You are on page 1of 17

»Cakavska ric« XXVII (1999) • br.

I • Split • sijecanj - lipanj

Dinko Matkovic
Vrboska (Hvar)

POSLOVICE VRBOSKE

VeCinu ovih poslovica pamtim iz djetinjstva i djecastva (rodeo sam 1925. g.). Moja
baka po ocu Dobra (Buona) Matkovic rod. Stipisic (1870-1960) bila je nepismena, ali je
znala mnogo poslovica i cesto ih upotrebljavala u razgovorima (osobito u razgovorima uz
vatru na kominu), a djed po ocu Grgo Matkovic pok. Dinka (1858-1936) je bio pomorac i
na jedrenjaku plovio po Jadranu i Sredozemlju te je znao i talijanske, koje je pamtio i moj
otac Nikola Matkovic (1902-1979). Od 1991. g. uz poslovice biljezio sam i izreke (fraze),
a i rijeCi.
Smatram da je razvrstavanje poslovica po tematskim podrucjima bolje od nacela
"nereda". Mnoge poslovice mogle su biti svrstane u dvije grupe po ovom redosljedu, ali
sam ih zapisao samo jednom. Najvise ih je u grupi savjeti i u grupi moralno-etickih
vrijednosti, ali sve se na kraju svode na savjet i pouku kojima su starije generacije usmenim
putem htjele prenijeti mladima svoja zivotna iskustva po kojima bi se mladi trebali ponasati.
U Vrboski je u drugoj polovici 16. stolj. izgradena monumentalna crkva- tvrdava (koliko
mi je poznato jedinstvena u Dalmaciji) sto je dokaz da su tadasnji Vrbovljani (ribari, tezaci,
pomorci i zanatlije) ima1i mnogobrojne veze i s Venecijom, koja je tada vladala otokom.
Petar Hektorovic u svom poznatom djelu "Ribanje i ribarsko prigovaranje" zabiljezio je
nekoliko poslovica sto dokazuje da su ih ondasnji Hvarani upotrebljavali. Poput isklesanih
kamena u spomenutoj crkvi tvrdavi, poslovice su bile i ostale elementi ugradeni u duhovnu
konstituciju i naseg otoka. Poslovice su se ucile u skoli (redovita pucka skola u Vrboski
otvorena je za musku djecu 1827. g.), iz kalendara i knjiga (tek poneki radioaparat bio je u
mjestu do 1950. g., a TV- od 1960. g.), a najvise u drustvenim kontaktima na rivi i pjaci.
Tesko je reci koliko je od ovih zabiljezenih poslovica izvomih, nastalih u mjestu, sigumo
je da ih nije mnogo, jer se mnoge cuju i u drugim mjestima na otoku, a veliki broj je
opcepoznat odnosno zabiljezen, ali su sve ove poslovice prilagodene mjesnom govoru.
Zabiljdio sam i akcente bez kojih ovaj rad ne bi bio kompletan. Ovdje sam zabiljdio 273
poslovice stone znaCi da su sve zabiljezene. Bio bih zahvalan onim Vrbovljanima koji bi
ovome popisu dodalijos poneku. Zahvaljujem prof. Ivu Tomicu na korisnim savjetima kao
i na prevodu talijanskih poslovica.

