You are on page 1of 17

»Cakavska ric« XXVII (1999) • br.

I • Split • sijecanj - lipanj

Dinko Matkovic
Vrboska (Hvar)

POSLOVICE VRBOSKE

VeCinu ovih poslovica pamtim iz djetinjstva i djecastva (rodeo sam 1925. g.). Moja
baka po ocu Dobra (Buona) Matkovic rod. Stipisic (1870-1960) bila je nepismena, ali je
znala mnogo poslovica i cesto ih upotrebljavala u razgovorima (osobito u razgovorima uz
vatru na kominu), a djed po ocu Grgo Matkovic pok. Dinka (1858-1936) je bio pomorac i
na jedrenjaku plovio po Jadranu i Sredozemlju te je znao i talijanske, koje je pamtio i moj
otac Nikola Matkovic (1902-1979). Od 1991. g. uz poslovice biljezio sam i izreke (fraze),
a i rijeCi.
Smatram da je razvrstavanje poslovica po tematskim podrucjima bolje od nacela
"nereda". Mnoge poslovice mogle su biti svrstane u dvije grupe po ovom redosljedu, ali
sam ih zapisao samo jednom. Najvise ih je u grupi savjeti i u grupi moralno-etickih
vrijednosti, ali sve se na kraju svode na savjet i pouku kojima su starije generacije usmenim
putem htjele prenijeti mladima svoja zivotna iskustva po kojima bi se mladi trebali ponasati.
U Vrboski je u drugoj polovici 16. stolj. izgradena monumentalna crkva- tvrdava (koliko
mi je poznato jedinstvena u Dalmaciji) sto je dokaz da su tadasnji Vrbovljani (ribari, tezaci,
pomorci i zanatlije) ima1i mnogobrojne veze i s Venecijom, koja je tada vladala otokom.
Petar Hektorovic u svom poznatom djelu "Ribanje i ribarsko prigovaranje" zabiljezio je
nekoliko poslovica sto dokazuje da su ih ondasnji Hvarani upotrebljavali. Poput isklesanih
kamena u spomenutoj crkvi tvrdavi, poslovice su bile i ostale elementi ugradeni u duhovnu
konstituciju i naseg otoka. Poslovice su se ucile u skoli (redovita pucka skola u Vrboski
otvorena je za musku djecu 1827. g.), iz kalendara i knjiga (tek poneki radioaparat bio je u
mjestu do 1950. g., a TV- od 1960. g.), a najvise u drustvenim kontaktima na rivi i pjaci.
Tesko je reci koliko je od ovih zabiljezenih poslovica izvomih, nastalih u mjestu, sigumo
je da ih nije mnogo, jer se mnoge cuju i u drugim mjestima na otoku, a veliki broj je
opcepoznat odnosno zabiljezen, ali su sve ove poslovice prilagodene mjesnom govoru.
Zabiljdio sam i akcente bez kojih ovaj rad ne bi bio kompletan. Ovdje sam zabiljdio 273
poslovice stone znaCi da su sve zabiljezene. Bio bih zahvalan onim Vrbovljanima koji bi
ovome popisu dodalijos poneku. Zahvaljujem prof. Ivu Tomicu na korisnim savjetima kao
i na prevodu talijanskih poslovica.

