevom planu nije dragim dušama najgorči kalež. Ti znaš. 22. Nadalje on im svećenik''. tako samo po sebi neovisno od toga. Ako se Mojsije u svu svoju krv. i zato je posvećuje kao žrtvu svoje ljubavi. Prema tome. ustvrditi. Zato je On i bolno Getsemaniju. najčišćim dušama gorki kalež. jer dušu postavlja u čin svećeništva će niti zla kakvogod ono bilo. ali ga ujedno pretvara u bila samo jednostavna riječ zadovoljštine. Njihov "Fiat" . da nije bilo toga uzdaha i te molitve. na slavu Božju i na spas bližnjega. molitvom postigao to. u kojemu je vidio. tako i Isus pruža svojim 29. znao je. Blagoslivljamo Srce Isusovo. a to predmet sablasni i ludosti koje će ih dovesti do još teže hoće uz cijenu Tvoje krvi. ako ga Isus pruža. 6) Nema majke. ovaj kalež. da ga pažljivošću. One u tom ne vide neko zlo.'' uz pristanak vlastite volje. pa da tako dadu ne sjajnu zadovoljštinu. jer ga je Isus sam tuberkuloza. gorak. 1. Dosljedno to postaje izvor veselja. koje se udostojalo. koja bi tako brižno i s nego i da proslave Boga savršenim činima klanjanja i toliko opreza odmjerila gorki lijek. nego će čak biti i Tvojom voljom. da im dade da sam ja samo za ovu jednu jedinu dušu pripravan proliti život i za koje je On dao i svoj život. kako Ga gleda kako plačući govori svome nebeskom Ocu: smo već vidjeli najteža bol za Njegovo presveto Srce. nisam krvnik. zavapio da se uzme onaj kalež koji je za Njega bio odviše 35 . ISUS U MOLITVI D. kao što Isus mjeri suze i boli. taj način pretvori u kalež beskrajne slatkoće. ili mene izbriši iz knjige života". ljubavi. koja se gorko tužila Isusu i nazivala ga svojim njihove braće. koje je Opojan je. jer je pružen iz ljubavi. 5) postala riječ. izgriza rak. one. da bi dao svoju dušu kad bi to što si Ti molio za mene. Oče. "Hranio si nas kruhom suza i obilno napajao ispiju s Isusom. jer ga je sam Isus odmjerio divnom grijeh proizveo ili koje će još proizvesti u svijetu. koji. da Bog ne će grijeha na nijedan način i pošto makar duša i ne vidi uzvišenih nacrta ljubavi. koja očituje klanjanje. ljubio. "Kako je divno opojan moj kalež" Kao što je Otac pružio u beskrajnoj ljubavi najgorči kalež svome Jedinorođencu. među tolikim stvarima. tako mi i udijeli. već sve to prvi prinio k svojim usnama. da će se mnogi spasiti. jer je svojim uzdahom i bolje razumijemo tajnu našeg posvećenja. Kako možeš dopustiti. što očitovala i podložnost Veličanstvu Božjem i dosljedno me opaja. za koje je Isus znao.da se oduzme od Njega kalež. kada je gledao kako će njegova muka moju dušu koja je u pogibelji.neka bude . da se oduzme od njega kako kaže sv.sudjeluje s svetih usana Isusovih raspaljuje dušu beskrajnom željom. čija apostolska srca nisu drugo doli blijede slike toliku ljubav. koji bi bili inače propali. A koje su to duše. da će tolike duše propasti. On ne Opojan je. I radi toga On se silno žalostio. U stvari. Stoga te najplemenitije duše svome djetetu. Isusovim. da Ti uzvratim za Tvoju braće. kad mole. suzama. da će za mnoge mnoge ne bi dogodile bez snage Njegove molitve i zato njegova muka biti beskorisna. Ta On nije način bio na utjehu u Tvojem neizrecivom trpljenju u htio. ''Uzmi od mene ovaj kalež. da i ona priljubi svoje usne k tome kaležu. da propadne u vječnosti. kako ih npr. što se daje iz blagoslivljanje. koje razmišljaju o ovoj Isus je riječima "Uzmi ovaj kalež od mene" na poseban molitvi. žrtvi. to je ljubav. a sve. a je vidio. Isus odgovara: "Ne. to je bila. Duša. koje je On toliko koji će uništiti ovu dušu. "Oprosti im. se je On molio.1) Otisak božanskog dobra. kako se raspada od bolesti pružiti svojim ljubimcima. da se kalež. koji to Uzvišena molitva Isusova tako je duboka. kako suznim očima promatra zadavao toliko boli. već je ona opojni kalež nebeskih radosti. Daj. da se moja volja sjedini s što ne će biti za mnoge na spasenje. Oče. zahvalu i savršeno Opojan je." (Ps. Jer. pruža i pregorki kalež napunjen teškim bolima. I kao što je plod je onda moralo osjećati Presveto Srce radi propasti svoje Tvoje molitve moja dobra volja. Treći predmet Isusove-molitve. dok se Isus podvrgao odluci nebeskog Oca koji. baš za mene. da nam pomogne. Bog također pruža i Isusovog. koje se s Njim sjedinjuju. Mislim. da i patnja biti bez koristi uzaludna. vlastito njihovo tijelo. da moramo sami neće. iako hoće da se svaki čovjek spasi. budu badava prolivene? – O moj Isuse. da što u ovoj čudnovatoj zlobi ljudskoj. što molitva za mene ne će biti uzaludna. iako apostol priznaje.Njegovoj. 79. ali ne No. napunjen grijesima Duši. je meni odviše gorak. znade. da iz ljubavi prema Bogu i prema krvnikom. da sam Ti na ovaj kazne u paklu. zahvaljujem Ti. radi kojih je sišao s neba na zemlju. koju toliko ljubim. Kako nam Isus daje ovdje divnu pouku. Toma. dok ona ne priljubi svoje s Isusom u žrtvi i na taj način dolaze do vrhunaravnog i usne njegovom gorkom kaležu (Pjesma 1. koja ljubi. kojim će se sjediniti je neće njezin dragi poljubiti. Čini mi način molio. Isus moli. da propadnu čak ni oni zli. koje će se na poseban način spasiti snagom ove molitve Kristove? Možemo Po sudu nekih Svetaca na pr. koju ima metne usne svoje na kalež naših gorčina i da taj kalež na i najgorkiji kalež. da se u vječnosti spasim. jer “Oduzmi. da ona propada? svojoj prevelikoj ljubavi prema narodu usudio reći Kako možeš dopustiti." (Ps. Nadam se da Tvoja mogao učiniti bez grijeha da spasi duše vlastite braće. a neće se spasiti oni. "Kako je divan kalež. da će to biti upravo one. što će ga pružiti blagoslivljanja Gospodina. koji mu je se. koja hoće. kao da gledam Isusa. da krv moja i tolike moje suze Gospodinu. ili rastače Opojan je taj kalež nadasve zato.

36 .

kako veli sv. nastojati. Te bi duše morale Isus prolijeva svoju krv za sve i za svakog. kalež mogla herojski ispiti. duše svećenika. koji se Isusova radi propadanja i najodurnija profanacija! Plač iz ljubavi prema Njemu i prema dušama sjedinjuju s Isusov. da su najveći apostoli Njegova biti uzalud prolivena! Te duše morale bi bili potaknuti baš time. koje su mu najdraže. u Njegov naručaj. odabrane duše Kao što je Isusova molitva bila uslišana na korist onih Sigurno je da je za Srce Isusovo bila najteža bol. koji će toliko morati trpjeti radi Njega. koji je promatrao. Toma. I zato. da ćemo postići. Franjo Ksaverski. tu patnju. 37 . za koju je Isus molio. već prihvatila kalež Isusov i prinijela ga k svojim čistim da se prenese na drugoga. da Njegova krv bude Njime. koje se s Njime žaloste promatrajući beskorisnost je Ono vidjelo. a kad Tako se sv. razumijemo i da okusimo barem jedan mali dio ljubavi i Ona osoba. kada duša. jer On je uvijek uzalud prolivena. da umanji i sâm uzrok. Moj Bože. Hilarija. vidjevši. postigla je. koje je On sa sobom krv ne bude uzaludna za tolike druge duše. koja im vraća svadbeno ruho. da je velikodušno ispiju. A cilj. pogledaj. 2. možemo se nadati. kako tome one će druge lišavati tih plodova. da oni ispiju Njegov da te nikada nećemo moći potpuno shvatiti. koji za njih plaće. kada vidi. da ga popiju bez nepovjerenja. da će nam On povezao najsvetijim vezama. Radi toga nikada ne prestanimo moliti vječnog Oca: koja su već bila na rubu vječne propasti. duše. Te bi duše da se žrtvuju kako bi muka Isusova bila plodonosna. u kojem vidi 3. Razumjela je. ISUS MOLI "Oduzmi ovaj kalež od mene ali ne bez straha pred smrću. da bi mogli biti pušteni k da ne budu uzaludni uzdisaji Tvoga Sina. dok je bio dijete. No s druge strane mogli velikodušno ispiti kalež njegove Njegovo Sinovsko Srce. ne bude uzalud prolivena za njih. ovaj je kalež odviše gorak “ za mene. tako je i predvidio učinak molitve onih. Umnoži broj duša. da Isusova beskorisnost svoje muke za mnoge. Ako već ne vječnoj gozbi. da Njegova krv strane demona i predmet očaja za same ove nesretnike. one će s tim srljali prema paklu. koje je On ako se s Njime ujedinimo u molitvi i plaču. koliko će radi toga trpjeti Njegova ljubljena muke Majka. nije imao Kako je sretna bila majka Marija. Molitva Isusova i u ovakvom smislu jest najljepša i dostojna Njegovog preljubeznog kako ja hoću. što ga spominje Sv. da će to sudjelovanje u Njegovoj muci za Njegovu 1. slava kao Suotkupiteljice prvom redu njegova presveta Majka ljudskoga roda. Doista mi vidimo. kolike li patnje dati tu milost. da ćemo utješiti žalosnog Isusa. kada govori "Oduzmi ovaj kalež od mene". ovaj plemeniti i sveti Oče. mislio je na sve one. Isus moli. a kad tamo. ali ujedno i O uzvišene li molitve Srca Isusova! Tako si uzvišena. da molim Te. koje će potaknute spreman. Neka nam kalež.36) samoga sebe. molitvi. pregorki kalež beskorisnosti Njegove žrtve! I Pogledaj. a time ćemo i utješiti Srce Isusovo u za Srce Isusovo. da na njih izlije još više one krvi. dok On moli. pečat siromašnog nevjernika. znaju plakati same nad sobom. da i kao što je Isus u Getsemaniju predvidio učinak svoje mi osjetimo u svojoj duši svu gorčinu i svu bol Srca molitve. ali na nedokučivi način uzvraća za njezino prečisto mlijeko. da će i za ove duše krv Njegovoj patnji. da mole. makni ga. da bi i ostale duše. a u Majku biti najveća slava. toliko nježno. učini da Njegova krv ne bude nevjernih prijatelja. a muke Isusove za tolike nesretnike. ovim mislima i ako se one ne boje za svoj spas. bila je Njegova predobra Majka. Prema Sv. možemo se nadati. u isto vrijeme moli sa njih i za jakost. da se kalež. da će Njegova muka biti uzaludna također Njegove muke. kako se žalosno Stoga razmatranje o ovoj patnji Srca Isusova i ucviljeno obraća svome Ocu i iz dna svoje duše vapije: najpodesnije je. Ah! Čini mi se. odmakni ga od usana mojih!" Nastojmo. Srca. što su promatrali uzaludnost propovijedati i braniti u svijetu prava Njegove ljubavi. gdje će on biti predmet ruganja sa najživljom vatrom i nastojao da spriječi. najžešća patnja. I mi možemo misliti. da će sudjelovanje na Četvrti predmet Isusove molitve. koji je proizveo "Ah. raspalio u svojoj apostolskoj duši pečatom stići u pakao. neka barem plaću nad 30. Drag će mu biti povratak osjećaš prema Njemu. molitva Isusova. Zato Isus moli za Nju najobilniju milost. Njegovoj muci za njih biti najveća slava. On je vidio. morale plodove otkupljenja primjenjivati na druge. muka ne bude uzaludna za njegove udalji i odnese od njega. da oni popiju Njegov kalež. Isus je većma mislio na svoje miljenike nego li na 14. od pune vrijednosti za tolika od ovih nesretnih stvorenja. da bude dionik u bola! Njegovoj muci. pojedinog na sebi nositi sveti pečat Njegove božanske krvi. Tomi Isus je dakle usnama. kao Majci svih ljudi. a s druge strane uza sve to oni su koji im je za uvijek utisnut. da joj Isus molio za svoje miljenike. koju To će Njemu biti jako drago. Kako je bila sretna. I mi se moramo sjediniti s Isusom u Isusom. Toma. da tako mole. što je Ona prva nakanu moliti da se Njegov kalež odstrani od Njega. da je to bio najživlji izraz zahvalnosti Isusove prema Njoj. kako ona razdire i naša srca! Za ljubav. mnogo je patilo. kada je vidjela. kao da gledam Isusa. Isus je vidio. da Njegova posebno odabrao. da bi taj Po tumačenju Sv. Moram iznad svega moliti. kako ova bol razdire Srce Tvoga božanskog Sina. da se trude i kad tamo te će duše izdati Njegovu ljubav. Budemo li se i Oduzmi od svetih usana Tvoga jedinorođenog Sina mi našim suzama i našom molitvom združili s Isusom. tako se i mi spasonosno možemo nadati za neke duše. Isus. da ga blagoslovljena Majka podijeli novo svijetlo. da ih primi. bez straha pred bolima i kojim ga je hranila." (Mk. nego kako ti.

koji trpi i nisu imali prema Njemu nikakve sućuti. patnja "Kalež ću spasenja primiti i prizvat ću ime Gospodnje. što je On molio.) A to će biti i razlog. Tebe divna mučenika popeti do heroizma kao što su se popeli i moji mučenici. da i mučenici srca budu kojega nam On pruža. da i mi sami sve promatramo u to biti uzaludno. da bi i oni magli biti sudionici na uzvišene u svojoj tjeskobi. kada podnašali i najteže muke za Krista. Vruće molimo Srce Isusovo. nije mislio na sebe. koja je dana Gospodu. bude prenesen od Njega na Njegove "Što ću uzvratiti Gospodinu za sve što mi je udijelio?" najbolje prijatelje. da nas Gospodin primi i života. da se u njihovim srcima Čestitajmo s Isusom i s Njegovim mučenicima na toj obnavljaju mladenačke snage. Ničega se ne bojmo! Kad Njegov kalež. one će osjetiti. kao što su se i mučenici smiješili križevima i potpuno Isusova. Isus pomolivši se za svoju Majku. I kao što je On molio Oca. a ljubav će učiniti. uzdaha. Krv mučenika sjeme podnašali su najstrašnije muke s najvećim mirom. njih. budemo li upoznamo Isusa u času. štogod je molio. da im iskaže svoju ljubav. Mi moramo znati." Njegovoga Srca. da će se uskliknuti: "Ti. možemo se potpuno pouzdati u Njega i reći: neizrecivu gorčinu unutrašnjih patnja tj. 115. tražile ne samo sa dionici kod njegove muke. a još patimo. dat će im toliko jakosti. hoćemo li da uspješno utješimo onoga. Kralju slave. da i za nas uputi Ocu ovakvu molitvu. Kao što je kalež Isusov sadržavao svu gorčinu posve Njegov. doći ćemo do najveće utjehe za Svaki je korak i svaka. što i Isus želi. Što više znao je. da je punim suza gleda svoga Oca i govori: "Udostoj se Oče. klija božanskim životom u svijetu. No pošto je taj kalež Njegov. ISUS BUDI APOSTOLE "I nađe ih gdje spavaju.mučeništva srca. Ne obaziri ispunilo. tako je isto molio. da u braći. ako smo sigurni. da Isus. 20. mi tada ne mislimo na druge. živi sam Isus. da je ova slava srca. da mu se zahvalimo? krvnog mučeništva. kako očima zastrašivanjima . sav posvećen dodirom Njegovih svetih Njegove krvne muke. One će Ti dati najveću slavu time. kalež vječne radosti. 14) Bit će to kalež spasenja. koja su u nevolji. Sv. Isus je baš ovom molitvom isprosio od svoga Oca 31. da su na predivan način pobijedili strah pred smrću. što će divan način mučenike u svojoj žrtvi. Toma napominje. nego li primati. To će biti Promotrimo li s jedne strane. da svoje braće." manje mislimo na duhovne i tjelesne potrebe bližnjega. ispunilo sve ono. da bi mogle prinijeti svoje čiste usne Njegovom kaležu. Isusova molitva doista čudesno djelovala." Margareta. što milijune ovih heroja moramo u najvećem ushićenju sudjeluju u mojoj muci. da na njih bude (Ps. plašljive djevojčice." (Dj. Oduzmi ovaj kalež od mene! Objave Njegovog promotrimo li slabost i krhkost njihove naravi . iako je bio obuzet velikom davati. A će mu svojim nehajem zadati još veću bol. U to cvijeće spadaju i sve 2) Isus moli.35. Ambrozije. ono je toliko moćno. ali znajmo. prianjanje i zahvalnost. To je ono. 13. riječ Isusova tajna milosti i svoju dušu. kako opaža sv. koje su u svojoj plemenitosti. Pred ovim divnim prizorom se na to. Smiješiti će se križevima slavi. da je niknulo najmirisavije cvijeće u Njegovom duša moja Gospodina. O ovome moramo često razmišljati i moliti. a pružajući im svoj se preko njih spasiti toliki grješnici. da oni ne će imati dijela u Njegovim patnjama i da blaženstvo. već je početak te božanske blaženosti. kojoj je On na čudnovat način pružio kalež svoga unutarnjeg mučeništva. Velika je to pouka za nas! Kad nas svijetlu vjere. Sve se pružiti ovaj moj kalež mojim dragim dušama«. kojemu je od njih ne će primiti nikakve utjehe. jer pružiti pomoć i utjehu onome." Plačući sa mnom. žalosti i bespomoćni. da trpi i umre u svakom pojedinom od uskrsnuti na život potpuno božanstven. da njegovi mučenici budu one duše. da nas naš bližnji neće Molimo našu preslatku Majku za pomoć. To. Riječ Isusova ''Blaženije je Čini nam se. pa zato ako naša ljubav. iza Nje. Njegovih presvetih usana mi bismo imali pravo da se zastrašeno povučemo. što je osjećaju radi propasti herojski način u Njegovoj muci. Među to cvijeće spada sveta Marija koji je silan.115. dobit ćemo to priznanje i zahvalnost sa strane Isusove. mada je znao. koje nisu. hvali vojska. a s druge strane je rekao. Ovo unutarnje mučeništvo srca nimalo na se točno. jer On je svojom mukom sjedinio na mukama tijela. kada On diže iz sna svoje mislili na potrebe našega bližnjega tada kada smo sami u apostole i molimo je za prosvjetljenje i utjehu našoj duši. prenesen i kalež onoga drugog mučeništva . 3) Isus moli. jer mi učini velike stvari Onaj. Isus beskrajno žalostan namjerava što je iskazujemo bližnjemu ne naiđe na njegovo probuditi apostole. Tim više. On uza sve to hoćemo li da druge uzdignemo na viši stupanj vjere i hoće. molio se i Među to cvijeće spadaju i tolike svećeničke duše. da što bolje razumjeti i da nam neće pomoći. nebi imao na sebi tragova dionici u njegovoj muci. da to potrebno. već upravo s nekom svetom pohlepom. a tolike će duše kalež postigao je. Oni su je kršćanstva. drhtale pred Promatrajmo božanskog Spasitelja.ta toliko presvetog Srca nisu drugo nego jeka tog Njegovog puta su bila u pitanju nejaka djeca. slabe i mlake. na taj način postali najsjajnija obrana kršćanstva. a briga za potrebe bližnjega. bit će najzgodnije sredstvo putem kojega ćemo 38 . Naprotiv. izlije na nas obilje milosti. tako je također sadržavao i usana. Getsemaniju. za svoje učenike. Kriste. već na apostole premda je ovoj svetoj nadi i pri tome osjetit ćemo neko božansko znao. 1. kako su mučenici hrabro dragocjeni plod svete ure. zahvalnošću. Makar oni onda.iz svega ovoga moramo zaključiti.Zato je i ovom zgodom oduševljeno uskliknula: "Veliča to. da će sve ufanja potrebno je. jeka Njegove goruće molitve.) učvrstit će nas u bolju. da kalež (Ps. što su one tako bijedne. jer mučenici zaostaje za krvnim mučeništvom. dok i mi sami pritisne neka nevolja.

dok masa .'' (Lk. iako nijedne nije ulovio. puta dopustio. Zahvalimo Srcu Isusovu. one stigne odjek tužnog glasa Isusova. kada je broj ljudi. no. naravi.svjetina ostaje van Isus ljubomorno prekorava samo Petra. koje se nanose Srcu Isusovu. kad nikada ne će biti uzaludna. Za razonodu i za svjetovne igre gube se čitave noći. Opažamo. To je rekao njemu. naučimo To naglašava i Evanđelista. pa da tu kod Njegova 39 . O. Među njima bio je i onaj učenik. da apostoli spavaju.Svetu uru. to nam je do čitave noći loveći ribe. Bili su to oni isti. da se kadar da samo jednu uru s Njime bdi. ali biti s Isusom makar i najkraći čas. Za raskalašeno vjernih duša. da joj Gospodin ne će na križnom putu. da shvatimo. I nama time daje pouku. RIJEČI. da žalost proizvede ovako pogibeljan učinak. koji je razumjeli bol Njegova Srca. veselju. nije bio kadar.doći do najljepše utjeha. a naše odluke da donosimo u pomoći. kojima činimo dobro. postupamo prema onima. 26. Neiskazane njima osjeća sućut. zar bi bili Gospodina i ništa ne poduzimajmo bez Njegove pomoći. gdje veliku istinu. svakom. kada shvaćaju. 40) one se većim dijelom i odvijaju samo po noći. što više sa mnom?" (Mt. Duša se sve većma udaljuje od božanske da je sve to Njegov dar. da opravdavano pospanost u molitvi. da se Isus prekoravajući apostole posebno Bdjeti uz jedno bijedno stvorenje sate i sate. Ovu pouku daje i učvrstimo u dubokoj poniznosti. Getsemanija i uopće ne misli na Njega. Mi ćemo mu i opet zadati bol onda. da molitvu propustimo. njemu. Kako je čovjek slab! Bog nam može poslati ovakvu kušnju. tisuću isprika. da bi mogli spreman. kada kaže: "Nađe ih. a mi ne ćemo da s Njim makar ne ćemo dobiti plaće od onoga. da nije dostatna čovjekova volja. Koliki Petar je svladavao lijenost. da joj je molitva osjećaje sućuti prema Njemu kao i želju. pomoći. 3. kako je učitelju ljubavi i zamolimo ga za milost. koje istovremeno uništavaju i probudi iz naše pospanosti. što ga apostoli nisu poslušali ni na brdu Tabor. u bdijenju mira i ljubavi. to ćemo obraća na Petra: "I reče Petru". potpomogne višnja sila. nudio. da Kad primimo i najveće milosti. kada je vidio. koji će probdjeti čitavu noć na maskiranom se radilo o dobrobiti za njegovu dušu. no. koje je žarko ljubilo svoga Učitelja ali on se odviše Razlog radi kojega su apostoli spavali bila je žalost. 32. da baš sada Isus misli na nas. 26. ako je ne spavaju od žalosti. dušu i tijelo. da obavljamo . i da u njoj ljubavi i prostodušnim srcem. reče jednoga dana Učitelju: "Gospode! Svu noć smo se Sveta je ura na poseban način vrijeme zadovoljštine trudili i ništa nismo uhvatili. kako ćemo zadovoljiti niskim prohtjevima naše ljubavlju. Veliki ja znak Isusove ljubavi. da uživamo u Njegovoj slavi i u Njegovom 40). 2. mlakost i besanicu. da poniznoj i pouzdanoj molitvi. Takovi su bili apostoli. Koliko nam je zar niste mogli jedne ure probdjeti sa mnom. Ljudska nezahvalnost! No vrijednost ljubavi osobito u svetoj uri. Petrova obećavanja zacijelo su potekla iz pogledu. da i do nas noćnih zabava nije. koji se odmoriti svoju glavu na Njegovom presvetom Srcu. Radi jedne neuredne strasti žrtvujemo san i odmor. što nisu s se radi o duši. a kad tamo on nije bio Naša slaboća i bijeda neka nam posluži.5) Za probitke tijela za ove teške uvrede. Petar je znao bdjeti po moći. Promislimo kako je Isusu bilo pri duši. kako računa sa nasljedovati Njegove divne primjere. Isus se tuži na apostole. kada 1. da Isus misli na njih. Augustin). a koji nas ne da ne zapadne u materijalni san i to baš u času. 5. da nam pritekne u pomoć. osjetimo poseban čar. da u našim srcima raspali žalosti duša gubi hrabrost. Kako Isus postupa s apostolima. da tako slasti onoga mističnog sna barem njega bi morale potaći. 45. A svrha tih Presveta Djevica neka nam udijeli milost. da te nama Isus učeći nas. kojima se je pokazao u sjaju svoje slave Isus je bio ražalošćen. no on uza sve to prema čas prije počivao na grudima svoga Učitelja. da se tijelo odmori. za Njega. Neka nam udijeli milost. da su na to pomišljali. da će sve učiniti. njime bdjeli. Zato i nesnosnosti teško. ako na sve ovo budemo mislili. mi još uvijek se naučimo sve raditi većom i čišćom nakanom i s mislimo. ne gubi u vlastite snage. pa i najmanjom žrtvicom. na nas lično. već moli za milost. Po primjeru Isusovu. Kakovu je bol radi toga moralo osjetiti Srce dobro. ne će biti moguće.'' (Mt. da budeš brz i spreman! srca. zaspali? Ne! To bi bilo nemoguće! Budemo li i mi mislili (Sv. Uvijek se uzdajmo u se žalosti radi njih. dok god radimo iz čiste nas je pozvao. pouzdavao u sebe! Iz ovoga. Koliko smo puta i mi mogli poput Ivana mistično da je pripravan trpjeti i umrijeti za Njega. vječne smrti. kada nešto Gospodinu Bogu radi toga odvažnosti i ne odustani od vježba u duhovnom obećajemo. koje ljubimo. kad bi Isus mogao imati izabranu kitu Koliko se puta ponovio ovaj slučaj. "I reče Petru.) Često puta se događa. Naći ćemo tisuću isprika. kaže Krizostom. dužni smo činiti dobro. njegov Učitelj stenje od bola. spavaju. Učenici spavaju. da ga slijedimo beskorisna i pričinja joj se. u našim najtežim časovima. baš obratno. ŠTO IH ISUS REČE SVOJIM APOSTOLIMA "Zar niste mogli jedne ure probdjeti veselje i uživanje nijedna žrtva nije preteška. Uslijed Molimo Srce Isusovo. koju smo učinili za Njega. pa da nas Njegov glas su uzrok teških bolesti. Sa sobom je uzeo upravo one revnije. kome činimo tugujemo. Da su apostoli pomislili. da nas svlada mlakost i lijenost. jer se on jedini od njih hvalisao. kaže Sv. čak ni onda. a to samo zato. a oni nam ne uzvraćaju. Učitelj njihov i Isusovo. 22. da ili kostimiranom plesu i tu udisati klice vremenite i bdije niti jedne ure s Isusom. tada se bojimo i najmanje žrtve.'' (Lk. Bernardo. kako nas gleda svojim blagim okom. a oni i opet budemo predali mrskoj mladosti u duhovnim stvarima. Isus je žalostan. Kada osjetiš. koji nam je toliko potrebit za život tijela. pomišlja. koje bi se okupile u svetom bdijenju oko Njega. kad se dobročinitelj ih po nekoliko puta budi. da se nikada ne pouzdajemo odviše spopada lijenost i mlakost.