Rujan 1999. Dinko Matkovi c

79

griiozje /groZde/. svldozba.lipanj NEKOLIKO BILJEZAKA 0 MJESNOM GOVORU U VRBOSKI NA OTOKU HVARU Stanovnici otoka Hvara su cakavci i u gradu Hvaru cakavci (izuzetak su stokavci iz Sucurja). Kata /prije Kota/ itd. nojslaji. Durdica). U osobnim imenima govori se i Ante /prije Onte. zubatac itd. mls'i /3. trova. Za razliku od standardnog hrvatskogjezika kratkosilazni I moze biti ne samo na prvom slogu/ na pr. gvanciera /posluzavnik/. I ne samo to.) i diftong /dvoglas/ UO: kiiost/kost/. provda.beznadan/. enkliticki oblik sam/. meja. mUka /brasno/ i milka. a oznacen je sa--. pr'isit /Zuriti/ i prisit /prisiti/. D ink o Mat k o vic . giirlit. detedient itd. gvozjlca itd. miiore/more/. Varbiioska Nrboska/ itd. Ispred njega vokal je dug /kvantiteta/.zupnik./ zlotan . mijesiti/ i m'isi/ dativ jed. Mate /ranije Mote/. desperon /desperan . I Vrbovljani kao i veCina Hvarana nemaju glasove.dugosilazni iii silazni i akut (koji se razlikuje od standardnog dugouzlaznog po tome sto samo u pocetnom dijelu r malo silazi). mieso/meso/. pa ispred njega dolaze samoglasnici: plirst.ranije se govorilo Jorji. 5. grubji. od misa: son/san/ i son / 1. Foranin. U govoru se cesta dva diftonga: IE (miek/mek/. LJ: D. (izuzetak je u imenima Dordi . mmt i m'irit /mjeriti/. akcentirao sam rijeci i aforizme ne samo da bi se rijeci istog glasovnog sastava moglo razlikovati po znacenju (jln /jedernl i j'in /irnl. joje. Tri su akcenta: jedan kratki (kratkosilazni iii brzi) i dva duga. sud /sud/ i sud /posuda/. piioj cal /otidi! /. tviioga /tvoga/. tilo /tijelo/ i t'ilo lhtjelo/ itd. Umjesto Dz govori se z (zep.sto znaCi da u mnogim rijeCima imaju 0 umjesto A: moj /maj/.1. nego i zbog toga. jlr (dir). slusati i skolovanog stokavca kad cita neakcentirani cakavski tekst. jed. prezenta od gl. (izuzetak je u imenu Ljubica ranije JUbica i Ljiljana.zlatan/.umjesto LJ i D izgovaraju J (na pr. biti. kurot /kurat . zakukurikat itd. Primjeri za duge akcente. Poslovice Vrboske 79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. fermovat /zaustavljati/. Glas R nije nosilac sloga.). jedn. 3. coran /ern/. grancica. misonca.). I • Split • sijecanj . On se izgovara i u genitivu jednine imenica zenskoga roda: zenie. Dz . tvarji /tvrdi/. tilji. Mjesni govor u svakome od 18 naselja ima svoje vece iii manje posebnosti (Slovenci to ka:Zu u rimi : Vsaka vas /selo/ ima svoj glas). tarbiili. nogie itd. Za razliku od stokavaca i nekih cakavaca Vrbovljani su okavci . kozidfua /sav/ itd. omiendul/bajarnl itd. U rijeCima. kor lkrv/. 1. blagoslivjat itd. 2. i akut je na spomenutim diftonzima /vidi biljesku 3/. tilo. 4. a ponekad i nerazumljivo. tovor /tovar . Iako je za taj posao bio potreban poseban napor /a i dobro uho/. certa itd.: b/za akut: gace. ondjel /andeo/. vesielje. prezenta gl. rukie. judi divjok. stor /star/. zveljar'in = budilica L i J je suglasnicki skup).1. a/ dugosilazni: pir. od puska/. puski /pucki/ i puski /dativ jedn. buduci da nema standardne cakavice svaki akcentirani cakavski tekst ostaje kao trajan zapis jednog lokalnog govora i za buduce generacije. patit. Zane /ranije Zone/.pravda/ itd. smijesno. 80 . oviion /on/. mlsju /mislju/ i m'iSju. trovie.magarac/. jer je cakavska rijec bez akcenta nepotpuna pa je na pr. don/dan/ i don /kratica uz ime svecenika/. rojen.