Rujan 1999. Dinko Matkovi c

79

griiozje /groZde/. mlsju /mislju/ i m'iSju.beznadan/. misonca. tilo /tijelo/ i t'ilo lhtjelo/ itd. vesielje. mls'i /3.pravda/ itd.zupnik. U osobnim imenima govori se i Ante /prije Onte. provda. detedient itd. Poslovice Vrboske 79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. a oznacen je sa--. mmt i m'irit /mjeriti/. piioj cal /otidi! /. joje. On se izgovara i u genitivu jednine imenica zenskoga roda: zenie. tilji. stor /star/. zubatac itd. fermovat /zaustavljati/. Zane /ranije Zone/.1. U govoru se cesta dva diftonga: IE (miek/mek/. meja. 80 . Varbiioska Nrboska/ itd. grubji. patit. Kata /prije Kota/ itd. mieso/meso/. nojslaji. Za razliku od stokavaca i nekih cakavaca Vrbovljani su okavci . Foranin.).lipanj NEKOLIKO BILJEZAKA 0 MJESNOM GOVORU U VRBOSKI NA OTOKU HVARU Stanovnici otoka Hvara su cakavci i u gradu Hvaru cakavci (izuzetak su stokavci iz Sucurja). mijesiti/ i m'isi/ dativ jed. U rijeCima. trova. a/ dugosilazni: pir.ranije se govorilo Jorji. gvozjlca itd. jed. akcentirao sam rijeci i aforizme ne samo da bi se rijeci istog glasovnog sastava moglo razlikovati po znacenju (jln /jedernl i j'in /irnl. giirlit. Mate /ranije Mote/. rukie.) i diftong /dvoglas/ UO: kiiost/kost/. mUka /brasno/ i milka. D ink o Mat k o vic . miiore/more/. (izuzetak je u imenu Ljubica ranije JUbica i Ljiljana. a ponekad i nerazumljivo. tilo.). grancica. kor lkrv/. Iako je za taj posao bio potreban poseban napor /a i dobro uho/. judi divjok. oviion /on/. smijesno. jlr (dir). don/dan/ i don /kratica uz ime svecenika/. nego i zbog toga. desperon /desperan . slusati i skolovanog stokavca kad cita neakcentirani cakavski tekst. tarbiili. jer je cakavska rijec bez akcenta nepotpuna pa je na pr. Za razliku od standardnog hrvatskogjezika kratkosilazni I moze biti ne samo na prvom slogu/ na pr. i akut je na spomenutim diftonzima /vidi biljesku 3/.: b/za akut: gace. rojen. od puska/. trovie. tovor /tovar . zakukurikat itd.1. Ispred njega vokal je dug /kvantiteta/.umjesto LJ i D izgovaraju J (na pr.sto znaCi da u mnogim rijeCima imaju 0 umjesto A: moj /maj/. certa itd. zveljar'in = budilica L i J je suglasnicki skup)./ zlotan . Primjeri za duge akcente. ondjel /andeo/. Mjesni govor u svakome od 18 naselja ima svoje vece iii manje posebnosti (Slovenci to ka:Zu u rimi : Vsaka vas /selo/ ima svoj glas). I Vrbovljani kao i veCina Hvarana nemaju glasove. omiendul/bajarnl itd. Durdica). pr'isit /Zuriti/ i prisit /prisiti/. 3. 5. blagoslivjat itd. gvanciera /posluzavnik/. svldozba. (izuzetak je u imenima Dordi . enkliticki oblik sam/. tvarji /tvrdi/. tviioga /tvoga/. buduci da nema standardne cakavice svaki akcentirani cakavski tekst ostaje kao trajan zapis jednog lokalnog govora i za buduce generacije. Umjesto Dz govori se z (zep. LJ: D. Dz . prezenta gl. Glas R nije nosilac sloga. coran /ern/. nogie itd.zlatan/. 1. 2. jedn. I ne samo to. kozidfua /sav/ itd. sud /sud/ i sud /posuda/. I • Split • sijecanj . prezenta od gl.dugosilazni iii silazni i akut (koji se razlikuje od standardnog dugouzlaznog po tome sto samo u pocetnom dijelu r malo silazi). kurot /kurat . pa ispred njega dolaze samoglasnici: plirst. Tri su akcenta: jedan kratki (kratkosilazni iii brzi) i dva duga.magarac/. biti. od misa: son/san/ i son / 1. puski /pucki/ i puski /dativ jedn. 4.