) poniznost. nije svijetla.Srca zadobiju nove klice života za sebe i za svoju se onda duboko ne usiječe u našu dušu i zadnja Tvoja zalutalu braću. Duh je spreman. znači pasti. umirati u Tvojih poziva. pouči. koga uvijek u sebi Isus je često puta preporučio i apostolima i drugima. " (Luka) jer bdijenje je nemoguće zemlji. koja ne može davati molitve. "A što vama kažem. a sudjelovanje milosti u Anđeoskih težnja i prljavih nagnuća. treba bojati dubokog pada. a moglo bi se reći. Drugi su spavali." (Mt. to je za nju smrt. kažem svima: Bdijte!" sav život neprestana napast! Tako govori Sv. te ponizujućih. živosti i poleta svoga duha. U nauka. Sve izvanjske napasti nebi ništa žive baklje. našim ušima neprestano mora zvučati slatki glas Isusov. koji dolaze iz samoga Tvoga srca. ako nas Ti. kad mi sami po sebi i po svojoj prirodi ne bi bili Getsemanija. kako je mila Gospodinu ponizna Naprotiv. da nakon tolikih revnosti. čovječje volje sa Božjom milošću. A koliko ih Božansku pouku? I. da nisu površni) da bi mogli bolje razumjeti ovu ponovnu i dragocjenu ismjehuju ponavljanje istih molitava kao da bi to bilo Isusovu molitvu. nego da se neprestano obraćamo Onomu. da se k Njemu utječemo! Bolno iskustvo spasenje.. kojega im je davao. 37) No ovdje On opominje posljednji put! Što Pa. Tereza. to se većma." (Mt. nosimo. u kojemu je toliko puta naglasio potrebu braći za njihovo dobro. duh više uzdiže. Molimo našu predragu Majku za novo rasvjetljenje. Površni i oholi ljudi (ne bi bili oholi. duboko zasijeca u naše duše. Daj. o mi bismo tada mogli Pospanost i rastresenost kod mnogih u ovom svetom zaspati i naše bi se svjetiljke mogle ugasiti. Bdijenje i molitva najmoćnija su sredstva za vječno koji zove. koju je On izrekao apostolima u svojem zadnjom Sva moja savjetovanja i nagovaranja. no tijelo je slabo. 39. . ako je život neprestana napast. sreće.) Ova oprečnost između duha i tijela uzrok je svim živu vatru ljubavi i zadovoljštine. da i te duše Isus nikada ne prekori: Zar niste mogli zemlju. siromašne naravi. ako ne opetovati iste riječi. makar i težili za dobrom. posebno apostolom molitve na svoju korist i na korist tolikih duša. kod Njegove prijatelje kao kratki sadržaj Njegovog divnog kojega ćemo uvijek dobiti pomoć i potrebnu zaštitu. no tijelo je slabo. a njegovi apostoli zar će spavati? A upravo je tako bilo. uspomena. jer takav je već sam po ako se ona gasi. i taj je bio izdajnik. (MK. 43) Moj Bože! Da se barem to više ne ponovi! Srce Isusovo zapali Isus kaže! "Duh je spreman. čudesnom vatrom Tvoga Srca. da zaboravimo na ovu Tvoju tišini uz svoga Boga svoje vječno spasenje. da izda svoga Učitelja. Moj Isuse! Zadnje sjećanje na dragu osobu. koje će gorjeti u blizini euharistijskog značile. da ova Njegova zadnja opomena bude za drugo. milošću bez milosti. svetogrdno bdije. što se molimo. Među 3) Isus govori o slabosti i krhkosti naše apostolima samo je jedan bio budan. one. ne probudiš i opet ima. da se takovi ljudi rugaju molitvama Crkve. što ih dajem svojoj govoru. da ga đavao napastuje. koju nam ostavljaš sa suzom na oku! Zar ne. duše duguju ovim svetim noćnim časovima provedenim u mogla navesti na to. 13. pospanost? Udijeli mi duh molitve! Daj da postanem To je kratki sadržaj čitave nauke Isusove. Neka se nitko ne pouzdaje u svoje snage radi svoje 2. A 40 . ako ne gori. ove su molitve mile Gospodinu. On hoće. (Mk. Za svjetiljku izgaranje znači život. da bdijemo i da se plemenitosti. Bdijenje treba da je popraćeno molitvom. Nije onda čudo. Radi ovog unutarnjeg neprijatelja. 26. Dapače. a potrebno. slabi i uvijek skloni na zlo. Sudjelovanje volje čudnovatih oprečnosti. težnja prema dakle uvijek moleći. Bernardo. tko se ne laća molitva slično kao i svjetiljka.Gospode. da je da bdiju. Bdijenje i molitva rezultat su sudjelovanja potvrđuje nam ovu činjenicu. on goruće svjetiljke. da ne padnemo u napast. da bdijenju razlog je. da nas litanijama. da zapadnem u mlakost i životom Božjim. Euharistijska su bdijenja veoma plodonosna. "Bdijte prema nebu i mračnih. jer ponizan i siromašan čovjek ne zna. da mogu živjeti i korist ulagati sa život jedinu Tvoju riječ: "Bdijte i molite!" Na taj ću način moći vječni.. kojega si donio na. da Isus posebnom ljubavlju gleda na poslušamo Tvoj glas. Tinjati u molitvi znači lagano. Isus nam savjetuje. zar je moguće. u dušama Tebi posvećenim onu 26.. koje bdiju s Njime i za Njega. pa mislio on da je svetac. Na isti je način i sebi najgori đavao. naš je život pun napasti." "Tko ne moli. Kolike da bi nas naše oholosti ili naša lakomislenost ubrzo. ISUS PONOVO MOLI ISTU MOLITVU "I opet otišavši pomoli se rekavši iste molitva i u opetovanju se naime očituje riječi". puna duhovnom životu. ne preostaje nam više. Samo bdijenje mora biti jedna Petar Krizostom kaže: "U napast pada onaj. žarke i bdjeti sa Mnom ni jednu uru? Juda ne spava.) Moj Bože! Ti me toliko molitva mjerilo našega duhovnog života i naše apostolske potičeš na molitvu! Zar je moguće. Sv. a prestati moliti znači prestati živjeti ljubavi. I zato ne bez molitve kao što je nemoguća i sama suradnja sa laćati se molitve u ovakvim slučajevima. s postati pravim apostolom Tvoga Srca i tumačem Tvojih kojom se dijelimo. 1) Isus opetuje istu molitvu.. Kamo srcu našemu onaj čudesni oganj.. u svojim apostolima. neka se sve to spoji u jednu jedinstva s Njime. Kakvih sve oprečnosti. Kako da osjećaja ljubavi i bola! 33. pa da tako i naša srca postanu prave. ima u našem siromašnom srcu! dolazi do izražaja u bdijenju. krunici itd. Preobrazi te duše u našim napastima. koje su se duhovno preporodile čudesnom ne razbuktiš odmah plamen naše svjetiljke u našem srcu snagom ovakvoga bdijenja. "Jer ih je svladao san." (Sv. 41. velebnih ushita molitvi. nešto nisko i nedostojno za plemeniti ljudski duh. koji nas opominje: "Bdijte!'' Podaj onaj mali broj duša.

Ta. saobraćamo s ljudima. No pred Bogom. primit ćete.. Htio je. mi upravo radi toga treba da opetujemo i dostojan Tebe! Međutim. da je postao slabim i bolesnim!' 2) Isus nas poučava. da Bog često "Ljubav ima samo jedno geslo. nehaj." (Mt. jer ljudsko srce u času ljubavi ili. postati božanskom. riječi. Radi srce ne zna. apostazije naroda. ovako. jer misle. pa da se i ja naučim ljubiti i tješiti uvjeri. koje ne treba naših riječi. da ne razumijevanja kod tolikih duša… Oduzmi hladnoću i poznaje Božjeg srca. Gospode. duša. što ih naše riječi mogu dirnuti. da kažem. kojeg je On najuzvišenije litanije ljubavi i boli. ANĐEO TJEŠI ISUSA "I javi mu se anđeo s neba i hrabrio nas pouči kako će naše molitve uvijek ga. ja ću ih sa mnoge svoje riječi. Zato i naučavaju učitelji duhovnog života." Svjesni svoje bijede. boli i ne koje ne vjeruju u Njegovu. toliko ljubio. 18. opetujmo s Njime uvijek istim riječima: MOLIO SE ISTO GOVOREČI . Tko nevolji — oduzmi je. žalosti. sve što zaištete u molitvi vjerujući. Oduzmi! Oduzmi prezir. makar jednostavna i Gospodinom.) Za dobru molitvu nije potrebna rječitost pred Getsemaniju. prije nego li ga zamolite. Prava i duboka patnja ne izražava poniznijom i nemoćnijom. Cijenimo ovakvu molitvu! Služimo se njome s tuzi i kada je sigurno mogao da se moli i na drugi način. Tako će moja molitva. On zato poduzima neobična dokazna sredstva. kako si ih Ti ponavljao u svojoj muci u 6. pa da to Isusa. Isus u Getsemaniju žrtva je i najveće ljubavi i Prihvatimo stoga ovaj jednostavni način molitve. na samrti.) Isus nam daje uzor molitve. po takvoj molitvi doći ćemo do najvećih milosti. ni za utjehu. Da. da će biti uslišani za metneš svoje iste riječi na moje usne. Ona je smetena. daj da upoznam tajnu utjehe. a osobito u času obraćamo poniznom molbom i priprostim vapajima. poniznim jecajem ljubavi i boli. koji poznaje naše 3. jer Lacordaire." (Lk 22. kada bude i moj. milostiv budi meni doveo u teške i gorke patnje u nakani. koji pred vratima hrama nije znao drugo nego opetovati Duša uronjena u tamnu noć tuge. kada je rekao: "Doista vam 1) Isus je dopustio. da mi za molitvu dostaje samo ljubiti Bogom. Tako je radio i Isus u iskuša. koji se toliko brine za ove divne primjere! svoje učenike. Htio je. prigodama npr. ljubav! Njegov "Fiat" neka zna drugačije govoriti.mi i nijesmo drugo do li puki prosjaci pred svojim veseo. svetogrdnih zlatnim vezom beskrajne ljubavi . da je pročisti i grješniku''. koji se toliko ponizio. ono hoće neosjetljivost mojega srca… I ako je moje srce u tolikoj naše uzdahe. bude. da ne pozna. Augustin kaže:«Svi smo mi prosjaci pred i plakati. da mi saopćiš svoje uzdahe. (Lk. da nas anđeo pruža Isusu. uvijek iste riječi ljubavi i bola. koja se nalazi u tuzi. kad bi se i puta nekim dušama oduzima mogućnost redovne molitve neprestano ponavljalo. toliko će se većma Gospodin se biranim frazama. kad znadem. ta duša u takovom stanju nije kadra. sagnuti nad nju i dovesti je u nježniji odnos sa sobom. No. Sv. da meditira i Getsemaniju. a ipak je više volio. da nije tako teško biti uza Te! Kako sam 34. ponizno. moljenja. kada lagana.13).) biti uslišane O. uvijek draga i uvijek lijepa. samo zato. pa i oni najsvetiji On se snizio do naše slabosti i molio se na onaj način. mnogo prostodušnosti. I baš radi toga nam Isus opisuje molitvu siromašnog carinika. kada molimo. hoće da ih uzdigne do višeg i božanstvenog načina uvijek je stara i uvijek nova. koja najviše svih ljudi i svih anđela. na času smrti! Isuse moj. Uvijek jedna te ista riječ iz ustiju majke. da ga anđeo tješi. i Bože moj. milosrđe! Isuse. kada je bio u najdubljoj grješnika. da bude siromašan i bijedan nama da se moli. On se formalno zakleo. podlih otpada. da izrazi različite misli i osjećaje. da obratim i osvojim one duše. 43. molili su se na ovaj način. jer su ljudi neznalice. vapaji toga On se i služi molitvom siromašnog i poniznog su uvijek mogući. da si Ti zadovoljan ponavljamo iste riječi i iste uzdahe. nikad ne bi bilo dosta'' kaže i čini. kada vidim. kako će naše molitve uvijek biti uslišane. koja nam potrebe. ona je obični vapaj i jecanje duše. Da Tvoje veličanstvo traži od mene birane Bogom. kako bi ona htjela. u vremenu i vječnosti! pomislim. u životu. saobraćati nam ga pruža božanski Patnik. što vam treba. Koliko se većma pokaže duša u molitvi A tako je i u patnjama. Tako nas je i Isus učio. da mnogo kao neznabošci. što dolazi iz moga srca. Opetovao je uvijek iste riječi i iste uzdahe! Koliko li budi mi Isus i Spasitelj! Gospodine smiluj se! Slijedimo ljubavi! Kako je drag. moj govor. traži se. bolje nego li i mi sami. koji se dižu iz bijednog i poniznog srca. što najdublje boli. da mu se je uvijek moguća. naš učitelj. 7. Sve moje patnje neka budu Njemu osuđuje ovakav način molitve pokazuje. Gospode. osobito u nekim stanovitim koji je uvijek moguć onoj duši. jer zna zahvalnošću primiti i opetovati: Uzmi …Fiat …neka Otac vaš. Kako sam veseo." 41 . da prođu kroz oganj najvećih patnja. koju jo Bog samo riječi svoje bijede: "Gospodine.te su riječi izdajstava. koje. "Kad se molite ne govorite jer si se Ti sam udostojao. neka posluže. Zato i Isus. da mu se moli daruje jedan mali djelić svojih patnja. Ne povedite se dakle za njima. a za ljubav. svjesni toga. koju Izgleda nam. On je mogao na tisuću načina. Ljudska umijeća mogu nam poslužiti.. da je Isusu mnogo stalo do toga. onako. ljudskog srca. gdje bi ih mogao naći? Kad bih govorio jezikom da je i sama riječ ''bijeda" upravo ona riječ. postigne. da uzme grijehe naše na sebe. oduzmi s usana Tvoga to je najdivnija kruna od najdragocjenijih bisera spojenih preljubljenog Sina kalež tolikih gorčina. moj Bože. da je ovaj način Kadgod budemo s Isusom molili ovako jednostavno i moljenja svojstven ljubavi i boli. Veliki ljudi. UZMI… NEKA BUDE… oduzmi. sveta Majko. nedostatak Tko osuđuje ovakav način molitve pokazuje. iste riječi: uzmi kalež ovaj… Neka bude volja tvoja. I ako nam On u Svetoj uri sa svojim Ocem. ne bi bio dira Srce Božje.

koje više vrijede nego li Ne! Što više. da je bio uslišan. niti Na ovakav način biti ćemo zacijelo i mi uslišani u zmiju. doista ne pozna granica! nju su vjerovali i apostoli. Majka iz Evanđelja nije isprosila zdravlje za Na ovaj drugi način nebeski Otac uslišao je Isusa. Prije anđelovog dolaska. te nakon što je iskušao našu vjeru i naše od njega zatražili i nisu mu dali prilike. što nas pozajmi tri kruha. patnjama. Prije su bježali od osramoćenog svoga Učitelja. 7. da uz ljubavi. On je na neki neusporedivo veće od njezine nade. On popušta poradi dosađivanja muče. Njemu može pružiti. Prije su se predali žalosti i nisu se znali po anđeo tješitelj jesi Ti sam i anđeo. kako je Isus molio? (Dj. anđeo koji će biti prisutan u svim kušnjama i kalež muke Njegove. koji su se pouzdali u riječi i Ti si ovim nježnim činom ljubavi i meni očitovao i primjer svoga Učitelja toliko. On zauzima stav svećenika. da kadgod se budemo u pjevale pobjedonosne pjesme. nakon spasiti ne samo onu dušu već i tolike druge duše. Druga neka duša da On taj kalež uzmogne do dna ispiti. koje će biti krvavog znojenja. Prije dolaska anđelova. u časovima pospanost. One će pogaziti svoje riječi. I kao što su apostoli okrjepljeni čudesnom jakošću za Međutim apostol tvrdi. moj Isuse! Tvoja ljubav.) Naveo je i dirljiv primjer Oca. dirnut samilošću čovjeka. 22) . ne smeta! Isus jako dobro zna. da su se radovali u pokazao anđela tješitelja u svim mojim patnjama! Taj patnjama. kada on Njegovo Božanstvo? No. i sa strahom pomišljali i na samu pomisao o 2) Isus nam pokazuje najsavršeniji način Njegovoj smrti . radi koje. pružiti svome djetetu kamen. da učini sve. kojim će nas Bog uslišati u našim 16. dok oni trpe. no izlijeva.poslije pak veselo su dolazili pred Vijeće. mučeništva. da tješi Isusa. kao da Isus nije bio uslišan. da Ga Naš božanski Učitelj daje nam slijedeću pouku: U tješi obično stvorenje.da im dokaže velikodušnost. Katkada će se pak On zadovoljiti žrtvom njegova (Lk. I stvarno. objavu. milost. (Mt. vjerovali. jer su patnjama. 5. (Iv 16. koji neće svoga Sina.22 ) Iznosi nam i sliku našim molitvama. na koja idu za Janjetom. a drugi se pak način Mi se pak ne smijemo zadovoljiti time. koje su svojstvene svećeniku. naše patnje. ako ga zamoli kruha. što mi sami sastoji u tome. ako ga zamoli ribu." (Heb. 41). koje su postale žrtva s Isusom i za Isusa. koja mora da osjeti svu težinu i strahotu žrtvovanja. već se i toliko ponizio. 24. nju ostane na njenom putu progonstva dragi njezin anđeo. odalečiti od nas boli. kojemu se nebo raduje. No ništa za to! Jednoga će dana otpor protiv boli koja Ga je dovela do agonije i do saznati za misterije milosti i ljubavi. Prvi se način sastoji u tome da nas Bog koju svijet dosada nije čuo. da Ga u času. kada je napušten od Boga i Dosada si bila žrtva. što se samo oredidimus caritati i mi povjerovasmo u ljubav. to ga ne sprječava. dopušta. a odsad dat ću ti. pjevali pobjedonosnu pjesmu Božanskoj svoju smjernost.) Kako da protumačimo ovo Žrtvi i božanskom Svećeniku. da iskusila svu onu strašnu odbojnost. Nevjerojatna stvar! Zar je moguće. Ali taj će sin biti anđeo svojoj se sa suzama molio. Druga utjehe. A kako ga tješi? Zar će bili smatrani dostojnima da trpe sramotu za ime Isusovo" možda oduzeti od Njega gorki kalež. Ovdje nam se može činiti." Drugom dokazima On još nije zadovoljan. Ovaj drugi način neusporedivo je bolji od prvoga. ljubav. Ponekada će Bog. kod Njega započinje onaj jaki prolila toliko suza. To je himna žrtvi i ljubavi! jednostavno riješi tih patnja i boli. što su Anđeo dolazi. Da nas utješi." (Apok. najljepši govor o muci Kristovoj. Na njih se mogu patnjama molili ponizno i pouzdano. pa zato su i zapali u Getsemani moga srca u najtežim časovima. Sin je umro. 14. Čudnovati su putovi ljubavi! Et nos presretan. a kasnije. ali mu je pružio osjetljivu pomoć. tako su isto tokom vjekova tobožnje proturječje? Eto i ovdje nailazimo na novu odabrane duše. i najveći blagoslov na čitavu zemlju. ljubavi! On nas uči. a koji joj je davao utjehe. dali ih Bog doista čuje. Divnih li riječi. patnjama njenoga ovozemnog života. i pjevali su novu pjesmu. 3). "Ali oni otiđoše ispred Vijeća radujući se. kako će slabe duše doći u napast. da posumnjaju u to. koja će uvijek uslišiti naše uzmognemo predano i velikodušno podnašati svoje prošnje. na taj je način Otac uslišao 42 . no kasnije. da dokaže odabranim Sretnih li duša. da u samom mučeništvu osjetiš Zar nisu bezbožnici izrabili ovu činjenicu. Možda će te suze način odbijao od sebe kalež svoje muke. da nam On dade snage i jakosti. Eto. već treba da postanemo i apostolima ove vjere u patnje. je što Ga je anđeo utješio. da se udostojao uzeti na sebe sve ljubav. no postigla je da uz nju bude nakon utjehe. kudgod sigurnošću biti uslišani. da u svim našim vapiju k Njemu i On je znao. 21. kada Bog bude šutio. da ga do dna ispije. koja je svojstvena jedno stvorenje može pružiti utjehu svome Stvoritelju? žrtvi. postoje dva načina. istinitost svojih obećanja. On se na to zakleo i sigurno ne ono pođe. nego da nas još jače zgodom će nam pak reći: "Naprijed. No. dok mu svoga sina. kojima Bog usliša molitve na ovaj dušama. kako će njihova molitva uvijek biti uslišana. U O. "Bi uslišan za mučeništvo. što je dopustio. On se smatrao žrtvom. On Ga prihvaća od Oca beskrajnim zanosom opet duša možda nije postigla svojom molitvom. On ne samo. 5."Daleko to od Tebe. izvršuje uzvišeni zadatak. reći će nam:"Dosta! Izvršio si svoju žrtvu. 22. 21. koji je kralj anđela. svakoj našoj molitvi uvijek moramo vjerovati u ljubav. anđeo Mu pruža kalež. Otac nebeski nije Mu oduzeo gorki majci. koga po noći uznemiruje njegov prijatelj da mu obzirom na našu slabost.. kada molitvom 3) Isus nas poučava. nakon neće možda doživjeti obraćenje drage osobe. Gospodine!" (Mt. kudgod ono pođe tj. da su dostojni trpjeti sramotu radi Njegovog Imena. kada mu se molimo u našim žrtvovanja i svake vrste mučeništva i pjevaju Mu pjesmu. oni su osjećali u sebi svete drhtaje duboke tame i tuge. da vjerujemo u ljubav Isusovu. 5) Apostolima govori.) Sa svim ovim i ja sam je primio kao da si je stvarno izvršio. polaze putem nas Bog može uslišati. da će biti najveća muka za molitvama uvijek moramo vjerovati u Njegove miljenike. draga moja dušo! uvjeri.11. i koji da će Njegova ljubav biti ismjehivana sa strane ljudi. da još ništa nisu Abrahamovom. koji će doći do mene u molitvi uzdići do Gospodina. da zaniječu neizrecive radosti. da ćemo uvijek sa primijeniti riječi Apostola: "Ovi idu za Janjetom. a odsad ćeš biti svećenik! Dosada si ljudi tješi anđeo. da može prinijeti svomu Bogu dar. On drugi način! je dobro znao.(Mt.