libar- libor i libr'ih. 16kti /lojtil itd. 9. sen'ica /psenica/. sviirdal /svrd1o/. lebro .Androtu itd. piiski. 15. uste /uc'te/ itd. jedan do drugoga: ko /k:ao/. D ispada u suglasnickom skupu DZ: ozvon'it. kvoska. z61 /zal/ itd. ozgor/od'gor/itd. U suglasnickim skupovima PC. ali dognat. br6/brao/. 81 .m'isi. gnjizdo /gnijezdo/ itd. zn6 /znao/: m'isli /mislio/. nauiivat se.lipanj 6.. 8. Dink o Mat k o vic . maski.kolacic i kolac'icih . Na kraju rijeci u infinitivu: kiirpit. lee. mnozine u imperativu. iT: miiste /muc ' te/.kiilebi itd. ba!Ota . i 2. tur'istiski.0sobna imena muskoga roda na -0 i -E u deklinaciji dobivaju T ispred padeznih nastavaka (osim u petom padefu) : Andro. isklipmo. Promjene suglasnika u suglasnickim skupinama su ceste: c postaje s u suglasnickom skupu: CK i CN pa se govori. oblosno itd.gris'i: dvilor .stab61 i stab!Th. Veeina imenica ima dvojne oblike u genitivu plurala: parst. 7.iol /kosara/.kiie i kUCih. ali ne uvijek. reste /recite/ itd. govilor. duom /dom/ itd. Dolazi do stezanja dva samoglasnika kad se nadu. j'ist /jestil. t'icica /ptiCica/ itd. 1. sovat /psovatil. I • Split • sijecanj . osobito u 1. laziinje . kfun. Vokali ispadaju u sredini rijeci.porst i piirstih.. spl'iski itd. 12. kolacie . smokva . dvoniiste /dvanaest itd.Matetu itd. kiileb . 13. mlikte /mujte/. Suglasnik L se gubi u glagolskom pridjevu radnom muskoga roda: uci /uCiV. Sve imenice muskoga roda imaju samo kratku mnozinu: m'iS. Sve se cesee cuje suglasnicki skup KT umjesto starijeg JT : zanoktica /zanojtica/. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. naoblocit. ispec itd. fola /hvala/ itd. karti.lebor i lebr'ih. briitim. stab!O . 11. pee itd. jednine u imperativu: pis. gr'ih. Za razliku od nekih drugih hvarskih lokalnih govora Vrbovljani dobro razlikuju u izgovoru i pisanju c i e (koji se izgovara nesto mekse nego u standardnomjeziku). rukiion /rukom/. Suglasnjk M na kraju rijeci ( osobito u morfoloskim nastavcima) prelazi u N. 10. ali ostaje neizmijenjen na kraju imenica. 14. foljen !hvaljen/. PT suglasnik P cesto ispada: ce!a /pcela!.dviior'i. ml'iSni. hod'iV.juski. mih. kliea . krozo me itd.lazonj i laziinjih. Suglasnicki skup HV u standardnomjezikuje u lokalnom govoru F: For /Hvar/. harvoski.ba!Uot i ba!Otih. PS. govorin itd.smokov i smokvih itd.. PS . m'islin. tosno.Androta. potiezmo. striste /strizite/. potiegnit itd. Cesto se dodaju samoglasnici na proklitikama: uzo me. D iT ispadaju u suglasnickim skupovima DSK i TSK: gosposk'i. Suglasnicki skup GN iz standardnogjezika ponekadje GNJ: gnjojan /gnojan/.mihi!i m'isil. podo se. naigrat se itd. viirtal. pos61. 1. i u 2. ali ne uvijek/ naostr'it.: Mateta.

. Ludost - mudrost. Kalendar..diteta.blser: kamarler. 19.slabi.zlo . Moralno-eticke vrijednosti: Obitelj . diventat . blses. Psi- holosko podrucje. 20. blse. provlerbij . bismo. cudesa itd. Opcenitost. ovlion ce govor'it.zlo. kapisont./ na infmitivnu osnovu tvori se futur I /igracu. Samoca.postat. ces. ce . blsedu von dovat pok biste imali itd. Smrt. I • Split • sijecanj .deklinaciji: slme. 17. bi.razumlt. bidu .modar.izij guovno.vojnik. 18. Tudina: Uzroci . a prosla radnja se izrice perfektom: bison /bio sam/. govor'ices. au 3.deklinaciji: dite . blsemo.svojta. 21. Ako buden !so. per oziempjo . biste.pos!Ovica itd.mn. plerla. vi biste bili. Pluskvamperfekt se tvori od perfekta glagola bit i glagolskog pridjeva radnog (bi son duoso. pensat.Ucin dobro . . kuplcu ti parsten). I kondicional sadasnji i prosli tvori se kao i u standardnomjeziku od kondicionalnih oblika glagola bit (bin. a sigurno i drugih rjecnika s kojima se autor ovih biljezaka nije imao priliku upoznati.i j6 bin bl. cfivodu. Savjeti. 82 . U prezentu u 1. Djela . Rjecnici razlika izmedu standardnog stokavskog i cakavskih lokalnih govora iz srednjedalmatinskih /i ne samo njih/ otoka su obimni. molidu itd. Dinko Matkovic POSLOVICE (zabiljezene u Vrboski na otoku Hvaru) Dobro . b!Sete. bi16nce - bilonceta itd. sleto je /setao je/. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.rat.). gvera . govor'in itd. govor'ili su itd./ 22.S-dek1inaciji: nebesa. Ljubav. Drustvenost. on! cedu se stlt. grlen ca /odlazim/. Dodatkom enklitickih oblika od glagola itit leu. cujedu. Neke rijeci iz talijanskog /skoro sve su bile prilagodene nasem izgovoru /sve se manje upotrebljavaju. a zamjenjuju ih rijeci iz standardnogjezika /kaplt. mi smo se bili okupali itd. D i n k o M a t k o v i c .Bud dobar dane budes .. bi. a sto se detaljnije moze doznati iz rjecnika Andra Roki "Libar viskega jezika" i "Rjecnik bruskega govora" od Pera Dulcica. mi bismo bili.griiobje.sutnja. I futur II se tvori kao u standardu (na pr. Zanimanje: zivot Dobro.na primjer. setacemo itd. ti si bi popi. b!Sedu) koji s infmitivom doticnog glagola znaci da je nesto valjalo iii se moglo uciniti u proslosti: b!Ses duoc pok bi vaze. rabotoli smo i lavrali smo /radili smo/. N. ovlin bi bl.1. 16.postupci.mlslit. soldat . ona bi bila.konobar. iii po uzorku : j6 cu igrat. glagol svrsava na-N: pljen. ti bi bi.posljedice: Vjera. na -DU: triesedu. oni bidu blli) i glagolskog pridjeva radnog doticnog glagola. jedn.lipanj I mnogo imenica srednjega roda sklanjaju se po T . Jaki . Govor . Aorist i imperfekt sene upotrebljavaju. U govoru se upotrebljava samo imperfekt glagola bit ( -. cipon.1.slmena .

