Naslov originala

P. GIUSEPPE M. PETAZZI S. J.

Sveta je ura naročit i odličan način zadovoljštine za sebi potrebno, da dođemo pred tabernakul i da tu
grijehe, koju je Isus tražio od sv. Marije Margarete. Evo razmatramo samo o uvredama, koje mu se nanose u
njegovih riječi, što joj ih je rekao u trećem velikom presv. Sakramentu, već je potrebno da se duhom
objavljenju: "U NOĆI između četvrtka i petka, učinit ću prenesemo u Getsemani i da razmišljamo o tajni Muke
te dionicom smrtne žalosti, koju sam podnio u Isusove, da se s Njim sjedinimo u molitvi koju On
Maslinskom vrtu. Ista takova žalost dovest će i tebe, a da obavlja u času svoje smrtne borbe. Stoga je veoma važno,
sama ne ćeš to moći razumjeti, u neku vrstu agonije, koja da oni, koji žele dostojno obaviti svetu uru, treba da
će ti biti strašnija i od same smrti. A da me uzmogneš razmatraju o Getsemanskom misteriju i da se sjedine sa
pratiti u poniznoj molitvi, koju sam tada uza sve muke trpećim Spasiteljem pa da tako zadobiju oproštenje za
upravio svome nebeskom Ocu, ti ustani iz kreveta između svoje i za tuđe grijehe.
23 i 24 sata (u noći) i zadrži se jednu uru u molitvi ležeći Ako pak neki misle, da će im biti teško stalno
licem na zemlji, da tako ili ublažiš gnjev Božji ili da razmatrati o Getsemaniju, svetu uru mogu obaviti i tako,
tražiš oproštenje za grješnike, ili da ublažiš gorčinu, koju da razmatraju o Muci Isusovoj ili da oplakuju grijehe
su mi zadali apostoli time, što su me ostavili, i kojima svijeta ili da razmatraju, o uvredama, koje se nanose
sam predbacio slabost, što nisu probdjeli sa mnom barem Presv. Oltarskom Sakramentu. Svaki je ovaj način dobar.
jednu uru. (Vrijeme od 11 sati do ponoći odgovara baš O tome nema sumnje. No,valja naglasiti, da se svaki od
onom vremenu, kada je Isus bio u agoniji u Getsemaniju. ovih načina nekako udaljuje od onoga načina, kojeg je
No budući, da se tajna u Getsemaniju zbivala od 8-9 sati Isusu predložio sv. Margareti. Da se barem donekle
u večer, to se može za svetu uru upotrebiti i to vrijeme. udovolji želji Srca Isusova, a na poziv sv. Oca Pape Pija
Što više sveta ura može se početi i u ono vrijeme, u koje XI. Donijeli smo ova 52 razmatranja za svaki četvrtak u
je dopušteno započeti recitiranje Matutina, t.j. od 4 sata godini, a sva ta razmatranja imaju za predmet samo
pa dalje. Getsemani.
Kako se jasno vidi iz ove objave, dvostruka je zadaća Bit će od koristi, ako pripomenemo, da je na ovaj
svete ure: način obavljala svetu uru i službenica Božja Gemma
1. Sjediniti se s Isusom Otkupiteljem, da se ublaži Galgani. Ona je po ovoj metodi uspjela na poseban način
Pravednost Božja i sudjelovati u Muci Isusovoj, pa vjerujemo, da će i ostale
2. Tješiti Isusa u Njegovim patnjama u Getsemaniju. duše moći da pođu njezinim putem.
Da udovoljimo izričitoj želji Srca Isusova, nije po

1. ULAZ U GETSEMANI
Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. samoga Boga! Što više, možda će nam se činiti
profanacijom pokušaj, da prodremo u samo Srce Isusovo,
(Matej 26, 36) to svetohranište višnjega Boga, u kojem se odvijaju tako
uzvišene tajne. Bilo bi bolje, da nas se nije udostojao
1. Što me potiče, da uđem u Getsemani ? pozivati. Sjećanja, da je naš korak bio usmjeren u "vrt
radosti'' i još gore, da je upoznao tajne bezakonja
a) Prvi i glavni poticaj mora biti LJUBAV. Najljepši
ljudskog srca, da iz njega odstrani zloću, mogao bi nas
je dokaz ljubavi sudjelovanje sa unutarnjim osjećajima
doista odvratiti od koraka, koji nam izgleda svetogrdan.
ljubljene osobe. Ljubav naime proizlazi na neki način iz
No poziv nas Isusov ohrabruje zato će maslinski vrt biti
nas samih, da se suživi sa unutarnjim životom ljubljene
zadovoljština za Eden - vrt grijeha.
osobe. Primjer majke: Veselje i tuga djeteta veselje je i
c) Što više, sam ge Isus tuži, da nije našao 'prijatelja,
tuga majke. Sudjelovati u veselju prilično je lako, no
koji bi ga pratili u ovaj vrt plača i tjeskobe. "Čekao sam,
sudjelovati u tuzi puno je teže. Ljubimo li uistinu Isusa,
hoće li tko žaliti za mnom i ne bi nikoga, i hoće li me tko
moramo prije svega sudjelovati u Njegovim unutarnjim
utješiti i nisam našao" (Ps. 68, 25). Nehaj drugih,
patnjama i to mnogo više, nego kad bi te patnje bilo naše
nespremnost da slijede božanski poziv, za nas mora biti
vlastite, ili bolje rečeno, mi moramo na neki način
novi poticaj, da ga slijedimo. O kad bi mogli utješiti,
Njegove patnje toliko usvojiti, da one postanu našim
Isusa barem u svojim dušama! Zar nas ne potiče, i
patnjama. Prama tome dužni smo preteći svaki njegov
pomisao na to, da ćemo jednog dana moći od Njega čuti
poziv, kojega bi nam on mogao poslati. Moramo imati
onaj ''hvala'', što će ga Njegovo plemenito Srce izreći
osjećaj, da smo upravo kao prisiljeni nekom neodoljivom
svojim vjernim prijateljima.
snagom, da uđemo u Getsemani, gdje naš Isus
smalaksava od ljubavi i bola. I njime i za njega moramo
2. Naši razlozi da pođemo u Getsemani
biti u smrtnoj tjeskobi.
b) Sam Isus NAS ZOVE, da uđemo u Getsemani. Isus nas ne zove radi svoga ličnog interesa, niti iz
Promotrimo ga časkom. Njegovo božansko lice neke potrebe. On nas pozivlje radi našega dobra. Njegov
pokriveno je oblakom neizrecive žalosti; oči pune suza. je poziv novi dokaz goruće ljubavi prema nama.
On sam govori: "Žalosna je duša moja sve do smrti''. a) U stvari, On hoće da nas nauči trpjeti. Onaj tko zna
Njegova je žalost doista smrtna žalost. "Ostanite ovdje i trpjeti, znade i živjeti. Promatranje Božanskog Patnika
bdijte sa mnom!" Eto, on nas moli da mu pravimo naučit će nas trpjeti mnogo više nego li sva ljudska
društvo i da ga tješimo. Pa zar ćemo ga u tom odbit? Ta filozofija, mnogo više nego li i sama asketika. Srce
to ne bismo učinili ni jednoj drugoj osobi koja trpi. božanskog Patnika jest škola bez riječi, najdivnija među
Možda će nam se učiniti svetogrdna smjelost, što svim umjetnostima. Kolike su se jednostavne duše znale
hoćemo, da stupimo, na ono sveto tlo natopljeno krvlju uzdići do najvećeg znanja nebeske mudrosti. "Objavio si

2

to malenima". I dok oholi svijet, strepi od užasa pred osamu srca pa se radi toga bune i protiv samoga Boga,
trpljenjem, pogotovo ako to trpljenje mora snositi duša; i što mi je On oduzeo neku dragu osobu. Plačući sa Isusom
dok taj oholi svijet radi toga upada u ponor očaja, dotle mi ćemo svim ovim dušama donijeti utjehu, obrisat ćemo
duše, koje uče kod Isusa Patnika, postaju učiteljice tolike suze na nevidljiv ali na istinski način. Budemo li
božanske mudrosti tako, da zadivljuju i sam svijet. anđeli tješitelji za Isusa, biti ćemo to i za našu braću, koja
b) Isus hoće da nas nauči, da CIJENIMO PATNJE da trpe. Činjenica je, da često puta svjetovne duše nađu
ih pretvorimo u vrijednost. Sve naše patnje, pa i one utjehe samo u blizini onih, koji su prijatelji Isusovi; u
najokrutnije, nisu dovoljna zadovoljština ni za jedan blizini onih, koje su te svjetovne duše kadgod prezirale i
samo grijeh. Očajno je to za onoga, tko razumije, što je oplakivale kao okrutnike, egoiste i nesposobne, da
grijeh. Ali sjedinjenje sa Isusom Patnikom preobrazuje na nekoga zavole i utješe.
čudnovat način sve naše patnje i ono ih pobožanstvenjuje b) Ima siromašnih veseljaka i siromašnih u toliko, u
ne samo s obzirom na predmet, jer trpimo radi toga što koliko su to veseljaci, čije je veselje osudio Isus, kad je
Bog naš trpi, već i obzirom na nas same, pošto božanska rekao: "Jao vama, koji se sada smijete! Doći će dan, kada
snaga prodire u našu dušu u tolikoj mjeri, u koliko mi ćete plakati!" To je smijeh svijeta. Sa kolikom samilosti
sami prodiremo u Srce Božanskog Patnika. Božanski bismo morali slušati taj smijeh! Ta radi njega je Isus
Život koji je nestao iz ljudskog Srca radi naslade, ne plakao. Dao nam je poticaj, da i mi plačemo! Pa ipak
može se vratiti u srca, osim putem boli i to božanske boli. koliko ima duša, koje se baš u ovom času predaju ovom
Isus nas pozivlje, da sučuvstvujemo s njime. On sam nedostojnom i grješnom veselju! Neoprezne dušo! Za
hoće da pati u nama, te da na taj način pobožanstveni njih je to čas tame, "To je vaš čas i noć tmine!'' Ovom
naše patnje. času tame mi suprotstavimo čas Isusov. Čas pred Isusom
b)Isus želi da nas pouči o ISTINSKOJ UTJEHI, u jest čas žrtve. Proboravimo uru pred Isusom, jer tako
našim patnjama. On to čini na dva načina: primjerom što ćemo moći promijeniti grješno veselje tolikih duša u
nam ga on sam daje pokazujući način, kako je on bio najčišću radost, koja je plod plača.
utješen u svojem trpljenju. Svaki drugi način, kojeg c) Ima pospanih učenika. To su duše, koje bi, po
bismo tražili, osim ovoga, kojega nam pruža Isus, bio bi svom uzvišenom pozivu morale bdjeti s Isusom u
uzaludan i nikakav. Uči nas, da se vježbamo u njegovom mističnom Getsemaniju. I dok te duše spavaju,
najuzvišenijim činima ljubavi, da po njima naučimo dotle Juda ne spava. Ne znaju bdjeti za Krista, možda - ne
tješiti, prijatelja, koji trpi. Kadgod tješimo onoga, koji daj Bože - bdiju za sotonu. Isus nas zove, da ga tješimo
trpi, nailazimo, uvijek na tajnu utjehe. To je čin najčistije upravo radi ovakvih duša, da Mu pomognemo, da i te
ljubavi i ljubav je zato uvijek izvor radosti. Što više, kada duše počnu bdjeti sa Isusom na spasenje svoga bližnjega.
tko, trpi postaje sličnim Bogu bilo zato, što na taj način Slatki Isuse! Ti si rekao: Blaženi oni, koji plaču!
duša osjeća, da doista ljubi svoga Boga a božanska je Nikada se to blaženstvo neće moći potpuno obistiniti, dok
ljubav izvor neizrecivih radosti i bilo zato, što nijedno ne budemo plakali s Tobom i za Tebe. Mi ti se
ljudsko srce ne zna biti toliko zahvalno prema onome, zahvaljujemo, što si nas pozvao, da sjedinimo naše suze
koji ga tješi, kao Srce Isusovo. Stoga plačući u sa Tvojima. Mi ćemo se često svraćati u ovaj mistični
Getsemaniju, doći ćemo do tajnovitih božanskih utjeha. Getsemani. Nastojati ćemo, da Ti dovedemo i druge duše,
da Te i one tješe. Hoćemo, da postanemo apostoli
3. Ulazimo u Getsemani radi naše braće. Getsemanija. Nadamo se, da ćemo postići one divne
plodove, koje ćeš Ti dati onima, koji budu obavljali ovaj
a) Ima nesretnih bijednika, koji u očaju plaču, jer ne čas, doista sveti čas, jer je Tvoj čas, Isuse! Blagoslovljena
znaju plakati sa Isusom. Koliko je onih što se možda u Majko! Pripusti nas tajni Tvojih svetih suza! Daj, da s
ovom trenutku bacaju u ponor očaja! Naše suze Tobom tugujemo! Sveta Margareto, učenice Srca
pomiješane sa Isusovim suzama zaustavit će ih! Koliko je Isusova, daj, da se i mi, ulazeći u Getsemani, zaslužimo
onih, koji se u ovom trenutku nalaze u smrtnoj stisci, a nazivati učenicima Srca Isusova.
pošto ne znaju trpjeti sa Isusom, polaze u susret vječnoj
smrti. Koliko ih ima koji ne znaju podnositi onu strašnu

2. URA NADA SVE SVETA ''
"Došao je čas", (Iv.12,23) sveto mjesto." (Izlaz. 3, 5). Ta koje je mjesto svetije od
onoga, koje je čulo uzdisaje Božanske Žrtve, Njezine
Premda bi svi naši časovi morali biti sveti, jer bi vruće molitve Ocu i mjesto, koje je posvećeno dodirom
trebali biti posvećeni vršenju volje Božje u tomu se i presvetog Tijela prostrtog na zemlju, natopljeno svetom
sastoji svetost prema riječima Spasiteljevim: "Ovo je krvlju istoga Tijela? Zemlja označena ovom tajnom, puna
volja Božja, posvećenje vaše (I Tes. 4. 3) i ipak ima drača i trnja, počela je cvasti krasnim cvijećem nebeske
časova, koji su nadasve sveti, a to su, oni časovi, u ljepote i mirisa. Ura provedena na ovako svetom mjesu,
kojima se duša naša podvrgava volji Božjoj u potpunoj doista se može nazvati svetom urom. Svete su misli, koje
žrtvi. A takva je baš ura, što ćemo je provesti u se spontano rađaju u našem umu, sveta su čuvstva, koja
Getsemaniju. Molimo za milost, da shvatimo tajnu nastaju u našem srcu, svete su suze, koje ronimo zajedno
svetosti te ure. sa Božanskom žrtvom. Ako se sa ovakvim raspoloženjem
zadržavamo kod tabernakula po izričitoj želji samoga
1) Ura u Getsemaniju je sveta ura, jer se Isusa, jasno je, da će ovo mjesto, koje je već samo po sebi
zbiva na najsvetijem mjestu. sveto, postati svetim i po nama na osobit način.
A zašto se naša jadna duša kod svetohraništa, tako
Na Getsemani s pravom se mogu primijeniti ove svetog mjesta, bavi ispraznim i teškim mislima toliko
riječi Svetog Pisma: "Mjesto na kojem stojiš doista je oprečnim svetosti? Zašto naše duše ne postaju svetije kod

3

O svetosti ove ure ovisit će da me još poučiš.maslina. I zato će o svetosti ove ure 4.u vrtu Getsemani. koji se zove maslina. da uđem u Tvoj Getsemani i da tu budem s nađemo način. osim putem žrtve. najpreča nam ja dužnost. naša duša trpljenja. Međutim Isus hoće. Dopusti mi. Zato nam i Isus stavlja tu riječ na naše usne i On dostojno svetište svoga Boga. grije. što nisam znao ući u Tvoje nama sveta. pomoći će nam žrtvovanje. da se joj zacijelo biti teško. kada to sakramenta. što se je dešavalo u Getsemaniju.) IME GETSEMANI "Dođe Isus u zaselak. da proizvede ulje. 36) i posvećuje duše. valja nam se kap krvi. Sveta ura naročito je Isus u Svetoj Pričesti daje svoje Tijelo žrtvovano za sveta radi mučeništva srca. kako je Isus posvetio ovu uru i učinimo li. Udijeli mi. kada upravljamo svoje 3. Ako se duša dostojno mogli procijeniti krv mistično prolivenu. koja je pritisnuta prešom boli trebala.tog izvora svake svetosti? Zato . u njoj ljudska volja u najvećem stupnju pogledaj kako moje siromašno srce treba.priznajmo otvoreno . pred svetohraništem bude sveto. da se naučim 3) Ura u Getsemaniju sveta je ura. pa su se tu po svoj prilici tiještile masline. u kojemu će 2) Ura. da u proizvodi u dušama. Da naše žrtvujem za njih. da uberemo plodove ovoga velikog koja se vječno buni protiv trpljenja. a da bismo dopustio svojim neprijateljima. ura pretvori u uru teške kušnje. gdje bi se naši nebu tako i na zemlji". On duh žrtve. da je opetujemo svaki puta. makar samo i duhovno. pomazuje Getsemani" (Mt 26. koliko je puta ono bilo podlaže volji božjoj. Zato Isus i želi da ovu uru proboravimo pred trpljenje dira najdublje žilice našega Srca. Presveto Srce. u suzama i krvi Tvoga Sina. neće krv Božanske žrtve na našim oltarima.ja se zato je ura u Getsemaniju nada sve sveta ura. a posebno sjetiti se onoga. da i mi tako često obeščastimo i Sama riječ žrtva ista je kao riječ posvećenje. božanska desiti. jasno pokazao najprije ono unutarnje žrtvovanje prije.neka bude . da mu proliju i zadnju mogli dostojno primiti Isusa u naša srca. Užitak ima ubitačnu snagu. hoće. raspoloženje. da će o svetosti ove ure Tabernakulom. zahvaljujem Ti i blagoslivljam Te.ura. u kojoj će naše srce biti osposobljeno. ura. Svetohranište. Nema ura nadasve sveta. da je kadar obeščastiti i najsvetije Nemoguće je vinuti se do svetosti. da bude posvećeno. jača. Ti hoćeš da podnosi i najteže patnje. da i oni budu to čini u času. zadnji čas našega života. Miris patnje najbolje je Ovaj je nauk teško prihvatljiv našoj slaboj naravi. znači preša ili tijesak ulja . da upoznamo i dopustio. ulje. kako ćemo posvetiti ovu uru. unutrašnje muke . što ćemo promatrati muku i Presvetom Sakramentu. to svetište ne može biti posvećeno. da ga Isus moleći svetost za svoje. Eto zato je ura u Getsemaniju pred Svetohranište razmišljajući o Getsemaniju. da oprano u Tvojim Fiat . Možda su sve ure za mene. pa bilo ono i krvno. svetijeg časa od onog. da tu razmišljam o tajni patnje. što si mi se to ne dogodi. No Fiat (neka bude') poprima osjećaji i naša čuvstva sjedinila sa Njegovima. Misleći na posebnu posvetnu snagu. ako nije bolju prožeto ili prokušano ili pomazano. Getsemani uru. Eto. časovima Njegove muke. da barem u duhu dolazimo molitava i izjava ljubavi.jer molitve nebeskom Ocu. Gospode. u Getsemaniju doista je sveta obitavati Bog. jer se okoristiti tolikom milošću. "Neka bude volja Tvoja kako na ne znamo prodrijeti u Srce Isusovo.bez sumnje je riječ stvarateljica majčinskim suzama. da me naučiš. kao nauči podlagati volji Božjoj u najbolnijim časovima. koje ćemo provesti uz ona posvećuje naše srce. to je Getsemaniju. "Oče. koje u vjeri i ljubavi obavljaju svetu njemu obavi najuzvišeniju tajnu svoje Muke. ako nije popraćeno to. Više vrijedi riječ Fiat izgovorena sa Isusom u osjeti žestoke udarce ljubavi za Boga i za ljude. Eto posvećeni istinom". da ta ura postane i premalo svete baš stoga. prije nego je Getsemani (o čemu smo već razmatrali).znak suzama i krvlju Isusa Patnika. zadobit ćemo milost. Zato se može Svetohraništem. prijatelje molio je za njih i ponovno posveti pomazanjem svojih suza i svoje krvi. jer ovisiti svetost svih ostalih ura. kada duša ulazi s Njime u Getsemani. Posvećujem se za njih znači . postane svetosti. da tu uru pred svetohraništem pretvorimo u mistični unutarnjim žrtvovanjem. jer to je ura mučeništva srca.Ura u Getsemaniju sveta je ura. Budemo li Tobom kroz jednu uru. i ponovno Ti zahvaljujem na Tvojoj prevelikoj dobroti. da razmišljali. da se tako podlaže volji Božjoj i u sjetimo svega onoga. rekla je Sv. preslatka Majko . što se je stvarno događalo u svim drugim prilikama života. da posvetim sve druge ure u kojima ću biti s Tobom u ovaj sat bude svet time. Gertruda. Da Žrtvo. . nego li tisuću. Ove divne i čudesne učinke On Značajno je ime mjesta. Pogledaj. Zato i Sam samo svetište našega Srca. Isuse. To je i razlog. No. osobito. stvari. koje osvjetljuje. koje je Isus odabrao. Getsemani je položen u podnožju Maslinske gore. potrebno je. da se ova sveta. a osobito moga života. što ga provodimo pred Stoga lijepo možemo reći. Blagoslivljam Te. A Ti. pobrinuti da to naše srce bude očišćeno i posvećeno svoga presvetog Srca znojeći se živom krvlju . kada se izgovara u času Getsemani i sjećajući se trpljenja Isusova. Zato je Isus. Naše srce mora da bude svetište. i ja se posvećujem za njih. obeščašćeno. Ti hoćeš. Da bismo ovisiti svetost svih ostalih ura našega života. No ništa ne bi pomoglo ono izvanje vladanje. Isus je bio ona blagoslovljena 4 . bile patnje Isusove. drugih razlog da nas sam Isus poziva. nas i svoju krv za nas prolivenu. stavljajući mi na usne svoj Fiat. na koji ću način posvetiti i sve ure svetost najodlučnijih časova u našem životu. tim mističnim Getsemanijem.

tko znade plakati sa Isusom. To je ono pravo kraljevsko dostojanstvo. Getsemaniju stiže silnu snagu i životnu toplinu. i naše srce ne bude satrveno prešom bola. koji Getsemaniju ustaje osnažen sa uzvišenom riječju na trpi. kojom možemo odoliti svoju unutrašnju žrtvu prije nego što ju je dovršio izvana najžešćim neprijateljima. I zato je u ponor truljenja. Ulje. Jer. Ave. 43) duše na slavu i čast Gospodinu! Moj Bože. Lucija. No. koliko više budu s Njime ga savladala i mladi vitez postaje vjernikom. postao kraljem svijeta. raskužuju i vraćaju joj njenu anđeosku unutarnja povijest. Isus nakon muke u osjećati sućut. I to je eto razlog zašto siromašni i bolesni . na kojemu je On dovršio stječemo upravo čudesnu snagu. Mlađi brat ljepotu. miris mučeništva. da je beskorisna mistika ući u Getsemani i u njemu se dovrši svetim uljem iz Getsemanija. Ignacijem. pravi kralj ljubavi. zacijeli najdublja bol i to baš ona bol. koji su simptom pokvarenosti i put do te Gospodinu. ako i sam Bog trpi. zemlji poput Isusa. 2. pravo suprotstavljati miomiris Kristov. patnje? Budemo li razmišljali o tajnama Getsemanija? b) Ulje grije i jača. dočim onaj koji nije okusio onih strašnih trzaja srca. ima već svoje duboke nemojmo misliti. isto je. na kojemu se obistinjuje je prizor kako već nevini dječaci i bezazlene djevojčice. proroštvo:"Vladat ćemo nad zemljom. To je i razlog. s kojom se Stanovito istine ne mogu se razumjeti. ni voljeti osim susrećemo u Getsemaniju. pokvarenosti.Kor. koliko se Apostolat Getsemanija je najplodonosniji apostolat. I Mazanjem svetim uljem iz Getsemanija duše se krase kao što je mučeništvo krvi imalo toliku moć. Milost savršeno zdravlje. da utješi svakoga. time je upravo On velike duhovne slaboće. potrebno je danas više nego ikada pred kojim tamne sve zemaljske kraljevske vlasti. da se bogate i imućne naučimo se. da duševne rane i ožiljke može da izliječi i neko ulje. Kriste! cvijeća. I kao što toliki nesretnici i svećeničkog pomazanja! O kad bi tisuće i tisuće duša propadaju radi mirisa što ih udišu iz vrtova svijeta. i leži na zemlji i ulijeva mu u otvorene rane ulje i vino odatle će unići svijetlo u tvoju dušu. Nakon nekog vremena je bio ranjen u bok. koje je napunilo zemlju mirisom mučeništva. da potrese i oživi uspavane snage duše. na oltaru križa. Radi toga je Spasitelj patnik onaj milosrdni Sv. Po Kristu.profano dobara. Po riječima Apostola. što se sagiba nad siromašnim čovjekom koji brat dirnu ga u bok i reče mu:"Ovaj će bok biti ranjen. One time stječu moć ima i mučeništvo srca. a bolje će moći liječiti tuđe rane. taj će zalihe energije za sva pokoljenja. što se zbilo na Kalvariji. što rasvjetljuje. Sanctum plakati. Sv. koji trpi. Čudesa ljubavi moći će mnogo je neshvatljivija. Isto se sjedinjene i što većma budu znale utisnuti u sebe tajne dogodilo i sa Sv. tko sa Isusom znade plakati u Getsemaniju. kao da tješimo i samoga Isusa u toj duši. I duše. protiv duhova tmina. dok svjetovne rane . Onaj. mi treba da Getsemaniju tumači narav žrtve na Kalvariji i pokazuje. Prostrti po.15). Što obilje ideala otvara pred dušom. kao širiti ovaj nebeski miris. Božanskog Patnika. I duša u 3. posvećenja tolikih duša. Bernarda protivio se pozivima milosti. kako jer je osvijetljen božanskim svijetlom. mi Njegovo srce bilo je žrtvenik. Spasitelja Patnika taj misterij patnje postaje nama jasan. No. ove tajne! A ipak rane božanske ljubavi liječe rane težina uvreda nanesenih Bogu. kako je to bilo dosljedno ta mu žrtva polaže na Njegovo čelo kraljevsku Isusovo Srce. što velikodušno trpe za Isusa i s Isusom znadu oko sebe vladati će s Isusom i za Isusa! Ne za vlastitu korist. shvatiti ćemo. koji pred njim na zemlju padaju. A baš taj misticizam Oleum!. Molimo za to ćemo moći utješiti tolike duše. I zato. Dokaz zato jest dušu pročišćuju. bol je postala kao čudnovato. isto takovu svećeničkom i kraljevskom krunom.ulje! Sam Isus bio je posvećen za stvorio je heroje apostolata i one prave atlete u borbi kralja i vječnog svećenika pomazanjem svoje žrtve. Divan kraljevsko dostojanstvo. Ti Agneza. Cecilija. a neka nam je udijeli osobito u časovima zahvalnosti svome Nebeskom Ocu. budemo "Kristov ugodan miris". ove i druge istine ne može dublje shvatiti nitko. što miriše i razblažuje postaje pravi kralj ljubavi. koji Konačno kraljevsko i svećeničko pomazanje treba da misle.10) Da. To je žrtva ljubavi. Što više u nekom stanovitom smislu žrtva u a) Ulje miriše.kvare i truju dušu. rane božanske ljubavi tu osim onoga." Proročanstvo se svoje Presvete krvi i povraća mu na čudesan način ispuni. koji podnose nečuvene svijetlo. 1) Ulje. nježnost i potrebu. (2. ustima: "Ustanite. Svijet neće nikada razumjeti kroz oči pročišćene suzama. On time 2. ljubavi. Bol je za svijet neshvatljiva. Svjetskim parfemima i vlast nad ljudskim srcima i pravo da ih prikazuju na čast mirisima. dotle. gledamo osobe lako predaju niskosti grijeha. koje trpi i uzdiše. koje na čudnovat način prosvjetljuje duše. dragocjenost nebeskih svjetovne ljubavi. da ćemo moći širiti taj sveti miris. Ispraznost zemaljskih stvari. ako korijenje u Njegovom samom srcu. Moglo bi nam izgledati a) Ulje rasvjetljuje. Agata i ostale tisuće rajskog kralju slave. da ono. jer je pravi svećenik. Idemo!" Neustrašiv dolazi pred svoje neprijatelje. i kadgod tješimo ožalošćenu dušu Bol je kadra. da je Isus u predilju svoje ljubavi uistinu Nemoć i slabost paraliziraju našu slabu narav i vuku podnašao u svome srcu muke i patnje svih srdaca. Kolike je duše privukao k Kristu što to čine kraljevi ovoga svijeta. "Za mirisom Tvojih pomasti trčasmo!" (Pj.Ulje što posvećuje. kraljem slave.stvaraju koji dublje razmišlja o tajnama u Getsemaniju. da u svakom srcu. b) Ulje razblažuje." (Ap 5. u blizini stvarati onaj.Zdravo sveto. Budući da je On na križu svojom krvlju Neka nam Srce Isusovo podijeli tu dragocjenu i toliko otkupio čitav svijet i posvetio ga kao dar neizrecive potrebnu milost. Njegov sveti Samaritanac. kako se varaju oni. njegovih neizrecivih patnja tim mnogim drugim dušama. koja sa Isusom ulazi u više nijedan drugi apostolat ne može biti plodonosan ako Getsemani! Kako se ovdje dolazi do pravog i kraljevskog nije potpomognut od ovoga. grije i jača Getsemaniju. Alfonzom Liguorijem i njegove smrtne tjeskobe. tako mogle razumjeti ovu tajnu na slavu Božju i na spas se s druge strane toliki spašavaju udišući čiste mirise u svijeta! 5 . drhtati i patiti s Isusom. Slično kada On na oltaru svoga srca dovršava svoju unutarnju žrtvu. već jedino da prinose ovaj miris. koju će kasnije prosipati svijetom. Takav nebeski miris širile su svijetom i svećeničku krunu pravoga kralja ljubavi i slave.

daj da s Tobom procvilim". Tu se veza. Na svadbi u Kani. one uvjete. kada rađa ima Oca. koja je spajala Srce Isusovo sa Srcem Marijinim. To je doista bio nanositi tomu Srcu.GETSEMANI I MARIJA "I dođu u zaselak. Iza Isusa. pridružio. koje će se pred očima. Ulazeći u po kojemu je Ona duboko poznavala Srce Isusovo. B) DRUGI JE UVJET BIO ŽIVO SVIJETLO da se žrtvuje za spas svijeta i čas. Ona je mjerila svu bol toga Srca. boli svoga djeteta. ljudima. pa čak i one ČISTOĆA. da još nije došao Njegov čas i naime čas.14. koga ljubi. Eva upropastila. pa zato i posjeduje sve vlastitosti duha. da duša na neki način izađe iz same nova Eva izvršila djelo našega spasenja. I zato s kolikom 1. Nemoguće je obavljati ljubavi kao što se čistim naziva nešto. NJEZINE VJERE da s Njime sudjeluje kod tolike tajne. uri. a nježnija. fizičke boli. i baš radi toga. s Njime. i uprijemo li svoje poglede u Nju. Srcu Isusovu. koji? se zove i boli tako. da ga možemo gledati bez sablazni u svećeničke i božanske. što u sebi ne sadrži svetu uru. kakovo nebeskoj Majci. kada je vidjela. ovo svetište mogu se primijeniti riječi.8). da je je ona shvaćala sve one strašne pogrde. Marija je sama čistoća. koja će Njegov čas. zar ne. Ta Da uzmognemo prodrijeti u najuzvišenije svetište . naravi i svu njezinu vrijednost. mučeništvo u Getsemaniju d) Četvrti je uvjet bio sjedinjenje Marijine duše sa Isusovom dušom. Zato objavljuje tajnu svojih patnja. I kao što nas je u Ona je najsjajnije ogledalo svih osjećaja Srca Isusova. Na taj je pomoć način i duša Marijina po samoj svojoj čistoći bila privučena k Presv. s kojim je ona mogla unići u Svetište ljubavi 6 . da se liši svakog egoizma. Zato je ona podnosila suosjećati i živjeti Njegovim životom ljubavi i boli? teške patnje i boli. povijesnu okolnost treba uzeti u obzir. k Bogu Njezine duše. Čim je neko srce savršenije i nježnije.u Ona je bila povezana sa svojim Božanskim Sinom - srce Spasitelja Patnika . 27). da će nam Marija je duboko poznavala savršenost Isusove čovječje tada biti lako prodrijeti u Srce Isusovo.u divnim djelima. Još vrtu raskoši prva. Čistoća duše čini tu istu otkupljenja. Getsemanski vrt bio doista Marijin vrt. kako je ono na neki način napušteno od samoga posljednjem govoru. a da se sa velikim pouzdanjem ne utječemo nekog drugog elementa. na kojemu se nalazio. tako je u vrtu patnja i više. "Blaženi. imao svoju Presvetu majku. Ovu nježnost Marijine duše. čistoća čini. u taj njezin dragocjeni posjed. obistinjuju riječi Kristove. što je Marija bila prvi molimo našu nebesku Majku. Mnogo većma djeluje Marijina ljubav. koliko duša Marijina. već i radi toga. u žrtvi kojom je On otkupio svijet i kojom je dušu tako čistom i sjajnom. po kojima se instinktivno uzdiže k svome središtu. da je duša kadra razmišljati o dao najveću počast Bogu. to je većma kako je mučeništvo srca došlo kod Marije do najvećeg osjetljivije za bol. čisto vino). On joj je rekao. kako se najsvetija čovječja narav podvrgava najtežim poniženjima i okrutnim mukama.traži se najveća čistoća: srca. tako i čista duša nema u sebi drugog tvarnog elementa . treba da bude (čista voda. I stoga." Ove riječi. a shvaćala je i žestinu muke. kad će je On pozvati. koje Getsemani On govori:"Žalosna je duša moja sve do je gorjelo žarkom ljubavi prema nebeskom Ocu i prema smrti. Srcu. A) PRVI JE UVJET NJEZINA BEZGRJEŠNA Već i sama prirodna ljubav čini. da možemo gledati Boga u Njegovoj slavi. Ako je čistoća srca patnjama sudjelovala i učestvovala i po jačini i po učinku potrebna. ne na Isusovim patnjama. možemo vjerovati. Zato čistoća nužno dovodi do vrt. čini se. kada prodirala u najuzvišeniju tajnu Božanstva Isusova. žarko vlasništvo Marijino. Na Njegovom voljom . da je njegovim patnjama. Zato se sveta ura ne može dostojno obavljati. Da samo zato. Ona nam govori. da bismo i mi Getsemani'' (Mk. Molimo Mariju za jednu samo zraku tog Njezinog svijetla. da uđemo u ovaj samo za onoga. kada u ovom času govori o majci. koje je izvršio. da Ona očisti naša Srca pa i najdivniji plod Njegove muke. 4. To su doista bile patnje i manje je potrebna. ne onda tako živi njegovim životom ljubavi i bola. Nadalje. svojoj žrtvi. kad je rekao: "Žena. kada ga je koje je nekoliko minuta prije toga izrekao u svojem gledala. on ju je da budu slična Njezinom srcu. jer je mjesto. 5. Marija ima u najodličnijem obliku sve pobožnošću moramo moli ti "Vrelo milja slatka Mati. koji su čista srca. bilo uzmognemo prodrijeti u Srce Isusa Patnika. 32) mogli osjetiti neizrecive muke Srca Isusova. Što više Marija je svijetlom svoje žive vjere mislio na svoju majku? Zato i ovdje u Getsemaniju. jer Zato se slobodno može reći. duša nije mogla bolje i punije osjećati bol i muku Isusovu kao što je to osjećala Marijina duša. Tu se nalazio grob njezinih roditelja. obratimo li se k Mariji u ovoj svetoj nastati u Božanskom Srcu radi tih pogrda. da majka ponekad u svojoj nutrini osjeća. Getsemani je po nekoj staroj predaji bio Marijino c) Treći uvjet bio je velika savršenost i vlasništvo.koji se traže za unutarnje bol mi gorku osjećati. Žrtva je bila ona božanska tajnama ljubavi i o patnjama svoga Boga. pa dosljedno. Marijino savršeno znanje bilo je novi izvor patnja. Radi toga mi sebe. da a) Isus je u Getsemaniju sigurno mislio na Mariju. nijedna druga duša nije bila stupnja. I radi toga nijedna druga da se ona ne poveže s našom blagoslovljenom Majkom. k svome Getsemaniju moramo pozvati Mariju u Bogu. koji je silnim načinom privlači k sebi. 21.ona je samo duh. Iz ovoga možemo zaključiti. da je Marija svojim će oni Boga vidjeti" (Mt. kada je trebalo. kako bi mogla živjeti moramo moliti Mariju da nam dopusti. 2) Da uzmognemo tješiti Isusa u čisti duh. i kada je gledala neraspoloženje ljudi prema tom žalost" Zar nije Isus. kao nijedno drugo stvorenje. "I neće ući u njega odnosno Ona je s Njime bila povezana u djelu ništa nečisto" (Apok. već je samo takovo. da se mogu usporediti s onima.

smiluj mi se. postaje pa zato mi moramo vjerovati. Ivan Zlatousti. čija je čast bila grijehom koju si osjetio radi mojih grijeha. kao da mu snaga način i čeznuo je da se to izvrši. trpi. da potrebno je. svi su ljudi bili predmet njegove žalosti. da u druge strane. pa da i našim srcima Isus blagoslovljeno Majke. kad bi mu to njegovo blaženo stanje b) Osoba Isusova beskrajno je trpjela. U tabernakulu samom On bi i opet uzeo jakosti. "Treba mi se krstiti malakšava. o Bože! patnja. b) Isus nalazi u Srcu Marijinu najdostojnije svetište. uvijek je Getsemani sa svojim odabranim učenicima Petrom. jer je ona žalost samoga Boga. ljudi i stvari. zanosu. kada promatram. "Moj Bože. koliko Te moram ljubiti i hvaliti. maramo promotriti predmet. Moj Bože. da mu zada smrt. Tebi sam jedinome spoznaja Njegove beskrajne ljubavi. Srcu i uzrokovale mu Te je dovela ljubav! Ti dršćeš za mene. Daj da može imati jedno stvorenje. O žrtvo sveta. protjerivanja. Boga. daj mi srce bilo prepuno osjećaja. kako Njegovu krv i time ogorčiti Njegovo tako dobro Srce. ŽALOST ISUSOVA "Poče se žalostiti i plašiti" (Mt. reći ću sa Sv. da uzmogne povjeriti svoje ugušene tajne! 5. htio je. da svaki Stoga se može slobodno reći. zašto je tako satrven." Nikada Isus nije U tamnoj noći. te tajne. da ono zaroni u more gorčine. mi se klanjajmo pred susreta sa Gospodinom. shvatimo uzrok unutarnjih patnja Isusovih. da i naša siromašna Isusovo.u Getsemaniju. Njegov je pogled smrtni. tajne! Koliko puta progovara iz tabernakula riječi. Toma. On to govori bez svakog.12. posebno nedaj da se na meni iskali Tvoj gnjev. da je čitav svijet tištio i puta. 12. osobu i unutarnji pred sudom Božjim. kao da se bojao o tome govoriti.s Isus je htio primjećuje Sv. najnježnija. "Žalosna je duša moja sve do smrti'. smeten. Isus ulazi u tako govorio. Govorio je. Njegova goruća ljubav izgubio gospodstvo. O moj Isuse! Ničice padam pred Tobom i klanjam Ti a) Predmet je uistinu beskrajan. Getsemaniju ima izgled žrtve. Njegovo je dopuštalo. pa i najmanji kucaj toga srca. "Što sam to učinila? " I ako ona ne osjeti ovakvu žalosti. duboke li priznaje. Srce.Ti si satrven radi beskrajnu bol. Duša Njegova najplemenitija. O njoj govori Evanđelje: "A Ima mnogo ljudskih srdaca." božanske naravi u Isusu Kristu uzdizao do najvećeg savršenstva svaki. Najednom Njegovo se lice uznemiri i Što više. koja hoće. da pošto po to Marija je pamtila sve ove događaje i razmišljala o njima. "A ja. Ja mislim. svijet i Boga i ljude. a boli. osjetit će je jednoga dana sv. boji se može da shvati tajnu ove žalosti. Čini se. I što je dublje bilo sam onaj. kada sam sagriješio. Riječi Isusove: 1) Lik Isusov. Grješna duša izgleda zbunjena. da vidim. tajne! Isus je uzeo obličje. da ga njegovi učenici gledaju krštenjem i kolika mi je muka. barem neki pojam o toj zavapiti. gorčine i žalosti ovih izabranih udova imale su Isus dršće. koji sam sagriješio. On. I ako naš siromašni um ne smeten i uznemiren. nakon što je sagriješio. Augustinom. A sada se čini kao da je sve ću k sebi privući. I to je prvi puta. duhova i materije. 26. koji su je proizveli. da ih časti. izgleda Onaj. eto kamo odjeka u njegovom Presv. koje je tajne ljubavi boli. Koliko puta mnogo je većma samo Srce Marijino bilo svetište. On je htio da to srce pri žrtvovanju i beskrajno. to činio tako obazrivo. Ovdje . da im se klanja i da ih čuva s bdijte sa mnom!" On čeka na srca. kadra. da moj Isus mučio Presv. koje spoznam i priznam Tvoje milosrđe nada mnom. to će nam da u njemu izvrši svoje božanske tajne. kada budem podignut od zemlje. najvećim poštovanjem. da se zagledamo u tu posudu u Srce naše učini naša srca po svome srcu. Majke. u takovom stanju. to veća je bila sagriješio i pred Tobom zlo učinio. 32). izgled čovjeka grješnika. vrtom raskoši za kako da Ga utješimo i Srce Marijino pomoći će nam Srce Isusovo. jer obuhvaća čitav se ovog časa. hoćemo li da razumijemo. koja je bila najveća u životu Isusovom. kako kaže strašnu zbrku ovdje na zemlji. Ako je već Getsemani bilo omiljelo mjesto svojim svijetlom i svojom ljubavlju. Htio bi pobjeći od svijetla. učinio sam. a kako malo Djevičansko Srce Marijino bilo je sveta posuda tajna ima srdaca. ne bi bilo moglo izdržati do zadnjega časa! takovo obličje. mekana bila je bogata svim darovima. Samo Srce Marijino bilo je kadro da rekao svojim učenicima u Getsemaniju: "Ostanite ovdje i prodre u te tajne. 50) Svoje raspinjanje na križ nazivao je uzvišenjem na Nastupao je sa autoritetom kao gospodar neba i zemlje. tom žalosti. Adam u raju zemaljskom. kakovu nijedan čovjek ne bi mogao nikada 7 . Dosada On je bio uvijek vedar i miran. mora da iskusi jezu pred smrću. Žrtva se boji žrtvovanja. da spoznam. Isusovih. Kadgod bi spominjao svoju muku. Ono će nam Srce pomoći. da mora biti kršten na neki osobit Dršće po čitavom tijelu. da je Njegova žalost doista smrtna žalost. Zato. I ako je spoj čovječje i Te ljubim nada sve. ona će se sjediniti kao udovi sa najsvetijom glavom. koju je On osjećao pred ovom tajnom zloće . koja će ga razumjeti. Punim pravom Srce pokazati način. koji je radost anđela. On je o tome govorio u nekom veličanstvenom pokrije smrtnim bljedilom. Zahvaljujem Ti na Tvojoj ožalošćenosti. pri mjesečevom svijetlu."(Iv. 37) 2. jer si Ti prije mene ljubio. Srca! Molimo stoga Mariju za ovu posebnu milost. Eto to je razlog. dok se ne svrši". Jakovom i Ivanom. ja sam nepravdu činio spoznanje svojstava Božjih u duši Isusovoj. s Njima pokaže svoj svećenički lik. uzrok. Druga pak vrsta ljudi prezreti će i pogaziti mene! Srce mi puca od bola. srca postanu svetohranište Isusovih tajna. Srce Marijino može nazvati Edenom. koje da nije imalo neograničene ponovo zadrhta. kad razmisli što je učinila! Povučena u sebe nužno mora Pa da uzmognemo stvoriti. On je uznemiren. prijestolje ljubavi. izmijenila je imena stvari. (Lk. zbunjen. zašto patnje. u koje Isus traži Srca u koja bi mogao položiti svoje uzvišene je On položio i pohranio najintimnije tajne svoga Srca. kako da suučestvujemo sa Isusom. jer je to bio posjed Njegove Presv. On Učenici su upravo zaprepašteni." saznaju neku tajnu bijednog ljudskog srca. dok na Kalvariji hoće da koji će odgovoriti milosti Njegovog otkupljenja. koja bi nastojala da prodru u tajne Presv. Čuj moje vapaje! Ja povrijeđena na najstrašniji način. svaki drhtaj te najsvetije duše.

iskusiti. Zato se na Njega mogu primijeniti riječi si svijet uređivao, Ti si svaku stvar postavio u mjeri,
Psalmiste: Duša je moja puna jada. (Ps. 87, 7) Vode cijeni i broju, ali, kada se radi o ljubavi, nisi više htio
dođoše sve, do duše moje. Tonem u morske dubine i oluja znati za računicu nego si me Ti ljubio bez mjere, bez
me potaplja." (Ps. 68, 2) broja i bez cijene. Išao si do beskrajnosti i kada se radilo
c) Unutarnji razlog trpljenja Isusova bila je Njegova o trpljenju tako, da bol bude srazmjerna sa ljubavlju.
beskrajna ljubav prema Bogu i prema ljudima: Krvnici, Beskrajna ljubav, beskrajna bol! Je li sada moguće, da
koji su mučili tijelo Isusovo, ma koliko oni bili okrutni i postoji duša, koja bi pred ovim prizorom ostala
bjesomučni, poticani od sotone, bili su ograničeni u ravnodušna? Da li je moguće, da će ta duša mjeriti ono,
mučenju, dok naprotiv krvnik Srca Isusova mogao ga je što je dužna dati Bogu? Čujmo što kaže Apostol. "Ako
neograničeno mučiti, jer je taj krvnik bila njegova sama tko ne ljubi Gospodina Isusa Krista, neka bude proklet!"
neizmjerna, ljubav. O moj Isuse! Kliče Sv. Bernardo, kad (1. Kor. 16, 22.)

6. ZAŠTO ISUS TRPI U SVOMU SRCU.
"Žalosna je moja duša." (Mt. 26, 38) ljubavi Božje, koja hoće da nas brani i čuva od gore
zaraze.
Hoćemo li da dublje prodremo u veliki misterij
Getsemanija, zamolilo našu Presvetu Majku za svijetlo, 1) Isus trpi u svome srcu zato, da nas
da shvatimo, zašto je Isus htio trpjeti tako strašno u utješi u našim težim patnjama.
svome srcu. U srcu možemo promatrati izvor čitavog
nutarnjeg života čovjeka, njegov osjećajni i duševni Najveće se trpljenje ne sastoji u tome, kada patimo
život. I vidjet ćemo kako je Isus htio da donese lijek tjelesno, već kada patimo u duši, u srcu. Da se Isus
onamo, gdje je izvor svih zala; htio je da dade božansku ograničio samo na to, da trpi na svome tijelu, ne bi nam
pomoć, ondje, gdje je sijelo i najvećih boli. bio prednjačio u onome, što je najteže na putu do
kreposti. Naprotiv, u bilo kojoj vrsti patnje ili
1) Isus trpi u srcu zato, da zadovolji za mučeništva, uvijek moramo reći: On je još više trpio.
najteže grijehe. Teške patnje, što ih podnose osjetljive duše radi
nehaja i nezahvalnosti sa strane najdražih osoba, okrutne
On je rekao: "Iz srca izlaze sve misli, ubistva, gorčine, kada vidimo, da nas ne shvaćaju oni, koji bi nas
preljubi, bludnosti, krađa lažna svjedočanstva, psovke." morali shvatiti i utješiti, očajna samoća u časovima težih
(Mt. 15, 19) Ljudsko je srce otrovni izvor svakog udaraca, teške borbe u našoj nutrini, da ostanemo vjerni
bezakonja. Zato je to i bio razlog, što je Isus htio, da svojim dužnostima i zakletvama, koje smo položili pred
Njegovo presveto i prečisto srce podnese najokrutnije oltarom, strah pred zlom, koje nam prijeti, a napose strah
muku. Kada se On ukazao Sv. Margareti, pokazao joj je pred smrću, bojazan za vremenitu i vječnu sudbinu dragih
svoje srce, nad kojim se dizao križ. Pokazao joj je svoje nam osoba, duševna potištenost radi propadanja ideala, za
srce sa križem ne samo da naglasi, kako su na tom križu kojima smo dugo vremena čeznuli, muke srca radi
bili razapeti njegovi presveti udovi, a, sve to, radi ljubavi, nepravda i zle volje našega bližnjega, nezaslužena
već da i izrazi, kako je on doista i u svome srcu toliko ponižavanja, prigovori iz zavisti i ljubomore onih, koji bi
patio. Površno ljudsko oko zaustavlja se na vanjštini i nam morali pomoći i podupirati nas, tama i mrak u duši,
premnogi, pošteno počinjaju izvanjskih prekršaja, misle, nemiri; tjeskobe, patnje, mučenja i zabrinutost radi
da ih se već samo zato treba smatrati poštenima. Ali oko tajnovite šutnje Boga našega, ovakve i još druge
Božjeg koje istražuje dubine srca, otkriva u njemu kudikamo teže muke, o kojima ćemo razmišljati u
najstrašnije grijehe. Zato je Isus toliko puta prokazao narednim razmatranjima, prošao je Isus u najvećem
licemjerstvo pobijeljenih grobova, čija je nutrina puna stupnju. Duše, koje trpe, mogu naći u bilo kojoj od svih
smrada i truleži. Pred srcem Isusa Patnika, mi treba da ovih patnja, savršeno podudaranje u srcu Kristovu. Zato i
uđemo u nutrinu svoga srca. Možda tu naše srce izvana s pravom možemo reći da je ovo Božansko srce prava
nalikuje svetohraništu, a iznutra sadrži najstrašnije citra, koja odgovara na svaki titraj ljudskoga srca samo
ogavnosti. O, moj Bože, kad prekoračim zid srca svoga, da ga utješi. On je postao žalostan, da nas razveseli i
naći ću možda u njemu toliko nedostojnih misli, koje mi utješi. Potpuno se obistinilo proroštvo: "Slabosti naše on
se dopadaju, toliko nepravednih nacrta, nečasnih odluka, je uzeo i boli naše podnosio." (Izaija 52, 4).
zlih želja u odnosu spram samog sebe i u odnosu na moga
bližnjega. Brdo grijeha, koje sam shvaćao na laku ruku. 3) Isus je patio u svomu srcu zato, da
Tu je eto razlog strašnim patnjama Tvoga Presvetog Srca. pretvori u vrijednost naše najveće
Tvoja mašta pritisnuta je teškim utvarama, da bi mogla
zadovoljiti za grijehe moje mašte. Okrutno trnje ranjava patnje.
Tvoje srce, da zadovolji za sve neuredne težnje moga Isus je čudesnim dodirom svoga križa valorizirao
srca; gorući plamen pali Tvoje srce, da zadovolji za naše patnje i pobožanstvenio ih. On ih je tajno posvetio.
neuredni žar moga srca. Pa zar je onda još moguće, da i Dosljedno, unutarnje patnje, baš radi toga, što su one
dalje počinjam zločine, koji će raniti Tvoje blago srce? najveće i zaslužuju da budu posvećene većma nego druge
Molimo Isusa da nam otkrije unutarnje patnje svoga patnje. To je i razlog radi kojega On hoće, da ih u
Presv. srca, jer one su jedine kadre, da očiste naša srca. potpunosti prihvatimo. I kao što se svaki bolesnički
Molimo ga, da ogradi naše srce svetim trnjem svoga srca, krevet putem križa može pretvoriti u žrtvenik, to se još
kako ne bi iz njega nestali sveti i čisti osjećaji. I ako smo više može pretvoriti i ono srce, koje trpi. Mnogo je lakše
se u prošlosti tužili na stanovite udarce, koji su bili naše uočiti onu izvanjsku i apostolsku snagu, nego li onu
srce, odsada se ne ćemo tužiti na to, već ćemo te udarce unutrašnju, mnogo lakše dolazi do cijene krvno
primati sa zahvalnošću kao sigurne i dragocjene znakove

8

mučeništvo nego li mučeništvo srca. Unutarnje patnje baš žrtve za naš vlastiti spas i za spas našega bližnjega. Isus
radi toga što su unutarnje i sakrivene, često nemaju one nas poučava, da je krv srca sjeme božanskog života ne
uzvišene privlačivosti kao što ih imaju oni izvanjski i manje od onog sjemena mučenika sa svim njihovim
vidljivi križevi kod plemenitih duša, stoga je bilo nužno, patnjama: Krv mučenika sjeme je kršćanstva.
da ih Isus prigrli u svoj njihovoj jačini zato, da ih duše Eto tako ljubav Isusova preobrazuje Getsemani u
uzmognu cijeniti i upoznati njihovo čudotvorno vježbaonicu heroja. I kao što žrtva na križu, koja se kroz
djelovanje. Onaj koji je prikovan na krevet, često prima vjekove obnavlja na našim oltarima ide za tim da formira
sa strane ljudi svetačku aureolu mučenika, ali nije tako duše, tako i žrtva Getsemanija, koja se mistično obnavlja
kod onoga, koji u duši trpi. Tu često dolazi do teške pred tabernakulom ide za tim, da formira duše, koje je
varke, upravo fatalne varke. Sanjamo o tome, da smo nastavljaju na najčudnovatiji način. Žrtva na križu ide
mučenici, a propuštamo najveće i najljepše prigode, da to zatim da formira žrtve krvi, a žrtva u Getsemaniju da
postanemo. formira žrtvu srca. Zahvalimo se Srcu Isusovu na ovoj
Spasitelj Patnik u Getsemaniju daje nam pouku kako uzvišenoj pouci o ljubavi i molimo, Ga za milost, da se
ćemo na tajnovit način, koji je samo Gospodinu poznat, taj nauk duboko utisne u naše duše. Svaki nam dan, daje
doći do stanja žrtve na najsavršeniji način. Šuteći na prigodu, da se u tome vježbamo. Više puta kroz dan
uvrede, na prezire, na nepravde, trpeći najstrašnije u duši, možemo na unutarnjem oltaru našega srca vršiti ovu
boreći se da vjerno vršimo Božju volju, postati ćemo time žrtvu na veću čast Božju i na spas svoga bližnjega.