43 .

jer On kako kaže Sv. kada vidiš sve ove divne plodove Tvoje vrijeme svoje muke bio utješen od anđela. "Anđeo. moj Isuse! Iako pokvareno svoju pozornost i svoje srce. na kojeg je Isus svratio glas. kada prestanu sve mržnja. pažnju na one divne učinke. Isus svršetku pak svijeta. Anđeo tješi Isusa na taj način. i same anđele. mi ćemo na taj način Njegova muka. što je bila najbolja kćerka zadobijemo milost. kako smo vidjeli. od njih ima najdivniji sumnje stoji da je prvi predmet. što se nalazilo u ne će odzvanjati drugo osim pjesme zahvalnice. To su duše djevica. povezana s Njime u Njegovom kraljevskom Svećeništvu. čistoće i ljubavi. Svaki od njih nosi na kojih je On potpomagan od anđela došao do utjehe. makar nije dobio odgovora." "Ovdje nam je. da mu steknu nove trofeje slave. što ju je primila radi svoga anđeo ukazao na plodove Njegove muke za veliki dio Bezgrješnog začeća. mi ne božanske krvi. a osobito u svetoj uri. nama za utjehu da je za ljubljeni Isuse. da ga tješi jedno stvorenje. da i mi postanemo. je bila najsjajnija slika Presv. kojoj On ide ususret. kojom je primio ovu utjehu. nastavljat će tijekom vjekova slavu Tvoga uskrsnuća. Na da je zaslužio. kaže Sv. Za Srce Isusovo bila je ljuta bol. Štogod stvari svoje apostole. jer je bila stvorenje. Tebi. On je bismo mogli dati Isusu kao zadovoljštinu za Njegove isto tako saslušao riječ anđela. da će Njegova muka za mnoge duše biti Vidio je. što mu najizrazitija slika Presv. ipak je pitao neke kakovu Mu je pružila Njegova presveta majka. tješiteljima Isusu u njegovim patnjama. No Bog je odredio. anđelima Svevišnjega i slika Duha Svetoga. da Mu iznese volju Očevu i da mu obrati i uzvišenijega nego li srce Njegove drage Majke. mnoštvo duša sabranih pod Marijinim plaštem.43) Trojstva. bude i tješen. da nam pomogne. što će nastupati kao sjajna slika Njegove oholosti. koje su moćno čudo. koga ti tješiš? Zar ti neznaš tko je On? Zar ne znaš. Ponovno nam se očitije mudrosti. Sigurno je da anđeo nije ništa mogao reći Isusu. Iza Marije ide beskrajno mnoštvo tješitelj ne može prodrijeti u Njegovo veličanstvo. To su Augustin. ništa Mu ne bismo mogli pružiti boljega vidljivi način. po kojoj se je utješilo srce Isusovo izvršiti najdivnija djela milosnog života. da bude orošen krvlju Sina Božjega. iako je sve znao. koje idu iza Marije kao majke. tako je htio da radi nas uvijek i mi Isusu. I kao što je zadovoljila za sve Njegove patnje. da beskrajno mnoštvo duša. No dirnut Isus na svojoj dragoj Majci. Sveci se nisu mogli nadiviti ovolikoj anđelima tješiteljima. Veseli se. Sve je ove čudesne biljege promatrao pa zato je Njegova žalost bila veoma velika. što će u šutnji poznatoj samo Bogu. da priteče u pomoć proizlazile od blaženoga gledanja i od ulivenog znanja. ga"(Lk. Trojstva. Ona je bila slika nebeskog Oca. To su duše mučenika. što se udostojao da trpi za Djevice. prosvjetljuje. ali s druge strane ono se utješilo." Divne li pouke za nas. Gledaj! Svaki od ovih nebeskih cvjetova smijemo biti toliko smioni. Bernardo. koje će proizvesti strašna Prinoseći Isusu Srce Marijino. molim Ti anđele. da Mu te je ujedno postala i pravom majkom svih ljudi. kada je ono majka vječne Riječi i najčistija zaručnica Duha ljubavi. KAKO ANĐEO TJEŠI ISUSA "I javi mu se anđeo s neba i hrabrio čudnovate darove. 35. Svaki. što je ona sposobnost.postat ćemo Isusovim Bonaventura. euharistijskom Getsemaniju . što je zahvatila Njegov duh u strašnoj i ljudima. što u sebi beskrajna dobrota Isusova. Presveta majka Isusova bila je prva. što će zanosno ići po svim nas i s nama i što je dopustio. komu je bila Molimo našu dragu Majku. Reci duša. koju je anđeo pružio Isusu. koje je uvijek spremno. Ivan Krizostom. Marija je postala kraljicom čitavoga svijeta. kroz koji će ući zraka svijetla u sve ono neizrecivo blago dobrote. Božanski Otac. pa da slika Riječi Božje time. No. putovima krvnog i nekrvnog žrtvovanja. tješi Onoga. Veseli se moj Isus se udostojao objaviti. Toma. što će postala prvim tješiteljem njezinoga Isusa. prva koja je ga moći utješiti u muci. predvidio. što će ići do 2. jer je bila što On već ne bi znao. koji mu se prikazao na beskrajne patnje. kaže Sv. što je bila 1. podijelio Mu je po anđelu možemo samo tepati. nježnosti prema svim najdublju tamu. Promatrao je sve dragocjenosti i će se s Tobom sjediniti svi Sveti u zahvalnoj žrtvi. Čestitajmo Mariji. Bože. što će Ona postati majkom Božje Riječi. koja nam daje utjehe u našim kriju bijele ljiljane sa poljana i čisto cvijeće rajske križevima i poniznost Isusova. zadržao sakrament ljubavi svoje prema ljudskom. kada je uzvišenošću po punini milosti. koje je iz najbližeg izvora hvatalo žarke zrake božanske ljubavi. unišla u najveće tajne božanskog života na vrlo intiman način. koji je niknuo iz nastavlja Tvoju muku. da je On sam Tješitelj?" "Onaj. u kojoj prečistom Srcu Marijinu. a bila je shvatili tajnu utjehe. Vidio je da je Marija baš time. Vidio je anđeo otvori prozorčić. koliko je to predočuje divne plodove njegove muke moguće jednom stvoru: najbolja kćerka nebeskog Oca. komu se U tom istom času reda se pred očima Isusovim anđeli klanjaju. po kojima se Marija uzdigla iznad svih stvorova i po kojima. U zajednici pak s Njime u žrtvi svijeta. kaže Sv. i ako taj isti anđeo kao 3. u svakoj nevolji.22. divan primjer poniznosti i moćan lijek našoj duše svećenika. dopušta. oko Tebe je promatrao sve blago nebeske ljepote. s druge strane izabrane Tvoje duše njegove predragocjene krvi. To su duše apostola. bude manji od anđela. da svrati svoje misli na one predmete. da je Ona nadvisila sve anđele svojom beskorisna. Ona je bila najdragocjeni cvijet. Bez sebi tragove Tvoje žrtve. Isus. dolikuje 44 . onakvu utjehu. rodu i kao je u višem dijelu Njegove duše sve radosti. Pružajmo utjehu Isus htio biti žalostan radi nas. To su duše pomirnih. To su stvari. Bila je cvijet takove ljepote. da tješe Isusa mi. krajnjih granica zemlje da utaže svoju božansku žeđ. da pjeva slavu. kako bi slava. bila Njegova predraga i nezahvalno čovječanstvo tijekom vjekova hoće da Majka. poniznosti Isusovoj. da ispitujemo razloge putem poprskan je crvenilom Tvoje krvi. "Ponizni Gospodin s poštovanjem” i zamijeniti onoga svetog anđela u mističkom i poniznošću prima ovu utjehu od svoga stvorenja kaže Sv. Ona je postala na taj način kao neki živi mračnoj noći. o kojima mi njegovom molitvom. što ćeš ju dati Ocu na vječnom Sionu.

Jer Bog je ljubavi i samo čista a) Najprije u tome. ostavio je anđele. da se osobe. eto odsada hoću. kako u rukama drži kalež Isusov. a posebno plodove s obzirom na Da mognemo pružiti utjehu Srcu Isusovu. jer će oni 2. koliko to do nas 45 . kad se On toliko ponizio pred nama. 27). je izgubljenu ovcu pripustio u svojoj dobroti. da nasljedujemo anđela: Njegovim poniženjima. kako bi uspjeli. nije onda niti mogao sudjelovati u tim jer to nije prava utjeha braći. Potrebno je No mi smo sretniji od anđela u Getsemaniju. sretnoga li grijeha! Kako duboko moramo biti tako ćemo i mi utješiti onoga. anđeli dive. Isusovih patnja. da nasljedujemo anđela i to da ga nasljedujemo: zadovoljštine budu povezane sa zadovoljštinom Svetaca. koji uslišavaš molitve. da i naše siromašne nam je. dok drugoga tješimo. 21. Potrebno je. što nas je što trpe. Anđeo koji je tješio Isusa. koja je jedini pripustio k tolikoj časti. da tješimo Boga vidjeti" (Mt. a da pri tome nedostojna Srca Isusova. mogao izroditi u putenost i pokvarenost. Za nju se On toliko očekivati od Boga. da je On potreban druga utjeha ništava i beskorisna. a) U ČISTOĆI. "Blaženi. da najdragocjeniji plod ove svete ure. nemojmo misliti. ljubavi. BOŽJIH SVETACA.hvalospjev na Sionu i Tebi. koja se izgubila. da ne zapadnemo u sentimentalnost. On je radi nas grješnika ostavio devedeset i Istina je. koji su bili sigurni u druge doći do najljepše i najsvetije utjehe. Bila bi to vrlo pružao Isusu. da nasljedujemo anđela u tome. Samo a posebno sa zadovoljštinom naše drage Majke koja je anđeli i oni. Tebi dolazi svako tijelo. da je anđeo tješio Isusa na taj način. da u mojem siromašnom biću 36. kojim neke svjetovne osobe nastoje tješiti On pokazao prema našoj bijedi. koja će nas sačuvati. O. da ljudi uvijek da možemo i smijemo svoje usne priljubiti uz njegov vjeruju u božansku ljubav i da se uvijek podvrgnu volji Božjoj. koje nije dao ni anđelima. 8). Upravo je na ovaj način anđeo utješio Isusa. u onom tjeskobnom i uzvišenom času. posvema prepuste volji Božjoj. da ćemo i mi sami tješeći devet ovaca tj. To je prvi najpotrebniji uvjet. što znači. da je svaka svojih stvorova. da tješimo onoga. svojim usnama pregorki kalež svoje muke. koji nije posve čist i koji bi se anđela u Getsemaniju. makar one bile najbjednije i klanjajući se kao svome Bogu i Stvoritelju. što trpi. čija je beskrajna ljubav bila veća nastojanja moraju ići za tim. kako smo već rekli. ako sam se izvrši zavjet. do sada bio za Tebe kalež gorčine. što je on mogli biti anđeli tješitelji njezinom Isusu. Potrebno je dići svoje oči k Bogu. koje trebamo imati. izvor svakog dobra. To će nas koja nam je neophodno potrebna. DA I MI DIGNEMO SVOJE OČI duša znade proniknuti ljubav. samo takovi dala prvu i najveću zadovoljštinu. će Tvoje slatko Srce moći. ta utjeha ovčinjaku Njegova Oca i sišao je. da mene gledaš kao na predmet utjehe. Nastojimo. kojima smo znojio i toliko toga podnio. oči prema Bogu. da i mi poput anđela UZMEMO U utješiti drugoga. da možemo s Njime i za Njega trpjeti i s Njim surađivati na spasu (Lk. utjehu Bogu. što trpe.. dokaz utjehe? O. dušama. što mu je pokazao plodove Njegove da tješimo Srce Isusovo. Potrebno je da i mi upravimo svoje PONIZNOM POŠTOVANJU. kako bismo d) Potrebno jo nasljedovati anđela i u tone. To će biti li ću Ti biti na utjehu ili na žalost? Mogu li se nadati. hoćemo li U prošlom smo razmatranju vidjeli. kad bi i nas naša predraga Majka poučila. UVJETI UZ KOJE MOŽEMO BITI ANĐELI TJEŠITELJI ISUSU "I javi mu se anđeo i hrabrio ga" kalež i uzeti taj kalež u svoje ruke. da srce Isusovo u našoj braći.Uvjeti. Isuse. kako bi ga uzmogli vidjeti u svim približio Mu sa poštovanjem i posebnim obzirom. a isto O. kako bi se uzmogli čuvati. Za nju je On primaknuo učinili dobro. No. časti. Na taj će patnjama. Isusom. sudjeluje s Njime u Njegovoj muci na Njegovom kaležu. koji se toliko ponizio. da se pri tom uvuče u RUKE ISUSOV KALEŽ. ništa nečisto" (Otkriv. koji trpi. no uprljamo ničim svoga srca. Nikada ne smijemo dopustiti. Jer. tolikih duša. da budemo uvijek imali naime nije mogao sudjelovati u gorčini kaleža s Isusom. kada se približujemo svome uzmognemo crpiti pravu utjehu iz Srca Božjega. Pobožna predaja prikazuje naše srce po koji osjećaj. Mi moramo nastojati. da nasljedujemo anđela u mojega" (Mt. Mi pak imamo razloga. a ništa od onih ljudi. Uvjeti. Čistoća je veliki zakon sa Božjeg stanovišta. koji nasljeduju anđele u čistoći. da ona kako bi I MI BILI TUMAČI VOLJE BOŽJE. 1. Mnogo se najodvratnije.. dobru nakanu. Kako mu moramo biti zahvalni. Anđeo podići svoje oči prema Bogu. 22. da ne zastranimo i da jer budući da nije imao nikakva udjela u uzrocima ne tražimo vlastitu samodopadnost. kojoj se i sami onoga.. da bi mogli sačuvati onu čistoća Srca. 18. "I neće ući u njega postati anđelima Tješiteljima Srca Isusova. da budemo u većoj način naša ljubav biti prava i razlikovati će se od intimnosti s Isusom i to radi one čudesne ljubavi. da više mi moramo poniziti. koja trpe. I konačno tu b) Treba se trsiti. što pati. 10). pa dosljedno i znade i PREMA NEBU primati bol. za utjehu NAJPRISNIJE OSJEĆAJE velika milost. koje treba da imamo. Sva naša zahvalni dobrom Isusu. Muke u Svetima. Duboko se zato ponizimo pred svoje oči k Bogu. koju je čovjekoljublja. dok pokušavamo c) Potrebno je. gledaju uvijek lice Oca b) Potrebno jc. 43). možemo promatrati Boga u Njegovom veličanstvu. tražeći utjehe od bijednih koju ćemo pružiti našoj braći uvjeravajući ih. da na A ja. dizati naše bijedne utjehe. od naše bijede. No. Čistoća nam je potrebna. što sa u nevolji. da traži siromašnu mora biti plod naše čiste i svete nakane i moramo sve ljudsku ovčicu. Isus je rekao: "Anđeli . no mnoge nam je potrebnija da ga uzmognemo promatrati u I ovdje se moramo trsiti. 5. Na taj ćemo način i mi mogu ući u svetište Srca Isusova. moj Isuse. neka nađe barem jedan. potrebno Njegovu Majku. a posebno osjećaje Njegove PRESVETE MAJKE. koji su čista srca. može se desiti. koja je toliko poniziti. ali uvijek za ljudske i egoistične svrhe.

Veliki Božje. U Starom Zavjetu: Agaru tješi anđeo u misli. taj prije mora da izvrši velike stvari. da uistinu odredio. koji ga ljubi. da Ga tješi anđeo samo zato. milosti Božjoj vrše neku plemenitu misiju. o sigurna li c) Moramo se trsiti. koja se ima otkriti u nama" (Rim. pustinji. 17) svome anđelu poštovanje radi njegove blagonaklonosti Anđeo Gabrijel tješi Jeremiju. To ne znači utješiti. "Budi vjeran do trpe. Trpeći zajedno s Isusom. da pružamo utjehu. pa i samo časkom. Dopusti nam. Bernardo. da nas pouči kako će i nas naši dragi anđeli tješiti. ISUS NAS POUČAVA. umornog i prolaznog ovog života preći k Tebi". brižno stoje uz nevinu djecu. Anđeli po riječima Božanskog Stoga često zazivajmo anđele. govori Sv.stoji. lako mogu nalazimo. da je Gospodin toliko puta utješio duše po usmjeriti i naše misli onamo. jer ću nakon MUKE. a uskrsno jutro i on prvi pronosi svijetom veseli glas. jer on te čuva" veli opet sv. Babiloniju. da ova rijč "Fiat" bude ugodna. a to je ujedno i Postoji utješna istina u našoj svetoj vjeri. Kriva sućut. KAKO MORAMO PRIMATI ANĐEOSKE UTJEHE "I javi mu se anđeo i ohrabri ga" 2. stvorovi. što je intimnost s anđelima omogućiti će tim dušama. kaže isti sv. "Anđelima je svojim zapovjedio za tebe. govori apostol. Augustin) Tješimo se. da onaj koji hoće da ćemo samo putem mnogih nevolja unići u kraljevstvo leti u visine. tako se anđeli nalaze u vrhunaravnoj atmosferi. kako bi slijedili anđela u tome. jer. 11). "Blaženoga li života. Veliki je to slabost srca. da živiš! Što je gorko u toj čaši. koja se protivi muke. što bi moglo 1. koje je dopustilo. kako je nedokučiva objava ljubavi Srca Isusova u Getsemaniju. da se okoristimo ovom divnom objavom Srca budnosti nad nama. Ovako dakle moramo utješiti ožalošćene Njegova muka donijeti tolike plodove svijetu. Anđeo pozivlje apostole.20. 22. koja je znak slabosti. kojega je Gospodin pripravio onome. je riječ tako odlučna za našu vremenitu i vječnu sreću. da idu za utjehom. da budu uz nas tražimo od Učitelja. Kako je svet i lijep anđela. da se možemo u Zahariji se pokazuje anđeo i javlja mu rođenje Preteče. već nas poziva. da ga anđeo tješi. ma da ovdje na zemlji i ne budemo vidjeli plodova a iza njih doći će vječno veselje. Anđeo tješi žene u njih svijetla. 46 . Po križu do slave! Po strmom putu do anđela i mi trebamo ovako tješiti žalosne. i kako će duše. Kralj. Da zaslužimo anđeosku utjehu. Augustin. Ta sveta Mnogo moramo biti zahvalni Gospodinu. Lernardo. anđeosku utjehu? Predraga Majko. koja bi. a da to prije volji Božjoj. Budući da su oni plemeniti i čisti Isusova. 90. brane i stoje nastupaju na anđeoski način i da se budu mogle uz nas. naklonosti prema nama ljudima. običaj uvijek hodati u nazočnosti anđela. prema nebu i dovesti u nebo. 43). već izdati osobe. Poput Gospodinovi. ta ništa prema slavi. pa kroz pustinju. kamo su usmjerene njihove svojim anđelima. Isus nas poziva. najuzvišeniju tajnu. radi toga dugujemo im iskazivati poštovanje. da stradanja sadašnjega vremena. 37. "Dužan si pouzdavati se u Anđeo dolazi Kraljici anđela. ta i pustinji (Post.10 ). kada po posljednje večere. da nas anđeli. (Sv. a jer Isus u Getsemaniju dopustio. 17). 19. da tražimo utjehe od ražalostiti njihov čisti lik. što nije On ispio". Augustin. kad je bio izagnan u prema tebi". Svako pružanje utjehe treba imati sveti napor. Anđeli nas vole i smatraju nas svojom braćom. da te predstaviti kao anđeli onim dušama. koje neka nas vodi putovima Gospodnjim. Ali muke će brzo proći. Iliju tješi anđeo na dugom putu mi smo određeni da sjednemo za stol. da joj navijesti svoga anđela. nikada ne ćemo uzalud duh mora podnijeti najteže stvari. (II. da često da nam On sam bude anđeo Tješitelj. Pij. DA UKAZUJEMO NA DRAGOCJENE PLODOVE Volim misliti o istinitosti toga života. Sjetimo se. da se sakupe u dvoranu da budu u najužoj vezi s anđelima u vrijeme. da razmišljamo o anđeoskoj uzvišenosti i o njihovoj mi tražimo utjehe i kod Njegovih anđela. njih potpuno pouzdavati. ako to budemo zaslužili. da se uvježbamo o prisutnosti Božjoj. jer ćemo jedino na taj način za njih biti drugi anđeli On njome zadobiti krunu neizmjerne slave u nebu. u našim pak potrebama tražimo od njih pomoć. gdje su i oni. života. ako ne ispiješ kalež gorke nevolje i navodi stanovite duše. koja nas biljeg Isusovog "Fiat" . "Jer držim. On se nije zadovoljio time. zato što je uz tebe". protivna volji Božjoj. Kalež gorčine lijek je za sve naše nevolje. bila svih patnja. o njihovoj revnoj Majko. veli sv. potrebno je. kako će Sv. "Dužan si štovati svoga anđela. koje moraju voditi čuvaju na svim tvojim putovima" (Ps. kada su mu smalaksale sile. Anđeli pjevaju nad Isusovom štalicom i služe mu u Djevičanske i svećeničke duše imaju posebnih razloga. trpjeti. Blagoslivljajmo Srce Isusovo. uvijek moramo pred njih istupati s najvećim počitanjem i nikada ne učiniti ništa. Na koji ćemo način zaslužiti (Lk. da zvijezda. Rafael tješi Tobiju itd. 3. nisu da smjeraju na to. stvorovi viši od nas.neka bude! Sve naše utjehe treba čeka. 6. 2. "Dužan si 5) Danijela hrani anđeo u lavskoj jami (Dan. 18). anđeo oslobađa Petra iz tamnice itd. Bernardo. govori Anđeo je pružao Isusu utjehu ukazujući mu. ali što je sav taj napor prema nagradi. ''Ne možeš ozdraviti. Kao što je najlakši način. One će nam same malo kasnije predbaciti ovu našu smrti i dat ću ti vijenac života" (Apok. U Novom Zavjetu: Anđeli nas čuvaju s tolikom brigom.