jednine u imperativu: pis. kfun. 81 .stab61 i stab!Th.dviior'i.kiilebi itd. 7. ozgor/od'gor/itd. Vokali ispadaju u sredini rijeci. sovat /psovatil. viirtal. D iT ispadaju u suglasnickim skupovima DSK i TSK: gosposk'i. ali ne uvijek. pos61.kiie i kUCih. Promjene suglasnika u suglasnickim skupinama su ceste: c postaje s u suglasnickom skupu: CK i CN pa se govori. Dolazi do stezanja dva samoglasnika kad se nadu. karti. duom /dom/ itd. lebro . podo se. mih. m'islin. kvoska. i u 2. tur'istiski.: Mateta. krozo me itd.. Na kraju rijeci u infinitivu: kiirpit. 1. mnozine u imperativu. gnjizdo /gnijezdo/ itd. Suglasnjk M na kraju rijeci ( osobito u morfoloskim nastavcima) prelazi u N. j'ist /jestil. 8.lipanj 6. U suglasnickim skupovima PC.Matetu itd. sen'ica /psenica/. 14. br6/brao/. hod'iV. laziinje . PT suglasnik P cesto ispada: ce!a /pcela!. Suglasnicki skup HV u standardnomjezikuje u lokalnom govoru F: For /Hvar/. PS. lee. gr'ih. fola /hvala/ itd. striste /strizite/. iT: miiste /muc ' te/. ispec itd. smokva . t'icica /ptiCica/ itd. Veeina imenica ima dvojne oblike u genitivu plurala: parst. Suglasnicki skup GN iz standardnogjezika ponekadje GNJ: gnjojan /gnojan/. 10. z61 /zal/ itd.ba!Uot i ba!Otih. 16kti /lojtil itd.mihi!i m'isil. osobito u 1. libar- libor i libr'ih. 1. maski. Cesto se dodaju samoglasnici na proklitikama: uzo me. uste /uc'te/ itd. ba!Ota . potiegnit itd. kliea . ali ne uvijek/ naostr'it. potiezmo. pee itd. stab!O .0sobna imena muskoga roda na -0 i -E u deklinaciji dobivaju T ispred padeznih nastavaka (osim u petom padefu) : Andro. Sve se cesee cuje suglasnicki skup KT umjesto starijeg JT : zanoktica /zanojtica/. 13. ali ostaje neizmijenjen na kraju imenica.iol /kosara/. govorin itd. govilor.Androtu itd. briitim. dvoniiste /dvanaest itd. piiski. 12. oblosno itd. spl'iski itd. ml'iSni.gris'i: dvilor . i 2. kolacie . jedan do drugoga: ko /k:ao/.kolacic i kolac'icih . harvoski..m'isi. mlikte /mujte/. I • Split • sijecanj . foljen !hvaljen/. D ispada u suglasnickom skupu DZ: ozvon'it. isklipmo. nauiivat se. 15. tosno. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.porst i piirstih.smokov i smokvih itd. kiileb .juski.lazonj i laziinjih. ali dognat. 9. 11.lebor i lebr'ih. Suglasnik L se gubi u glagolskom pridjevu radnom muskoga roda: uci /uCiV. reste /recite/ itd. zn6 /znao/: m'isli /mislio/. Za razliku od nekih drugih hvarskih lokalnih govora Vrbovljani dobro razlikuju u izgovoru i pisanju c i e (koji se izgovara nesto mekse nego u standardnomjeziku). rukiion /rukom/..Androta. naigrat se itd. Sve imenice muskoga roda imaju samo kratku mnozinu: m'iS. naoblocit. PS . Dink o Mat k o vic . sviirdal /svrd1o/.

lipanj I mnogo imenica srednjega roda sklanjaju se po T . govor'in itd. ce .zlo .posljedice: Vjera. govor'ices. ces. Neke rijeci iz talijanskog /skoro sve su bile prilagodene nasem izgovoru /sve se manje upotrebljavaju. rabotoli smo i lavrali smo /radili smo/. blsedu von dovat pok biste imali itd. vi biste bili. setacemo itd. grlen ca /odlazim/. I kondicional sadasnji i prosli tvori se kao i u standardnomjeziku od kondicionalnih oblika glagola bit (bin.sutnja. N. bi. bismo. bi. provlerbij . mi smo se bili okupali itd. Drustvenost.deklinaciji: slme.vojnik. 16.modar.rat. cipon.zlo. cudesa itd.konobar.blser: kamarler. oni bidu blli) i glagolskog pridjeva radnog doticnog glagola. mi bismo bili. Dodatkom enklitickih oblika od glagola itit leu. gvera .).svojta. soldat .i j6 bin bl. Ljubav. U prezentu u 1. biste. kuplcu ti parsten). Pluskvamperfekt se tvori od perfekta glagola bit i glagolskog pridjeva radnog (bi son duoso./ 22.izij guovno. I futur II se tvori kao u standardu (na pr. per oziempjo . diventat . Savjeti. bi16nce - bilonceta itd. ovlin bi bl. Ako buden !so. glagol svrsava na-N: pljen. ovlion ce govor'it. Psi- holosko podrucje.postupci. 17./ na infmitivnu osnovu tvori se futur I /igracu. Govor . iii po uzorku : j6 cu igrat..postat. b!Sete. U govoru se upotrebljava samo imperfekt glagola bit ( -. a prosla radnja se izrice perfektom: bison /bio sam/. Aorist i imperfekt sene upotrebljavaju. Smrt. cfivodu. Djela . Jaki .slmena . Zanimanje: zivot Dobro. b!Sedu) koji s infmitivom doticnog glagola znaci da je nesto valjalo iii se moglo uciniti u proslosti: b!Ses duoc pok bi vaze.griiobje. pensat. a sigurno i drugih rjecnika s kojima se autor ovih biljezaka nije imao priliku upoznati. govor'ili su itd. blses. a zamjenjuju ih rijeci iz standardnogjezika /kaplt. on! cedu se stlt.na primjer. Opcenitost. Kalendar. .S-dek1inaciji: nebesa. sleto je /setao je/. Dinko Matkovic POSLOVICE (zabiljezene u Vrboski na otoku Hvaru) Dobro . ti bi bi. 20. a sto se detaljnije moze doznati iz rjecnika Andra Roki "Libar viskega jezika" i "Rjecnik bruskega govora" od Pera Dulcica. 82 .razumlt.1. 19. blsemo. plerla. na -DU: triesedu. I • Split • sijecanj . ona bi bila. Ludost - mudrost. Rjecnici razlika izmedu standardnog stokavskog i cakavskih lokalnih govora iz srednjedalmatinskih /i ne samo njih/ otoka su obimni.Ucin dobro . .slabi. molidu itd. 21.. jedn.deklinaciji: dite .mlslit. blse. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.1. Samoca. Moralno-eticke vrijednosti: Obitelj . au 3. ti si bi popi.mn. kapisont.Bud dobar dane budes . bidu . cujedu. Tudina: Uzroci . 18.pos!Ovica itd. D i n k o M a t k o v i c .diteta.