7. KAKO JE ISUS MOGAO TRPJETI U: SVOM SRCU
"Žalosna je duša moja"(Mt. 26,38). Poklonimo se ovom neopisivom čudu ljubavi!

Molimo za rasvjetljenje Našu nebesku Hajku, kako 2) Čudo, koje je u protivnosti s onim, što
bismo mogli što dublje prodrijeti u svetište Srca Isusova, se često dešava kod njegovih prijatelja
i tu otkriti na koji je način On mogao trpjeti. To je
najveća tajna ljubavi. Često se puta pojavljuje ovo čudo ljubavi, ako se
promisli, da je Isus kod svojih prijatelja učinio čestoputa
1) Patnje srca Isusova čudo su ljubavi protivno čudo. On je naime pripustio, da njegovi prijatelji
podnose i najžešće patnje radi Njega, ali njihove duše
Sigurno je, da je duša Isusova bila blažena od prvoga obasuo je tolikim veseljem, koje se proteglo i na njihova
časa njena stvaranja u prečistom krilu Marijinom. tjelesa tako, da su postali gotovo neosjetljivi za boli i za
Zaneseno u blaženo gledanje uživala je veselje, do kojega najteže patnje. Srce je Isusovo toliko plemenito i nježno,
može doći stvoreni duh. Posve naravno ova se nebeska te ne može podnijeti, da Njegovi prijatelji moraju toliko
radost imala razliti također i po nižem dijelu same duše i trpjeti, osobito ako se radi o nevinim muškarcima i čistim
saopćiti se njenim moćima. Na taj je način Srce Isusovo djevicama. Čitamo u "Djelima mučenika", da je Isus
imalo biti blaženo od prvog trenutka svoga začeća u krilu često učinio, kako su oni postali neosjetljivi i za najteže
Djevice Majke. Ali ono je već od tog prvog časa muke tako, da su se upravo šalili sa vatrom i sa drugim
otklonilo ovu radost višeg dijela duše kada ne bi najmanji instrumentima, kojima su ih mučili. Koliko se puta u
njezin dio ušao u niži dio duše i u njezine osjetilne moći. povijesti svetaca opetovala Izreka Apostola;"Jer kao što
I od toga časa On je zauzeo stanje žrtve, od toga je časa obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje
započelo Njegovo mučeništvo Srca. U "Nasljeduj Krista" utjeha naša". (II. Kor. 1, 4) A ovo u tolikoj mjeri, da su se
čitamo, da je čitav život Isusov bio križ i mučeništvo. A neki upravo tužili, što im nije dao da ispiju do dna kalež
sveti Bernardo veli: "Okreni i obrni život Isusov, ne ćeš Njegove muke. Prema sebi Isus je bio neumoljiv. Učinio
ga nači ako ne u križu. Otkako je postao čovjekom, uvijek je čudo, da može trpjeti bez utjehe i veselja. I kada nas
je bio u muci". - Ali u danima svoga vremenitog života On poziva, da budemo uz Njega u njegovim patnjama
dopustio je, da Njegova duša uživa ono duhovno veselje, kao što je pozvao i svoje apostole; "Ostanite ovdje i
kojega uživaju i svete duše, kada vrše volju Božju, kada bdijte sa mnom" sigurno je, da to nije učinio zato, što bi
nad sobom makar i sakriveno osjete osmijeh Božji. Radi Njegove patnje bile manje, nego zato što hoće, da pokaže
toga i govori Evanđelje da se počeo žalostiti. Iz rečenoga svojim prijateljima na nepresušive izvore nebeske utjehe.
slijedi, da prije nije bio žalostan. No od časa, kada je Tko može da ostane neosjetljiv za ovo čudo tolike
započeo svoju unutarnju muku, svojevoljno se odrekao ljubavi? O, moj Bože, samo đavolska varka htjela bi da
svakog veselja i svake radosti kao čovjek i premda je budemo neosjetljivi. I zato plačući priznajem, da se
njegova duša bila u najvećem stupnju blaženstva, kao mnogo puta baš ova đavolska varka uvuče u mnoga srca.
čovjek bio je istovremeno u najvećem stupnju žalosti. Bol Neka ona nikada ne uđe u moje srce! Učini, da tvoja
Srca Isusova bila je dakle čista bol bez ikakve utjehe. najsvetija ljubav trijumfira i da ona posvema zavlada,
Uživanje i radost, koja se u Njemu nalazila nimalo nije mojim bićem.
sprječavala njegovu muku niti ju je na bilo koji način
ublaživala. Isus je upravo na čudesan način trpio. To je 3) Čudo, nad kojim se svijet sablažnjava.
zapravo najveće čudo Njegove ljubavi! Ovo si možemo
predstaviti tako, ako pomislimo na neko vrlo visoko brdo, Muke u Getsemaniju bile su, a još su i sada, sablazan
čiji se vrhunac uvijek kupa u zrakama sunca, dok s druge za mnoge duše. Isus je to i prorekao. " Svi ćete se vi
strane na njegovom podnožju bjesne strašne oluje. Tako sablazniti nada mnom." (Mk 14, 27) Dalje "Blažen onaj,
je bilo i sa dušom Isusovom. Ona se u jednom svome koji se ne sablazni nada mnom" (Mt. 11, 6) Mnogi, kad
dijelu kupala u svijetlu i blaženoj ljubavi, a s druge su vidjeli, da Isus trpi i da je uznemiren, izveli su dokaz,
strane, da bi na sebe mogla uzeti sve naše patnje, bile su kojim su nijekali njegovo Božanstvo. Kolika je to bila
je najcrnje oluje bez ijedne zrake sunca i radosti. muka za Srce Isusovo, kada je vidjelo, da će Njegova

9

ljubav biti povod sa sablazan. I zato On se ne kaje, što obavimo svetu uru, uskliknimo u duhu naše vjere: .“I mi
nas je toliko ljubio i ne odustaje od svoga plana svoje smo upoznali i vjerovali ljubavi, koju Bog ima prema,
neizrecive ljubavi. Što više, On se i kroz vjekove takovim nama." (1 Iv... 4, 6).. Da.,. Isuse! Mi ćemo uvijek
pokazuje u sakramentu ljubavi i ne ustručava se pokazati vjerovati Tvojoj ljubavi! Mi znamo, da je Tvoja ljubav
bijednim i žalosnim, i ako sada nijedan oblak žalosti ne zbunila i sam razum anđela. Pa stoga, mi smo sretni, što
može dotaći Njegovu preblaženu dušu. možemo priznati pred nebom i zemljom svoju
Tumač ove najveće tajne nalazi se u Njegovom nepokolebivu vjeru u Tvoju ljubav! Vjerujemo Tvojoj
samom Srcu. Ljubav, ako je prava ljubav, ide do ljubavi, koja Te je potakla, da trpiš za nas, da se žalostiš
skrajnosti. A što može biti veće od ljubavi samoga Boga? radi nas, da plačeš s nama i za nas, da tražiš, utjehe od
Mogli bismo se čuditi, kad takve ljubavi ne bi bilo! Ma siromašnih, stvorova, makar si Bog slave i veselja. Ma
koliko se činila nevjerojatnom ljubav Isusova, ona toliko koliko se pronalasci Tvoje ljubavi činili nevjerojatnima,
više postaje vjerojatna, kad je upoznamo kao ljubav mi ćemo tim više vjerovati, jer su oni pronalasci
samoga Boga! I radi toga razloga, radi kojega se stari i beskrajne ljubavi, ljubavi jodnoga Boga. "I mi
moderni krivovjerci sablažnjuju i niječu Božanstvo povjerovasmo ljubavi!" O, kada bi naša bezuvjetna vjera
Kristovo, mi s istog razloga padnimo na koljena i mogla, da Ti nadoknadi za neizrecivu bol, koju ti Ti
klanjajmo Mu se kao Bogu, jer slično čudo ljubavi ne zadaju oni nesretnici što neće da shvate Tvoju ljubav!
može izvesti drugi, već samo onaj, koji je uistinu pravi Kad bi se i ti nesretnici htjeli pridružiti k nama i glasom
Bog. I stoga svaki puta, kada ulazimo u Getsemani, da vjere mogli uskliknuti:"I mi smo povjerovali ljubavi!"

8. ISUS PODNOSI SVE PATNJE SVOJIH ODABRANIKA.
"Žalosna je moja duša sve do smrti." I da se točno može izraziti priroda i istinitost
njegovih muka za po jedine duše u Presvetom
(Mt. 26, 38.) Sakramentu i ako stvarno On tu ne može trpjeti, one nas
Molimo Majku ljubavi, da nas uvede sve dublje u ipak podsjećaju na one patnje, koje je On podnio upravo
svetište ljubavi i bola - u srce Njezina Isusa Patnika. Tu za mene i za moju dušu, i ja stvarno mogu razumjeti i
ćemo otkriti uvijek nove tajanstvene ljepote! uvidjeti da je trpio radi mene. O neizrecive li ljubavi!

1) Srce Isusovo imalo je pred očima sve 2) Sve su naše patnje prošle kroz srce
patnje svojih odabranih duša. Isusovo
Nekoliko časaka pri je nego što je Isus ušao u Iz ovoga, što smo dosada rekli, slijedi, da je Isus trpio
Getsemani, na ulasku u ovaj vrt boli, otkrio je svojim ne samo za svaku našu pojedinačnu patnju, već ih je on i
dragima duboku tajnu intimnog prijateljstva prema stvarno okusio prije nego i mi sami. To je istina, o kojoj
ljudima. Pred Njegovim je očima lebdjela slika loze, koja bismo uvijek mogli razmišljati. Njegovo Presveto Srce
ne može živjeti ni donijeti ploda, ako je odijeljena od učinilo jo ono što čini majka, kada kuša, gorki lijek prije
trsa. Govorio jo: "Vi morate biti jedno sa mnom, da Vam nego što će ga pružiti svome djetetu s tom razlikom što je
snagom moga Duha Svetoga dadem životni sok, pa da Isus ne samo okusio svaku našu patnju nego je i svaku tu
tako budete kao i ja." To je najveća tajna, u kojoj On pojedinu uzeo sa svom njezinom gorčinom do zadnje
objavljuje unutarnje i duboko sjedinjenje s našim kapi. No tu moramo uočiti, da ima nekih unutarnjih
dušama, sjedinjenje, koje je dublje nogo što je ono patnja koje nastaju u nama radi paše pokvarene naravi.
između glave i udova, jer to je sjedinjenje nastalo iz Kod Isusa na takovu vrstu patnja ne možemo naići, jer je
sjedinjenje duše, koja djeluje kroz sve udove, dok je Njegova narav bila potpuna i najsavršenija. Ima patnja,
sjedinjenje o kome govori Isus nastalo od Duha Svetoga, što ponizuju; te patnje proizlaze od istočnog grijeha.
kojega u vjerovanju pozdravljamo Gospodinom i Takvih patnja sigurno ne ćemo naći kod Onoga, koji je
davaocem života. I kao što je dobro ili zlo sa jedan ud u novi Adam i koji je na najodličniji način posjedovao sva
isti mah dobro ili zlo za čitavo tijelo osobito za glavu, savršenstva, što ih je Stvoritelj dao prvom Adamu. Zato
koja osjeća za sve, tako su radosti i boli svih njegovih je kod Isusa bila nemoguća proturječnost, između tijela i
dragih ujedno radosti i boli i za samoga Isusa. Isusovoj su duše. Ali On je ipak ovu ponizujuću proturječnost trpio
duši dakle bili jasno pred očima po ulivenom znanju svi po svojim mističnim udovima. On je prisvojio tolike
njegovi ljubimci tijekom vjekova sa svim patnjama, koje tjeskobne uzdisaje tolikih izabranih duša, što plaču s
će pojedini od njih podnijeli, a svaka ta patnja proizvela Apostolom: "Vidim drugi zakon :- u svojim udovima, koji
je udarac žestoke boli u njegovoj presvetoj duši. I ta bol se opire zakonu uma mojega. Ja nesretni čovjek! Tko će
bila je tim veća, ukoliko su te duše, što trpe, bile me izbaviti od ovoga smrtnoga tijela." (Rim. 7, 23.)
sjedinjene s Njime u milosti i ljubavi. Koliko li utjehe u svim našim patnjama. U njima vidimo
Srce se Isusovo uistinu utopilo u moru tih boli nešto svetoga ne samo kao najuzvišeniju svrhu svetosti i
"Velika je poput mora bol Tvoja" Sve patnje svakog posvećenja, za kojim te patnje idu, već i zato, što su to
pojedinog mučenika sve one unutarnje boli svakog srca, patnje Isusove, i zato su nada sve svete. I kao što je, kako
svi trzaji njegovih dragih duša sa svim okolnostima, sve kaže sv. Toma božanski Sakramenat najsvetiji na osobit
je On to osjetio u samomu sebi. Pa ako već i naše način jer je ustanovljen ne samo za naše posvećenje, kao
siromašno ljudsko srce znade toliko trpjeti radi toga, što drugi sakramenti, već i zato, što u sebi sa drži ono
naš bližnji trpi, pogotovo ako se radi o osobama, koje su s najsvetije, a to je Presveto Tijelo Isusovo, tako i naše
nama vezane svetim i dragim vezama, koliko je Više patnje nisu svete samo zato, što su uređene za naše
trpjelo ono najnježnije srce za svaku našu pojedinu posvećenje, već su svete i zato, što su prošle kroz
patnju. Presveto Srce Isusovo. O, Getsemani! kako duboke tajne
ljubavi kriješ u sebi za one duše, koje živom vjerom ulaze

10

da si se toliko ponizio To je posljednji izljev Isusovo ljubavi! Kako jo to pred siromašnim stvorenjima. koje nam O moj Gospode! Božanski posredniče! Ti. Koliko li utjehe za mene. kako ćemo vidjeti. duhom samopouzdanja neće da govore o vlastitim strepnjama poslužiti da dospijem do većeg strašnoj istini. da živi u svakome od tim više hoću da u nju vjerujem! "Povjerovasmo ljubavi!" svojih ljubimaca tako. bori. Zato su i sveci. kako dolaze protiv naše volje. dok naprotiv božanska utjeha u slabosti naše naravi. 7) Ovu su istinu duboko osjetili 9. 22. da češće razmišljaju o Mi bismo Isusu morali biti beskrajno zahvalni kada bi paklu. čovjeka iznad naravi i potiče ga. ljubav prema Bogu morala dovesti do svijesti o strahoti grijeha. Koliko ima nenadana smrt. Često puta oni. Svojevoljno je trpio strah i žalost. da izvršava volju Božju. drže. da se neću zamjeriti Bogu. što je on sav taj strah podnašao posvema plašiti'' (Mt 26. koji bi u očaju mogli propasti. Isuse. Augustin. nesretnika. u slučaju. upravo je novi dokaz ove najsvetiji način čovječju narav sa svrhom da otkupi svijet. već mu je rekao:"Zašto mene progoniš? Ja sam Isus. Sveci nas uče: Mi ne smijemo tvrditi. sve moje udove. kako ćemo posvetiti i one naše patnje. bio čovjek 11 . Augustin. da se podnašati za vlastito dobro i za dobro našega bližnjega. 37. Isus je htio. dopuštaju. Ignacije u Tvojima. često se gubi svijest i nije rijedak slučaj. da plaču. i ako nastoji." moću svoje ljubavi! Vječno mu moramo biti zato (Filip 2. Klanjam se Tvojem božanskom strahu. našu patnju i da je smatra svojom vlastitom ljudsku narav? "Ponizio je sam sebe uzevši oblik sluge. STRAH on ovaj strah podnosio i od nužde morali bismo mu zahvaliti na herojskoj žrtvi. Gradi se nadčovjekom. kako poglavica Moj Isuse! Kako bih Te morao blagoslivljati i ovoga svijeta nema ništa s nama. koji si Bog prijeti. u kojemu Isus stvarno silazi u pokoljenje. kada je Isus odlučio da uzme u obzir svaku nije ovo poniženje veće od onoga. koji su baš radi toga dobivali neizrecivu snagu za borbu. pa se zato ne trebamo zahvaljivati Tebi na Tvojoj božanskoj popustljivosti bojati ni suda nakon smrti. moju braću. da izbjegava. 1) Narav straha kod srca Isusova Kod Isusa On je proizašao iz vatrene ljubavi. Ludi i lakomisleni svijet prema mojim slaboćama. krv pri dolazi k srcu. Najviše pak moramo mu biti nam je opisuje Evanđelje riječima: "Poče se žalostiti i zahvalni. Ovaj (stoik) ponosno i oholo pokazuje. upadaju u krajnji kukavičluk. dopustio je. to je vrijedno klanjanja. naš. nego da se i sam Isus. čega se doista treba plašiti. da misli na ono. umire u svakome pojedinome od njih. osjećali potrebu. iz srca Isusova crpsti toliku jakost. sv. savršenstva. da se podvrgne volji Božjoj. S druge strane. da bude naš uzor. ta je svijest često puta osjetljivija na neko osjetljivo koliko je svojevoljan zlo. koju je prinio svome Ocu "Poče se plašiti". O a na slavu svoga nebeskog oca. jer će nas barem taj strah pred vječnom svojim strahom i svojim strepnjama sudjelujem na kaznom odvratiti od grijeha. makar je kod njih postojala ljubav prema Bogu. što više ja se mogu svojim varavim. kako kaže sv. znadu strah zavlada njegovim Srcem i ako je. podnosi i odabranih. Uslijed straha Tvojem beskrajnom milosrđu. Strah je teška bojazan pred nekim zlom. a radi kojega je On na sebe uzeo na srce svakoga od svojih vjernih. premda to može da bude prilika za zlo. tim bijednim crvima! Zar velika stvar. Sile malakšu. kojega moramo svojevoljno milosti uzdiže. koja ga je potakla. kako govori sv. nije rekao Saulu. 2) strah Isusov toliko je više divan. a čovjekom si postao radi nas. ali snagom Postoji neka vrsta straha. da Te utješi. da one duše. da je htio. što nam treba sada da tražimo i prodremo u njihovu narav. kako primjećuje moj Isuse! Primi dakle u zajednici sa Tvojim Svetima. izgledala ta ljubav nevjerojatnom. jer su znali. da nastupa da utješiš one. da se ne bore 3) Isus hoće da trpi u svakom od svojih samo za Isusa. zahvalni! On se izjasnio. da budu žrtvovani Tebi na slavu. Hoću da spasonosni strah. znadem. a ujedno i naša zaprijeti neko poniženje ili neka nesreća. čim im Pošto je Isus htio. Nas bi zapravo. uspne do vrhunca heroizma. ga Isus daje svojim prijateljima. No. da čak i neke pobožne duše zavedene budem u strahu radi nekog zla. kojega nam je dao. primi Zašto progoniš moje vjerne. veli sv. Narav dršće. koji je progonio kršćane: moje oči. Isus naprotiv ponizno priznaje svu slabost ljudske naravi osim grijeha. uvodu u razmatranje o paklu. da oni tvore jedno novo A božanski sakramenat. koga ti progoniš" (Dj. primi moje srce. da se koža ježi. SVOJSTVO PATNJA SRCA ISUSOVA (NARAV) 1. da prezire zlo kao i samu smrt. nas. koji ne poznaju tajne Getsemanija i radi toga što je čovjeku prirodno. što je Tvoje. da uništi na bijedan i grješan 3) Isus nas poučava na koji ćemo način i način slabost naravi. koje trpi. Strah pred zlom nije nešto zla. Toma. ove divne objave ljubavi Božje. zahvaljujem Ti na kao da hoće da ga brani. koje pred svijetom izgledaju kao slabići. a pada ispod mi podnositi strah svojevoljno čovječjeg dostojanstva. da ih svlada i najmanje zlo i tako padaju u dapače je dobro. Moj Bože! Zar je moguće. To je najveće slavlje. Kako je slaboće i još k tome tješe druge. 15) nebeskome kao i na primjeru. što drugačija krepost Isusova od kreposti jednoga stoika. te si oduzimaju život. 7) Ma koliko. kada si na sebe uzeo pojedinu. da podnese na sebi sve ovo. za koje ljudi ako se duša radi straha otimlje. najuzvišenije istine. da su jaki.u tvoje tamno skrovište! prvi kršćani prvi mučenici.) svojevoljno. očaj. kojom pobjeđuju sve pomno nastojao. jer A ipak u izvjesnim časovima mi treba da imamo onaj sve. I zato.(Mk. o kojoj je sam Isus tako potresno govorio. Ti trpiš do kraja iz ljubavi. kada Zato se i dešava. moje prijatelje. da na sebe uzme sve naše slaboće. učeći Pošto smo u glavnom promotrili patnje Srca Isusova. Kod nas taj strah proizlazi iz slabosti naše naravi.

3. gdje ćeš Ti sam. vezane one ruke.bila je izrugivanja. koji je bio sama poznavalo svoje dostojanstvo. nije čovjek on je crv. Srcu Isusovu. "I koja će mlazom. jer ti ne uzmognemo. zašto i moje srce ne uzdršće promatrajući Tvoju naoružaš Tvojim svetim strahom. Najplemenitije i najsavršenije Srce Isusovo mržnje. da će izgledati kao crv. I kao što se i sama priroda nalazi u nekom cijeniti otkada ga je izdao prijatelj i prodao za trideset šutljivom strahu. Sa svecima i mi recimo: Ja dršćem. a u koje će ga izraniti toliko. da trpim za Tebe. On je vidio. koji je slabo poznajem dostojanstvo Tvoje osobe. Neće više imati ugleda od momenta. Gledao je svoju prečistu krv.smrtni strah. iako. kada bude se je isto i osjetljivo srce Isusovo trnulo od straha. smrti Ako već neminovna fizička zla ispunjaju ljudsko srce strahom. koja će zadesiti veća Njegova ljubav prema onima. u čistu ljubav onda. pun teške gube. dok gadne pljuvačke. kada bude zdravlje. Za ovakav sveti strah.) znadem koliko zavrjeđujem. Što više u nama mora porasti prinosimo žrtve. Isusovo. kakva će mi biti neizmjerna utjeha. da nije na potpuno oslobodimo svakog pouzdanja u same sebe. 15.33) pomislim. Jao Nasljedujući Isusa. dok uhvaćen kao zločinac. koja će mu probadati glava. NARAV TRPLJENJA SRCA ISUSOVA (SVOJSTVA) 2) RADI ČEGA SE ISUS PLAŠI. Gledao je od ljudi. da dijele milosti i Neće mu više biti mjesta u društvu od časa. - Tvojih udova. neizrecivih muka. da strepiš od onda dršćem pred poniženjem? Isuse! Hoću. da nosi kraljevsku krunu. jer ti ne plačeš. koji će padati na osuđen kao neprijatelj naroda i uspoređen sa Barabom. a kao prijestolje: stratište u društvu razbojnika. koji sam doista najbjedniji crv. da plačemo. i drhtaj navali Ja. za ovakvu bismo se uvijek morali bojati vječne propasti. On više neće biti slobodan od časa. da budem ponižen i Shvaćam zašto se na njihovom tijelu odrazila muka prezren od svih tih poniženja. što ni on sam ne zapaža. ako bilo koje moje poniženje može da drhtali na samo sjećanje Tvojih. zašto se plaši Srce si Ti imao u svojim najtežim časovima. krpa. koliko je bila predvidjelo je sva ona najteža poniženja. gledao je bičevanje. prije nego što nastupi bijes oluje. trpjeti u meni i a) Radi samoga sebe. da se protiv njega diže oluja smrti. sa smrću. čiji bi život pretresao Bog ne za našu braću. koja su za plemenitu dušu trajnija i od same njegova muka. bogohulnik. ja se žalostim. O. Njegovo Presveto lice i naružiti ga. I sjedinjenje sa nevinost i koji nije imao dûga smrti kao mi. pa da na taj način zadovoljimo za pouzdanje. kada "Počeo se plašiti"(Mk 14. Pa. gledao je O moj Isuse! Duša mi se zgraža.28) Na Isusu se odijela njegovih mučitelja. tako je smrt . apostol. žalost. s ljubavlju svetu žalost.). Nitko ga više neće držati mu je njegova živa mašta slikala tamno viđenje strašnoga krjeposnim od onog časa. a ne pouzdanje u same sebe i u naše zasluge. koju da nam pomogne. kojima će biti probijene ruke i noge. Dopusti mi. To je ona spasonosna žalost. toliko većma to čine moralna zla . gubavac. da razmišljamo od kakvih nas je On ćeš. da istom strahotu iskusilo Tvoje srce. kada javno bude proglašen kao zla. U duhu je gledao udarce. koja se približuje Onomu. Strepit ću pred Tvojim Pregorku muku? Ja shvaćam zašto su Sveci strepili i poniženjima. što će pritisnuti njegovu ljudsku narav. U duhu je gledao Neće više biti dostojan. kada se 10. Njega više nitko nije trebao štovati i podignuli. koji su tu oluju Njegovu Osobu. da se žalostiš. da shvatimo. ispunilo strašno proroštvo:"Vidjesmo ga kao najzadnjeg koja će se pomiješati sa . koja je bila toliko više zastrašujuća. moj Isuse! Ako je sama predodžba tolikih mućenja ja. uvijek se mora bojati. da molimo i da ovo ne smije nas zbuniti. jer ti ne pomoći. sve strah ponukat će nas. Zato On i Božanstvom umjesto da umanji Tvoje patnje. No. će nam to. poteći na. koji na mene" (Ps. put na Kalvariju. Koliku je bio život. ruglo naroda. krv. I kada se sretnem s nekim zlom. Molimo našu preblagu Majku. pred smrću dođe na mene . što su se širile. kada promatram ove svoje tijelo na križ razapeto u najvećim mukama. koje je duboko žele živjeti. kada se sastanem oči u oči (Uzroci). Ovaj sveti uzevši pri tom u obzir svoje beskrajno milosrđe. onda mi dopusti. da me straha. da se i ja naučim drhtati s Tobm i za Tebe. koji dobro poznam svoju nevrijednost. dati mi Snage u mojim posljednjim trzajima. po rukama kao žezlo štap od trske kao plašt neka crvena kojemu svatko meže gaziti. zar da Tvoga najsvetijeg tijela bila dovoljna. Kakvo povjerenje u tom trenutku. da budem ponižen i prezren. koja se nalaze na rubu ponora. Ništa neobična! Ta kod ljudi je prirodno. Isus se plašio radi neminovnih i teških 1) Isus se plašio radi fizičkih boli i radi poniženja. 2. snage. trnovu krunu. ja plačem. I da on govori. kada s On je u duhu gledao konopce. koja je od Boga i koja rađa stalno taj strah nije podnio iz prevelikog svoga milosrđa. njemu nešto grješnoga. moja Ljubavi. čavle. zidove. moramo moliti Srce Isusovo što više on će se preobraziti. dršćeš. bit će od velike važnosti i od najveće koristi za našu dušu. pouzdanje u grijehe bližnjega i da udaljimo od njega udarce Božje Boga. kojima će doskora biti njime budu postupali kao sa luđakom i bezumnikom. 5. Gledao riječi i kada u duhu gledam toliku sramotu. Ta pouka. Ovaj sveti strah dat će mi snage da 12 . o kojoj zala oslobodio uz cijenu. koje će ga uprljati. Ali ono pravo i sveto pouzdanje.neprijateljicu. mi treba da spasonosno strepimo i čovjeku hvale vrijednom. uistinu biti zahvalni presv. zemlju i koja će nakvasiti ubrojiše ga među bezbožnike" (Mk.blatom na cesti.ponižavanja i Prvi uzrok straha i užasa za srce Isusovo. svladan svaki drugi strah. ono ih je tuguje sa prorokom: "Opkoliše me smrtne muke. mi i spasonosno pokajanje. strah beskrajno povećalo.neznam kako pravedan. njegovu glavu bude resila kruna bola i poruge. 17. umanji Tvoje. koje mi prijeti napose. Tako je bilo i kod Isusa. tako dinara. Da pravde. svoga neopisivog straha. gledao je izudaran i proklet od Boga" (Izaija 53.

koje će ih zadesiti. kojima će doskora biti izložena. nastavljati tijekom stoljeća. svome srcu sve one strahote. da raste broj duša. Ako koje siromašno srce zadrhta od uzbuđenja svaki U onom času. Tvoje zadrhtalo. Njegove ljubavi. kada je na križu rekao: Svršeno je! Ali ne! On vidi. A k tome bacivši pogled kroz vjekove i pogledavši u nove izvore straha Srca Isusovog. Već samo ovo predviđanje moralo bi biti još tu Tvoj život ljubavi. da ljudska pokvarenost toliko ranjava Isusovo. da taj strah bude najžešći. koja je živom vjerom gledala u Njemu pravog Sina Božjega i Njemu se kao 2. koje će podnositi se ta poniženja. koji su trpjeli tjelesne pogrdama. da će Isuse! Dopusti. da ne dođe do tolikog straha. gdje Marijinom odražavao se u Srcu Isusovom. nanesene Tvojoj podnijeti Njezin Sin. Gleda sva ona srca. Onu. da još živiš! Da. kakovim beskrajne ljubavi. Divna nježnost Njezinoga materinskog Srca moj Isuse! Daj da i moje srce zadrhta onako kao što je i predočavala joj je najstrašniju muku. Gledao je tolike sinove. koja će Ga zatvoriti Ti upravo u ovom Sakramentu da. izmet svima sve do sada. da nam najžešće poniziti. popljuvan. koja će Mnogo puta. Isus je vidio. najodabranije djeci. koji su u svome ludom bijesu na ove strahote. a ono tajno i na način ne manje ponizujući za Tebe . da Ona mora biti s Njime sjedinjena u žrtvi i iz naručaja svojih majki. da Isusa osmjehne. koje će iskusiti i podnijeti prema Njezinim svetim suzama! Koliko pogrda prema Njegovi udovi. Sav užas straha u Srcu Isus je motrio svoje mučenike. uvredama i svih mučenika. koji je tako progone! su Ti puta nanijeli ovakva poniženja sami Tvoji prijatelji! 11. Sjeti se. koliko su puta mučenja i smrt prijetili dođe do najveće moguće granice i samo bi čudo Njegove njihovoj djeci. koja je dobro poznavala predragoj Majci. Kolike li nezahvalnosti! Pa zar je moguće.za Tebe. boli.). moje srce dršće samo kad pomisli nad Tvojim neprijateljima. Prečisto Srce naše nebeske Majke neka nam pokaže. pred porugama. Oni vidi prezir i strah mjesto Tebe! Udijeli meni i svim onim svaku pojedinu: dušu. pun nečistoće. Gleda ona strašna svetogrđa. koje uspoređen sa zloglasnim Barabama. Ponovno će biti osuđen da bude bez Te uistinu ljube. svetosti sjaj Njegove duše. istražuješ najdublje tajne srca. koji govore. pokaži. Punina pak milosti kod Marije i uska povezanost B) Za svoje drage prijatelje. koja će Ga što se nanose Sakramentu Tvoje ljubavi. A koliko je većma Tvoje srce moralo vjerovali. Ponovno će biti njime daj nam i one svete drhtaje Tvoga Srca. svakoga napose. No. još svoje srce. A koliko one iste. Promatrao je toliku nevinu dječicu gdje 13 . Ti im pokaži. onaj upotrebljava. gdje nastavljaš trpjeti u nama za dostatno. daj nam prijatelja. kada je tako jasno gledalo sve ove mrtvim. da uzmognemo zadovoljiti za pogrde. da Te ljube. koja će se svaliti na Njezinog koliko je većma zadrhtalo presveto Srce Isusovo. Srce najodanije svojoj slatkoj Majci! O. užas. da se s Njime bezobzirno postupa. presveta muke. njih tješi u njihovim bolima i brani ih od pogibelji! Isusovo udo. 3. jer to će biti najjasniji dokaz. da je tajne zloće. daj nam. tolike zaručnice od svojih bilo je stoga potrebno. koju će doskora. koje su spremne. da Ti dadu zadovoljštinu. da su To izbrisali sa lica zemlje i proglasili Te iskupiti jezu i strah. kako Njegova najsvetija Majka u jasnom zadaju svetogrdnom okrutnošću našoj nebeskoj Majci. će sve uvredama biti izložena Njegova prečista majka i to od onih. ponovno će biti smrtne patnje. pred što bi mogao učiniti. Još više. radi trpljenja i kolike su pogrde nanesene Njezinom svetom Imenu? ponižavanja. sa kojih se Ona smiješi svojoj Njime bili u najužoj vezi. bez ugleda. Ti si predmet poruge i sa O. gdje strepe i umiru Njegove smrti. kada je trpio u Getsemaniju. svoje Srce. učini da i ja trpim za Nju. Srce preljubljenoga Sina i radi toga Ona trpi neizrecivi strah i najboljeg sina. strane onih. koje je On u prevelikoj svojoj ljubavi sa drva 1. zadovoljim Za toliku nezahvalnost. pogrdi i sveti osjet Tvojih muka. To su nova otkrića sva ljudska srca i u svako napose. da gadno premre. predobro vidio. a osobito. Ona. Prva osoba. viđenju promatra sva zla. Kor. i da i Ti njih ljubiš. kada si iskusio pogrde. gledao je tolike majke." strašno viđenje. tjeskobe? Što bi mogao učiniti da otkloni od Nje ovo "Postasmo kao smeće svijetu. I zato strah Njegove Majko morao je da toliko puta. a napose Njegovi odabrani udovi što su s Njezinim dragim slikama. dršće i On gleda sve one uvrede. kad bi barem bila završena poniženja Isusova. koje će se nanijeti Sakramentu strepi nad strašnim porugama. koji primati tijekom vjekova. ako ne već otvoreno i javno. uslijed kojega se ledilo Njegovo Srce? (1. Srce drhtalo je i gorjelo u Njegovoj predragoj Majci. Isus je puta. bila je njegova presveta Majka. što ih bezbožnici. da ono trpi. da Ti zada ne jednu nego tisuću smrti. koja je sama ljepota. pa s kao u neki grob. sa Božanstvom činila je. kada vidi ove strašne poruge. neograničene moći moglo učiniti. da prisustvuje strašnom prizoru zaručnika. Ona. NARAV TRPLJENJA SRCA ISUSOVA (Uzroci trpljenja) "Poče se plašiti". zbog koje je drhtalo srce križa Njoj dao za Njezine sinove. Srce Isusovo iskusilo je u sebi strah takvomu klanjala. silom odvučene On je znao. Ovo najljepše dršću pred mukama. ružnim i bestidnim Ti svakoga dana primaš! Ovo će biti najslavnija pobjeda idolima. pa da tako najnježniji sastav Tijela Isusova i još više svu ljepotu. što su se odnosila izravno na Njegovu Kolike povrede prema Njezinim najdražim i najdivnijim osobu. plašila se pred nečuvenim. uprljan blatom sa puta. 4» 13. da. koje ih čekaju.Prva osoba. A kojima će biti izloženi sa strane podivljale svjetine. što Ti se nanose. bila je bez sumnje Njegova predraga Majka. Isus se plašio ponižavanja. nježnost i dobrota? A zatim Isus se nije bojao samo za sebe tj. svoje srce. već je On kao glava mističnog tijela osjećao u svojstvima! Koliko prezira prema Njenom materinstvu. da je poštedi od tih drhtaja i ismjehivanjem i poniženjima. svaki način. O moj Isuse. čovječja narav Njezina Sina i teško biti povrijeđena Njegova božanska narav. koju sotona podstrekava i dušama.

8. poniženog i drhtećeg lica dolazi nas puta prestravi pomisao na smrt? Prečesto naša mašta otkrivenje najljepšeg svijetla Božjeg. dolazi otkrivenje postaje nam naš najokrutniji krvnik. da u nas ulazi nova snaga gledanje svijetu. jer mi svako zlo Tvoje beskrajne ljubavi. Premda je On na toliko načina On je to činio. 3. mora podnašati u naše dane sa strane tolikih nezahvalnih duša. koji svijetli u Srcima našim. koji reče. što kaže Tvoj pred zlima što su im prijetila. gdje ih čeka krvoločna zvjerad. da je sam Isus drhtao za nas i s nama. 8. izabranim darovima svoje milosti. da iz tame zasja svijetlo. Često puta uz Božje 12."(Rim. okrutnom i nečuvenom smrću. "Tebe mučenika svijetla hvali vojska. koji trpe. Sv. dijele se od Njega i I baš radi toga Isus se udostojao da otkrije nekim svojini stupaju u redove svijeta. U ovom nesretniku On gleda kobnu budućnost tolikih duša. ne smijemo radi vjere. koje su s Njime jedinstvo svakog pojedinog fizičkog uda u nama samima. a Crkvu sa raskolima. način otrgnuti od Njega razdirujući Njegovu osobu Jedan novi razlog zašto se Isus plašio u svom herezama. mističnih udova. Duše. kako je istinito ono. (II.33) od Njega i da se baca u ponor očaja. Bonaventura kaže: " Budeš li u tami. daju se straha i trepeta gledajući tolike nesretnike. ali ako ne uspijemo u tome. anđelima i ljudima. da 1. Srce Isusovo razdiranja njegovih udova. da trpimo s Njime i za Njega za njima." Udijeli nam (Rim. gledamo u najodvratnijim oblicima. koje očekujemo. grijehom se trgaju od Njime mnogo je intimnije i stvarnije. pred toga klonuti duhom. Molimo je. se udostojalo. ledeni strah i jezu tolikih priznavaoca fantazije. sav naš strah. naše dobro i za dobro tolikih duša. da podnese i osjeti svo one muke. Svakoga dana On vidi kako se po koji član nasilno Ako već razdiranje ili vezanja naših fizičkih udova trga od Njega. nego što je fizičko Njega i osuđene su na neplodnost. koje će se na isti c. milost. Za ove bolne otpade. 4. Jer sjedinjenje ovih mističnih udova s koje su obećavale bogate plodove. koje su možda bile odabranim dušama koliko je On u Getsemaniju iskusio združene s Njime za uvijek svetom vezom. On ne Njegov prijatelj (Apostol Juda) izvršuje. Novo svijetlo izaći će iz tamnog Getsemanija i mi će postati jaki. koja ne ovise o našoj tukli. bičevali i umorili za Njega. umnožavala je u njemu naše patnje.će i ostale tada. da ga privine uza sebe i uza svoje Srce vezama Zato je opravdano. koliko je većma moralo prevelikom ohološću. Srce je Isusovo i to predvidjelo. Tako ćemo doista nadvladati sami sebe. da. koja hvali Tvoje preslavno Ime: možemo dodati: "Ali u svemu ovomu mi pobjeđujemo". On je to duše privoditi u taj tabor. Uživat su ovo činili iz potpunog uvjerenja. a činio bi i danas. nastojao. kada se razdire pojedini ud našega tijela. kad bi to moglo biti. da sam Krist trpi s ćemo. Pa iako se bojimo susreta No. da ga tješimo u Presv. duše. Radi razdiranja njegovih udova. On Koliko se pata naše siromašno srce stisne radi zala. koji su strepili najsjajnijim svijetlom i donijet će ti pojedine milosti". mogu da prouzroče u nama strahovita uzbuđenja. koje su za klanje". dijele se od Njegove Crkve. loze. "Postali smo za ćemo osjetiti kao i mučenici. No te beskrajnu muku. uzvišeno ciljeve Njegovog mučeništva: "Drže nas kao O Kralju mučenika! Sveti drhtaji Tvoga Srca stvorili ovce. duše. proizvesti u presv. Srcu Isusovu razdiranje njegovih koje su prije bile divne loze u vinogradu Božjemu. bile povezane vezom ljubavi i vjere. Njegove najizabranije udove besramnim napadima. se on uza sve to grubo udaljuje i trga ''Počeo se plašiti'' (Mk 14. htio je. 8. je. da ih podnosi po nama. SVOJSTVA TRPLJENJA SRCA ISUSOVA (RAZLOZI TRPLJENJA) svoje Božanske ljubavi. Na tajanstveni uzrok njihove čudesne jakosti. da prezru te veze i prelaze u otrgnuti od Njega." (1. Mi možemo i moramo ih rastrga. koje su zavedene: slijepom strašću. Božje u osobi Isusa Krista". onoga straha i trepeta. da naša narav ima slabosti." Istina je. "Sam je podnosio uistinu sve svim ovim članovima. Koliko Tvoga blijedog. što ga Presv. da taj razlog duboko spoznamo za strasnim klevetama i sotonskom mržnjom. bio je tješiti pomišlju. I radi toga još su onu svijetlu vojsku. O moj Isuse. Srce Isusovo osjećalo je u sebi strah pobožno razmatranje muke Kristove prosvijetlit će te svih svojih miljenika. poput oceana. strah i tjeskobu. 4. Kor. Ledi se pred poniženjem. 36).plaču prestrašena i odvojena od svojih majki. da. proizvodi u nama smrtni strah. U Getsemaniju okrutni i svetogrdni čin. jer smo određeni. baš taj duboki osjećaj s kojim je Srce Isusovo sa smrću i neistraživih sudova Božjih. Srce Isusovo osjeća strah radi pomišljamo na razdiranja. koja je bila duboka slabosti posvećuje Isus. koji su drhtali pred strašnim mučenjima. sve Goruća ljubav i najuže sjedinjenost Srca Isusova sa naše strepnje. da zasja spoznanje slave što mu prijate. koji su po milosti s nježnosti. da i mi uzmognemo steći toliku hrabrost. koje će nas zadesiti. 36). "A jednako postali neustrašivi pred mučenjima. jedan takav može danas lijevati suza i krvi radi toga. 6). koji će hiti prisiliti đavolskim pritiskom. te su tako postali i Duh pomaže nam u našoj slabosti. Sve kao čudesni plod svetog straha Srca Isusova. da premda se ne radi o stvarnom zlu. I mi divan uzor svijetu. da ostali članovi. 26). Apostol: "Jer Bog. te budući da ih on sam nije imao. da Isusovo hoće. razdirući također i presvetom Srcu otkriva nam Njegova Majka. Osjećao je u svome Srcu tjeskobne kucaje biti toliko jaki da svladamo pretjeranu osjetljivost naše tolikih srdaca. vidio je. Ono. (Rim. Tko može da zamisli beskrajno trpljenje Srca Isusova pred ovim prizorom? Na poseban način mi smo dužni. ipak se moramo htjelo iskusiti sve patnje svojih mučenika. 9). anđelima i ljudima. duše. Gledao je tolike čiste volji. neizrecivom dobrotom najtoplijim izljevom 14 . Upravo sa pred nekim bolnim potresom. uslijed koje su taj će način Duh Isusov pomoći našoj slaboći. koje su dopuštenje stanovita fizička zla. kada je vidio. djevice u amfiteatru. Srce iskustvom doživio u onom istom času. Sakramentu. da nam isprosi milost. koji se osjeća tabor zakletih neprijatelja zaklinjujući se. Kor.

suze i patnje uzaludne kao i činjenica. Tolike svete duše naučile su koju si Ti osjetio. kada se takovo se od Njega posvema odijelili. 13. Radije bih iz ovoga. koju srce osjeća u obliku nemoći radi beskrajne radosti. ali imala jc i čini. da naše vlastite suze padaju na neplodnu mnogima u Izraelu. Njegove ljepote. "Gle. da sa svetim strahom dršću za sebe same i za vidio. jer je jasno. On je često govorio. da se iskopa oko. To je neizreciva patnja za srca. koliko je veće trpljenje. Benjamin je. tada imao ovo viđenje. koje uistinu bližnjega. da je shvatimo kao i za ljubav. na vlastite žrtve. na prekid sa Bogom. To treba da bude i Isus. čim bude Dosada je tjeskobni osjećaj duljine vremena. da bi on sam sigurni. da ne dođe do toga nepopravljivog otpada. da ne ćemo imati razloga. da će se oni da izgubimo oko. budemo li više voljeli tisuću puta smrt. Srce Isusovo dakle ne podnosi patnje sve. još je većma bilo ranjeno Srce Isusovo. da neće nanijeti nikakvu ranu kada je posvema odcjepljeno. osuđenih. tada možemo biti Kada je on tako govorio. što ga podnose. I doista srce. što jo zadalo neizrecivu patnju O moj Isuse! Daj da osjetim sve trpljenje. svojevoljna. I u najosjetljiviju patnju divnog Srca Isusova. da Njime. Ali. udovi. ne može više nanijeti bol ni proslavljenom tijelu Isusovog jer će božanska mudrost glavi ni tijelu. To je razlog radi kojega svećenik u Boga proizvela je u ovom Presvetom Srcu beskrajnu bol. I ako katkada duše. ali strašno trpi. On je sa prorokom mogao reći: "Vode mi dođoše sve do grla. svoga božanskog života i htio da iz njih proizlazi punina Njegova svijetla. da se trgaju udovi moga vlastitog tijela i da svoje bližnje. ovaj je postavljen mnogima na propast ili na uskrsnuće. što je više najveću slavu vječnomu Ocu. gdje se vatra ne gasi ili gdje crv ne umire. čistoću majčinske ljubavi rekao je. da to postanu. prema onim trzajima Tvoga Srca! radi kojega bi morali da strepimo pred kaznom od pakla. u koje je Isus prodirao životnim radi vječnog odcjepljenja. koju će osjetiti. 34. Ta je žrtva bila najviši orošena suzama. da bol postaje nesnosna. No ono. DOSADA. da je On postavljen na uskrsnuće kad vidimo. koji su zauvijek znati iznijeti dokaze. Njegovom Božanskom Srcu. da neki ud. te utjehe ne može razlog radi kojega mi moramo da upotrijebimo sve načine više imati. tjeskobom Njegovo presveto Srce. zapao je u takovu zadovoljimo. vidjela dragi plod svojih boli. večeri našega života. što je napunila neizrecivom ozlojeđuje dušu. I kako je Srce 33. svojih udova. da će biti mnogo Budemo li se bojali časovitog dijeljenja od Isusa po bolje. ruku ili nogu. grješna. tjeskobu i beskrajnu dosadu. kada pruža ruke nad kruhom i kad je ono. da Srce Isusovo ne može više trpjeti u udovima. možemo si mislili. da u Njoj trpi sam kada je predvidjelo ovaj okrutni otpad. 16. 14. dokle može više u njima trpjeti. Ova je činjenica uzrok. Srce Isusovo osjeća i neizrecivi strah slavu Isusu. siječe ruka ili noga. Štoviše. što se odijele od Njega." (Lk. jest činjenica. odcjepljenje dogodi. pa i najteže žrtve. "Ne sjeća se više vlastitih snaga i žrtava učinjenih sa toliko poleta na dobro muke od radosti.) Marijino bilo ranjeno žestokom boli. kada je izrečeno ovo proroštvo. NARAV PATNJE SRCA ISUSOVA. nego da dođe onamo. moli i oni. što će ga pretvoriti u tijelo i krv Kristovu. Isusom. One su predobro osjetile. odsiječe ruka. na samom bolnom putu. i rastavljeni od Božanskog tijela. koji su zapadnu u vječnu tamu. 21). 2. dijete boli. koji bi bili mogli i trebali iskazivati 2. Ako je jeruzalemskim ženama rekao u najtežem dokaz. da se ona. Njegove slave. noga. Isus je svojom žrtvom imao da dade osobe. pa čak i to. valovi me preplavljuju’! Isusova? (Ps 68. već primaju više božanskog rasvjetljenja. da god postoji. koja je kadra. Istina je. Njemu prorekao. na propast. možemo zamisliti. uvijek se može tješiti mišlju. jer što bi sve ovo bilo odijeljen od Isusa. 5. samo da se ne dogodi odijeliti od Njega. nanesemo ovakvu bol Srcu Isusovu. Radi se o udovima. predvidjelo ovo neizlječivo zlo u koje srljaju vinom. neće više sjećati bolova duševne potištenosti.Njime u zajednici prolijevaju suze i krv za Njega i nego li podnositi ovo strašno odvajanje svojih mističnih umjesto Njega. koje zaklinje. što razlog za opstojnost čitavoga svijeta. Predraga naša Majka neka nas uputi u jednu novu i kojemu je pred očima stalno lebdio ovaj bolni prizor. propao sam u duboki 1) Na čemu se sastoji dosada kod srca glib. Prokletnici su udovi. mogućnost. od vječne propasti i daj da se ubrojimo u broj izabranih koliko je većma moralo strepiti Presveto Srce pred ovako Tvojih. kad si sve ovo predvidio. svijetlost. ali je uvijek propast. sa nekima od sokom svoje milosti. oni se odijele od Njega. da je nehaj za ove otpade biti veoma žalostan znak. kada uviđamo. kad predvidi. da se vadi oko. što znači biti otpadnu od mene drage mi osobe. umora. ta žrtva postaje tim draža. "Izbavi nas pomišljajući na ovo strašno zlo tj. da su s Njime sjedinjeni. koja ljubi. Pa ako je prorok o da su naše žrtve. da budemo pripravni. Dok je duša u zajednici sa iskusi sav sveti strah. ono što strahovito čudnovato tragičnu stranu. Za nas bi pak to trebao da bude motiv. i zato Srce Isusovo ne hotimičnih otpada no doklegod su udovi Isusovi. koja su ljubi zaboravlja na svoje vlastite suze.) Propast je to bez sumnje "Poče se plašiti i žalostiti. I toliko su uže povezani s momentu svoga života. osjetljiva i plemenita. da zaustavi čim opazi ili primijeti da su one bile na korist ljubljene kucanje srca. 2) Isus govoreći o majci poznavajući predobro. patnja. da će mnogima biti i 15 . dospio sam u dubinu voda. nego da se grijehu. da za nju kako bi uravnotežio ovu patnju. prorekao je i to. kojega je okusilo Srce Isusovo. Jasna spoznaja beskrajnog Dobrog takova nesreća. dok je o tome razmišljao u svojoj duši. osjete strah da budemo sjedinjeni sa stadom Kristovim. a kad tamo. naše srce treba da ovakve duše očajavaju. Molimo je za Getsemaniju. dok će oplakuju sudbinu osušene loze." (Mk. svu stravu. najsvečanijem času." okrutnim prizorom. za slavu i iz ovih fatalnih. kada se ona odijeli od Njega. da se bojimo zadnje prije volio gledati." (Iv. Ova bolna sućut članova najljepši je udova.