.ne buoj se. 83 . ko da ni's nlsta ucini. . .ha. . D i n k o M a t k o v i c . . ni' zakopat. au dobru se ne uzohol.lipanj . nego ziibi natiikli.Od store kokose .zlO ne mlsli. ne.Uci'n sruo piitih dobra.Zamo po zamo .Di ce suza nego . . a zlO jos i daje.Svaki je kovoc svojie sr'ice.Nisu ti mrovi naviikli. jedn.dvo uci'. ne zno ca je do bro. .postupci .I.Ko kanto .Ko muci' .Buog ne ploco svake subote./nijecni oblik/ glagola bojat se = bojati se stiio = 100 Djela. .zlU se n6doj. . /rece se onome tko je debeo/ pr'isa = furba tin = taj um'i = 3.Ko se d'ima ne nadlmi. .U zlU se ne poni'z.dobro ju.1.Nova metla . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. ti se uognja ne nagr'ije.dobra mete.Boje dobremu sluzlt. jedn.Jedno je rec.vrota otvoro.Ako je pr'isa umrlt.Ko ni provo ca je zlo. uci'n zlO. prezenta glagola um'it = umjeti kanto = 3 . . .njemu dvl.l. a jedonput.pogaca.jedn. .Li'po ric.na oko. I • Split • sijecanj . . .UCi'n dobra. imperativa glagola izist = pojesti boje = bolje provo = particip glagola provat = probati ne biioj se = 2. rna diizan ne ostiije.Ko um'i. nego zlU zapovidat.Dobra se na daleko cuje. . jed. . .1. prezenta glagola kantat = pjevati Drustvenost -Vrana vrani ne kopo oko. a drilgo ucin'it. iz'ij = 2.

ni ni za drllgega. . . pojas camudr6go = stomudrago. . . pok cu ti rec kakUov si.sutnja . I • Split • sijecanj -lipanj . jedn. prezenta glagola viezat = vezati r'ilo = obraz I nekad posprdno. nagadati.Vuol se vieie za roge.Jaz'ik nimo kosti. mane i sporki jaz'ik. . .Ko se zonji smije. .Kakovo r'ilo .1. pjon govori.Ca mi je na sarcu. . .jedn. Dink o Mat k o vic. o glovu mu se razb'ijedu.Ko s jovlon t'ikve sOdi. prezenta glagola bit= biti ni=ni java! = davao Govor.Pllno babic . nojboje se smije. nego zlotni pos.Voda sve opere.Rec mi s kin si.1. tuo rni je na jaz'iku. a kosti !Omi. p6s = pas. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. .ca se ciiko. bilo sto trizan = trijezan pj6n = pijan sp6rki = prljavi vide = 3.Boji je do bar glOs.svfrome jatu. a cov'ik za ric.Ca trizan m'isli.l . .'imos vezu s c'ilin sviton. z6 se = za se/be/ · nl = negacija 3.Stliv parst umore .dite k'ilovo. . prezenta glagola ciikat = slutiti. roo se docuko.onako govor'ilo. jedn. predosjecati. . a nekad vulgarno/ 84 . nego ca bilo govor'it.Kuo ni zo se.Boje je ca bilo /camudrogo/ j'ist. . . skin = s kime takiiov = takav ficica = ptica cuko = 3.Svak:o t'icica .Ni sve za rec /Sve se ne govori/.