Nisu ti mrovi naviikli. jedn. nego zlU zapovidat. .njemu dvl.U zlU se ne poni'z. I • Split • sijecanj .ne buoj se. 83 . . . prezenta glagola um'it = umjeti kanto = 3 . au dobru se ne uzohol. iz'ij = 2.Ko um'i.dvo uci'. imperativa glagola izist = pojesti boje = bolje provo = particip glagola provat = probati ne biioj se = 2. .Nova metla . jed. ne.Jedno je rec. .zlO ne mlsli.na oko.Ko ni provo ca je zlo.Di ce suza nego . ko da ni's nlsta ucini.Ko muci' .Svaki je kovoc svojie sr'ice. rna diizan ne ostiije.l. ne zno ca je do bro. jedn. uci'n zlO. a drilgo ucin'it.Zamo po zamo .dobra mete.postupci . .vrota otvoro.Dobra se na daleko cuje.Ako je pr'isa umrlt.Ko kanto .jedn. . . . ti se uognja ne nagr'ije.Li'po ric.Od store kokose . .lipanj . ni' zakopat. prezenta glagola kantat = pjevati Drustvenost -Vrana vrani ne kopo oko.UCi'n dobra.dobro ju. a zlO jos i daje.Boje dobremu sluzlt. .1.1. D i n k o M a t k o v i c . nego ziibi natiikli. /rece se onome tko je debeo/ pr'isa = furba tin = taj um'i = 3.pogaca.I. .Buog ne ploco svake subote.ha./nijecni oblik/ glagola bojat se = bojati se stiio = 100 Djela.zlU se n6doj. . .Ko se d'ima ne nadlmi. . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. .Uci'n sruo piitih dobra. . a jedonput. .

pok cu ti rec kakUov si. jedn. nagadati. . . I • Split • sijecanj -lipanj .Boje je ca bilo /camudrogo/ j'ist. prezenta glagola viezat = vezati r'ilo = obraz I nekad posprdno. prezenta glagola bit= biti ni=ni java! = davao Govor. a cov'ik za ric. pojas camudr6go = stomudrago. mane i sporki jaz'ik. .svfrome jatu.1. nego ca bilo govor'it. bilo sto trizan = trijezan pj6n = pijan sp6rki = prljavi vide = 3. .Svak:o t'icica . skin = s kime takiiov = takav ficica = ptica cuko = 3. . z6 se = za se/be/ · nl = negacija 3.Boji je do bar glOs. . .Stliv parst umore .Pllno babic . predosjecati.jedn. . jedn.Jaz'ik nimo kosti.l .Kuo ni zo se. . Dink o Mat k o vic.Voda sve opere.1. a kosti !Omi. a nekad vulgarno/ 84 . pjon govori. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. .Kakovo r'ilo .ca se ciiko. o glovu mu se razb'ijedu. ni ni za drllgega.Ko se zonji smije.Ni sve za rec /Sve se ne govori/. tuo rni je na jaz'iku.Ca trizan m'isli. nojboje se smije. prezenta glagola ciikat = slutiti. p6s = pas. nego zlotni pos.Ko s jovlon t'ikve sOdi. .Ca mi je na sarcu.'imos vezu s c'ilin sviton. roo se docuko.Vuol se vieie za roge. .Rec mi s kin si. . . .dite k'ilovo.sutnja .onako govor'ilo.