A sve je to bilo beskorisno! I ovdje u Getsemaniju. kao da se ovo preslatko Srce. u grob. kojima dušu? Tko će onda moći razumjeti kolika je bila dosada i je povratio zdravlje i život? Možda koji od njih nije ni beskrajna bol Njegova. Jeruzaleme koliko sam usudio bih se reći. kojemu je Naučitelja. nevjernike i heretike. imenom prijatelja i braće.14. Njega drugi Bog. Ambrozijo kažeš na Nj kamenjem uz pogrdne povike. Gdje su bila ona djeca na čije je Isusova. dragao i privijao k svome Srcu? Gdje su Mi nismo kadri. iskusio. A ipak dobro možemo promotriti neke svih njegovih nastojanja. huškale svoju više u ovoj vrsti patnja. oni uzeti. beskorisnost svoje muke za mnoge duše tijekom vjekova. što je za mir tvoj. zaboravivši na onoliku ljubav. a Ti u svojoj beskrajnoj dobroti pokaži. Nemoguće je. sa suzom na oku: "Jeruzaleme. pohođenja svoga. dok mu je narod klicao ljubavi Njegovo Srce." Toliko majke. (Luka 19. koja će stići ovaj duše uzaludni svi oni divni izumi Njegove ljubavi. da žrtvuje vlastiti život za svaku pojedinu je vratio dar govora.33) Kao što je Isus predvidio beskorisnost svoje muke za tolike duše među kojima je živio.. da su za tolike plačući nabrojio je strašna zla. PROROČKI RAZLOG.više naš plač kao. da mu opere noge . strovalit će se u pakao. I sutra na večer. koju je Isus. kojima bio spreman. tješimo!. nego li vodom . još se uvijek nalazi u tami poganstva.Nekoliko dana prije. da Te svojim suzama. u onu pokvarenosti. kada se sagnuo. da neko "Hosana" On je svoje Srce obratio drugamo. da u to isto vrijeme jedan od Srce Isusovo htjelo je da iskusi ovo strašno mučilo. Koje nezahvalni grad. Gospode! Mi ćemo nastojati. dok će On svu svoju krv proliti za spas ove duše. Gledao je drugo srce bude tako slabo shvaćeno kao što je bilo Srce suznim očima Jeruzalem i u jecajima rekao i "Kad bi ti Isusovo. Moramo duboko shvatiti riječi anđeoskog Njegovo Sveto Srce. Možda su te njihove "Nitko ne može biti dionikom Kristovih tajna. da shvatiti slom Srca Isusova izražen u ovim riječima: I nisi neko srce može više imati ljubavi nego što je imalo htio! . koje je čitave potoke suza. koliku je iskusilo Srce Još tjeskobniji predmet ove patnje Srca Isusova bili Isusovo? "Tko je od nas kadar". njegovih učenika izmišlja način. 23. dar. kada je vidio. predmet predodređenja. zaslužuju da ih primimo O moj Bože. Više od milijarde ljudi nakon 20 vjekova otkupljenja još nije 1. koju je ljubio. a koja je nastala uslijed Moj Bože! Bilo je to viđenje. Glavni predmet ove patnje srca su svi grdili i proklinjali. oni nijemi. Augustin. pakao. Krvi moje i silaska mojega. koje se odnose na tajnu vlastitu djecu protiv Njega. koje zastrašuje. čime su mu oni uzvraćali u Prije svega najnježnije one riječi. Pa i sami apostoli. da se O Isuse! Kad bi barem naše suze mogle Tebi ovdje nije moglo suzdržati: Višeput On izgleda uzbuđen i dokazati. da su se na neki način svi izljevi moramo mjeriti sav žar Njegove ljubavi za svaku ljubavi i naklonosti Isusove prema svome narodu i prema pojedinu dušu. i suza. jer nije htio upoznati vremena je ljudsko srce iskusilo ili moglo iskusiti toliku tugu. s kojima se jada ovim časovima? Što će mu oni za kratko vrijeme dati? nad nezahvalnim Jeruzalemom.) "Koja. da je Isus doživio veće razočaranje u puta htio skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće svojoj ljubavi.uzalud. bilo toliko obazrivo u otkrivanju svojih tjeskoba. da taj razlog što dublje shvatimo. da primaš poniženja. pa je također nemoguće. kojima je On povratio vid. Dapače možda. da će tolika ljubav i mislio na Njega. dok izvršava uzvišeno 14. DOSADA . da smo shvatili neizmjernu Tvoju bol! I ako Ti govori tonom neizrecive gorčine. razočaranje. kakovo ni ljudsko srce ne svoje pod krila. Što je sve učinio za ne možemo zadovoljiti. koja je satirala Srce Isusovo.sličan ženi grješnici.zemlju . proročko oko snagom ulivenog znanja predvidjelo i Žalosna Majka neka nas uputi u još jači razlog patnje. moći ćemo barem s Tobom njega! Kolike li strpljivosti! Kolike dobrote! Kolikog li plakati. kao da On sa tolikom dobrotom dijelio materijalni kruh i onaj još bi ona bila za. kad to ne bi bilo odviše smiono rečeno. sve to nebi bilo ništa". koje je On prozvao lijepim predmete.žrtve za duše biti uzaludne? među svjetinom i služio se od Njega primijenim vidom. glavice postavljao svoje ruke. da potpuno prodremo u duboke i bile njihove majke? Možda su se ta ista djeca nabacivala čudnovate dubine Srca Isusova. toliku gorčinu. vidio je. govorom i zdravljem protiv svoga Dobročinitelja. kliče sv. "Počeo se plašiti"." i od one. SVOJSTVO PATNJA SRCA ISUSOVA 6. Zato je On bolno uzdisao: "Kakva je korist od ta duša gazeći Njegovu krv. na koji će to otkupljenje Ono je vidjelo.(Mk. djelo otkupljenja. i molimo je za ljudskog roda nakon toliko vjekova. da drugo srce iskusi veću patnju upoznao i barem u ovaj tvoj dan. koji. kao da svaka ta pojedina duša znači sve za dušama okrenuli u ovom momentu u pravu gorčinu za Njega. kada je vidio. 37. Veći dio Njegovog proročkog gledanja budućnosti. Čini se. a ti nisi htio!" (Mat. koga 2. Beskorisnost njegove muke za doznalo niti za samo ime Otkupitelja! Njih je On gledao 16 . da je nemoguće. oni sakati i hromi.29. govori. a poslije tolikih boli svijetlo. koja neprestano okužuje svijet kao i sam istu uru. oni. korist od moje krvi!" Da uzmognemo ocijeniti ovu bol Srca Isusova.10. "da su i oni beskorisni pokušaji s obzirom na učenika prolije tolike suze i osjeti toliku bol? Kad bismo prolili izdajicu. da Isus ljubi svaku dušu. tako je Njegovo B. da Njegova krv pada u blato ljudske. Sv. Gdje je bilo ono mnoštvo. Sigurno je. Možemo reći. koji posebno tište ovo predrago Srce. da ih blagoslovi? Djecu. je koji od njih stajao tolike . za njega samoga biti beskorisno. Doista mi moramo biti dragocjeniji kruh riječ Božju? Ono se vrlo brzo dignulo spremni za Boga i za beskonačno Dobro izgubiti i protiv Njega uz bjesomučnu viku: Na križ! Gdje su bili žrtvovati sve! Zar Isus nije bio na to spreman? Zar nije oni slijepci.41.) Tko može može iskusiti i doživjeti." (Ps.) toliku dosadu. koja je Njegove noge suzama oprala.

da blago. Kako da i iste suze Njegove Majke padaju u blato zajedno sa svetogrdno nastoje. da bez prestanka kuca na njihova vrata i neprijateljski zaokupljenih vlastitim i bijednim interesima. 21.33) 1. socijalnog života htio. slobode misli i dostojanstva čovjeka. da privuče duše svome srcu slično kao što kvočka lijepo će dočekati. Recite Mi.Uzaludnost njegovih poziva dušama. Naše se srce zgraža nad misterijem tolike Uzalud će On obećavati. da idemo žalosnu izreku: "Vi ne ćete. koja su u moći živjeti pobožnosti prema Mariji suotkupiteljici. mira. a će On stajati pred vratima tolikih srdaca i obazrivo vi ste sve to prezreli!" kucati: "Evo stojim na vratima i kucam". Tko se može njemu i večerat ću s njime . radi kojega je Isus potišten. bolnica. NARAV PATNJA SRCA ISUSOVA Nespokojstvo . udaljiti Ga od uzglavlja umirućih. a vi Me prezirete! Pokazujete vlada pustoš. koji nikada i ga odbijaju. da i taj Prijatelj iz Evanđelja. mi ćemo ti. daje kolikogod treba. Srce Isusovo trpjelo je nemir i umor C. koji ništa ne traži. gradova i domovine! koji se opiru Njegovoj upravo očinskoj ljubavi.i on sa mnom!" (Otk. svetim Namjesnikom na zemlji. kasarna. Promatrao je i dobar dio samih kršćana ga. drugi uzrok. sudova. tješitelj srdaca. očajna pustoš oko Njegovih oltara. koja je On Isusovo. potrebu posvete bez Njega. Kakove sve načine mislio. što Me najviše ogorčava jest. smilujte gozbi. da zadobiju jedino blago uvredama. 20). proklinjanjem i psovkama. odbija da vapaj bude uzaludan? Ne. laičkog morala. da dođu do pobožnosti. potrebu euharistijskog života. Uzalud je mislio: plodova Njegove muke i da se operu Njegovom Barem će štovati moju Majku.14). 3. izlažu svoje sve to tolike će Mu obitelji zabraniti ulaz.14. Korisno će biti da upotrijebimo sva izljevima Njegove beskrajne ljubavi! ova sredstva! 2. kako Mu mnogi da se Isus obraća svojim prijateljima i da opetuje onu dobacuju u lice: "Odlazi od nas. Njemu pak. to je da Mi ne vjerujete. Da je barem mogao gledati sve katolike sa Njegovim Prema objavama Svetoj Margareti i drugim. davnoga patnika:"Smilujte se. beskorisna Njegova sućut prema bijednim Uslijed svih ovih prizora. odnosi na Njegovo mistično tijelo. da će svaki. iz svojega društva! postupaju i ona srca. da se odnemaruje Stol Gospodnji.strašnih časova . (Otk3.uronjeno u lokvu zala uvijek u pogibelji. a ne brinu se. da mu moramo služiti i što nam to koristi. da spriječe tolikim dušama. Beskorisnost njegove muke za tolike 3.u tajnoj povijesti duša. "Poče se plašiti" (Mk. da i njima Isusova muka bude od kao kralj ljubavi. Uzalud majčinskom brigom. da će po Majci. To su možemo nazvati mističnim u toliko. barem vi prijatelji moji!" (Job 19. da u crkvama svoje prisno prijateljstvo. odgovarat Mu zemaljskog blaga. Njih je gledao. napretka. da potrebnim sredstvima pomognu niti u obitelji.. što sam više mogao učiniti razlog. kako prelaze mora.). Koliko će nam svijetla doći iz ovoga novog misterija boli i ljubavi. katolike. ne ćemo. koja je sama upotrebljavaju. 20). 21). koji su Ti nevjerni i nezahvalni. uzrok. otvara i Umjesto onih. da budu beskorisna Njegova nježnost Njegovom krvlju. svojoj nesretnoj braći. za kojega je poslije tolikih patnja prolio svu svoju krv. da spriječe djelovanje apostolskih muževa nježnost i dobrota. obećao sam vam mu se molimo!"(lb. koja su meni posvećena. On će se predstaviti kao najbrižijivi Otac. biti pripušten k Njegovom stolu i Njegovoj bolnim riječima. Ne! On mora da promatra. uvesti raj ljubavi. ustanovio. Na takav način On neće moći ući niti u srca. kojega Ima . Ta On je rekao:"Kucajte i otvorit će vam se!" No 15. samo zato da dođu do djecu. (Iv. ali Njega. živim sakramentom raskola i zablude. da mu otvori i da ga učini svetim . Na ovo se On toliko tuži i traži zadovoljštinu. tko je konačno taj život". Puštaju propadnu. da promotrimo jedan svojih odabranika. da za vječnost mnoga srca prelaze preko ovih Njegovih riječi. beskorisne Njegove utjehe žalosnim dušama.surovo se i to Gospode! odbija. da imate Tvojim putovima!" (Job. čuvar nevinosti.) Vama." Izgleda. To je dakle razlog. posvete pojedinih srdaca Srcu Promatrao je. radi kojega je On sišao s neba na zemlju i . već umjesto onih. apostolata molitve. da tako sa mnom svojih srdaca. Međutim i od njih je morao čuti. probuđen usred noći. da se Isus i k nama obraća s onim otvori mu. kojom je Neprijatelje poretka. koji ga neće brutalno izbaciti iz "Ono. katolike. samo to. milosrđa i pomirenja. MISTIČNI RAZLOG Žalosna Majka poziva nas. da se prezire za vas. da tako kažemo. nikako ne misle. tko ga posluša i nezahvalnosti! Čini se. koje su mu posvećene. koje si počastio imenom svojih prijatelja. 40." Idi. u koliko se on časovi duševne potištenosti. kako se između Njegovog Srca i ostalih Isusovu. Isuse! To je nemoguće! dade kruha. da dođete k Meni. tvornica. će ga odbiti u ime znanosti. postavio sam vas nad moj narod. božanskom krvlju u sakramentima i nekrvnoj žrtvi. da gane srca. 5. da uvijek oprašta. dao sam vam sva svoja dobra. Van iz škola "U duhu je gledao onu golemu zavjeru ljudi tame. sam dao u poklad sve svoje Svemogući. ući ću k se. potrebu srdaca podiže čelični zid srdaca. tko ne uviđa potrebu grješnicima. nastoje. malodušnosti i neizrecive 17 . ali na koncu prisiljen dosađivanjem. iz svojih obitelji. »Ako tko posluša glas moj i otvori vrata. oduzeti Mu živote valovima oceana. Njega će otjerati! Uzalud je sabire piliće pod svoja krila. s Njegovim sakramentima i sa dušama ovo je pitanje najbolnije za Presveto Srce svim ostalim sredstvima posvećenja. Još i više! Društvo i jedini biser. Uzalud Joj je dao i djelovanje Njegovog namjesnika na zemlji! Kako silno toliku vlast na korist djece i rekao Joj. napretka. da razderu i rastjeraju Njegovo stado putom Nju je učinio.duševna potištenost. oglušiti na ovaj bolni vapaj? Tko smije dopustiti. a da nisam učinio? Brinuo sam se za vas nepogrješivi nauk Njegovog zamjenika na zemlji. ''Koja korist od moje krvi?" prema djeci. pa uza koristi. To su strašne tajne nevjere! Strašan kontrast obitelji Srcu Isusovu.

da smo od velike vrijednosti.11).12). već izgubili volju za život" (II. da bi sin tolikih suza propao!" svetogrdan način. 23). klonulost i gorčina Blagoslivljajmo Učitelja ljubavi! Recimo mu sa Sv. beskrajnoj moći Njegove ljubavi! Nadalje Isus nas tješi svjedočanstvom naše savjesti. da se ne dosade" (Ps. iskusiti ovu vrstu patnje samo na sebi. što ćemo ih proliti uz ne vidi. Isus htio da podnosi ove patnje svojih miljenika i doista pošao je do mjesta molitve i tamo bacivši se na zemlju. Isto tako i molitva onoga.4) daje do znanja. jer je mislio. da su naše nakane bezazlene i ispravne. 8). Evanđelje samo na jednom mjestu govori da je Isus bio On ne prezire molitve siromaha niti odbija udovice. Srce Isusovo tješi svoje miljenike time. bila krepost. sve to može značiti kao Bernardom: "Što si se više ponizio radi mene. ih je podnosio po njima u svom božanskom Srcu. apostolovoga srca osjeća se i u riječima. 4. postići. istinska jednostavnost srca. čestoputa doživljuju. slatkoga misterij boli i ljubavi. na koji će moći 2. da tako možemo uzdavati slavu ljubiti. bolesti niti ljudske nemoći. kako se osjeća sustao pod težinom protivurječja toliko. Ona se osjeća kao zaposjednuta od pokoravate istini. Ovi i mnogi se to ne dogodi na zemlji. kojima ona oplakuje pad Apostolska i svećenička srca." (II. naše su suze toliko svetog žara na dobro duša odričući se svega uz vezane još svetijom vezom. Oh. koji želimo da ostvarimo na dobrobit duša. duha. "Bojim se. a najednom sav je taj rad uništen silom plodovi stanovitih neuspjeha i najtežih poniženja. 1. No. Sveti biskup Ambrozije na suze sv. (Hebrej. 1. 5. 4. Svete majke. na putu kroz vjekove. U prvom redu On nas tješi time. 28). koliko će se puta On ponovno umoriti na svojem Apostol. kada rodi. će oblake i Svevišnji će je primiti. naš rekao. koji se ponizi. koje su nebu. taj ne zna ni snagom veseli. Srce Isusovo dijeli neizrecivu utjehu slabostima. za kojim smo svjedočanstvo savjesti naše." (Gal. koliko je veća istina. 3. 9). da sve pada u vodu. koja svojim umornim odabranicima. otvorit koji se sove Sihar i čekao. kad vidim. a neke stanovite nemoći. potištenost. nestane uslijed stanovite Božjoj.7). koja su se posvetila sa drage osobe. vuka. Suze. da one budu uzaludne. čemu su se najmanje nadale." Naučimo se u Njegovoj školi. One će postati draguljem na vječnoj kruni u kad se radi o moralnim patnjama. "Duša je moja obamrla od nerazumni Galaćani. Monike mogao je odjednom vide. "Sam je podnio naše slaboće'' smalaksalosti. čeznule za jedinim idealom . 18 . Uzrok ovoj duševnoj potištenosti ponajčešće. možda i na uskliknuti: "Nije moguće. da iz duševne Ljubiti se mora sa sklonošću na pravu ljubav a takova je potištenosti uvijek ustanemo sa novom božanskom ljubav zapravo bol. da upoznamo. To je dovoljno da se utješimo! Sveto nam ponizujuća. što im pokazuje način. tolikog naprezanja i Njegovi odabranici nikada ne djeluju uzalud! Odabranici tolikih žrtava. nije nikakav grijeh. koji su stajali Već se često ovdje na zemlji mogu vidjeti čudnovati tolikih napora. je Slično govori i Apostol "Jer je ovo slava naša: naša vlastita moralna slabost. Naše napore. i na slavu Nadasve Isus nas tješi i tako. Isus je moji ne će uzalud raditi" (Iz. od izvjesne dugotrajne tijelom svršavate. No obrnuto. koji je tako duboko prodro u ovaj veliki mističnom putovanju. kako se njihovo bio uslišan. kada se radi o fizičkim bolima. On će ocijeniti i oni će kao takvi postati jakim kada vidi plod svojih patnja. "Dozlogrdio mi je vlastiti 3. da to većma dođe do izražaja čistoća nakane i najodabranijim udovima. kada je plakao. da Isusovu. Srce Isusovo nije moglo živjeli u svijetu" . l). nikada ne će biti tako. vezane vezom tijelom i krvi. jadikuje. Tako ste ludi.(II. da se u meni nastani sila Kristova. koja nam govori. dosadna i beskrajna gorčina. kada je On uzeo našu slaboće i udahnuo Na koliko nas načina tješi umornost Isusova u našoj im svoju božansku. što umoran. da je sve pod Suncem samo zlo". trud. Uzdah Dosada i umor običavaju unijeti u dušu neko mrtvilo. uzaludne. da dođe žena grješnica" (Iv. koja će je dotle dovesti. Kor. nebi mogla postati vrijednom po sili i snazi Kristovoj i to od onoga časa. Pričinja im se. Što više. život. koje može da bude kobno. Isus. da te plemenite duše obuzme otkriti tamo gore. časovima teškoće. hvali se svojim vlastitim li umora Boga moga! Kakova utjeha za moju siromašnu slaboćama. Franja Ksaverskog i Isusovo potiče nas svojim primjerom na vruću molitvu tolikih drugih apostola. To je jasno. Bili su to divni ciljevi ljubavi i žara. kada kliče: "O. "Umoran od putovanja. Počeli ste sa Duhom. često stanoviti neuspjesi. da se majka ne sjeća više svojih bolova. da će se duša možda uzalud trudio za vas. jer su suze samoga mnoga i velika poniženja samo da postignu svoju svetu i Isusa. da je beskorisno opirati se zlu. da je sam Gospodinovu. onda se pita: čemu sam toliko trpjela? Ako je to Njegovo Srce u. No stanovita nerazumijevanja sa strane ljudi služe na osobit iskusilo je po svojim udovima i to upravo po svojim način. Kor. moć. sigurno će se jednog dana drugi slučajevi uzrokom su. "S velikom vikom i suzama stado raspada pod uplivom samo jednoga grabežljivog prinoseći bi uslišan za svoju smjernost''. Radi se o svetim planovima. da ove i ovakve patnje prinesemo na čast No kolika je opet utjeha. da smo u svetosti i iskrenosti dugo težili. Tko ne zna trpjeti. da će po njima dati dušu. tko vas je zaveo. kao i na to. Zato je i nemoguće. toliko si mi dokaz velike ljubavi! Apatija nije nikada. da ta smalaksalost.za posvetom vlastite djece. Slična zatvoriti sama u sebe i da na ništa više ne će misliti. najednom iščezne. Pa kao što su majčine suze." (Gal.dosade. (Prop. čini nam se. da njihove vlastite slaboće budu "Preko mjere i preko snage bili smo opterećeni. 6). Upravo takova je molitva mila Gospodinu. kada pomislimo. Nema slaboće. Sam apostol Pavao priznaje. da mu je život dosadio. a ne u mudrosti tjelesnoj nego u milosti Božjoj slaboće ili stanovitog pada. 12. da se nisam iscrpljenosti. koja je tako često potlačena i umorna! veličanstvenu hvalu sili Kristovoj: "Hvalit ću se svojim 2. Srce jadikovanja nalazimo i kod Sv. Isus je plemenitu svrhu. 65. Ova prinio je vlastitu duševnu potištenost Ocu. Kor. ako toga ploda sredstvima apostolata. jer je prošla kroz Srce ovo bila molitva? Za cijelo jest! Molitva ponizna i Isusovo. sjeo je na rub zdenca. da su im djeca upropaštena. 17). što nam (Iz 53. 118. No nakon mnogo rada. Zar možda nije vrsta patnja doista je sveta. no ako ljubomore i bijednim prkosom sebeljublja. Ideal svetosti. ma koliko bio potišten i umoran. draži.

jer svijetlo. Grdne li nezahvalnosti. kad počini neki teški grijeh. koje trpi u smrtnoj boli radi mi postanemo opravdani i blagoslovljeni. toliko je veća patnja radi neizmjerne vrijednosti za sve grijehe. već radi A moram misliti. kada mu On da sam u takovo stanje doveo Onoga. beskrajna Božja ljubav. Božju mudrost. koju nas" (Iz. ali umovanja. kaže Sv. koji su tako odurni. Premda Isus na nijedan način odnosu prema Bogu. kada ga brani i kada ga diže u vječnoga svijetla. te poradimo. savršenosti ljudskoj. koja je bila po vrijeđana tako. No. veli Sv. koju je beskrajnu ranu Srcu Isusovu. obitelji. da ta bol postane našom. ispovijedi. koja se nanosi 1jubljenoj osobi. koji nije poznao grijeha. najbolji i konačni odgovor na sva buncanja pun ljubavi može stoga svakome od nas reći ono. tijela. Nebeski Otac grijeha. A promislimo. da grješnik u ovom sakramentu postaja radi pakao? Mislim. pa da grijehom. Božju pravednost. većeg zla od grijeha! 19 . padali u nesvijest pred Srca Isusova. Duša osjeća strahotu i prkositi i izazivati je. To je dovoljno da zaključim: Ne. da uzmognemo shvatiti duboku tajnu Pogled na grijehe svijeta bio je dostatan. 3. I stoga grijehe. 16. pod težinom svih onih bezbrojnih prestupaka. vremena i vječnosti. protiv kojoj se usudio da koliku jezu je moralo osjetiti Srce Isusovo. a s druge strane pogled pun dobrote usmjeren na neizmjernom ljubavlju. makar smo toliko bijedni. kada si za mene.ŽALOST - "Poče se žalostiti'' (Mt. tko onda može izmjeriti bol Presvetog Srca. kad je od njih digne grješnik. nego li svi dokazi ljudskoga tolike i takove stvari. Luda oholost kaže sv. "Što mi govori naučavaju. učini radi nas i veličanstvu Božjem. da grijeh ne može nanijeti nikakve uvrede sebe je primio prokletstvo kaže kao posljedicu grijeha. sve je naše grijehe uzeo na sebe. pa je boli i patnja za Srce Isusovo. jer vidi. O. Toma. Zašto? Zar možda zato. nije mogao imati niti jednoga jedinog grijeha. koju je čovjek prezreo. kojoj se grijeh usudio bilo upravo do dna potlačeno. Srce Isusovo predočuje svoju beskrajnu bol. moj Isuse! Uvijek ću čvrsto vjerovati. teško. 26. da je grijeh tisuću puta žešći i pokajanja opravdan pred Bogom. da oplakujemo grijehe. ipak je pristao da bude odgovoran za naše grijehe. Srce a promislimo. koje je osjetilo i iskusilo najveću zbrku i nered u najčišćom ljubavlju. da su i moji grijesi bili uzrokom toga. "Gospodin postavi na Njega zloću svih razmjeru sa spoznajom i ljubavlju. Bogoslovi zacijelo tisuću puta veće od onih u paklu. je srazmjerna spoznaji. izdaje i prezira svaki moj grijeh? ljubavi! Vidjelo je dosljedno. svetišta ljubavi i boli u Srce Isusovo. pa makar se ono posvema uništilo i žrtvovalo. da svojom pravednošću nas opravda". "Bi satrven Grijeh je zanijekao sva Božja svojstva. kao da je Bog dao Ima grijeha. da je grijeh atentat na sam život Srce Isusovo prinosi se kao žrtva za sve Božji. kako je ovaj osjećaj morao mučiti Srce Isusovo vidjelo je. da su sve zapovijedi Božje nadahnute Isusovo. Vidim. Augustin. Kor. On mjesto nas grijehom" (II. najsvetiji i najčišći među svome Srcu. Na svaki je način veća". Vidio je. Mi možemo. nesnošljiviji od samoga pakla". jer svojstva Božja isto su što i sam Bog. On je postao personifikacija a) Bol. radi zločina naših" (Iz. Svome nebeskom Ocu On prinosi zadovoljštinu od Koliko je veća i čišća ljubav. Na ljudska reći će. nadasve bila je povrijeđena odvratnost sama nad sobom. Augustinom: "O koliko bih Te plačeš i trpiš radi grijeha. da preuzmemo beskrajnu bol plakali. sve su uređene na dobrobit duše. nema goreg i još je veća Tvoja dobrota. 53. da shvatim strahotu i odurnost grijeha. što ju je On imao o beskrajnom "Jer onoga. kada ga hrani. da Bogu. Što više. iako je naše uzeo na se. 21). kako grješnik ranjava Boga baš tada. sinovima ljudskim Kakovo bih gnušanje morao osjetiti za koju mu On daje. koji je odsjev pomaže. Gospode. Razmišljajmo često o ovom izljevu Tvoga Srca rastjeruje svu tamu moga srca. 5. 53. najljepši. Božju moć. prema je osjećao prema Bogu ozbiljnim riječima Apostola. Ivan Krizostom. No. da ljubavi i kličimo sa Sv. Pa stoga. Velika je moja zloća. On koji nije počinio nijednoga grijeha. 6). nas. Svi ti grijesi kao da su na Srce Isusovo osjećalo radi grijeha i njegovih posljedica u neki način Njemu pripadali. kada znam. što izlazi iz volji" (Lk. 37). da i nas same nerazumne zakone. Ovo razmatranje bilo bi sudionik u ljubavi i patnji Srca Isusova. To ćemo koju je Ono osjećalo radi grijeha? Njegove muke bile su postići naročito u sakramentu sv. On je bio satrven je i kao čovjek potpuno spoznavao Boga. a to se odrazuje u pokajanju. što je u ljubavi. koji se protive dostojanstvu i spopada jeza. 22). kako bi nas ta bol gorilo je od beskrajne ljubavi prema Bogu. Molimo Ga za posebnu milost. s njime zadovoljavamo za sve naše grijehe. što je ljudske oholosti. Ranjava ga služeći se istom milostinjom. Neizrecive li dobrote! su već i Sveci. ti si mi po da je grijeh jedino pravo zlo. koju je Ono imalo prema Bogu. ako potaknula. a nama pak uvrede. strane usmjeren pogled pun nježnosti na svoga vječnog b) Patnje Srca Isusova bile su razmjerno sa Oca. rekao Njemu samome: "Ti si moj sin ljubljeni. sebi radi grijeha. "Krist je grijehe dovoljno. On je za nas postao prokletstvom. da je U pratnji naše majke Marije uđimo u najskrovitiji dio opterećeno grijesima svih ljudi. potpuno shvatiti njegovu zloću. ako hoćemo. koji je bilo grijehom uvrijeđeno. To je zločin i uvreda za koju ne bi moglo dati zadovoljštinu nijedno Srce Isusovo u stanju tolikoga poniženja imalo je s jedne stvorenje. da zada Njegovih patnja. Ovaj Tvoj plač više me morao ljubiti od onoga časa. 4). Koliko veći nered morao bih ja osjetiti. Srce Isusovo. koju je Srce Isusovo osjećalo radi grijeha bila (utjelovljenost) grijeha ukoliko je bio žrtva za sve grijehe. kojima je On dao iskru takove ljubavi. Srce Isusovo trpi. pred svojim 1. društva. učinio uvjerava o težini grijeha. NARAV PATNJE SRCA ISUSOVA . grijeh po svojoj naravi ruši samoga Boga. znojili se živom krvlju. Bol srca Isusova radi grijeha bila je u Ocem nebeskim. Pod žalošću razumijevamo bol. što u času odrješenja izvršuje čin pokajanja? Ne.

da će sa besramnim atentatom vući odgovara. to zapostavljanje Barabi bilo je Zovi me uvijek slatkim imenom Oca. život. i neće. Srce Isusovo suprotstavlja očituje u svakom grijehu. "Siromašno dijete. 26).ŽALOST "Poče se žalostiti!'' (Mt. prezir. u kojem je Srce Isusovo vidjelo kako propada njegove strašne zloće. Ocem. povijesti Muke gledalo neizrecivu težinu grijeha tijekom svoje muke. više nego li svoje tijelo. Ti si uvod u tisuće onih đavolskih glasova. prevarena od "Ne trebamo Boga!" Zapravo već od postanka svijeta vlastitih prijatelja. Ja ću čovjek grješnik usuđuje se reći: "Tko je Bog . ja te još uvijek smatram svojim sinom. da je za njih uvijek osjećao beskrajnu samilost. 1. koje je 1. iako baš nebi htio da Svaki je grijeh sam u sebi strašna pogrda. 18). Reci mi Da. VRSTA PATNJA SRCA ISUSOVA . do kojega se otpada dolazi sam te. ubio bi ga i stvarno. koje će tijekom vremena neizmjerne ljubavi Srca Isusova niti mogu da tu ljubav dobivati od svojih prijatelja. kojom će čovječanstvo tisuću puta d) Uzalud ga grješnik zapostavlja Barabi: Njegovo se osuditi Isusa Krista na smrt.. Radi grijeha. nezahvalnoj i grješnoj duši On kada čovjek sagriješi. i daj mi cjelov!" grijehu. počinja u nutrini svoga srca ovakav govori: "Kad bi znala." (Iv. koji si mi se smiješio u protestirati i pretpostaviti Isusu bilo koje nevrijedno danima moje nevinosti". Ti si onaj. pa zato je Isus u toj strašnoj tragediji gledao svu zloću i rugobu grijeha. koje a) Grijeh je izdaja. no ljudske zajednico.'' da taj vlada nad nama. povrijeđena svoja prava. daj mučitelji počinjali za vrijeme Njegove muke. njihova srca. 14).. koja se nalazi u grijehu. a taj je: ubiti samoga Boga." (Jer. a kad O žalosna Majko. Bijedna i prevarena. s obzirom na nevjeru jednog prijatelja taj je poljubac bio živi izraz ne samo Ledene vode ljudske nezahvalnosti nisu uništile drugih svetogrdnih poljubaca. Njegovom oproštenja. iako me ti nisi više htjelo d) Strašno urlanje: "Uzmi ovoga. Nisu bili samo bezbožnici. govori On. h) Konačno smrt." (Iv. svoju Krv. 14).. otpad od Boga.djeco. jer ubija Boga u ljudskoj duši. što je zapravo svojstveno svakom križa kao da govori. Svaki grijeh daje prvenstvo strasti i On ne razmišlja o osveti. 23. da više voli bijednu grješnu dušu od svih. čovječanstvo! Muka Isusova trebala je da bude zadovoljština za grijeh 2. pa makar to stvorenje bilo neprijatelj obitelji i c) U nečuvenom bijesu duše su otpale od Njega. što će ih e) Grješnik izriče Isusu osudu tako besramnu i čovječanstvo nanijeti Njegovoj fizičkoj i mističnoj osobi. sve je to mi piti. bestidna vika:"Ne ćemo. Barabu pretpostavlja Isusu Kristu Bogu.kojima će čovjek još uvijek moj. otpad. već opetuje: "Sin čovječji treba. nego taj je poljubac bio zaustave prljavom rijekom zloće. koju su krvnici grdnom mržnjom B. pa i samoga Boga na kolima sa zlikovcima i radi toga Ga najdražih stvari. koje je Eto tako je Isus u čitavoj tragičnoj. ! Tko je taj "Sagnu glavu svoju. U neminovnoj muci Isus vidi pravu puno ljubavi kucalo za nebeskoga Oca i za čitavo narav grijeha. udarci i rane počinjene na Njegovom punu milosrđa pokrivajući njegovu nerazboritost plaštem svetom tijelu i svetoj glavi izražava živo one rane. Stanoviti broj ljudi i danas se usuđuje proglasiti: (Gen. uvijek spremam. svemogući. gledao krvlju napisanu povijest svakoga grijeha. osuđuje Ga na smrt u mislima srca." "Svojim. da uzmognemo upoznati žalost Srca Isusova. jer moj cjelov nije c) Otpad Njegovog naroda. Svakoj pojedinoj. što su ih tobom. 32). "Pristupi. ono je pripravno da grješniku donese presudu g) Batine. Naginjući svoju glavu sa visokog nijekanjem Boga. grješnika. da mu služimo?"(Job. ta je smrt izražaj onoga nečasnog atentata za kojim ide grijeh.26. a pusti nam priznati. grješne pogrde. stvorenje.. da ga pruži i dade ne znam krstu. Barabu" (Lk. koju čovjek Ga odstrani sa svijeta. koliko si mi draga! Kad bi znala jedan. drugo nego čisti dah Duha Svetoga Moga. koji se zlobe. da ga ne poznaju samo strašni početak socijalnog otpada od Njega. nepravednu osudu. pristupite i dajte mi vaš cjelov.duh ljubavi." (Lk. i tko je. kojima svoje beskrajne ljubavi se grijehom udara na samoga Boga i na Njegova f) Na napadaje. 21. Srce pak Isusovo ne osuđuje dobacuje svome Bogu. 4. da krvlju osveti demonu. b) Odricanje njegovog prijatelja jest odricanje. svoj osuditi na posvemašnji izgon iz društva. svetogrdni lijek protiv grijeha u svim oblicima poljubac. božanska svojstva. grijeh Bogoubojstvo. . već koji su vjerovali. svim njihovim prohtjevima i osjećajima. 27. 19. što se protiv Njega 20 . čudesne oblike ljubavi. bilo početak onih beskrajnih udaraca i pogrda. što će ih počiniti gadnim poljupcima suprotstavlja najnužniji cjelov svoga bezbrojne duše prema Njegovom Imenu. već svaki puta. već je to bio otpad pojedinu dušu. da Bog vlada nutrinom imena. 37). no On tolikim svetogrdnim i izražava teoretska i praktična odricanja. sine. Otac. Kakovu je patnju moralo pri tome osjetiti Presveto Srce. "Prije nego te sazdah u utrobi. strašan i svetogrdan atentat. bi to bilo moguće. Njegovom svećeništvu i konačno završiti će sa kako opakom Judi. e) Mračno suđenje i osuda Isusa na smrt izražava onu da bude podignut od zemlje. ljubavi nudi nam patnje svoje muke kao a) Grijeh je izdaja najveće ljubavi. Svaki je muke. Nisu htjeli. da poljubi miljenika. koji je uzrokom Njegove zadali Isusu. poljupcem dat ću vam svoj. na pogrdne riječi. tko ti govori. 10). 5)? da nikada nije zaboravio njihovog svakim grijehom. 17."Ne poznajem čovjeka" On odgovara. Što više svim oblicima ujedno i prezir Njegove božanske ljubavi. 12.da mu se vam ga pružiti svojim-krvavim i umirućim usnama: moramo pokoravati? Neka odstupi od nas ." . da poznaje svaku koji će izvršiti toliki narodi."Da ti znaš dar Božji. čitavo djelo Njegove ljubavi. koji te plačući traži i žeđa za f) Zaušnice i pljuvanje. Taj otpad nije bio b) Dok ga grijesima niječu i govore. poznao »unutarnji. dar Božji i tko je Onaj. Srce Isusovo u svojoj beskrajnoj svijeta. daj nam udijeli novo rasvjetljenje. srce ne kida pred ovako žestokom uvredom.

misterioznim napuštanjem. 27. nježnosti i beskrajne sućuti. što ga je Otac čistilišta. moj Isuse! Kako je beskrajan ponor patnja Tvoga Srca! ono sveto veselje. 18. da si me do ove granice se one mogle ustaliti u Tvojoj svetoj ljubavi i da Te ljubio! Zar moje srce može da ostane ravnodušno pred nikada više ne ostave. većih se izabrane duše zaslužuju svojim čudesnim patnjama. kada u njima nestane božanske utjehe. stvarnog odalečenja od Boga. nikakve pomoći. milozvučna citara. Podaj. Njegova duša Isus podnoseći svu ovu zapuštenost. da shvatim ovu duboku tajnu ljubavi! kad bi nam netko istrgao srce iz grudiju. je On odgovaran za naše grijehe? Zar On nije radi nas Dosljedno u takovoj duši trpi sam Isus. Mislimo li na one bezbrojne oblike. da nam baš blaženog sjedinjenja. I na taj način je predobro poznavao svoga preljubljenoga Oca. kako ne svojem redu zaronila je u gustu tamu bez ijednog otvora bi došlo do toga. kad bi mu grješnik ponovno htio zadati smrt. pa baš radi toga uvijek bilo u vezi sa Bogom po nerazrješivoj ljubavi. To bi bilo sudbonosno! Patnja i Otac je napustio niži osjetni dio Presvete naravi čovječje vapaji Isusovi neka očuvaju Njegove odabranike od u njenom prirodnom stanju. da ne stignu do Njega. odgovara slatkim zvukom. koja ljubi veselja. Gospode! Tako one mole. zato su one i božanski plodonosne. koje su se udaljile od Među svim patnjama. samo zato. usudili povrate. Udariš li u nju bijesno i srdito. No. gledajući kako moj. Bog je Srce srca moga. To je mnogo veća patnja nego Udijeli mi milost. hoće. Ova vrsta patnje Srca Isusova toliki drugi nesretni stvorovi stvarno ne odaleče od Boga čak nadvisuje i sve one muke u čistilištu. Srce Isusovo podnosi beskrajnu svoga mističnog tijela. da nas Bog i stvarno napusti. jer je Ono neizmjerno sveto najosjećajnija od svih drugih ljubavi. kada je Bog iskušava svojim Predraga Majko! Je li moguće. Ljubim Te. može za svijetlost. "O smrti. koja ljubi.46) nije bio božanskog Svećenika. koji Boga. jer imaju za subjekt samoga posljedice. Bog trpi i podnosi oh. da bi Pa tko bi još mogao posumnjati. nestalnim dušama. toliko više trpi. se desiti." nenadmašivim oružjem Tvoje ljubavi. bio uronjeno božanska narav nije nikada ostavila. može se reći. ako su oni od Njega već odalečeni. da Ga Isusovo. Bože. koje mogu da podnose duše u ovom životu zacijelo nema većih od onih. zemaljskim stvorovima. da se natrag muke ne bi sadržavale u sebi očaj i prezir Boga. Među svim mučenjima. No. koje će se grijehom udaljiti ljubi. te kako je pogažena i pritisnuta. Ti si me pobijedilo ranili. ja Ti se klanjam. u koju zapada duša. koji su Ga ja vjerujem. Njegovo je Srce kao h) Konačno. što ga Isus izusti sa križa: "Bože mučenja. Osjeća. Božja je Srce Isusovo sigurno nije moglo osjetiti patnje radi naime ljubav sama po sebi najveća. jer gleda duboki očaj u kojega zapadaju duše. koja je podnijeti stvarno napuštanje sa strane Božje tako i ljudska duša podnijela ili mogla podnijeti. Osobno jedinstvo u more boli. Ali Njegova presveta duša u nižem time udijeli milost i jakost. što teče nadilazi svako ljudsko poimanje. On je gledao svoju Svetu čovječju narav. mogu se usporediti s patnjom. iako kako stanovita duša pati radi mene.ŽALOST "Poče se žalostiti"(Mt. kada je lišen ljubljene osobe. da ozdravi i očisti one iste. nikakve potpore. zar da onda ostanem mi ne bude više dopušteno da gledam Tvoj sveti osmjeh. duše. On odgovara glasom (Iz. iskusi strašnu pustoš. kada duša uvidi. da grješnika privede k životu. kojega si lišio mene. Srce Isusovo osjetilo je ljutu i pak ovakve muke jednako je kao podnositi muke neizrecivu bol radi toga. da je napuštanje od Boga kao posljedicu grijeha? Marijo! udaljena od svoga Boga. koja je i u uzvišenu žrtvu. Presveto Srce Isusovo. slabim u ljubavi onu unutarnju utjehu. mučene odabrane duše. koja nam je potrebna. Podnositi 1. da ovim prizorom? Ja.37) tako puste i tamne noći. nebeskom harmonijom. Sigurno je. nije kao što je te patnje podnosio Isus zato da mi ne moramo moglo biti žešće patnje. čovjeka . koje je na se uzelo sve ove patnje. koja od Oca ne se pozitivno odvrati od Boga i prikloni bijednim prima nikakve utjehe. kao što je ona noć. osvrnemo li se na neizreciva Tjeskobni vapaj. da je Srce Getsemaniju razdirala Njegovo Srce. Tvoga Isusa. Zaustavio je potoke vječnog takove nesreće. koja dolazi od u višem svojem redu nikada nije izgubila svijetlo i veselje prividnog ostavljanja sa strane Božje. da se mučenja ne može zamisliti. narav. I budući da su te postao prokletstvom? Radi toga On snosi strašne patnje posve božanske. odakle mrtvi opet ustaju!” g) Čovjek grijehom obnavlja sve rane na Njegovom Moj Bože! To je božanska ljubav. da je i ove muke osjetilo Presveto Srce. najjača. Kad paklene ili. svetom i božanskom. Nema od Boga i koje će Ga odbaciti od sebe i na taj će način 21 . 3). da znajući. da duša u ovim časovima tuge dođe u napast. ravnodušan. kojima su one bile podložne sa strane moj. podaj tolikim bismo se reći. da Srce. neka Ti najgore muke za mene? se zakunu na vječnu vjernost i ljubav! Srce Isusovo podnijelo je svu pustoš 3. zar se ne čini. Pa ako je za taj cilj potrebno. .Boga nikada nije bilo prekinuto.izriču na najbrutalniji način. VRSTA PATNJA SRCA ISUSOVA . O. da je udaljen od Oca. Bez Njega život je gori od smrti. muk. Sve patnje ovoga svijeta ne taj izvor života i svetosti. 12. iz otvorenih rana. Da. "Crpsti ćete vodu u veselju sa izvora Spasitelja. tjeskobu. što ih osjećaju Boga. daj da ga vide druge duše i zanesene njime. Velika je utjeha za dušu. ona ti On se služi svojom smrću. da je sve ove njezine patnje podnio Isus. koji ne bi mogao mirovati gledajući moje srce uvijek ostane u ovoj tamnoj i očajnoj noći. Čim netko više ali ono je gledalo tolike duše. kojima su bile napustio. zašto si me ostavio?" (Mt. koji je htio da ih uključi u svoju drugo već osjećajni izraz one teške patnje. ljubav koja Presvetom tijelu a On se pak služi svojom krvlju. da je ona i najtragičnija. tada s pravom možemo reći. Doista. Za Njega.

koji je divljim i one bile udovi odijeljeni od Njega. koliko je dragocjena pouka. Da su Ga slijedili na putu. jer su pomiješani sa krikovima sotone. koji ne prestaje. Hoće da nam kaže:"Vi ste. na poniženje ono. to je radi toga. Kor. Plačući kao da ponavlja riječi Jobove: pronađe. Vi ste ustrajali sa Mnom u kušnjama. Stoik. što je nečisto. Saopćujući nam svoje boli. u koje ne može ući ništa. koji su Ga barem malo utjehe od nas siromašnih stvorova u svetoj promatrali. ne će da se Mojem i da sjedite na prijestoljima i sudite dvanaest ponizi i da traži utjehe. Ovaj Njegov bolni poziv ustanovio je revnosti. kaže:Dođite k meni koji sam najžalosniji od svih. Kad plače u duši On se ne ustručava. propasti? Zar to neće biti najljepši plod svete ure? Pa. kao neku priliku. već je pripravan. da tako. kakove bi milosti mogli Neizmjerna ljubav Srca Isusova potiče Ga. kako bi ih mogao obogatiti svojim božanskim uzme naše slaboće. a čini to zato. izrazom lica i svojim božanskim osmijehom uklonio Na sličan način On se udostojao da i opet traži. poniženih i zavedenih. što time. nas Isus poziva. pune suza često puta mnogo u Getsemani – Sretnih li duša koje se odazovu ovom govore i najtvrđim srcima. Oči. što upija i zatvara u sebi svaku bol.) Eto. što traži utjehu. Ozbiljno mislimo na srca apostata. puna pouke kao i sve druge sudjelujete sa mnom u mojim kušnjama. jer nas beskrajno ljubi i jer hoće da grješnika.3) On koji je rekao: "Dođite k meni svi žalosni bdjeli s Njime. krikovi da Ono nije stvarno moglo trpjeti u ovim dušama. Isus se udostojao tražiti utjehe. 12. Potokom svojih suza On to pokaže i svojim božanskim očima. Isusom radi ove teške nesreće zar se ne moramo nadati. zahvali: i da nam uzmogne dati obilje svojih milosti. kako ulazi očaj u ova srca dovodeći ih do da ćemo moći još izvući ove nesretnike od vječne toga. koji traži 2) Isus tražeći utjehe daje pouku najveće pomoć i utjehu. to su obećanja. 38). daje nam odabranim dušama način. "Glas je svoj stol. što nas poziva. koji tješi sve darovima. Pokazao se Već je to bilo neizrecivo poniženje. prihvati svako poniženje na korist svojih dragih duša. naše najtajnije patnje. (Job. što je htio. da već prije okuse pakao. koji je čas prije najljepšim prate na putu za Kalvariju. Ovaj Njegov bolni vapaj nije toliko uzvrat dati dio u mojem kraljevstvu: Posadit ču vas za neki prirodni izljev. božanski plodonosne. Za nju se može s potpunim pravom reći: Ona je za pobijeđenim ljudskom ljubavlju i bolom. jer me udari desnica Gospodnja." veli Sv. da se. ISUS TRAŽI POMOĆ I UTJEHU "Ostanite ovdje i bdijte sa mnom" poniženje ni sramota pokazati se. kad Ono je gledalo plijen oluje i orkana. tako je naprotiv sudjelujemo s Njime i u vlasti. kako je Otac moj meni očituje drugom patnje svoga Srca. valja da ti prije plačeš!'' obavljaju svetu uru za Njega i s Njime. žalosne: "Bog svake utjehe. da jedete i pijete za mojim stolom u Kraljevstvu suze. Svetu uru. mi nazivamo najdražim imenima. doista moji prijatelji jer. Te su suze slavne i (Mt. da sa Mnom jedete na mojom ovaj pouka. koji će poništiti sve njihove dugove i obasuti ih svojim Kolike li tajne! On je Bog svake utjehe. Leon. Plačući zajedno s mjereći svojim okom sav ponor njihovog trpljenja. Time pak." (LK. kojim će doći do najdragocjenijih milosti. da primiti! Njegovo toliko plemenito Srce bilo je ponukano. I kao što se ponizio hoće da prije svega očisti da budu dostojna unići u ono pred svojim apostolima opravši im noge. da ja plačem. koja razdire grižnja savjesti. da uzmognemo razumjeti i čuti bolni glas Njezinog Sina. kažemo. Sretnih li onih. a ne jadikovanje. Isus naprotiv ih je Isus dao onima. da otruje duh plemena Izraelovih.same sebe osuditi na pakao već na ovoj zemlji. koje razumiju ovu goruću ljubav i poniznim srcem. okorjelih grješnika. završavaju u glibu. A budući krikovi sviju ovih stizala. Isus hoće. I ja da nas pouči o pravoj poniznosti. da im pokaže svu svoju zahvalnost. Oholi čovjek odbija da određujem vama kraljevstvo. koji ga budu slijedili u Getsemani i sve to izbjegava. smilujte mi se. sada kao da obratno govori i postali jaki u svim napastima. učiniti ću. hoće da naš i Njegov plač bude na spas tolikih nesretnika. da Ga k meni da me utješite! Onaj. da za nas siromašan.. nikada nije mene izvor svakoga dobra! 22 . 21). su do Njega. koja su se odalečila od najnježnijem pozivu Srca Isusova. On sada moli za utjehu od siromašnih. koje je pozvao i drugim dušama. uri. ponovno prignuo pred njima i tražio sućut od njih. da si pobijeđen božanskom ljubavlju i bolom. Kakve li muke za preljubljene Srce! koji su možda s nama povezani najsvetijim vezama i koje Očajni krikovi tisuće srdaca. Da su se i apostoli odazvali najveću pouku o poniznosti. prijestolju. koji Boga. Isus time. On hoće da nas pripusti Divimo se ovoj Njegovoj divnoj poniznosti i naučimo svečanoj i bogatoj gozbi. Htio je biti njihov dužnik. Ovakvo očitovanje patnja biti će korisno revnost. dođite u Getsemani bili bi zadobili i božansku snagu. tako se i sada kraljevstvo. barem vi prijatelji moji. gorko guta vlastite odredio. da kakogod je grješna slabost uveličavati svoje patnje sudjelujemo u njegovim poniženjima On hoće da i htjeti.28. 19."Hoćeš li. bili bi bez sumnje očistili svoje duše i i ja ću vas utješiti". svjetovni čovjek. 22. To je doista sva Ako je možda za nekoga sramota pokazati se ura. da nađe načina. 26. njih. kada je tražio utjehu od svojih prijatelja. da plačemo s Njime. trpjelo je ipak za njih dijaboličnim veseljem naviještao poraz. da ne oda istinu. što je Isus pokazuje prema onima. svaku žalost iz duša i zadivio srca onih. no najveće je bogatstvom. Gledalo je. koji nas tješi u svakoj nevolji" I da su mu apostoli doista pravili društvo i da su (II. da se za njih svi zainteresiraju. da nam se "Smilujte mi se. da pobožno obavljali svetu uru. Duboka je ovo tajna. Neka nam pomogne preslatka Majka. 1. da pokaže svojim 1. prema kojemu su pošlo. jer Gledalo je uzburkano more. koju je primio od Oca« prava krepost i svota poniznost očitovati te patnje Sretnih li duša.'' a ja ću vam za tajne Srca Isusova. čiji valovi u izobilju. Njegovom bolnom pozivu.

23 .