3. stiio pametnih ne odmorsi.1.Ni blogo ni srebro ni zloto. .Veliko r'iba ji molu.Ko more i kiionj mu more. veljace. ne bud mu drilg. . jedn. jedn. ali to nije sigurno. vee je blogo caje sarcu drogo. taj provodi svoju volju) .l. tin tabaci (tko je jaCi. Dink o Mat k o vi c .Ko je jaci. ako nije kisovita.Jubov je slipa. 1. prestaje studen. prezenta glagola bit = biti tin = taj tabaci = 3.ne svfic pon.Clli moj .Slla Boga ne moli. reko je Bloz daje 16z (Na Svijeenicu.Ko je h1d. jer vee blagdan sv.Daleko od oc'iju. I • Split • sij ecanj . . 'imo noge. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.Kad vejaca ne vojuje. .cuvoj se maraskega sfinca. . temu i sv'i svieci.Slabemu kfucu svako dlaka smieto. onda je ofujak kisovit) .Guospa Kandaluora. marac oplakUje (ako veljaca nije ucinila po svojoj volji. zamorsi = 3 . jedn.Komu Buog.Ko nimo u glovi. veljace. . prezenta glagola jist = jesti d'i = gdje ni = negacija 3. ji = 3. .Ca liid zamorsi. . t.mudrost .lipanj Jaki. m'iSi skocedu.prezenta glagola zamors'it = zamrsiti stiio = 100 Ljubav .Di ni maske.1. 2. 85 . daleko od sarca.j.jedn. I moeniku je sve dobro/ . Blaza. Kalen dar . .slabi . . moze biti hladan).zima fuora. . glagola tabaciti kilrac = muski spolni organ Ludost .

ublj projca doma. . rna nlkad kako no te (lijepo je i dva dana iza Bozica.oslobod'i Boze.lipanj . .eticke vrijednosti . . prezenta glagola pohustot = malo sa:lvakati pr6jca = 4. 86 .Sv.slpa i komorca.Ako Hize koza.Piiol vejace . imperativa glagola piioc = poCi Moralno .jedn.l. .Kad se vlase pogospod'i. .jedn. . .quaranta duranti (Kakvo je vrijeme 4.San Lorenzo grand' caldura. una volta poco dura (Sveti Lovro .llpo ti je no te i dvo dona za te.Na dvi katride . Kota kraCi don do Bozlca mlsec don (blagdan sv. pros inca. . I • Split • sij ecanj . sebi cini. studenog. . travnja. padez glagola prosac = svinja (rece se i gfidac) za te = ovdje u znacenju: iza tebe vazm'i = 2.Cin ca hoces.Ne laje pas poradi sela.vazmi motlku i piioj kopat.Ko se f6li.Ko se ne osvieti. . miiraski I i morcin I = pridjev od imenice marac = ofujak m6j = svibanj p6n = sukno. svrsetak igre agilst = kolovoz pohust = 3 .ne more se sid'it. ali nikad kako na Bozic).Quatro aprilanti .velika vrucina.d'icu pohust (vee u kolovozu djecu treba toplije oblaciti).Svieti Toma .Bozlcu . a Bozic 25 . takvo traje 40 dana). Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.lmo milza. (dolaze u plicak) . ali malo traje). . .Od lajova jazlka . som se kvori.Svieti 6nte opat . .Sviiko skUza . l . D i nk o M a t k o v i c. . imperativa od glagola vaziest = uzeti piioj = 2.Kiio ca cini.l. ne laze riiog.Do Bozlca ni zimie ni gl6da.Agilst. nego poradi sebe.jedn.loza place. . .0 pol morca. vunena tkanina Kandaluora = Svijecnica fiiora = van. rna nieces dokle hoces. Kate je 25. . tin se ne posvieti. gore vlase nego pase.