gdje čovjek vodi djelo. No mišljenje s obzirom na plodove Muke jednog anđela ma koliko ono bilo ISUSOVA uzvišeno. dok s druge strane fizičke okolnosti pred skorom smrću i pred svim mukama. što ga je on pružio Isusu blagoslovljenu vodu. trebamo pomoći anđelove u našim potrebama. koji je iz ljubavi prema nama Gospodin želi. na mjestu. Prirodni nagon djelomično. koji je radi nas dopustio. a taj otpor doveo harmonija s voljom Očevom. da nas naš anđeo čuvar prati posvuda. gdje radimo. na putovima. Tu je eto bio razlog ovoj opreci i smrtnoj prihvatimo utjehu. uče poštivati i ljubiti i biti strpljivima sa djecom. bez onoga. pa nije stoga čudo. Kako ćemo praktički izvršiti plan neka zazivaju anđele svojih roditelja osobito onda. Uči nas. kada molimo. kada im prijeti neka pogibao za dušu ili za tijelo. a agonija do krvavog znojenja. Božji. koje je gledao i samoga tijela prisiljavaju je da iziđe iz tijela. koji će odnijeti naše prinose na uzvišeni oltar iskazuju.43. kako je mislimo na anđele. kuda prolazimo. Gospodin povjerio. Lijepi je običaj primati od samoga anđela molimo. ćemo to morati učiniti. da s njima dođemo blaženu. što sadrži patnje. da uvijek čovječja narav. Posvuda su s ovoga svijeta u ime anđela. pogotovo utjecati svojim dragim anđelima u danima progonstva. Svećenici Isusov. koje je vladalo usrdnije! (LK. A PAZE na nas osobito na domovinu. htio je da zadobiti milost. što stoje uz tabernakul. već ga je osvijetlio samo posljednju borbu između života i smrti. Isusu nam ovim daje divnu pouku. Pogledaj nas. Tako bismo udovoljili i uzvišenoj nakani DOLAZIMO U DOTICAJ. 22. Marijo svojim majčinskim nestalo bi bilo potpuno svake boli iz Njegovog srca. da upotrijebi sve svoje snage kako bi dijelu Isusove duše i dalje ostala sva ona odbojnost i strah dalje ostala u tijelu. kako doista Moramo znati. koju ćemo sada promatrati naravno osvjetljenje. jer samo tako u blagom miomirisu molitve mogu naše duše. pa je time otvorio prozorčić. anđela i da se ne tužimo. naime dođemo u užu vezu s anđelima. ISUS U AGONIJI "I jer je bio u smrtnoj stisci molio se značaja. često ćemo morati obratiti naše misli i našu biti naše patnje Bogu prinesene. da pogibeljnu zamku. pa neizrecive patnje uslijed kojih je drhtala sva. predstavio Isusu divne plodove Njegove muke. koji se nalaze oko tabernakula. da ih oni anđeo. Dobro crkvi. okom. da ga tješi jedan anđeo. da nas patnje i boli ne slome. i on u Getsemaniju. koliko je to naša narav 47 . po kojem on hoće da nas anđeli neka napose misle na anđele onih duša. Prije svega oni su u prinese naše patnje na slavu božanskog Patnika. time bismo mi vrlo b) PAZIMO NA OSOBE S KOJIMA mnogo postigli. U Isusovoj predosjećao. Misteriozna pojava anđela u a) PAZIMO NA STANOVITA MJESTA. ako nam oni ne pruže onoliko utjehe. Getsemaniju biti će nam najljepša pouka. Da naše svete sav naš rad. čovječje naravi nalazila u potpunoj i očajnoj tami. da anđelova utjeha nije bila takva vidljivih i nevidljivih. Da je imao Presveta Majko! Tajna. Djeca 38. Crkva u najsvečanijem času žrtve misli na Gostom. prije nego što uđemo u svetište. da se anđeli nalaze na Budući da anđeo ne može trpjeti. koje će Isus izvršiti. Njegova makar zapali i u agoniju. koju osjeća Presveto Srce Isusovo. da izgubimo patnjama. Nadalje uči nas. Anđeli su u našoj kući. gdje bi nam neprijatelj mogao postaviti Kad bismo u svetim urama postigli samo taj plod. da ga tako tješimo u Njegovim hoće da navede duh tmine u namjeri. da posebno naime prinosi sve naše molbe pred Gospodina. na koju nas kanimo prikazati Isusu. Mi vjerujemo. 3. koji su hvalili. da unese i u čovječju narav presvete Isusove duše svijetlost i veselje. što stoje oko tabernakula. NARAV AGONIJE KOD SRCA Njegovu presvetu dušu. rekao Rafael Tobiji: "Ja sam prinio tvoje molitve Mislimo na njihovu trajnu adoraciju pred božanskim Gospodinu". služili i anđela Tvoga na visoki oltar tvoj". da osobit način na nekim mjestima. koju Mu oni anđela. koje mi će tako odstraniti od nas svaku rastresenost. neka on pretvori nas podsjećaju na anđela iz Getsemanija. kako to nasljedovat ćemo Isusa. Zar nije onda pravo. kada nas obuzme snuždenost i kako će nam biti velika utjeha u posljednjem našem času dosada. u kada bude svećenik Kristov molio nad nama. samo ako također: po ovoj čovječjoj naravi potpuno iskusiti ustrajemo u molitvi u našim kušnjama i nevoljama. Budemo li to činili. ANĐEO U OBITELJI. Mi vjerujemo da je anđeo. no osim toga potrebno je znati i to. bude baš onaj. c) Valja da se utječemo anđelima osobito U NAŠIM Da uzmognemo praktički obavljati pobožnost prema POTREBAMA I NEVOLJAMA. da kalež. onim mjestima. da je uza sve to u nižem prisiljava dušu. "Udostoj se ovo prinijeti po rukama Svetoga dozivaju nam u pamet one anđele. dok se je sa strane Njegove je do agonije.) u njoj sa strane Njegove božanske naravi. On dragocjeno vrijeme! Lijepi je i sveti običaj. koju nam On šalje preko svojih tjeskobi. u kojoj oni obitavaju: U raj poveli te anđeli. Naviknemo li se ovako pozornost na anđele. i daj da osjetimo djelić smrtne tjeskobe i borbe. Isusovoj. što bi bila kadra. on je sretan. klanjali se Isusu za vrijeme Njegova života. a posebno da i mi zamolimo svoga dragog anđela. mislimo na njihovu žarku ljubav. uzevši lik čovjeka. Anđeo vrši tako ljubomorno svoju dužnost. da pođjemo našoj učioni. kroz koji je unišla zraka svijetla u 1. Svi ovi dragi anđeli. koje im je tješe. a posebno sve naše patnje u blagi miomiris ure doista pruže utjehu Isusu i da nam one budu na korist molitve. S druge strane u tom istom nižem djelu duši sa strane Njegove božanske naravi vladala je uvijek došlo je i do velikog otpora protiv bola. bolje razumjeti. nam oni od velike pomoći. nije ipak moglo da potpuno osvijetli divno Agonija je ono strašno stanje. da ga tješi jedan Majke neka često misle na anđele svoje djece. da ćemo Isusu utješen i okrjepljen od anđela. mi smo dužni činiti slijedeće! htio. kojega je On imao po zahtjeva više nego ikada Tvoju pomoć kako bi je mogli blaženom i ulivenom znanju u najsavršenijem obliku. anđelima i doći do toga. da nas oni vode i tješe.

da vjeru u Isusovu ljubav. što se nebo uzdiže nad zemljom. kako on dugo živio. ipak ova žrtva. Zato ti od svega srca zahvaljujem na Tvojoj smrtnoj ljubav pronašla način. koji je tražio taj plan velikodušno prihvaća. da nije zadovoljan. a prihvaća ga i za svoje odabrane. Često dolazimo u napast. u grijehu. Toma. Sve borbe. koju ljubav. da primi kaznu za vlastite kaže sv. On je izvršio boreći se toliko. već hoće da bezbroj puta poniženja i podlosti. Tvoja Čudnovati su izumi Božanske ljubavi! Sigurno je. Njegova mila. taj je život bio pun uzvišenog grijehe. prihvati i uzme na sebe svaku odbojnost prema smrti. To je mač. koju smo očekivali. bezbrojno mnoštvo nevinih duša. a ujedno da joj pruži tako žestoki otpor kakvoga nije 2. ništa su prema Njegovoj borbi. da prihvaća za sebe. Čini se. a ja da (Hebr.očekivala.9. koji nadvisuje milošću i nebeskim mirisom svaki 48 . da barem dva puta bude za nas u ''Do kuda Te je. srce! Neka se i ono bude znalo junački boriti protiv svih da podnese smrt jedanput. pronalaziš sve moguće smrt Isusovu.) posjedujem. I ako je u divnoj žrtvi. nama. Moj Bože! Daj mi udijeli milost. dovela Tvoja ljubav? Dokle Te dovelo Tvoje milosrđe. 41). ne krvnici ne bi bili nikada mogli dovesti do toga. osjetilo je Srce Isusovo pravom veoma mnogo volio svoj život. da povećaš svoje muke radi mene. Moja narav nježnom ljubavlju pribivati onoj neizrecivoj borbi koju je dršće od straha pred smrću." (Lk. Ovoj ćemo agoniju u Getsemaniju proizvela je Njegova beskrajna se napasti oduprijeti samo onda ako budemo imali živu ljubav. ja hoću da živim za Srce Isusovo vodilo iz ljubavi prema meni! Tebe i hoću da umrem samo za Tebe. vi. jer primamo. DRUGI RAZLOG ZAŠTO ISUS TRPI U dolazi do borbe između prirodnih nagnuća. da uzmognem ljubavi. (Hebr. koje nam je Isus dodijelio. da je Isus u nekom tjeskobu i makar podnio najteže muke. da Ti nezahvalnost nije je Isus ustanovio u predvečerje svoje muke. da nije zaslužio kaznu. da se odrečem najdražih stvari. koja ga je ponukala. koja su ga AGONJI. jer smo sagriješili života. Njegovo žrtvu. bile dovoljne. 43. Kad bih Ti mogao dati sve što imam i usrdnije" (Lk. 23. a sve to zato. pa makar zapao u smrtnu toliku žrtvu. ali ovaj nije nikakva dragocjenije od Isusova života. Samo ljubav bila je ona. dopusti mi." Slično govori i dobri veći nego li gubitak života bilo kojeg čovjeka. 10. da s njime mogu stupiti u najsvetiju a htio je i okusiti na sebi barem dva puta žalac smrti i to borbu. ali Isuse. Braća Josipova idući žalosno po Egiptu govorili dostojanstva radi božanskog sjedinjenja. recimo sa sv. koje će umrijeti za nas. htio je iz ljubavi prema ljudsko srce voditi protiv smrti. što proživljujete agoniju u svojim srcima. izgubiti će ga. da se i ja O. koju si u Getsemaniju podnio za mene. Daj da i ja žrtve i vi trpite za spas grješnika. 12. jer vidim. On u duhu gleda veliki i sveti plan ljubavi potaknuo ga. koliko su svi grijesi bili Isus je bio sama nevinost! Zato je i Njegova bol bila zlo. A najdraži cvijet Getsemanija. makar to bilo i privremeno. On taj plan stanovitom smislu više cijenio naš život nego li svoj. 22. kada se podvrgao dvostrukoj agoniji . mač Tvoje ljubavi. bio bi neusporedivo protiv svome bratu Josipu. Vi ste ono odabrano budem pripravan. 27. agoniju. ne može stvarno ponoviti smjelo dogoditi. Kod Srca Isusova dolazi do smrtne stiske tako. ljubio me većma nego li i svoj život. da Ti budem nezahvalan za toliku se dva puta ne može umrijeti. Tvoja dobrota. a bila 1. Sitna kapljica prema silnom Oceanu. vi ste moram da prihvatim borbu u smrtnoj tjeskobi. što Agoniju na križu proizvela je ruka krvnika. jer je bio u smrtnoj stisci. kao da nas ne zadali. On naše spasenje. da je zapao u Srce zapada u agoniju. No žar Njegove u najvišem stupnju." (Mt. da dok Ti. Moramo naglasiti. Daj mi oštri umire u svim svojim udovima. Sve gorčine. što bi sve bilo prema Tvojoj Kraljice mučenika. naći će ga. da je zla učinio. Međutim shvaćaju i time samo povećavaju naše patnje. vlastitog života. RAZLOZI ZAŠTO JE ISUS BIO U AGONIJI ''I. da sućut? Ne dopusti. da si i Ti više cvijet.) getsemaniju i agoniji na križu! 39. Ovu neizmjernu će On pozvati da trpe nevino radi grješnika. da je Isus ljubio svoj život jer kako njegova ga savjest ipak nagoni. Želja za patnji? Zaklinjem Te daj potresi moje slabo i siromašno mučeništvom tako je jaka kod Isusa. da se ta žrtva bez prekida ponavlja borbi. koji nevino trpe. i ako ga nas ovi vidljivi anđeli. Svaka druga svrha moga života i moje smrti bila bi Tebe nedostojna. Zato je On potpunim koje osjete oni. pogotovo kada znadem. Sveti Anselmo kaže. tko je poticala da smrt prihvati. pa i cvijeće iz Getsemanija. kako smo već razmatrali. Time je izvršio volju Oca. Budući da Isus nije mogao dva puta nikada pružilo nijedno ljudsko srce. Augustinom. I stoga mogli bismo reći. Isuse. Sine Božji. "određeno je ljudima jedan put umrijeti!" načine. Na čitavom svijetu ne postoji ništa što smo zaslužili po svojim djelima. djevičanskih potpuno pokorim Tvojoj božanskoj volji onda kada duša. i ako osjeća odvratnost prema boli i smrti. Onaj. ali su ipak muke. Tvoja ljubežljivost. Zar bi se tokom vjekova. 39).) Samo se jednom umre! No Isus se nije htio pronalazim sve moguće načine kako ću izbjeći najmanjoj pokoriti ovom zakonu umiranja JEDANPUT. jer je bi nedostojna i za mene samoga. da jadikujemo. ne znam razbojnik sa križa: "Mi trpimo pravedno. koje su mu pomoći. do kuda smrtnoj boli Te je. a tko volio svoj život i naš život izgubi život svoj poradi mene. koje je više ljubio nas nego li samoga sebe. da umre podupiru u našim patnjama i što nam ne davaju one prave bez Njegovog dopuštenja. što 2. Sada shvaćam dubinu Tvojih riječi: "Tko nađe život svoj. što je vidio. da taj dragi život dade kao žrtvu za Očev. po kojemu On nevin mora da trpi za grješnike. koji prodire do rastavljanja duše i duha onda. da mu oduzmu život. sve što mogu. JEST NJEGOVA NEVINOST. Njegov se život uzdiže nad našim životom više nego to veća. Gubitak toga su međusobno: "Mi pravedno trpimo. Isus zapada u smrtnu stisku.agoniji u i do najmanjih žilica našega srca. život Isusov bio toliko dobro. 4. koje će ga pritisnuti. ali ono i pobjeđuje. molio se ljubio mene nego li sama sebe.

koja su zastranila. Ova nam se pak. duša. On se većma na korist vlastite duše. 49 ." Molitva je dakle ono Isusovo dopustilo.ona je posljedica grijeha . jer je duša tu smrt predvidjela poučio ili je u isto vrijeme riječju. Kako ja mogu agoniju Tvoga Sina. koje će posvetiti svaku smrtnu borbu i koja je toliko puta prebivala Njegovim smrtnim borbama osigurati krunu besmrtne slave. da bude uvijek s Isusom sjedinjena u patnjama. ljubav. da radi nas pretrpi smrtnu Promatrajući Isusa u smrtnoj borbi. Hoću da plačem s Tobom. isto se tako moramo vježbati u velikoj vještini. No. strahotu takove smrti. i utjehu u našoj zadnjoj borbi. da radi nas zapadne u smrtnu borbu. počinak kao smrt na križu. da svaki dan iskusi težinu smrtne borbe. Pa i Ona naime -unosi u našu nutrinu neku okrutnu opreku. onaj. Zar im te boli nije Tobom. Daj. samo da ne smijemo zapustiti molitve. kako bi time ublažio i umiremo. mojem posljednjem času. jer umrijeti. da se poveća i umnoži broj duša. jest onaj strah pred prelazom iz vremenite da se naučimo SVAKI DAN biti u takovoj borbi s smrti u vječnu. ako je naša duša koja ide za tim. mi time tjeskobu. veli Sv. djevičanske i nevine? Ne. "Duh je uvijek spreman. jer sam počinio 40. moraju biti odlučna za sudbinu one tolike braće. Srcu sve strahote.' "I jer je bio svoju dušu. oboružavamo se Preslatka Majko. ne treba smrtna borba često puta pričinja strašnija i od same smrti. Da se spasonosno borimo na i odlučnoj borbi. . da njezin začetnik . koja je toliko potrebna u onoj zadnjoj 15. da se naučimo osjetiti. već i na korist moje učini. koji traži niska zadovoljstva. a duša brzo odlazi na vječni. da ono. Toma. U stvari da se svaki dan borimo u smrtnoj borbi. poništio sve one tjeskobe u našoj smrtnoj borbi. koje ugledavši se u Tebe. iznenadne smrti ne trebamo se bojati. Bolje bi bilo znala. jer Bog nije 2. da je duša uvijek tijela. Za vrijeme agonije ne i koja je nastojala da shvati duboku tajnu ljubavi i boli.duha. Toma. I ako je Isus zazirao od smrti. moj Isuse. koje prinose velikodušno naoružaju za ova najveću borbu. i koje će se znati s Njime usko nuditi da zadovoljavam za grijehe drugih. što dolazi iz Srca Spasitelja. samo da postignem milost. Ti. sve patnje. jesi Ti. već obratno. Srce Isusovo htjelo je. ovoj unutarnjoj agoniji. međutim kakvo je zlo učinio moj Isus?" I prečista. koji teži za pravim i beskonačnim Dobrom i agoniji proizvodi čudnovatu moć. duhu prenosimo na smrtnu postelju. koje će davati. Isus. On je već unaprijed podnio u svome presv. ja ću radije opetovati riječi dobroga hoće da daje zadovoljštinu.mnogo je većma zazirao od ovako strašnog i ponizujućeg oblika budemo znali svoju smrtnu borbu voditi smrti. da trpim s patnje nazivaju nepravednima. Ništa ne može da ublaži Srce Marijino toliko. netaknuti i mirisavi ljiljan. koja uistinu Moj Bože. ali je tijelo slabo". a još više svojim snagom. ubrat ćemo divne plodove za bila je druge vrste) nastavio je svoju molitvu. jer je bio u smrtnoj stisci. koji boli i zadobijem nevinost. koji je bio u smrtnoj tjeskobi potakla Njezina Sina. da Ti budeš uza me u pozivamo k našem uzglavlju i našu predragu Majku. Zato je On i htio. što teško patim? Zar dionikom Tvoje agonije najmoćnije je sredstvo. koje će shvatiti tajnu No ovdje me muči jedna pomisao. što ja trpim. 22. podnosim ne samo za svoju korist. kad mi se približi čas smrti. zastrašuje. molite" nego zapavši On sam u agoniju (njegova agonija koji se bori u smrtnoj stisci. onu nevinost. i tjeskoba prestaje. Hoćeš li me braće. brinuo za mene. Nemoguće je naime. On je znao. Isuse! Povrati mi nevinost! Biti A ja grješnik. zar da jadikujem.31). kraljica nevinosti. što je potrebna duši. da iskusi svu u krilo Božje. moja draga Majko. daj mi da upoznam neizmjernu Križem Isusovim tim najmoćnijim oružjem u ovoj borbi. Kao što se moramo vježbati u tome. koja će biti zadovoljštinu. hoće da nam pruži drugo doli zapaliti u sebi najsvetiju čežnju za nebom. govori Apostol. radi Tvojih prečistih suza. zadovoljštinu. pa da tako zavrijedim. Smrtna borba Nijedan način smrti. On je htio da mi ulije SVAKI DAn umirati. u agoniji. Mi se u usrdnije" (Lk. molio se Promatrajući Isusa u smrtnoj borbi mi ujedno time promatramo i sami sebe u svojoj smrtnoj borbi. koji će Ga doskora zadesiti. da bi predobro Srce u smrtnoj stisci. moćno sredstvo. koja je navela Isusa. što dušu najviše smrtnoj uri i da pobijedimo u toj borbi ovisit će o tome. dok sjediniti i podnijeti smrtnu stisku i borbu za spas svoje bi morao zadovoljavati za vlastite grijehe. koje ću ja Da pravedno umremo ovisi o tome. neće biti teško poći s ove zemlje onome. koja je 1. 43). nego kada Ona vidi. da oslabi naše snage. pravom smislu te riječi. da opet ću se usuditi stati na stranu onih bijednika. no snagom svoje ljubavi On je pobijedio. koji je živio pravedno. da u zadnjoj uri ne pobijedi ona duša. da se boji smrti na kojegod način ona došla. nego li za sebe. koga tako moćno vuče prema nebu srce kraljice neba. da u najvećoj mjeri Isusom. već moram nastojati. koji je upozorio spremna da sa zemlje pođe u nebo. Smrt ovako spremne Apostole u Getsemaniju na taj veliki zakon proturječja duše zapravo se i ne može nazvati nenadanom smrću u rekavši.Isus u agoniji pruža nam milost. Biti pak u smrtnoj borbi u naručaju Marijinom nije pred smrću na križu. muževnu hrabrost. za grijehe. kaže Sv. grješne braće. On im nije samo rekao "Bdijte i Budemo li u svetoj uri stalno u vezi sa Spasiteljem. nije tako strašan. nego li stalno osjećati onu opreku između duha i to sjedinjenje sa Božanskim Spasiteljem u Njegovoj tijela ."Savki dan umirem" (II Kor. razbojnika: "Pravedno je. koje samo stvoreno srce zasluženih patnja. koja si Majka tolika zlodjela. Isus. koji se bori u primjerom. da ih strpljivo može podnijeti! Sveta Majko. duša.kojom ćeš mi dati onu dodijelila Tvoja pravednost? Ne! To se ne smije dogoditi! čistoću. molio se usrdnije. Ti ne samo da se ne smijem buniti protiv svojih pravednih i si podnijela sve boli. da se te duše potaknute primjerom Tvoga Sina dakle odbiti radi toga od onog mnoštva duša. PLODOVI ISUSOVE MUKE '' I. da mi razumijevamo onu silnu ljubav. kako će i na koji način izaći kao pobjednici.drugi cvijet.

Neka bude! Da. koju neprestano i ponizno im dade milost. da 2. KRVAVI ZNOJ "I njegov je znoj bio kao kapi krvi što Do ovog krvavog znojenja nije dakle došlo radi straha ili slabosti. da se krv uslijed straha i nagovaranjima i pozivima. Koja je to i kakva je dostojne. kako će naše borbe u pobjednički usklik u strahotama najteže borbe. 4) Sve su ovo uznastojimo gledati na tu tajnu onim okom vjere i pozivi. jer uz želju. da s Njime onda budemo molimo Ga da svete borbe ovih duša budu okrunjene okrunjeni najsjajnijom krunom. "Da je bio plah i trom. nego obratno: Isus se znojio radi su tekle na zemlju" (Lk. Taj krvavi znoj A. ali je bio i žestok otpor. To biva i kod čovjeka. koji je zastrašen. a nakon toga pada u nesvijest. u kojoj ćemo proći li i sama smrt. On naime počne osjećati. da konačno uslijed neizrecivih. već smo vidjeli. Jedna vrsta te gorčine bile su sve patnje srce. da Njegov "Fiat" . da Te slijedimo u borbi! Udijeli mi. pa i u najtežim patnjama. Nije nam nakana. prikažimo barem samu samrtnu borbu i tjeskobu pretvoriti u molitvu. a da ni sama ne ćeš toga razumjeti. krunjenja trnovom krunom 1. Molimo našu nebesku Majku. borio do krvi?! "Zar se još ne oprijeste do krvi. "Ovaj se znoj ne može pripisati bolesti. 22. da razmatra o ovoj tajni božanske te ljubio. da su to kratki nalaze u zadnjoj i odlučnoj smrtnoj borbi.glas krvi! snagom svoje ljubavi već prijo nego što je ona potekla iz Njegovih vena kod bičevanja. kojim je Isus svladao tu muku. neka i oni posvete te svoje smrtne patnje. Margareti: "Svake noći između usklik božanske pobjede u olujama smrtne borbe. molimo Ga. kaže jedan pisac. koju upućuje svome nebeskom Ocu. ne bi se bio na ovaj način znojio". Jedna i započela jc smrtna borba u nižem osjećajnom dijelu Srca druga gorčina po svojoj prirodi bila je na neki način Isusova. Ta i odmora. koji će te žalost dovesti. Prikažimo mu i srce onih. nakon što ga je anđeo utješio. dok se mi uzdasi. Možda je još najbolje. Neka nam bude do neke vrste smrtne tjeskobe. već posljedica i učinak Došli smo do najdirljivije točke božanske tajne u božanske snage. nego li da o njoj govori. već bismo htjeli držeći proizvede krvavo znojenje. koje je on pore Njegova presvetog tijela u obliku krvavog znoja. i radi toga. da u molitvi. boreći se umjesto da razglabamo i razmišljamo o toj tajni. 44). što će nam donijeti milost. Pratimo Isusa u Njegovoj poniznoj molbi. Pa. Isusu svoje siromašno srce.moramo se još usrdnije moliti. nam udijeli milost. za obranu Njegovih zakona u svijetu i Isusom u smrtnoj borbi. što više moramo znati i sudjelovati. kojim je Marija u samoći promatrala ovaj krvavi Isuse. da protiv grijeha" govori Apostol (Heb. došlo je do Kalež. da je izlazila kroz te gorčine jesu svi grijesi i prekršaji ljudi. koje su satirale Srce Isusovo. će nas utješiti u svim našim nevoljama. komu smo toliko priklonjeni. da objašnjujemo. muka. ura borbe smrtnoj žalosti. što ga je anđeo pružio Isusu. koja neka jer je protuprirodno krvlju se znojiti". prema Bogu. kaže sveti Beda. koje su naše duše prema nebu. da se ne oglušim na ove Tvoje pozive. ura samoće i najužeg sjedinjenja s Onim. koja se teže podnosi nego dragocjeno vrijeme svete ure. Margareta. dvovrsnu gorčinu. koje možemo stalno ponavljati. kako smo već vidjeli. četvrtka i petka ja ću učiniti. kojom je Isus orosio zemlju u nju i da poslušamo divni govor krvi Isusove . koja je ponukala Isusa. koju je Isus morao podnijeti. molim Te. da sam se opirao Tvojim božanskim Sveci jednodušno govore. što proizlazi iz njegova na smrt patničkog srca. da ovoga čudnog znojenja kod Isusa. i što je otpor bivao veći. sigurno je bila jedna nas podnese muke smrtne tjeskobe. ljubljeni ljubavi. pobijediti govor Tvoje krvi. Kakav je to bio krvavi znoj Isusov? i probijanjem ruku i nogu čavlima. koju sam iskusio u maslinskom vrtu.tako i "Fiat" neka bude sveti Isus je rekao Sv. to je i silnije udaralo beskrajna. NARAV ZNOJA. na neki način povukla i sledila samoga srca i pritiskujući srce zaustavljala njegov rad i udaranje. Isusa. I ovakvom molitvom mi ćemo se naučiti trpjeti s čistoću. Znamo. ne. ta je muka bila i smrtonosna. a dižemo se svom snagom Sjedinimo se duboko s onim odabranim dušama. da trpi i za kako je to činila Sv. Kod kaležu. bolje je. Žestoka je bila muka. koja nam je uvijek moguća. borbama prave agonije dođemo do svete pobjede jakošću Ovo sudjelovanje u Isusovoj smrtnoj borbi na način. kako je došlo do No. "Gledaj. 50 . a ti uzdasi nisu nalazimo pred Njegovim svetohraništem. sadržavao je osjetljivog otpora. da ga On osvijetli i ojača Molitvom se dijelimo sami od sebe. a druga vrsta po svim udovima tolikom žestinom. opetujemo pred Gospodinom. čujem kako ta Tvoja krv upravo viče. ako se prizor. a taj je sveto ime domovine . uvijek izgovarajući iste Pokažimo mu na tolike druge duše. samo ako me budeš pratila u poniznoj mističnu agoniju. te da prodremo Poklonimo se ovoj krvi. za pravdu. koliko sam koja ljubi. razlila Njegove muke kao i patnje njegovih udova. da i to bude na posvećenje naše duše. one božanske ljubavi. kad je bila kadra. tako da se krv. Getsemaniju. izvanredna milost." Ali ta me Tvoja krv i prekorava: Zar se još nisi krvi. od zemaljskoga snagom. 12. da sudjeluju tako blisko sa Isusovim smrtnim molitva. I kao što vojnici u času borbe prsa u prsa opetuju usklik pobjede - agoniji biti posvećene. koje smrtno trpe za riječi. "Fiat" to nam neka bude nam zajamči. opetujmo 3. najvećom slavom. dosada događalo. se nauke Svetaca. da tu tajnu shvatimo. Mi ne ćemo moči na ovaj način 41. koju sam tada slao svome Ocu. Uzrok krvavom znoju nalazi se u mu malakšu sile. koji se ovoga časa borbama agonije. prevelike jakosti. dakle nije bio posljedica bolesti. Svetu uru ustanovio je sam Isus. Za dušu. nego li molitva. sudionica u onoj Sveta ura mora nam biti ura plača i veselja. koja je prema njemu navalila. da drugo. no kada to ne možemo. da budeš. da stvorimo barem neki pojam o tome Moj Isuse! Ja se klanjam u šutnji ovoj Tvojoj krvi. što ga je anđeo pružio Isusu.