No do ovog preobražaja u Isusa dolazi se. izvršavati mučeništvo srca. ne žaca se pitati. To će biti najveća hvala Spasitelju. da iznosi dobro. koje je njegovo srce. kada božanstven. da u čitavoj liturgiji nema tako uzbudljivih prizora kao u Ti si nas. Svaki bi najvažniji od svakoga drugog apostolata. u kome sve patnje Srca Isusova o kojima smo do sada razmišljali vlada zakleti neprijatelj ljudske naravi. kako je objavljena Sv. čudnovatiji način stanovite privilegirane duše. Svaki od nas neka čvrsto odluči. Jer sama žrtva. svijeta. a se odgoje žrtve. Srcu Isusovu. ako ne iz srca. već da i pustinju svijeta? A tko može ovom čudnom putniku kažnjavaš." Ostanite ovdje i Isus "Dobar čovjek od dobra blaga. Svaki apostolat. da li se može dati dušama osim po Isusu? I da li ovo blago može pozovemo i druge duše u Getsemani. a ti si Preslatko nas Srce Marijino poziva. da bi Ti moglo služiti i Kako je dirljiv ovaj plač. čime je koga ražalostio. križ Tebi. Istinski se apostolat morao predstaviti kao drugi Krist . u svetu zemlju.) No. koliko li zlobe. prema svome narodu. koja prozreli! Strašne li činjenice. hranio te manom i odveo te u pravom mogu reći. Ti si ga oslobodio od ove sramote. bdijte sa mnom . koje će poznavati i molitve. ako ne Ti sam. 35. Ako je svetoj tišini Getsemanija srce se napunja Isusom. kako to dokazuje svakidašnje trpi. Apostolat Getsemanija je dakle najsvetiji i neki način u samu Sebe unijela sam život Isusov. a nezahvalni čovjek 1) Narode moj. što je zla učinio. da tako i druge upoznamo sa divnim izljevima neprestano na oltarima. koji tamom u svetoj uri." 2) Ja te izvedoh iz Egipta. koji nemoguće razumjeti! je prolazio čineći dobro ili liječeći svako zlo. Ti si imao smilovanja Majka poda. jer kao što kaže drugim dušama ponoviti poziv Isusov. za koju si želio. Isuse. Isuse? Tko umije i može tako voditi da ne postrada No. TUŽALJKE ISUSOVE. ljudi bi Ti se bili pokoravali sa strahom. Moj Bože. apostolat Getsemanija jest Njegovim intimnim osjećajima. Da nisi pokazao svoje spasitelju svomu! ljubavi do tolike granice. "Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. koju je Isus najdelikatniju želju. Ustvari svaki apostolat teži za tim. ljudi su Te na putu osim Tebe. apostolat posvema vrhunaravan i Christug. Gospode koji je hraniš manom. Tko će nas odvesti u pravu obećanu zemlju. nebi se ljudi toliko dizali protiv Tebe. a u zamjenu za te mi smo pripravili. ovo dobro blago. ponizuje.alter apostolat molitve. a ti si pripravio križ prema svim ljudskim slaboćama. Tebe. Čini se. da Ti bude Što sam učinio tebi? Narode moj. da Konačno najljepši je apostolat bez sumnjo onaj. no može imati svojih plodova. koju Crkva obavlja na Veliki petak prigodom ropstva. koji trpi. Izgleda nam kao jeka tužnog poziva: zatvara svaki prolaz. koji Ga se ljubi i da se u svijetu proširi Njegovo kraljevstvo odgaja žrtve. potiče nas. ako ne osjeća udaraca ljubavi i bola i ako nije na Iskustvo. da će i taj preobražaj ima svoje sijelo u srcu. ga. što učinih tebi ili u' čemu pripravio Ti je . 12. već svaki apostolat ljubav. zar Ti nisu baš one duše. da je Tvoja jedina krivnja bila ta. iznijeti ono dobro. što sam ti nažao prijateljska ruka. Ti si rastrgao okove ropstva. u kojemu se Isus toliko 1jubiti To slobodnim Srcem i tako živjeti samo za Tebe. O moj Isuse! S godina. U najčišća ljubav. ljubljenja Svetog križa. koju je učinio ili u čemu sam to ražalostio? Moj Bože! On. izvršimo djelo apostolata. sramotni i teški križ.Egiptom nazivamo svijet. da se upozna Isus. što si došao među nas i što živiš kao gost ljubavi u Tvojim tabernakulima. koji si u beskrajnoj svojoj ljubavi pronio na neki način raj na našu zemlju time. koje si vodio i hranio poput 24 . za spas duša i ona žrtva. koji se svakome ljubazno 3) Vodio sam te kroz pustinju četrdeset smiješio pita. koji odgajaju u Getsemaniju. Presv. i to baš zato jer je najsvetiji od svakog Getsemaniju se dakle dolazi do moćnog sredstva. treba da proizlazi iz ide upravo zatim. ako je istinit. A takove se žrtve stvaraju i ako duša u prvom redu nije usko povezana s Isusom. Margareti.pokazati siguran put prema domovini osim nastupao silom. koju On obnavlja Isusov. Pobožnost prema najtiše kucaje Božanskog Srca. žrtve. A Ti." (Mt. Ti si izveo iz Egipta na još ožalostih tebe.s Isusom! 20. Ove jadikovke kao da obuhvaćaju Spasitelju svome! . Njegovim životom. koja se kroz vjekove čudesno pada s neba? Manom. Isuse. da drugog apostolata. duše pripravile su Ti križ. oslobodivši ih od zamka. Ta. da odgovorimo na formalni poziv izvršio. da slušamo pripravio križ spasitelju svome tajanstvene jadikovke žalosnog Srca Isusova. On. jer si na stupao samo sa ljubavlju. da osjetimo u svome srcu tu duboku jeku. I tolika ljubav nije bila dostatna za duše. koje je puno Isusa? U Apostolat Getsemanija! Divnoga li apostolata.križ. kako bi potaknuo žarkom željom. Tvoje jasno svijetlo pokazalo je čovjeku put prema nebu. No apostolat Getsemanija potiče na najaktivniju i zadovoljštine i posvećenja. što si odviše ljubio čovjeka i što si imao odviše smilovanja zemlju dobru. Da si ti ljudskoj duši . odgovori meni. Apostolat pak Getsemanija ne može se vršiti. kako bi čovječanstvo ostalo u Ostanite ovdje i bdijte sa mnom! Neka nam nebeska njegovom ropstvu. ako ne putovanje kroz upotrebljavao ne samo da blagoslivljaš. jer ga je izradila ruka. iz zemlje tame i liturgiji. 3) Isus moleći za utjehu. da stupa u razgovor sa svojim narodom i moli no Tebi. Njegove ljubavi i da saopćimo mnogim dušama one ako nije povezana s našom žrtvom. izbavio iz Egipta. da se barem udostoji odgovoriti na Njegova pitanja. koja u sebi sadrži svaku opetuje! slast. možda se ljudska zloba nebi toliko dizala protiv Tebe! Da si Ti svoju čudotvornu moć Što je sadašnji naš život. koje će se sjediniti s Isusom u djelima ljubavi.

a da ga nisi udijelio svojim nečedna moda. Imao si dušu tako dragu. koja je učinio na 2) Pred tobom otvorih more. već me potakni. govori prorok Jeremija. tako osjećajnu. kad dobije takve zaboravio na sebe samoga. 4) Što sam ti još mogao učiniti. da zadovoljim vinogradu i obećavalo bogate plodove. da bi iz njega moglo osloboditi siromašnu ljudsku neprijatelja. I dok Ti te duše s jedne strane tijelo. "Dođoh na vrh sotonskog duha. I mi možemo zadati udarce sotoni. koji je držao čovječanstvo mogao preći po suhom. da se moja zadovoljština ne sastoji samo vinograd postao gorak. ja sam Te napajao zlodjela". se. Isuse. da će čisto duhovnim oružjem radi nas.brižljive majke. da ne moraju osuditi svoj nemar za lijepu i Ti si je predao u ruku svojih neprijatelja. i je pobijede divlji ljudski obziri. Uzgajao si nas način obnavljaju bičevanje svoga Isusa. da Poslušajmo kako se i dalje tuži Srce Isusovo. dotle se s druge strane naše ruke.68) Međutim. na udarce. da svijeta. koji postaje još većma tamniji i strašniji. O. što li još čudesima. napajao Te u jalovim i ispraznim osjećajima. kad bismo se svoju slavu. jer kad su se najmanje nadali. da su rastjerala i same moći tmine. da se octom. pred Njegove zaklete neprijatelje. sa kakovim bi s tolikom brigom. koji se utaborio u osjećajima. Ponekad su više mogao za nas učiniti. kadgod izbjegavamo na sve ovo zaboravio samo zato da se možeš brinuti za križ i zaziremo od mrtvenja. Mirisavo cvijeće . svoju krv. Što si još više mogao učiniti a da nisi učinio? podaju neurednim strastima. da oni ne mogu nikada svijeta. da ugasim ovu Tvoju žeđu i Ti si me za to 21. ispuste Što si nam mogao više učiniti? Ta samo nebo predao si u po koju sentimentalnu suzicu. Svaki puta čim duša dopusti. a ti mene odvodi na tisuće duša u Egipat. da i oni pređu more patnja i on ne može škoditi osim onima. A zar nije za nas učinio neusporedivo Isus je otvorio pred svojim narodom more. tako a sve samo zato. na svoju sreću tko više od Tebe. da tako ponovimo strašno ljubavi sve dao. Doista Njegova ljubav prelazi nejaka djeca. da Te ljube. Darovao si nam svoje korijenje iz požude tijela. predaju u njegove ruke i onima. koji slijede nagovore Koliko su puta povjerovali.uzbuđenje. Ti si mi u svojoj beskrajnoj ljubavi naoružan Tvojim križem. Koliko je nesretnih duša. svoje srce. zli se duh služi našim naše dobro. koje si bičevanje Isusa. A Isus 1)Ja te izvedoh iz egipta i faraona jadikuje. napušta ga i nema snage da Ga brani. Moj Bože. da nam isprosi milost. te iste miline. očituju ljubav i dobace po koji prijazan smiješak. pripravile križ i to baš na svetom mjestu. I više za svoje prijatelje! Učinio je. a sve to mrtvenjem. kako je dobar zavesti predrasudama svijeta i koje ponovno dovode pred bio Gospodin. koji si iz strastima kao bičevima. Ja sam radi tebe udario Egipat i nisam učinio? Zasadio sam te kao njegove prvence. koja je bila njegov plijen. Kad si bio žedan. i konačno sve se svršava tako. Ako ljubav hoće da dijeli dobro. 45). preda poglavicama svećeničkim« Isus ovdje podsjeća na čudesa. pred Tvojim očima. neuredni osjećaji i grješna djela! Pa čak i odabranicima?! Imao si majku. u sramotnom ropstvu. Tko se više od Tebe žrtvovao. taj rajski cvijet. koji si znali oboružati jakošću križa. čudo od one duše koje se hvale i priznavaju. oboružana Njegovom moću postala toliko sve granice! Jer. zamolio. nebo se na taj način našlo u rukama i izvjesnom taštom ljubavlju uspješno potući brutalnog pakla. koja su se dogodila u Egiptu nad neprijateljima Izraelskog naroda. o moj Isuse. tko je više i kakva neprestana muka za sotonu. što vuku dušu. Koliko je puta ponovio ovo čudo u ropstvu. Imao si duše ranjavaju Te poganskim običajima neće da misle na najdražeg Oca. da jaka. 11. Moj Bože! Koliko Te puta ponovo bičuje dobro ostavio za sobe. piju iz čaše užitaka i na taj I zasadio si nas kao najljepši vinograd. bacio je u ponor. egipatskoga. a ti otvori dobrobit svoga naroda. na svoje dostojanstvo. Kakvo poniženje zaboravimo na sebe radi ljubljene osobe. našega Oca. Te duše misle. a da ti 5. da se ta duša pridruži njegovim neprijateljima. koje su priječile pristup u obećanu zemlju. svoje uzdisaje. čudesnih načina. Tebe. Još gore. A ja sam bio toliko bezobrazan. a ti si mi postao me bičuju vrlo gorak. ljubavi i dobrote i Nju si nam dao. srami Ga ozbiljno shvatimo Njegove jadikovke. brani Isusu svoj kopljem probo bok spasitelju svomu! narod. patnje i 25 . octom. da bi ga veća čudo? Paklenog faraona. tolika sredstva. koji Ga iznova osuđuju na smrt. Izbavio ga je iz ropstva kopljem rebra moja. ako se ljubav sastoji u tome. TUŽALJKE ISUSOVE "Ostanite Ovdje i bdijte sa mnom"! sud Isusa. Čudesa. napajao si me octom i Na koliko načina. žeđu za dušama! Dao si mi Tvoje neprijatelje. gdje moraš da gledaš najgore okrutan. pa sam odbio zločine? "Dragi moj u domu mojemu počini velika da ugasim Tvoju žeđu. On je naložio. s kojim ću u sebi pobijediti otkrio onu unutarnju žeđu. taj Ti za ovo zlo! Daj. odbaci Ga i osudi. koja On čini za spas svog naroda. ponizno. koji se dobrovoljno poteškoća.božanske kreposti - pravom Ti mogao dobaciti svakoj ovakvoj duši: I ti me zalijevano Tvojom milošću. kad gleda kako duh tmine i opet trijumfira i potopih u crvenom moru. okrutniji. nagovore. koji nisu drugo već utjelovljenje bijedno zapasti u more ljudske bijede. nisu ništa prema onim Ovo su neizrecivo nježne riječi! Isus pita. da se more povuče . od grješne Samaritanke. a ti si mene predao da izabrani svoj vinograd. Međutim. dovodi Isusa pred sud molimo žalosnu Majku. No. koje se dadu mora i oluja me potopi" (Ps. smješkalo se u ovom bičevima predade! Moj Isuse! Dopusti mi. Oca nebeskoga i Njega si nam dao za masakriranje Tvoga nevinog tijela. na Tvoje krvave rane. (Jer. potopio Faraona i njegovu vojsku u valovima mora. svoje suze.

Ti potičeš ljudska srca. radi kojih je činio a ti si mene udarao zaušnicama i najdivnija čudesa svojom moću i ljubavlju. Vode Te pred poganskog suca. u dušama! U kolikim dušama Ti zaboravljaju na sve one pogibli od kojih ih je Njegova moraš da podneseš ovako oštru osudu! . Pa i danas. da postignu nebeska dobra učeći ih da ne ostave suze. da baš te duše. svjetlošću u tmini neznanja i zablude i brani nas od kojim zoveš. da je saberu u svetoj pohlepi prije nego Isus se tuži. a On nas brani da u toj vatri ne izgorimo. mane. da mogu ući u zadovoljavati za tolike opačine i koje će Te slijediti kao blagoslovljenu zemlju. neka dođe k meni!" (Iv. što teče u život vječni. u more vječne bijede. no jer si ih vodio uvrede? Kad bih ja mogao sabrati u sebi sve živote. što može pružiti ovu čudotvornu vodu. Strašna se graja sa svih obnoviti čitavu Tvoju Muku. na koja tolike uvrede. da Ti on izreče pređu more svijeta i svečano dolaze do obale blažene smrtnu osudu. koje su poslušale Njegov božanski poziv. kojom svijet hrani svoje robove. o moj Isuse! Zašto ne potrče svi ljudi. već Te i udaraju unaprijed naslađuju svetim veseljem. kada su već u blizini obećane zemlje. ta mana si Ti.Isuse! Daj. kojim je po noći nezahvalnim narodom:"Grsti nam se na ovako slabu svijetlio i vodio svoj narod. zaboravljaju na ono more nevolja. vatre strasti. koju si grijehom nepouzdanja nanose mu beskrajnu gorčinu. one se smetu gube svako povjerenje u Njega i jednom s Tobom i za Tebe stignu u svetu zemlju. predragi moji prijatelji!" sotona zapalio. mane. da uvijek živu u nadi. Hranio sam te manom kroz pustinju. I nam svojom krvlju otvorio. O slatke li mane. Ne mlakost u božanskoj službi žalosti Srce Isusovo. Koliko predragu Majku. Napajao sam te vodom spasenja iz prljave vode svijeta. A kolikom si svjetlošću osvijetlio skrušenog i poniznog srca. koja naše duše. učini. Kada ljudi opaze. Ruše se Tvoje crkve. Božanskog Spasitelja izražene u liturgiji i molimo našu "Ako je tko žedan. 7. (Pjesm. koje ih čeka na pesnicama i bičevima. koja hrani i podržava a ti si mene odveo u sudnicu Pilata. Grubost. koji (Iv. da 22. mnom''(Mt 26. Poznavajući neutaživu žeđu ljudske duše. jedite. bio zaštita proti sunčanoj žegi. izvire iz mistične stijene . koje Te slijede i koje doista dar. da baš te duše propadaju kao brodolomci. Uzalud i sama slabost onih. bilo je svijetlo. koje danomice povećava četa onih vjernih duša. onda Te oni preziru. hladnoća. pale se Tvoje slike i slike vjernost. sve patnje sviju ljudi i sve to prinijeti Tebi kao svoja srca u pustinji ovoga života. predvidio si u Getsemaniju sve ove napade i tu bismo ga predali tebi" (Iv. kad vidi. O preslatki Spasitelju! osjetio sve to beščašće i izmjerio svu zlobu. 37). On je predvodio narod svoj u stupu što je žega svjetske vrućine ne rastopi pred njihovim oblaka na putu kroz pustinju. one su unaprijed osjetile ono i urlaju: "Raspni ga! Jer mi nemamo kralja nego Cezara" neopisivo veselje. koja bijesni od strasti.l5). koje će su one Njegovu. 18. jednog čuda te duše usko povezati sa svojim Tebe javno osuđuju na smrt. U veselju. Srce Isusovo. On pruža dušama izvor žive vode. zapostavljaju Te Barabi pobijedivši napast. koje je i samo prezrelo. I sve to javno! U nekim pak zemljama Tebe Spasitelja i nanijeti mu more boli. u svetoj radosti zemaljštine. koji više vole egipatski luk i prostu. koje je Isus pripravio onima.19. Stup oblaka. Kakova bi trebala da bude zadovoljština za ovolike oni bi Te bili proglasili dobročiniteljem. se ovakvi vječnosti. kao nekada. A kada pak dođe neka nova stup najsjajnijeg oblaka u pustinji ovoga života. da se ljubav oslobodila. 5. Te duše javno. na drugi način proglašuju i osuđuju kao zlikovca. l). No budući da si Ti sada strana diže protiv Njega! "Kad On ne bi bio zlikovac. božanski život. zar ne vidimo.iz Njegova Srca. Ti si svijetli kroz pustinju ovoga života blagom i jasnom uzalud otvorio svoje tabernakule? uzaludan je Tvoj glas. pa da poteškoća. što odbijaju Tvoje mile pozive. a narod ga je odveo u dvor očima? Koliko ima onih. koja 26 . Nije im prepuštaju božanskom Vodiču. osloboditeljem i zakleti mu se na ljubav i na vječnu profaniraju se Tvoji oltari. prizori ponavljaju u tolikim zemljama? Zar Te i danas Čovjek bi morao pomisliti. Kolike li rane za 4. Tvoj pustinju života onim dušama.38) Tko može izreći s koliko nježnosti naš Spasitelj žudi Poslušajmo nježnom samilošću posljednje pritužbe za dušama.a ti si me napojio žučju i octom. Kruh anđeoski dijeli se druge strane! Isusa ponovno. da su dobra.suprotnosti bile su svladane i duše se najednom našle na je uvjet kako se do tih dobara dođe otrgnuće od ulazu u obećanu zemlju. da. Išao sam pred tobom u stupu oblaka. nasitite se. koje se jer se ne hrane manom i preziru taj božanski stol. žeđu. eto radi toga oni su Te Primi Gospode. Koliki su. milošću nadvladale. barem uzdahe mog siromašnog proglasili zločincem. da tim tužaljkama zatitraju najtanje žice je On sretan. baš onda. koji opetovano viču sa Pilatov.30). ne neranjiv. bičevima. koja sadrži 3. Bože moj! Kad bi Ti bio vodio ljude samo k zemaljskim dobrima. No mjesto toga baš te će duše raniti Srce svoga Tvoje Majke. a po danu taj je stup oblaka hranu". I sama tajna Tvoje ljubavi postala ulasku u obećanu zemlju! A kakve li opet nezahvalnosti s je znakom najtežeg obeščašćenja. vode u dvor Pilatov s psima! Ovakvim besramnim napadajima htjelo bi se ruljom. zadovoljštinu. Ta je voda njegova milost. Na isti način Isus i nama običnu hranu. da sve moje pričesti budu zadovoljština za ljube Tvoj zakon. posvema nebeska i kada uvide. da će se nakon ovakvog mnogi javno ne nazivlju zlikovcem? I danas. sve tako. Kako se one već dosta. u koju zapadaju Kako su sigurne od svake pogibelji one duše. koje ne mogu utažiti 1. koju je "Dođite. TUŽBE ISUSOVE ''Ostanite ovdje i bdijete sa stijene. što je s neba pala. u sebi svaku nasladu. bacaju se u valove očaja. kroz usta svojih vidljivih poslanika: škodljive i nesnosne vrućine strasti. već u srcima. što bi to sve skupa bilo? kako će ući u obećanu zemlju.

vrlo će neprijatelje naše duše. što više oni Mu pružaju i dokaze svoje potpunog odricanja. a ti slijediti Isusa na križnom putu.6). jer ja to hoću. već na ovoj zemlji. I umjesto da za to primi hvalu sa brzo raspeti Isusa. Ja radi tebe udarih kraljeve Tvoju kraljevsku krunu. uz koju im je cijenu tolikih poniženja stekao Isus Isus očekuje od tih duša možda već dugo vremena. čistu od svake postaju ropkinjama svojih najokrutnijih neprijatelja. svoju trnovu krunu. kojim Isus uzvisuje duše. pa zato oni ponovno razapinju Isusa na drvo križa. On mjesto hvale prima još okrutnije grijehom. radi nas udario. O. ili će Isus! Tu ne može biti bio najlakomiji čovjek. Mnogi ne pristaju na taj prigrlio sve boli i patnje kao da je On sam bio puten uvjet. ili ćemo svaki dan Isusa raspinjati. gdje razum zapovijeda nad udovoljeno svim našim željama. da nisu zaslijepljeni strastima. što prihvate Njegovo kraljevstvo ljubavi. a narod ga je mene objesio na drvo križa. osvetom prema onima. da se u nju još dublje zabode trnje. moju. koje praktički sramote stekla ovo plemstvo.krijepi na putu kroz suhu pustinju i koja čini. obećajmo da ćemo 3) Ja tebi dadoh kraljevsko žezlo. ono je duh. a ti si Isus je uništio neprijatelje svoga naroda. Kad tu kraljevsku krunu i više vole isprazna krunu bi stanovite duše. Boje se priznati: "Pala makar same imaju toliko toga. gorčine. što ne kruna slave. kojega sjećaju. O moj Isuse! Daj. ne će li i nama Isus uputiti gorki prijekor: "I pa zato Te sada molim." nanesene beskrajnoj ljubavi. kad bi stavljaju trnovu krunu na glavu Isusovu. s oplakuje nedostojan postupak ljudi prema Sebi usprkos. da im Bog oprosti. prokleti ga. duše i tako utaže žeđu Njegova Srca. zavaravanja! Mnogo ih ima. No ljudi ne bi s i ljubavi. kojega je Isus svoje glavne neprijatelje. protiv Njegove Crkve." Ponovno postaju robovima bi te duše mislile na to. križ. To su "Budi vjeran do smrti. Sva poniženja koje je On potukao u svojoj svetoj čovječjoj naravi. gdje će biti potpuno koji vlada nad materijom. a savršeno će sjati u nebu. da utaže žeđu Isusovu. duše. baš kao da je najoholiji čovjek. I pošto su Mu da će ga grubo zamrziti. kada neurednim požudama. takove duše te duše mislile. Sa Svecima recimo Isusu: »Gospode! Od svog Kakvo kraljevsko žezlo daje Isus svojim prijateljima? srca želim. a čiji bi se kratkotrajne i lažne slave. no ako ne budu znali da prihvate križ. da bi Ti Sva žezla. prije okuse svete radosti domovine. onaj plemeniti čin ljubavi. . "Bit ću zadovoljen. do koje se dolazi u nebu. dostojanstvo. u kojemu su siromašni ribari mogao i pomisliti. Da.tko bi svijet divi. I sada. da će Mu tolike duše. za uzvrat trskom udarao po glavi Njegovoj. koju osjećaju prema svijeta. Raspet će Ga sigurno u sebi samima - strano čovjeka. jesu naše vlastite neuredne strasti.2. da sam izgubio kraljevsku božanske ljubavi Kristove. koji hoće da poglavicom toga svijeta. da se onda na mene mogu napisao krvlju svoga tijela u svome ranjenom Srcu. da se već prema ovom. Slava ovakvog uzvišenja sjaji pobijedi ovoga strašnog neprijatelja vječnoga spasa. Na taj način eto ponovno apostolat sastojao u tome. protiv Njegovih kraljevstva . Neprijatelji naše duše. ja sam u sebi progonio tvoje neprijatelje. Isusova idu za tim. i nadam se da ću samo na taj Kananejske. da Ti ja ne zadam ponovno Njime tako postupali. što dublje zabode oštro trnje. da se mi podignemo .) Koliko pak ima duša. muče Onoga. Daj. koji treba da u sebi uništi tog gadnog neprijatelja Nema zapravo drugog izlaza: Ili ćemo mi svaki dan na duhovnog života. a slatku slatkoćom moj Isuse! I ja moram priznati. taštine i putenosti. koji su ih uvrijedili. antipatije i želje za nije drugo nego slika one krune. Trnje pak na glavi Isusovoj Svi prekori Božanskog Spasitelja idu za ovim: On jesu sve one kužne misli ponosa. Ta je kraljevstvo kojemu se i sam se pokaže slava Tvoja" (Ps. za uzvrat pružiti postali gospodarima nad sudbinom naroda. što sam prezreo 2.koje se ne obaziru ni na Boga samoga koji oprašta 16. da moraju prije nego što privedu k stavljaju na glavu Isusovu krunu poniženja i zloće svaki Isusu druge. koji ne bi htjeli da Isusa čovjek koji se ne može uzdići prema nebu. I takovi će možda dotle doći. slobodnu od žestine. koje ovakvu bol. da se u nju službenika ovdje na zemlji. hoćemo li da plod ovih svetih ura bude istinit i solidan. kojima. sve krune svih zemaljskih kraljeva nisu ništa mogao biti uzvišen u velikoj slavi!« 27 . uistinu kraljevsko plemstvo. a one neće da praštaju svojoj braći. 15). 16. čovjek. Uvjet za to Svladao je našu senzualnost i putenost tako. "Jer sami sebi na novo razapinju i pogrđuju udarce." (Ap. kojom Isus ukrašuje dušu već u ovom životu znaju. To su duše. i dat ću ti vijenac života. da im ova sa toliko ljubavi. Uništio je i ukrotio našu lakomost time. Obećajmo. Isus. da mi na glavu postaviš ti si me također napajao žučju i octom". što se ponizio do Isusovi postaju pobjednicima nad svijetom i nad crva. koji je prema nama gojio misli mira toga. koja je svojoj braći. ako ne putem ponovno razapnu. kraljevstvo u žuč i ocat? Žuč i ocat slika su onih duša.udarali su ga brutalno po glavi. da otresu sa sebe odvratnosti. što ih je On neizrecivo ljubio. kad nam je kruna s naše glave. kraljevstvo. Na taj je eto način pobio Isus glavne ljubavi. napuštao. O. da potučem u sebi Tvojom milošću se protive zakonu čistoće i svetosti zakonu. Pravo kraljevstvo nije materija. kada zabace kraljevsko dostojanstvo i ponovno moraju prije prinijeti svoju vlastitu dušu. primijeniti riječi: "Ja udarih kraljeve Kananejske tebi za Hoćemo li dakle. da ćemo ga to većma vjernije slijediti. na to. da je najbolja zadovoljština za svijeta i robovima svojih neobuzdanih strasti. dići se protiv u ruke dali trsku . koje je Divno je doista uzvišenje. 6. koje pred Isusa kojemu su priproste djevice znale pobijediti silnike dolaze s toliko ogorčenja i žestine. koje bi htjele biti apostolske. Ljudi neće da znadu za Njegovo kraljevsko Sina Božjega" ( Hebr. koje dopuštaju. a ti udari trskom glavu način opet do nje doći i s Tobom moći vladati. ma koliko me ona bola. da puta. koliko ga većma svijet bude trnovom krunom okruni glavu moju. što je jest: nasljedovati Muku Isusovu. Više se ne uvrede nanesene Isusu. Prijatelji Udario je našu oholost na taj način. za Njegovo kraljevstvo duha. A Evanđelje kao i sam euharistijski stol i to zato. koji teži za zemaljskim dobrima. Pažljivo ispitajmo svoje srce i krunu koju si mi Ti uz toliku cijenu stavio na moju glavu pogledajmo. Ili ćemo što je živio u krajnjoj neimaštini baš kao da je On sam mrtvenjem mi na križ. da budem podignut na drvo križa. Koliki ugled i poštovanje uživa ona duša. kruna slave pade s njihova ćela.oznaku slabosti i bezvrijednosti toga Njegove Osobe. ja hoću da Ti zadovoljim za uvredu. 4. Isuse. da zadovoljimo za nečuvene uvrede ljubav. Ja tebe uzvisih snagom velikom.

jer duše. Ima vidljivih anđela. On je htio da iskusi u svome Presvetom Srcu Kor. Rastanci su neophodno potrebiti. koje nas na druge načine navađaju. Isus je htio. Naiđemo li na jednoga od njih. a htio je s tobožnju okrutnost. nježnost i uzvišenost ljubavi. "Svaki. koja se agonije. Ako već (klevetanje i ogovaranje). Znadu čak izložiti i učini još krvaviji rastanak onda. Navode nas na grijehe protiv ljubavi najdragocjeniji dar. rastanak s najdražom majkom. Ako dakle svetost. da Ga Svetaca i koji znadu voditi duše na najtežem putu k slijede. Ima slučajeva.(Jud. "Stade blagoslov Božji. nameće zaručnici. već ga daje upravo onoj djeci." reče:"Ohrabri me. koji je visio na ostavi kuću ili oca ili majku ili djecu poradi imena moga. Stostruku plaću u ovom i mojih da bih mogla izvršiti ono. što su sami iscrpli u neprekidnoj vezi Kad je čovjeku. postići i za njih najobilniji i srce puklo odlučni radi našeg i tuđeg dobra. u našim obiteljima s nama da nas vodi. s kojima smo može osvijetliti. znadu uprijeti sve svoje sile. našao je blago". dan prvi zakon ljudske ženidbe sa Bogom. Gospode Bože. intimnije i 28 .koji im objavljuje prionuti će uza ženu svoju" (Post. vjersko ludilo druge strane. metnut će im na čelo najljepšu krunu. da se lomi i kida Njezino majčinsko srce. "I On se udalji od njih" (Lk. (gubljenje vremena). da prekršimo volju Božju. Postoje sveti svećenici. koje su u svoj savršenstvu. da bude veoma teških nereda u nama samima. koja je često smrtonosna i dovodi do smrti. Gospode Bože Izraelov i pogledaj na djelo ruku im zadali tako okrutnu bol. da se rastanemo sa osobama. duše su. I ovdje se moramo obratiti Srcu Postoji takva draga duša. 24). da putu. barbarstvo. da izvršimo sličnu borbu. 14) mnogo se većma ovim slučajevima moramo bi ti odlučni! Stanovite mogu primijeniti ove riječi Duha Svetoga na onu dušu. novi život. i kod drugih osoba. kako bismo ne traže uzvrata. snagom i odrubi mu glavu". 2. 41. koji posjeduju mudrost rastanak je veoma bolan. što je s Njime bila sjedinjena u Njegovoj muci. znadu se same utješiti. tako će i djeca. da bismo roditelje. To rekavši. ako Ga zamolimo. osobama. Slično On postupa. koji su me. koja su radi Isusa moram učiniti za Tebe". pođe do stupa. osjetljive su i delikatno. 19. bit će to uvrijedimo Boga. Samo tako je dovršio otajstveno djelo našega 1. koji mogli slijediti božji poziv na savršeniji plače. Ti se sveti rastanak. (Crkv.6). koji su nevolja za svoje Preslatka Majka Isusova neka nam podijeli. U radi Isusa rastaju od svojih roditelja i roditelje čine ovakvim slučajevima moramo biti odlučni. da razumije". što je Duha kako se i mi moramo za ljubav Božju rastati sa najdražim Božjega. koji bio nad njegovim uzglavljem. što bi smo mi mogli iskusiti prigodom bolnih krvavu svadbu na križu. Znadu se predstaviti dušama preobraženi u rečeno je: "Ostavit će čovjek oca svoga i majku svoju i Isusa . Što više to je produljenje žrtvi i mi smo po stali sudionici. daje ga onoj djeci. da ih obrane od grabežljivih vukova. u otkrila izvor svijetla. da ovom času! Kasnije će nas te iste osobe. Ne manja snaga. blagost. Isus sigurno ne daje veliki dar zvanja onim: sinovima i kćerima. koje im je Isus povjerio. bešćutnost. da pokaže. slave svojoj presvetoj našu dušu. stupu i uzevši ga prihvati za kosu glavu njegovu i stostruko će biti nagrađen i zadobit će život vječni. i prekine takovim neurednim prijateljstvom. 22. ISUS SE RASTAJE OD SVOJIH PRIJATELJA. pa makar nam dionicima svoje žrtve. Zar nije bolan srce neznam kako krvarilo. Majkom i dopustio. kojom se znadu predati drugima. blagoslivljati. što je ostavila svoje roditelje. slabosti srca i u ovim slučajevima mogu dovesti do koja se iskaže kao sam anđeo Božji. da i duša svoje ovce. da se od njih odijeli. da nas tako pouči. jer mu je ludost i ne može. pa makar nam I tu će biti:potrebni najbolniji rastanci. u ovom slučaju krvni. što sam namislila. 29). traži se i od nas. koje nam Bog daje na našem b) Ima osoba. mističnu svadbu sa Božanskim jaganjcem? Na obje strane Postoje sveti duhovni vođe. Rastanci s najsvetijim prijateljima ohrabri će nas. da nam podržava misli na nebo. kada je pozvana na vlastiti život. svojoj čistoći znalo sačuvati tajnu jedne jače. u rastaje od svojih prijatelja i da shvatimo dragocjenu koju su njihovi roditelji polagali sve svoje nade. 2. nikada se ne na račun te čudesno veze Isusa s Marijom u uzvišenoj dolazi do pravog mira u srcu. 6. kada druge učine sretnima. koje iz najčišćeg Srca Isusova crpe onu čistu i svetu ljubav. Srce. dobro vlastite braće. koje čudo. uzme mač. dići će viku na ovu koliko mu je milo društvo Njegovih miljenika. koja su pravi mogli razumjeti bol Srca Isusova u ovom času kada se anđeli tješitelji za svoga oca i majku. koje Isus zove. čije prijateljstvo unosi teški nered u je Isus dao najsjajniju krunu. ikada više vidjeti na ovoj zemlji? Na onaj način. koja je u velikoj ljubavi Božjoj Isusovu i reći Mu s Juditom! "Ojači me. i mahnitost. što nam ga Bog može dati. da onom životu primit će ne samo djeca. kada će biti potrebno.alter Christus . u ovom času! Udari svom (Mat. "Naravan čovjek ne prima.) dublje ljubavi. znadu biti sretne. da se svećenici znadu žrtvovati po uzoru Božanskog Učitelja za sjedini sa zemaljskim zaručnikom. je strašan! Ludi i smušeni svijet. 23. takve svete duše. gdje treba da se potpuno predadu ljubavi Isusovoj. kada se žrtvuju za život.Gospode. rastao se sa svojom predragom rastanaka. a Judita uz krevet i sa suzama i u šutnji pomoli se: Ohrabri jednoga dana ti će isti roditelji blagoslivljati one. kada tješe onoga. umiriti i izliječiti ranjena srca. Ništa zato. na Duh Sveti govori o svakom iskrenom prijatelju "Tko ga neizvršavanje naših dužnosti. koji znadu pružiti dušama ono. Bolno je iskustvo pokazalo. I u nađe. 13. Isusovo 3. a bez nade da ćemo je koje nas navode. već i sami roditelji. da se otkupljenja.drugi Krist . i tako ćemo doći do pobjede. a da 2) Rastanci su potrebiti. kada daje dušama jedan ne usprotivimo božjemu zakonu. na grijehe neposlušnosti. Rastanak poruku koja slijedi iz svega toga. da ukoliko se ne Majci. (1. mira i najugodnijeg balzama. da bi ispunio svoju mističnu i sve ono. Postoje prekinuli. da nas tješi.14). Isus. na koji a) Ima osoba.

da smo ravni Bogu. stvorenja kao da ih i nema. U vrtu zadovoljštine Sin Božji čitavog našeg bića kao Onoga po kome bivstvuju sva zauzima stav najdublje poniznosti. sumnje o stvarnoj prisutnosti pokazavši mu da ni sam monsinjor ne vjeruje u nju. 15) Djela apostolska opisuju nam naše. No u Getsemaniju vidjeti lica njegova (Dj. koji nepovjerenju. koja privlači božansku naše izvanjsko držanje. 18. da naše izvanjsko je stajao na dnu hrama. Nakon što im je on u oprosnom govoru izrekao i izlio na mene svu svoju očinsku dobrotu i svu majčinsku divne riječi Božanskog Učitelja: "Mnogo je blaženi je nježnost" (Ps. Gospodin me je istinski uzeo u svoj naručaj Mileta. u naše zasluge. kako kaže oltara. Jer. Sakramentu na koncu posjete mi budemo uslišani. a koja su uzrok. "klekne i pomoli se sa svima. te su bili pripravni i pokazati u većem božanskom sjaju. Doći će dan. ne znamo sv. kako je on sam doveo svoje smjernosti. tajni Bože naš. Klanjam Ti se smjerno. 4). poniznom jednostavnošću. kada ćemo Mu reći: "Jer me je ostavio divan prizor rastanka apostola Pavla s vjernicima iz otac i majka. umjesto da himne. koje potaknuti ih na pobožnost. odijeli od ovih vidljivih anđela. da se rastanemo od ovih vidljivih čini radi nekih viših planova ljubavi. da više neće dušu dovesti u mračni Getsemani. čovjek. "Izvadili biste oči svoje i jedini oslonac. Toma. koji smo grješnici ne Naročito je potrebno. gdje. koja se počinjaju prema Njegovoj Klanjajmo Mu se s Njegovom Majkom i molimo je za prisutnosti. Držanje Isusovo izraz je klanjanja U onom drugom vrtu čovjek je oholo digao pogled Prva naša dužnost pema Bogu sastoji se u tome. Pomanjkanje ovoga ispravnog držanja često je razlog. ''Svi narodi kao da i ne da svojim držanjem tijela pokaže poniznost duha". istom času bavimo se u duši ispraznim mislima. "Padne na lice svoje. 7). ničice na zemlji klanja. 2o. S najvećim poštovanjem približimo se Isusu. što ga je on opisao. kao ovo dijete. Pošto se uslišan za svoju smjernost" (Hebr. ISUS PADA NIČICE NA ZEMLJU "Pada na lice svoje" (Mt. da se pravo prijateljstvo rađa u što je izvanjsko Isusovo držanje velika pouka za nas.' (Gal. koji će nam dati božansku utjehu. u za ostale. davati nego li primati". mi molimo ne samo našim duhom već i našim spojiti povjerljivost. proizvesti će u njima pobožne osjećaje i ruke Božjeg milosrđa. Poniznost ima tu snagu. u naše kreposti. da On to Isusa. On se kao čovjek prostrt razlog radi kojega Isus. 4. Oni Molimo Srce Isusovo. Anzelmo. "Bio je nekog protestanta da razgleda njegovu katedralu. koji će možda našu ga i bili žalosni radi riječi. I kao ljubaznost.''26. Koliko je puta već samo ono je Isus dao malenima. bio je uslišan radi pripovijeda s mnogo poniznosti. kad piše svojim dragim Galaćanima. Monsinjor Bossuet suzama svoje molbe i molitve Ocu. dok ispovijedano svoje grijehe. onaj je najveći u kraljevstvu nebeskom" makar ono bilo i nehotično. ništavosti. sada ne možemo razumjeti. naš vođa. to je Isus. dok je prinosio u vjeru. da kao najbjedniji i kao najveći grješnik. gdje On neizmjerne vrijednosti. ali Mu se klanjamo. Nije se zadovoljio. da su ga oni toliko voljeli. što ga je riješio svake proste oholosti. Ne znamo. 9. Naprotiv pomanjkanje pobožnog ponašanja. uzdrma (Mt. kojih mi anđela. koju nam Isus u ovom sablazan za slabe duše. a možda čak unosimo ispraznost i oholost i u Čitavo naše držanje treba da bude pjev poklonstvene samo sveto mjesto – u ispovjedaonicu. 5. veli postoje. u ton izvanjsko ponašanje moći nadopunit slabost našeg duha. Velika je to pouka za nas! Mi. takvi su pred njim''(Iz 40. Pa ako se po ljudskoj slaboći naš duh rastrese. već zauzima držanje kao najzadnji među ljudima. kojom se hvastamo. naše svijetlo. grlili nasljedujemo u bolnim rastancima. da prema zabranjenom plodu. 29 . s kojom je prinosio svoju žrtvu.čitamo u sv. u potpunom nepovjerenju u je isto i naše strahopočitanje pred Njim pobuda i pouka same sebe. planova. da shvatimo pouku. su naše molitve tako mlake i nesavršene. Oholi ti duha jest baš taj. Na taj će način samo naše pred bližnjim i gdje. No ako nas Gospodin i uvijek ćemo naći Isusa. Ako hoćemo osjećati radosti. da Ga priznamo vrhovnim Gospodarom time se upropastio. izazivlje sablazan. Ta je Njegova adoracija od hoće. Apostol. gdje smo u doticaju sa samim Isusom. To će strahopočitanje oživiti vjeru u onima. Pa ako je Isus bio uslišan. tako spoznaji vlastitog ništavila. 26. da Ga svi stadoše gorko plakati i baciše se Pavla oko vrata. kad je govorio o cariniku. 24. da očitujemo ovaj unutarnji osjećaj pogled milosrdnoga Boga. Pismu (Jud. da i on sam nije poklonio Presv. djetetom pred samim sobom i da se ponizimo najuspješnija propovijed vrednija od svake govorničke prema riječima Božanskog Učitelja: "Koji se dakle ponizi vještine. nismo svjesni svoje pred Isusom i da priznamo.17) sv. s onom činima. koji plače i trpi s nama i za nas. S ovim se nisu dopali od početka. Dajmo zadovoljštinu! položaju daje. da se bacimo ničice na zemlju. da nam udijeli milost. da je On prisutan na oltaru. da imamo najveće počitanje znamo se pravo poniziti pred Bogom. 35). da se nevjernici smiju na milost. poniznih" . Eto.39). što pod se ponizimo pred Bogom. naša utjeha i sve dali ih meni. potrebno je da postanemo uistinu svetačko ponašanje pred Presvetim Sakramentom djetetom tj. izgleda kao da nije Sin Božji i zauzima stav ponizniji od Mi se moramo sjediniti u ovom klanjanju sa onoga. On hoće da bude naš oči svoje izvaditi radi njega. kako bi trebao da bude. Bog pada ničice na zemlju! nepočitanja. koja je Njemu toliko draga. koju je rekao. Bog traži ponekad. Držanje Isusovo izraz je poniznosti 1. 16). iako je bio pravi Bog. koji Presvetim Srcem i moramo postići. koji bježi od oholih. I kod koji nije sabran. da mu se moli svojim samim držanjem. a uvijek ti se dopada molba činom čovjek kao da se poništava pred licem svoga Boga. 2. moramo se kloniti ne samo one protestant se zahvali monsinjoru. koji Kakovog li bola za Presveto Srce radi tolikih prostrt leži na zemlji. mi postajemo nestrpljivi i oholi prilikama tim se sakrivaš. ali koji će se jednog dana priznaje. prije nego će se pomoliti Ocu. da moli kao držanje izrazi našu unutarnju pobožnost srca. učvršćuje u nevjerovanju. biti će neprestana molitva. da svrati na nas Najbolji način. 10). moramo znati. koje nas dovodi da se potpuno predano u nas gledaju. da dozna sudove Božje. Hoćemo li.

da je ikada izbriše bilo kakva ljudska zloća. da ga tražimo? Ipak je sigurno: ovo je isto dar da ne budete napastovani”. nisam drugo doli ništavna i bezvrijedna Blagoslovljena naša Majka neka nam udijeli milost. čemu napast" (Lk. sa mnogo pažnje. milost tražiti za sebe kao i za sve one. da se u nevoljama O divno Srce Isusovo. zemlja. 40). da dođemo do ničice pred Bogom svojim i da kliče. držanje našega tijela. da također moramo pomogne. ona u sebi ne osjeća više poniženja toga istog tijela. Potrebno je stoga. da postigne sve što hoće. veliku istinu. u tuzi. kojom ćemo izgubio prvi Adam. 99. da nam On sami moći braniti od zla. pomanjkanje duha pokore i tjelesnog 25. potrebno je da apostolski širimo ovu toliko međutim bio sam ništa rekao sam: postat ću mudrim. plakati i moliti radi zloće. za nas je uvijek napast. 17. već govori: "Molite se. da Isusova najmoćniji poziv. kada mu je duša obuzeta teškom je čovjek. da je vode samo nagonski osjeti. da sve što imam. 10). kojega je već potrebno nama. no to ne ćemo moći učiniti bez U naše dane. "U nevolji mojoj zazvao sam 2. Bog će nam uvijek dati. Sama želja za molitvom i to je molitva. kojigod bio njezin uzrok. Nemoguće je da pravog veselja i svete utjehe. protivnik svih svetih i plemenitih težnja duše. siromašni. da služe i pravdi. 18. upotrijebiti sve naše sile. Međutim često se događa. svoje siromaštvo. da od Boga prosimo Gospoda" (Ps. On ne moli kao Bog. I zato je pokora ono sredstvo. a suhoćom. 27). Jasno je. Samo ću na taj način pobijediti u boli i Srce Isusovo uzburkano beskrajnom patnjom laća se savladati sve napasti i nevolje života. Ono. kojima se hoće Bogu. kojima je zavladao praktički pomoći Božje. htio je da bude nemoćan. Potrebno je tada. sjedinimo s Bogom. Za nas je obratno najveća napast baš to. što je od Boga prosimo za milost molitve. koji grijehu. doći do dobra. jer je sam dar molitve Božanska volja kadra. kad su naši udovi služili ponizno. da ne samo što ništa ne možemo bez Boga. koji su od Boga 30 . no sada vidim. da Isus ne kaže: "Molite se. već je potrebno da i mrtvenja. osjećat će se kao gospodarica. Moramo tu sam se. 1. Možda nam to rekao svojim apostolima: "Molite se. da traži. koja bez Tvoga blagoslova. da dovede čovjeka u ono stanje plemstva. 7). da ne Božji. da sam razborit i prevario potrebno. osjećamo radi toga. već moli kao čovjek. da se i mi molimo. a ne kao tijelom. će se tijelo podložiti njezinoj volji. kada priprostim srcem vapijemo k Njemu isto je podlegnete napasti".41) bez Tebe ništa ne mogu učiniti. usijeci mi duboko u Srce ovu utječemo Bogu. jer prvu milost. ne može ničim da shvatimo veliku i uzvišenu tajnu Isusove molitve. Bez duha molitve unutarnja. Sav čovjek treba da se baci tuge kao pokora i kao najbolje sredstvo. poučava u molitvi. koje je držanje tijela bit će zadovoljština. Osjećaj i svijest plemenitosti siguran je početak kao što se i ona potpuno pokorava Bogu. kojim On polazi. već je to Bernardo. to nas ne smije obeshrabriti. pao sam svojom krivnjom. da jesam nešto."Mislio sam. da se neće nikada nitko moći moliti spasonosno. Da bi duša mogla vladati vlastitim nagonski osjećaji. To je početak svih naših zala". Želja. Ne dopusti. zapao sam međutim u mlakost i tražimo dar molitve. 3). Nevolja. ako nam On bijedno padamo i popuštamo napasti. da se govore: Gospode tko je sličan Tebi!" (Ps.'' Nauk je o molitvi najvažniji nauk u životu. kako smo već prije rekli. 34. što ne kao nemoćnik On se molio. Isus nas poučava. imati. jer ako je molitva dar Božji. da ćemo se smo uvijek povezani s Bogom kao i želja. "Sve moje kosti božanske utjehe. Budemo li zadovoljavali svim prohtjevima naše izvanjsko držanje bude ponizno. kaže sv. duše i tijela. da koga sam propustio. nego i u tome. Mi smo toliko baš u nevolji utječemo molitvi. Put pak. molitve. i to je molitva.postao sam hladan i možemo moliti Boga za milost molitve. Zato je poniženje tijela u časovima najdublje duha i srca. to isto svojim primjerom govori i opet i ponovno tražiti taj isti dar. "U nevolji zavapih ka Gospodu" (Ps. "Augustin.po čemu Ga držimo kao svoga slugu. Kako je postao sam ludim mislio sam. veli sv. uroditi. Sama bol. da ne padnete u izgleda besmisleno. što ne možemo moliti. duša se 3. Ako sam ponekad pao. komu je potrebna božanska pomoć. da nas baš nevolja odalečuje od molitve i radi toga mi već nismo sposobni ni tražiti ništa od Njega. bila ona izvanjska ili dar Božji. kada Ga molimo za taj dar. molitva. pa da kažemo sa našega tijela (dopuštenim!). "Dok bih morao zato ne dade milosti. potpuno je zadovoljiti Gospodinu za grijehe počinjene samim oprečan onom prvom. Zato je potrebno. koju bezosjećajan. Često je najveća zapreka. Što više. da je to Tvoj dar. Njegov put jest put poniznosti tijelom. kojim će Posljedica pobune duše protiv Boga jest pobuna tijela duša opet naći samu sebe odnosno ne će je više voditi protiv same duše. da Naša oholost i preuzetnost uvjerava nas. koju sam počinio i radi dobra. Držanje tijela Isusova izraz je često osjeća materijalizirana. da se u svojim naturalizam i kada smo i mi skloni. ropkinja. To je velika tajna milosti prema kojoj i teoretska i praktična nemogućnost ljudske oholosti ništa ne vrijedi. U koliko Isus moli u času. 22. Gospode. ISUS MOLI "I molio se'' (Lk 22. a potrebnu i toliko uzvišenu nauku Srca Isusova. potrebno je. Uvijek nisam više gorljiv u molitvi . Priznajem. Potrebno je naglasiti. ono će postati buntovnik i zakleti premda sam prah i pepeo" (Gen. da joj se tijelo pokorava. ako se ona sama nije Zato nas eto i Isus u času najveće tuge ne samo prije ponizila pred Bogom. budemo li s njime postupali drevnim Patrijarhom: "Govorit ću s mojim Bogom. No. On je novi Adam. nikakvog duhovnog poleta i čini joj se. Ponizno i ponekad i mučno hoće. Augustin. veli sv. Isus nam govori. da pridajemo nevoljama ponizno i bez prestanka utječemo preveliku važnost ljudskim sredstvima. kako treba da bude S druge strane pravedno je. da prosimo od Boga milost molitve. Za nas je dakle molitva osjećamo nikakve volje za molitvom.

1. Moramo tu toliko moćna. njegovih zakona. da nas je On ostavio. makar izgleda. pameti. koje nama izgleda da je kad bismo ispravno shvatili. kad bi je tražile. I još bismo mogli dodati: Ma koliko ja bio samo one najteže bolesti. Ovo isto je rekao i anđeo Mariji: Slično Isus ponavlja riječ "Otac" sa "Aba" – Oče. da bi duše nam život. nebi se tako ludo rušila u ponor pokvarenosti i podlosti. ipak ih je izvršio. nego da i mrtvaci mogu grješan. Sigurno! Bila bi to najveća nesreća. Za Njega nema razlike između ovog ili od Onoga. Isus nas poučava o živoj vjeri. bio bi to prvi i O. koju nam On daje duhovnom području. a to su čudesa na dobro bi razumjeli. da nam Moramo imati vjeru u Njegova moć. Kad bi se u obiteljima molilo. "Ako smo sinovi. sve je moguće nije pokajao. 37). Neka pouzdanjem. zar on nije svemoguć? No. koje se zadaju Srcu Isusovu Vidjet ćemo doskora. Najdragocjeniji plod svete ure jest Molimo dakle u svetoj uri za dar i milost molitve? milost molitve u teškoj tuzi. kad bismo imali uvijek ovu živu vjeru u moć Boga posljednji uzrok svih naših suza. 8. da vrše neki apostolat u svijetu. da "Jer u Boga nije nemoguća nijedna stvar" (Lk. Ta su čudesa stvarno i najveća i On uvijek manja od ovoga dara. što je je uvijek spreman. u praksi koliko makar se čini. i baštinici čudesa i materijalnog i duhovnog reda. No u tom slučaju morali našega! Kakva bi čudesa milosti mogli dobiti od Njega u bismo zavapiti ka Gospodu: Ni sam dostojan. kao da se radi o potreban uvjet.pozvani. jer je nauk vjere. kadgod se k Njemu obraćam. Ali sve rane. Oče!". što više. da smo grijehom uvjet: Živa i čvrsta vjera. Sva zla koja biju druga molitva biti nemoguća. da nauče plakati. da je Bogu sve da se preda u ruke Oca. koje Isus izgovara u svojoj molitvi. posvema naš Otac. U stvari sveta je ura u prvom redu čas možemo reći: "S njome zajedno dođoše mi sva dobra". proizlaze odatle. jer čudesa su uvijek izuzetak od nego ste primili Duha posinjenja. kako će nas Srce Isusovo naučiti imaju korijen u pomanjkanju molitve. kao na pr. osjeća. On traži ovaj smo" (Rim. uvijek moramo imati u svemogućnost Riječi "Oče moj” izražavaju u prvom redu Isusovo našega Oca. uslijed kojega će i naša molitva taknuti strašno teškom problemu. jer je to i zakletvom drugo.39) Njegova čudesna djela. Kad bi zajednica molila. 15). kada nam se Isus je najprije imao veliko pouzdanje u očinsko Srce. veselje i raj. zacijelo dobile potrebnu milost za svladavanje napasti. Možda nam se čini. samo ako ih tražimo od Njega. 20. kada se oholo pouzdaje u svoje snage i kada u času časovima najveće nevolje kao i onda. ako ne plod . 1?). u kojemu vapijemo:. koju kojega moramo imati kod molitve. da i mi moramo priznavati Boga ocem onda. ali možemo se nadati. biti sigurni.i nužna posljedica obećao. Bez Njegovo Očinsko srce u časovima nevolje i najteže sumnje mi ne trebamo očekivati. 1. Način kako ćemo moliti. Što ne bismo mogli očekivati MOŽE učiniti. oče. znajući. Već sam taj plač bit osim da naučimo u njoj moliti s Isusom. "Oče. 2. a da ne budem Tvoj sin! Da. ISUS MOLI "Oče moj. i naša vjera postaje manja. 27). da je On daleko. Ovo je neophodno se puta događa. mistični Getsemani. 8. proslavi me" dobrotu. opet da se bojite. A. djecom. bilo toliko užasnih nevolja. 9. da ćemo ganuti Njegovo nježno i očinsko Srce. O takvoj molitvi mnogo postigli. Ta. da Srce Isusovo udijeli. pa i u moli. da nam ih učini. da je daleko od Boga. makar nam se činilo. spasi me" (Iv. "Jer niste primili duha ropstva. mi smo već vrlo će jedna vrsta najdragocjenije molitve. isto kao i neko veliko čudo. ili "Oče. da će Bog činiti čudesa patnje. zadovoljštine. 3. da nam On pokaže.da tako kažemo . da ih i dalje vrši. (Rim. da je svaka milost. "Ako možeš vjerovati. zahvaljujem Ti" (Iv.’"(Mt. 23). čvrsto vjerovati: Prvo: Moramo vjerovati u očinsku Božju 41). "Sve je Tebi moguće". Toma uči. 16). kakav je to dar Božji biti maleno. da se mogu izliječiti ne ljubim. Abba. a pričinja. kada će nam svaka napasti. to ne shvaćamo. Sv. pa radilo se o neznam kako velikoj stvari: kada nas On iskušava nevoljama i onda. 21. onog čuda. može dati sve. da se udostoji i njih pozvati u ovaj Ako od svete ure ne postignemo nikakav drugi plod. 17. Isus nas poučava o živom pouzdanju. da njome uzmognemo pobijediti i svladati milost tražiti osobito onda. koja ga potiče. Da se ispune istine. ne mogu. koju uvijek možemo obaviti. Teoretski govoreći nije teško shvatiti. ne bi u njima koja nam oduzima volju za molitvom. Presveta Majka neka nam pomogne. jer tada je On doista i onda je pokazao i sigurnost u Njegovo svemogućstvo. da on čudo "Aba. tako izrazi svu jačinu sinovske odanosti. sve je izgubili ovaj naročiti dar posinovljenja Božjega? moguće onome. Isusove molitve donijet će duše. dvije stvari moramo imenom Otac. Molimo. 31 . nježno pouzdanje u Božanskoga Oca. 5) itd. moguće. Na taj ćemo način."Oče. da ima stanovitih čudesa. Moramo imati na njegovim sinovima! "Kad bi znao dar Božji" (Iv. da se udalji od nas i da nas ne prizna svojom molitvi. da upoznamo Približimo se dakle Bogu po molitvi punim svetost riječi. taj dar tolikim siromašnim dušama. 4. Konačno i samo nebo. Može učiniti čudo. premda je On i predvidio da bih ja mogao u sebi porušiti Tebi. da je i najmanja milost 26. da On ima potpuno nas Ona pouči kako ćemo nasljedovati Njezina Sina u pravo. A čovjek onda ne jednu molitvu. koji nas je uza sve naše krivice posinio? O. Ovdje Ga pak naziva "moj" Oče. jer On se oživjeti. i pripravan je. kad osjetimo tešku napast. da smo sinovi Božji. radi koje će nam On dati milost i drugo: (Iv. sve napasti. da. što me učinio sinom svojim. koji vjeruje" (Mk. 26. u pravom smislu riječi. da ga je zaboravio. On govori: Oče moj! U drugim zgodama On je zazivao Oca jedino Da nam molitva bude od koristi. da ja Tebe duhovnom pogledu! Vidjet ćemo.

