You are on page 1of 7

Komunikasyon at Pananaliksik-DLL-Unang Linggo-Revised

Paaralan Makati Science High School Baitang/Antas 11
Guro Mary Ann F. Vidallo Asignatura Filipino
GRADES 1 TO
Petsa/Oras Hunyo 27-Hulyo 1, 2016/7:00- Markahan Unang Markahan
12
8:00, 8:00-9:00,
Unang Linggo
DAILY LESSON LOG
9:20-10:20, 10:20-11:20,
12:00-1:00, 1:00-2:00
( Pang-araw-araw

na Tala sa
Pagtuturo)

I. LAYUNIN UNANG IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW
ARAW
A. 1. Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, gamit ng wika sa lipunang Pilipino
Pamantaya
ng
Pangnila
laman
B. 1. Nasusuri ang kalikasan ng wika, gamit mga kaganapang pinagdaanan at pinagdadaanan ng Wikang Pambansa
Pamantaya ng Pilipinas
n sa
Paggana
p
C. Mga 1. Natutukoy 1. Natutukoy ang mga 1. Natutukoy ang mga 1. Natutukoy ang mga
Kasanayan ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga kahulugan at kabuluhan ng mga kahulugan at kabuluhan ng
sa kahulugan at konseptong pangwika konseptong pangwika mga konseptong pangwika
Pagkatu kabuluhan 2. Naiuugnay ang mga 2. Naiuugnay ang mga 2. Naiuugnay ang mga
to ng mga konseptong wika sa konseptong wika sa konseptong wika sa
konseptong mga napakinggang sitwasyong mga napakinggang sitwasyong mga napakinggang sitwasyong
pangwika pangkomunikasyon sa radyo, pangkomunikasyon sa radyo, pangkomunikasyon sa radyo,

Wika. Wikang Pambansa. talumpati. 1. Naipakikita ang halaga ng gamit ng wika sa pamamagita n ng maikling dula-dulaan II. at mga panayam talumpati. Naiuugnay talumpati. Naibabahagi ang pananaw sa 2. Nakasusulat ng sariling Detalyado ang mga konseptong pangwika mga konseptong pangwika opinyon tungkol sa napanood ng kahulugan. at mga panayam talumpati. Natutukoy ang kahulugan ng 1. Natutukoy ang kahulugan ng 1. 2. Naibabahagi ang saloobin 2. Wikang Bilinggwalismo Pagsulat ng Awtput #1 . Nakasusunod sa mga ang kahalagahan wika sa lipunan kaugnay ng napanood na pamantayan ng pagsulat ng Pampag ng wika sitwasyon tungkol sa paksa sanaysay katuto 3. at mga panayam ang mga konseptong wika sa mga napakin ggang sitwasyong pangkomuni kasyon sa radyo. kahalagahan ng wika sa bansa Naiuugnay a ng kahalagahan ng wika sa iba’t ibang sitwasyon sa lipunan 3. Naiuugnay ang kabuluhan ng 2. Kasanay katangian at 2. at mga panayam D. Natutukoy 1.

PAMAMAR AAN Panimula Laro-awit Video Clip-Balita Video Clip-Balita Video Clip-Dokumentaryo Pagpapakan Pagpapanood ng balita Pagpapanood ng balita tungkol Papapanood ng isang ta ng Pinoy kaugnay ng paksang tatalakayin sa suliranin pangwika dokumentaryong panayam Ako habang Pagbabahagi sa klase ng ROS tungkol sa pagpapahalaga sa ipinapasa tungkol sa napanood wika ng lipunan ang papel na naglalaman ng panuto  Pagbabaha gi sa klase ng mensahe (bawal ang . Jocson. R. Wikang Opisyal Multilinggwalismo N Kalikasan.com/watc Malabon h?v=S3HnHPaG1B0 City: Mutya Publishing House. Iba pang Laptop.com/watc pang.youtube. n sa wikang https://www. h?v=VejA_YYW8U0 akademiko. Laptop Laptop Laptop ang Musika Panturo Lapel III. Komunikasyon https://www. Panturo.al. B. at pananaliksik sa wika at h?v=yyzCzGc8aok ch?v=sLJsYViUzGQ n Mabisang kulturang filipino. Kahalagahan KAGAMITA NG PANTURO A.youtube.com/wat Sanggunia et.youtube. Video Clip Video Clip Video Clip Kagamit Larawan.NILALAMA Kahulugan.youtube. Bernales. (2008). Inc. M. Quezon City: komunikasyo Vibal Group. https://www. Inc.com/watc https://www. (2016).

ng suliraning ito? niya -Pagkatapos ay isagawa ang maiparara gallery walk sa klase. pasalita at pasulat) -Hindi pa ako nag- almusal. Instruksiyon Lektyur Lektyur Lektyur Pagpapasulat ng reaksiyon sa Pagtalakay Pagtalakay sa nilalaman Pagtalakay sa: napanood sa: Wikang Pambansa Bilingguwalismo Paksa: Dapat ba o hindi dapat Wika. Gallery Walk (Pangkatan) Tanong-Sagot Sagot -Magbahagi ng ideya tungkol sa Gabay na Tanong:  Gabay na Wikang Pambansa. Nagugutom na ako. Wikang Opisyal gamit -Ano ang pinakaugat -Paano ang anumang graphic organizer. ting nang mas maayos at mas malinaw ang mensahe? A. Wikang -Ano ang paksa ng balita? Tanong: Panturo. Pagganyak Tanong. Wikang Opisyal Multilingguwalismo tanggalin sa kolehiyo ang Filipino Kahulugan. Pagsasana Pagbuo ng Bumuo muli ng graphic y dayalogong organizer na nagpapakita ng may HUGOT ugnayan ng tatlo C. Bumuo ng 3 talata . Pagpapay Dula. Kuharami Pagbibigay ng saloobin kaugnay Pagpapasulat sa mga mag- aman dulaan (Pang Ipakita ang kahalagahan ng ng napanood na sitwasyon aaral ng kanilang opinyon katan) pagkakaroon ng wikang Filipino tungkol sa paksa 1.  Wikang Panturo bilang asignatura? Katangi an at Kahalag ahan B.

Pagninilay A. IV. Tiyakin ang kaisahan ng isang bawat talata sitwasyong 3. Panatilihin ang kaayusan nagpapakita ng awtput ng halaga ng wika sa tao D. B. Nakatulong . C. Karagdaga ng Gawain para sa Takdang- aralin at Remediatio n F. Pagsasadula sa bansa kaugnay ng napanood batay sa 2. Bilang ng mag-aaral na nangangaila ngan ng iba pang Gawain para sa remediation. Pagtataya Maikling Maikling Pagsusulit Pagtataya ayon sa rubrik ng Pagsusulit na (Pagtapat-tapatin) pagsulat Pasulat (Tam a o Mali) E. V. Mga Tala G. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.

Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. D. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? .ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. Bilang ng mga mag- aaral na magpapatul oy sa remediation? E. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor? G.