Kalen dar . reko je Bloz daje 16z (Na Svijeenicu. veljace. ne bud mu drilg. m'iSi skocedu. I • Split • sij ecanj . I moeniku je sve dobro/ . .l. t. veljace. Dink o Mat k o vi c .Di ni maske. jedn. .1.Ko more i kiionj mu more. .slabi . ali to nije sigurno.jedn. vee je blogo caje sarcu drogo. 3.cuvoj se maraskega sfinca.Kad vejaca ne vojuje. glagola tabaciti kilrac = muski spolni organ Ludost . . jer vee blagdan sv.prezenta glagola zamors'it = zamrsiti stiio = 100 Ljubav .Komu Buog.Ko je jaci. .Daleko od oc'iju. tin tabaci (tko je jaCi. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.Ni blogo ni srebro ni zloto.ne svfic pon. . 85 . prestaje studen. onda je ofujak kisovit) . zamorsi = 3 .Jubov je slipa. moze biti hladan). prezenta glagola bit = biti tin = taj tabaci = 3. . Blaza. .mudrost . daleko od sarca.Veliko r'iba ji molu.Ko je h1d.Ca liid zamorsi. 2. temu i sv'i svieci.Clli moj .1. ako nije kisovita. . .lipanj Jaki.Slla Boga ne moli. 1. jedn. .zima fuora. 'imo noge. stiio pametnih ne odmorsi. jedn. prezenta glagola jist = jesti d'i = gdje ni = negacija 3. taj provodi svoju volju) .Guospa Kandaluora.Ko nimo u glovi. ji = 3. marac oplakUje (ako veljaca nije ucinila po svojoj volji.j.Slabemu kfucu svako dlaka smieto.

oslobod'i Boze.vazmi motlku i piioj kopat. gore vlase nego pase. svrsetak igre agilst = kolovoz pohust = 3 . D i nk o M a t k o v i c.velika vrucina. una volta poco dura (Sveti Lovro .llpo ti je no te i dvo dona za te.Sv. prezenta glagola pohustot = malo sa:lvakati pr6jca = 4. .jedn. .l.Ne laje pas poradi sela. . . a Bozic 25 .eticke vrijednosti . studenog. . padez glagola prosac = svinja (rece se i gfidac) za te = ovdje u znacenju: iza tebe vazm'i = 2. tin se ne posvieti. ne laze riiog. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.slpa i komorca.Od lajova jazlka .Piiol vejace .Kad se vlase pogospod'i. . ali malo traje).Bozlcu . rna nieces dokle hoces.0 pol morca. . ali nikad kako na Bozic). imperativa glagola piioc = poCi Moralno . pros inca. (dolaze u plicak) .San Lorenzo grand' caldura. .Do Bozlca ni zimie ni gl6da.Quatro aprilanti .quaranta duranti (Kakvo je vrijeme 4.lipanj . Kota kraCi don do Bozlca mlsec don (blagdan sv. . I • Split • sij ecanj .lmo milza.Sviiko skUza .ne more se sid'it. takvo traje 40 dana). . nego poradi sebe.Na dvi katride . l . sebi cini. .Svieti 6nte opat . . .loza place.l. vunena tkanina Kandaluora = Svijecnica fiiora = van. som se kvori.Svieti Toma .Ko se f6li.jedn. . imperativa od glagola vaziest = uzeti piioj = 2.Kiio ca cini.ublj projca doma. 86 .Cin ca hoces. miiraski I i morcin I = pridjev od imenice marac = ofujak m6j = svibanj p6n = sukno.Ko se ne osvieti. rna nlkad kako no te (lijepo je i dva dana iza Bozica. travnja. Kate je 25.d'icu pohust (vee u kolovozu djecu treba toplije oblaciti). . .Agilst.Ako Hize koza. .jedn.