Sva bezakonja neka se sjedine s Isusovom krvlju i Isusovim suzama.5) Bit čistu i posvetnu snagu prolivene krvi Isusove. ovakav pojam o grijehu morali bismo i mi imati. da bi samo taj jedan grijeh bio dovoljan. koju je poduzeo. koji se bore. grijesi srca. da se sav nesvijest čuvši samo jednu jedinu grješnu riječ. da se uništi grijeh. daj mi djelić ove svete boli. Ovaj je izljev krvi izrazito opetovanje onog poklika kao izraz Očeve volje. Krvavi krstom i žudim za njim. koju je Isus Moj Isuse. 32).sama najčišćim i najsvetijim Isusovim radostima. dok se ne dovrši"(Lk. Ovakvu mržnju i stravu pred grijehom imali su Sveci Božji. On je sve te zloće uzeo kao svoje. S obzirom na patnje. koju Isus prolijeva u Getsemanija. pa se ta pojava uslijed vanjske sile (pod pritiskom svojih neprijatelja). da Isus gorčini. što ju je osjećao prema svome Ocu i prema svim ljudima dala mu je snage. te se krv razlila po udovima Njegova presvetog Isusovim. što jc izazvalo. Krvavi pak znoj na različit način odgovara ovoj dvovrsnoj 3. prije nego što je krv svoju prolio izvana lakomislenost. koju je nanio sam sebi. tako je strašna. Gnušanje.9). koje se uslijed toga zadovoljavaju stanovitim izljevima da uzme na sebe sve grijehe svih ljudi. Samo ljubav. se više ne bojim nikakvoga zla osim onoga jedinog. kada bi ljudska sljepoća neće da vidi i neće da shvati zloće vidjela.moralo pri ovom prizoru osjetiti žrtvovanja i mučeništva. KRVAVI ZNOJ "I njegov je znoj bio kao kaplje krvi. 2. Misteriozni kalež. Sve je ovo učinilo. kršćanskih duša. kletve. način odgovoran. da se ne borim i pokrili svojom prljavštinom sve vjekove i sve zemlje. da može On . je: uvrijediti svoga Gospodina i svoga Boga. 12. da izgubim osjet za radost. da proizvede. da je Veoma žestoko Ljudski grijesi bili su uzrok strahu i svim nukana udaralo. izdajstva. učini. koji čistoća . to gnušanje je tako strašno. nam ona isprosi milost. "Jer ovo osjećanje treba krvi. da ne umirem osim za Tebe. za kojega misli. svetogrđa. dobri Isuse radi Tvojih presvetih suza. da plačem (Sv. I samo jedan jedini grijeh za što su tekle na zemlju" (Lk. pak znoj osjetno jo izražavao svu onu silu. kada je On uskliknuo: "Treba da budem kršten Isus imao preuzeti na sebe i za njih zadovoljiti. presveto tijelo. "Na njega je metnuo sve oproštenja grijeha" (Hebr. da se radi njega znoji živom krvi. Molim Te. naše zloće" (Izaija 53. koje je ljubavi. Danas je nažalost svijetom savladala potop krvi. da mu orosi krvavim znojem Njegovo B. Krv Isusova otkriva nam mržnju. koja Ga je nagnala. Borba. Taj pogled na krv toliko ih opaja. Usprkos svim smicalicama ljudske Privinimo se uz našu žalosnu Majku i molimo je. Ovi i toliki grijeha. koju mrzak i ogavan kako je bio Isusu i to mrzak sve do krvi! bi smo morali imati pred grijehom. da licemjerstva. a padala su po njemu poput paklenog potopa. da nadvlada gotovo nesavladive poteškoće. da dođe jedan drugi potop. na sve svoje blatna i krvava rijeka. toliko jak i moćan. Sv. 20). da me nevjere. krive zakletve. koji ga je sve za spas svijeta. koji srca onih. ŠTO NAM GOVORI TAJ KRVAVI ZNOJ. kakovo je i u Kristu Isusu" (Filip. Uzalud je Gospodin nastojao da potopom i drugi Sveci eto upravo su osjetljivo i na različite načine ognjem osvijesti čovjeka i da ga podsjeti na ovaj tamni pokazali da uistinu misle i osjećaju o grijehu jednako kao misterij. "Bez prolijevanja krvi nema vukao u strašni i mutni ponor. neke čiste duše. na samoga sebe tako.sama opojnošću. 22. Sv. Pogled na krv toliko je moćan. da oholosti. Grijesi su najveći razlog. htio je da je prolije iznutra iz ljubavi. daj i meni milost. Njega je bio tako strašna stvar. potakne na borbu protiv Tvojih i mojih neprijatelja. Grijesi da zaborave na sve i da velikodušno polaze na juriš. Krvi Kristova napoji me onom svetom On lije krvave suze. prolijeva krv. koja je proizvela. napoji me. će nam nemoguće. no pri tom ne pokazuju onog On osjeća prema grijehu. što gori u nanio sam sebi preuzimajući te grijehe na sebe. koje je morao savladati Njegovo srce pritisnuo je prirodni strah tako. kad bi samo čule kakovu psovku (na pr. To nije prava pobožnost 51 . Ako su već takove suze prolijevale opojnošću. da raspaljuje Pred Njegovim očima redali su se svi oni grijesi. osim u onim Genima Galgani). da je drhtao i tresao se. Da izgubim osjet za bol tako. da ne uživam. što ga je anđeo pružio Isusu tijela. da se znojio krvavim znojem. da može za njih zadovoljiti. pa da zadobijemo da je u vama. da se neka duša okaljala grijehom. No Katarina Sijenska isto se tako onesvijestila. ako nam grijeh ne bude 1. su opoganili ili će opoganiti zemlju kroz vjekove. bezbožnosti. 44).morao uzeti na sebe. sadržavao je sve te grijehe. da Da. Stanko pao je u divno djelo otkupljenja. Sve mu ovo prouzročilo smrtnu patnju. a to Ono. da je na neki svetog straha pred grijehom. Tvojem srcu. Franjo Ksaverski prerezao je jednu žilicu na Po ustima Proroka. tako da izgubim osjet za radost i osjet za bol. što ga ljubavi prema Srcu Isusova. i Krist. a te su radosti nevinost i svetost . da i ja prolijem krv svoju i potoke suza. a Sv. grijesi laika i grijesi svećenika - Mnogo jači i moćniji treba da bude pogled na Tvoju krv. da budemo sudionici s Isusom u ostalim osjećajima Njegova Srca. da ne živim. već je Bog navijestio. strašna. 5. očituje u nekoj mjeri i kod pobožnih. da uzmognemo shvatiti tajnu Tako su mislili i osjećali Sveci. grijesi svih vrsta: grijesi razuma. grijesi božanski moj vođa i kralju. te zaboravim na svoje vlastite interese. koji je duboko bacio pogled na prsima od straha pred grijehom. kršćana i grijesi pogana. čiji su valovi prešli sve brane i stvari. da najžešću bol. Zato je bilo potrebno. Augustin). otpada. Napoji me jest sila. površnost i naturalizam. da se znojio krvavim znojem. beščašća. Krvi Kristova napoji me! Ovaj je prizor sam po sebi bio dostatan. uspjeh otkupljenja sastoji u tome. Isus. 42. da je lio krvave suze.uroniti u ovu blatnu rijeku. koliko je većma Srce Isusovo .

Ja sam je prolio vjerovati. apostolsko srce treba da plače i jadikuje s visine brda. prikazuje ju svome Ocu kao zadovoljštinu za naše Sveta Majko Isusova pomozi mi. već govor. koje je podnio radi najuže mudrosti i najveće ljubavi. jer grijeha. no sve je to ništa prema svim krvavim znojem kao što je Isus došao. koje ga pritištu i još Njegova bol bila je neusporedivo veća od boli bilo koje gorih.prema Srcu Isusovu. Krv Kristova je upravo ona. zamolimo Isusa. kadar je to učiniti. koja je Ovakve milosti prosimo od srca Isusova u svetoj uri. kajanje. onim patnjama. prožima apostolsku dušu. jer to je ono jedino. dočim duh pokore i kajanja. da me budem zadojen snagom te krvi toliko da je onda Tvoja prolivena krv potakne. Krv Isusova očituje nam bol. da Te promatram u Spasitelja. On se obraća k Svome Ocu i božanski život. veli Sv. izobličeno. nastojeći oprijeti se težini tolikih 52 . što se kaje. Bože! Ja sam još Tvoj 1. u grčevitom trzanju. da još dublje grijehe. No. kojima su suze prožeta kajanjem postaje živa slika Spasitelja. što prouzročila. 83. ipak treba da u njemu gledamo svu rugobu. Daj mi Duha sav obliven krvavim znojem u tolikoj mjeri. 50) i krvi! "Evo . Bernardo . i Ti ne vidiš na meni ljepote onoga lica. moramo osjećati radi grijeha. koji je vidjevši okrvavljenu haljinu svoga Ljubav Isusova nadvisuje i prelazi svake ljudsko omiljelog sina zavapio: "Divlja zvijer prežderala je moje poimanje. koja je istisla krv iz njegovog sveto tijela. kojim ćemo moći upokoriti srca i potaknuti ih na ako ne budemo mogli posvema shvatiti zloće grijeha. Učene rasprave o Božjim pravima i o krvi Isusove.veli Sv. koji je zadao toliko gorčine Srcu Isusovu. moj Isuse. ali je veoma potrebno je na sebe uzeo sve grijehe svijeta. 9. jer je proizašla iz očitovao je svoje unutarnje patnje. kao da ih je On sam počinio. Prava se pobožnost očituje u suzama "Srca skrušena i ponižena ne ćeš prezreti. To je najrječitiji Krv ovog božanskog Abela ne vapije za osvetom. ako su me ljudi. a bila je veća zato. im se gazi po tijelu. Ovo jedino može da svu bol radi tih grijeha. a te suze bit će krv srca ganuće neće biti dovoljno." (Ps. Moje tijelo nema više ni snage ni grijehe. Duša Bilo je ljudi. udijeli mi da svim silama svoje duše boli. bude orošeno i poškropljeno onim znojem. Oca objavio je taj apostolat na 2.33. ali da ta ljubav ide u toliku krajnost. obogati me tim darom. sve patnje njihovih srdaca sve to skupa ne bi ganuti grješnike i navesti ih da od srca plaču nad svojim imalo niti najmanji djelić vrijednosti samo jedne kapljice grijesima. da se moje srce potpuno uzmognem pokazati svojoj grješnoj braći. da ganu srca i da ih one gorčine. koja će čitavoga svijeta. koji ima snagu. kad bi se mogle sabrati sve njihove suze. bilo je ljudi. grijesi ljudi iznakazili su me. Jer. prolivenu pod težinom naslikala. spasi svijet od najtežih nevolja.moj je Spasitelj za mene Udijeli mi dar suza. da mi Boga. I dokaz. Ali što su tekle na zemlju. da možemo izaći pred Promatrajući ovo otajstvo Kristove krvi. 22. koju i mi tisuću načina. na kojemu je Tvoja mudrost svoju vlastitu krv.) Pa. i svrni pogled na lice Krista Tvoga" (Ps. na koji je On tu bol osjećao za sve grijehe svih ljudi. na božanskim udovima našega Da. On sakuplja tu krv kao u kalež i c) Vrijednost krvavog znojenja Isusovog. nikada ne ću prestati. koju je Isus osjetio prema grijehu. ali primio je na sebe i navoditi druge na pravi duh kajanja. 10. shvatim glas i govor krvi Tvoga Sina. to je teško se smiluješ i oprostiš im radi moje krvi. kako će najlakše svi uzdasi. sve to nebi ni izdaleka moglo izraziti sve dostojanstvu čovjeka nisu kadre. a koja je navedu na pokoru. KRVAVI ZNOJ "I njegov je znoj bio kao kaplje krvi. da se Sin Božji znojio krvavim znojem. bol i ljubav." (Lk. koji trpi izrovale brazde na licu. Bila je veća i zato.) On se ne tuži na ljude. kadar da gane svaku dušu i da je pozove na moli za oproštenje. Isus dovoljno plakati radi grijeha. Isus prinosi svome nebeskom Ocu Krist! Istina. kad će očitovati unutarnju bol nastalu uslijed teških uvreda. I apostolsko srce treba da pronađe način. ako se ne budemo naučili našega. I stoga. Krvi Kristova skruši. Ambrozije. ja Te molim. da i najtvrđa srca dovede mogla biti okupana sva zemlja. Autoritativni glas Sv. čudesno nadahnuti apostolska srca. da ispašta i zadovolji za te znojem i krvlju. strahujem pred grijehom i daj. ja neću Oče. kako kaže Blozije. da radi grijeha. izgleda nam nevjerojatna ili bolje rečeno. na koje je Bog to srce postavio. raj. napoji me! 43. dostojanstva. Danas više nego ikada. moj Isuse. da nam dade dragocjenu milost. Ovo će pomoću Duha Svetoga biti neoborivi mrziti grijeh. Jao onom srcu koje ne do suza i do pravog pokajanja. da se ljutim i srdim poput Jakova. bi se moglo sjediniti sve boli pokajnika i pokornika koje se nanose Bogu. doveli u ovakvo stanje. Bože.) Pogledaj me. da nikada ne uvrijedim Boga svoga. ne ćeš prezreti. da bi u njemu svoga Svetoga. Težina ljudskih grijeha satrla je Srce Isusovo. ispisana krvavim slovima. bilo ih je koji su uslijed jake pokore Ako ne možemo doći pred našu braću poprskani izgledali kao žive lešine. Isus znojeći se krvavim znojem duše. "Sa visine brda plakat ću i jadikovati" (Jer." Moj Isuse! Po Tvojoj prolivenoj Presvetoj krvi koju 3) Krv Isusova otkriva nam apostolat si je prolio za mene. što Ti nikada. koje je Srce Isusovo osjetilo radi grijeha.44. onom svetom grimizu Tvoje krvi sve dotle. Moje je je lice blijedo. koji su dopuštali. ta dijete" (Ger„ 37.10) Nije koju je osjećao radi grijeha. koje svijetu prijete. udijeli mi milost. okrutniji od ljubav nam je vjerojatna u koliko je to ljubav samoga divlje zvijeri. dok ne Zaklinjem Te. Krvavi znoj Isusov osjetljivi je izraz beskrajne boli.kao- neka preša. Apostolat boli toliko je potreban upravo u naše dane. uprljano naših grijeha. vapije:"Pogledaj. stanovito svoju braću očima punim suza.

što si vlastitom krvlju. pomažem tolike duše… duše slijepaca. uskrisi i preobrazi sve stvari! Činjenica. Čuj dakle. (Iz. gazio me u svojem bijesu." zatim se On obraća nježnim i ljubaznim pogledom (Sv. kojom su bili omočeni pragovi na vratima židovskih prste u krv. koji su umakajući svoje krvi. što više. da se njome samo jedna kaplja ove Tvoje božanske krvi dovoljna da očisti. što su se dogodila spas. koji su tom krvlju mazali siromašne Isusova krv ne ublažuje samo gnjev Božji. Bio sam opterećen grijesima čitavoga jer se žrtvuje za sve.. svijeta. neću da samo meni bude duše naše i tijela našega. koji su svi ozdravili. Atanazije. 43) utjelovljenje grijeha s obzirom na strašnu posljedicu Promotrili smo različito faze drame u Getsemaniju. bolesnih i udarenih najgorom vjere i ljubavi Kristove. te da opere krvavo trebali bojati izazivati strašni gnjev Tvoje pravde. kad predobro znamo. a koja je oslobodila od smrti židovske prvence. molio se "Gospodin ga je htio uništiti u slabosti. da nas nebi udario mač anđela na spas. što su je bezbožni kojom je natopljena zemlja u Getsemaniju. 25. da uništi grijehe naše. što je tekla iz nijemih. trpio je najžešće muke. obratimo se zahtjeva za grijeh. prosvijetli i posveti tisuće svjetova. da radi nje oprosti ljudima grijeha. prolivenu Tvojom božanskom krvlju? Zar je moguće. glas moje krvi. ozdravljenja. što je tekla iz ranjenih prsa Isusovih na onoj kuća.. Vidim. da mi težinom naših grijeha? "Bi satrven radi opačina naših. Toma. pa da njome krvnici istisnuli i okrutnim udarcima iz tijela Isusova. Kako je znamo. a svijet da spasi cijel. koju su bezbožni Židovi prolili kršten krstom vlastite krvi. koje neće i ne znaju. Sveti Oče. već ona ima i bolesnike. Isuse! To je nemoguće! "I kap njena može Ocu moleći ga. zadovoljio za grijehe čitavoga svijeta. (Lk. On se poslužio obriše djelima zahvale. Moja beskrajna ljubav iz Srca Kristova probadajući svetu sliku. a ne glas osvete. duše da je po jednoj pobožnoj predaji kap krvi. da zatraže pomoć probodenog Srca Isusova. prolio svoju krv i što si njome natopio zemlju. Nema 53. o kojima osvetnika. Židove. svijetlo i božanski Spasitelj je najprije prikazao svoju krv nebeskom život? Ne. otvore svoje oči pred sjajnim svijetlom ljubavi. da bez ljage bude. pala na Longina. koji je sadržavao sav otrov predao. da moja duša slijedeći poziv Sv.." Da ne iz otvorene njegove rane krv. Stajao sam pred presvetim Bogom. no zadovoljan sam. te uzmognemo poznao grijeha.. ja također hoću poput čudesnu moć. da traži milosrđe i oproštenje. da bude ranjen samo zato kako bi mogla da izlazi Obazri se na lice Krista Tvoga i smiluj nam se. što sam je prolio za njihov saboru. duše gubavih. koji nije Presvetoj Majci Mariji. posve čist i bijel. vidim da sam moću i snagom one krvi. koju iznosi Sv. da nam priskrbljuje obilje svih milosti. da Ti je prinosimo i da molimo za prisustvuje kod ovoga prizora. Sam sebe je htijući da popijem kalež. da bi gledao na moju nevinost. kaže sv. dogoditi. mi potrebno.grijehom. glas drugo nego vidljivi dokaz i pobjeda božanske ljubavi nad milosti i milosrđa. na koju je tako dugo čekala. Margariti: U Getsemaniju trpio sam u sebi više nego u 1) Božanska žrtva podnosi najžešću bol. da sakuplja s najvećim oprost. Grješnik pruža svetogrdnu i tolika ljubav? Sjedinimo naš glas s glasom našega bogoubilačku ruku protiv Boga (Job. koja je u Getsemaniju iz njegova tijela trunu u svojim grobovima. duše uzetih. da nam pomogne. da sam izvršio svoj zadatak.21) razumjeti veliku tajnu Njegove žrtve. što mi ga nudi božanski Patnik. koji ne će da otvore svoja usta. da idu po to srce. Židove. O. 53. saboru na sveopće divljenje biskupa sakupljenih na tom 7. što onečišćuje obitelj i društvo. BOŽANSKA ŽRTVA "I jer je bio u smrtnoj stisci. jer samo je ljubav jednoga Boga mogla da do čistoće. Zato neka nas ne čudi ono. 44. da je ljubav ove svete žrtve doista beskrajna. duše mrtvaca. čitavoj mojoj muci. slici. Sv. koji nije Isus. Prorok Izaija još se i jače izražava. je Otac žrtvovao me svome pravednom gnjevu. što je sam Isus rekao Sv. ozdravi. i od jednoga poganina učinila sjajnog mučenika Božjem putu. koji je probo Božju . Koga da ne svlada ljudskom nevjerom. je najsjajnija pobjeda ljubavi! Krv. odakle se širi najstrašniji tekla pod pritiskom naših grijeha. pa mu recimo: " pripušta. zar da mali poslužimo na svoje spasenje svijet moje duše ne zadobije čistoću. Krv našega Jaganjca moćnija je i jača od one govori Sv. Pavao veli: "Jer onoga.) i Bog Spasitelja i obratimo se nebeskom Ocu. Bede pobožno se ne bismo usudili. mi bismo se krvi. (Iz. grijeha a to je zadovoljština. To ovih Židova da umočim svoj prst u dragocjenu krv. da su baš naši grijesi doveli počitanjem i brižljivošću dragocjene kaplje ove svete ovu žrtvu u ovako strašno stanje. koju božanska pravda pa prije nego što promotrimo radnju. za nas grijehom učini. a to su čudesna ozdravljenja. Toma) svakome od nas i moli nas. Božjega. dok je i radi grijeha naših. kad veli! stvora.5. da. koji neće da Isus je tu krv prikazao i prinio za njihove spasenje tako. 1. tijelo svoga Spasitelja svojim vlastitim suzama i da ga Njegova je ljubav pobijedila našu nevjeru. da saberemo tu njegovu krv Ne ću da samo primim dar neprocjenjive vrijednosti. već želim nasljedovati one Židove. kao tajnu božanskog smrad. što čisti i obnavlja. uzdignuća i preobražaja. Isto je tako Isus dao našim gubom . Moj Isuse! Ti si sretan. ta činjenica nije pobijedila je gomilu zla. očisti. Sina očišćenja."(II Kor. jer ta usliši glas krvi Tvoga Sina! Učvrsti nam vjeru u njegovo zemlja obeščašćena tolikim grijesima može konačno doći Božanstvo. Zar se onda može izvrši slično čudo. da nijedna kap ne propadne. koje već dugo vremena dušama svoju krv. Atanazije na nicejskom ''Neka nas očisti krv Isusa Krista Sina Njegova'' (Iv.5). koju 53 . Bio sam potpunoma napušten od Boga i ljudi. pa da njome namažemo vrata naše siromašne kuće tj. da siromašna zemlja moga srca ostane i dalje suha. 58. On je bio smrvljen pod pravednoga njegovog gnjeva.). 22. 10.grijeha.) On je postao na neki način personifikacija grijeha - usrdnije". neplodna i prokleta uza sve božansko natapanje 2) Isus i nama daje svoju krv. i kao da je zaboravio. koji bi mogao da razumije veličinu muke. krvi Isusa.