tuote ne vecero.Ko v'itar s'ije. .l. .Kuca ni tisna ako cejad ni bisna. skUza = isprika. .Kfimstvo je veliko pobratlnstvo.Posruj brata star'ijega i tebe ce mlaji tvoj'i. . dugo jiibov. au jamu ga ne fisne. . nego u moru. a odv'ika dvl.po kup'ini rue. a ca je tvoje. ruo se ne porece. . .Palica je iz raja izosla.Pril'ika bere jagode.ruzan. sarce ne zen. .jedn.Cist racun. .prokleto! .Ko se topi i za slamu se capo. Dink o Mat k o vic.Brat brata nad jamu vOdi. . tuo je i moje i tvoje. bfuu zanje. ni maski ni drogo.Ako ne mores b'it l'ip i bogat. z!O ga i ceko. tuo je moje. izgovor fOli se = 3. . . . .Di loz ruco. drUgemu ne svane. . .Ko se hljemu z!U vesel'i. .Rik mi .talco zdravo! . .u lazi su krotke noge.N av'ika je jedna mUka.dati ne recen (to samja upravo trebao tebi reci).Kako pravo.Vece hi se utop'ilo u zmii!U.Teze je jud'ima nego Bogu ugod'it.Ca je moje.Bravfua je ziv'it bez lavfua. . .zfibi se ne gledodu.Lako je s hljin kfucen . . . -Duzan.velo v'ime.ca je prislono. neka se sviiome nOdo.Ko z!O cinl.ca se rece. prezenta od glagola fiil'it se = hvaliti se som = sam 87 . -u hlje kozie .Oteto. . . I • Split • sijecanj .Darovonemu konju .lipanj . Poslovice Vrboske (79-95 »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.Dok jednemu ne smarkne.ca oko ne v'idi. . mores dobar i postien.

Dica su radost i zalost.Ako je boje tviioj.tol'iko cud'ih. umjesnost lavfu = rad Obitelj . . . Nepoznato mi je znacenje glagola tanporit) .Zen a ctarii tri kanruna oct kilce.svojta . . 88 . a muz jedon.1.Cier odona .tol'iko je dobrih macehih. . imperativa jednine od glagola bojat se gravron = gavran Opcenitosti .Kol'iko je bllih gravronih . . . a kad je bacvica prazna. . .Zena somu sebe ruzi kad svftoga muza ruzi. kor = krv peca = krpa.sus'idon nazvona.l..Zena nosi cov'ika na obrazu. . a cov'ik zenu na kosuji. dotle je majka dobra. .ne ustala se iz m'ista! .Bllza je kosuja od kapota.Nev'ista.jedn prezenta glagola capat = ubvatiti palica = siba bravfua = hrabrost.Kad biicvica tanpori. odnosno dok majka ima. onda je losa. s nason mamom svak govori . nasa mama sviikin zliion (dok je u bacvici vina.Muz je peca prillpjena. . D i n k o M a t k o v i c .Kollko jud'ih. 1 • Split • sijecanj -lipanj katr'ida = stolica pr'islono = preslano tuote = tu zmfil = casa capo = 3.kad bacvica giiore s dn6n.Ko rano n1co i rano se ozeni. odnosno kad majka nema. vece ga se biioj .K6r ni voda.Tiesko meni po rodu mojlemu kadj6 nimon na domu svojiemu. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. vrlina. kcerka tviioj = tvoj buoj se = 2. ne kaje se.. zakrpa kantiin = ugao cier = kci..

I. .Dobro se somo f6li.Svl piirsti na riic'i nisu lsti.Kako prostres. . . .dvije ustirkane). . . .Iz svojie koze ne mores utec.Ne zno tovor ca je petrusimul.R'iba od glovie smardl. nieces pametnemu.Od cega varc. prezenta glagola diioc = doci Psiholosko podrucje . . n'ikad se n!Sta ne bi ucinllo. Dink o Mat k o vic .Znonje je imonje. (Tko radi ima crvenu kosulju.Ako sene nasmijes llldemu.due incolane. nego ko pilno ne 'isce.Kasaj.Pluod ne piido daleko od stabla. 89 . od tega i rucica.Nijedna pr'isa ne uiOvi m!Sa. . .Slta Piila za Dalmaciju ne haje.I pop na mlsi . . svrob i jiibov . .I. I • Split • sijecanj .duojde na vldilo. .stot ne more.Sviiki briiod .Chi lavora . chi non lavora . onako ces i lee. jed. . prezenta glagola moe = moci dilo = djelo duojde = 3 . a tko ne radi. jedn.na svftoj miiod.fall .ne moredu se sakrlt. .Prozno vr'ica . .Sviiki oltar'ic lmo svftoj krizlc. . . . . . muod = nacin tovor = magarac more = 3 .camicia rossa.viez me u vr'icu. tiiote i oblkne. .Ni bogat ko pilno lmo.Da je stroh rfike kako oCi.Sviiko dllo .Doj mi srlcu . . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (I 999) • br.Na muci se pozniijedu junoc'i.lipanj .ogonj gosi.Sviiko voda .Niko se ni naucen rod!.Di kuo n'ikne. .