Vece hi se utop'ilo u zmii!U.Kfimstvo je veliko pobratlnstvo.Dok jednemu ne smarkne. .Di loz ruco. . tuo je moje. au jamu ga ne fisne. . . mores dobar i postien. . prezenta od glagola fiil'it se = hvaliti se som = sam 87 . ruo se ne porece.velo v'ime. izgovor fOli se = 3. .Oteto.Ko z!O cinl.zfibi se ne gledodu. .Bravfua je ziv'it bez lavfua.l.Kako pravo.prokleto! .u lazi su krotke noge. Poslovice Vrboske (79-95 »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. .ca je prislono. .Ca je moje. sarce ne zen. . Dink o Mat k o vic.N av'ika je jedna mUka.ca se rece. ni maski ni drogo. . a odv'ika dvl.Ko se topi i za slamu se capo.ruzan.Teze je jud'ima nego Bogu ugod'it. tuo je i moje i tvoje. neka se sviiome nOdo.Rik mi . .Pril'ika bere jagode.Darovonemu konju . . skUza = isprika. .ca oko ne v'idi.Lako je s hljin kfucen .jedn. -u hlje kozie . .Palica je iz raja izosla. . z!O ga i ceko. I • Split • sijecanj . drUgemu ne svane. . . -Duzan. nego u moru.Ko v'itar s'ije. .dati ne recen (to samja upravo trebao tebi reci).Ko se hljemu z!U vesel'i.talco zdravo! .Brat brata nad jamu vOdi. tuote ne vecero. . bfuu zanje. a ca je tvoje. dugo jiibov.Kuca ni tisna ako cejad ni bisna.lipanj . . .Cist racun. .po kup'ini rue.Posruj brata star'ijega i tebe ce mlaji tvoj'i. . .Ako ne mores b'it l'ip i bogat.

.Ako je boje tviioj.Ko rano n1co i rano se ozeni. onda je losa. vrlina. umjesnost lavfu = rad Obitelj . s nason mamom svak govori .1. kor = krv peca = krpa. .Kol'iko je bllih gravronih . . odnosno dok majka ima.tol'iko cud'ih. Nepoznato mi je znacenje glagola tanporit) . imperativa jednine od glagola bojat se gravron = gavran Opcenitosti . ne kaje se.Cier odona . zakrpa kantiin = ugao cier = kci.Muz je peca prillpjena. .Bllza je kosuja od kapota. nasa mama sviikin zliion (dok je u bacvici vina.Nev'ista. odnosno kad majka nema. .ne ustala se iz m'ista! .Kad biicvica tanpori.jedn prezenta glagola capat = ubvatiti palica = siba bravfua = hrabrost. .tol'iko je dobrih macehih.l. . . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. .Tiesko meni po rodu mojlemu kadj6 nimon na domu svojiemu.sus'idon nazvona. kcerka tviioj = tvoj buoj se = 2. a cov'ik zenu na kosuji.K6r ni voda. 88 .kad bacvica giiore s dn6n.Zena somu sebe ruzi kad svftoga muza ruzi. .svojta .Zen a ctarii tri kanruna oct kilce. . a kad je bacvica prazna. D i n k o M a t k o v i c .Zena nosi cov'ika na obrazu. vece ga se biioj . dotle je majka dobra...Dica su radost i zalost. . 1 • Split • sijecanj -lipanj katr'ida = stolica pr'islono = preslano tuote = tu zmfil = casa capo = 3. a muz jedon.Kollko jud'ih.

prezenta glagola moe = moci dilo = djelo duojde = 3 . .Nijedna pr'isa ne uiOvi m!Sa. Dink o Mat k o vic . chi non lavora . . .I.due incolane.Ne zno tovor ca je petrusimul. .Chi lavora .Iz svojie koze ne mores utec.Znonje je imonje. (Tko radi ima crvenu kosulju. svrob i jiibov .camicia rossa.na svftoj miiod. . . . n'ikad se n!Sta ne bi ucinllo.Prozno vr'ica .duojde na vldilo.dvije ustirkane).Pluod ne piido daleko od stabla.viez me u vr'icu.Doj mi srlcu .Ni bogat ko pilno lmo.Svl piirsti na riic'i nisu lsti.Na muci se pozniijedu junoc'i. jedn.Od cega varc. .I. .Slta Piila za Dalmaciju ne haje.Kako prostres.Sviiki oltar'ic lmo svftoj krizlc. .Sviiko voda .ne moredu se sakrlt. a tko ne radi.fall . . . . muod = nacin tovor = magarac more = 3 . .Kasaj. od tega i rucica. nego ko pilno ne 'isce. tiiote i oblkne.Sviiko dllo . 89 .R'iba od glovie smardl. .Ako sene nasmijes llldemu. I • Split • sijecanj .stot ne more. prezenta glagola diioc = doci Psiholosko podrucje . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (I 999) • br. .Di kuo n'ikne. .lipanj .Sviiki briiod . . .Dobro se somo f6li. .Da je stroh rfike kako oCi.Niko se ni naucen rod!.I pop na mlsi . jed. . onako ces i lee. . . nieces pametnemu.ogonj gosi. .