bez prava. da se nisi pokajao. što je obuhvatio njegovo toliku ljubav. Margareti! moja duša pred ovim prizorom? Kako da ne osjeti u sebi 45. zaboravlja na Božanska Isus onako prostrt po zemlji. Postavi me bedemom i sigurnom tvrđavom "Kad bi mi ljudi.. veličanstvom Božjim. pa zato i bol koju je prouzrokovao svetoj potaknuo. Iz svakog dijela njegovog svetog spoznajemo promatrajući oltarnu žrtvu. u kojemu se nalazio izvor žrtvuje za mene u nutrini srca. koja se danas svoje drago i ljupko srce. kada bi to bilo moguće i kada bi sve! Ja ću se odazvati Tvome pozivu. prikazao mi se. jer si htjela biti žrtva za grijehe sviju. ovoga plamena. Margareti. da Ti se zato svi ljudi zahvale i da Te svi molim za čitav svijet! ljube? O. kako je bila velika njegova ljubav. spaljena i prikazana Bogu s ugodnim mirisom. sa svim siromašnim grješnicima. koje dižu moja braća grješnici gotovo svaki dan? pobuna protiv volje božje Neće biti moguće drugačije. koja su moj Isuse. Stvorenje. koje prilike izražava prolijevanje krvi. Zar ne bi bilo krvi. koji je na raspoložen. Isus žrtvi. a kad bi bilo moguće. sebe uzeo grijehe čitavoga svijeta. bila je uistinu beskrajna. Margaretu: "Isus Krist. za one duše. koje volim. koja se. usrdnije se molio. A zatim mi je otkrio neizreciva Čudesa koja je spalila Tvoju božansku žrtvu. "Neprestano me prikazuj mome Ocu kao žrtvu za grijehe Evo čujmo. kojom su bili prožeti ožalošćen i preplašen kao i u Getsemaniju. kako si to tražio po tvojoj svetoj učenici - presveto tijelo. uzdiše svoj ''Fiat" - 1. Bio sam prepun gorčine. kad bi to bilo moguće. osobito iz njegovih prsiju. nego da se i ja u duhu (a i tijelom. i u smrtnoj tjeskobi neprestano. da je sveta Tvoja 54 . Margareti: svijeta. I to molim. 2) Božanska žrtva trpjela je najžešću bol. naredio je. Da bi Oganj poslan s neba. O divne li objave! Kako da se ne uzraduje Sv. Isus klanjajući se božanskoj volji neka bude. što smo već njegovu učenicu sv. a podnijela si ih Moj Gospode za ovu Te milost molim! Za milost ognja i zato. htio pokazati njegovih udova jakošću one ljubavi. to pravedno. nego čin ljudske volje. da je on dolazi sveta žrtva. Daj. dali neku naknadu za ljubav. hoću da Te prikazujem uvijek Tvome Ocu i vapit ću k bio bih još i više učinio. da vjerujemo. da Ti uzvratimo za se nalazio izvor plamena. ja cijenio ono. da se On još i danas žrtvuje. U ljudsko srce teško vjeruje u današnju . kako se On i danas žrtvuje za mene. koja se jer je gorjela ognjem neizmjerne ljubavi.otkrio. Poslušajmo Margareta svečano potvrdi ono. BOŽANSKA ŽRTVA ''I jer je bio u smrtnoj stisci. vatru ljubavi. da je Tvoj očarano zamamljivim užitkom. I sada prestanka ponavljajući svoj božanski »Fiat«. što si me ljubio. moj slatki prosvijetljeni vjerom morali spoznati. da se žrtvuješ za trpjeti. a ne gledamo ga. I jer je bio u smrtnoj stisci. a to samo. Grijeh je pobuna protiv se molio. da ta krv kaplje sa svih ovdje. moći zadovoljiti za prostr po zemlji sveta je žrtva. Vjerujem. koja svoje pobune protiv Tvoje božanske volje? Zadovoljiti za zadovoljava za grijehe zato. Zato On s pravom može je ustanovio presvetu oltarnu žrtvu. gazi ih i na taj se način baca u ponor zla. u ovom presvetom Sakramentu." Da je On bio doista tako njemu: Evo Tvoga. i što neposredno učitelj. Ja vjerujem. bilo je njegovo Srce. da iz čitavog tijela Isusovog božanska vatra još uvijek rasplamsano gori u Tvome srcu "izlazi oganj i da iz čitavog njegovog tijela kapa živa krv. moj Bože. zar se to ne očituje jasno u oltarnoj žrtvi? Ta. Daj. koga si mi uputio po Tvojoj učenici Sv. uništava se. samo jedanput žrtvovala za nas. Toma. kad bih ja ovoga časa mogla sakupiti sva srca svih ljudi i sva ta srca prinijeti Tebi. da njegova.'' (Lk 22. Ja sam spreman tijela izlazio je oganj. da i ja budem dostojan s pobunu. što se zbilo u Getsemaniju i na križu. I otvorivši prsa. da gledamo Isusa kao žrtvu.aktualnu ljubav punini pak vremena. božanskom snagom. njegovi udovi. nije ugasila zadnjim svoje ljubavi kao i to. mi je ljubav! Ja vjerujem." Opažamo." Da moj Isuse. da spali ovu božansku žrtvu bio je zapriječio našu kobnu zaboravljivost i da bi nas silno moćan. Vjerujem. u kome kao da nego da me još i sada ljubiš. dršćući ona mu se klanja. sakrivši se pod oblike kruha i vina. No. obliven krvlju. da se ona vatra. da vjerujem u njegovu ljubav. koja Te potakla. pošto hladno reći. a izvor. u njoj On neprestano izražava svoju volju. kad si rekao: primila naknadu za ljubav. za sebe. koje nebi mogli podnijeti svi ljudi. da bi zadovoljila za ovu pravi lik žive i prave žrtve. kaže sv. evo našeg dragog Jaganjca. gdje si slavan kao i u nebu. Isus je htio da novim svijetlom svoga Boga. Radi njegovih suza. da i dalje trpi i radi njegovih neizrecivih muka imaj smilovanja s nama i u mire za svaku dušu napose. upravo za mene." A na koji ču ja način. učenica Sv.- osvijetli ovu velebnu tajnu ljubavi i bola. kako se U starom zavjetu kod žrtvovanja sva je žrtva bila obraća na mene pogledom punim ljubavi i pozivlje me. O. da Ti odgovore na 3) Božanska žrtva bila bi voljna još i više Tvoju beskrajnu ljubav. ako to bude moguće) bacim ničice pred Tvoje neizmjerno veličanstvo i da priznam. već oganj ljubavi.43) Božjeg suvereniteta u najvećem stupnju. bio sam opijen octom. usrdnije Grijeh. koja izlazi iz njegove žrtve. otkucajem Tvoga srca na križu. Presveta Majko. da si Ti sveta žrtva.sam tada pretrpio. Mi smo naučeni. da bezuvjetno vjerujem u Tvoju sadašnju izgledala kao neko žarište. što sam učinio za njih. koja se protivi volji Božjoj. da upoznam. nije drugo. odakle je počela teći sveta krv zato. da ta prema ljudima. da si se i Htjelo se time reći i pokazati. da mi dokažeš. baca ničice na zemlju pred neizrecivim njime biti žrtva. pomozi mi. što je Isus izričito objavio Sv. žrtvo sveta! Ti si podnijela toliko barem jednu iskricu ovog božanskog žara? Oganj i krv! muke. da uberem divni plod Starozavjetna žrtva bila je slika žrtve Kristove no žrtvu njegove žrtve i da u svom srcu zapalim onu najčišću Kristovu nije uništio materijalni oganj. jer je grijeh pobune. malo bih između Njegove pravde i grješnika.

u svim potrebama. Grješnici ne priznaju bude"Fiat". u svoje srce ovaj moj siromašni život. Kao što se Isus uz pjesmu zahvalnicu. Ja ću se zato 115.) ili »Što ću uzvratiti Ova se tajna života odigrava u šutnji. i moje tijelo sa 3) Isus dragovoljno daje i žrtvuje svoj svim njegovim osjetilima. doli pjesma zahvalnica čak i onda. svetu riječ "Fiat" . 20. Tvoji nacrti. Bogu Ocu po njemu. da Bog ili ne može kazniti grijeh. i samo je Bogu Gospodinu za sve. U krvlju i beskrajno vrijednim životom stvari grješnik bi htio. Božanska žrtva zadovoljava Grijeh je gruba nezahvalnost spram očinske dobrote za ovaj napadaj prikazujući se Ocu time. da se i mi uzmognemo odazvati 55 . ustanovila je izabranu četu žrtava. To je tišina . koji će prinositi žrtve na spas svijeta. On nas ljubomorno Duša. pa da postanemo žrtve sa Božanskom žrtvom i za božansku žrtvu. da Isus zavlada ne samo u njoj samoj. ura svetosti i života. a mi nakanom. pa stoga. svoj život i svoju krv htio da uništi božanski život na zemlji.neka kada me bude obasipao radostima. bude iskušavao nevoljama. koja je posljedica grijeha. pred nezahvalnost. Bog nas obasipa svojim darovima. u svim svojim uzdasima. moja božanska žrtvo. da ga vrijeđamo.) A da uzmognem prihvatiti Tvoj kalež. I kao što jo Tvoj poradim. koja je shvatila neizmjernu vrijednost ove drži u svojem naručju. pogotovo neće da je priznaju u A budući. Margareti.) tabernakulom. da su uskrsnuli na život baš u i prinijeti ću ga njemu. odabrane čete služe smrću. '' I ime ću ruke. ili da ne zna za grijeh. koja svojom Svaki je grijeh sam po sebi napadaj na život Božji. I Ti mi ne volji njezinim uzdasima. 15. U znak grijehe svoje i za grijehe drugih. da ga ranimo. neće Tobom. samog sebe. a mi pružamo ruku. Djevice Sveta." pozivu. Ti. da sudjeluješ u žrtvi svoga Sina. jer si mi je Ti dao. pa da i ja "Fiat" kao zadovoljštinu za sve moje grijehe i za grijehe budem žrtva za Tebe i s-Tobom. To je kada to srce pati i trpi u smrtnoj tjeskobi. jer je ili nemoćan ili nepravedan ili bezuman. moj Bože! Ta je žrtva uzvratim Gospodinu za sva dobra. grješnika. da zadovolje za grijeh. 12. kada su obavljali svetu uru. 6) onih. grijeh. daj nam. Uvijek! Ne samo onda. uzet dragocjenim činima i riječima Svete žrtve iz ću i ja kalež gorkosti. koje se nezahvalnost. budem mogao. primi. koje sam od njega primio. mojih patnja. makar se čini da s Njome sjedinjuju. 12." (ps. već daj.A Ti. kada me bude! Opetovat ću je u sebi. si prva bila pozvana. ja hoću. na smrti. hvala je njegova uvijek na 54). mučeništva jednoga dana upoznati. Ti si već uzela u svoje blagoslivljati u vijeke ime Boga moga. u koliko je taj grijeh napadaj . njezinom podložnošću Tvojoj sveta. zato ću se poslužiti zahvalnosti za sve darove.neka bude tako ću i ja postupati u svim "Zahvaljujući svagda za sve. njegovo srce. Obavljajmo je revno! da zadovoljavam za nezahvalnost.atentat na život boga. ura. To je Tvoja žrtva. mog. u svemu neka Uvijek! Pa i u agoniji moga srca.) udostojala poškropiti svojom dragocjenom krvlju moju dušu sa svim njezinim sposobnostima. kalež krvi moje. beskrajne dobrote Božje. koja. već i tada. da se otimam božanski život. da bi Božanski Božje. a sve to dakako s Tvojom pomoći: svoj "Fiat". Ti si se u svojoj beskrajnoj ljubavi Spasiteljem na spas svoj i na spas svoje braće. nego da mi krvlju.volja da su sveti Tvoji sudovi. Primi moju podložnost. 33. usnama mojim. Zato hoću da Te nasljedujem i da iako ih moj siromašni um ne shvaća. zadovoljava za grijeh. baš u ovoj svetoj uri. žrtvo poslužiti njezinim činima.šutnja Getsemanija. Prema tome nezahvalnosti prema božjoj dobroti. kadgod to 46. dopustiš. svojim molitvama.2. da zadovoljim za ljudsku časovima. za sve drage." (Ps. da moje siromašno poklonstvo kao i časovima patnje. Tvoj kalež. Sveta žrtva prinosi Ocu. tako se i te harmonije i nije drugo. jer je taj grijeh ili neće da ga kazni. " (Ef. žrtve. koji bi se On udaljio od nje.su trpjeli i suučestvovali sa Moj Isuse. Božanska žrtva koja se žrtvuje i njegovih neprijatelja. Sveta je udostojao poručiti mi po Tvojoj službenici Sv. Gospode. Bog nije Bog. gdje . . nebeski. 3. za mene će to biti neizreciva milost. da moj čitav život bude pjesma zahvalnica blagoslovljeni Sin Isus bez prestanka molio i ponavljao Božanskoj Dobroti. njezinom možeš dati većeg dokaza svoje ljubavi. moj . ali ona je i moja. 115. Ti si se Gospodnje prizvati " (Ps. Kor. koja Tvojem posvetnom djelovanju. moj Isuse! "Što da Getsemanija. pa da samo po sebi imati nikakve vrijednosti da zadovoljim za s Tobom zahvaljujem i blagoslivljam Gospodina. Da zadovolji za ovu tešku koja daje život. 2. Bernardo. da se s Tobom združim u žrtvovanju. u svojem 5. da se sjedinim s uvjeravanje o bezuvjetnoj podložnosti Tvojoj volji. "Pobjeda proguta smrt. Isus je presveta žrtva. da bi proizvele život. Ti.'' ( I. "Blagoslivljat najljepši trijumf. Oče Uzet ću kalež spasenja i ime ću Gospodnje prizvati. sretna je. ću Gospoda u svako doba. ŽRTVE GETSEMANIJA "Primio ih kao žrtvu paljenicu. njezinim suzama. što mi je učinio? Uzet ću kalež poznata. upotrebljavamo. da. Koliki će spasenja. koja si prva u svijetu počela sa žrtvom zadovoljštine za sve ljudske nezahvalnosti. za svoju obitelj. Tvoji zakoni. da zadovolji za moje grijehe. da može samu sebe privesti kao žrtvu s On nam je stekao bogatu baštinu sreće i veselja. da i ja postanem žrtva s Tobom i za Tebe. plaču.115.) Uvijek ću ga blagoslivljati. pa zato je on žrtva. već i u preziremo sve ovo njegovo blago tražeći sreću kod svim drugim srcima. uvijek ću opetovati ovu. ta citara najdivnije poslužio smrću. veli sv. i da nam uspije povećati slavnu četu (Mudr. sveta žrtvo. Zato ću zazivati i moje "braće. zadovoljava za grijeh. križevima i gorčinom. Ne dopusti. koja mi je udijelio? Tebi najdraža. " (Ps. u životu. a mi te darove život iznova mogao procvasti u svijetu.

Svijet prezire ova divna Isusu. a) neka nastoji i neka uspostavi Isusa u srcima. To će pak postići Pobožnost prema Srcu Isusova. Ona treba da unese značaj pobožnosti. da je Isus strašno trpio u smrtnoj dovoljno. 'To je ono što srce Isusovo izričito. da svi upoznaju njegove tajne. ako se stvoren u Getsemaniju. balzamom svoga srca maže rane božanskog da ujedno i pokaže. Ljubav pokreće dušu da dade zadovoljštinu i Papinstvo. Getsemani ponovo uspostavlja Krista plače nad ljudskom nezahvalnošću. koja je potrebna. treba postati žrtvom ZADOVOLJŠTINU ZA GRIJEHE. on je naime nešto ozbiljnijega je dao zadovoljštinu. koja hoće da zadovoljava za grijehe. da onom očitovanju njegove ljubavi. a ta je: DATI tj. činima potpunoma podlaže svome božanskom Ocu. koja ljubi Isusa. Ta se je Isus ustanovio po svojoj učenici ima vlastiti oblik i božanska izgradnja proteže i dalje. neuredne potičući druge na često primanje sakramenata c) neka strasti. da približi Isusu djecu. što u danim prilikama može da nadomjesti sve druge Žrtva. umrtviti osjetila. koju je Isus dao Svetici. 4.neka "bude! trenucima. nego da Getsemaniju htio da zauzme na poseban način stav žrtve. Sakramenti. Bez ovog unutarnjeg mučeništva u srcu. treba da razmišlja o njegovim najdivnijim. pa zato takva duša osjeća potrebu. koje ima riječ stvara žrtve koje će zadovoljavati za grijehe. Nazaret. Sotona i kolikom je nježnošću postupao s ovima. jer to su oni zavjerenici protiv božanskog života u nastoji. b) objavilo nam je te prisne osjećaje u pogledu Treba nadalje USPOSTAVITI ISUSA I U SRCIMA zadovoljštine. da trpimo i da se žrtvujemo! Još Promatrajući patnje Isusove u Getsemaniju. to jo pripravni. a i danas obliku pobune čovjeka protiv Božanskoj volji se stvaraju. djelima njegove ljubavi. duša. primjer . U Tko bi znao.) Molitva. ali i Duša. Margarete. Krista i u ona srca. da plačemo. Getsemani stvara žrtve. koja ide za tim. Na taj se način čistimo ne samo Isusu. da u vlastitom srcu rasplamsa dovode Isusa u bolnice. svaki naglašeno u papinskim pismima. Duša. Kalvarija. kao što su: svećeništvo. Eto. nebo. djela Njegove ljubavi. ''Koje opet s mukom rađam. koji svoju. to je U Getsemaniju Isus je prava i potpuna žrtva. nije koja ljubi. potrebno je a) UNIŠTITI upoznaju njegova djela pomažući svećenstvo molitvama. koju riječ. pogotovo grijeh to su djeca. nešto! Duša. a to je bitno za pojam žrtve. uz noge Spasitelja može po prvi puta čuti onaj Getsemani uči. To je davanje časti plaću Isusovu. treba da toliko oblike vanjskog apostolata. kako je grijeh uzročnik. od teškoga grijeha. Svako osjetiti ona muževna hrabrost. koje će dati bacila. U Getsemaniju? Srce Isusovo i čvršćega na putu ka svetosti. siromasi. Ovakve onu vatru ljubavi. da tako kažemo. da uzmognemo dati zadovoljštinu Marija Margareta. O još jednoj stvari treba da duša razmišlja. bolesne duše i narod. Da to postigne. 1. To je bitno kod svakog pravog apostolata. 19. svoju volju. b) da svi u svome srcu. da duh žrtve. razloga. nije neka prazna sentimentalnost. da se uvijek i u svemu podložimo volji Božjoj. Ova se zadovoljština može dati na dva načina.po primjeru Isusovu . To jo po sebi ljubavi. uzaludan. snagu dobiva iz srca Isusova. koje se nanose ili se buni protiv Boga. apostole u našim i u što je Isus bio žrtva za zadovoljštinu. najprirodnijim tajnama kao što su: Betlehem. koji već je mnogo više od toga. njegova djela. crkva. u kojima on nikada nije bio. a to je MRTVENJE. grješnici. pa i od najmanje svojevoljne nesavršenosti. Pa zato. koja ne mari za divna u srcima. već također i od lakoga. kojima je On dao zadovoljštinu. Getsemani stvara zadovoljštinu tj. koliko su se duše zaustavile u Getsemaniju Isus je sav preobražen. koji i u našim srcima i naprasit način trgaju od Njega. u euharistijskom Getsemaniju? Upravo se tu u tim dugim jedan "živi Fiat" . ona shvaća. i to: o stvari. da se izvrši ono što odgovara baš umire i u srcima. Grijeh. U Getsemaniju su se stvorili. a uspostaviti Isusa u ljudska srca. te se potrudi.to su neki oblici božanske obnove. jer se svakom tuđim krajevima. Getsemani dakle To jc najopćenitije značenje. koja hoće da dade zadovoljštinu. što 2. da se drugo žrtvovanje nebi bilo ugodno Gospodinu. kako ju je objavila sv. ne meže indiferentno gledati. koja hoće da za sva ona djela. Majka. Sa kršćanima jest pravo rušenje Krista u dušama. žrtvovanjem. Duša. tako se na isti način i prava zadovoljština mora postići bez požrtvovnosti i ako nismo žrtvo s njime i za sastojati u sjedinjenju sa Srcem Isusovim. već mora da. već tjeskobi ne samo zato. Isus je u DRUGIH. da se formiranje Krista u dušama ne može volji. a suprotstavio posebnom podložnošću toj istoj božanskoj poznato je. što ne mari Cenakul. svojim riječima. "Dođi i slijedi me!" 'Tu se može podlagati volji Božjoj. uspostaviti Isusa u svoje Srce. Potrebno je. Njegova božanskog života. Sentimentalnost i maštanje ne spada u pojam žrtve. da ga dovede k narodu. traži od svete Margarete. koja će to srce očistiti od zaraznih onda duše možemo nazvati cvijećem iz Getsemanija. koji rastaču božanski život u njemu i na taj će način povratiti Isusa u svoje srce sa svom puninom zadovoljštinu. Pobožnost prema Srcu Isusovu prema objavi Sv. Zadovoljštini. da samo plača nad tolikom nezahvalnošću. uzdasima i zadovoljštine. svoje srce i svoje osjećaje volji Božjoj . dok se Krist ne oblikuje u vama.koliko se 3. što smo naime njege. oni veliki graditelji božanskog života. da on trpi i Spasitelja. a sveta ura. Odatle ponovno možemo vidjeti. siromahe i obitelji da našem srcu. da dade zadovoljštinu. Margareti sastoji se u tajni Getsemanija. jer se onaj divni misionarski apostolat. to je onaj divni oblik svojim držanjem tijela. za grijehe ne može dati duša. Pa radi zadovoljava za grijehe treba da razmišlja o divnim toga je Isus i tražio zadovoljštinu od svoje učenice Sv. jer kako kaže Krizostom. Kao Getsemani je formirao (stvorio). u koju je Isus unišao sa toliko nježne ljubavi. posvetimo apostolskom i misionarskom životu. intimno ne sjedini osjećajima Božanskog Spasitelja. sebeljublje. većma čovjek sa svim ovim svojim sposobnostima bunio daje naknadu za uvrede. koje na brutalan svijet divlji su i svetogrdni rušitelji. da zadovolji za naše grijehe. uspostavi Isusa u srcima. kako će se duše potpuno i bezuvjetno tajanstveni pozivi. RUŠITELJE tj. više podloži svoj razum. a to se i vidi i iz naravi pokušaj obnove božanske obnove biti će bezuspješan i objave. Apostol nije imao preče zadaće. koja hoće da zadovoljava za grijehe. No najprije ga mora uspostaviti se potrudi. kako ljudska nezahvalnost ranjava Isusa time. 56 . "zadovoljština". ono. Ovdje imamo toliko nalaze zavjerenike." (Gal. ima posebnu zadaću.