sebi na nevoju. jedn. oblik od /iltlt se = hoce se Savjeti . rnnoz.Ko ceko .ne falije (rece se kad treba prskati vinograd). . a ziec u goii.stufava (Uvijek bob /jestil. . .Ca ni lipo vldit. . .ca oko ne vlcti.puno sarce. I • Split • sijecanj . . jedn.1. .Ca se babi /iltllo. .u str6hu su velike oci. nego komu se pilno hoce. 1. . ni ni vollt. !see = 3.Ko se nodo.kako zno. D i n k o M a t k o v i c .1.Ne viruje g'ira g'irici da se fr'igodu u lstoj pasfuici. tuo se babi snllo.Sve se more ca se hoce. sarce ne zeli. . .Pune oci .Pesci . irnperativa g1ago1a vlezat = vezati d'i = gdje tuote = tu pr'isa = furba fr'igodu = 3 . .Ko nosi .Ni siromlili ko malo imo.Teze je judima nego Bogu ugodit. prezenta g1ago1a frigot se = pr:liti se pari co = 3 .1. . . .Ko vece hoce nego more.Ne dlz j'idro svakemu vltru.Svak zj6 . .ne prosi. prezenta g1ago1a iskat = traziti viez = 2. .Jipanj .Parico rozonj. prezenta g1ago1a pari cat = spremiti /iltllo se = g1agol. . ni gl6dan. ostane bez koze.Ko polije . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. svaki don je na piru.Ni u crikvu bez piniez. .doceko.Mieso iz koze. 90 . .Nista ni boje od dobre voje.Sarcu na voju.Sempre fava.dodije). jedn. . iiba lz mora (treba jesti).Sit glOdnemu ne vlruje.Ko zive u mirU. .inbatesci (Na ribe se treba namjeriti). .

. . . njegova divuojka.K1n se ldnon izblje.Boje je spricit . .U gor'i giiorsko. . . ni rugll ostavit. . .D6j dlte miiteri. pok onda lspred tiije. .lipanj .Ni dobru stec.Cistoca je puol zdr6vjo. . .0 se.Ko vece trati nego dobije. ni u Vlaha vlre. ne ostav za sutra. . mote ne skripje. . a bobu buob. .Ne isci krillia pr'iko pogace. . .Zasvir i za p6s zad'ij. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (I 999) • br. . dvl sr'ice grabi.Rec p6pu pop. . no se i pOdo se.Ni u muore mire.Ko rano rani.M6lo pomoc pllno vridi.Ne gledo zima da je smokva gnjila.Ko se ne namuCi.nego licit. .Ispruz se kol'iko mores.Svita ne d6j . .Tiho voda brig dere. . vajo da kr6de ili zadije. a meju judlma juski /tako se treba odijevati i ponasatil . u poje puojsko. .Ne more se sid'it na dvi katride.Ko prin divuojci. fm se riizi. pok ce ti i Buog pomoc.i hOd za nj6n. 91 . . . .ako te nlko n!Sta ne plto. . . nl naUke.Nikad ni rano rucat i ozenlt se.Dv6 piita mlr.Posjl siempju na posol .Ne more se gloviion kroz mlr. till se ne naucl. . .Ni krillia bez motlke. . .Ko se duzi. /U svemuje potrebno imati mjeru/.Prin pomet lsprid svojie kUce.Di se maze.Bez mUke. . D i n k o M a t k o v i c. a jedon piit odslc.Boje je kozll priviezat.Vece vridi pratika nego gramatika (Vise vrijedi praksa nego teorija). nego se ~ nj6n natiezat. I • Split • sijecanj .ca mores ucinit danas.Pomoz se s6m.

padeZ/ od p'inezi = novae.cuvoj se pasa cane Iaje.Ziv. I • Split • sijecanj .Merda fa erba (Gnojenje je korisno) .Miinje s'ira . sramota svlt = savjet som =sam pilst = 2. . ni ga sard'it. -Chi va piano. odstetiti prin = prije riigo = ruglo. -Carta canta (Imam cmo na bijelo). imperativa glagola poslat hod = 2.Ko s6m zive s6m i krepo. . ni s6m. .lipanj . D ink o Mat k o vic. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.1. imperativa glagola m'irit = mjeriti pos = pas tin = taj posjl = 2.zfibe k6ze (ne treba cesto rublje prati. novci mir = zid isci . imperativa glagola isklH = traiiti kin = klin katrida = stolica m'ir = 2. prezenta glagola tratit = trositi zadije = 3.1 . jedn.Tiesko ti ga po d6toj zd"ilici (tesko ti je ako ovisis o drugome). daleko dode). rna pust drilgega ziv'it.Uzdoj se fi se i u svoje kjfise. .Sviiko pronje. nieces ni svarsit. .Koga je mol"it.1 .Ko je namuron. piniez = pluralia tantum /2. che bella figura (Kit i boja daju lijep izgled).1 . 92 .kfipi se br'itvica (Od stednje moze se nesto kupiti). .Stuca e pitura.Duoc ce don i donit sv'ita. .1. .1. jer pranjem gubi kvalitetu). .Ako ne pocmes. prezenta glagola zadivat = zakaCivati. jedn.Tiesko ti ga do smiirti ko se u zlo upiirti.vr6ta otv6ro. .1 . imperativa glagola hodit pratika = praksa m'ira = mjera trati = 3. .2. imperativa od glagola pilstlt Samoca . . . va lontano (Tko ide polako. ovdje fig.Upo ric .