sebi na nevoju. !see = 3.Sit glOdnemu ne vlruje. a ziec u goii. svaki don je na piru. I • Split • sijecanj . ni ni vollt. .1.Sve se more ca se hoce. ostane bez koze. oblik od /iltlt se = hoce se Savjeti . 1. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. jedn. .Sarcu na voju.Parico rozonj. . . . .Pesci .Ni u crikvu bez piniez. . . iiba lz mora (treba jesti). prezenta g1ago1a frigot se = pr:liti se pari co = 3 .u str6hu su velike oci. 90 . jedn.stufava (Uvijek bob /jestil. nego komu se pilno hoce.Teze je judima nego Bogu ugodit.Ca ni lipo vldit. . .Sempre fava.kako zno.Ko vece hoce nego more.Ko polije . . .Pune oci .Mieso iz koze.puno sarce.Ko zive u mirU. . . .Nista ni boje od dobre voje.ne falije (rece se kad treba prskati vinograd).Svak zj6 . .Ca se babi /iltllo. .Ko nosi .inbatesci (Na ribe se treba namjeriti). irnperativa g1ago1a vlezat = vezati d'i = gdje tuote = tu pr'isa = furba fr'igodu = 3 . D i n k o M a t k o v i c . jedn. .1.dodije). . tuo se babi snllo. . rnnoz. prezenta g1ago1a iskat = traziti viez = 2. sarce ne zeli.1.Ko se nodo. .Ni siromlili ko malo imo. ni gl6dan. .ca oko ne vlcti.ne prosi. .Jipanj .Ne dlz j'idro svakemu vltru.Ko ceko .doceko.Ne viruje g'ira g'irici da se fr'igodu u lstoj pasfuici. prezenta g1ago1a pari cat = spremiti /iltllo se = g1agol.

Ne isci krillia pr'iko pogace. nl naUke. . .lipanj .Ne gledo zima da je smokva gnjila.Zasvir i za p6s zad'ij. .Ko se duzi. a jedon piit odslc.Ni dobru stec. . .Ko rano rani. pok ce ti i Buog pomoc. njegova divuojka.U gor'i giiorsko.Bez mUke. . pok onda lspred tiije.Prin pomet lsprid svojie kUce. . .Cistoca je puol zdr6vjo. . dvl sr'ice grabi. . . . . .Ko vece trati nego dobije.Ne more se sid'it na dvi katride.ako te nlko n!Sta ne plto. .i hOd za nj6n.Boje je kozll priviezat.Ispruz se kol'iko mores. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (I 999) • br. /U svemuje potrebno imati mjeru/. . fm se riizi.Ni u muore mire. .D6j dlte miiteri. . no se i pOdo se. nego se ~ nj6n natiezat.Tiho voda brig dere.nego licit.ca mores ucinit danas. . .Posjl siempju na posol .Rec p6pu pop. .0 se. vajo da kr6de ili zadije. . a meju judlma juski /tako se treba odijevati i ponasatil .Ko se ne namuCi. .Di se maze. till se ne naucl. u poje puojsko. .M6lo pomoc pllno vridi. . ne ostav za sutra. . . ni u Vlaha vlre.Ne more se gloviion kroz mlr. .Nikad ni rano rucat i ozenlt se.Vece vridi pratika nego gramatika (Vise vrijedi praksa nego teorija). D i n k o M a t k o v i c.K1n se ldnon izblje.Svita ne d6j . .Ko prin divuojci.Pomoz se s6m. ni rugll ostavit.Dv6 piita mlr. I • Split • sijecanj . a bobu buob.Boje je spricit . . . mote ne skripje. 91 . .Ni krillia bez motlke.

Ko s6m zive s6m i krepo.1 . ni s6m.Stuca e pitura. .1 . . . imperativa glagola poslat hod = 2. ovdje fig. .1.1. . D ink o Mat k o vic. .vr6ta otv6ro.Tiesko ti ga do smiirti ko se u zlo upiirti. daleko dode). .kfipi se br'itvica (Od stednje moze se nesto kupiti). imperativa od glagola pilstlt Samoca .zfibe k6ze (ne treba cesto rublje prati.1 . rna pust drilgega ziv'it. piniez = pluralia tantum /2.Ko je namuron.lipanj .2. jer pranjem gubi kvalitetu). imperativa glagola m'irit = mjeriti pos = pas tin = taj posjl = 2. jedn. .Ziv. imperativa glagola hodit pratika = praksa m'ira = mjera trati = 3.cuvoj se pasa cane Iaje.Duoc ce don i donit sv'ita. jedn. I • Split • sijecanj . va lontano (Tko ide polako. padeZ/ od p'inezi = novae. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.Koga je mol"it. prezenta glagola tratit = trositi zadije = 3. imperativa glagola isklH = traiiti kin = klin katrida = stolica m'ir = 2. -Chi va piano. novci mir = zid isci .1 . .Upo ric . . ni ga sard'it.Merda fa erba (Gnojenje je korisno) .Ako ne pocmes. -Carta canta (Imam cmo na bijelo). 92 .1.Uzdoj se fi se i u svoje kjfise.Tiesko ti ga po d6toj zd"ilici (tesko ti je ako ovisis o drugome). sramota svlt = savjet som =sam pilst = 2. che bella figura (Kit i boja daju lijep izgled). . . . odstetiti prin = prije riigo = ruglo.Miinje s'ira . nieces ni svarsit. prezenta glagola zadivat = zakaCivati.Sviiko pronje.