32 .

nego što Ti (Lk. Predmet Isusove molitve. jedna. Tako i Isus. što nam se pokazala milost i milosrđe mi prianjamo uz djela. 33 . Isuse. grješnicima. budemo li prihvatili ovaj Isusov program. gdje se vidi da On naše osjećaje i izražaja prvo čuvstvo. već se svetost time. da ja radi Tvoga tolikog poniženja prionem pokrete. da On sam traži našu pomoć i makar nam pokaže. makar dobrote i nježnosti očinskog Srca. da 15). kako je on ne očinskom. da bude pristupačan Moramo pokazati i živu vjeru u moć Isusovu. samo očinsku. kvočka sakuplja piliće svoje pod krila svoja. takova dobro ta kadra što ja hoću. ali ne što Veliko Ti priznanje dugujemo. Isus govori o preobražaju naše duše U čovječjoj volji Isusovoj bila su dvovrsna čuvstva. kada si plačući rekao: B. nego što Ti''. od ljudskih pa do Božanskih stvari onda kada za čovjeka Isus pak na neki način postaje branitelj nižega dijela postaje volja Božja važnijom od njegove vlastite volje. kad uza sve to treba da pokažemo bezuvjetnu vjeru u Njegovu kaže: "Zar može mati da zaboravi na dijete svoje? Iako se božansku moć. Prvi je čovjek otpao od dioništva Božanske naravi iskreno očitujemo Gospodu kao Ocu. I mi ćemo postići nebo. uz Tvoje srce. On traži utjehe. od beskrajne nam izgledalo. kada vidi. "Uzmi ovaj kalež od mene!" O moj Isuse! U ovim Tvojim Majčinskom brigom Marijinom uđimo u Srce riječima ja nalazim sve uzdisaje moje siromašne naravi! Isusovo. siromašno srce u Tvoje srce onda. koja bježi od trpljenja. uzeo si moje ja hoću. da se služi našim običnim Božjoj. Koliko više budu ti osjećaji pomoglo. da pokaže. Spasitelja našega. 38). da to trpljenje način. da se sva ona najteža opiranja u pomislimo. koji se protive njegovoj volji. "Jer kao što majka. da nam narav naša drhće i strepi. da se mi naučimo govoriti program Isusa kao Spasitelja i Otkupitelja. jer znamo. da divne one riječi. da je On u Getsemaniju ponižen. već majčinskom ljubavlju prigrlio na svoje srce rasipnog sina. ako svoju volju očinskoj volji Božjoj. mnogo većma je moramo imati veselju u dom svoj. ne da vršim volju svoju. I kolikogod nam se naši osjećaji činili nagnućima. a druga. da pokaže. da mi nakon toga. Ovakve osjećaje treba da imamo pred Božansko Srce ganulo nad ljudskim bijedama. Srce je Isusovo dirnuto. Njegova neiskazana dobrota. kada se snizi. Zato potrebno je. 36). da si Ti okusio najtajnije osjećaje moga Ona je odlučna za posvećenje. Tobom velikodušno izgovorim svoj "Fiat" . "Sišao sam s uzvišenim govorom. Isus u svoj svojoj molitvi očituje Božjom već da mi i otkriješ odbojnost prema trpljenju. da nam je dopušteno preobraženje u samoga Boga. ne. nego našim običnim riječima. koji me volje. Svetost se ne sastoji u bezosjećajnosti. da se obratimo Isusu sinovskim 27. Isus nas ovdje poučava. toliko će nam sveta ura biti doista sveta i umorio pozivajući nas k sebi onom nježnošću kakovom posvećujuća. našim uzdasima. 5» 19). kojom nešto tražimo jest čin volje. U riječima:"Ne moja. koja su proizlazila uzdignemo«. kojima već Bog otkriva ne On izgledao još nemoćniji u euharistijskom Getsemaniju. Osjećam i vidim. utjehe zato. da djetinjski govori sa nepokornošću jednoga čovjeka mnogi postadoše svojim djetetom. koja su proizlazila od čovječje strane i koja su Svako poniženje Sina Božjega ide za tim. kako te najnježnije riječi nisu nam pokaže način. 14. već ga smjesta primio da uđe u očinskom u dobrotu i moć Božju. a ne sastoji se ni u podložiti volji Božjoj. koju je od Božje strane i koja su se bezuvjetno pokoravala volji pokaza. da se mi naravno zazirala od trpljenja. da je uistinu Uzeo najzgodniju priliku. Makar čovjeku grješniku. ISUS MOLI Uzmi ovaj kalež od mene. nego volju onoga. da proizvede u nama najveće preobraženje - čuvstvo. Naš je Spasitelj učinio ono. 45. koji je bježao od Boga. koja će se očitovati na protivan odbojnosti prema trpljenju kao ni u tome.da se na neki način preobrazimo u ljudsku narav na sebe sa svim njezinim naravnim samoga Boga. a da ga nije prekoravao ni tražio zadovoljštine niti ikakve Ako su već u Starom Zavjetu morali imati živu vjeru izjave vjernosti. siromašnog srca. a nas Isus poučava. što traži našu utjehu. koji dolaze iz Tvoja volja". jer smo vidjeli. je poslao. da nam tada u tom času Isus pruža Njemu probude baš zato. koji je htio. da mi pokažeš punu skladnost Tvoje volje sa voljom 1." (Iv. Čovjek se uistinu na diže iznašati Bogu teškoće naše naravi. više On je dopustio. Osjećam. Htio je. a uz Tvoju volju. da bi mogli shvatiti Njegovu uzvišenu molitvu. toliko ih više moramo ona ne znam kako teška bila. Dopusti mi. koja je uvijek bila u skladu sa voljom Božjom. što čini budemo uskladili sa voljom Božjom. može se s pravom reći. dolazi do izražaja drugo je. već upravo majčinsku nježnost srca. da ga samo neki pobožni izljev. da je sadržan sav dubine naše slabe naravi. za ovu Tvoju popustljivu ljubav! Govorio si u moje ime. da ga učinim svojim i da s sve to nama za pouku i utjehu. sastoji u tome. U riječima: "Uzmi od mene ovaj kalež" dolazi do ljudskim govorom. svoje naravi. makar većma opravdani i dopušteni. 3. da bi ono naučilo govoriti. da si to rekao ne samo zato. ganulo i Isusom u našoj svetoj uri. Moramo imati živu vjeru u dobrotu i pouzdanjem. 2. kako ćemo mi Njemu dokazati. što dolazi iz njegove najsavršenije neba. On je htio. 6. da nam nam se činilo. kad govori: "Uzmi od mene ovaj kalež!" Što Kad osjetimo u sebi. kojim mi izražavamo neku želju svome Bogu. da se Njegovo djelima ljubimo.neka tako bude!" Molitva. a da Ga zato nitko nije ni tražio. što se ponizio. Nemojmo misliti da On nije Bog svake to bude dogodilo. što se usprotivio volji Božjoj. Nikada se nije živi i žarki. moć samog srca Isusova. da tepa. što ih je pronašla Njegova ljubav. da sva prirodna nagnuća podložimo da ćemo postati dionici Božanstva. tako će i pokornošću jednoga mnogi postati Srcem i nježnošću majke snizio se do toga da govori pravednicima" (Rim. a u dodatku tim riječima: "Ali ne čuvstva prisvaja i uzima kao svoja. da nam je On usliša. ja te ne ću nikada zaboraviti" (Iz. .

budući da se ono protivi Dobru. Plemenite se dakle duše ne trebaju uznemirivati. da od tuda nastane neko dobro. volju Božju. već hvala i pohvala beskrajnoj dobroti posljedice. da se moliti Gospodina. Njegov je u sebi još more zala. kako smo već vidjeli. koja je potpuno u 3." Tako je i Isus radio. i 34 . Uzeo je . koja je začetnica svakog dobra. da se ta volja uspne do savršenog predanja u volju Isus je u htjenju svoje volje nama za ljubav htio biti Božju. koji sadrži u sebi moralo izvršiti. da po sebi nije nikakvo zlo. koje se 2) Isus prihvaća kalež. U koliko pak dopušta uzrok u toliko može Božjoj. da Srce Isusovo Isusovo vidjevši ovakav Kalež! Kalež Isusov sadržavao velikodušno i s najvećom ljubavi prima taj kalež.bila je otajstvena riječ zadovoljštine. da na taj način zadobijemo svjetlo i Isus i Sveci uvijek drhtali pred nepravdama i pred pomoć našoj duši. Isus nas poučava: ne radimo po volji skladu s voljom Očevom.a . koji proizvodi. sjediniti s onima. da Papa barem malo popusti. a to C. Tuđe suze i nevolje U svim slučajevima uvijek imajmo na pameti na neki način moramo učiniti svojima. zemljom uprljanu i podigao je sa zemlje do visine svoje svete volje. moći ćemo spasiti i sebe i sve one. i eto to je razlog. ako osjećamo ja hoću. što ja hoću. jedine stvarateljice molio. Moralno zlo. no Bog neće da stanovita osoba bude lišena nekog dobra. Po sebi On nije ni začetnik fizičkog zla. koji Boga mole. moralno je zlo u protivnosti s savršeno u skladu s voljom Boga. osobito onoj. za koju moramo mnogo da i ja padnem s tobom? Ne! Potrebno je naprotiv. koje joj je On sam htio dati i koje. njezinoj naravi. pa zar bi htio 28.neka bude. ukoliko je ono zadovoljština i kazna za ljubavlju Božjom. učiniti.za grijeh. a da ne moralno zlo . Zar je Srce Isusovo moglo. pa da se na taj način i buntovna narav potpuno voljom Božjom. ali ne što vapije k Ocu: "Uzmi ovaj kalež. da od njih odvrati najčovječnije i puno sućuti. što ga je pisao heretiku Eufemijanu. Ali beskrajna dobrota Božja najsvetiji mrzi. kada odbijaju od sebe takav kalež i kada dobar. koje svijet počinja. u koliko koliko je ono moguće zlo. Takovim je stvorio. Isto tako ne protivi se kreposti. već djelo zlobe i ludosti ljudske. volimo. Jasno je da Bog nije dušama Isus na utjehu i svojom molitvom. Zato je Otac dobru i beskonačnoj ljubavi bijedno uništavalo samo pružio Isusu kalež svih ljudskih zloća. nego što ti. što ne možemo dovesti u sklad s voljom bezuvjetno i s puno plemenitosti u punom podudaranju s Božjom. Njegov "Fiat" bila je otajstvena riječ u Eto razloga zašto Isus odbija strašni ovaj kalež. koja su upravo Fizičko zlo Bog može htjeti. kada osjete takovu Zlo kao takovo nije djelo Božje. ISUS MOLI "Uzmi ovaj kalež od mene." (Mk. koje na taj način upropaštavaju i same sebe od žrtve. to je nemoguće i to nije krepost. piše Papa. uspostavlja ravnotežu. Evo slučaja. koja je bila začetnik moralnog zla. No. jer mu ga pruža njegov Otac. Budemo li ga nasljedovali slijedimo ono. odricanje. Bol naime. more zala. jer zlo nam mora biti mrsko. okrutnost. Nikada ne ćemo moći izreći svoj ''Fiat" podigneš i uspneš sa mnom. On ne će uzroka. Njegovo je srce najnježnije. da čovjek zadovolji za taj grijeh. da takav kalež oduzme od njih. Božje. licemjerstvo. a to je grijeh. Što više takove osjećaje taj kalež izražava i sadrži neko zlo. Taj je kalež sadržavao i sve one strašne može ga pripustiti poštujući ljudsku slobodu. osjećajnosti. u 1) Isus moli da ga mine kalež. koja je slaba i neodlučna vis . dapače to je i dobro. I mi moramo tako raditi. daje i koje je potrebno. Zanimljivo je pismo PAPE sv. koji je beskrajno dobro voljom Božjom. Njegove odabrane članove. Sjetimo se.vis Božje volje. joj zlo. Nekoji bi htjeli da ne osjećaju gnušanje. ali ne radi njega samoga. koju fizičko zlo osjeti svu odvratnost pred ovako gorkim kaležom. koja će se strovaliti na Njega i na "Fiat". grijesima. možemo nazvati znakom plemenite i normalne kojemu Bog nije začetnik. a to znači da si pao. Fatalna popuštanja znak su zastranjivanja i za nama sličan. jer Bog je beskrajno odvratnost.neka bude . zlo je nedostatak nekog dobra. I zato Bog stvorivši svijet. popustim. ali samo zato. koje je poremetilo nije djelo Božje. kada se zlo može i treba primiti kao Kalež pak Isusov sadržavao je u sebi izdajstvo. apostaziju. zabranjeni užitak. da najbožanstvenije srce. 14. dobro. posljedica prekršaja volje Božje i koja su u protivnosti s već utoliko. Kakovu je strahotu moralo okusiti prečisto Srce zadovoljštinu. no u isto vrijeme ono je gorki kalež. vidje da sve što je Boga mole. a ta je: "Ne. kojima je čovječanstvo. koje su htjele spasiti. nikada nesmijemo pristati na to. što On kao čovjeku da ga on prihvati. da nas to zlo mine. jer. Bogorodicu za milost. da te tajne uzmognemo razumjeti i koje ih zadese. koja je po sebi jedno dobro. pa molimo Presvetu prezir i odvratnost s obzirom na nepravde i nezahvalnosti. kada osjećamo odvratnost prema fizičkom zlu.sve dakle ono. Slično i mi moramo dati drugoga. Uvijek u svakoj prigodi i pred svima obećajmo Gelazija. koje uskladi s Božjom voljom. i koji ne može direktno htjeti nijedno zlo. Bog nikada ne može pružiti podlost i bogoubojstvo . jer su prodrijeti u njih. Dobro je Bog. pa dosljedno ne će ni učinka ni nije ništa drugo. Isusove su riječi pune tajne. opirući se beskonačnom pružiti. Moramo božjoj. Što više. Drugi predmet Isusove molitve. ako nam ga šalje sam Bog. da ti svetosti. da ćemo se držati one izreke. da On dade za njih sebe. Osjećaj koje nije ništa drugo nego posljedica prekršaja volje odvratnosti prema zlu kao i molitva. iako naša volja zazire odlične duše. ako nam milost Božja ne pomogne! našu siromašnu volju. da je to milost. 36) odvratnost prema zlu. prijevaru. da je bilo veoma dobro. nego što ti hoćeš". htjeti i posljedicu. ako se ta volja protivi volji podstreka volji našega bližnjega. može ga zloće. moramo se znati uzvišeni primjer Isusov. no. koji ga je Isusu. od mene!" Iz ovoga slijedi. te je na taj način htio našu volju preobraziti u kao i one. "Pišeš mi. a to biva onda.

koje se udostojalo. koju ima metne usne svoje na kalež naših gorčina i da taj kalež na i najgorkiji kalež. kad mole. u kojemu je vidio. Njihov "Fiat" . da prihvaćaju kao najmoćnije sredstvo. koja hoće. da ova dobra volja ostane Njegova Srce? Mislio je i na to da Njegova smrt ne samo kod mene uvijek iskrena. kada je gledao kako će njegova muka moju dušu koja je u pogibelji. što se daje iz blagoslivljanje. Nadalje on im svećenik''. Isus odgovara: "Ne. jer dušu postavlja u čin svećeništva će niti zla kakvogod ono bilo. a je vidio. koje je On toliko koji će uništiti ovu dušu. koji bi bili inače propali. iako apostol priznaje. Isus moli. da će to biti upravo one. žrtvi. Kako nam Isus daje ovdje divnu pouku. da što u ovoj čudnovatoj zlobi ljudskoj. koju toliko ljubim. da nam pomogne. da će tolike duše propasti. Ako se Mojsije u svu svoju krv. da se kalež. Kako možeš dopustiti. kao što Isus mjeri suze i boli. među tolikim stvarima. ljubavi. koji mu je se. znao je. što će ih znadu gledati vesela oka. već je ona opojni kalež nebeskih radosti. i zato je posvećuje kao žrtvu svoje ljubavi. On je poštovao volju svoga Oca i moliti našu nebesku Majku. da krv moja i tolike moje suze Gospodinu. Isusovim. dok se Isus podvrgao odluci nebeskog Oca koji.da se oduzme od Njega kalež. da će se mnogi spasiti. zavapio da se uzme onaj kalež koji je za Njega bio odviše 35 . jer ga je sam Isus odmjerio divnom grijeh proizveo ili koje će još proizvesti u svijetu. koji. da se u vječnosti spasim. da Bog ne će grijeha na nijedan način i pošto makar duša i ne vidi uzvišenih nacrta ljubavi. On ne Opojan je. da im dade da sam ja samo za ovu jednu jedinu dušu pripravan proliti život i za koje je On dao i svoj život. tako samo po sebi neovisno od toga.'' uz pristanak vlastite volje. nego kako ti hoćeš. koje će se na poseban način spasiti snagom ove molitve Kristove? Možemo Po sudu nekih Svetaca na pr. koji to Uzvišena molitva Isusova tako je duboka. one. nisam krvnik. ali koja po divnom očevom planu nije dragim dušama najgorči kalež. kako ih npr. znade. pa da tako dadu ne sjajnu zadovoljštinu. A koje su to duše. napunjen grijesima Duši. 22. zahvaljujem Ti.1) Otisak božanskog dobra. U stvari. baš za mene. kao da gledam Isusa. budu badava prolivene? – O moj Isuse. tako i Isus pruža svojim 29. jer je svojim uzdahom i bolje razumijemo tajnu našeg posvećenja. I kao što je plod je onda moralo osjećati Presveto Srce radi propasti svoje Tvoje molitve moja dobra volja. neće grijeha. da i ona priljubi svoje usne k tome kaležu. da ona propada? svojoj prevelikoj ljubavi prema narodu usudio reći Kako možeš dopustiti. kojim će se sjediniti je neće njezin dragi poljubiti. koja se gorko tužila Isusu i nazivala ga svojim njihove braće. Čini mi način molio. ISUS U MOLITVI D. ustvrditi. da 3. ljubio. "Oprosti im. taj način pretvori u kalež beskrajne slatkoće.sudjeluje s svetih usana Isusovih raspaljuje dušu beskrajnom željom. a to predmet sablasni i ludosti koje će ih dovesti do još teže hoće uz cijenu Tvoje krvi. da propadnu čak ni oni zli. radi kojih je sišao s neba na zemlju. Stoga te najplemenitije duše svome djetetu. čija apostolska srca nisu drugo doli blijede slike toliku ljubav. Duša. Divni izvori ljepote i miline. kako Ga gleda kako plačući govori svome nebeskom Ocu: smo već vidjeli najteža bol za Njegovo presveto Srce. ako ga Isus pruža. da se moja volja sjedini s što ne će biti za mnoge na spasenje. Zato je On i bolno Getsemaniju. da nije bilo toga uzdaha i te molitve. a neće se spasiti oni. za koje je Isus znao. I radi toga On se silno žalostio. Ta On nije način bio na utjehu u Tvojem neizrecivom trpljenju u htio. već sve to prvi prinio k svojim usnama. je meni odviše gorak. ''Uzmi od mene ovaj kalež. vlastito njihovo tijelo. a sve. da bi dao svoju dušu kad bi to što si Ti molio za mene. da i patnja biti bez koristi uzaludna. 6) Nema majke. ali ga ujedno pretvara u bila samo jednostavna riječ zadovoljštine. "Kako je divno opojan moj kalež" Kao što je Otac pružio u beskrajnoj ljubavi najgorči kalež svome Jedinorođencu. da propadne u vječnosti. nego bližnjemu zadovoljavaju za te grijehe. izgriza rak. se je On molio. One u tom ne vide neko zlo. 79. koja očituje klanjanje. da iz ljubavi prema Bogu i prema krvnikom. da se oduzme od njega kako kaže sv. što očitovala i podložnost Veličanstvu Božjem i dosljedno me opaja. kako se raspada od bolesti pružiti svojim ljubimcima. Daj. koje razmišljaju o ovoj Isus je riječima "Uzmi ovaj kalež od mene" na poseban molitvi. "Kako je divan kalež. 1. kako suznim očima promatra zadavao toliko boli. Treći predmet Isusove-molitve. Oče. Dosljedno to postaje izvor veselja. Ti znaš. koja ljubi.Njegovoj. zahvalu i savršeno Opojan je. da Ti uzvratim za Tvoju braće. Mislim. da moramo sami neće. nego će čak biti i Tvojom voljom. Bog također pruža i Isusovog. što molitva za mene ne će biti uzaludna. da će se desiti u budućnosti. koje je Opojan je. tako mi i udijeli. 5) postala riječ. jer ga je Isus sam tuberkuloza. molitvom postigao to. Jer. da ga pažljivošću. gorak. Toma. Svete Katarine Sienske. najčišćim dušama gorki kalež. ili mene izbriši iz knjige života". jer je pružen iz ljubavi. to je bila. suzama. Oče. "Hranio si nas kruhom suza i obilno napajao ispiju s Isusom. dok ona ne priljubi svoje s Isusom u žrtvi i na taj način dolaze do vrhunaravnog i usne njegovom gorkom kaležu (Pjesma 1. koja bi tako brižno i s nego i da proslave Boga savršenim činima klanjanja i toliko opreza odmjerila gorki lijek. da sam Ti na ovaj kazne u paklu. Prema tome. pruža i pregorki kalež napunjen teškim bolima. Nadam se da Tvoja mogao učiniti bez grijeha da spasi duše vlastite braće. ili rastače Opojan je taj kalež nadasve zato. Sigurno je.neka bude . jer “Oduzmi. ovaj kalež. koje se s Njim sjedinjuju. na slavu Božju i na spas bližnjega. Blagoslivljamo Srce Isusovo. da će za mnoge mnoge ne bi dogodile bez snage Njegove molitve i zato njegova muka biti beskorisna. to je ljubav. ali ne No." (Ps." (Ps. iako hoće da se svaki čovjek spasi. ipak hoće da se spasi kako ja hoću. što će ga pružiti blagoslivljanja Gospodina.

36 .

da na njih izlije još više one krvi. Drag će mu biti povratak osjećaš prema Njemu. Te bi duše morale Isus prolijeva svoju krv za sve i za svakog. da je velikodušno ispiju. Toma. koji za njih plaće. da se kalež. ali na nedokučivi način uzvraća za njezino prečisto mlijeko. da ga blagoslovljena Majka podijeli novo svijetlo. pogledaj. kada duša.36) samoga sebe. kako ona razdire i naša srca! Za ljubav. koje se s Njime žaloste promatrajući beskorisnost je Ono vidjelo. koji je promatrao. možemo se nadati. da tako mole. kako ova bol razdire Srce Tvoga božanskog Sina. dok je bio dijete. kada je vidjela. 37 . da bi i ostale duše. kada vidi. koje su mu najdraže. pečat siromašnog nevjernika. Doista mi vidimo. već prihvatila kalež Isusov i prinijela ga k svojim čistim da se prenese na drugoga. mislio je na sve one. učini da Njegova krv ne bude nevjernih prijatelja. da Isusova beskorisnost svoje muke za mnoge. 2. Isus je većma mislio na svoje miljenike nego li na 14. koliko će radi toga trpjeti Njegova ljubljena muke Majka. što su promatrali uzaludnost propovijedati i braniti u svijetu prava Njegove ljubavi. Moj Bože. odabrane duše Kao što je Isusova molitva bila uslišana na korist onih Sigurno je da je za Srce Isusovo bila najteža bol. Razumjela je. koje je On ako se s Njime ujedinimo u molitvi i plaču. Toma. jer On je uvijek uzalud prolivena. vidjevši. da Njegova krv bude Njime. koji je proizveo "Ah. da Njegova posebno odabrao. Umnoži broj duša. a kad Tako se sv. makni ga. a time ćemo i utješiti Srce Isusovo u za Srce Isusovo. Neka nam kalež. a muke Isusove za tolike nesretnike. raspalio u svojoj apostolskoj duši pečatom stići u pakao. postigla je. da mole. I mi možemo misliti. kako veli sv. ovaj je kalež odviše gorak “ za mene. u kojem vidi 3. neka barem plaću nad 30. da će Njegova muka biti uzaludna također Njegove muke. koje je On sa sobom krv ne bude uzaludna za tolike druge duše. da bi taj Po tumačenju Sv. gdje će on biti predmet ruganja sa najživljom vatrom i nastojao da spriječi. da Njegova krv strane demona i predmet očaja za same ove nesretnike. a u Majku biti najveća slava. Zato Isus moli za Nju najobilniju milost. ali ujedno i O uzvišene li molitve Srca Isusova! Tako si uzvišena. bez straha pred bolima i kojim ga je hranila. ISUS MOLI "Oduzmi ovaj kalež od mene ali ne bez straha pred smrću. molitva Isusova. najžešća patnja. da umanji i sâm uzrok. Prema Sv. odmakni ga od usana mojih!" Nastojmo. Budemo li se i Oduzmi od svetih usana Tvoga jedinorođenog Sina mi našim suzama i našom molitvom združili s Isusom. Tomi Isus je dakle usnama. a s druge strane uza sve to oni su koji im je za uvijek utisnut. od pune vrijednosti za tolika od ovih nesretnih stvorenja. muka ne bude uzaludna za njegove udalji i odnese od njega. toliko nježno. da joj Isus molio za svoje miljenike. što ga spominje Sv. da bi mogli biti pušteni k da ne budu uzaludni uzdisaji Tvoga Sina. nego kako ti. nastojati. da oni ispiju Njegov da te nikada nećemo moći potpuno shvatiti. dok On moli. tako se i mi spasonosno možemo nadati za neke duše. Isus je vidio. bila je Njegova predobra Majka. No s druge strane mogli velikodušno ispiti kalež njegove Njegovo Sinovsko Srce. ovim mislima i ako se one ne boje za svoj spas. da se trude i kad tamo te će duše izdati Njegovu ljubav. one će s tim srljali prema paklu. Isus moli. kako tome one će druge lišavati tih plodova. tako je i predvidio učinak molitve onih. kalež mogla herojski ispiti. pregorki kalež beskorisnosti Njegove žrtve! I Pogledaj. u Njegov naručaj. A cilj. da će i za ove duše krv Njegovoj patnji. koja im vraća svadbeno ruho. Radi toga nikada ne prestanimo moliti vječnog Oca: koja su već bila na rubu vječne propasti. I zato. ovaj plemeniti i sveti Oče. što je Ona prva nakanu moliti da se Njegov kalež odstrani od Njega. koji će toliko morati trpjeti radi Njega. znaju plakati same nad sobom. da ćemo postići. da su najveći apostoli Njegova biti uzalud prolivena! Te duše morale bi bili potaknuti baš time. Isus. On je vidio. ne bude uzalud prolivena za njih. tu patnju. pojedinog na sebi nositi sveti pečat Njegove božanske krvi. da bude dionik u bola! Njegovoj muci. Molitva Isusova i u ovakvom smislu jest najljepša i dostojna Njegovog preljubeznog kako ja hoću. kolike li patnje dati tu milost. molitvi. koje će potaknute spreman. da će nam On povezao najsvetijim vezama. da molim Te. da će sudjelovanje na Četvrti predmet Isusove molitve. mnogo je patilo. za koju je Isus molio. Njegovoj muci za njih biti najveća slava. možemo se nadati. Kako je bila sretna. Hilarija. da ćemo utješiti žalosnog Isusa. kako se žalosno Stoga razmatranje o ovoj patnji Srca Isusova i ucviljeno obraća svome Ocu i iz dna svoje duše vapije: najpodesnije je. kada govori "Oduzmi ovaj kalež od mene". da ih primi. da će to sudjelovanje u Njegovoj muci za Njegovu 1. I mi se moramo sjediniti s Isusom u Isusom. kao Majci svih ljudi. Te bi duše da se žrtvuju kako bi muka Isusova bila plodonosna." (Mk. kao da gledam Isusa. Franjo Ksaverski. Srca. da je to bio najživlji izraz zahvalnosti Isusove prema Njoj. razumijemo i da okusimo barem jedan mali dio ljubavi i Ona osoba. duše. Ah! Čini mi se. slava kao Suotkupiteljice prvom redu njegova presveta Majka ljudskoga roda. Ako već ne vječnoj gozbi. a kad tamo. u isto vrijeme moli sa njih i za jakost. koji se Isusova radi propadanja i najodurnija profanacija! Plač iz ljubavi prema Njemu i prema dušama sjedinjuju s Isusov. da ga popiju bez nepovjerenja. Moram iznad svega moliti. morale plodove otkupljenja primjenjivati na druge. nije imao Kako je sretna bila majka Marija. da oni popiju Njegov kalež. koju To će Njemu biti jako drago. duše svećenika. da i kao što je Isus u Getsemaniju predvidio učinak svoje mi osjetimo u svojoj duši svu gorčinu i svu bol Srca molitve.

ta toliko presvetog Srca nisu drugo nego jeka tog Njegovog puta su bila u pitanju nejaka djeca. na taj način postali najsjajnija obrana kršćanstva. žalosti i bespomoćni. izlije na nas obilje milosti. da oni ne će imati dijela u Njegovim patnjama i da blaženstvo. a tolike će duše kalež postigao je. da mu se zahvalimo? krvnog mučeništva. a još patimo. patnja "Kalež ću spasenja primiti i prizvat ću ime Gospodnje. bude prenesen od Njega na Njegove "Što ću uzvratiti Gospodinu za sve što mi je udijelio?" najbolje prijatelje.) učvrstit će nas u bolju. da i mučenici srca budu kojega nam On pruža. 13. Smiješiti će se križevima slavi. Ne obaziri ispunilo. Ničega se ne bojmo! Kad Njegov kalež. da će se uskliknuti: "Ti. mada je znao. kao što su se i mučenici smiješili križevima i potpuno Isusova." manje mislimo na duhovne i tjelesne potrebe bližnjega. To je ono. koji trpi i nisu imali prema Njemu nikakve sućuti. dok i mi sami pritisne neka nevolja. da su na predivan način pobijedili strah pred smrću. nego li primati. da nas Gospodin primi i života. 1. one će osjetiti. No pošto je taj kalež Njegov. kako su mučenici hrabro dragocjeni plod svete ure. ali znajmo. Vruće molimo Srce Isusovo. mi tada ne mislimo na druge. Oduzmi ovaj kalež od mene! Objave Njegovog promotrimo li slabost i krhkost njihove naravi . već upravo s nekom svetom pohlepom. One će Ti dati najveću slavu time. kako opaža sv. nije mislio na sebe. Makar oni onda. nebi imao na sebi tragova dionici u njegovoj muci.iz svega ovoga moramo zaključiti. plašljive djevojčice. već je početak te božanske blaženosti. što je osjećaju radi propasti herojski način u Njegovoj muci. da je punim suza gleda svoga Oca i govori: "Udostoj se Oče." (Dj. Isus beskrajno žalostan namjerava što je iskazujemo bližnjemu ne naiđe na njegovo probuditi apostole. To će biti Promotrimo li s jedne strane. njih. koje nisu. Tim više. tražile ne samo sa dionici kod njegove muke. molio se i Među to cvijeće spadaju i tolike svećeničke duše. Toma napominje. a ljubav će učiniti. 20. kako očima zastrašivanjima . Sve se pružiti ovaj moj kalež mojim dragim dušama«. Oni su je kršćanstva. koja su u nevolji. da nas naš bližnji neće Molimo našu preslatku Majku za pomoć. klija božanskim životom u svijetu. iako je bio obuzet velikom davati. pa zato ako naša ljubav. U to cvijeće spadaju i sve 2) Isus moli. a pružajući im svoj se preko njih spasiti toliki grješnici. To. da im iskaže svoju ljubav. da se u njihovim srcima Čestitajmo s Isusom i s Njegovim mučenicima na toj obnavljaju mladenačke snage. kada On diže iz sna svoje mislili na potrebe našega bližnjega tada kada smo sami u apostole i molimo je za prosvjetljenje i utjehu našoj duši. budemo li upoznamo Isusa u času. jer mučenici zaostaje za krvnim mučeništvom. 115. Kao što je kalež Isusov sadržavao svu gorčinu posve Njegov.) A to će biti i razlog. Velika je to pouka za nas! Kad nas svijetlu vjere. On uza sve to hoćemo li da druge uzdignemo na viši stupanj vjere i hoće. jeka Njegove goruće molitve. zahvalnošću. bit će najzgodnije sredstvo putem kojega ćemo 38 . ispunilo sve ono. Sv. da i za nas uputi Ocu ovakvu molitvu." Njegovoga Srca. da trpi i umre u svakom pojedinom od uskrsnuti na život potpuno božanstven. prenesen i kalež onoga drugog mučeništva . koja je dana Gospodu. I kao što je On molio Oca.35. Riječ Isusova ''Blaženije je Čini nam se. da svoje braće. Njegovih presvetih usana mi bismo imali pravo da se zastrašeno povučemo. da što bolje razumjeti i da nam neće pomoći. da u braći. sav posvećen dodirom Njegovih svetih Njegove krvne muke. živi sam Isus. što i Isus želi. slabe i mlake. Pred ovim divnim prizorom se na to. već na apostole premda je ovoj svetoj nadi i pri tome osjetit ćemo neko božansko znao. koje su u svojoj plemenitosti. riječ Isusova tajna milosti i svoju dušu. da bi i oni magli biti sudionici na uzvišene u svojoj tjeskobi. hvali vojska." Plačući sa mnom. 14) Bit će to kalež spasenja. Kralju slave. Naprotiv. da njegovi mučenici budu one duše." Margareta. jer On je svojom mukom sjedinio na mukama tijela. da i mi sami sve promatramo u to biti uzaludno. Kriste. jer mi učini velike stvari Onaj. Isusova molitva doista čudesno djelovala. a briga za potrebe bližnjega. dat će im toliko jakosti. kada podnašali i najteže muke za Krista. Isus pomolivši se za svoju Majku. što milijune ovih heroja moramo u najvećem ushićenju sudjeluju u mojoj muci. iza Nje. da kalež (Ps. Što više znao je. da bi mogle prinijeti svoje čiste usne Njegovom kaležu.Zato je i ovom zgodom oduševljeno uskliknula: "Veliča to. što će divan način mučenike u svojoj žrtvi. da Isus. Getsemaniju. doći ćemo do najveće utjehe za Svaki je korak i svaka. Mi moramo znati. tako je isto molio. možemo se potpuno pouzdati u Njega i reći: neizrecivu gorčinu unutrašnjih patnja tj. hoćemo li da uspješno utješimo onoga. ISUS BUDI APOSTOLE "I nađe ih gdje spavaju. uzdaha. kalež vječne radosti. kojoj je On na čudnovat način pružio kalež svoga unutarnjeg mučeništva. O ovome moramo često razmišljati i moliti. za svoje učenike. što su one tako bijedne. da je ova slava srca. Ambrozije. drhtale pred Promatrajmo božanskog Spasitelja. dobit ćemo to priznanje i zahvalnost sa strane Isusove. da će sve ufanja potrebno je. da na njih bude (Ps. ako smo sigurni. a s druge strane je rekao.mučeništva srca. jer pružiti pomoć i utjehu onome. Isus je baš ovom molitvom isprosio od svoga Oca 31. Tebe divna mučenika popeti do heroizma kao što su se popeli i moji mučenici. što je On molio. štogod je molio. kojemu je od njih ne će primiti nikakve utjehe. prianjanje i zahvalnost. tako je također sadržavao i usana.115. A će mu svojim nehajem zadati još veću bol. ono je toliko moćno. da je niknulo najmirisavije cvijeće u Njegovom duša moja Gospodina. da to potrebno. 3) Isus moli. Među to cvijeće spada sveta Marija koji je silan. Krv mučenika sjeme podnašali su najstrašnije muke s najvećim mirom. Ovo unutarnje mučeništvo srca nimalo na se točno.

kada shvaćaju. Po primjeru Isusovu. dušu i tijelo. što nisu s se radi o duši. na nas lično. 2. O. 26. ali biti s Isusom makar i najkraći čas. kaže Sv. da Isus misli na njih. "I reče Petru. kada kaže: "Nađe ih. njime bdjeli. kome činimo tugujemo. svakom. da nam pritekne u pomoć. Getsemanija i uopće ne misli na Njega. kojima se je pokazao u sjaju svoje slave Isus je bio ražalošćen. Koliko nam je zar niste mogli jedne ure probdjeti sa mnom. da su na to pomišljali. Petar je znao bdjeti po moći. koji nam je toliko potrebit za život tijela. kada nešto Gospodinu Bogu radi toga odvažnosti i ne odustani od vježba u duhovnom obećajemo.'' (Mt.) Često puta se događa. ako je ne spavaju od žalosti. potpomogne višnja sila. naučimo To naglašava i Evanđelista. da bi mogli spreman. nudio. Petrova obećavanja zacijelo su potekla iz pogledu. pomoći. pouzdavao u sebe! Iz ovoga. Duša se sve većma udaljuje od božanske da je sve to Njegov dar. a oni nam ne uzvraćaju. Kada osjetiš. Kakovu je bol radi toga moralo osjetiti Srce dobro. I nama time daje pouku. zar bi bili Gospodina i ništa ne poduzimajmo bez Njegove pomoći. da poniznoj i pouzdanoj molitvi. u našim najtežim časovima. da žalost proizvede ovako pogibeljan učinak. no. da će sve učiniti. koji se odmoriti svoju glavu na Njegovom presvetom Srcu. tada se bojimo i najmanje žrtve. koji će probdjeti čitavu noć na maskiranom se radilo o dobrobiti za njegovu dušu. da se nikada ne pouzdajemo odviše spopada lijenost i mlakost. da uživamo u Njegovoj slavi i u Njegovom 40). 5. a to samo zato. koji je razumjeli bol Njegova Srca. Opažamo. da se tijelo odmori. da nas svlada mlakost i lijenost. veselju. da i do nas noćnih zabava nije. A svrha tih Presveta Djevica neka nam udijeli milost. dok masa . Za raskalašeno vjernih duša. kad se dobročinitelj ih po nekoliko puta budi. to nam je do čitave noći loveći ribe. Bernardo. Promislimo kako je Isusu bilo pri duši. a koji nas ne da ne zapadne u materijalni san i to baš u času. a kad tamo on nije bio Naša slaboća i bijeda neka nam posluži. da obavljamo . da ili kostimiranom plesu i tu udisati klice vremenite i bdije niti jedne ure s Isusom. 40) one se većim dijelom i odvijaju samo po noći. da joj je molitva osjećaje sućuti prema Njemu kao i želju. Isus se tuži na apostole. kako nas gleda svojim blagim okom. da nije dostatna čovjekova volja. Isus je žalostan. čak ni onda. Učenici spavaju. Ljudska nezahvalnost! No vrijednost ljubavi osobito u svetoj uri. njemu. koje bi se okupile u svetom bdijenju oko Njega. 32. pa i najmanjom žrtvicom. Mi ćemo mu i opet zadati bol onda. no on uza sve to prema čas prije počivao na grudima svoga Učitelja. tisuću isprika. da shvatimo.svjetina ostaje van Isus ljubomorno prekorava samo Petra. kako je učitelju ljubavi i zamolimo ga za milost. Augustin). vječne smrti. da molitvu propustimo. i da u njoj ljubavi i prostodušnim srcem. iako nijedne nije ulovio. koju smo učinili za Njega. koje istovremeno uništavaju i probudi iz naše pospanosti. Koliko smo puta i mi mogli poput Ivana mistično da je pripravan trpjeti i umrijeti za Njega. Koliki Petar je svladavao lijenost. koje ljubimo. Neiskazane njima osjeća sućut. dok god radimo iz čiste nas je pozvao. one stigne odjek tužnog glasa Isusova. Neka nam udijeli milost. Učitelj njihov i Isusovo. kad nikada ne će biti uzaludna. naravi. kako računa sa nasljedovati Njegove divne primjere. Uvijek se uzdajmo u se žalosti radi njih. da Kad primimo i najveće milosti. Naći ćemo tisuću isprika. Sa sobom je uzeo upravo one revnije. Zahvalimo Srcu Isusovu. Uslijed Molimo Srce Isusovo. 3. za Njega. kada je broj ljudi. reče jednoga dana Učitelju: "Gospode! Svu noć smo se Sveta je ura na poseban način vrijeme zadovoljštine trudili i ništa nismo uhvatili. kada 1. kako ćemo zadovoljiti niskim prohtjevima naše ljubavlju. da ga slijedimo beskorisna i pričinja joj se.5) Za probitke tijela za ove teške uvrede. RIJEČI. dužni smo činiti dobro. nije bio kadar. kojima činimo dobro. to ćemo obraća na Petra: "I reče Petru". osjetimo poseban čar. da se kadar da samo jednu uru s Njime bdi. Takovi su bili apostoli. Među njima bio je i onaj učenik. da u našim srcima raspali žalosti duša gubi hrabrost. Da su apostoli pomislili. 22. Veliki ja znak Isusove ljubavi. koje se nanose Srcu Isusovu. kaže Krizostom. da apostoli spavaju. koje je žarko ljubilo svoga Učitelja ali on se odviše Razlog radi kojega su apostoli spavali bila je žalost. Ovu pouku daje i učvrstimo u dubokoj poniznosti. Radi jedne neuredne strasti žrtvujemo san i odmor. baš obratno. ako na sve ovo budemo mislili. da joj Gospodin ne će na križnom putu. To je rekao njemu. a mi ne ćemo da s Njim makar ne ćemo dobiti plaće od onoga. zaspali? Ne! To bi bilo nemoguće! Budemo li i mi mislili (Sv. Zato i nesnosnosti teško.Svetu uru. no. kada je vidio. jer se on jedini od njih hvalisao. pomišlja. Kako je čovjek slab! Bog nam može poslati ovakvu kušnju. 45. da tako slasti onoga mističnog sna barem njega bi morale potaći. kad bi Isus mogao imati izabranu kitu Koliko se puta ponovio ovaj slučaj. gdje veliku istinu. postupamo prema onima. a oni i opet budemo predali mrskoj mladosti u duhovnim stvarima.'' (Lk. Kako Isus postupa s apostolima. što ga apostoli nisu poslušali ni na brdu Tabor. ne gubi u vlastite snage. spavaju. njegov Učitelj stenje od bola. da te nama Isus učeći nas.'' (Lk. pa da nas Njegov glas su uzrok teških bolesti. a naše odluke da donosimo u pomoći. da se Isus prekoravajući apostole posebno Bdjeti uz jedno bijedno stvorenje sate i sate. već moli za milost. što više sa mnom?" (Mt. u bdijenju mira i ljubavi. ŠTO IH ISUS REČE SVOJIM APOSTOLIMA "Zar niste mogli jedne ure probdjeti veselje i uživanje nijedna žrtva nije preteška. Bili su to oni isti. ne će biti moguće. puta dopustio. mi još uvijek se naučimo sve raditi većom i čišćom nakanom i s mislimo. da budeš brz i spreman! srca.doći do najljepše utjeha. pa da tu kod Njegova 39 . Za razonodu i za svjetovne igre gube se čitave noći. 26. da baš sada Isus misli na nas. mlakost i besanicu. da opravdavano pospanost u molitvi.

duše duguju ovim svetim noćnim časovima provedenim u mogla navesti na to. ove su molitve mile Gospodinu. kažem svima: Bdijte!" sav život neprestana napast! Tako govori Sv. "Jer ih je svladao san. nosimo." "Tko ne moli. treba bojati dubokog pada. da se k Njemu utječemo! Bolno iskustvo spasenje. duh više uzdiže. Samo bdijenje mora biti jedna Petar Krizostom kaže: "U napast pada onaj. kako je mila Gospodinu ponizna Naprotiv. Moj Isuse! Zadnje sjećanje na dragu osobu. Sve izvanjske napasti nebi ništa žive baklje. jer ponizan i siromašan čovjek ne zna. što ih dajem svojoj govoru. jer takav je već sam po ako se ona gasi. a sudjelovanje milosti u Anđeoskih težnja i prljavih nagnuća. kod Njegove prijatelje kao kratki sadržaj Njegovog divnog kojega ćemo uvijek dobiti pomoć i potrebnu zaštitu. ISUS PONOVO MOLI ISTU MOLITVU "I opet otišavši pomoli se rekavši iste molitva i u opetovanju se naime očituje riječi". On hoće. velebnih ushita molitvi.) Moj Bože! Ti me toliko molitva mjerilo našega duhovnog života i naše apostolske potičeš na molitvu! Zar je moguće. naš je život pun napasti. koji nas opominje: "Bdijte!'' Podaj onaj mali broj duša. Drugi su spavali. Kako da osjećaja ljubavi i bola! 33.Gospode.. no tijelo je slabo. 41. pospanost? Udijeli mi duh molitve! Daj da postanem To je kratki sadržaj čitave nauke Isusove. Molimo našu predragu Majku za novo rasvjetljenje. ako ne gori." (Sv. koja ne može davati molitve. u dušama Tebi posvećenim onu 26. tko se ne laća molitva slično kao i svjetiljka. Na isti je način i sebi najgori đavao. (MK.) Ova oprečnost između duha i tijela uzrok je svim živu vatru ljubavi i zadovoljštine. Bernardo. Kolike da bi nas naše oholosti ili naša lakomislenost ubrzo. kojega im je davao. da zapadnem u mlakost i životom Božjim. Dapače. koje bdiju s Njime i za Njega. 37) No ovdje On opominje posljednji put! Što Pa. da ne padnemo u napast. u svojim apostolima. uspomena. u kojemu je toliko puta naglasio potrebu braći za njihovo dobro. da nisu površni) da bi mogli bolje razumjeti ovu ponovnu i dragocjenu ismjehuju ponavljanje istih molitava kao da bi to bilo Isusovu molitvu. duboko zasijeca u naše duše. da mogu živjeti i korist ulagati sa život jedinu Tvoju riječ: "Bdijte i molite!" Na taj ću način moći vječni. da bdijenju razlog je. Za svjetiljku izgaranje znači život.. U nauka. nije svijetla. . koju je On izrekao apostolima u svojem zadnjom Sva moja savjetovanja i nagovaranja. no tijelo je slabo. nešto nisko i nedostojno za plemeniti ljudski duh. one. (Mk. 13. a prestati moliti znači prestati živjeti ljubavi. da nakon tolikih revnosti. živosti i poleta svoga duha. što se molimo. pa da tako i naša srca postanu prave." (Mt. znači pasti. nego da se neprestano obraćamo Onomu. neka se sve to spoji u jednu jedinstva s Njime. koji dolaze iz samoga Tvoga srca. da zaboravimo na ovu Tvoju tišini uz svoga Boga svoje vječno spasenje. s postati pravim apostolom Tvoga Srca i tumačem Tvojih kojom se dijelimo. da ga đavao napastuje. on goruće svjetiljke. posebno apostolom molitve na svoju korist i na korist tolikih duša. a njegovi apostoli zar će spavati? A upravo je tako bilo. Bdijenje i molitva rezultat su sudjelovanja potvrđuje nam ovu činjenicu. kad mi sami po sebi i po svojoj prirodi ne bi bili Getsemanija. a moglo bi se reći. Među 3) Isus govori o slabosti i krhkosti naše apostolima samo je jedan bio budan. pa mislio on da je svetac. Bdijenje treba da je popraćeno molitvom. te ponizujućih. Nije onda čudo. Tereza. to se većma. težnja prema dakle uvijek moleći. Bdijenje i molitva najmoćnija su sredstva za vječno koji zove. "A što vama kažem. koje će gorjeti u blizini euharistijskog značile. o mi bismo tada mogli Pospanost i rastresenost kod mnogih u ovom svetom zaspati i naše bi se svjetiljke mogle ugasiti. koje su se duhovno preporodile čudesnom ne razbuktiš odmah plamen naše svjetiljke u našem srcu snagom ovakvoga bdijenja. žarke i bdjeti sa Mnom ni jednu uru? Juda ne spava. puna duhovnom životu. A koliko ih Božansku pouku? I. ne probudiš i opet ima. da izda svoga Učitelja. pouči. a potrebno... Daj. Kakvih sve oprečnosti. Sv. ako nas Ti.Srca zadobiju nove klice života za sebe i za svoju se onda duboko ne usiječe u našu dušu i zadnja Tvoja zalutalu braću. 26. Tinjati u molitvi znači lagano. I zato ne bez molitve kao što je nemoguća i sama suradnja sa laćati se molitve u ovakvim slučajevima. ima u našem siromašnom srcu! dolazi do izražaja u bdijenju. da bdijemo i da se plemenitosti. Preobrazi te duše u našim napastima. kojega si donio na. da i te duše Isus nikada ne prekori: Zar niste mogli zemlju.) poniznost. čovječje volje sa Božjom milošću. ako je život neprestana napast." (Mt.. našim ušima neprestano mora zvučati slatki glas Isusov. siromašne naravi. A 40 . "Bdijte prema nebu i mračnih. Euharistijska su bdijenja veoma plodonosna. makar i težili za dobrom. da je da bdiju. slabi i uvijek skloni na zlo. svetogrdno bdije. Duh je spreman. Neka se nitko ne pouzdaje u svoje snage radi svoje 2. " (Luka) jer bdijenje je nemoguće zemlji. koga uvijek u sebi Isus je često puta preporučio i apostolima i drugima. Površni i oholi ljudi (ne bi bili oholi. ne preostaje nam više. sreće. čudesnom vatrom Tvoga Srca. zar je moguće. krunici itd. 1) Isus opetuje istu molitvu. Radi ovog unutarnjeg neprijatelja. da ova Njegova zadnja opomena bude za drugo. da nas litanijama. da se takovi ljudi rugaju molitvama Crkve. da Isus posebnom ljubavlju gleda na poslušamo Tvoj glas. milošću bez milosti. to je za nju smrt. 39. i taj je bio izdajnik. ako ne opetovati iste riječi. Kamo srcu našemu onaj čudesni oganj. koju nam ostavljaš sa suzom na oku! Zar ne. 43) Moj Bože! Da se barem to više ne ponovi! Srce Isusovo zapali Isus kaže! "Duh je spreman. Isus nam savjetuje. Sudjelovanje volje čudnovatih oprečnosti. umirati u Tvojih poziva.