. . D i n k o M a t k o v i c .Do sto gOdisc ni kosti ni miesa.Ni starosti vika. . zaboravi i oca i mater (cuo sam od povratnika iz Argentine). bestija = zivotinja.Koga guja ugrize .Ako slipac slipca vOdi. . diventa bestia ffko uvijek jede zeleno. . . .Svl1da piioc. tiiote se i cesje.i gtiscerice se strasi. . .Chi sempre magna verde. bestija i umre. . rna doma n6jlipje.Kako s'ijes.Svakih kozic se prodoje /smrt ne gleda na godine starosti/ . onako ces i zanjot. a doma duoc. tamo n'ikad ne bi ISO.Ko se nap'ije caja od mate.Jedna smart . . .lipanj namuron = zaljubljen Smrt . 1 • Split • sijecanj . ni smarti lika. postane zivotinja/ kom6r = komarac criva = crijeva v6nka = vani tilote = tu 93 . criva su mu v6nka. na njega jaz'ik tare!. obadvo ce u jamu past.Da zn6 cov'ik di ce vr6t slom'it.Ko je bestija.Svl1da je lipo.Izvad komoru hre!O.Kad zfib boll. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.onako ces i lee. .Di koga sarbi.Oboj ga se sviiome bez sviioga. . ovdje okrutan covjek Tudina . mate = biljka iz Ju:lne Amerike oboj = jao Uzroci i posljedice .stiio uzrokih.Kako prostres .

94 . Poslovice Vrboske (79-95 »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.Bez alota ni zanotll.i Biiog ga cuvo. netic = 2. Dink o Mat k o vic . bilo bi do bro. . .Ko targtije.ca maska koti. grie = ide. 1 • Split • sijecanj . imperativa od glagola lav/u/rat = raditi Zanimanje .U ned'iju ne tic poja. 3 .Ni list s lozie bez voje bozje.u tezoka come rfike.2.Svako s'ila za vr'imena.1. . .KrUh pomuorski je sa sedan korih.lipanj Vrijeme . .Grie vrime. . prezenta /skraceni oblik/ od defektivnog glagola gresti Vjera .Sve u svoje vrime. .ne gladuje.Mol Boga i cin pokoru da ne pades u goru nevoju.Stras'ivemu targiiovcu . kako ni.Vrime ne stoji. odnit ce ti sve nevoja.Ko se cuvo . . . nasi br'ime.Popiiodne je kasno na m'isu.I nevoja je bozjo voja.Da jTe.1. . come = erne tobolac = koznata valjkasta vrecica Zivot . . .1. sve miSe lovt.kilrac u tobiiolcu. . a bilo pogaca. a Buog izliCi.Likor liCi. imperativa /nijecni oblik/ od glagola ticat= dirati lavroj . a lavroj ko da ces uvik ziv'it.Mol Boga ko da ces sutra umrit. . .Sve je como zemja. .

Mladost . . a zol umrit. .Lavora porca se ti vuol magnar /Radi. D i n k o M at k o v i c .Pi tat ce te starost . a Buogje niece (agonija). ako hoces jesti) .bit stor. .ne zno ca je zivot.Ko ni kUcu gr6d1.non paura (Dok traje nema straha).lUdost.Bogu dusu. I • Split • sijecanj . .Na mHijima sv'it ostaje.Cresi anni. c6mo=cma Z61 = zal. .MUka zivlt. s6de s6d1 i d1cu odgojo . a grilbo .Ne zive cov1k somo od kriilia.Lipo je ostarit.lipanj . . Poslovice Vrboske (79-95) ))Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. cresi malani (S godinama rastu nevolje). svinjo. -Fin' che dura.d1 ti je bila mladost. . a starost bez pameti. zaljenje s6di = nasadi 95 . .