You are on page 1of 2

Republic of the Philippines

Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
CALOOCAN CITY

PANUNUMPA SA KATUNGKULAN
Ako

Si,_____________________________________ng __________________________________na
(hinirang/itinalaga) sa katungkulan bilang__________________________ ay taimtim na
nanunumpa na tutuparin kong buong husay at katapatan , sa abot ng aking kakayahan, ang mga
tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito’y
gagampanan ko sa ilalim ng republika ng pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang
konstitusyon ng Pilipinas; na tunay na manalig at tatalima ako rito; na susundin ko ang mga
batas, mga kautusang legal, at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang maykapangyarihan ng
Republika ng Pilipinas; at kusa kung babalikatin ang mga pananagutang ito, nang walang ano
mang pagsubali o hangaring umiwas.

KASIHAN NAWA AKO NG DIYOS.

___________________________
Pangalan at Lagda

Sedula, Klase__________________, Bldg.__________
Kinuha sa ____________________________________
Petsa________________________________________

Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ika_________________ng
_________________________2012. sa ___________________________________________
Pilipinas.

MARIAN A. SORIANO
Administrative Officer V
10th Avenue cor. P. Sevilla St., Grace Park, Caloocan City Telephone Nos. 310-1713/310-
1968
Email address: schoolsdivisioncaloocancity@yahoo.com Fax No. 310-1712

310-1713/310- 1968 Email address: schoolsdivisioncaloocancity@yahoo. Republic of the Philippines Department of Education National Capital Region DIVISION OF CITY SCHOOLS CALOOCAN CITY 10th Avenue cor. 310-1712 . Grace Park. P.com Fax No. Caloocan City Telephone Nos.. Sevilla St.