sagnuti nad nju i dovesti je u nježniji odnos sa sobom. primit ćete. neka posluže. što dolazi iz moga srca. Kako sam veseo. u vremenu i vječnosti! pomislim. uvijek draga i uvijek lijepa. kako bi ona htjela. Koliko se većma pokaže duša u molitvi A tako je i u patnjama. 7. što najdublje boli. ja ću ih sa mnoge svoje riječi. No pred Bogom. Veliki ljudi. kad bi se i puta nekim dušama oduzima mogućnost redovne molitve neprestano ponavljalo. apostazije naroda. da Bog često "Ljubav ima samo jedno geslo. ona je obični vapaj i jecanje duše. milosrđe! Isuse. bude. I baš radi toga nam Isus opisuje molitvu siromašnog carinika. saobraćati nam ga pruža božanski Patnik. riječi. Isus u Getsemaniju žrtva je i najveće ljubavi i Prihvatimo stoga ovaj jednostavni način molitve. Oduzmi! Oduzmi prezir. poniznim jecajem ljubavi i boli. kako će naše molitve uvijek biti uslišane. hoće da ih uzdigne do višeg i božanstvenog načina uvijek je stara i uvijek nova. ni za utjehu. da nije tako teško biti uza Te! Kako sam 34. Ona je smetena. kada lagana. saobraćamo s ljudima. kako si ih Ti ponavljao u svojoj muci u 6. On se formalno zakleo. da meditira i Getsemaniju. moljenja. gdje bi ih mogao naći? Kad bih govorio jezikom da je i sama riječ ''bijeda" upravo ona riječ. daj da upoznam tajnu utjehe. koji poznaje naše 3. ovako. Augustin kaže:«Svi smo mi prosjaci pred i plakati. Tako će moja molitva. ljudskog srca. koji se dižu iz bijednog i poniznog srca. ono hoće neosjetljivost mojega srca… I ako je moje srce u tolikoj naše uzdahe. prije nego li ga zamolite. traži se. vapaji toga On se i služi molitvom siromašnog i poniznog su uvijek mogući. nikad ne bi bilo dosta'' kaže i čini. Opetovao je uvijek iste riječi i iste uzdahe! Koliko li budi mi Isus i Spasitelj! Gospodine smiluj se! Slijedimo ljubavi! Kako je drag. jer zna zahvalnošću primiti i opetovati: Uzmi …Fiat …neka Otac vaš. nedostatak Tko osuđuje ovakav način molitve pokazuje. Ljudska umijeća mogu nam poslužiti. Da Tvoje veličanstvo traži od mene birane Bogom. da obratim i osvojim one duše. "Kad se molite ne govorite jer si se Ti sam udostojao. koja najviše svih ljudi i svih anđela. Ta. Cijenimo ovakvu molitvu! Služimo se njome s tuzi i kada je sigurno mogao da se moli i na drugi način. I ako nam On u Svetoj uri sa svojim Ocem. ANĐEO TJEŠI ISUSA "I javi mu se anđeo s neba i hrabrio nas pouči kako će naše molitve uvijek ga." Svjesni svoje bijede. jer misle. makar jednostavna i Gospodinom. da prođu kroz oganj najvećih patnja. Da. da bude siromašan i bijedan nama da se moli. da kažem. koju jo Bog samo riječi svoje bijede: "Gospodine. koji se toliko brine za ove divne primjere! svoje učenike. da će biti uslišani za metneš svoje iste riječi na moje usne. ta duša u takovom stanju nije kadra. samo zato. boli i ne koje ne vjeruju u Njegovu. Gospode. i Bože moj.mi i nijesmo drugo do li puki prosjaci pred svojim veseo. da mnogo kao neznabošci. postati božanskom. bolje nego li i mi sami. kada je bio u najdubljoj grješnika. naš učitelj. sveta Majko. Uvijek jedna te ista riječ iz ustiju majke.) Za dobru molitvu nije potrebna rječitost pred Getsemaniju. Tako je radio i Isus u iskuša. mi upravo radi toga treba da opetujemo i dostojan Tebe! Međutim." 41 . da mi saopćiš svoje uzdahe. kada bude i moj. koja nam potrebe.) biti uslišane O. opetujmo s Njime uvijek istim riječima: MOLIO SE ISTO GOVOREČI . duša. iste riječi: uzmi kalež ovaj… Neka bude volja tvoja. pa i oni najsvetiji On se snizio do naše slabosti i molio se na onaj način. da ne razumijevanja kod tolikih duša… Oduzmi hladnoću i poznaje Božjeg srca. jer su ljudi neznalice. osobito u nekim stanovitim koji je uvijek moguć onoj duši. na času smrti! Isuse moj. da je pročisti i grješniku''. Gospode. kada vidim. prigodama npr. molili su se na ovaj način. da mu se je uvijek moguća. koje. kada je rekao: "Doista vam 1) Isus je dopustio.. oduzmi s usana Tvoga to je najdivnija kruna od najdragocjenijih bisera spojenih preljubljenog Sina kalež tolikih gorčina. koje ne treba naših riječi. Tako nas je i Isus učio. toliko ljubio. da nas anđeo pruža Isusu. a osobito u času obraćamo poniznom molbom i priprostim vapajima. No. Sve moje patnje neka budu Njemu osuđuje ovakav način molitve pokazuje. Sv. koji se toliko ponizio. što vam treba. pa da se i ja naučim ljubiti i tješiti uvjeri. žalosti. Htio je. da ne pozna. ne bi bio dira Srce Božje. a za ljubav. po takvoj molitvi doći ćemo do najvećih milosti. Ne povedite se dakle za njima. da si Ti zadovoljan ponavljamo iste riječi i iste uzdahe. svetogrdnih zlatnim vezom beskrajne ljubavi . da je ovaj način Kadgod budemo s Isusom molili ovako jednostavno i moljenja svojstven ljubavi i boli. toliko će se većma Gospodin se biranim frazama. da je postao slabim i bolesnim!' 2) Isus nas poučava. Prava i duboka patnja ne izražava poniznijom i nemoćnijom. svjesni toga.) Isus nam daje uzor molitve. sve što zaištete u molitvi vjerujući. moj Bože. kojeg je On najuzvišenije litanije ljubavi i boli. u životu. koji pred vratima hrama nije znao drugo nego opetovati Duša uronjena u tamnu noć tuge.13).. nehaj. da ga anđeo tješi. Zato i Isus." (Lk 22. jer ljudsko srce u času ljubavi ili. 43. Zato i naučavaju učitelji duhovnog života. kad znadem. pa da to Isusa. Tko nevolji — oduzmi je. (Lk. da izrazi različite misli i osjećaje. podlih otpada. na samrti. jer Lacordaire. mnogo prostodušnosti. milostiv budi meni doveo u teške i gorke patnje u nakani. koja se nalazi u tuzi. moj govor. 18. da je Isusu mnogo stalo do toga.te su riječi izdajstava. onako. On je mogao na tisuću načina. a ipak je više volio. kada molimo. uvijek iste riječi ljubavi i bola." (Mt. postigne. On zato poduzima neobična dokazna sredstva. UZMI… NEKA BUDE… oduzmi. da mu se moli daruje jedan mali djelić svojih patnja. što ih naše riječi mogu dirnuti. ljubav! Njegov "Fiat" neka zna drugačije govoriti. da uzme grijehe naše na sebe. da mi za molitvu dostaje samo ljubiti Bogom. Radi srce ne zna. koju Izgleda nam. Htio je. ponizno.

a kasnije. No ništa za to! Jednoga će dana otpor protiv boli koja Ga je dovela do agonije i do saznati za misterije milosti i ljubavi."Daleko to od Tebe. 22. Da nas utješi. patnjama. Gospodine!" (Mt. što su Anđeo dolazi. 14. kada on Njegovo Božanstvo? No. već treba da postanemo i apostolima ove vjere u patnje. mučeništva. koje više vrijede nego li Ne! Što više. a koji joj je davao utjehe. kada je napušten od Boga i Dosada si bila žrtva. dirnut samilošću čovjeka. što mi sami sastoji u tome. nakon spasiti ne samo onu dušu već i tolike druge duše. da uz ljubavi. milost. kada mu se molimo u našim žrtvovanja i svake vrste mučeništva i pjevaju Mu pjesmu. dok mu svoga sina.da im dokaže velikodušnost. kod Njega započinje onaj jaki prolila toliko suza. "Bi uslišan za mučeništvo. I kao što su apostoli okrjepljeni čudesnom jakošću za Međutim apostol tvrdi.22 ) Iznosi nam i sliku našim molitvama. nego da nas još jače zgodom će nam pak reći: "Naprijed. Ovaj drugi način neusporedivo je bolji od prvoga. dopušta. da je bio uslišan. a odsad ćeš biti svećenik! Dosada si ljudi tješi anđeo.) Naveo je i dirljiv primjer Oca. To je himna žrtvi i ljubavi! jednostavno riješi tih patnja i boli. koji neće svoga Sina. da još ništa nisu Abrahamovom. da su dostojni trpjeti sramotu radi Njegovog Imena. da iskusila svu onu strašnu odbojnost. niti Na ovakav način biti ćemo zacijelo i mi uslišani u zmiju.11. draga moja dušo! uvjeri. i koji da će Njegova ljubav biti ismjehivana sa strane ljudi. da ćemo uvijek sa primijeniti riječi Apostola: "Ovi idu za Janjetom. On se na to zakleo i sigurno ne ono pođe. koja će uvijek uslišiti naše uzmognemo predano i velikodušno podnašati svoje prošnje. da dokaže odabranim Sretnih li duša. Njemu može pružiti. no kasnije. kao da Isus nije bio uslišan. radi koje. koga po noći uznemiruje njegov prijatelj da mu obzirom na našu slabost. Na njih se mogu patnjama molili ponizno i pouzdano. ako ga zamoli kruha. i pjevali su novu pjesmu. objavu. istinitost svojih obećanja. kada Bog bude šutio. ljubavi! On nas uči. dok oni trpe. kako je Isus molio? (Dj. Majka iz Evanđelja nije isprosila zdravlje za Na ovaj drugi način nebeski Otac uslišao je Isusa. da posumnjaju u to.(Mt. u časovima pospanost.) Sa svim ovim i ja sam je primio kao da si je stvarno izvršio. no izlijeva. nju ostane na njenom putu progonstva dragi njezin anđeo. Ovdje nam se može činiti. jer su patnjama. najljepši govor o muci Kristovoj. pa zato su i zapali u Getsemani moga srca u najtežim časovima. koje su svojstvene svećeniku. ne smeta! Isus jako dobro zna. da kadgod se budemo u pjevale pobjedonosne pjesme. 22) . kada molitvom 3) Isus nas poučava. 5) Apostolima govori. da se udostojao uzeti na sebe sve ljubav. da zaniječu neizrecive radosti. Prvi se način sastoji u tome da nas Bog koju svijet dosada nije čuo. koji je kralj anđela. On zauzima stav svećenika. Prije su bježali od osramoćenog svoga Učitelja. da ga do dna ispije. One će pogaziti svoje riječi.) Kako da protumačimo ovo Žrtvi i božanskom Svećeniku. 3). Prije dolaska anđelova. odalečiti od nas boli. reći će nam:"Dosta! Izvršio si svoju žrtvu. postoje dva načina. da u samom mučeništvu osjetiš Zar nisu bezbožnici izrabili ovu činjenicu. da su se radovali u pokazao anđela tješitelja u svim mojim patnjama! Taj patnjama. Druga neka duša da On taj kalež uzmogne do dna ispiti. Čudnovati su putovi ljubavi! Et nos presretan. no postigla je da uz nju bude nakon utjehe. na taj je način Otac uslišao 42 . dali ih Bog doista čuje. On Ga prihvaća od Oca beskrajnim zanosom opet duša možda nije postigla svojom molitvom. 5. izvršuje uzvišeni zadatak. anđeo koji će biti prisutan u svim kušnjama i kalež muke Njegove. I stvarno. Katkada će se pak On zadovoljiti žrtvom njegova (Lk." Drugom dokazima On još nije zadovoljan. Možda će te suze način odbijao od sebe kalež svoje muke. polaze putem nas Bog može uslišati. 41). kudgod ono pođe tj. kojim će nas Bog uslišati u našim 16. ali mu je pružio osjetljivu pomoć. moj Isuse! Tvoja ljubav. No. Sin je umro. kudgod sigurnošću biti uslišani. Prije anđelovog dolaska. "Ali oni otiđoše ispred Vijeća radujući se. i sa strahom pomišljali i na samu pomisao o 2) Isus nam pokazuje najsavršeniji način Njegovoj smrti .. da Ga u času. da će biti najveća muka za molitvama uvijek moramo vjerovati u Njegove miljenike. koje će biti krvavog znojenja. da vjerujemo u ljubav Isusovu." (Heb. ljubav. da tješi Isusa. kako će njihova molitva uvijek biti uslišana. Druga utjehe. On ne samo. vjerovali. da u svim našim vapiju k Njemu i On je znao. a odsad dat ću ti. Ali taj će sin biti anđeo svojoj se sa suzama molio. 24. anđeo Mu pruža kalež. je što Ga je anđeo utješio. 21. (Mt. već se i toliko ponizio. pružiti svome djetetu kamen. nakon neće možda doživjeti obraćenje drage osobe. svakoj našoj molitvi uvijek moramo vjerovati u ljubav. te nakon što je iskušao našu vjeru i naše od njega zatražili i nisu mu dali prilike. On se smatrao žrtvom. U O." (Apok. da Ga Naš božanski Učitelj daje nam slijedeću pouku: U tješi obično stvorenje. On drugi način! je dobro znao. a drugi se pak način Mi se pak ne smijemo zadovoljiti time. i najveći blagoslov na čitavu zemlju. kojemu se nebo raduje. da može prinijeti svomu Bogu dar. koji će doći do mene u molitvi uzdići do Gospodina. Divnih li riječi. patnjama njenoga ovozemnog života.poslije pak veselo su dolazili pred Vijeće. da učini sve. tako su isto tokom vjekova tobožnje proturječje? Eto i ovdje nailazimo na novu odabrane duše. što se samo oredidimus caritati i mi povjerovasmo u ljubav. 5. koja mora da osjeti svu težinu i strahotu žrtvovanja. naše patnje. koja je svojstvena jedno stvorenje može pružiti utjehu svome Stvoritelju? žrtvi. Ponekada će Bog. Nevjerojatna stvar! Zar je moguće. Otac nebeski nije Mu oduzeo gorki majci. 7. kako će slabe duše doći u napast. ako ga zamoli ribu. kojima Bog usliša molitve na ovaj dušama. Prije su se predali žalosti i nisu se znali po anđeo tješitelj jesi Ti sam i anđeo. pjevali pobjedonosnu pjesmu Božanskoj svoju smjernost. koji su se pouzdali u riječi i Ti si ovim nježnim činom ljubavi i meni očitovao i primjer svoga Učitelja toliko. na koja idu za Janjetom. On je na neki neusporedivo veće od njezine nade. A kako ga tješi? Zar će bili smatrani dostojnima da trpe sramotu za ime Isusovo" možda oduzeti od Njega gorki kalež. što je dopustio. (Iv 16. 21. doista ne pozna granica! nju su vjerovali i apostoli. da nam On dade snage i jakosti. Eto. koje su postale žrtva s Isusom i za Isusa. to ga ne sprječava. oni su osjećali u sebi svete drhtaje duboke tame i tuge. On popušta poradi dosađivanja muče. što nas pozajmi tri kruha.

43 .

prva koja je ga moći utješiti u muci. U zajednici pak s Njime u žrtvi svijeta. ali s druge strane ono se utješilo. da je Ona nadvisila sve anđele svojom beskorisna. No. Presveta majka Isusova bila je prva. Iza Marije ide beskrajno mnoštvo tješitelj ne može prodrijeti u Njegovo veličanstvo. moj Isuse! Iako pokvareno svoju pozornost i svoje srce. Svaki od njih nosi na kojih je On potpomagan od anđela došao do utjehe. što će ići do 2. kako smo vidjeli. da Mu iznese volju Očevu i da mu obrati i uzvišenijega nego li srce Njegove drage Majke. bude i tješen. Sve je ove čudesne biljege promatrao pa zato je Njegova žalost bila veoma velika. No Bog je odredio. što mu najizrazitija slika Presv. Čestitajmo Mariji. što ćeš ju dati Ocu na vječnom Sionu. Ivan Krizostom. komu se U tom istom času reda se pred očima Isusovim anđeli klanjaju. Sigurno je da anđeo nije ništa mogao reći Isusu. No dirnut Isus na svojoj dragoj Majci. kojoj On ide ususret. kada prestanu sve mržnja. I kao što je zadovoljila za sve Njegove patnje." Divne li pouke za nas. što se nalazilo u ne će odzvanjati drugo osim pjesme zahvalnice. a bila je shvatili tajnu utjehe. Trojstva. koji je niknuo iz nastavlja Tvoju muku. bila Njegova predraga i nezahvalno čovječanstvo tijekom vjekova hoće da Majka. divan primjer poniznosti i moćan lijek našoj duše svećenika. jer je bila što On već ne bi znao. kada je uzvišenošću po punini milosti. unišla u najveće tajne božanskog života na vrlo intiman način. da ispitujemo razloge putem poprskan je crvenilom Tvoje krvi. da će Njegova muka za mnoge duše biti Vidio je. koje je iz najbližeg izvora hvatalo žarke zrake božanske ljubavi. Veseli se moj Isus se udostojao objaviti. kaže Sv. koje su moćno čudo. 35. podijelio Mu je po anđelu možemo samo tepati. pažnju na one divne učinke. po kojima se Marija uzdigla iznad svih stvorova i po kojima. mnoštvo duša sabranih pod Marijinim plaštem. Toma. Vidio je da je Marija baš time. da tješe Isusa mi. mi ne božanske krvi. tješi Onoga. To su stvari. Bila je cvijet takove ljepote. o kojima mi njegovom molitvom. po kojoj se je utješilo srce Isusovo izvršiti najdivnija djela milosnog života. dopušta. da bude orošen krvlju Sina Božjega. Štogod stvari svoje apostole. krajnjih granica zemlje da utaže svoju božansku žeđ. koja nam daje utjehe u našim kriju bijele ljiljane sa poljana i čisto cvijeće rajske križevima i poniznost Isusova. kada vidiš sve ove divne plodove Tvoje vrijeme svoje muke bio utješen od anđela. Veseli se. Vidio je anđeo otvori prozorčić. Ona je bila najdragocjeni cvijet. što će Ona postati majkom Božje Riječi. nama za utjehu da je za ljubljeni Isuse. tješiteljima Isusu u njegovim patnjama. pa da slika Riječi Božje time. KAKO ANĐEO TJEŠI ISUSA "I javi mu se anđeo s neba i hrabrio čudnovate darove. Ona je bila slika nebeskog Oca. koju je anđeo pružio Isusu. rodu i kao je u višem dijelu Njegove duše sve radosti. iako je sve znao. prosvjetljuje. oko Tebe je promatrao sve blago nebeske ljepote. u kojoj prečistom Srcu Marijinu. koje će proizvesti strašna Prinoseći Isusu Srce Marijino. kaže Sv. kaže Sv. ga"(Lk. To su duše apostola. Božanski Otac. u svakoj nevolji. koje idu iza Marije kao majke. Anđeo tješi Isusa na taj način. Isus. putovima krvnog i nekrvnog žrtvovanja. što se udostojao da trpi za Djevice." "Ovdje nam je. To su Augustin. Sveci se nisu mogli nadiviti ovolikoj anđelima tješiteljima. Marija je postala kraljicom čitavoga svijeta. poniznosti Isusovoj. da ga tješi jedno stvorenje. da svrati svoje misli na one predmete. Za Srce Isusovo bila je ljuta bol. makar nije dobio odgovora. Ponovno nam se očitije mudrosti. Gledaj! Svaki od ovih nebeskih cvjetova smijemo biti toliko smioni. jer je bila stvorenje. Ona je postala na taj način kao neki živi mračnoj noći. koga ti tješiš? Zar ti neznaš tko je On? Zar ne znaš. da mu steknu nove trofeje slave. s druge strane izabrane Tvoje duše njegove predragocjene krvi. "Anđeo. mi ćemo na taj način Njegova muka.22. i same anđele. tako je htio da radi nas uvijek i mi Isusu. što će zanosno ići po svim nas i s nama i što je dopustio. To su duše mučenika. Bože. To su duše djevica. koje je uvijek spremno. i ako taj isti anđeo kao 3.43) Trojstva. što u sebi beskrajna dobrota Isusova. da Mu te je ujedno postala i pravom majkom svih ljudi. da je On sam Tješitelj?" "Onaj. povezana s Njime u Njegovom kraljevskom Svećeništvu. da pjeva slavu. ništa Mu ne bismo mogli pružiti boljega vidljivi način. Bernardo. Pružajmo utjehu Isus htio biti žalostan radi nas. Promatrao je sve dragocjenosti i će se s Tobom sjediniti svi Sveti u zahvalnoj žrtvi. što će postala prvim tješiteljem njezinoga Isusa. što je zahvatila Njegov duh u strašnoj i ljudima. Tebi. bude manji od anđela. što je bila 1. On je bismo mogli dati Isusu kao zadovoljštinu za Njegove isto tako saslušao riječ anđela. da i mi postanemo. na kojeg je Isus svratio glas. što je ona sposobnost. komu je bila Molimo našu dragu Majku. da nam pomogne. je bila najsjajnija slika Presv. zadržao sakrament ljubavi svoje prema ljudskom. koliko je to predočuje divne plodove njegove muke moguće jednom stvoru: najbolja kćerka nebeskog Oca. kako bi slava. Isus svršetku pak svijeta. što je bila najbolja kćerka zadobijemo milost. jer On kako kaže Sv. čistoće i ljubavi. kada je ono majka vječne Riječi i najčistija zaručnica Duha ljubavi. predvidio. molim Ti anđele. da beskrajno mnoštvo duša. dolikuje 44 . "Ponizni Gospodin s poštovanjem” i zamijeniti onoga svetog anđela u mističkom i poniznošću prima ovu utjehu od svoga stvorenja kaže Sv. koji mu se prikazao na beskrajne patnje. Reci duša. euharistijskom Getsemaniju . To su duše pomirnih. što ju je primila radi svoga anđeo ukazao na plodove Njegove muke za veliki dio Bezgrješnog začeća. ipak je pitao neke kakovu Mu je pružila Njegova presveta majka. kroz koji će ući zraka svijetla u sve ono neizrecivo blago dobrote. anđelima Svevišnjega i slika Duha Svetoga. od njih ima najdivniji sumnje stoji da je prvi predmet. što će nastupati kao sjajna slika Njegove oholosti. nježnosti prema svim najdublju tamu.postat ćemo Isusovim Bonaventura. kojom je primio ovu utjehu. a osobito u svetoj uri. onakvu utjehu. što će u šutnji poznatoj samo Bogu. nastavljat će tijekom vjekova slavu Tvoga uskrsnuća. Svaki. da priteče u pomoć proizlazile od blaženoga gledanja i od ulivenog znanja. Na da je zaslužio. Bez sebi tragove Tvoje žrtve.

tražeći utjehe od bijednih koju ćemo pružiti našoj braći uvjeravajući ih. jer će oni 2. da tješimo onoga. da je svaka svojih stvorova. moj Isuse. Čistoća je veliki zakon sa Božjeg stanovišta. a posebno plodove s obzirom na Da mognemo pružiti utjehu Srcu Isusovu. Kako mu moramo biti zahvalni. kojoj se i sami onoga. Bila bi to vrlo pružao Isusu. koja se izgubila. a da pri tome nedostojna Srca Isusova. koja trpe. Potrebno je dići svoje oči k Bogu. da nasljedujemo anđela i to da ga nasljedujemo: zadovoljštine budu povezane sa zadovoljštinom Svetaca. koji uslišavaš molitve. Nastojimo. samo takovi dala prvu i najveću zadovoljštinu. ako sam se izvrši zavjet. dok drugoga tješimo. koja je jedini pripustio k tolikoj časti. mogao izroditi u putenost i pokvarenost. što nas je što trpe. kojima smo znojio i toliko toga podnio. za utjehu NAJPRISNIJE OSJEĆAJE velika milost. koja je toliko poniziti. će Tvoje slatko Srce moći. UVJETI UZ KOJE MOŽEMO BITI ANĐELI TJEŠITELJI ISUSU "I javi mu se anđeo i hrabrio ga" kalež i uzeti taj kalež u svoje ruke. O. da budemo u većoj način naša ljubav biti prava i razlikovati će se od intimnosti s Isusom i to radi one čudesne ljubavi. Na taj ćemo način i mi mogu ući u svetište Srca Isusova. koje treba da imamo. tolikih duša. kako bi ga uzmogli vidjeti u svim približio Mu sa poštovanjem i posebnim obzirom. posvema prepuste volji Božjoj. može se desiti. Jer. To će biti li ću Ti biti na utjehu ili na žalost? Mogu li se nadati. dušama. da ona kako bi I MI BILI TUMAČI VOLJE BOŽJE. ali uvijek za ljudske i egoistične svrhe. I konačno tu b) Treba se trsiti. Samo a posebno sa zadovoljštinom naše drage Majke koja je anđeli i oni. da je On potreban druga utjeha ništava i beskorisna. a ništa od onih ljudi. da i naše siromašne nam je. dokaz utjehe? O. da traži siromašnu mora biti plod naše čiste i svete nakane i moramo sve ljudsku ovčicu. do sada bio za Tebe kalež gorčine. On je radi nas grješnika ostavio devedeset i Istina je. ništa nečisto" (Otkriv. ljubavi. Isusom. što trpi. Sva naša zahvalni dobrom Isusu.. kad bi i nas naša predraga Majka poučila. 1. da ljudi uvijek da možemo i smijemo svoje usne priljubiti uz njegov vjeruju u božansku ljubav i da se uvijek podvrgnu volji Božjoj..hvalospjev na Sionu i Tebi. 22. nemojmo misliti. kojim neke svjetovne osobe nastoje tješiti On pokazao prema našoj bijedi. no uprljamo ničim svoga srca. To je prvi najpotrebniji uvjet. da budemo uvijek imali naime nije mogao sudjelovati u gorčini kaleža s Isusom. koju je čovjekoljublja. časti. eto odsada hoću. no mnoge nam je potrebnija da ga uzmognemo promatrati u I ovdje se moramo trsiti. Pobožna predaja prikazuje naše srce po koji osjećaj. da srce Isusovo u našoj braći. sudjeluje s Njime u Njegovoj muci na Njegovom kaležu. možemo promatrati Boga u Njegovom veličanstvu. da ćemo i mi sami tješeći devet ovaca tj. No. izvor svakog dobra. ostavio je anđele. da nasljedujemo anđela u mojega" (Mt. koje trebamo imati. da ne zastranimo i da jer budući da nije imao nikakva udjela u uzrocima ne tražimo vlastitu samodopadnost. ta utjeha ovčinjaku Njegova Oca i sišao je. oči prema Bogu. da možemo s Njime i za Njega trpjeti i s Njim surađivati na spasu (Lk. koji trpi. Duboko se zato ponizimo pred svoje oči k Bogu. a posebno osjećaje Njegove PRESVETE MAJKE. koja će nas sačuvati. BOŽJIH SVETACA. koji su čista srca. je izgubljenu ovcu pripustio u svojoj dobroti. što znači. kako smo već rekli.Uvjeti. a isto O. dobru nakanu. koliko to do nas 45 . što mu je pokazao plodove Njegove da tješimo Srce Isusovo. Anđeo podići svoje oči prema Bogu. da je anđeo tješio Isusa na taj način. što je on mogli biti anđeli tješitelji njezinom Isusu. dizati naše bijedne utjehe. kako u rukama drži kalež Isusov. nije onda niti mogao sudjelovati u tim jer to nije prava utjeha braći. makar one bile najbjednije i klanjajući se kao svome Bogu i Stvoritelju. a) U ČISTOĆI. 18. utjehu Bogu. Za nju je On primaknuo učinili dobro. Potrebno je. Nikada ne smijemo dopustiti. koji nasljeduju anđele u čistoći. da se pri tom uvuče u RUKE ISUSOV KALEŽ. da ne zapadnemo u sentimentalnost. Uvjeti.. kako bi uspjeli. 21. DA I MI DIGNEMO SVOJE OČI duša znade proniknuti ljubav. da se osobe. Muke u Svetima. da nasljedujemo anđela u tome. kad se On toliko ponizio pred nama. 43). Mi moramo nastojati. pa dosljedno i znade i PREMA NEBU primati bol. Isus je rekao: "Anđeli . "Blaženi. sretnoga li grijeha! Kako duboko moramo biti tako ćemo i mi utješiti onoga. Za nju se On toliko očekivati od Boga. što pati. da više mi moramo poniziti. što trpe. u onom tjeskobnom i uzvišenom času. da i mi poput anđela UZMEMO U utješiti drugoga. da tješimo Boga vidjeti" (Mt. 10). Mnogo se najodvratnije. da nasljedujemo anđela: Njegovim poniženjima. Potrebno je No mi smo sretniji od anđela u Getsemaniju. Potrebno je da i mi upravimo svoje PONIZNOM POŠTOVANJU. svojim usnama pregorki kalež svoje muke. Na taj će patnjama. Anđeo koji je tješio Isusa. neka nađe barem jedan. da na A ja. Čistoća nam je potrebna. anđeli dive. koji se toliko ponizio. što sa u nevolji. potrebno Njegovu Majku. da mene gledaš kao na predmet utjehe. dok pokušavamo c) Potrebno je. da u mojem siromašnom biću 36. kako bismo d) Potrebno jo nasljedovati anđela i u tone. da najdragocjeniji plod ove svete ure. 5. No. koje nije dao ni anđelima. To će nas koja nam je neophodno potrebna. koji su bili sigurni u druge doći do najljepše i najsvetije utjehe. Jer Bog je ljubavi i samo čista a) Najprije u tome. Isuse. Isusovih patnja. 8). Upravo je na ovaj način anđeo utješio Isusa. Mi pak imamo razloga. hoćemo li U prošlom smo razmatranju vidjeli. koji nije posve čist i koji bi se anđela u Getsemaniju. "I neće ući u njega postati anđelima Tješiteljima Srca Isusova. kada se približujemo svome uzmognemo crpiti pravu utjehu iz Srca Božjega. 27). gledaju uvijek lice Oca b) Potrebno jc. kako bi se uzmogli čuvati. od naše bijede. da bi mogli sačuvati onu čistoća Srca. čija je beskrajna ljubav bila veća nastojanja moraju ići za tim. Tebi dolazi svako tijelo.

anđeosku utjehu? Predraga Majko. Ali muke će brzo proći. koja se protivi muke. pa i samo časkom. "Dužan si štovati svoga anđela. "Blaženoga li života. Augustin. 3. Iliju tješi anđeo na dugom putu mi smo određeni da sjednemo za stol. 17). 43). da razmišljamo o anđeoskoj uzvišenosti i o njihovoj mi tražimo utjehe i kod Njegovih anđela. Augustin. ma da ovdje na zemlji i ne budemo vidjeli plodova a iza njih doći će vječno veselje. da onaj koji hoće da ćemo samo putem mnogih nevolja unići u kraljevstvo leti u visine. da je Gospodin toliko puta utješio duše po usmjeriti i naše misli onamo. koje neka nas vodi putovima Gospodnjim. kojega je Gospodin pripravio onome. kako je nedokučiva objava ljubavi Srca Isusova u Getsemaniju. taj prije mora da izvrši velike stvari. "Budi vjeran do trpe. da te predstaviti kao anđeli onim dušama. što je intimnost s anđelima omogućiti će tim dušama. Veliki je to slabost srca. Bernardo. Ta sveta Mnogo moramo biti zahvalni Gospodinu. gdje su i oni. ''Ne možeš ozdraviti. "Dužan si pouzdavati se u Anđeo dolazi Kraljici anđela. "Dužan si 5) Danijela hrani anđeo u lavskoj jami (Dan. Anđeli nas vole i smatraju nas svojom braćom. govori Sv. ta i pustinji (Post. jer on te čuva" veli opet sv. tako se anđeli nalaze u vrhunaravnoj atmosferi. o sigurna li c) Moramo se trsiti. da tražimo utjehe od ražalostiti njihov čisti lik. ta ništa prema slavi.10 ). 19. One će nam same malo kasnije predbaciti ovu našu smrti i dat ću ti vijenac života" (Apok. da živiš! Što je gorko u toj čaši. da se možemo u Zahariji se pokazuje anđeo i javlja mu rođenje Preteče. i kako će duše. (Sv. Anđeo tješi žene u njih svijetla. KAKO MORAMO PRIMATI ANĐEOSKE UTJEHE "I javi mu se anđeo i ohrabri ga" 2. a uskrsno jutro i on prvi pronosi svijetom veseli glas. koja bi. anđeo oslobađa Petra iz tamnice itd. a to je ujedno i Postoji utješna istina u našoj svetoj vjeri. da pružamo utjehu. da budu uz nas tražimo od Učitelja. kamo su usmjerene njihove svojim anđelima. umornog i prolaznog ovog života preći k Tebi". ako to budemo zaslužili. 22.neka bude! Sve naše utjehe treba čeka. o njihovoj revnoj Majko.20. što bi moglo 1. jer ćemo jedino na taj način za njih biti drugi anđeli On njome zadobiti krunu neizmjerne slave u nebu. "Jer držim. Dopusti nam. koja je znak slabosti. jer. U Novom Zavjetu: Anđeli nas čuvaju s tolikom brigom. milosti Božjoj vrše neku plemenitu misiju. koje je dopustilo. Kriva sućut. da Ga tješi anđeo samo zato. trpjeti. 46 . 6. da nas anđeli. jer ću nakon MUKE. Isus nas poziva. Svako pružanje utjehe treba imati sveti napor. da ga anđeo tješi. a jer Isus u Getsemaniju dopustio. brižno stoje uz nevinu djecu. Trpeći zajedno s Isusom. zato što je uz tebe". da često da nam On sam bude anđeo Tješitelj. što nije On ispio". Kako je svet i lijep anđela. 18). a da to prije volji Božjoj. koja se ima otkriti u nama" (Rim. 37. Na koji ćemo način zaslužiti (Lk. da zvijezda. Po križu do slave! Po strmom putu do anđela i mi trebamo ovako tješiti žalosne. kada po posljednje večere. u našim pak potrebama tražimo od njih pomoć. života. Kalež gorčine lijek je za sve naše nevolje. govori Anđeo je pružao Isusu utjehu ukazujući mu. govori apostol. ISUS NAS POUČAVA. ako ne ispiješ kalež gorke nevolje i navodi stanovite duše. Augustin) Tješimo se. da se uvježbamo o prisutnosti Božjoj. DA UKAZUJEMO NA DRAGOCJENE PLODOVE Volim misliti o istinitosti toga života. da stradanja sadašnjega vremena. Budući da su oni plemeniti i čisti Isusova. Babiloniju. pa kroz pustinju. koje moraju voditi čuvaju na svim tvojim putovima" (Ps. kad je bio izagnan u prema tebi". Kralj. Da zaslužimo anđeosku utjehu. 90. da nas pouči kako će i nas naši dragi anđeli tješiti. prema nebu i dovesti u nebo. nisu da smjeraju na to. "Anđelima je svojim zapovjedio za tebe. već izdati osobe. ali što je sav taj napor prema nagradi. kada su mu smalaksale sile. On se nije zadovoljio time. najuzvišeniju tajnu. da idu za utjehom. protivna volji Božjoj. (II. Ovako dakle moramo utješiti ožalošćene Njegova muka donijeti tolike plodove svijetu. Kao što je najlakši način. kako će Sv. koji ga ljubi. običaj uvijek hodati u nazočnosti anđela. stvorovi. stvorovi viši od nas. Lernardo. 17) svome anđelu poštovanje radi njegove blagonaklonosti Anđeo Gabrijel tješi Jeremiju. Rafael tješi Tobiju itd. da uistinu odredio. 11). da se sakupe u dvoranu da budu u najužoj vezi s anđelima u vrijeme. veli sv. Pij. lako mogu nalazimo. Poput Gospodinovi. 2. njih potpuno pouzdavati. Blagoslivljajmo Srce Isusovo. Veliki Božje. naklonosti prema nama ljudima. je riječ tako odlučna za našu vremenitu i vječnu sreću. brane i stoje nastupaju na anđeoski način i da se budu mogle uz nas. da se okoristimo ovom divnom objavom Srca budnosti nad nama. kako bi slijedili anđela u tome. već nas poziva. Sjetimo se. nikada ne ćemo uzalud duh mora podnijeti najteže stvari. pustinji. radi toga dugujemo im iskazivati poštovanje. potrebno je. To ne znači utješiti. bila svih patnja. U Starom Zavjetu: Agaru tješi anđeo u misli. da ova rijč "Fiat" bude ugodna. da joj navijesti svoga anđela. Anđeli po riječima Božanskog Stoga često zazivajmo anđele. uvijek moramo pred njih istupati s najvećim počitanjem i nikada ne učiniti ništa. Bernardo. kaže isti sv.stoji. koja nas biljeg Isusovog "Fiat" . Anđeo pozivlje apostole. Anđeli pjevaju nad Isusovom štalicom i služe mu u Djevičanske i svećeničke duše imaju posebnih razloga.

no osim toga potrebno je znati i to. Prije svega oni su u prinese naše patnje na slavu božanskog Patnika. pa neizrecive patnje uslijed kojih je drhtala sva. kada im prijeti neka pogibao za dušu ili za tijelo. da ga tako tješimo u Njegovim hoće da navede duh tmine u namjeri. na putovima. uzevši lik čovjeka. rekao Rafael Tobiji: "Ja sam prinio tvoje molitve Mislimo na njihovu trajnu adoraciju pred božanskim Gospodinu". Nadalje uči nas.) u njoj sa strane Njegove božanske naravi. ćemo to morati učiniti. htio je da zadobiti milost. Anđeo vrši tako ljubomorno svoju dužnost. Uči nas. koje će Isus izvršiti. u kojoj oni obitavaju: U raj poveli te anđeli. anđela i da se ne tužimo. što ga je on pružio Isusu blagoslovljenu vodu. Marijo svojim majčinskim nestalo bi bilo potpuno svake boli iz Njegovog srca. kada molimo. bolje razumjeti.43. okom. Isusovoj. anđelima i doći do toga. da ga tješi jedan Majke neka često misle na anđele svoje djece. "Udostoj se ovo prinijeti po rukama Svetoga dozivaju nam u pamet one anđele. što stoje uz tabernakul. koju nam On šalje preko svojih tjeskobi. prije nego što uđemo u svetište. neka on pretvori nas podsjećaju na anđela iz Getsemanija. da posebno naime prinosi sve naše molbe pred Gospodina. Tu je eto bio razlog ovoj opreci i smrtnoj prihvatimo utjehu. jer samo tako u blagom miomirisu molitve mogu naše duše. Svećenici Isusov. koje mi će tako odstraniti od nas svaku rastresenost. da ih oni anđeo. i daj da osjetimo djelić smrtne tjeskobe i borbe. Lijepi je običaj primati od samoga anđela molimo. Gospodin povjerio. koji će odnijeti naše prinose na uzvišeni oltar iskazuju. pogotovo utjecati svojim dragim anđelima u danima progonstva. pa je time otvorio prozorčić. mi smo dužni činiti slijedeće! htio. c) Valja da se utječemo anđelima osobito U NAŠIM Da uzmognemo praktički obavljati pobožnost prema POTREBAMA I NEVOLJAMA. kako to nasljedovat ćemo Isusa. da nas naš anđeo čuvar prati posvuda. Njegova makar zapali i u agoniju. Zar nije onda pravo. kako doista Moramo znati. da nas oni vode i tješe. da anđelova utjeha nije bila takva vidljivih i nevidljivih. što bi bila kadra. mislimo na njihovu žarku ljubav. No mišljenje s obzirom na plodove Muke jednog anđela ma koliko ono bilo ISUSOVA uzvišeno. Mi vjerujemo. koliko je to naša narav 47 . da pođjemo našoj učioni. što stoje oko tabernakula. da nas patnje i boli ne slome. da upotrijebi sve svoje snage kako bi dijelu Isusove duše i dalje ostala sva ona odbojnost i strah dalje ostala u tijelu. ANĐEO U OBITELJI. klanjali se Isusu za vrijeme Njegova života. a posebno sve naše patnje u blagi miomiris ure doista pruže utjehu Isusu i da nam one budu na korist molitve. već ga je osvijetlio samo posljednju borbu između života i smrti. a agonija do krvavog znojenja. 22. često ćemo morati obratiti naše misli i našu biti naše patnje Bogu prinesene. Getsemaniju biti će nam najljepša pouka. da uvijek čovječja narav. a posebno da i mi zamolimo svoga dragog anđela. Budemo li to činili. da se anđeli nalaze na Budući da anđeo ne može trpjeti. U Isusovoj predosjećao. 3. koju Mu oni anđela. kojega je On imao po zahtjeva više nego ikada Tvoju pomoć kako bi je mogli blaženom i ulivenom znanju u najsavršenijem obliku. NARAV AGONIJE KOD SRCA Njegovu presvetu dušu. dok se je sa strane Njegove je do agonije. pa nije stoga čudo. da unese i u čovječju narav presvete Isusove duše svijetlost i veselje. da izgubimo patnjama. Naviknemo li se ovako pozornost na anđele. a taj otpor doveo harmonija s voljom Očevom. Kako ćemo praktički izvršiti plan neka zazivaju anđele svojih roditelja osobito onda. da pogibeljnu zamku. služili i anđela Tvoga na visoki oltar tvoj". gdje čovjek vodi djelo. Djeca 38. predstavio Isusu divne plodove Njegove muke. koji se nalaze oko tabernakula. ako nam oni ne pruže onoliko utjehe. uče poštivati i ljubiti i biti strpljivima sa djecom. Mi vjerujemo da je anđeo. onim mjestima. Dobro crkvi. da s njima dođemo blaženu. nam oni od velike pomoći. koji je iz ljubavi prema nama Gospodin želi. bude baš onaj. time bismo mi vrlo b) PAZIMO NA OSOBE S KOJIMA mnogo postigli. A PAZE na nas osobito na domovinu. samo ako također: po ovoj čovječjoj naravi potpuno iskusiti ustrajemo u molitvi u našim kušnjama i nevoljama. gdje radimo. u kada bude svećenik Kristov molio nad nama. Anđeli su u našoj kući. koji su hvalili. koje je gledao i samoga tijela prisiljavaju je da iziđe iz tijela. koje im je tješe. Pogledaj nas. koju ćemo sada promatrati naravno osvjetljenje. Crkva u najsvečanijem času žrtve misli na Gostom. trebamo pomoći anđelove u našim potrebama. na koju nas kanimo prikazati Isusu. koji je radi nas dopustio. naime dođemo u užu vezu s anđelima. da kalež. koju osjeća Presveto Srce Isusovo. ISUS U AGONIJI "I jer je bio u smrtnoj stisci molio se značaja. gdje bi nam neprijatelj mogao postaviti Kad bismo u svetim urama postigli samo taj plod. koje je vladalo usrdnije! (LK. On dragocjeno vrijeme! Lijepi je i sveti običaj. čovječje naravi nalazila u potpunoj i očajnoj tami. kada nas obuzme snuždenost i kako će nam biti velika utjeha u posljednjem našem času dosada. da ćemo Isusu utješen i okrjepljen od anđela. Svi ovi dragi anđeli. Isusu nam ovim daje divnu pouku. on je sretan. Posvuda su s ovoga svijeta u ime anđela. Božji. dok s druge strane fizičke okolnosti pred skorom smrću i pred svim mukama. po kojem on hoće da nas anđeli neka napose misle na anđele onih duša. Prirodni nagon djelomično. da je uza sve to u nižem prisiljava dušu. Misteriozna pojava anđela u a) PAZIMO NA STANOVITA MJESTA. Da je imao Presveta Majko! Tajna. kuda prolazimo. na mjestu. bez onoga. nije ipak moglo da potpuno osvijetli divno Agonija je ono strašno stanje. S druge strane u tom istom nižem djelu duši sa strane Njegove božanske naravi vladala je uvijek došlo je i do velikog otpora protiv bola. kako je mislimo na anđele. što sadrži patnje. Da naše svete sav naš rad. kroz koji je unišla zraka svijetla u 1. da osobit način na nekim mjestima. da ga tješi jedan anđeo. Tako bismo udovoljili i uzvišenoj nakani DOLAZIMO U DOTICAJ. i on u Getsemaniju.

što 2. vi. Samo ljubav bila je ona. Toma. da prihvaća za sebe. da je zla učinio. Gubitak toga su međusobno: "Mi pravedno trpimo. No žar Njegove u najvišem stupnju. Zato ti od svega srca zahvaljujem na Tvojoj smrtnoj ljubav pronašla način. da je Isus u nekom tjeskobu i makar podnio najteže muke. srce! Neka se i ono bude znalo junački boriti protiv svih da podnese smrt jedanput. 27. Isuse. da se i ja O. I ako je u divnoj žrtvi. bile dovoljne. 39). po kojemu On nevin mora da trpi za grješnike." Slično govori i dobri veći nego li gubitak života bilo kojeg čovjeka. Time je izvršio volju Oca. jer je bio u smrtnoj stisci. a prihvaća ga i za svoje odabrane. što proživljujete agoniju u svojim srcima. ipak ova žrtva. 43. makar to bilo i privremeno. ali su ipak muke. nama. Isus zapada u smrtnu stisku. 10. da sućut? Ne dopusti. 23. 22. Ovoj ćemo agoniju u Getsemaniju proizvela je Njegova beskrajna se napasti oduprijeti samo onda ako budemo imali živu ljubav. jer smo sagriješili života. Kod Srca Isusova dolazi do smrtne stiske tako. koliko su svi grijesi bili Isus je bio sama nevinost! Zato je i Njegova bol bila zlo. naći će ga.očekivala. djevičanskih potpuno pokorim Tvojoj božanskoj volji onda kada duša. 12. da nije zadovoljan. koju si u Getsemaniju podnio za mene. da uzmognem ljubavi. osjetilo je Srce Isusovo pravom veoma mnogo volio svoj život. recimo sa sv. da si i Ti više cvijet. koja su ga AGONJI. pa makar zapao u smrtnu toliku žrtvu. DRUGI RAZLOG ZAŠTO ISUS TRPI U dolazi do borbe između prirodnih nagnuća. molio se ljubio mene nego li sama sebe. "određeno je ljudima jedan put umrijeti!" načine. već hoće da bezbroj puta poniženja i podlosti. koji prodire do rastavljanja duše i duha onda. RAZLOZI ZAŠTO JE ISUS BIO U AGONIJI ''I. Daj mi oštri umire u svim svojim udovima. Budući da Isus nije mogao dva puta nikada pružilo nijedno ljudsko srce. do kuda smrtnoj boli Te je. JEST NJEGOVA NEVINOST. koje je više ljubio nas nego li samoga sebe. Moj Bože! Daj mi udijeli milost. Tvoja Čudnovati su izumi Božanske ljubavi! Sigurno je. izgubiti će ga. što je vidio. jer je bi nedostojna i za mene samoga. što se nebo uzdiže nad zemljom. ne krvnici ne bi bili nikada mogli dovesti do toga. Sitna kapljica prema silnom Oceanu. da umre podupiru u našim patnjama i što nam ne davaju one prave bez Njegovog dopuštenja. prihvati i uzme na sebe svaku odbojnost prema smrti. da je Isus ljubio svoj život jer kako njegova ga savjest ipak nagoni. dovela Tvoja ljubav? Dokle Te dovelo Tvoje milosrđe. Često dolazimo u napast. On naše spasenje. ništa su prema Njegovoj borbi. Augustinom. Braća Josipova idući žalosno po Egiptu govorili dostojanstva radi božanskog sjedinjenja. koje nam je Isus dodijelio. a bila 1. Sada shvaćam dubinu Tvojih riječi: "Tko nađe život svoj. život Isusov bio toliko dobro. što bi sve bilo prema Tvojoj Kraljice mučenika. da jadikujemo. Ovu neizmjernu će On pozvati da trpe nevino radi grješnika. taj je život bio pun uzvišenog grijehe. On taj plan stanovitom smislu više cijenio naš život nego li svoj.) getsemaniju i agoniji na križu! 39. kao da nas ne zadali. A najdraži cvijet Getsemanija. Čini se. pa i cvijeće iz Getsemanija. Želja za patnji? Zaklinjem Te daj potresi moje slabo i siromašno mučeništvom tako je jaka kod Isusa. Njegovo žrtvu. On je izvršio boreći se toliko. koje su mu pomoći. jer primamo. Zato je On potpunim koje osjete oni. bezbrojno mnoštvo nevinih duša. da primi kaznu za vlastite kaže sv. mač Tvoje ljubavi. ne može stvarno ponoviti smjelo dogoditi. To je mač. koja ga je ponukala. i ako ga nas ovi vidljivi anđeli. ali ovaj nije nikakva dragocjenije od Isusova života. kako on dugo živio. vi ste moram da prihvatim borbu u smrtnoj tjeskobi. kada se podvrgao dvostrukoj agoniji . jer vidim. Moja narav nježnom ljubavlju pribivati onoj neizrecivoj borbi koju je dršće od straha pred smrću. koje će ga pritisnuti. Daj da i ja žrtve i vi trpite za spas grješnika. da Ti budem nezahvalan za toliku se dva puta ne može umrijeti. 41). koji je tražio taj plan velikodušno prihvaća. ali Isuse. koju smo očekivali. da se ta žrtva bez prekida ponavlja borbi. Na čitavom svijetu ne postoji ništa što smo zaslužili po svojim djelima. da je zapao u Srce zapada u agoniju. ne znam razbojnik sa križa: "Mi trpimo pravedno. Tvoja ljubežljivost. vlastitog života. da s njime mogu stupiti u najsvetiju a htio je i okusiti na sebi barem dva puta žalac smrti i to borbu. ja hoću da živim za Srce Isusovo vodilo iz ljubavi prema meni! Tebe i hoću da umrem samo za Tebe. sve što mogu.) Samo se jednom umre! No Isus se nije htio pronalazim sve moguće načine kako ću izbjeći najmanjoj pokoriti ovom zakonu umiranja JEDANPUT. Vi ste ono odabrano budem pripravan. da dok Ti. a ujedno da joj pruži tako žestoki otpor kakvoga nije 2. koji nadvisuje milošću i nebeskim mirisom svaki 48 . da nije zaslužio kaznu. Sine Božji. Njegov se život uzdiže nad našim životom više nego to veća. da taj dragi život dade kao žrtvu za Očev. a ja da (Hebr. htio je iz ljubavi prema ljudsko srce voditi protiv smrti. (Hebr. što Agoniju na križu proizvela je ruka krvnika. u grijehu. a tko volio svoj život i naš život izgubi život svoj poradi mene. ali ono i pobjeđuje. pogotovo kada znadem. ljubio me većma nego li i svoj život. Sveti Anselmo kaže. tko je poticala da smrt prihvati." (Lk. da Ti nezahvalnost nije je Isus ustanovio u predvečerje svoje muke.9. koje će umrijeti za nas. koji nevino trpe. Zar bi se tokom vjekova. da barem dva puta bude za nas u ''Do kuda Te je. I stoga mogli bismo reći. da se odrečem najdražih stvari. 4. koju ljubav. a sve to zato. On u duhu gleda veliki i sveti plan ljubavi potaknuo ga.) posjedujem. da vjeru u Isusovu ljubav. Svaka druga svrha moga života i moje smrti bila bi Tebe nedostojna. Kad bih Ti mogao dati sve što imam i usrdnije" (Lk. Sve borbe. bio bi neusporedivo protiv svome bratu Josipu. kako smo već razmatrali. Sve gorčine.agoniji u i do najmanjih žilica našega srca. Onaj. pronalaziš sve moguće smrt Isusovu. Moramo naglasiti. Tvoja dobrota." (Mt. da povećaš svoje muke radi mene. dopusti mi. i ako osjeća odvratnost prema boli i smrti. agoniju. da mu oduzmu život. Njegova mila. Međutim shvaćaju i time samo povećavaju naše patnje.

koje ću ja Da pravedno umremo ovisi o tome. ne treba smrtna borba često puta pričinja strašnija i od same smrti. da bi predobro Srce u smrtnoj stisci. Ti ne samo da se ne smijem buniti protiv svojih pravednih i si podnijela sve boli. . molio se usrdnije. i tjeskoba prestaje. da radi nas zapadne u smrtnu borbu. mojem posljednjem času. nije tako strašan. sve patnje. Smrtna borba Nijedan način smrti. kako će i na koji način izaći kao pobjednici. kad mi se približi čas smrti. koji će Ga doskora zadesiti. molio se Promatrajući Isusa u smrtnoj borbi mi ujedno time promatramo i sami sebe u svojoj smrtnoj borbi. kaže Sv. hoće da nam pruži drugo doli zapaliti u sebi najsvetiju čežnju za nebom. On im nije samo rekao "Bdijte i Budemo li u svetoj uri stalno u vezi sa Spasiteljem. ubrat ćemo divne plodove za bila je druge vrste) nastavio je svoju molitvu. da iskusi svu u krilo Božje. jer umrijeti. strahotu takove smrti. Zar im te boli nije Tobom.kojom ćeš mi dati onu dodijelila Tvoja pravednost? Ne! To se ne smije dogoditi! čistoću. što dušu najviše smrtnoj uri i da pobijedimo u toj borbi ovisit će o tome. već obratno. "Duh je uvijek spreman.' "I jer je bio svoju dušu. već moram nastojati. da je duša uvijek tijela. i utjehu u našoj zadnjoj borbi. molite" nego zapavši On sam u agoniju (njegova agonija koji se bori u smrtnoj stisci. oboružavamo se Preslatka Majko. No. jest onaj strah pred prelazom iz vremenite da se naučimo SVAKI DAN biti u takovoj borbi s smrti u vječnu. poništio sve one tjeskobe u našoj smrtnoj borbi. koja je 1. Toma. razbojnika: "Pravedno je. On je već unaprijed podnio u svome presv. mi time tjeskobu. 49 .drugi cvijet. Mi se u usrdnije" (Lk. pravom smislu te riječi. Isus.31). moćno sredstvo. koji se bori u primjerom. Toma. koja su zastranila." Molitva je dakle ono Isusovo dopustilo. brinuo za mene. iznenadne smrti ne trebamo se bojati. podnosim ne samo za svoju korist. zastrašuje. koga tako moćno vuče prema nebu srce kraljice neba. zar da jadikujem. da opet ću se usuditi stati na stranu onih bijednika. koja će biti zadovoljštinu. koji je živio pravedno."Savki dan umirem" (II Kor. da ih strpljivo može podnijeti! Sveta Majko. počinak kao smrt na križu. Za vrijeme agonije ne i koja je nastojala da shvati duboku tajnu ljubavi i boli. koje prinose velikodušno naoružaju za ova najveću borbu. koje samo stvoreno srce zasluženih patnja. Kao što se moramo vježbati u tome. jer je duša tu smrt predvidjela poučio ili je u isto vrijeme riječju. daj mi da upoznam neizmjernu Križem Isusovim tim najmoćnijim oružjem u ovoj borbi. duhu prenosimo na smrtnu postelju. koji teži za pravim i beskonačnim Dobrom i agoniji proizvodi čudnovatu moć. zadovoljštinu. duša. Ova nam se pak.Isus u agoniji pruža nam milost. Nemoguće je naime. a još više svojim snagom. ljubav.mnogo je većma zazirao od ovako strašnog i ponizujućeg oblika budemo znali svoju smrtnu borbu voditi smrti. jesi Ti. ovoj unutarnjoj agoniji. onaj. koji je upozorio spremna da sa zemlje pođe u nebo. da trpim s patnje nazivaju nepravednima. koja si Majka tolika zlodjela. već i na korist moje učini. da njezin začetnik . koji boli i zadobijem nevinost. koji traži niska zadovoljstva. u agoniji. Ništa ne može da ublaži Srce Marijino toliko. samo da ne smijemo zapustiti molitve.duha. On se većma na korist vlastite duše. da u najvećoj mjeri Isusom. da se te duše potaknute primjerom Tvoga Sina dakle odbiti radi toga od onog mnoštva duša. jer Bog nije 2. ja ću radije opetovati riječi dobroga hoće da daje zadovoljštinu. Isus. za grijehe. U stvari da se svaki dan borimo u smrtnoj borbi. što dolazi iz Srca Spasitelja. neće biti teško poći s ove zemlje onome. Ti. da u zadnjoj uri ne pobijedi ona duša. djevičanske i nevine? Ne. da oslabi naše snage. koja uistinu Moj Bože. koje će posvetiti svaku smrtnu borbu i koja je toliko puta prebivala Njegovim smrtnim borbama osigurati krunu besmrtne slave. samo da postignem milost. da se boji smrti na kojegod način ona došla. PLODOVI ISUSOVE MUKE '' I. koje će shvatiti tajnu No ovdje me muči jedna pomisao. da se poveća i umnoži broj duša. nego kada Ona vidi. pa da tako zavrijedim. netaknuti i mirisavi ljiljan. nego li stalno osjećati onu opreku između duha i to sjedinjenje sa Božanskim Spasiteljem u Njegovoj tijela . Smrt ovako spremne Apostole u Getsemaniju na taj veliki zakon proturječja duše zapravo se i ne može nazvati nenadanom smrću u rekavši. moj Isuse. Biti pak u smrtnoj borbi u naručaju Marijinom nije pred smrću na križu. da Ti budeš uza me u pozivamo k našem uzglavlju i našu predragu Majku. da bude uvijek s Isusom sjedinjena u patnjama. govori Apostol. kako bi time ublažio i umiremo. ali je tijelo slabo". moraju biti odlučna za sudbinu one tolike braće. da ono. kraljica nevinosti. ako je naša duša koja ide za tim. Srcu sve strahote. koja je navela Isusa. jer je bio u smrtnoj stisci. 43). što teško patim? Zar dionikom Tvoje agonije najmoćnije je sredstvo. nego li za sebe. Srce Isusovo htjelo je. da radi nas pretrpi smrtnu Promatrajući Isusa u smrtnoj borbi. muževnu hrabrost. koje ugledavši se u Tebe. grješne braće. što ja trpim. veli Sv. Daj. isto se tako moramo vježbati u velikoj vještini. 22. koje će davati. Bolje bi bilo znala. što je potrebna duši. jer sam počinio 40. Isuse! Povrati mi nevinost! Biti A ja grješnik. da mi razumijevamo onu silnu ljubav. Hoćeš li me braće. Hoću da plačem s Tobom. Kako ja mogu agoniju Tvoga Sina. duša. moja draga Majko. koja je toliko potrebna u onoj zadnjoj 15. dok sjediniti i podnijeti smrtnu stisku i borbu za spas svoje bi morao zadovoljavati za vlastite grijehe. On je htio da mi ulije SVAKI DAn umirati.ona je posljedica grijeha . Da se spasonosno borimo na i odlučnoj borbi. i koje će se znati s Njime usko nuditi da zadovoljavam za grijehe drugih. onu nevinost. a duša brzo odlazi na vječni. I ako je Isus zazirao od smrti. koji je bio u smrtnoj tjeskobi potakla Njezina Sina. Zato je On i htio. Pa i Ona naime -unosi u našu nutrinu neku okrutnu opreku. no snagom svoje ljubavi On je pobijedio. radi Tvojih prečistih suza. da se naučimo osjetiti. On je znao. međutim kakvo je zlo učinio moj Isus?" I prečista. da svaki dan iskusi težinu smrtne borbe.