u kojoj se nalazi časovima dana i noći. u kojemu već unaprijed kuša riječi "Fiat" . "Hvalit će me zvijezda Boga privukao k sebi te umjesto da idem u pakao. 7. koje izgovaramo. Bože! (Hebr. da poveća broj izabranih četa. koji ga je upitao." onim "ne" u raju zemaljskom čovjek je taj raj pretvorio u pakao bezbrojnih zala. da nam on bude svečan i riječ "Fiat" upravo izražava taj najuzvišeniji čin. koje. da nam sve ure neizmjerno s ograničenim. ako se obavljaju sa "Fiat". i sve je postalo. a 3) Svoj "Fiat". da mi ne U početku svijeta Bog je izrekao svoj "Fiat" . budimo pobožanstvenjuje. koji je taj "Fiat'' izgovorio u Getsemanskom vrtu Isus je već izgovorio za nas ovu božansku riječ. možemo ustvrditi. najljepši plod u svetoj uri. a mi sa bolju i u plaču. NAJSVEČANIJA RIJEČ ! "Fiat . a osobito da nam bude sveta svećenička moć ima svoj svršetak u žrtvi. da Isus i ne 2.9) Anđeli nebeski s Njime svako drugo dobro. one odvijaju sa "Fiat. tako dosljedno nema ni veće ni svečanije riječi od riječi "Fiat". Ovaj "Fiat" iz ustiju Djevice ima na biti. budu li na. U vrtu raskoši čovjek je potrgao ne trebamo drugo. je iz natpisom "Fiat". Augustin. kada zauzima stav žrtve:"Ulazeći u svijet govori evo dolazim." Marijin “Fiat” imao je u sebi svećeničku moć. naučit ćemo. će zadovoljavati za grijehe. ako budemo uz suze često opetovali najuzvišenijem planu našeg stvaranja i našeg otkupljenja. da ga Bog pošalje u pakao rekavši: najbožanstvenija riječ izrečena u "Kad bi me Bog poslao u pakao dok izgovaram onaj Getsemaniju." Sva naša djela biti će uistinu tako lijepa. Getsemaniju. što spaja nebo sa zemljom. mi ćemo bez sumnje ubrati koliko je svećenik onaj most. 26. "I Riječ je tijelom Ako se razmatranjem Getsemanske tajne naučimo postala. kojo milost. stupa u vrt natapa je milošću i slavom i čini. života budu svete. kako On to želi.) Kada bih su u raju. On će na sigurni. a s onim ''Fiat'' iz Getsemanija. Boga sa čovjekom. stupa u svijet. bolest. U vrtu plača on se je se ne ćemo ni u jednom času našega života odreći. bijedu. I mi ne bogoštovlja. . nijedna nije tako slavna. kad veli: je došla punina vremena jedna ponizna Djevica opetuje "Neka prestane moja vlastita volja.Molimo Srce Isusovo. kojega smo grijehom izgubili u Edenu. I zato opetujemo li ovu Isus.) Naš "Fiat" treba da i za nas bude može nikada dati vrijednost našemu životu i u činiti ga božanskim. ona uređuje sav naš život po suze ganuti Boga." (Ps."A to slično tvrdi i sv. je formula vječne blaženosti. 5. da nam natrag stekne zemlju. koja ga bacaju u ponor vječne (Mt. što u svim ponovno i potpuno podlaže onoj volji. Naša posljednja Žrtva bit će najveći čin plana stvaranja. a onaj neki način još veću moć od onoga prvog "Fiat". što je u vezi s Njime.) propasti. Kako bismo morali ga je Djevica izgovorila. S koji je prvi digao glas bune i tako propao u pakao. i hoće da nas pouči o riječi uskrsnuća i života. "Reče. ravna po Božjem nacrtu i izgovarajući svoj Fiat on se Moj Bože! Koliko ima nesretnih duša. 57 . da prvotni plan Božji i tako se upropastio. — drugom božanskom osobom.neka bi dao doći do pakla ili da bi preda ranom nestalo pakla. taj bi ga "Fiat" privlačio k kao i zvijezde na svodu nebeskom odgovoriše pjesmom meni i u onom drugom životu. nego da je potvrdimo i da obećamo. da se i ja naučim. uzima na sebe na čudesan način ljudsku narav. a također i iz plana otkupljenja." Onaj "Ne" je formula zabačenja i osude. U stvari ova nam velika i božanska. raj. On je izgovara čim prvi puta sveta ura. da se sjedini sa Riječi boli. Sa svojim "Fiat" ja bih zahvalnicom svome Stvoritelju. ja sam siguran. Daj. Što više. Zato i riječ. Molimo u sveto uri za ovu 47. Neki prosjak mudro je odgovorio nekom bogoslovu. nije nitko drugi mogao izreći osim ovom ni u vječnom životu. divnoj riječi "Fiat''. poseban način dati vrijednost i našemu "Fiat".7. 33. I kao što božanstven. ako se ne sjedinimo s "Fiat". ako one budu onoga "Fiat". sam Stvoritelj silazi s neba na blagoslivljati Srce Isusovo. naša ura sigurno neće biti velikog svećenika Isusa. ako na sebi bude nosila uzvišeni natpis ćemo doći do slave putem "Fiat". koja izražava tu žrtvu. što ga je Bog izgovorio u početku vremena jeka Isusovog "Fiat". Naše će riječ nameće volju Božju tj. koji daje vrijednost svemu i koji sve jednostavnu riječ s Isusom. Naše će molitve biti božanske. treba da ga izgovaramo u svijetu nema ništa velebnijeg. da ćemo izvršiti najveće i najbožanstvenije djelo. prave žrtve. u opetovati ovu božansku riječ." (Job 38. ovaj nijemi ali moćni govor "Fiat". potpuna savršenost.neka bude volja Tvoja. da li bi bio 1. koji me toliko usrećuje na ovoj zemlji uza sve moje siromaštvo. jer čim "DA". sebi imale božanski pečat sa Čovjek grješnik svojim hotimičnim "NE" ispao. što se odnosi na pobožno čuvstvo i osjećaj neće nam donijeti ploda ni u žrtvu i svećenika. bijedno zavedene od neprijatelja. 10.neka bude volja Tvoja. bude! Po ovoj tajanstvenoj riječi sav je svijet stvoren iz jer ako moj "Fiat" privlači k meni Boga ovdje na zemlji i ništa. Isusom. No sama našega. on pretvara taj Presveta Majko! Daj da shvatim svu božansku ljepotu popaklenjeni raj u pravi raj. ako se mi sami ne sjedinimo s Njime po ovoj najsvečanija i najbožanstvenija riječ. tamo bi odmah da tako dođem po njoj do svetosti. Naše pjesme Tako i naš "Fiat" dobiva na neki način snagu i slavu zahvalnice otići će do prijestolja Božjega. ponavljati tu riječ. svako dostojanstvo i potpuni mir. tako moćna kao riječ "Fiat''.) "fiat" je najsvečanija i zadovoljan i onda. nestao strašni očaj. nego što je žrtva Isusova zajedno s Isusom. Kad bi "Fiat" mogao ući u pakao.) U Getsemaniju žrtva je u stanju žrtvovanja. da činim volju Tvoju. dok naprotiv svako drugo najveći čin bogoštovlja. što ga je izrekla Marija. ako se Sve riječi. našao Danica i slavit će me svi sinovi Božji. i pakla za me neće ovu istu riječ '"Fiat". "Fiat''. jer žrtva je ona naša posljednja ura.koju Isus izusti u besmrtno i vječno veselje. 42. Naše svakidašnje Žrtve bit će doista i onoga "Fiat". On će ga po božanstveniti.

Majko."Fiat!" riječ je blagoslova. kako bi se Marije dade milost. postaje živi blagoslovom. a drugi onaj. ukoliko. da i za Njega "Fiat" bude križ. i nakon što se izmole litanije Svih svetih. a u srce postavio ga križa i blagoslova? ISUS kao siguran znak prave ljubavi i kao najveći znak Božanski patniče iz Getsemanija. koje se očituje umu blaženika. da se baš u ovom pjevu sastoji raj.23. "Fiat" riječ je posvete. budu znale i jedini blagoslov. U svako vrijeme možemo naići Molimo Srce Isusovo. Ali. postaje znakom križa. tako i svoje. 9. Stoga naša zadovoljština mora ići Koje će davati zadovoljštinu za grijeh.Boga. u Getsemanija.) O tome je govorio Božanski Učitelj i s onim je podigao u svome srcu. nakon što je Isus nama za ljubav njegovu presvetu osobu. I tko to su pojmovi jednake vrijednosti." (Lk. ali Križ. koliko su blagoslova pribavile i neprestano u samoj svetosti može biti iluzija. da da upoznam. Zato se i duhom ljubavi naziva osobito u Getsemaniju. On sam je htio. da bude dostojan svećenik Kristov. drugi put. (1. školi Getsemanija. makar bio posut križevima i makar se završio Kao što je Isus ta žrtva snagom svoga Fiat postao živi mučeništvom. da dođemo do svetosti biti će kriv i iluzoran. Sv. križ u srcu u protivnosti sa vlastitom ove uprljane i proklete zemlje pomoću svih onih "Fiat" voljom. toliko ih ushititi.23. da izvrše ovaj pa čak i u svete stvari. što se žrtvuju. mora dobrom sastoji u veselju i u radosti svih svetih. koji je ležao na zemlji dobro . ništa mi ne bi svaka duša .žrtva u istom omjeru snagom svoga Fiat . jo nemoguće. I svećenik mora da bude žrtva. da postane svećenikom u vijeke. 48. uvući svoj pakleni "Ne". križ u srcu. kojega 9.opetuju onaj "Ne". svoj "da". pa s 1. Fiat. da Isusov "Fiat" prodre svakome! Sretnih li onih. koga su mu drugim riječima: "Neka se odreče sebe. To je onaj poteškoće. "Neka uzme križ svoj svaki dan. pa zato jo Kao da nam je htio reći: Hoćete li da budete sveti recite "Fiat" u praksi pravi križ. a ljubavi ne bih imao. koji je." Presveta Majko! Onaj levita . što ga je On izgovorio u patnjama usana prihvate Fiat. koja će vam koja se križaju. biskup se okrene k njemu i moli:"Da se udostojiš ovoga Biskup učinivši drugi znake križa nad odabranika svoga blagosloviti posvetiti i zarediti. dokle god se potpuno ne pokori nebu. posjeduju čudesnu mudrost i moć. kako "Fiat" ima ovu božansku moć. Prvi je bio onaj. duše izgrađene u za tim. pa i u patnjama ovu svetu riječ. žrtvovana. Još više: Isus je imao dva križa. pravom možemo reći. kako na nebu tako i na zemlji. dok u ljubavi. svome Bogu. da čudesnom Molimo Srce Isusovo za veliku milost. Zato nas je božanski Učitelj svojim opiranjem volji Božjoj i ne može natrag zadobiti učio. da onaj naš "da" na zemlji sjedinimo s onim "da" u izgubljenog blagoslova. da ga i mi uvijek izgovaramo.3). što pribavljaju sebi i drugima ove žrtve. koji moli: ''Da se udostojiš ovoga Tvoga odabranika posvećuje. kada mladi levita prima sveti red. Ljubav. križ i blagoslov.) Križ pripravili Njegovi neprijatelji i na kojega su raspeli je proturječje. Križanje naše volje sa božanskom voljom jednoga dana stvoriti vaš raj. kao i kod učenice Srca blagoslov? Tko bi znao koliko je prokletstva dignuto s Isusova "Fiat". 58 . povlače i druge duše. neprijatelj je znao vješto i lako božanski apostolat. nebu se ovo zadovoljstvo i puna suglasnost sa beskrajnim Svaka pale duša koja hoće da "bude žrtva za Isusa. I postaviti križ u Srce jednim plemenitim "Fiat". (apostolat riječi "Fiat )i riječi "Da". svetost. a osobito u Časovima. Svaki svaki križ. izgovorio u Getsemaniju onu posvetnu riječ "Fiat" križ Križ u Srcu izražava svetost. SVEČANA POSVETA ŽRTVE “FIAT!" U svečanom trenutku. u zabave. pa i može izreći. Kor. U kaže Sv. . da s Tvojih pomoću svoga "Fiat". vječni svećeniče. Božja i protivna težnja naše izgovoriti s lakoćom. anđeli riječi "Fiat". U koji su preuzeli na se ovaj zadatak.iluzije su nemoguće. da je kod Isusom izgovaraju svoj Fiat i tako s njime postaju živi izabranih duša. dade snage. No ovdje na zemlji. leži prostrt u 2. izražava ljubav. osobito nakon grijeha. To je razlog. koji su toliko odlučni za našu svetost. da nam snagom Tvoga Fiat duše shvate veliki nauk tj. daj dobro. slika je Tvoga Isusa. suprotnosti je s težnjama pokvarene naravi. koje upravo traže sve moguće načine. kako ćemo dokazati blagosloviti" Čovjek je zazvao na sebe prokletstvo pravu ljubav Gospodinu." (Lk. sada.naš "Fiat" u progonstvu s onim "Fiat" u domovini. Sretnih li onih duša koje trgovinu. Ti su pravi anđeli iz sve oblike i prilike života u umjetnost. svetištu. da bismo je mogli očituje se na tisućo načina. pristajanje Biskup čini znak križa nad svećeničkim kandidatom i uz volju Božju teška je stvar. koji će im pribaviti vječnu osudu. Tako i koji sadrži tu riječ postao je blagoslovom i zapravo On je žrtve Isusove postati će Svete toliko. i u onim najvišim težnjama. da se sažeže. žrtvo svojevoljno svetosti. To je i Duh Sveti. u industriju. u najindiferentnije stvari. 13. jer je to jedini način. jer nema blagoslova bez znaka križa.u Križu. Augustin "pobjednik i svećenik" jer je žrtva. po kojemu duša postaje pravom njegovom žrtvom. Tebe mladomisnikom moli: Da se udostojiš ovoga Tvoga molimo usliši nas! odabranika posvetiti.. "Fiat" je križ. svaki "Fiat" izgovoren s Isusom jest blagoslov. Beskrajno biti blagoslovljena i posvećena Znakom križa. koje svaki dan s stoji u Srcu .. svakidašnji križ. Svi Sveti pjevaju svoj "Amen" i "Fiat". da riječ "Fiat" opetujemo i da je oprle volji Božjoj i koje u ovo sotonski urotničko društvo posvuda propovijedamo. što ničice leži Svetost se bitno sastoji u tone. u "Fiat". kako bi s njime u Getsemaniju. mogle pribaviti taj sveti blagoslov i svojoj braći. da nam po zagovoru velike majke na duše. koristilo. daj dopusti. No. da mu se i u najmanjoj mjeri usprotive. Ali. Križ je sastavljen od dva drva. Ali. On sâm je najprije okusio sve naravi i volje sačinjavaju zapravo križ. Na taj ćemo način postati duše. Ljubav nalazi zadovoljstvo u vječnom Dobru i uvjet. u štovanju. da ljubimo neizmjerno na tlu hrama. kako dosljedno ona je u potpunom skladu s istim Dobrom. ova pokornost poslije grijeha u Neka bude volja tvoja.đakon. Pavao veli: "I kad bih predao tijelo i prvi blagoslov i začetnik svakoga blagoslova.

vrta raskoši. stiče divnu snagu. koji je ojačan. molitvom se približuje Bogu. a duševna potištenost ustupit božanskom jakošću. 46. tako kažemo. koji ustraje u vjeri u božansku Molimo božansko Srce. hoćemo li skinuti trnje s jedine žrtve od koje će i po kojoj će Bog primiti sve njegove glave. U tim unutarnjim patnjama duša se svakom očekivanju . posveti i zaredi. bacimo se s Njime ničice na zemlju pred ostale žrtve kao svete. izići će odatle prekaljen sjeta u vedro raspoloženje. već one držanje junačko i plemenito. rađa herojima. nad ponavljati svoj ''Fiat''. jer neizmjernim veličanstvom Božjim. da tamo Adam izlazi pun snage i jakosti. koje su tješile Srce odabranika zarediti. pogled bistar i siguran.Isus se diže ojačan i ohrabren. kada svlada i pobijedi one unutarnje geslom "Ustanite. Ut hos electos tuos oskvrnuća. postadoše najoštrije trnje za Isusovo Srce. sebe i za druge. božansku ljepotu ovih riječi. dok traži zabranjene užitke poput Adama. osobito u stanovite dane i ure. koje će blagosloviti i mirise prema nebu i sticale tako milosti i blagoslov za posvetiti svijet. znak obeščašćenja i blagoslovi. Koliko ima žrtava.duševna patnja . koji s zapasti i u agoniju. kojim će imponirati. da se udostoji pozvati što ljubav u mrkim sjenama Getsemanija. one u Kakovu božansku snagu krije u sebi Getsemani! euharistijskom Getsemaniju dolaze do božanske snage. se samo na ovakvoj zemlji. obliveno krvlju. Te okupile sveto veselje božanskog posvećenja . sebe žrtvuje. koji sam apostolata. orošena krvlju Isusovom." Molimo ga. Putem svečanog "Fiat" u Getsemaniju. Zapravo pravi heroji rađaju života. a možda ćemo poput Isusa Čovjek pak. bdijenja zamračuju razum. Ona. ubijaju svako moralno on i ovdje govori:'' Blago onomu. koja čini. priznaje svoje ništavilo. Mnoge duše svaki dan kušaju ovu veliku istinu.. ako je svjesna i hotimična. napušta stav žrtve i zauzima stav Hoćemo li i mi da budemo žrtve poput Isusa. Stoga naš božanski pogleda. hajdemo!" Iz Edena. 3. da ove riječi i nama budu lozinka za hajdemo:" jest prije svega molitva. a bodri ih uzvišenim snage. No. Duše. Daj. više duša. paraliziraju. neprijatelju. zbrku i beščašće. Čovjek. izgovoren s Isusom i za Isusa. toliko je Te su duše najljepša apologija (obrana) onog velikog plodila. da sve druge će poticati na borbu. neprijatelje u svome srcu. Njegovo je božansko lice božanskim borbama. Blago onomu. sanctificare et consecrare digneris. 26. da ne dršće pred ljudima. da bude neustrašiva u izgleda sasvim drugačije. ali ražareno. Njegova zemlja."Fiat" riječ je posvete. da ga pratimo u Getsemani. U molitvi duša božanski boj. toliko slab. a može u onome. koji je jača i krijepi. da traži utjehu i pomoć.protiv Božanskoj jakosti. Isus. No. sjetu. da nas križem Božjoj." Isusovo. novi vođa i poziva. Postao je hrabri vođa. što bruji tiho i neprimjetno.drugi je uzrok Divnoga li prizora. Bit će ponizan početak jodnog novog života. 49. I kada svršimo svetu uru. hajdemo" (Mt. dugo boravio u molitvi u predvečerje svoje smrti. A zašto? Jednostavno zato. koje mogu da. dočim je svaka protivnost volji izgovaramo svoj "Fiat. Drhtat će pred Bogom. s kojima Tvoj Isus posljednji puta budi svoje apostole i vodi ih prema Uzrok božanskoj jakosti. po molitvi ona postaje jaka. Mučeništvo srca . Božju. Primjer nam je Božanski učitelj.) Isus prestaje moliti i ustaje potpuno u Getsemaniju. "Fiat" je dakle svećenička riječ. opterećen prokletstvom. mi ćemo konsekracije .) Molitva i duševne patnje tajna su O blagoslovljena Majko.) 2. Takovoj molitvi naučit ćemo se 1. da s njime uvijek novi pečat posvete. što unutarnje. pred Gospodinom steći će ovo plemenito gospodstvo. stiče onu svetu je prije toga blijed. do koje je Isusa dovela ovu veliku istinu! ljubav. da svlada i čovjek je izlazio posramljen. Agonija pak biti će priučit će se. kada prima sveti slavu. Uvijek će tako biti. pa da postanu pravi heroji u božanskim borbama. On postaje svećenikom svoje božanske i li da zadovoljavamo za grijehe. postadoše uzrokom njegovih patnja i vapaja. žrtve. Iz vrta plača i boli. Njime plače moli i trpi. koji se ne sablazni nad osjećanje i razdražuju srce. da nam dade milost. da bdiju i plaču u euharistijskom Getsemaniju. rogamus. duše obilježene najljepšim znakovima svetosti i Križ posvećuje žrtvu i čini je svećenikom. koje su inače slabe po prirodi. snagu i heroizam. koje su jednoga dana benedicere. ojačamo svoje snage i da se pripravimo i za najteže borbe. da.. Euharistijska bdijenja daju U tabernakulu kao i u Getsemaniju Isus nam izgleda svijetlost. red i vruće molimo Njega. no najednom se oskvrnule i bijedno obeščastile. što nisu znale Konačno biskup učinivši zadnji znak križa. taj će se strah okrenuti u hrabrost. pun straha. Bio lišava same sebe. Kad bi smo htjeli razumjeti očevidnom nemoći i slaboćom. nesiguran i rastresenog sve neprijatelje u izvanjskoj borbi. a Najveće borbe zacijelo nisu one izvanjske.i koje su sa Isusovog oltara dizale ugodne uistinu biti žrtve poput Isusa. komu će se svijet diviti. duševnu potištenost. hoćemo svećenika. Nakon smrtne borbe . što kliče: "Ustanite. BOJNI POKLIK "Ustanite. Svećenika. gospodstvo. Sada živahnost i okretnost. On će se sam znati junački boriti i će mjesto svetoj srčanosti i tada će duša osjetiti. 59 . Duša. Koliko ima duša. U Getsemaniju ćemo možda poput Isusa osjetiti strah neminovno će zapasti u poniženje. dok naprotiv svjetovna slab i nemoćan. koje ređenikom moli: "Da se udostojiš ovoga tvoga su bile odlučne u životu. potpuno utučen. daj da shvatimo svu božanske jakosti. koji s Isusom ulazi u Getsemani. našeg velikog i vječnog Svaki je stoga "Fiat". audi nos. oslabe i najjače bodri svoje vojnike na borbu. postaje sve čišćom. bacimo se ničice na stvarno posvećuje žrtvu i polaže je na oltar na čast i zemlju onako kako se baca mladi levita.

50. da ćemo biti dionici i na njegovoj slavi. gdje je uzađu. Predraga Majko. Srce Isusovo. Getsemanija. a zar ne vidite. jer su duboko uvjerena. glas pobjede. (Zah. No. hajdemo!" Hoćemo li on je već ovdje. Beskrajna je dakle dobrota imala najljepši plan prema svome stvoru. krila Djevice u vlažnu štalicu. da je Isus dopustio. znati će s Njime ići u borbu s njegovom sa spavanjem. Takav nikada ne će moći shvatiti i zapaziti Getsemaniju na divan se način očituje. nego odmarati se. žrtva radi obične bolesti. "Evo Sin čovječji predat će se u ruke dakle da ova postane našom lozinkom. dok su je razdirale divlje zvijeri u amfiteatru. kako će pobijediti neprijatelja jačega od sebe. iz štalice u siromašnu 14. a klicala je od veselja. Približimo mu se živom vjerom i steći pobjedonosnu pjesmu. 14. koja se diže nad Getsemanijem. gdje proživljava sva poniženja muke križa i vjeran Bogu. udijeli nam. izrečen u dolini suza. I da čovjek 2) "Ustanite. da počivajte!" (Mt. svojim s Isusom. iz maslina. da podigne palog čovjeka. Poklik "Ustanite. S prije nego će uzaći i prije nego što će potaknuti ljude.) pomisao. Bernardo kaže: Ništa tako ne jača dušu u napastima. da ih Isus podržava u najtežim časovima. morao sići i to sići sa nebesa. drugotni je plan Poklik "Ustanite. da ove gore Isus je uzašao na nebo. da grješnicima. hajdemo!" (Mt. A pouči. gledat će odatle kao kroz neki prozorčić profil ovu siromašnu zemlju. da ga maslinske gore. koje se sjedinjuju On se i stvarno nalazi u nama svojom milošću. a naši čini izvedeni u velikodušnosti. 3) U zajednici s Isusom. hajdemo". Sišao je s nebesa u krilo Djevice. Osjetili su. iz radione kroz tisuće jada i nezgoda u sjenu čovjek bio uzašao u nebo i iz vrta raskoši.u raj. To je beskrajna slava. jer su apostoli doista i zaslužili ovakav da je On i duhovno u našoj duši. 4). a još divnije preuredio. teških borbi." (Mk. 45. Ova sam se za vas molio i za vas patio. Iz Getsemanija uzlazi se na nebo nakon groba. Ovaj slavni i poniženjima i plaču. Kao da je htio teći: "Da." Obični čovjek. 26. kao što bi radionu. što znači slijediti Isusa u da iz njega dođe veće. pojavi.) čini nam se. kako je to prorekao Descendit de coelis . da dođe na u vrt boli. bljesak veselja i slave. On je slabe strane svoje naravi i koje velikodušno slijede Isusa velebni izražaj one ljubavi. Zato i pjevamo sa Crkvom: izrečen u Getsemaniju neusporedivo je ljepši od onog "Divno si sazdao. 8. poniženjima Njegovog dolaska . Stvarajući Bog čovjeka imao je nacrt. da je Bog pripustio čovjeka k svojoj 60 . u tom smislu. da ga možemo pratiti na krvavom putu do Kalvarije. moramo znati. Odakle snaga ovoj nježnoj mučenici. koji je pripustio zlo. da se s njim i Njegovo slavno Uzašašće bilo je u omjeru sa proslavimo. to je pobjednička pjesma. On nas uzdržava i bori se uz nas. da ove riječi zvuče se s njima bori sam: Isus. toj božanskoj citri. preobrazila u heroja? Krhka i slaba stvorenja u najtežim hajdemo" čudno je primijetio: "Spavajte samo i kušnjama dolaze do heroizma. sigurno ne bi bio upoznao tamnih sjena ljubavi. da moj izdajnik ne spava. da zadovolji osjetila i srce. pa se sada vaše borbe tijesna veza s Isusom uvjet je. koje su svladale pobjednički poklik intonirao je Čovjek-Bog. Getsemanija. ima neku posve novu ljepotu. "Ako s njime trpimo.sišao je s nebesa! Moj Bože! prorok: "U onaj dan stajat će noga njegova na brdu Kakvog li silaska. moramo znati. Sa Getsemanija uzlazi se prema nebu. Sv. Duše. čak i najveće dobro. Sveci su iskusili istinitost ovih Isusovih riječi! ništa je tako ne potiče na dobro kao milost molitve. možete počivati. mudrost i svemoć Božja. koje se pokazuješ slabo i nemoćno u Dogodilo se dapače. Felicita uzrujavala i jadikovala u zatvoru biti najljepša slava i trijumf u ovoj svetoj uri. Ja Duhom Svetim. dokaz je najviše nije sagriješio. kako kaže Sv. da smo ukor. što ćemo je s Isusom bez prestanka su izvor neizrecivih radosti za naše srce. ne će razumjeti. Da. ćemo novu snagu. Ljubav Boga prema čovjeku bila bi se sigurno Usred najtežih unutarnjih patnja utješiti će nas dovoljno očitovala. U Srcu Isusovu. da je ostao Getsemanija. da se više ne trebate uspješne. da se u lakšim unutarnjim borbama osjete svu svoju slabost i nama pokažeš jakim. koja ga je potakla. 17). Gora uzlaza sa zemlje prema nebu. što bi ga bio izrekao nevini čovjek prelazeći iz koji samo ide za tim. To je ono brdo. koja se nalazi prema Jeruzalemu na istok. 26. neusporedivo bolji od prvoga. pjevati u vječnosti. GLAS POBJEDE. koje slavodobitnu pjesmu. junačkom lozinkom-"Ustanite. opetuješ svoj uzvišeni poklik: "Ustanite. prije nego što je rekao apostolima "Ustanite." (Rim. Gdje je uzrok ovoj postaja laka i ugodna. Sin je Božji najprije. to je velebni uvod u drugo značenje Isusovih riječi: "Ustanite.) "Ustanite.41) Katkada bi se ovaj smisao je Isus ne samo stvarno u našoj blizini u tabernakulu. "Ustanite. da čovjeka iz vrta raskoši premjesti u nebeske vrt . On ostavio otiske svojih svetih nogu. koje su u svetoj vezi s kao neki prijekori! Kao da je htio reći. da i najteže borbe makar je naše srce u tom času u tuzi i nevolji. koja se Isus. što prodire kroz mračne. Međutim ove duše. boriti. a u najtežim pak borbama bi li su naoružani u blizini Tvoga oltara uzmognemo postići. hajdemo!" To će Tako se sv. hajdemo". Zapravo postaju kao neki mirni san za one duše. sjene Augustin. jer hoćeš. da naše molitve budu biti tako lagane. tumačiti s ljubavlju.beskrajni silazak. On Maslinska je gora. nastavite samo Isusom. da u svojim svojem euharistijskom Getsemaniju. već mogao dopustiti. da će vam činiti. da ove Učiteljeve riječi moramo mi predmet pažnje i brige Njegovog ljubaznog srca. poklika. hajdemo!. čuju se prve note ove pjesme već u smrtnoj stisci u 1. hajdemo''. da Ti u nama čudnovatom jakošću. ne može vrta raskoši u vrt nebeskog raja U tom pokliku u razumjeti. da spoznamo i jedno "Ustanite hajdemo". hajdemo" sa zemlje prema nebu. daj da mi ustrajući u molitvi i plaču nemoć. da što većma budemo u svome srcu dionici muke Isusove. ipak nam se čini. 46. uvod je u Getsemaniju.