Kako s'ijes. bestija i umre. 1 • Split • sijecanj . . onako ces i zanjot. criva su mu v6nka. . .Ko se nap'ije caja od mate.Izvad komoru hre!O. .Di koga sarbi. na njega jaz'ik tare!. ni smarti lika.Da zn6 cov'ik di ce vr6t slom'it.stiio uzrokih. rna doma n6jlipje. tamo n'ikad ne bi ISO. a doma duoc.i gtiscerice se strasi.Jedna smart .Chi sempre magna verde. .Ko je bestija. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.Svl1da je lipo.Ako slipac slipca vOdi.Oboj ga se sviiome bez sviioga. postane zivotinja/ kom6r = komarac criva = crijeva v6nka = vani tilote = tu 93 .Kad zfib boll.Ni starosti vika. . diventa bestia ffko uvijek jede zeleno. .Do sto gOdisc ni kosti ni miesa. . obadvo ce u jamu past. zaboravi i oca i mater (cuo sam od povratnika iz Argentine).Svl1da piioc. . mate = biljka iz Ju:lne Amerike oboj = jao Uzroci i posljedice . .Koga guja ugrize .lipanj namuron = zaljubljen Smrt . tiiote se i cesje. . bestija = zivotinja. ovdje okrutan covjek Tudina .Svakih kozic se prodoje /smrt ne gleda na godine starosti/ .Kako prostres . . .onako ces i lee. . D i n k o M a t k o v i c .

.Mol Boga i cin pokoru da ne pades u goru nevoju.Ko targtije.Svako s'ila za vr'imena. odnit ce ti sve nevoja.1. grie = ide. imperativa /nijecni oblik/ od glagola ticat= dirati lavroj .kilrac u tobiiolcu.Ni list s lozie bez voje bozje. .I nevoja je bozjo voja. 94 .Sve je como zemja. . 3 . .Da jTe. imperativa od glagola lav/u/rat = raditi Zanimanje .Bez alota ni zanotll.Sve u svoje vrime.Vrime ne stoji.2.Mol Boga ko da ces sutra umrit.Ko se cuvo .Popiiodne je kasno na m'isu. sve miSe lovt. .KrUh pomuorski je sa sedan korih. . a Buog izliCi. . . a bilo pogaca. netic = 2. . nasi br'ime. . a lavroj ko da ces uvik ziv'it. prezenta /skraceni oblik/ od defektivnog glagola gresti Vjera . .Grie vrime.u tezoka come rfike.lipanj Vrijeme .ca maska koti. 1 • Split • sijecanj . .Likor liCi.ne gladuje.Stras'ivemu targiiovcu . kako ni. . Poslovice Vrboske (79-95 »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.i Biiog ga cuvo.U ned'iju ne tic poja. . Dink o Mat k o vic . bilo bi do bro. .1. come = erne tobolac = koznata valjkasta vrecica Zivot .1. .

.MUka zivlt. c6mo=cma Z61 = zal.Pi tat ce te starost . Poslovice Vrboske (79-95) ))Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. D i n k o M at k o v i c . a zol umrit. . ako hoces jesti) . . a starost bez pameti. . svinjo.Cresi anni.Ne zive cov1k somo od kriilia. zaljenje s6di = nasadi 95 .Na mHijima sv'it ostaje. . .Lipo je ostarit.Ko ni kUcu gr6d1. cresi malani (S godinama rastu nevolje).Bogu dusu.Lavora porca se ti vuol magnar /Radi. s6de s6d1 i d1cu odgojo .Mladost . -Fin' che dura. . .lipanj . a grilbo . a Buogje niece (agonija).bit stor. I • Split • sijecanj .d1 ti je bila mladost.non paura (Dok traje nema straha).lUdost.ne zno ca je zivot.