da se ne oglušim na ove Tvoje pozive. koja je prema njemu navalila. one božanske ljubavi. koje smrtno trpe za riječi. Kod kaležu. će nas utješiti u svim našim nevoljama.Neka bude! Da. ako se prizor. da protiv grijeha" govori Apostol (Heb. Kakav je to bio krvavi znoj Isusov? i probijanjem ruku i nogu čavlima. u kojoj ćemo proći li i sama smrt." Ali ta me Tvoja krv i prekorava: Zar se još nisi krvi. kako će naše borbe u pobjednički usklik u strahotama najteže borbe. ta je muka bila i smrtonosna. dok se mi uzdasi. i što je otpor bivao veći. Isusa.tako i "Fiat" neka bude sveti Isus je rekao Sv. ali je bio i žestok otpor. jer uz želju. Neka nam bude do neke vrste smrtne tjeskobe. boreći se umjesto da razglabamo i razmišljamo o toj tajni. što više moramo znati i sudjelovati. koje su satirale Srce Isusovo. Getsemaniju. koju je Isus morao podnijeti.glas krvi! snagom svoje ljubavi već prijo nego što je ona potekla iz Njegovih vena kod bičevanja. ura samoće i najužeg sjedinjenja s Onim. dakle nije bio posljedica bolesti. pa i u najtežim patnjama. da 2. ne. što ga je anđeo pružio Isusu. da u molitvi. a ti uzdasi nisu nalazimo pred Njegovim svetohraništem. da trpi i za kako je to činila Sv. da stvorimo barem neki pojam o tome Moj Isuse! Ja se klanjam u šutnji ovoj Tvojoj krvi. Za dušu. da razmatra o ovoj tajni božanske te ljubio. da je izlazila kroz te gorčine jesu svi grijesi i prekršaji ljudi. borio do krvi?! "Zar se još ne oprijeste do krvi. 4) Sve su ovo uznastojimo gledati na tu tajnu onim okom vjere i pozivi. ura borbe smrtnoj žalosti. već bismo htjeli držeći proizvede krvavo znojenje. koja se teže podnosi nego dragocjeno vrijeme svete ure. Mi ne ćemo moči na ovaj način 41. opetujmo 3. NARAV ZNOJA. da sudjeluju tako blisko sa Isusovim smrtnim molitva. Molimo našu nebesku Majku. četvrtka i petka ja ću učiniti. koje možemo stalno ponavljati. kaže sveti Beda. a dižemo se svom snagom Sjedinimo se duboko s onim odabranim dušama. da Te slijedimo u borbi! Udijeli mi. kojim je Isus svladao tu muku. Prikažimo mu i srce onih. to je i silnije udaralo beskrajna. koja nam je uvijek moguća. izvanredna milost. što ga je anđeo pružio Isusu. kako smo već vidjeli. KRVAVI ZNOJ "I njegov je znoj bio kao kapi krvi što Do ovog krvavog znojenja nije dakle došlo radi straha ili slabosti. molim Te. prikažimo barem samu samrtnu borbu i tjeskobu pretvoriti u molitvu. tako da se krv. Isusu svoje siromašno srce. uvijek izgovarajući iste Pokažimo mu na tolike druge duše. koju neprestano i ponizno im dade milost. i radi toga. kaže jedan pisac. "Da je bio plah i trom. opetujemo pred Gospodinom. ne bi se bio na ovaj način znojio". Žestoka je bila muka. Margareti: "Svake noći između usklik božanske pobjede u olujama smrtne borbe. koju sam tada slao svome Ocu. koji je zastrašen. Pa. da ga On osvijetli i ojača Molitvom se dijelimo sami od sebe. što proizlazi iz njegova na smrt patničkog srca. kojom je Isus orosio zemlju u nju i da poslušamo divni govor krvi Isusove . čujem kako ta Tvoja krv upravo viče. Taj krvavi znoj A. a nakon toga pada u nesvijest. nego obratno: Isus se znojio radi su tekle na zemlju" (Lk. a da ni sama ne ćeš toga razumjeti. kad je bila kadra. muka. On naime počne osjećati. Nije nam nakana. za obranu Njegovih zakona u svijetu i Isusom u smrtnoj borbi. prema Bogu. nakon što ga je anđeo utješio. koju upućuje svome nebeskom Ocu. koje je on pore Njegova presvetog tijela u obliku krvavog znoja. no kada to ne možemo. Margareta. na neki način povukla i sledila samoga srca i pritiskujući srce zaustavljala njegov rad i udaranje. Znamo. Uzrok krvavom znoju nalazi se u mu malakšu sile. sigurno je bila jedna nas podnese muke smrtne tjeskobe. te da prodremo Poklonimo se ovoj krvi. Pratimo Isusa u Njegovoj poniznoj molbi. koja je ponukala Isusa. 12. dvovrsnu gorčinu. bolje je. "Gledaj. samo ako me budeš pratila u poniznoj mističnu agoniju. došlo je do Kalež. da drugo. 44). da objašnjujemo. da i to bude na posvećenje naše duše. 50 . krunjenja trnovom krunom 1.moramo se još usrdnije moliti. sudionica u onoj Sveta ura mora nam biti ura plača i veselja. I ovakvom molitvom mi ćemo se naučiti trpjeti s čistoću. kojim je Marija u samoći promatrala ovaj krvavi Isuse. razlila Njegove muke kao i patnje njegovih udova. koju sam iskusio u maslinskom vrtu. da s Njime onda budemo molimo Ga da svete borbe ovih duša budu okrunjene okrunjeni najsjajnijom krunom. "Fiat" to nam neka bude nam zajamči. a druga vrsta po svim udovima tolikom žestinom. Jedna vrsta te gorčine bile su sve patnje srce. se nauke Svetaca. Možda je još najbolje. kako je došlo do No. dosada događalo. da budeš. molimo Ga. za pravdu. neka i oni posvete te svoje smrtne patnje. Koja je to i kakva je dostojne. komu smo toliko priklonjeni. I kao što vojnici u času borbe prsa u prsa opetuju usklik pobjede - agoniji biti posvećene. ljubljeni ljubavi. nam udijeli milost. Ta i odmora. "Ovaj se znoj ne može pripisati bolesti. već posljedica i učinak Došli smo do najdirljivije točke božanske tajne u božanske snage. Svetu uru ustanovio je sam Isus. da sam se opirao Tvojim božanskim Sveci jednodušno govore. sadržavao je osjetljivog otpora. a taj je sveto ime domovine . prevelike jakosti. da tu tajnu shvatimo. da se krv uslijed straha i nagovaranjima i pozivima. najvećom slavom. pobijediti govor Tvoje krvi. već smo vidjeli. borbama prave agonije dođemo do svete pobjede jakošću Ovo sudjelovanje u Isusovoj smrtnoj borbi na način. nego li molitva. koja neka jer je protuprirodno krvlju se znojiti". da Njegov "Fiat" . što će nam donijeti milost. da su to kratki nalaze u zadnjoj i odlučnoj smrtnoj borbi. nego li da o njoj govori. koje su naše duše prema nebu. To biva i kod čovjeka. koji se ovoga časa borbama agonije. Jedna i započela jc smrtna borba u nižem osjećajnom dijelu Srca druga gorčina po svojoj prirodi bila je na neki način Isusova. da ovoga čudnog znojenja kod Isusa. koliko sam koja ljubi. 22. da konačno uslijed neizrecivih. od zemaljskoga snagom. koji će te žalost dovesti.

da oholosti. Krvi Kristova napoji me! Ovaj je prizor sam po sebi bio dostatan. da raspaljuje Pred Njegovim očima redali su se svi oni grijesi. Usprkos svim smicalicama ljudske Privinimo se uz našu žalosnu Majku i molimo je. Grijesi su najveći razlog. a te su radosti nevinost i svetost .sama najčišćim i najsvetijim Isusovim radostima. da ne živim. da se uništi grijeh. Ovaj je izljev krvi izrazito opetovanje onog poklika kao izraz Očeve volje. Franjo Ksaverski prerezao je jednu žilicu na Po ustima Proroka. da se znojio krvavim znojem. kletve. presveto tijelo. Krvavi pak znoj na različit način odgovara ovoj dvovrsnoj 3. Zato je bilo potrebno. da može On . koja Ga je nagnala. 5. su opoganili ili će opoganiti zemlju kroz vjekove. kada je On uskliknuo: "Treba da budem kršten Isus imao preuzeti na sebe i za njih zadovoljiti. da me nevjere. prolijeva krv. htio je da je prolije iznutra iz ljubavi. što ga je anđeo pružio Isusu tijela. koju Isus prolijeva u Getsemanija. dok se ne dovrši"(Lk.uroniti u ovu blatnu rijeku.sama opojnošću. 2. da može za njih zadovoljiti. osim u onim Genima Galgani). 44). da je Veoma žestoko Ljudski grijesi bili su uzrok strahu i svim nukana udaralo. je: uvrijediti svoga Gospodina i svoga Boga. Taj pogled na krv toliko ih opaja. da se ne borim i pokrili svojom prljavštinom sve vjekove i sve zemlje. te se krv razlila po udovima Njegova presvetog Isusovim.9). ŠTO NAM GOVORI TAJ KRVAVI ZNOJ. kršćana i grijesi pogana. nam ona isprosi milost. Da izgubim osjet za bol tako. Sv. Misteriozni kalež. "Na njega je metnuo sve oproštenja grijeha" (Hebr. naše zloće" (Izaija 53. Sv. kakovo je i u Kristu Isusu" (Filip. kad bi samo čule kakovu psovku (na pr. pak znoj osjetno jo izražavao svu onu silu. da uzmognemo shvatiti tajnu Tako su mislili i osjećali Sveci. bezbožnosti. koju je nanio sam sebi. učini. da nadvlada gotovo nesavladive poteškoće. Sve je ovo učinilo. Sva bezakonja neka se sjedine s Isusovom krvlju i Isusovim suzama. sadržavao je sve te grijehe. koji čistoća . i Krist. već je Bog navijestio. da je drhtao i tresao se. za kojega misli. grijesi božanski moj vođa i kralju. način odgovoran. koje se uslijed toga zadovoljavaju stanovitim izljevima da uzme na sebe sve grijehe svih ljudi. koju je poduzeo.moralo pri ovom prizoru osjetiti žrtvovanja i mučeništva. Grijesi da zaborave na sve i da velikodušno polaze na juriš. da se sav nesvijest čuvši samo jednu jedinu grješnu riječ. Njega je bio tako strašna stvar. a to Ono. grijesi laika i grijesi svećenika - Mnogo jači i moćniji treba da bude pogled na Tvoju krv. Pogled na krv toliko je moćan. što jc izazvalo. da Da. 22. I samo jedan jedini grijeh za što su tekle na zemlju" (Lk. Stanko pao je u divno djelo otkupljenja. koje je morao savladati Njegovo srce pritisnuo je prirodni strah tako. koji se bore. Krvavi krstom i žudim za njim. To nije prava pobožnost 51 . te zaboravim na svoje vlastite interese. površnost i naturalizam. da Isus gorčini. Sve mu ovo prouzročilo smrtnu patnju. neke čiste duše. čiji su valovi prešli sve brane i stvari. da se neka duša okaljala grijehom. daj mi djelić ove svete boli. da ne umirem osim za Tebe. pa da zadobijemo da je u vama.morao uzeti na sebe. Napoji me jest sila. 32). koliko je većma Srce Isusovo . očituje u nekoj mjeri i kod pobožnih. da se znojio krvavim znojem. će nam nemoguće. izdajstva. kada bi ljudska sljepoća neće da vidi i neće da shvati zloće vidjela. grijesi svih vrsta: grijesi razuma. tako da izgubim osjet za radost i osjet za bol. ovakav pojam o grijehu morali bismo i mi imati. na samoga sebe tako. koju je Isus Moj Isuse. da ne uživam. "Jer ovo osjećanje treba krvi. krive zakletve. Borba. napoji me. da izgubim osjet za radost. prije nego što je krv svoju prolio izvana lakomislenost. a Sv. koju mrzak i ogavan kako je bio Isusu i to mrzak sve do krvi! bi smo morali imati pred grijehom. Samo ljubav. a padala su po njemu poput paklenog potopa. KRVAVI ZNOJ "I njegov je znoj bio kao kaplje krvi. Ovi i toliki grijeha. tako je strašna. Uzalud je Gospodin nastojao da potopom i drugi Sveci eto upravo su osjetljivo i na različite načine ognjem osvijesti čovjeka i da ga podsjeti na ovaj tamni pokazali da uistinu misle i osjećaju o grijehu jednako kao misterij. da bi samo taj jedan grijeh bio dovoljan. da je na neki svetog straha pred grijehom. Danas je nažalost svijetom savladala potop krvi. koji je duboko bacio pogled na prsima od straha pred grijehom. da licemjerstva. "Bez prolijevanja krvi nema vukao u strašni i mutni ponor. 20). kršćanskih duša. otpada. što ga ljubavi prema Srcu Isusova. da najžešću bol. potakne na borbu protiv Tvojih i mojih neprijatelja. strašna. 42. Augustin).5) Bit čistu i posvetnu snagu prolivene krvi Isusove. grijesi srca. što ju je osjećao prema svome Ocu i prema svim ljudima dala mu je snage. na sve svoje blatna i krvava rijeka. On je sve te zloće uzeo kao svoje. da je lio krvave suze. dobri Isuse radi Tvojih presvetih suza. 12. uspjeh otkupljenja sastoji u tome. da i ja prolijem krv svoju i potoke suza. beščašća. Krv Isusova otkriva nam mržnju. koja je proizvela. koji ga je sve za spas svijeta. što gori u nanio sam sebi preuzimajući te grijehe na sebe. to gnušanje je tako strašno. ako nam grijeh ne bude 1. pa se ta pojava uslijed vanjske sile (pod pritiskom svojih neprijatelja). da budemo sudionici s Isusom u ostalim osjećajima Njegova Srca. Tvojem srcu. da proizvede. Ovakvu mržnju i stravu pred grijehom imali su Sveci Božji. Isus. se više ne bojim nikakvoga zla osim onoga jedinog. No Katarina Sijenska isto se tako onesvijestila. daj i meni milost. da mu orosi krvavim znojem Njegovo B. Ako su već takove suze prolijevale opojnošću. Gnušanje. da se radi njega znoji živom krvi. Molim Te. svetogrđa. no pri tom ne pokazuju onog On osjeća prema grijehu. da dođe jedan drugi potop. da plačem (Sv. koji srca onih. toliko jak i moćan. Krvi Kristova napoji me onom svetom On lije krvave suze. S obzirom na patnje. koje je ljubavi.

koji je vidjevši okrvavljenu haljinu svoga Ljubav Isusova nadvisuje i prelazi svake ljudsko omiljelog sina zavapio: "Divlja zvijer prežderala je moje poimanje. shvatim glas i govor krvi Tvoga Sina. da bi u njemu svoga Svetoga. da radi grijeha. što se kaje. koju i mi tisuću načina. Duša Bilo je ljudi. ne ćeš prezreti." (Lk. udijeli mi da svim silama svoje duše boli. da se Sin Božji znojio krvavim znojem. prikazuje ju svome Ocu kao zadovoljštinu za naše Sveta Majko Isusova pomozi mi. na koje je Bog to srce postavio. Moje je je lice blijedo. Jao onom srcu koje ne do suza i do pravog pokajanja. kajanje. im se gazi po tijelu. koje ga pritištu i još Njegova bol bila je neusporedivo veća od boli bilo koje gorih. kojim ćemo moći upokoriti srca i potaknuti ih na ako ne budemo mogli posvema shvatiti zloće grijeha. Bernardo . apostolsko srce treba da plače i jadikuje s visine brda. da možemo izaći pred Promatrajući ovo otajstvo Kristove krvi. koji ima snagu. bilo ih je koji su uslijed jake pokore Ako ne možemo doći pred našu braću poprskani izgledali kao žive lešine. prolivenu pod težinom naslikala. Ovo će pomoću Duha Svetoga biti neoborivi mrziti grijeh. bude orošeno i poškropljeno onim znojem. moj Isuse. a bila je veća zato. jer to je ono jedino. moramo osjećati radi grijeha. onom svetom grimizu Tvoje krvi sve dotle. Autoritativni glas Sv. nastojeći oprijeti se težini tolikih 52 . a koja je navedu na pokoru. "Sa visine brda plakat ću i jadikovati" (Jer. grijesi ljudi iznakazili su me. Bože. vapije:"Pogledaj. uprljano naših grijeha. jer je proizašla iz očitovao je svoje unutarnje patnje. ta dijete" (Ger„ 37. na koji je On tu bol osjećao za sve grijehe svih ljudi. Krv Isusova očituje nam bol. ali da ta ljubav ide u toliku krajnost. 22. ispisana krvavim slovima. onim patnjama. ako se ne budemo naučili našega.) Pa. kojima su suze prožeta kajanjem postaje živa slika Spasitelja. okrutniji od ljubav nam je vjerojatna u koliko je to ljubav samoga divlje zvijeri. ali primio je na sebe i navoditi druge na pravi duh kajanja. čudesno nadahnuti apostolska srca. moj Isuse." Moj Isuse! Po Tvojoj prolivenoj Presvetoj krvi koju 3) Krv Isusova otkriva nam apostolat si je prolio za mene. Krvavi znoj Isusov osjetljivi je izraz beskrajne boli. 10. dočim duh pokore i kajanja. Bože! Ja sam još Tvoj 1.kao- neka preša." (Ps. dok ne Zaklinjem Te. na kojemu je Tvoja mudrost svoju vlastitu krv. već govor. koja će čitavoga svijeta. da me budem zadojen snagom te krvi toliko da je onda Tvoja prolivena krv potakne. I dokaz. strahujem pred grijehom i daj. Ja sam je prolio vjerovati. bi se moglo sjediniti sve boli pokajnika i pokornika koje se nanose Bogu. 9. a te suze bit će krv srca ganuće neće biti dovoljno. Isus dovoljno plakati radi grijeha. nikada ne ću prestati. ako su me ljudi. da ganu srca i da ih one gorčine. doveli u ovakvo stanje. da se moje srce potpuno uzmognem pokazati svojoj grješnoj braći. i Ti ne vidiš na meni ljepote onoga lica. u grčevitom trzanju. prožima apostolsku dušu.44. Oca objavio je taj apostolat na 2. sve patnje njihovih srdaca sve to skupa ne bi ganuti grješnike i navesti ih da od srca plaču nad svojim imalo niti najmanji djelić vrijednosti samo jedne kapljice grijesima. dostojanstva. kao da ih je On sam počinio. da nam dade dragocjenu milost. Težina ljudskih grijeha satrla je Srce Isusovo. kadar je to učiniti. obogati me tim darom. Ovo jedino može da svu bol radi tih grijeha. udijeli mi milost. To je najrječitiji Krv ovog božanskog Abela ne vapije za osvetom. što prouzročila. da još dublje grijehe. bol i ljubav. koju je Isus osjetio prema grijehu.) Pogledaj me. Bila je veća i zato. da Te promatram u Spasitelja. kako kaže Blozije. koje je Srce Isusovo osjetilo radi grijeha. stanovito svoju braću očima punim suza. raj.prema Srcu Isusovu. sve to nebi ni izdaleka moglo izraziti sve dostojanstvu čovjeka nisu kadre. Krv Kristova je upravo ona. bilo je ljudi. Moje tijelo nema više ni snage ni grijehe. spasi svijet od najtežih nevolja. I apostolsko srce treba da pronađe način. na božanskim udovima našega Da. koja je istisla krv iz njegovog sveto tijela. 83. Danas više nego ikada.33. kako će najlakše svi uzdasi. ipak treba da u njemu gledamo svu rugobu. da ispašta i zadovolji za te znojem i krvlju. ja neću Oče. da mi Boga. veli Sv. Isus prinosi svome nebeskom Ocu Krist! Istina. Učene rasprave o Božjim pravima i o krvi Isusove. ja Te molim. koja je Ovakve milosti prosimo od srca Isusova u svetoj uri.10) Nije koju je osjećao radi grijeha. On sakuplja tu krv kao u kalež i c) Vrijednost krvavog znojenja Isusovog. Jer. No. izgleda nam nevjerojatna ili bolje rečeno. Ali što su tekle na zemlju. zamolimo Isusa. da i najtvrđa srca dovede mogla biti okupana sva zemlja. kadar da gane svaku dušu i da je pozove na moli za oproštenje. to je teško se smiluješ i oprostiš im radi moje krvi. kad bi se mogle sabrati sve njihove suze. Ambrozije. da se ljutim i srdim poput Jakova. Prava se pobožnost očituje u suzama "Srca skrušena i ponižena ne ćeš prezreti.veli Sv. On se obraća k Svome Ocu i božanski život.moj je Spasitelj za mene Udijeli mi dar suza. jer grijeha. koje svijetu prijete. Krvi Kristova skruši. kad će očitovati unutarnju bol nastalu uslijed teških uvreda. da nikada ne uvrijedim Boga svoga. Daj mi Duha sav obliven krvavim znojem u tolikoj mjeri. izobličeno. Apostolat boli toliko je potreban upravo u naše dane. koje je podnio radi najuže mudrosti i najveće ljubavi. KRVAVI ZNOJ "I njegov je znoj bio kao kaplje krvi. Isus znojeći se krvavim znojem duše. I stoga. napoji me! 43. no sve je to ništa prema svim krvavim znojem kao što je Isus došao. ali je veoma potrebno je na sebe uzeo sve grijehe svijeta.) On se ne tuži na ljude. koji trpi izrovale brazde na licu. što Ti nikada. 50) i krvi! "Evo . i svrni pogled na lice Krista Tvoga" (Ps. koji je zadao toliko gorčine Srcu Isusovu. koji su dopuštali.

prosvijetli i posveti tisuće svjetova. glas drugo nego vidljivi dokaz i pobjeda božanske ljubavi nad milosti i milosrđa.5. Krv našega Jaganjca moćnija je i jača od one govori Sv. kao tajnu božanskog smrad. 10. koji su umakajući svoje krvi. saboru na sveopće divljenje biskupa sakupljenih na tom 7. Kako je znamo. jer samo je ljubav jednoga Boga mogla da do čistoće. pa da njome namažemo vrata naše siromašne kuće tj. kad veli! stvora.) On je postao na neki način personifikacija grijeha - usrdnije". koje neće i ne znaju.. On se poslužio obriše djelima zahvale. da zatraže pomoć probodenog Srca Isusova. koju iznosi Sv. ozdravljenja. Isto je tako Isus dao našim gubom . koju su bezbožni Židovi prolili kršten krstom vlastite krvi. već želim nasljedovati one Židove. što onečišćuje obitelj i društvo."(II Kor. Prorok Izaija još se i jače izražava. otvore svoje oči pred sjajnim svijetlom ljubavi. Nema 53. da bez ljage bude. jer ta usliši glas krvi Tvoga Sina! Učvrsti nam vjeru u njegovo zemlja obeščašćena tolikim grijesima može konačno doći Božanstvo. pala na Longina. 44. Grješnik pruža svetogrdnu i tolika ljubav? Sjedinimo naš glas s glasom našega bogoubilačku ruku protiv Boga (Job. koji bi mogao da razumije veličinu muke. da je ljubav ove svete žrtve doista beskrajna. Moj Isuse! Ti si sretan. Bio sam opterećen grijesima čitavoga jer se žrtvuje za sve. što su se dogodila spas. svijeta. Margariti: U Getsemaniju trpio sam u sebi više nego u 1) Božanska žrtva podnosi najžešću bol. te uzmognemo poznao grijeha. Sveti Oče. ta činjenica nije pobijedila je gomilu zla. što je tekla iz nijemih. Zato neka nas ne čudi ono. što je sam Isus rekao Sv. da se njome samo jedna kaplja ove Tvoje božanske krvi dovoljna da očisti. Stajao sam pred presvetim Bogom. mi bismo se krvi. Zar se onda može izvrši slično čudo. 1. da su baš naši grijesi doveli počitanjem i brižljivošću dragocjene kaplje ove svete ovu žrtvu u ovako strašno stanje. da nas nebi udario mač anđela na spas. i od jednoga poganina učinila sjajnog mučenika Božjem putu. duše uzetih. koji nije Isus. na koju je tako dugo čekala. To ovih Židova da umočim svoj prst u dragocjenu krv.). Pavao veli: "Jer onoga. Židove. što više. trpio je najžešće muke. da idu po to srce. koji su svi ozdravili. tijelo svoga Spasitelja svojim vlastitim suzama i da ga Njegova je ljubav pobijedila našu nevjeru. dok je i radi grijeha naših. koji nije Presvetoj Majci Mariji. 53. Čuj dakle. 43) utjelovljenje grijeha s obzirom na strašnu posljedicu Promotrili smo različito faze drame u Getsemaniju. posve čist i bijel. BOŽANSKA ŽRTVA "I jer je bio u smrtnoj stisci. a to su čudesna ozdravljenja. Isuse! To je nemoguće! "I kap njena može Ocu moleći ga. (Iz. gazio me u svojem bijesu. Bio sam potpunoma napušten od Boga i ljudi. da sam izvršio svoj zadatak. ja također hoću poput čudesnu moć. Bede pobožno se ne bismo usudili. koji su tom krvlju mazali siromašne Isusova krv ne ublažuje samo gnjev Božji. kad predobro znamo. da siromašna zemlja moga srca ostane i dalje suha.5). krvi Isusa. Sina očišćenja. da bude ranjen samo zato kako bi mogla da izlazi Obazri se na lice Krista Tvoga i smiluj nam se. da. bolesnih i udarenih najgorom vjere i ljubavi Kristove. (Iz. što si vlastitom krvlju. koju božanska pravda pa prije nego što promotrimo radnju. što sam je prolio za njihov saboru. pomažem tolike duše… duše slijepaca. da saberemo tu njegovu krv Ne ću da samo primim dar neprocjenjive vrijednosti. kojom su bili omočeni pragovi na vratima židovskih prste u krv. On je bio smrvljen pod pravednoga njegovog gnjeva.grijeha. očisti. da moja duša slijedeći poziv Sv. glas moje krvi. mi potrebno.) i Bog Spasitelja i obratimo se nebeskom Ocu. odakle se širi najstrašniji tekla pod pritiskom naših grijeha. zar da mali poslužimo na svoje spasenje svijet moje duše ne zadobije čistoću. Božjega. Atanazije na nicejskom ''Neka nas očisti krv Isusa Krista Sina Njegova'' (Iv. slici. ozdravi. neću da samo meni bude duše naše i tijela našega. je Otac žrtvovao me svome pravednom gnjevu. već ona ima i bolesnike. uzdignuća i preobražaja. što čisti i obnavlja. duše da je po jednoj pobožnoj predaji kap krvi. da nam priskrbljuje obilje svih milosti. što je tekla iz ranjenih prsa Isusovih na onoj kuća. svijetlo i božanski Spasitelj je najprije prikazao svoju krv nebeskom život? Ne. da radi nje oprosti ljudima grijeha. da bi gledao na moju nevinost. što mi ga nudi božanski Patnik. a ne glas osvete. da traži milosrđe i oproštenje. Toma. prolio svoju krv i što si njome natopio zemlju. je najsjajnija pobjeda ljubavi! Krv. te da opere krvavo trebali bojati izazivati strašni gnjev Tvoje pravde.. dogoditi. 58. da mi težinom naših grijeha? "Bi satrven radi opačina naših. da Ti je prinosimo i da molimo za prisustvuje kod ovoga prizora. a svijet da spasi cijel. o kojima osvetnika. Sv. pa da njome krvnici istisnuli i okrutnim udarcima iz tijela Isusova. da nijedna kap ne propadne.21) razumjeti veliku tajnu Njegove žrtve. koji ne će da otvore svoja usta. duše mrtvaca.. obratimo se zahtjeva za grijeh. Atanazije. Sam sebe je htijući da popijem kalež. kaže sv.grijehom. koje već dugo vremena dušama svoju krv. molio se "Gospodin ga je htio uništiti u slabosti." zatim se On obraća nježnim i ljubaznim pogledom (Sv. što su je bezbožni kojom je natopljena zemlja u Getsemaniju. vidim da sam moću i snagom one krvi. za nas grijehom učini. pa mu recimo: " pripušta. Koga da ne svlada ljudskom nevjerom. no zadovoljan sam. koji neće da Isus je tu krv prikazao i prinio za njihove spasenje tako. a koja je oslobodila od smrti židovske prvence. koja je u Getsemaniju iz njegova tijela trunu u svojim grobovima. uskrisi i preobrazi sve stvari! Činjenica. O. Moja beskrajna ljubav iz Srca Kristova probadajući svetu sliku. (Lk. Židove. Toma) svakome od nas i moli nas. da uništi grijehe naše." Da ne iz otvorene njegove rane krv. prolivenu Tvojom božanskom krvlju? Zar je moguće. da nam pomogne. 25. Vidim. i kao da je zaboravio. čitavoj mojoj muci. duše gubavih. koji je sadržavao sav otrov predao. 22.. neplodna i prokleta uza sve božansko natapanje 2) Isus i nama daje svoju krv. koju 53 . koji je probo Božju . zadovoljio za grijehe čitavoga svijeta. grijeha a to je zadovoljština. da sakuplja s najvećim oprost.

No. što je obuhvatio njegovo toliku ljubav. Presveta Majko. I sada prestanka ponavljajući svoj božanski »Fiat«. da je Tvoj očarano zamamljivim užitkom. O. mi je ljubav! Ja vjerujem." Da moj Isuse. uništava se. da bi zadovoljila za ovu pravi lik žive i prave žrtve. da je sveta Tvoja 54 . bio sam opijen octom. gdje si slavan kao i u nebu. što sam učinio za njih. koja se jer je gorjela ognjem neizmjerne ljubavi. koji je na raspoložen. da se žrtvuješ za trpjeti. a to samo. da ta krv kaplje sa svih ovdje. obliven krvlju. baca ničice na zemlju pred neizrecivim njime biti žrtva. U ljudsko srce teško vjeruje u današnju . kako je bila velika njegova ljubav. Ja sam spreman tijela izlazio je oganj.otkrio. koje prilike izražava prolijevanje krvi. kad bi to bilo moguće. Toma. hoću da Te prikazujem uvijek Tvome Ocu i vapit ću k bio bih još i više učinio. jer si htjela biti žrtva za grijehe sviju. da je on dolazi sveta žrtva. koja se danas svoje drago i ljupko srce. jer je grijeh pobune. da se ona vatra. za one duše. nije ugasila zadnjim svoje ljubavi kao i to. bez prava. kojom su bili prožeti ožalošćen i preplašen kao i u Getsemaniju. Margareti.'' (Lk 22. kaže sv. da se On još i danas žrtvuje. zar se to ne očituje jasno u oltarnoj žrtvi? Ta. sebe uzeo grijehe čitavoga svijeta. Daj. da upoznam. nego da se i ja u duhu (a i tijelom. gazi ih i na taj se način baca u ponor zla. veličanstvom Božjim." A na koji ču ja način. Zato On s pravom može je ustanovio presvetu oltarnu žrtvu. Grijeh je pobuna protiv se molio. "Neprestano me prikazuj mome Ocu kao žrtvu za grijehe Evo čujmo. I otvorivši prsa. koga si mi uputio po Tvojoj učenici Sv. da uberem divni plod Starozavjetna žrtva bila je slika žrtve Kristove no žrtvu njegove žrtve i da u svom srcu zapalim onu najčišću Kristovu nije uništio materijalni oganj. dršćući ona mu se klanja. bila je uistinu beskrajna.- osvijetli ovu velebnu tajnu ljubavi i bola. da Ti uzvratimo za se nalazio izvor plamena. da i dalje trpi i radi njegovih neizrecivih muka imaj smilovanja s nama i u mire za svaku dušu napose. koja Te potakla.43) Božjeg suvereniteta u najvećem stupnju. da mi dokažeš. što si me ljubio. da Ti odgovore na 3) Božanska žrtva bila bi voljna još i više Tvoju beskrajnu ljubav. kako si to tražio po tvojoj svetoj učenici - presveto tijelo. kad bih ja ovoga časa mogla sakupiti sva srca svih ljudi i sva ta srca prinijeti Tebi. da Ti se zato svi ljudi zahvale i da Te svi molim za čitav svijet! ljube? O. spaljena i prikazana Bogu s ugodnim mirisom. malo bih između Njegove pravde i grješnika. ako to bude moguće) bacim ničice pred Tvoje neizmjerno veličanstvo i da priznam. usrdnije Grijeh. odakle je počela teći sveta krv zato. I to molim. koja su moj Isuse. evo našeg dragog Jaganjca. Ja vjerujem. ovoga plamena. koja se. Da bi Oganj poslan s neba. Radi njegovih suza. koje dižu moja braća grješnici gotovo svaki dan? pobuna protiv volje božje Neće biti moguće drugačije. nije drugo. moći zadovoljiti za prostr po zemlji sveta je žrtva. pa zato i bol koju je prouzrokovao svetoj potaknuo. da iz čitavog tijela Isusovog božanska vatra još uvijek rasplamsano gori u Tvome srcu "izlazi oganj i da iz čitavog njegovog tijela kapa živa krv. da vjerujem u njegovu ljubav. da i ja budem dostojan s pobunu. koja izlazi iz njegove žrtve. pomozi mi. prikazao mi se. moj slatki prosvijetljeni vjerom morali spoznati. Margareti! moja duša pred ovim prizorom? Kako da ne osjeti u sebi 45. usrdnije se molio. a izvor. da ta prema ljudima. kad si rekao: primila naknadu za ljubav. zaboravlja na Božanska Isus onako prostrt po zemlji. njegovi udovi. 2) Božanska žrtva trpjela je najžešću bol. koja se protivi volji Božjoj. i što neposredno učitelj.. kako se U starom zavjetu kod žrtvovanja sva je žrtva bila obraća na mene pogledom punim ljubavi i pozivlje me. nego čin ljudske volje. bilo je njegovo Srce. a podnijela si ih Moj Gospode za ovu Te milost molim! Za milost ognja i zato. koje volim. BOŽANSKA ŽRTVA ''I jer je bio u smrtnoj stisci. a ne gledamo ga. sakrivši se pod oblike kruha i vina. Poslušajmo Margareta svečano potvrdi ono. što smo već njegovu učenicu sv. da gledamo Isusa kao žrtvu.aktualnu ljubav punini pak vremena. Postavi me bedemom i sigurnom tvrđavom "Kad bi mi ljudi. Isus je htio da novim svijetlom svoga Boga. i u smrtnoj tjeskobi neprestano. dali neku naknadu za ljubav. u njoj On neprestano izražava svoju volju. Iz svakog dijela njegovog svetog spoznajemo promatrajući oltarnu žrtvu. sa svim siromašnim grješnicima. Margaretu: "Isus Krist. da vjerujemo." Da je On bio doista tako njemu: Evo Tvoga. da si se i Htjelo se time reći i pokazati. da se nisi pokajao. moj Bože. pošto hladno reći. A zatim mi je otkrio neizreciva Čudesa koja je spalila Tvoju božansku žrtvu. Vjerujem. koja svoje pobune protiv Tvoje božanske volje? Zadovoljiti za zadovoljava za grijehe zato. samo jedanput žrtvovala za nas. da njegova. I jer je bio u smrtnoj stisci. Mi smo naučeni. da spali ovu božansku žrtvu bio je zapriječio našu kobnu zaboravljivost i da bi nas silno moćan. već oganj ljubavi. božanskom snagom. htio pokazati njegovih udova jakošću one ljubavi. što se zbilo u Getsemaniju i na križu. da si Ti sveta žrtva. koje nebi mogli podnijeti svi ljudi. Bio sam prepun gorčine. ja cijenio ono. Stvorenje. u kojemu se nalazio izvor žrtvuje za mene u nutrini srca. učenica Sv. a kad bi bilo moguće. Isus žrtvi. da bezuvjetno vjerujem u Tvoju sadašnju izgledala kao neko žarište. to pravedno. O divne li objave! Kako da se ne uzraduje Sv. osobito iz njegovih prsiju. upravo za mene. otkucajem Tvoga srca na križu. kada bi to bilo moguće i kada bi sve! Ja ću se odazvati Tvome pozivu. žrtvo sveta! Ti si podnijela toliko barem jednu iskricu ovog božanskog žara? Oganj i krv! muke. što je Isus izričito objavio Sv. u kome kao da nego da me još i sada ljubiš. kako se On i danas žrtvuje za mene. vatru ljubavi." Opažamo. Isus klanjajući se božanskoj volji neka bude. u ovom presvetom Sakramentu. uzdiše svoj ''Fiat" - 1. Zar ne bi bilo krvi. Vjerujem.sam tada pretrpio. Margareti: svijeta. za sebe. Daj. naredio je.

da su uskrsnuli na život baš u i prinijeti ću ga njemu. a mi pružamo ruku. Ti. I Ti mi ne volji njezinim uzdasima.atentat na život boga. Margareti. pa stoga. Gospode. Tvoji nacrti. njezinom možeš dati većeg dokaza svoje ljubavi. zadovoljava za grijeh. Primi moju podložnost. da ga vrijeđamo. To je kada to srce pati i trpi u smrtnoj tjeskobi. Grješnici ne priznaju bude"Fiat". Ti. beskrajne dobrote Božje. a mi te darove život iznova mogao procvasti u svijetu. Djevice Sveta. zadovoljava za grijeh. pa da i ja "Fiat" kao zadovoljštinu za sve moje grijehe i za grijehe budem žrtva za Tebe i s-Tobom. a sve to dakako s Tvojom pomoći: svoj "Fiat". koje sam od njega primio. koje se nezahvalnost. jer si mi je Ti dao. moja božanska žrtvo. koji bi se On udaljio od nje. ću Gospoda u svako doba. ta citara najdivnije poslužio smrću. Bog nije Bog. Sveta žrtva prinosi Ocu. si prva bila pozvana. Ti si se Gospodnje prizvati " (Ps. 12. da Bog ili ne može kazniti grijeh. hvala je njegova uvijek na 54). u životu. grješnika. Obavljajmo je revno! da zadovoljavam za nezahvalnost. neće Tobom.2." (Ps. i moje tijelo sa 3) Isus dragovoljno daje i žrtvuje svoj svim njegovim osjetilima. "Blagoslivljat najljepši trijumf. . Oče Uzet ću kalež spasenja i ime ću Gospodnje prizvati. Prema tome nezahvalnosti prema božjoj dobroti. jer je taj grijeh ili neće da ga kazni. u svoje srce ovaj moj siromašni život. " (Ps. kalež krvi moje. moj . da bi Božanski Božje. da bi proizvele život. 15. Tvoji zakoni. 33. I kao što jo Tvoj poradim. nego da mi krvlju. što mi je učinio? Uzet ću kalež poznata. u svojem 5. za sve drage. Uvijek! Ne samo onda. primi. 12. "Pobjeda proguta smrt. To je tišina . Božanska žrtva koja se žrtvuje i njegovih neprijatelja. doli pjesma zahvalnica čak i onda. veli sv. ali ona je i moja. Ne dopusti. svojim molitvama. Bogu Ocu po njemu. ŽRTVE GETSEMANIJA "Primio ih kao žrtvu paljenicu. Ti si već uzela u svoje blagoslivljati u vijeke ime Boga moga. koja si prva u svijetu počela sa žrtvom zadovoljštine za sve ljudske nezahvalnosti. 115. Kao što se Isus uz pjesmu zahvalnicu. da zadovoljim za ljudsku časovima.neka kada me bude obasipao radostima. da zadovolji za moje grijehe. pogotovo neće da je priznaju u A budući. koja. tako se i te harmonije i nije drugo.) A da uzmognem prihvatiti Tvoj kalež. njegovo srce. nebeski. u svemu neka Uvijek! Pa i u agoniji moga srca. uzet dragocjenim činima i riječima Svete žrtve iz ću i ja kalež gorkosti. već i u preziremo sve ovo njegovo blago tražeći sreću kod svim drugim srcima. da se s Tobom združim u žrtvovanju. 3. usnama mojim. koja je posljedica grijeha. koji će prinositi žrtve na spas svijeta. koja mi je udijelio? Tebi najdraža.) ili »Što ću uzvratiti Ova se tajna života odigrava u šutnji. a mi nakanom. jer je ili nemoćan ili nepravedan ili bezuman. koja je shvatila neizmjernu vrijednost ove drži u svojem naručju. pa da samo po sebi imati nikakve vrijednosti da zadovoljim za s Tobom zahvaljujem i blagoslivljam Gospodina. i samo je Bogu Gospodinu za sve.) Uvijek ću ga blagoslivljati. baš u ovoj svetoj uri.su trpjeli i suučestvovali sa Moj Isuse. Zato hoću da Te nasljedujem i da iako ih moj siromašni um ne shvaća. Bog nas obasipa svojim darovima. žrtve. uvijek ću opetovati ovu. ili da ne zna za grijeh. Sveta je udostojao poručiti mi po Tvojoj službenici Sv. da ga ranimo.115. pa da postanemo žrtve sa Božanskom žrtvom i za božansku žrtvu.) tabernakulom. " (Ef. da se i mi uzmognemo odazvati 55 . koja Tvojem posvetnom djelovanju. za mene će to biti neizreciva milost. koja svojom Svaki je grijeh sam po sebi napadaj na život Božji. njezinom podložnošću Tvojoj sveta. i da nam uspije povećati slavnu četu (Mudr. moj Bože! Ta je žrtva uzvratim Gospodinu za sva dobra. na smrti. da i ja postanem žrtva s Tobom i za Tebe." (ps. sretna je. da može samu sebe privesti kao žrtvu s On nam je stekao bogatu baštinu sreće i veselja. Božanska žrtva zadovoljava Grijeh je gruba nezahvalnost spram očinske dobrote za ovaj napadaj prikazujući se Ocu time. žrtvo poslužiti njezinim činima. već i tada. mog. da moj čitav život bude pjesma zahvalnica blagoslovljeni Sin Isus bez prestanka molio i ponavljao Božanskoj Dobroti.volja da su sveti Tvoji sudovi. 20. njezinim suzama. '' I ime ću ruke.'' ( I. bude iskušavao nevoljama. Isus je presveta žrtva. da sudjeluješ u žrtvi svoga Sina. mojih patnja." pozivu. ura svetosti i života. grijeh.) udostojala poškropiti svojom dragocjenom krvlju moju dušu sa svim njezinim sposobnostima. moj Isuse! "Što da Getsemanija. Koliki će spasenja. Kor. ura. da se otimam božanski život. da Isus zavlada ne samo u njoj samoj. samog sebe. kadgod to 46. da se sjedinim s uvjeravanje o bezuvjetnoj podložnosti Tvojoj volji. Tvoj kalež. kada me bude! Opetovat ću je u sebi. da.neka bude tako ću i ja postupati u svim "Zahvaljujući svagda za sve. dopustiš. U znak grijehe svoje i za grijehe drugih. za svoju obitelj. budem mogao. križevima i gorčinom. Ti si se u svojoj beskrajnoj ljubavi Spasiteljem na spas svoj i na spas svoje braće. da zadovolje za grijeh. kada su obavljali svetu uru. 6) onih. već daj. ja hoću. zato ću se poslužiti zahvalnosti za sve darove. sveta žrtvo. pred nezahvalnost. Zato ću zazivati i moje "braće. daj nam.šutnja Getsemanija. u svim svojim uzdasima. svoj život i svoju krv htio da uništi božanski život na zemlji. svetu riječ "Fiat" . To je Tvoja žrtva. upotrebljavamo. u svim potrebama. u koliko je taj grijeh napadaj . Bernardo. U krvlju i beskrajno vrijednim životom stvari grješnik bi htio. plaču. On nas ljubomorno Duša. mučeništva jednoga dana upoznati. pa zato je on žrtva. makar se čini da s Njome sjedinjuju.A Ti. odabrane čete služe smrću. ustanovila je izabranu četu žrtava. 2. gdje . Ja ću se zato 115. Da zadovolji za ovu tešku koja daje život. da moje siromašno poklonstvo kao i časovima patnje.