kojega ne bi imali.16). Cvijet iz Getsemanija. ne ljube. dosljedno one se moraju završiti božanskim veseljem. što ga je Isus održao prije ulaska u Getsemani. koje je podnio za nas. božjemu očitovala u ovakvom planu. onaj koji se javi u tijelu. traži je u sebi i hoće. On. taj se žalosti. podnijevši sva poniženja. Sami anđeli i Serafini imaju posve novi Te i nebeske moći i blaženi Serafini. koju bi mu mogao pružiti tako milo pred Ocem. I kao što majka zaboravlja na cvijet. ga prije toga slijedili u Getsemani. uvijek ona ima jedan prozorčić. kad pomisli. združenim klicanjem razlog. pobjede veličanstveni.Bog ljubavi .26) će se pomišljajući. koji ljubi Isusa. ali i pouči. To je tajna neizrecive boli. no ta se ljubav još sjajnije očitovala. dok Isusovim glasom. koja mora biti Božji. kada 61 . Svet! pao. a On će im to uzvratiti divnom utjehom. Ova je pomisao dovoljna da dušu. UTJEHA. tko ljubi. Zato i Crkva Bogom nadahnuta Jedinorođenca." 51. da je taj poklik milosrđa. kada rađa. kako cvjeta životom. da patnje samoga Boga ne patnje. da primi ljubav. Žalost u 2) Onaj tko bude plakao u Getsemaniju najveći je dokaz ljubavi. nastavlja svoje otkupiteljsko djelo u svijetu. onim dušama. koji je plod njegovih. a veseli se.16. On Isusa što je dublja. koje podnosi Getsemaniju. cvate onaj božanski život.uvod u onaj slavni himan. plače radi mu ga je ona dala. čovječji. učinak neke sile. Svi glasovi i pjev "Hosana" svih anđela ne zvuče neusporedivo veća od one. kroz kojega kaže. On na taj način majka može pružiti svome čedu. da poklik tom smislu tvrdi i Apostol kad kaže: "Velika je tajna pobjede. tko ljubi Isusa. žalosti se radi nje. utješit radosti. da je Isus s njime. Kako je slatka i mila tajna žalosti Isusovih Isusa. U Kako se raduje Srce Isusovo.Tim3. kojoj se ne bi moglo izbjeći. On se veseli i kliče upravo kao i majka. da Ga tješe u Njegovim patnjama leži tajna vječnih radosti. da ljube Boga. On sâm sebe uspoređuje s majkom! Hoće. da druge može utješiti. I kao što se ljubav Boga prema čovjeku tako divno neizmjernom veličanstvu. opravda se u duhu. Što više i sami anđeli. da je žalost onaj najljepši kada rodi dijete na svijet. tako mogu biti slučajne. vjerova se će kroz vjekove s Njime pjevati nebeskom Ocu svi anđeli u svijetu. da i ljubavi ja uronim u ovo more boli i ljubavi. Bega nisu drugo nego učinak božanske ljubavi. na sve teškoće. ali i beskrvnog majke. jer objava ljubavi Božje bila je novost i za anđele. kada uvidi. tako i Isus zaboravlja na sve svoje njegovih patnja. On nas poziva. misleći na to. hajdemo" uvod je u onu uzašao. Ne! Patnje našega ću i ja vas tješiti. što cvijet je ljubavi. moj Gospodine i divni tješitelju srdaca! Daj. 16. kao što milo zvuči glas Njegovog čovjek u stanju nevinosti. daje dostojna slava vječnomu Ocu. kada vidi. Onaj. da je to najveći dokaz O. imati će neizrecivu utjehu. "Po kome veličanstvo Tvoje hvale ga spoznajemo u vidljivom obličju. a to more jest Tvoje Presveto Srce. On je raj. da ćemo s njime uzaći na nebo. tresu se vlasti. čovjeka zapali iskra ljubavi neusporedivo veća od one. jest i Sin tako On isto hoće.Sin Božji prije čovjeka slavno 3) "Ustajte. Tvoje patnje upit će moje." (Iv. kada vidi. Sin očitovao svoju ljubav prema čovjeku na tako divan način. Božanska žalost nikada ne može sjeća se više muke od radosti"(Iv. ali i znade. da nas prijatelja u Getsemaniju.pjesmu. hoće li da Njihov pjeva: "Jer je otajstvom utjelovljene Riječi očima naše hosana dopre do Božjeg prijestolja. 12). Kao što je Bog Getsemaniju. uznese se u slavi". koje je On spasio. da ljubimo i anđeli. 2. kada vidi. Onaj. postaje duboko ganut.slavi uzevši ga u nebo iz vrta raskoši. da Isusa tolikih patnja. nalazi u ovome plaču očigledan dokaz. da se žalosti radi nevolja i patnja. propovijeda se poganima. te nas Bog.udostojao pripustiti nas. sve boli."Ustanite. koja ljubi. a u Tvojim Isus poziva svoje miljenike. taj stalno misli na predmet svoje da je razveselio Isusa. moraju ga sjediniti s duše zasjalo novo svijetlo Tvoje sjajnosti. kad znade. ŠTO JE PRIMAMO U GETSEMANIJU Kao što majka znade milovati. Ta će duša iskusiti istinitost divnih Spasiteljevih riječi i "Vaša će se žalost okrenuti u radost. to prije se pretvara u nebeske i je rekao: ''Žena. On je a Isus je radost anđela. što je . možemo reći da njegovo Srce osjeća i majčinske slavlja. ljubavi. patnjama. kojega je Ono zapjevalo. jer Ljubav ima to svojstvo. da se i u srcu Naše se srce zanosi divljenjem i veseljem. nebesa nevidljive stvari". koje će s Njime biti u Getsemaniju. koji oplakuje Isusa. a još manje mogu one biti. klanjaju Ti se gospodstva. (Iz. pa Predraga Majko! Daj da shvatimo slatkoću riječi. kojega pokaza se anđelima. koji plače u Getsemaniju. sve boli i borbe s slavnu . Kako se veseli i raduje Isus. (l. da se ove riječi odnose u prvom redu na samoga se vidi raj. i svi ljudi. da čovjek nije zajedno slave: Svet. tko ljubi Isusa. ako su njegovo patnje slične patnjama jedne najčišće radosti! Tajna smrtne tjeskobe. prijatelj. kojima Isus po svome proroku obećaje toliko radosti i Onaj. ima žalost ali kasnije. da taj himan pjevamo s Njime već sada. Toma slomiti srca. ako ne s njime i za Njega. ne božanske radosti. U divnom govoru punom nježnosti prema učenicima. koje samo najnježnija budemo dionici u njegovim patnjama. nama. dok se još nalazimo u sjeni Getsemanija. uroni u ocean 1) Onaj. tako treba. kojega Isusu može pružiti. koja pripada paklom radi čovjeka grješnika. utjehe. da se On . Sretnog li onoga. Pa zato i žalost radi upotrijebio u tom govoru krasnu usporedbu sa ženom. da se ovim poklikom za borbu i slavu izučenim u što bi je zapalio čovjek u stanju nevinosti. koji je započeo ovu slavnu pjesmu. Svet. hajdemo. Onaj. Sam hoće biti tješen. 21. da u Isusa i ne žalosti se. koji se žalosti s Isusom i radi radosti. da To su utjehe upravo majčinsko.) Sv. privlači. budemo li. kada motri svoje dijete. da s njome bude stalno sjedinjen.

patnjama i Njegovim radostima. kada On i pred anđelima i pred svecima iznese divne uspjehe ovih velikih duša. a Getsemaniju. da se Njegovi miljenici ne slava. Moj Isuse! Ja ne samo. To je misao. On potišten. koje su se desile u bi dao prigodu za sablazan. a napose vrijedi za tajnu. da će se učenici sablazniti . govori: SVI ćete se sablazniti. da učinimo. Te su duše u svetom zanosu opetovale koja je stvorila apostole. ne bavi se ničim drugim već samo Isusom. što života.) Potrebno je naglasiti. još nisu primili Duha Ljubavi . i ako se prema 1judima bila tako velika. kako jo ljubav i samo po Duhu Svetomu. Shvatimo li. Kako bismo se morali radovati na pomisao. 31. Već na ovoj zemlji Isus hoće. koja zaboravi na samu sobe. svijet nikada neće moći razumjeti. To je uzvišena misao. da ideal. koje su izvele čudesa sa 3) Onoga. se veseliš gledajući plodove svoje muke. koje su se. koje smo obavili u ovom vrtu Poniženja i smrtna Isusova. Na križu nad tajnom u Getsemaniju. da potiče Sokrat prije svoje smrti pokazao hrabrijim i Isusa na žrtvu i na poniženja tijela. ne sablazni o mene!" Kao da je rekao: "Moja je ljubav Ne sablazniti se nad Isusom. a druge duše da napuste vrtove svjetskih užitaka. Sablazan. koja je raspalila riječi one majke: "Daj mi duše. moramo tražiti milosti Duha je On bio veličanstven. da Ti se klanjam onda.promatra onaj bujni božanski život u nama. da ga razveselimo. ja hoću. da On zaboravi na sve one žalosti. povod za sablazan kod površnih duša. koje ne mogu koje su usko bile povezane uz Srce Božanskog mučenika. Getsemaniju. Božanski će odgovor Moj Bože. Bez ove ljubavi. Što više. zamolimo za milost našu preslatku Majku da nam drugačije protumačiti. na svoje patnje i veselje svoje majke.Duha Ljubavi. na može i jedina je ona kadra. već ga je ta ljubav veličanstvenijim od Isusa. 165. Još i više: Ja sablazan. To su strašne hule. Tvoja poniženja biti će moja No Isus. jer je BAREM jedan učenik slijedio svoga učitelja sve do Kalvarije. kao što je i dijete radost i onu dušu. Getsemaniju zajedno s ostalim učenicima spavao. jer su mi najveći dokaz Napisano je: ''Ljubitelji zakona tvoga uživaju mir u ljubavi samoga Boga.) Ljubav Prije nego se rastanemo sa Getsemanijem. opijene od poduzmemo. a ta se misao sastoji u tome." (Iv. da predusretne. Daj. da bude plemenitih duša. prouzročile. sablazniti. da upravo graniči sa Isus i time zadovoljava. Euharistijskom Getsemaniju ovako uzvišene riječi. uživam da umrem! Koliko su puta odjeknule u svoje patnje. veću sablazan u sablazan u Getsemaniju. koje će uživati životu. odveć. u nebu.od siromašnog stvora. da možemo razveseliti i utješiti Isusa. Dakle sve se to odnosi na odvijale u Getsemaniju. shvatiti božanske ljubavi. da se Beskrajna ljubav nije se zadovoljila samo time. to ne služi na čast Njegovoj uzvišenoj ćemo shvatiti i sve ono. o kojoj ljubav u našim srcima. kada si duševno sablazne nad Njim. da ono On dao. 1) Doista." (Ps. kada se krvlju znojiš! je kazao. Hoću. treba da upali najživlju ne toliko. ili smrt! Samo da Ti vladaš i da zanosom. smiona. sablaznili su se o Isusa. da se Pa i sami apostoli. On Sasvim je sigurno." (Mt. obećao je. da Isus proriče. tjeskoba ne može se bola. ovo neka i meni bude jedini i najveći na ovakve riječi doći. da se umnoži broj ovih Getsemaniju. kada si u smrtnoj tjeskobi. i ni o što se ne spotiču. koje Ti pružaš onima. Neka mi to bude misao vodilja u čitavom mojem duše unaprijed okuse one neizrecive slasti. 118. Tobom plaču u Getsemaniju. da tješimo Isusa. misiji.) (SABLAZAN RADI GETSEMANIJA. kojih što su izrasli na zemlji natopljenoj Njegovom krvlju. bez ovoga Duha. "BLAGO ONOMU. a ja pak uživam. Molimo je. ali da se u Getsemaniju pokazao Svetoga . obnovi svijeta. koji će im donijeti smrt. što se desilo u nada mnom. ako ne u svijetlu goruće ljubavi - udijeli. nema boljeg sredstva. da će doći Duh ljubavi. 52. koji plače s Isusom u duhovne obnove. ja se neću nad tim koja se zbivala u Getsemaniju. makar unaprijed upozoreni. onda toliko nemoćan. da razjasni problem boli. nego što je to prouzročila tajna križa na Golgoti.) Sablazan nad onim. duše. da sve rasplamsane svetom vatrom želja za žrtvama. 6. jer još Neki su se usudili da govore i pišu. Isus govori nije se dakle odnosila na križ. inače ću umrijeti! Daj mi tolike djevičanske duše i napunila ih božanskim duše. da Mu pružimo na tisuće rajskih cvjetića.'' Ovo vrijedi i za sve tajne Isusova ću sablazniti nad Tobom što si ponižen. Isusove smrti i muke.) izobilju. To je Isus i prorekao: "Svi ćete se vi sablazniti noćas 1. da tako mogu biti njegove pomoćnice u imao davajući nam božanski život. No ne dovela do najtežih patnja i najdubljeg poniženja u DUŠI čudimo se: Ta sâm je Isus rekao: "Blago onome. Neka i te duše već ovdje dionik njegovih radosti još na ovom na zemlji osjete radosti. kojoj je uzrok ljubav od Duha ljubavi! obožavam i same Tvoje slabosti. koje je mučeništva. da se ne nevjerojatnošću. Gospode.one noći . ne. što nam ga je Srce je Isusovo tako dobro i plemenito. da. on će pripustiti. Isus ljubav najjasniji tumač svih tajna. koji se o čemu smo već razmatrali. Mi treba. Da se i mi ne sablaznimo Getsemaniju pokazao ispod svoga dostojanstva. da Te priznam svojim Bogom i da Ti se kao svome 16. kad bude uzdignut na križ. da nam pomogne. koji s svijetu. a možda je ona i osjetile su ovu zahvalnost sa strane Srca Isusova. tražiš utjehe. to je premalo. No ništa zato. da uzmognemo razumjeti. već naprotiv. da se ne sablaznite. Samo Bog me je mogao ljubiti do 62 . jer je i učenik ljubavi u svijetu. ili duše. ali dok okoristimo dragocjenim plodovima muke Isusove. Tolike plemenite duše možda nam izgleda. neki su izrekli i samu hulu rekavši. svršetku naših razmatranja. što dršćeš. dobri Bože. da On zaboravi na sve što trpim. da i uronjava već na ovoj zemlji u more neizrecivih radosti mi možemo razveseliti Isusa. da su one tajne. što je ljubav. KOJI SE NE SABLAZNI O MENE!" (Mt. se spriječi ta Bogu poklonim usprkos svim slabostima. 26. Njegovim Pomisao. 11. što se u Getsemaniju desilo.noćas. "Ovo sam vam rekao. da se Isus u nije bio ojačan Duhom Ljubavi.

veliku tajnu iz Getsemanija. bestidnih govora. krvi ili srca. uz društvo. kako sve ovo uznemiruje slabe duše? Zar ne vidiš. kada nekažnjeno. da se promiče duh zadovoljštine. kojega si svijetu dao. Ona je jedan od najuspješnijih načina. uz obitelji. da kažemo: A ljubiti Isusa u trpljenju i patnjama. da ih 2) Sablazan nad tajnom u Getsemaniju svi upoznaju. božanstvo? Zar Ti ne vidiš. Isuse. Leon. po Tvojem Namjesniku i po Tvojim mističnim udovima? Zar ne vidiš. taj najljepši cvijet. klanjati Bogu ljubavi. da Ga se tješi u Njegovim patnjama. koliko možemo dati za sve one hule kojima se svijet nabacuje na ga većma svijet zaboravlja. koje bi mogao onemogućiti i učiniti. uništavaju znakove Tvoje vjere. da svetogrdne ruke dodiruju Tvoj oltar i svete ure. koji nas potiče. To isto čine i današnji progonitelji crkve. onda kada se gadni zemaljski crvi proglašuju bezbošcima. da ovaj nastavlja se tijekom vjekova. to je program. da Te više ne muče.) Divni plodovi svete ure. no ta vlada nad nama''! Isus. da ljubimo Isusa isto onoliko.Presvetu Majku. da se nastavljaju kroz vjekove. Kalvarije ili Getsemanija. potičući da obavljamo svetu uru govori svojoj učenici: "Digni se iz kreveta da na neki sablazan treba da u našim dušama način ublažiš gorčinu. koji stvara veće.ove granice! Ovo će biti najbolja zadovoljština. da se širi otrov bezboštva putem kazališta. da ga usko vežemo uz sebe. Isus je putem patnje i poniženja otkupio svijet." rasplamti novi i još veći žar ljubavi. Sveta ura spada u taj program. da se ublaže Isusove gorčine. oni nesvjesno služe Isusu. koje će važno! Koliko puta dolazimo u napast. da svoje božansko djelo nastavi putom poniženja svoje Crkve. da mislimo na Njega toliko većma.program. Ovo je veoma Njegovoj crkvi. kada vrijeđaju Tvoju . oskvrnjuju ga? Zašto šutiš. treba da stvori nove legije duša. duh. da ovi zlikovci radi Tvoje šutnje ismjehuju. da dadu slavu Bogu i Isusu Kristu. više puta iznosio u svojim nadahnutim enciklikama. On se sâm podložio svakom preziru i svim mogućim poniženjima. makar svijet i viče: ''Ne ćemo. da se ne samo ne sablaznimo. koga bi bezbožnici htjeli uništiti. da se ovim poslužimo: baš ovo neka još više oživi i učvrsti našu vjeru. nad onim slaboćama i nemoći s kojom nam se Isus Isto tako i sablazan nad mističnim trpljenjem Isusovim u pokazuje u tabernakulu i u svojoj crkvi. On nam govori. Stvarajući mučenike. trebamo se Getsemanijem. pokazuješ tako slabim i nemoćnim. a bit će to veći. Misao. koliko ga većma svijet progoni. moramo nastojati. tako se ne smijemo sablazniti niti upalila je posve novu vatru žarke ljubavi prema njemu. da su ovi prigovori opravdani! Tako barem mnogi misle! No Duh Ljubavi misli drugačije. I kao što je Kalvarija rodila onu beskrajnu legiju heroja. što svetije budemo obavljali dopuštaš. Isuse. koji su svojom krvlju svjedočili za Isusa. koju sam osjetio u Getsemaniju. Ti. što su nama u najviše slučajeva nepristupačni i teže za tim. kojega je Papa Pijo XI. nad mukom i trpljenjem Srca Isusova. Za ovo postoji poseban plan i . koji si kralj slave i koji bi u tren oka mogao satrti ove niske gmazove. kada ruše Tvoje crkve. Zašto dopuštaš da izumi ljudskoga uma služe za to. da se i cvijeće iz Getsemanija bujnije razvija. da ne udaraju po Tebi. već što više. tj. koju ga drugi mrze. a posebno u naše doba predlaže svojim sinovima i kćerima. toliko. što se poput strijele šire svijetom? Zašto se pokazuješ toliko nemoćnim. da propagiramo Njegova kraljevska prava. da ovi Tvoji postupci prouzrokujući najveću sablazan u svijetu? Čini se. Pa zato On hoće. veličanstvenije i svetije duše. pa svetih ura. Kalvarija a još više Getsemani treba. služili su Spasitelju. napadaju Te i niječu Tvoje. što više. Evo. Sablazan nad nemoćima Isusovim u Getsemaniju. Krvnici. taka i Getsemani rađa nove legije duša. koliko 63 . 3. kojega crkva u svako vrijeme. izvršujući svoj strašni zločin. Kao što se ne smijemo sablažnjavati nad slaboćama i da bodri i potiče duše na što veću svetost. to će biti plod zašto se. Budući. da se bezboštvo i otpad od Boga veoma širi. da Te ne razapinju ponovo po Crkvi. ta je misao upravo čudesnu moćna. kaže Sv. koje isto tako svjedoče za Isusa i koje idu putovima.

... Isus moli ........................ Riječi.................................................. Isus se rastaje od svojih prijatelja ........ Svečana posveta žrtve ...... Isusu moli ..................................................................... Božanska žrtva ............................ 3 3..................... Žalost Isusova ................ 38 35..................................... što ih Isus reče apostolima ........................... 12 11................................................ Getsemani i Marija .......... SADRŽAJ Uvod 1............. Narav patnje Srca Isusova ..................................................... 57 52............. Isusu moli ................................................................................................................................................................ 9 8...... Isus traži pomoć i utjehu ........................................ 55 50............................... 53 48..... Krvavi znoj ................................... Svojstvo (narav) patnja Srca Isusova ............ 54 49..... 58 64 .............................................. 50 46............................................. 56 51. Isusu moli ........................................ Krvavi znoj ........................................................................................... 23 21......................... Kako anđeo tješi Isusa ....................................................... Svojstvo patnja Srca Isusova ...... Isus u agoniji .................................................... Kako je Isus mogao trpjeti u svom srcu ......................... 48 44........ Svojstva patnja Srca Isusova ................................................................ 30 27. 43 39.......... 36 33................................ 19 17........................................................................ Narav trpljenja Srca Isusova......................................... Razlozi zašto je Isus bio u agoniji .................... Isus moli ........ Ulaz u Getsemani .............. 34 31........... 40 36...................... Vrsta patnja Srca Isusova ............................. 27 24... uz koje možemo biti anđeli tješitelji Isusu ................................................................................................................................................................................................................ 35 32.................................................. Vrsta patnje Srca Isusova ...................... 14 13............. 10 9........... 28 25.................................................. 45 41........................ 13 12........... 20 18................................ 49 45.......................................... 15 14.................. 8 7..... kako moramo primati anđeoske utjehe ................ koji se ne sablazni o mene........ 17 16........................................................................................................ 42 38.................................... Ime Getsemani ........... Tužbe Isusove ................. 32 29..... 31 28.................... Isus ponovno moli istu molitvu ............................................................ Bojni poklik ...................................... Ura nadasve.............................................................................. 46 42....... 2 2.......... 24 22......................................... 47 43..................... Krvavi znoj .............................................. Tužaljke Isusove ............ 51 47...................................... 29 26............ Glas pobjede ................ Plodovi muke Isusove ...................................... Tužaljke Isusove ................................................................................... Blago onome................................... 16 15........................................................................................... 25 23....... 37 34........... Isus pada ničice na zemlju ............................................................................................................................ Isus u molitvi . sveta .. 6 5................................................. Narav patnje Srca Isusova ................. Utjeha što je primamo u Getsemaniju ....... 21 19..... Žrtve Getsemanija ............ Božanska žrtva ........................... 7 6........ 4 4........................................ 44 40......................................... 41 37...................................................................................................................................................... Narav patnje Srca Isusova ................................... 11 10....... Svojstvo patnje Srca Isusova ............................... Anđeo tješi Isusa ........................ Najsvečanija riječ ................. Isus budi apostole .................................. 33 30........................................................ Isus nas poučava...................... 22 20.......... Uvjeti................................................... Isus podnosi sve patnje svojih odabranika .................................... Zašto Isus trpi u svome srcu ............................