To je bitno kod svakog pravog apostolata. koja ide za tim. a suprotstavio posebnom podložnošću toj istoj božanskoj poznato je. već također i od lakoga. koji rastaču božanski život u njemu i na taj će način povratiti Isusa u svoje srce sa svom puninom zadovoljštinu. koja hoće da zadovoljava za grijehe. pa zato takva duša osjeća potrebu. Eto. "zadovoljština". 4. To je davanje časti plaću Isusovu. da zadovolji za naše grijehe. ima posebnu zadaću. tako se na isti način i prava zadovoljština mora postići bez požrtvovnosti i ako nismo žrtvo s njime i za sastojati u sjedinjenju sa Srcem Isusovim. Odatle ponovno možemo vidjeti. Sa kršćanima jest pravo rušenje Krista u dušama. Ovdje imamo toliko nalaze zavjerenike. Getsemani ponovo uspostavlja Krista plače nad ljudskom nezahvalnošću. koji svoju. što smo naime njege. Isus je u DRUGIH. djelima njegove ljubavi. a uspostaviti Isusa u ljudska srca. da približi Isusu djecu. neuredne potičući druge na često primanje sakramenata c) neka strasti. koja je potrebna. činima potpunoma podlaže svome božanskom Ocu. kao što su: svećeništvo.koliko se 3. svojim riječima. kako ljudska nezahvalnost ranjava Isusa time. nije neka prazna sentimentalnost. Kalvarija. koje na brutalan svijet divlji su i svetogrdni rušitelji. posvetimo apostolskom i misionarskom životu. snagu dobiva iz srca Isusova. da duh žrtve. on je naime nešto ozbiljnijega je dao zadovoljštinu. koje će dati bacila. jer kako kaže Krizostom. te se potrudi. dok se Krist ne oblikuje u vama. ona shvaća. siromasi. Ova se zadovoljština može dati na dva načina. od teškoga grijeha. da se uvijek i u svemu podložimo volji Božjoj. apostole u našim i u što je Isus bio žrtva za zadovoljštinu. 56 . koja hoće da zadovoljava za grijehe. a sveta ura. da se formiranje Krista u dušama ne može volji. da u vlastitom srcu rasplamsa dovode Isusa u bolnice. bolesne duše i narod. a i danas obliku pobune čovjeka protiv Božanskoj volji se stvaraju. Getsemani stvara zadovoljštinu tj. O još jednoj stvari treba da duša razmišlja. Kao Getsemani je formirao (stvorio). jer to su oni zavjerenici protiv božanskog života u nastoji. koje se nanose ili se buni protiv Boga. uspostavi Isusa u srcima. koji i u našim srcima i naprasit način trgaju od Njega. koja hoće da dade zadovoljštinu. koja ljubi Isusa. pogotovo grijeh to su djeca. U Getsemaniju? Srce Isusovo i čvršćega na putu ka svetosti. uzaludan. Bez ovog unutarnjeg mučeništva u srcu. Zadovoljštini. njegova djela. da onom očitovanju njegove ljubavi. Nazaret. nije koja ljubi. uzdasima i zadovoljštine. uspostaviti Isusa u svoje Srce. da se drugo žrtvovanje nebi bilo ugodno Gospodinu. potrebno je a) UNIŠTITI upoznaju njegova djela pomažući svećenstvo molitvama. da dade zadovoljštinu. koliko su se duše zaustavile u Getsemaniju Isus je sav preobražen. da ga dovede k narodu. nebo. da tako kažemo. a to se i vidi i iz naravi pokušaj obnove božanske obnove biti će bezuspješan i objave. b) da svi u svome srcu. Sotona i kolikom je nježnošću postupao s ovima. Da to postigne. koja hoće da za sva ona djela. umrtviti osjetila. koja ne mari za divna u srcima. 1. Sentimentalnost i maštanje ne spada u pojam žrtve. i to: o stvari. više podloži svoj razum. Svako osjetiti ona muževna hrabrost. koji već je mnogo više od toga. Grijeh. nešto! Duša. No najprije ga mora uspostaviti se potrudi. za grijehe ne može dati duša. jer se svakom tuđim krajevima. siromahe i obitelji da našem srcu. kojima je On dao zadovoljštinu. Ta se je Isus ustanovio po svojoj učenici ima vlastiti oblik i božanska izgradnja proteže i dalje. razloga. u euharistijskom Getsemaniju? Upravo se tu u tim dugim jedan "živi Fiat" . djela Njegove ljubavi. Njegova božanskog života. Margarete.) Molitva. balzamom svoga srca maže rane božanskog da ujedno i pokaže. To jo po sebi ljubavi. crkva. svoju volju. već tjeskobi ne samo zato. intimno ne sjedini osjećajima Božanskog Spasitelja. RUŠITELJE tj.neka "bude! trenucima. Apostol nije imao preče zadaće. a to je bitno za pojam žrtve. najprirodnijim tajnama kao što su: Betlehem. to je onaj divni oblik svojim držanjem tijela. da uzmognemo dati zadovoljštinu Marija Margareta. Ovakve onu vatru ljubavi. "Dođi i slijedi me!" 'Tu se može podlagati volji Božjoj. U Tko bi znao. To će pak postići Pobožnost prema Srcu Isusova. Potrebno je. u kojima on nikada nije bio. pa i od najmanje svojevoljne nesavršenosti. Svijet prezire ova divna Isusu. treba postati žrtvom ZADOVOLJŠTINU ZA GRIJEHE. Sakramenti. što ne mari Cenakul. grješnici. kako će se duše potpuno i bezuvjetno tajanstveni pozivi. što 2. da on trpi i Spasitelja. to je U Getsemaniju Isus je prava i potpuna žrtva. ako se stvoren u Getsemaniju. U Getsemaniju su se stvorili. Getsemani dakle To jc najopćenitije značenje. većma čovjek sa svim ovim svojim sposobnostima bunio daje naknadu za uvrede. da je Isus strašno trpio u smrtnoj dovoljno. Duša. uz noge Spasitelja može po prvi puta čuti onaj Getsemani uči. koju riječ. da plačemo." (Gal. a) neka nastoji i neka uspostavi Isusa u srcima. oni veliki graditelji božanskog života. da samo plača nad tolikom nezahvalnošću. koje ima riječ stvara žrtve koje će zadovoljavati za grijehe. žrtvovanjem. Pa zato. Pobožnost prema Srcu Isusovu prema objavi Sv. Na taj se način čistimo ne samo Isusu. primjer . b) objavilo nam je te prisne osjećaje u pogledu Treba nadalje USPOSTAVITI ISUSA I U SRCIMA zadovoljštine. 19. da trpimo i da se žrtvujemo! Još Promatrajući patnje Isusove u Getsemaniju. što u danim prilikama može da nadomjesti sve druge Žrtva. nego da Getsemaniju htio da zauzme na poseban način stav žrtve. ne meže indiferentno gledati. svoje srce i svoje osjećaje volji Božjoj .to su neki oblici božanske obnove. ono. u koju je Isus unišao sa toliko nježne ljubavi. Krista i u ona srca. Majka. to jo pripravni. ''Koje opet s mukom rađam. treba da razmišlja o njegovim najdivnijim. traži od svete Margarete. treba da toliko oblike vanjskog apostolata. koja će to srce očistiti od zaraznih onda duše možemo nazvati cvijećem iz Getsemanija. ali i Duša. 'To je ono što srce Isusovo izričito. već mora da. a to je MRTVENJE. jer se onaj divni misionarski apostolat. da se izvrši ono što odgovara baš umire i u srcima. koju je Isus dao Svetici. Getsemani stvara žrtve. kako je grijeh uzročnik. Pa radi zadovoljava za grijehe treba da razmišlja o divnim toga je Isus i tražio zadovoljštinu od svoje učenice Sv.po primjeru Isusovu . duša. svaki naglašeno u papinskim pismima. kako ju je objavila sv. Margareti sastoji se u tajni Getsemanija. da svi upoznaju njegove tajne. a ta je: DATI tj. Duša. sebeljublje. Ljubav pokreće dušu da dade zadovoljštinu i Papinstvo. Ona treba da unese značaj pobožnosti.

a osobito da nam bude sveta svećenička moć ima svoj svršetak u žrtvi. ona uređuje sav naš život po suze ganuti Boga. . bude! Po ovoj tajanstvenoj riječi sav je svijet stvoren iz jer ako moj "Fiat" privlači k meni Boga ovdje na zemlji i ništa. dok naprotiv svako drugo najveći čin bogoštovlja. što se odnosi na pobožno čuvstvo i osjećaj neće nam donijeti ploda ni u žrtvu i svećenika. Getsemaniju. da ćemo izvršiti najveće i najbožanstvenije djelo. ako se obavljaju sa "Fiat"." Marijin “Fiat” imao je u sebi svećeničku moć. Neki prosjak mudro je odgovorio nekom bogoslovu. "Hvalit će me zvijezda Boga privukao k sebi te umjesto da idem u pakao. divnoj riječi "Fiat''. Što više. I mi ne bogoštovlja. da se i ja naučim. stupa u vrt natapa je milošću i slavom i čini. "Reče.) Naš "Fiat" treba da i za nas bude može nikada dati vrijednost našemu životu i u činiti ga božanskim.) "fiat" je najsvečanija i zadovoljan i onda. u opetovati ovu božansku riječ. Naše će molitve biti božanske. što ga je Bog izgovorio u početku vremena jeka Isusovog "Fiat"." Sva naša djela biti će uistinu tako lijepa. ako se Sve riječi. kojo milost. Sa svojim "Fiat" ja bih zahvalnicom svome Stvoritelju. ako na sebi bude nosila uzvišeni natpis ćemo doći do slave putem "Fiat". naša ura sigurno neće biti velikog svećenika Isusa. Naša posljednja Žrtva bit će najveći čin plana stvaranja. jer žrtva je ona naša posljednja ura. "I Riječ je tijelom Ako se razmatranjem Getsemanske tajne naučimo postala. S koji je prvi digao glas bune i tako propao u pakao." (Ps. bijedu. On će ga po božanstveniti. one odvijaju sa "Fiat. je iz natpisom "Fiat". kada zauzima stav žrtve:"Ulazeći u svijet govori evo dolazim. tamo bi odmah da tako dođem po njoj do svetosti. koje. stupa u svijet. U vrtu raskoši čovjek je potrgao ne trebamo drugo. sam Stvoritelj silazi s neba na blagoslivljati Srce Isusovo. Molimo u sveto uri za ovu 47. svako dostojanstvo i potpuni mir. da Isus i ne 2. I zato opetujemo li ovu Isus." onim "ne" u raju zemaljskom čovjek je taj raj pretvorio u pakao bezbrojnih zala. nego što je žrtva Isusova zajedno s Isusom. i sve je postalo. da se sjedini sa Riječi boli. Augustin. 7. kako On to želi.) Kada bih su u raju. Isusom. u kojoj se nalazi časovima dana i noći.neka bude volja Tvoja. koji daje vrijednost svemu i koji sve jednostavnu riječ s Isusom. U stvari ova nam velika i božanska. da li bi bio 1. a također i iz plana otkupljenja. raj. kojega smo grijehom izgubili u Edenu. budimo pobožanstvenjuje. koji ga je upitao. bolest. a 3) Svoj "Fiat". Ovaj "Fiat" iz ustiju Djevice ima na biti. ponavljati tu riječ. našao Danica i slavit će me svi sinovi Božji. On je izgovara čim prvi puta sveta ura. što spaja nebo sa zemljom. možemo ustvrditi. treba da ga izgovaramo u svijetu nema ništa velebnijeg. tako moćna kao riječ "Fiat''. 33. da mi ne U početku svijeta Bog je izrekao svoj "Fiat" . da nam on bude svečan i riječ "Fiat" upravo izražava taj najuzvišeniji čin. koje izgovaramo. "Fiat''. nestao strašni očaj. koja ga bacaju u ponor vječne (Mt. on pretvara taj Presveta Majko! Daj da shvatim svu božansku ljepotu popaklenjeni raj u pravi raj. I kao što božanstven. nego da je potvrdimo i da obećamo.7. ja sam siguran. tako dosljedno nema ni veće ni svečanije riječi od riječi "Fiat"." (Job 38.koju Isus izusti u besmrtno i vječno veselje. Naše pjesme Tako i naš "Fiat" dobiva na neki način snagu i slavu zahvalnice otići će do prijestolja Božjega. najljepši plod u svetoj uri. nijedna nije tako slavna. ravna po Božjem nacrtu i izgovarajući svoj Fiat on se Moj Bože! Koliko ima nesretnih duša. On će na sigurni. Naše svakidašnje Žrtve bit će doista i onoga "Fiat". 42. mi ćemo bez sumnje ubrati koliko je svećenik onaj most. je formula vječne blaženosti. će zadovoljavati za grijehe. što je u vezi s Njime. u kojemu već unaprijed kuša riječi "Fiat" . budu li na. da ga Bog pošalje u pakao rekavši: najbožanstvenija riječ izrečena u "Kad bi me Bog poslao u pakao dok izgovaram onaj Getsemaniju. poseban način dati vrijednost i našemu "Fiat". U vrtu plača on se je se ne ćemo ni u jednom času našega života odreći. nije nitko drugi mogao izreći osim ovom ni u vječnom životu. taj bi ga "Fiat" privlačio k kao i zvijezde na svodu nebeskom odgovoriše pjesmom meni i u onom drugom životu. a mi sa bolju i u plaču. da činim volju Tvoju. prave žrtve. da prvotni plan Božji i tako se upropastio. da poveća broj izabranih četa. što ga je izrekla Marija. 10. Bože! (Hebr. a s onim ''Fiat'' iz Getsemanija. 26.Molimo Srce Isusovo. Kako bismo morali ga je Djevica izgovorila. koji je taj "Fiat'' izgovorio u Getsemanskom vrtu Isus je već izgovorio za nas ovu božansku riječ. ako se mi sami ne sjedinimo s Njime po ovoj najsvečanija i najbožanstvenija riječ. Naše će riječ nameće volju Božju tj. sebi imale božanski pečat sa Čovjek grješnik svojim hotimičnim "NE" ispao. a onaj neki način još veću moć od onoga prvog "Fiat"."A to slično tvrdi i sv.neka bi dao doći do pakla ili da bi preda ranom nestalo pakla." Onaj "Ne" je formula zabačenja i osude. potpuna savršenost. NAJSVEČANIJA RIJEČ ! "Fiat . ako one budu onoga "Fiat". ako budemo uz suze često opetovali najuzvišenijem planu našeg stvaranja i našeg otkupljenja. jer čim "DA". Zato i riječ.neka bude volja Tvoja. koji me toliko usrećuje na ovoj zemlji uza sve moje siromaštvo. No sama našega.9) Anđeli nebeski s Njime svako drugo dobro. što u svim ponovno i potpuno podlaže onoj volji. ako se ne sjedinimo s "Fiat". naučit ćemo. 5. života budu svete. 57 . koja izražava tu žrtvu.) U Getsemaniju žrtva je u stanju žrtvovanja. Boga sa čovjekom. Kad bi "Fiat" mogao ući u pakao. da nam sve ure neizmjerno s ograničenim. — drugom božanskom osobom. uzima na sebe na čudesan način ljudsku narav. i hoće da nas pouči o riječi uskrsnuća i života.) propasti. ovaj nijemi ali moćni govor "Fiat". i pakla za me neće ovu istu riječ '"Fiat". kad veli: je došla punina vremena jedna ponizna Djevica opetuje "Neka prestane moja vlastita volja. bijedno zavedene od neprijatelja. da nam natrag stekne zemlju. Daj.

ali Križ. kojega 9. i u onim najvišim težnjama. koji moli: ''Da se udostojiš ovoga Tvoga odabranika posvećuje.žrtva u istom omjeru snagom svoga Fiat . 48. u industriju. da Isusov "Fiat" prodre svakome! Sretnih li onih. ova pokornost poslije grijeha u Neka bude volja tvoja. u štovanju. "Neka uzme križ svoj svaki dan. drugi put. I postaviti križ u Srce jednim plemenitim "Fiat". svome Bogu. u najindiferentnije stvari. kako bi s njime u Getsemaniju. Na taj ćemo način postati duše."Fiat!" riječ je blagoslova. kako ćemo dokazati blagosloviti" Čovjek je zazvao na sebe prokletstvo pravu ljubav Gospodinu. koji je. a osobito u Časovima. križ i blagoslov. Kor. Ljubav nalazi zadovoljstvo u vječnom Dobru i uvjet. daj dopusti. kao i kod učenice Srca blagoslov? Tko bi znao koliko je prokletstva dignuto s Isusova "Fiat". svetištu. toliko ih ushititi. Sv. dokle god se potpuno ne pokori nebu. koji su toliko odlučni za našu svetost. a u srce postavio ga križa i blagoslova? ISUS kao siguran znak prave ljubavi i kao najveći znak Božanski patniče iz Getsemanija. . Svi Sveti pjevaju svoj "Amen" i "Fiat".u Križu. (apostolat riječi "Fiat )i riječi "Da". mogle pribaviti taj sveti blagoslov i svojoj braći. "Fiat" je križ. Zato nas je božanski Učitelj svojim opiranjem volji Božjoj i ne može natrag zadobiti učio. Beskrajno biti blagoslovljena i posvećena Znakom križa. da nam po zagovoru velike majke na duše. koristilo. koje se očituje umu blaženika. I svećenik mora da bude žrtva. da dođemo do svetosti biti će kriv i iluzoran. svakidašnji križ. Božja i protivna težnja naše izgovoriti s lakoćom. Ti su pravi anđeli iz sve oblike i prilike života u umjetnost. da s Tvojih pomoću svoga "Fiat". postaje znakom križa.23. da čudesnom Molimo Srce Isusovo za veliku milost. biskup se okrene k njemu i moli:"Da se udostojiš ovoga Biskup učinivši drugi znake križa nad odabranika svoga blagosloviti posvetiti i zarediti. koliko su blagoslova pribavile i neprestano u samoj svetosti može biti iluzija. daj dobro. da onaj naš "da" na zemlji sjedinimo s onim "da" u izgubljenog blagoslova. izražava ljubav. Ljubav.đakon. kako na nebu tako i na zemlji. školi Getsemanija. kako bi se Marije dade milost. što pribavljaju sebi i drugima ove žrtve.opetuju onaj "Ne". To je i Duh Sveti. makar bio posut križevima i makar se završio Kao što je Isus ta žrtva snagom svoga Fiat postao živi mučeništvom. mora dobrom sastoji u veselju i u radosti svih svetih. suprotnosti je s težnjama pokvarene naravi. Ali. što se žrtvuju. a ljubavi ne bih imao. jer nema blagoslova bez znaka križa. što ga je On izgovorio u patnjama usana prihvate Fiat. Još više: Isus je imao dva križa. On sâm je najprije okusio sve naravi i volje sačinjavaju zapravo križ." (Lk." (Lk. križ u srcu u protivnosti sa vlastitom ove uprljane i proklete zemlje pomoću svih onih "Fiat" voljom. svaki "Fiat" izgovoren s Isusom jest blagoslov. I tko to su pojmovi jednake vrijednosti. jo nemoguće. svoj "da". Ali. posjeduju čudesnu mudrost i moć. To je razlog. uvući svoj pakleni "Ne". nakon što je Isus nama za ljubav njegovu presvetu osobu.. pa s 1. Pavao veli: "I kad bih predao tijelo i prvi blagoslov i začetnik svakoga blagoslova. U koji su preuzeli na se ovaj zadatak. pristajanje Biskup čini znak križa nad svećeničkim kandidatom i uz volju Božju teška je stvar. Križ je sastavljen od dva drva. kako dosljedno ona je u potpunom skladu s istim Dobrom. koji će im pribaviti vječnu osudu.naš "Fiat" u progonstvu s onim "Fiat" u domovini. pa zato jo Kao da nam je htio reći: Hoćete li da budete sveti recite "Fiat" u praksi pravi križ. da je kod Isusom izgovaraju svoj Fiat i tako s njime postaju živi izabranih duša. da riječ "Fiat" opetujemo i da je oprle volji Božjoj i koje u ovo sotonski urotničko društvo posvuda propovijedamo. 9. pa i može izreći. 13. povlače i druge duše. No ovdje na zemlji. ukoliko. Stoga naša zadovoljština mora ići Koje će davati zadovoljštinu za grijeh. jer je to jedini način. u Getsemanija. duše izgrađene u za tim. dade snage. u zabave. pravom možemo reći.) Križ pripravili Njegovi neprijatelji i na kojega su raspeli je proturječje. Majko. To je onaj poteškoće. pa i u patnjama ovu svetu riječ.3).Boga. da bismo je mogli očituje se na tisućo načina. izgovorio u Getsemaniju onu posvetnu riječ "Fiat" križ Križ u Srcu izražava svetost. Ali. Augustin "pobjednik i svećenik" jer je žrtva. ništa mi ne bi svaka duša . da ga i mi uvijek izgovaramo. leži prostrt u 2. u "Fiat". koje upravo traže sve moguće načine. slika je Tvoga Isusa. koji je ležao na zemlji dobro . svetost. da se baš u ovom pjevu sastoji raj.. koga su mu drugim riječima: "Neka se odreče sebe. postaje živi blagoslovom. da ljubimo neizmjerno na tlu hrama. 58 . što ničice leži Svetost se bitno sastoji u tone. dok u ljubavi. vječni svećeniče. osobito nakon grijeha. sada. po kojemu duša postaje pravom njegovom žrtvom. tako i svoje. Sretnih li onih duša koje trgovinu. kako "Fiat" ima ovu božansku moć. kada mladi levita prima sveti red. a drugi onaj. da i za Njega "Fiat" bude križ. koje svaki dan s stoji u Srcu . Tako i koji sadrži tu riječ postao je blagoslovom i zapravo On je žrtve Isusove postati će Svete toliko. da nam snagom Tvoga Fiat duše shvate veliki nauk tj. (1. žrtvo svojevoljno svetosti.) O tome je govorio Božanski Učitelj i s onim je podigao u svome srcu. da se sažeže. Fiat. SVEČANA POSVETA ŽRTVE “FIAT!" U svečanom trenutku. On sam je htio. nebu se ovo zadovoljstvo i puna suglasnost sa beskrajnim Svaka pale duša koja hoće da "bude žrtva za Isusa. "Fiat" riječ je posvete.iluzije su nemoguće. Svaki svaki križ. Križanje naše volje sa božanskom voljom jednoga dana stvoriti vaš raj. No." Presveta Majko! Onaj levita . da da upoznam. da bude dostojan svećenik Kristov.23. da postane svećenikom u vijeke. žrtvovana. U kaže Sv. Prvi je bio onaj. križ u srcu. U svako vrijeme možemo naići Molimo Srce Isusovo. da izvrše ovaj pa čak i u svete stvari. Zato se i duhom ljubavi naziva osobito u Getsemaniju. Tebe mladomisnikom moli: Da se udostojiš ovoga Tvoga molimo usliši nas! odabranika posvetiti. da mu se i u najmanjoj mjeri usprotive. anđeli riječi "Fiat". i nakon što se izmole litanije Svih svetih. budu znale i jedini blagoslov. neprijatelj je znao vješto i lako božanski apostolat. koja će vam koja se križaju.

No. da svlada i čovjek je izlazio posramljen. Iz vrta plača i boli. Mnoge duše svaki dan kušaju ovu veliku istinu. koji ustraje u vjeri u božansku Molimo božansko Srce. Uvijek će tako biti. da ove riječi i nama budu lozinka za hajdemo:" jest prije svega molitva. hoćemo svećenika. U tim unutarnjim patnjama duša se svakom očekivanju .Isus se diže ojačan i ohrabren. Drhtat će pred Bogom. da ga pratimo u Getsemani. Duša. koji sam apostolata. Koliko ima duša. bdijenja zamračuju razum. 59 . Ut hos electos tuos oskvrnuća. se samo na ovakvoj zemlji. Sada živahnost i okretnost. "Fiat" je dakle svećenička riječ. rađa herojima. 26. sanctificare et consecrare digneris. molitvom se približuje Bogu. hajdemo!" Iz Edena. dok naprotiv svjetovna slab i nemoćan. da traži utjehu i pomoć. ako je svjesna i hotimična. da nam dade milost. do koje je Isusa dovela ovu veliku istinu! ljubav. pogled bistar i siguran. Bio lišava same sebe. stiče divnu snagu. zbrku i beščašće. koji s zapasti i u agoniju. a Najveće borbe zacijelo nisu one izvanjske. koje su inače slabe po prirodi. Te okupile sveto veselje božanskog posvećenja . koje su tješile Srce odabranika zarediti. Njime plače moli i trpi. koji je jača i krijepi. Blago onomu. Isus. duševnu potištenost. koje ređenikom moli: "Da se udostojiš ovoga tvoga su bile odlučne u životu. da sve druge će poticati na borbu. da bude neustrašiva u izgleda sasvim drugačije. bacimo se s Njime ničice na zemlju pred ostale žrtve kao svete. da se udostoji pozvati što ljubav u mrkim sjenama Getsemanija. Ona. dočim je svaka protivnost volji izgovaramo svoj "Fiat. rogamus. neprijatelju. komu će se svijet diviti.) Molitva i duševne patnje tajna su O blagoslovljena Majko. Zapravo pravi heroji rađaju života. Euharistijska bdijenja daju U tabernakulu kao i u Getsemaniju Isus nam izgleda svijetlost. Takovoj molitvi naučit ćemo se 1.) 2. postaje sve čišćom. ubijaju svako moralno on i ovdje govori:'' Blago onomu. snagu i heroizam. pred Gospodinom steći će ovo plemenito gospodstvo. priznaje svoje ništavilo. izgovoren s Isusom i za Isusa. neprijatelje u svome srcu. paraliziraju. dok traži zabranjene užitke poput Adama. postadoše najoštrije trnje za Isusovo Srce. koje će blagosloviti i mirise prema nebu i sticale tako milosti i blagoslov za posvetiti svijet. koja čini. znak obeščašćenja i blagoslovi. Kad bi smo htjeli razumjeti očevidnom nemoći i slaboćom. nesiguran i rastresenog sve neprijatelje u izvanjskoj borbi. obliveno krvlju. U molitvi duša božanski boj. Njegovo je božansko lice božanskim borbama. Bit će ponizan početak jodnog novog života. s kojima Tvoj Isus posljednji puta budi svoje apostole i vodi ih prema Uzrok božanskoj jakosti. ojačamo svoje snage i da se pripravimo i za najteže borbe. gospodstvo." Molimo ga. red i vruće molimo Njega. pun straha. žrtve. a duševna potištenost ustupit božanskom jakošću. No. da bdiju i plaču u euharistijskom Getsemaniju. koji se ne sablazni nad osjećanje i razdražuju srce. one u Kakovu božansku snagu krije u sebi Getsemani! euharistijskom Getsemaniju dolaze do božanske snage.i koje su sa Isusovog oltara dizale ugodne uistinu biti žrtve poput Isusa. Nakon smrtne borbe . nad ponavljati svoj ''Fiat''. no najednom se oskvrnule i bijedno obeščastile. potpuno utučen. izići će odatle prekaljen sjeta u vedro raspoloženje. što nisu znale Konačno biskup učinivši zadnji znak križa. Mučeništvo srca . koji s Isusom ulazi u Getsemani. jer neizmjernim veličanstvom Božjim. sjetu. napušta stav žrtve i zauzima stav Hoćemo li i mi da budemo žrtve poput Isusa. Koliko ima žrtava. audi nos. novi vođa i poziva. posveti i zaredi. pa da postanu pravi heroji u božanskim borbama. kada svlada i pobijedi one unutarnje geslom "Ustanite. sebe žrtvuje. taj će se strah okrenuti u hrabrost. mi ćemo konsekracije .protiv Božanskoj jakosti. već one držanje junačko i plemenito. On će se sam znati junački boriti i će mjesto svetoj srčanosti i tada će duša osjetiti. kada prima sveti slavu. Svećenika. što kliče: "Ustanite. tako kažemo. hoćemo li skinuti trnje s jedine žrtve od koje će i po kojoj će Bog primiti sve njegove glave. hajdemo" (Mt. božansku ljepotu ovih riječi. dugo boravio u molitvi u predvečerje svoje smrti. da. kojim će imponirati. Božju. 49. BOJNI POKLIK "Ustanite. po molitvi ona postaje jaka. da tamo Adam izlazi pun snage i jakosti. koje mogu da. da ne dršće pred ljudima.) Isus prestaje moliti i ustaje potpuno u Getsemaniju. orošena krvlju Isusovom. On postaje svećenikom svoje božanske i li da zadovoljavamo za grijehe.duševna patnja . Putem svečanog "Fiat" u Getsemaniju."Fiat" riječ je posvete. Čovjek. da nas križem Božjoj. ali ražareno. Agonija pak biti će priučit će se." Isusovo. Postao je hrabri vođa. vrta raskoši. a bodri ih uzvišenim snage.drugi je uzrok Divnoga li prizora. A zašto? Jednostavno zato. duše obilježene najljepšim znakovima svetosti i Križ posvećuje žrtvu i čini je svećenikom. I kada svršimo svetu uru. 46. Stoga naš božanski pogleda. što bruji tiho i neprimjetno. U Getsemaniju ćemo možda poput Isusa osjetiti strah neminovno će zapasti u poniženje. Duše. bacimo se ničice na stvarno posvećuje žrtvu i polaže je na oltar na čast i zemlju onako kako se baca mladi levita. Daj. našeg velikog i vječnog Svaki je stoga "Fiat". opterećen prokletstvom. koji je ojačan. daj da shvatimo svu božanske jakosti. sebe i za druge. osobito u stanovite dane i ure.. toliko je Te su duše najljepša apologija (obrana) onog velikog plodila. Njegova zemlja. Primjer nam je Božanski učitelj. 3. koje su jednoga dana benedicere. više duša. a može u onome. oslabe i najjače bodri svoje vojnike na borbu. što unutarnje. stiče onu svetu je prije toga blijed. postadoše uzrokom njegovih patnja i vapaja. toliko slab. a možda ćemo poput Isusa Čovjek pak. da s njime uvijek novi pečat posvete..

ne može vrta raskoši u vrt nebeskog raja U tom pokliku u razumjeti. koje se sjedinjuju On se i stvarno nalazi u nama svojom milošću.beskrajni silazak. Sa Getsemanija uzlazi se prema nebu. udijeli nam. da je Isus dopustio. da ga maslinske gore. da se u lakšim unutarnjim borbama osjete svu svoju slabost i nama pokažeš jakim. 45. da dođe na u vrt boli. 46. Stvarajući Bog čovjeka imao je nacrt. 8. da ove riječi zvuče se s njima bori sam: Isus. nego odmarati se. izrečen u dolini suza. koja se Isus. (Zah. No. da je Bog pripustio čovjeka k svojoj 60 ." (Rim. Bernardo kaže: Ništa tako ne jača dušu u napastima. nastavite samo Isusom. Ova sam se za vas molio i za vas patio. kao što bi radionu. gledat će odatle kao kroz neki prozorčić profil ovu siromašnu zemlju. opetuješ svoj uzvišeni poklik: "Ustanite. On nas uzdržava i bori se uz nas. da ove gore Isus je uzašao na nebo. Sveci su iskusili istinitost ovih Isusovih riječi! ništa je tako ne potiče na dobro kao milost molitve. već mogao dopustiti. jer su apostoli doista i zaslužili ovakav da je On i duhovno u našoj duši. "Evo Sin čovječji predat će se u ruke dakle da ova postane našom lozinkom. poklika. da u svojim svojem euharistijskom Getsemaniju. Sin je Božji najprije. Osjetili su. da smo ukor. kako je to prorekao Descendit de coelis . što prodire kroz mračne. da naše molitve budu biti tako lagane. Gora uzlaza sa zemlje prema nebu. teških borbi. a zar ne vidite. koje su u svetoj vezi s kao neki prijekori! Kao da je htio reći.) pomisao. Ja Duhom Svetim. Gdje je uzrok ovoj postaja laka i ugodna. a još divnije preuredio. koja se diže nad Getsemanijem. da čovjeka iz vrta raskoši premjesti u nebeske vrt . gdje je uzađu. poniženjima Njegovog dolaska . pojavi. Ljubav Boga prema čovjeku bila bi se sigurno Usred najtežih unutarnjih patnja utješiti će nas dovoljno očitovala. prije nego što je rekao apostolima "Ustanite. "Ustanite. svojim s Isusom. to je pobjednička pjesma. To je beskrajna slava. hajdemo". Getsemanija. da ove Učiteljeve riječi moramo mi predmet pažnje i brige Njegovog ljubaznog srca. sigurno ne bi bio upoznao tamnih sjena ljubavi. a klicala je od veselja. junačkom lozinkom-"Ustanite. On Maslinska je gora. iz štalice u siromašnu 14.) "Ustanite. da Ti u nama čudnovatom jakošću. Duše. Kao da je htio teći: "Da. možete počivati. drugotni je plan Poklik "Ustanite. koja se nalazi prema Jeruzalemu na istok.u raj. pa se sada vaše borbe tijesna veza s Isusom uvjet je. hajdemo''. što znači slijediti Isusa u da iz njega dođe veće. toj božanskoj citri. 50. gdje proživljava sva poniženja muke križa i vjeran Bogu. 4). koje se pokazuješ slabo i nemoćno u Dogodilo se dapače. Predraga Majko. "Ako s njime trpimo. Da. da je ostao Getsemanija. S prije nego će uzaći i prije nego što će potaknuti ljude. Zapravo postaju kao neki mirni san za one duše. koji je pripustio zlo. moramo znati. koje slavodobitnu pjesmu. ne će razumjeti. Takav nikada ne će moći shvatiti i zapaziti Getsemaniju na divan se način očituje. da ih Isus podržava u najtežim časovima. da spoznamo i jedno "Ustanite hajdemo". žrtva radi obične bolesti. glas pobjede. da počivajte!" (Mt. da ga možemo pratiti na krvavom putu do Kalvarije. da podigne palog čovjeka. koje su svladale pobjednički poklik intonirao je Čovjek-Bog. u tom smislu. što ćemo je s Isusom bez prestanka su izvor neizrecivih radosti za naše srce. da zadovolji osjetila i srce. da grješnicima. Zato i pjevamo sa Crkvom: izrečen u Getsemaniju neusporedivo je ljepši od onog "Divno si sazdao. hajdemo!. hajdemo!" (Mt. moramo znati. ima neku posve novu ljepotu. Sišao je s nebesa u krilo Djevice.41) Katkada bi se ovaj smisao je Isus ne samo stvarno u našoj blizini u tabernakulu. Beskrajna je dakle dobrota imala najljepši plan prema svome stvoru. iz maslina. bljesak veselja i slave. jer su duboko uvjerena.) čini nam se. 3) U zajednici s Isusom. Ovaj slavni i poniženjima i plaču. hajdemo!" To će Tako se sv. To je ono brdo. Poklik "Ustanite. da se s njim i Njegovo slavno Uzašašće bilo je u omjeru sa proslavimo. Odakle snaga ovoj nježnoj mučenici. hajdemo!" Hoćemo li on je već ovdje. 17). koja ga je potakla. A pouči. to je velebni uvod u drugo značenje Isusovih riječi: "Ustanite. da i najteže borbe makar je naše srce u tom času u tuzi i nevolji. krila Djevice u vlažnu štalicu. iz radione kroz tisuće jada i nezgoda u sjenu čovjek bio uzašao u nebo i iz vrta raskoši. sjene Augustin. U Srcu Isusovu. On je slabe strane svoje naravi i koje velikodušno slijede Isusa velebni izražaj one ljubavi. a u najtežim pak borbama bi li su naoružani u blizini Tvoga oltara uzmognemo postići. da moj izdajnik ne spava. boriti.sišao je s nebesa! Moj Bože! prorok: "U onaj dan stajat će noga njegova na brdu Kakvog li silaska. kako kaže Sv. čak i najveće dobro. jer hoćeš. Sv. da ćemo biti dionici i na njegovoj slavi." (Mk. dokaz je najviše nije sagriješio. dok su je razdirale divlje zvijeri u amfiteatru. znati će s Njime ići u borbu s njegovom sa spavanjem. neusporedivo bolji od prvoga. ipak nam se čini. da se više ne trebate uspješne. preobrazila u heroja? Krhka i slaba stvorenja u najtežim hajdemo" čudno je primijetio: "Spavajte samo i kušnjama dolaze do heroizma. 26. 26. hajdemo". tumačiti s ljubavlju." Obični čovjek. Felicita uzrujavala i jadikovala u zatvoru biti najljepša slava i trijumf u ovoj svetoj uri. a naši čini izvedeni u velikodušnosti. da što većma budemo u svome srcu dionici muke Isusove. što bi ga bio izrekao nevini čovjek prelazeći iz koji samo ide za tim. GLAS POBJEDE. On ostavio otiske svojih svetih nogu. Međutim ove duše. mudrost i svemoć Božja. Getsemanija. hajdemo" sa zemlje prema nebu. uvod je u Getsemaniju. pjevati u vječnosti. da će vam činiti. čuju se prve note ove pjesme već u smrtnoj stisci u 1. ćemo novu snagu. Srce Isusovo. daj da mi ustrajući u molitvi i plaču nemoć. morao sići i to sići sa nebesa. 14. I da čovjek 2) "Ustanite. kako će pobijediti neprijatelja jačega od sebe. Iz Getsemanija uzlazi se na nebo nakon groba. Približimo mu se živom vjerom i steći pobjedonosnu pjesmu.

traži je u sebi i hoće. Ta će duša iskusiti istinitost divnih Spasiteljevih riječi i "Vaša će se žalost okrenuti u radost. tako mogu biti slučajne. Božanska žalost nikada ne može sjeća se više muke od radosti"(Iv. hajdemo" uvod je u onu uzašao. da je taj poklik milosrđa. a u Tvojim Isus poziva svoje miljenike. što cvijet je ljubavi. Ova je pomisao dovoljna da dušu.pjesmu. jer objava ljubavi Božje bila je novost i za anđele. "Po kome veličanstvo Tvoje hvale ga spoznajemo u vidljivom obličju. da je to najveći dokaz O. On se veseli i kliče upravo kao i majka. da se i u srcu Naše se srce zanosi divljenjem i veseljem. da poklik tom smislu tvrdi i Apostol kad kaže: "Velika je tajna pobjede. dosljedno one se moraju završiti božanskim veseljem. koji je započeo ovu slavnu pjesmu. misleći na to. da i ljubavi ja uronim u ovo more boli i ljubavi. da je žalost onaj najljepši kada rodi dijete na svijet. Ne! Patnje našega ću i ja vas tješiti. hajdemo. združenim klicanjem razlog. I kao što majka zaboravlja na cvijet. Svet. koje je On spasio. ali i znade. a veseli se. Onaj. tresu se vlasti. opravda se u duhu. propovijeda se poganima. a još manje mogu one biti. vjerova se će kroz vjekove s Njime pjevati nebeskom Ocu svi anđeli u svijetu. ima žalost ali kasnije. On nas poziva. koje samo najnježnija budemo dionici u njegovim patnjama. moraju ga sjediniti s duše zasjalo novo svijetlo Tvoje sjajnosti. sve boli. Što više i sami anđeli. da Isusa tolikih patnja. kada rađa. da To su utjehe upravo majčinsko. kojega pokaza se anđelima. koji se žalosti s Isusom i radi radosti. postaje duboko ganut. Toma slomiti srca. jest i Sin tako On isto hoće. klanjaju Ti se gospodstva. (Iz. kojega je Ono zapjevalo. imati će neizrecivu utjehu. ako ne s njime i za Njega. tko ljubi.uvod u onaj slavni himan. Zato i Crkva Bogom nadahnuta Jedinorođenca. kao što milo zvuči glas Njegovog čovjek u stanju nevinosti. pa Predraga Majko! Daj da shvatimo slatkoću riječi. plače radi mu ga je ona dala. pobjede veličanstveni. daje dostojna slava vječnomu Ocu. žalosti se radi nje.Tim3. budemo li. da u Isusa i ne žalosti se. Bega nisu drugo nego učinak božanske ljubavi. taj se žalosti. tako i Isus zaboravlja na sve svoje njegovih patnja. kojoj se ne bi moglo izbjeći. da je Isus s njime. učinak neke sile. da ljubimo i anđeli. kad znade. cvate onaj božanski život. dok Isusovim glasom. Kao što je Bog Getsemaniju. da se On . kada uvidi. ne ljube. U Kako se raduje Srce Isusovo.26) će se pomišljajući. dok se još nalazimo u sjeni Getsemanija. kada vidi. da primi ljubav." 51. koje je podnio za nas. ne božanske radosti. taj stalno misli na predmet svoje da je razveselio Isusa. 21. ako su njegovo patnje slične patnjama jedne najčišće radosti! Tajna smrtne tjeskobe. Onaj. da Ga tješe u Njegovim patnjama leži tajna vječnih radosti. tako treba. koje podnosi Getsemaniju. nastavlja svoje otkupiteljsko djelo u svijetu. kojega Isusu može pružiti. tko ljubi Isusa. Svet! pao. koje će s Njime biti u Getsemaniju. možemo reći da njegovo Srce osjeća i majčinske slavlja. ali i pouči. ali i beskrvnog majke. uvijek ona ima jedan prozorčić. Cvijet iz Getsemanija. a to more jest Tvoje Presveto Srce. On. privlači. moj Gospodine i divni tješitelju srdaca! Daj. ga prije toga slijedili u Getsemani. kada vidi. utješit radosti. da ljube Boga. da druge može utješiti. da ćemo s njime uzaći na nebo. da se žalosti radi nevolja i patnja. da patnje samoga Boga ne patnje. sve boli i borbe s slavnu . nebesa nevidljive stvari".udostojao pripustiti nas. na sve teškoće. nalazi u ovome plaču očigledan dokaz. kako cvjeta životom. Kako se veseli i raduje Isus. onim dušama. ŠTO JE PRIMAMO U GETSEMANIJU Kao što majka znade milovati.slavi uzevši ga u nebo iz vrta raskoši. Sretnog li onoga. On sâm sebe uspoređuje s majkom! Hoće. UTJEHA. koji plače u Getsemaniju. Kako je slatka i mila tajna žalosti Isusovih Isusa. kroz kojega kaže. On je raj. da nas prijatelja u Getsemaniju.16. koju bi mu mogao pružiti tako milo pred Ocem. On na taj način majka može pružiti svome čedu. koja ljubi. da s njome bude stalno sjedinjen. kada vidi. podnijevši sva poniženja. Žalost u 2) Onaj tko bude plakao u Getsemaniju najveći je dokaz ljubavi. utjehe. uznese se u slavi".16). da čovjek nije zajedno slave: Svet. da se ovim poklikom za borbu i slavu izučenim u što bi je zapalio čovjek u stanju nevinosti. čovječji.Sin Božji prije čovjeka slavno 3) "Ustajte.Bog ljubavi . koji je plod njegovih.) Sv. On Isusa što je dublja. da se ove riječi odnose u prvom redu na samoga se vidi raj. čovjeka zapali iskra ljubavi neusporedivo veća od one. koji oplakuje Isusa."Ustanite. hoće li da Njihov pjeva: "Jer je otajstvom utjelovljene Riječi očima naše hosana dopre do Božjeg prijestolja. uroni u ocean 1) Onaj. patnjama." (Iv. i svi ljudi. a On će im to uzvratiti divnom utjehom. da taj himan pjevamo s Njime već sada. I kao što se ljubav Boga prema čovjeku tako divno neizmjernom veličanstvu. no ta se ljubav još sjajnije očitovala. To je tajna neizrecive boli. 16. kada motri svoje dijete. Pa zato i žalost radi upotrijebio u tom govoru krasnu usporedbu sa ženom. nama. prijatelj. Onaj. koja pripada paklom radi čovjeka grješnika. tko ljubi Isusa. božjemu očitovala u ovakvom planu. Sami anđeli i Serafini imaju posve novi Te i nebeske moći i blaženi Serafini. to prije se pretvara u nebeske i je rekao: ''Žena. On je a Isus je radost anđela. kada 61 . onaj koji se javi u tijelu. koji ljubi Isusa. Tvoje patnje upit će moje. Sam hoće biti tješen. 2. kojima Isus po svome proroku obećaje toliko radosti i Onaj. jer Ljubav ima to svojstvo. (l. koja mora biti Božji. ljubavi. U divnom govoru punom nježnosti prema učenicima. kojega ne bi imali. te nas Bog. što ga je Isus održao prije ulaska u Getsemani. što je . Sin očitovao svoju ljubav prema čovjeku na tako divan način. 12). Svi glasovi i pjev "Hosana" svih anđela ne zvuče neusporedivo veća od one. kad pomisli.

da Isus proriče. svijet nikada neće moći razumjeti. Kako bismo se morali radovati na pomisao. da Ti se klanjam onda. Dakle sve se to odnosi na odvijale u Getsemaniju. 52. bez ovoga Duha. Što više.) (SABLAZAN RADI GETSEMANIJA. jer još Neki su se usudili da govore i pišu. 118. ili smrt! Samo da Ti vladaš i da zanosom. ne. prouzročile. da nam pomogne. da sve rasplamsane svetom vatrom želja za žrtvama. "BLAGO ONOMU. 165. da On zaboravi na sve što trpim. koji s svijetu. da bude plemenitih duša. on će pripustiti. da se ne sablaznite. i ako se prema 1judima bila tako velika. koje Ti pružaš onima. koji plače s Isusom u duhovne obnove. To je misao. Isus govori nije se dakle odnosila na križ.promatra onaj bujni božanski život u nama. KOJI SE NE SABLAZNI O MENE!" (Mt. kada si u smrtnoj tjeskobi. da se Njegovi miljenici ne slava.) Potrebno je naglasiti. da tako mogu biti njegove pomoćnice u imao davajući nam božanski život. Isus ljubav najjasniji tumač svih tajna. nego što je to prouzročila tajna križa na Golgoti. dobri Bože. o kojoj ljubav u našim srcima. Euharistijskom Getsemaniju ovako uzvišene riječi. koja je raspalila riječi one majke: "Daj mi duše.noćas. da ideal. Neka mi to bude misao vodilja u čitavom mojem duše unaprijed okuse one neizrecive slasti. ili duše. Getsemaniju zajedno s ostalim učenicima spavao. ne bavi se ničim drugim već samo Isusom. da će se učenici sablazniti . Tvoja poniženja biti će moja No Isus. Te su duše u svetom zanosu opetovale koja je stvorila apostole. što je ljubav. već naprotiv. kako jo ljubav i samo po Duhu Svetomu.Duha Ljubavi. ja hoću. Molimo je. Božanski će odgovor Moj Bože. da On zaboravi na sve one žalosti. svršetku naših razmatranja. tražiš utjehe. da ga razveselimo. govori: SVI ćete se sablazniti. kao što je i dijete radost i onu dušu. ne sablazni o mene!" Kao da je rekao: "Moja je ljubav Ne sablazniti se nad Isusom. Neka i te duše već ovdje dionik njegovih radosti još na ovom na zemlji osjete radosti. a ta se misao sastoji u tome. moramo tražiti milosti Duha je On bio veličanstven. nema boljeg sredstva. sablaznili su se o Isusa. da uzmognemo razumjeti. da i uronjava već na ovoj zemlji u more neizrecivih radosti mi možemo razveseliti Isusa. sablazniti. koje su se. No ništa zato. 6. da možemo razveseliti i utješiti Isusa. i ni o što se ne spotiču. kojoj je uzrok ljubav od Duha ljubavi! obožavam i same Tvoje slabosti. opijene od poduzmemo. jer je i učenik ljubavi u svijetu. se spriječi ta Bogu poklonim usprkos svim slabostima. Gospode. već ga je ta ljubav veličanstvenijim od Isusa. Mi treba.) Sablazan nad onim. shvatiti božanske ljubavi. neki su izrekli i samu hulu rekavši. kada si duševno sablazne nad Njim. da. da ono On dao. da su one tajne. odveć. 1) Doista. On potišten. zamolimo za milost našu preslatku Majku da nam drugačije protumačiti. koje će uživati životu. to ne služi na čast Njegovoj uzvišenoj ćemo shvatiti i sve ono. koji će im donijeti smrt. a ja pak uživam. Sablazan. to je premalo. To su strašne hule. da se ne nevjerojatnošću. a možda je ona i osjetile su ovu zahvalnost sa strane Srca Isusova. On Sasvim je sigurno. koja zaboravi na samu sobe. inače ću umrijeti! Daj mi tolike djevičanske duše i napunila ih božanskim duše. što se u Getsemaniju desilo. Samo Bog me je mogao ljubiti do 62 . kojih što su izrasli na zemlji natopljenoj Njegovom krvlju. kad bude uzdignut na križ. da učinimo. što se desilo u nada mnom. No ne dovela do najtežih patnja i najdubljeg poniženja u DUŠI čudimo se: Ta sâm je Isus rekao: "Blago onome. Moj Isuse! Ja ne samo. Još i više: Ja sablazan. obnovi svijeta. da upravo graniči sa Isus i time zadovoljava. Getsemaniju. Isusove smrti i muke. koje su se desile u bi dao prigodu za sablazan. da Mu pružimo na tisuće rajskih cvjetića. misiji.) Ljubav Prije nego se rastanemo sa Getsemanijem. "Ovo sam vam rekao. veću sablazan u sablazan u Getsemaniju. Njegovim Pomisao. tjeskoba ne može se bola. Već na ovoj zemlji Isus hoće. se veseliš gledajući plodove svoje muke. Hoću. da se Isus u nije bio ojačan Duhom Ljubavi. ali dok okoristimo dragocjenim plodovima muke Isusove. da se umnoži broj ovih Getsemaniju. ali da se u Getsemaniju pokazao Svetoga . onda toliko nemoćan. To je uzvišena misao. obećao je. patnjama i Njegovim radostima. 26. Da se i mi ne sablaznimo Getsemaniju pokazao ispod svoga dostojanstva. ako ne u svijetlu goruće ljubavi - udijeli. treba da upali najživlju ne toliko. smiona. jer su mi najveći dokaz Napisano je: ''Ljubitelji zakona tvoga uživaju mir u ljubavi samoga Boga. da potiče Sokrat prije svoje smrti pokazao hrabrijim i Isusa na žrtvu i na poniženja tijela. a napose vrijedi za tajnu. koje su izvele čudesa sa 3) Onoga. a druge duše da napuste vrtove svjetskih užitaka. duše. koje smo obavili u ovom vrtu Poniženja i smrtna Isusova. da se Pa i sami apostoli. što nam ga je Srce je Isusovo tako dobro i plemenito. još nisu primili Duha Ljubavi . na svoje patnje i veselje svoje majke. Na križu nad tajnom u Getsemaniju." (Mt. Daj. 31. ovo neka i meni bude jedini i najveći na ovakve riječi doći. Tobom plaču u Getsemaniju.one noći . Bez ove ljubavi. što života. u nebu. 11. koje je mučeništva. kada On i pred anđelima i pred svecima iznese divne uspjehe ovih velikih duša. da se Beskrajna ljubav nije se zadovoljila samo time. da će doći Duh ljubavi.od siromašnog stvora. jer je BAREM jedan učenik slijedio svoga učitelja sve do Kalvarije. Tolike plemenite duše možda nam izgleda.) izobilju." (Ps. da Te priznam svojim Bogom i da Ti se kao svome 16. na može i jedina je ona kadra. To je Isus i prorekao: "Svi ćete se vi sablazniti noćas 1. Shvatimo li. ja se neću nad tim koja se zbivala u Getsemaniju. povod za sablazan kod površnih duša. koji se o čemu smo već razmatrali. da razjasni problem boli. kada se krvlju znojiš! je kazao. koje ne mogu koje su usko bile povezane uz Srce Božanskog mučenika. makar unaprijed upozoreni. da predusretne. da tješimo Isusa. uživam da umrem! Koliko su puta odjeknule u svoje patnje. što dršćeš. a Getsemaniju.'' Ovo vrijedi i za sve tajne Isusova ću sablazniti nad Tobom što si ponižen." (Iv.

koje će važno! Koliko puta dolazimo u napast. pokazuješ tako slabim i nemoćnim." rasplamti novi i još veći žar ljubavi. izvršujući svoj strašni zločin. da ovi zlikovci radi Tvoje šutnje ismjehuju. da ovi Tvoji postupci prouzrokujući najveću sablazan u svijetu? Čini se. Kalvarija a još više Getsemani treba. da su ovi prigovori opravdani! Tako barem mnogi misle! No Duh Ljubavi misli drugačije. Ti. napadaju Te i niječu Tvoje. ta je misao upravo čudesnu moćna. koju sam osjetio u Getsemaniju. taj najljepši cvijet. Isuse. kada ruše Tvoje crkve. Ovo je veoma Njegovoj crkvi. kojega crkva u svako vrijeme. On se sâm podložio svakom preziru i svim mogućim poniženjima. što svetije budemo obavljali dopuštaš. 3. više puta iznosio u svojim nadahnutim enciklikama. a bit će to veći. Pa zato On hoće. kada vrijeđaju Tvoju . da dadu slavu Bogu i Isusu Kristu. Za ovo postoji poseban plan i . služili su Spasitelju. koliko 63 . Stvarajući mučenike. to je program. no ta vlada nad nama''! Isus. toliko.Presvetu Majku. da se ublaže Isusove gorčine. Sveta ura spada u taj program. kojega je Papa Pijo XI. da se bezboštvo i otpad od Boga veoma širi. Budući. kada nekažnjeno. treba da stvori nove legije duša. da mislimo na Njega toliko većma. koji nas potiče. veličanstvenije i svetije duše. a posebno u naše doba predlaže svojim sinovima i kćerima. da se nastavljaju kroz vjekove. Leon. koga bi bezbožnici htjeli uništiti. onda kada se gadni zemaljski crvi proglašuju bezbošcima. oskvrnjuju ga? Zašto šutiš. što su nama u najviše slučajeva nepristupačni i teže za tim. Isus je putem patnje i poniženja otkupio svijet. koju ga drugi mrze. nad onim slaboćama i nemoći s kojom nam se Isus Isto tako i sablazan nad mističnim trpljenjem Isusovim u pokazuje u tabernakulu i u svojoj crkvi. potičući da obavljamo svetu uru govori svojoj učenici: "Digni se iz kreveta da na neki sablazan treba da u našim dušama način ublažiš gorčinu. da ga usko vežemo uz sebe. duh. uz društvo. što više. koji si kralj slave i koji bi u tren oka mogao satrti ove niske gmazove. da ih 2) Sablazan nad tajnom u Getsemaniju svi upoznaju. da se i cvijeće iz Getsemanija bujnije razvija. uz obitelji. da Ga se tješi u Njegovim patnjama. On nam govori. Krvnici. nad mukom i trpljenjem Srca Isusova. po Tvojem Namjesniku i po Tvojim mističnim udovima? Zar ne vidiš. da se ovim poslužimo: baš ovo neka još više oživi i učvrsti našu vjeru. Kalvarije ili Getsemanija. Zašto dopuštaš da izumi ljudskoga uma služe za to. Ona je jedan od najuspješnijih načina. da propagiramo Njegova kraljevska prava. koji su svojom krvlju svjedočili za Isusa. što se poput strijele šire svijetom? Zašto se pokazuješ toliko nemoćnim. da Te više ne muče. da se širi otrov bezboštva putem kazališta. Evo. da svoje božansko djelo nastavi putom poniženja svoje Crkve. koje isto tako svjedoče za Isusa i koje idu putovima. pa svetih ura. veliku tajnu iz Getsemanija. da svetogrdne ruke dodiruju Tvoj oltar i svete ure. koji stvara veće. da se promiče duh zadovoljštine. kako sve ovo uznemiruje slabe duše? Zar ne vidiš. božanstvo? Zar Ti ne vidiš. koliko ga većma svijet progoni. oni nesvjesno služe Isusu.program.) Divni plodovi svete ure. Misao. Kao što se ne smijemo sablažnjavati nad slaboćama i da bodri i potiče duše na što veću svetost. To isto čine i današnji progonitelji crkve. makar svijet i viče: ''Ne ćemo. da ovaj nastavlja se tijekom vjekova. trebamo se Getsemanijem. Isuse. kojega si svijetu dao. već što više. taka i Getsemani rađa nove legije duša. da ljubimo Isusa isto onoliko. da se ne samo ne sablaznimo. da ne udaraju po Tebi. koliko možemo dati za sve one hule kojima se svijet nabacuje na ga većma svijet zaboravlja. bestidnih govora. koje bi mogao onemogućiti i učiniti. krvi ili srca. klanjati Bogu ljubavi. da Te ne razapinju ponovo po Crkvi. to će biti plod zašto se. uništavaju znakove Tvoje vjere. I kao što je Kalvarija rodila onu beskrajnu legiju heroja. Sablazan nad nemoćima Isusovim u Getsemaniju.ove granice! Ovo će biti najbolja zadovoljština. da kažemo: A ljubiti Isusa u trpljenju i patnjama. tako se ne smijemo sablazniti niti upalila je posve novu vatru žarke ljubavi prema njemu. moramo nastojati. kaže Sv. tj.

.......................... 58 64 ...... Isus ponovno moli istu molitvu .................... 38 35... 57 52................................................................................ Vrsta patnje Srca Isusova .................... Getsemani i Marija ................................. 51 47................................... Tužbe Isusove ..................... 41 37............... Kako anđeo tješi Isusa .. Krvavi znoj ....................... 53 48..................... Krvavi znoj .................................................................. 31 28..................... 42 38............................................................................................................................................ Isusu moli .................................................. Žrtve Getsemanija ........................................................................................... 47 43................................................ Isus budi apostole ..... Svojstvo patnja Srca Isusova ......................................... 29 26.................. sveta ............................................................. Isusu moli .................... 44 40....... 15 14..................... Narav patnje Srca Isusova ................................................................................................................. Ime Getsemani .......................................................... 6 5.................................... Tužaljke Isusove . 9 8..................... 48 44................................................ Isus moli ............... 11 10........... 13 12................................................................................. 7 6. Tužaljke Isusove ................................................................ Isus podnosi sve patnje svojih odabranika ............................................................................................................................................ 17 16... 30 27........................................... Utjeha što je primamo u Getsemaniju .............................................................................................................................. 8 7... Narav patnje Srca Isusova ......... 4 4...... Isus pada ničice na zemlju . 35 32............. Zašto Isus trpi u svome srcu ..................................................................................................... Plodovi muke Isusove ........................ 43 39..................................................... Najsvečanija riječ ........................ 3 3.............................................................................................................. 55 50................................................................... 54 49....... 14 13............... 46 42............... 34 31..... Ura nadasve........................... Glas pobjede ............ Isus u agoniji ............................... Vrsta patnja Srca Isusova ...... koji se ne sablazni o mene....................................... 2 2..... što ih Isus reče apostolima .. uz koje možemo biti anđeli tješitelji Isusu ........................................................................................ Bojni poklik ............................................................................. kako moramo primati anđeoske utjehe ................ Riječi........... 49 45................................................................... 21 19..................... Svečana posveta žrtve ............................................................................................................... 56 51.......................... 28 25... Isus u molitvi ................ 45 41.... Isusu moli ....................... 27 24................................ 16 15.......................................... 40 36........................................ Kako je Isus mogao trpjeti u svom srcu ............ 33 30........... Isus nas poučava.................................................. SADRŽAJ Uvod 1.... 20 18................... Razlozi zašto je Isus bio u agoniji ............................. Svojstva patnja Srca Isusova ............................... Narav patnje Srca Isusova .......................................... Isus traži pomoć i utjehu ............................................... Ulaz u Getsemani ........................... Anđeo tješi Isusa .................................. 25 23........................................ 12 11................... Svojstvo patnje Srca Isusova ........................................ Blago onome.............................. Božanska žrtva ........... 22 20....... Isus se rastaje od svojih prijatelja ................................................ 50 46................. Žalost Isusova .... Uvjeti........ Božanska žrtva .................. 23 21............................................. 24 22................. Isus moli ..... 19 17................ Svojstvo (narav) patnja Srca Isusova ......................................................................................... Narav trpljenja Srca Isusova.. Krvavi znoj ......... 10 9....... 32 29....................... 37 34..................... 36 33.................................