You are on page 1of 7

IM 42 (1-4) 2011.

BARCELONA: KOLIJEVKA EDUKACIJSKIH GRADOVA TEMA BROJA
TOPIC OF THIS VOLUME

LAIA COMA QUINTANA Sveučilište u Barceloni (Universitat de Barcelona)

1. Barcelona, edukacijski grad upravljanja gradom. Upravo se tijekom tih godina vodi- Barcelona, najmoderniji
la borba da se pedagoško djelovanje koje se razvijalo i najkozmopolitskiji
Barcelona, najmoderniji i najkozmopolitskiji katalonski
tijekom upravljanja gradom u doba Republike (1931. - katalonski grad, prvi
grad, prvi se suočio s jednim od najvažnijih obrazovnih
1939.), kao i djelovanje Gradskog instituta Artur Martorell,
izazova 21. stoljeća: otvaranjem vrata obrazovanju, a time se suočio s jednim od
ponovno uvede i prilagodi društveno-obrazovnoj stvarno-
i procesu podučavanja i učenja unutar cijele zajednice. najvažnijih obrazovnih
sti. Promjene u novostvorenome demokratskom društvu
Posljednjih smo desetljeća svjedoci rastuće želje da se izazova 21. stoljeća:
Barcelone podrazumijevale su i potrebu da se provede
Barcelona izgradi, prepozna i vidi kao važan obrazovni či- temeljita preobrazba djelovanja gradskih vlasti i stoga su
otvaranjem vrata
nitelj za, i radi, svojih građana. Udaljavamo se od ideje da se počeli ulagati veliki napori u razvoj javne gradske politi- obrazovanju, a time i
su škola i obitelj jedini i najvažniji kada je riječ o odgovor- ke koja će obuhvatiti podučavanje i obrazovanje građana. procesu podučavanja
nosti za obrazovanje mladih građana. Danas obrazovanje i učenja unutar cijele
Jedan od prvih znakova spomenutih nastojanja bilo je
podrazumijeva proces cjeloživotnog učenja i razvoja, zajednice.
osnivanje Vijeća za pedagošku koordinaciju Barcelone2
kako za mlade, tako i za one starije, u kojemu sudjeluju
(CCP), čije je osnivanje potaknuo Gradski institut za obra-
novi edukacijski akteri koji do sada nisu bili prepoznati
zovanje Barcelone između 1988. – 1989. godine. To vije-
kao takvi i koji formiraju novi obrazovni “sustav” kao što
će okuplja sve gradske institute i službe, ali i ostale javne
su: gradske uprave, udruženja, tvrtke te ostali kolektivi i
institucije, konzorcije, nevladine udruge, pokrovitelje i
gradske institucije.
privatne tvrtke koje u školama nude obrazovne aktivnosti.
Taj novi način poimanja i objašnjavanja obrazovanja oči- Sukladno tome, kako bi organizirao i usmjerio edukacijski
tuje se u konceptu edukacijskog grada1 koji se pojavio dijalog između grada i škole, CCP povezuje mrežu škola
kao sastavni dio formalnoga, neformalnog i informalnog i institucija koje svjesno preuzimaju obvezu obrazovanja
obrazovanja što se stvara u gradu, te kao dio različitih u gradu.
područja i aktera. Time se rodio važan obrazovni izazov
Edukacijski projekt grada Barcelone3 (PEC) drugi je
za Barcelonu, koja je edukaciji otvorila novu dimenziju
instrument, također osmišljen s ciljem da Barcelona po- 1 Koncept koji je nastao u povodu I.
koja zahtijeva zajednički rad i angažman javne politike,
stane edukacijski grad. PEC je nastao 1990. kao upravni međunarodnog kongresa edukacij-
društvene prakse i svih građana. skih gradova (Barcelona, 1990.)
obrazovni instrument izgrađen i utemeljen na tri osnovna
Barcelona, kolijevka ideje o edukacijskom gradu, uspješ- načela: uključenosti građana, strateškom planiranju i 2 Za dodatne informacije vidjeti:
no provodi dobre obrazovne prakse te je model eduka- http://www.bcn.es/imeb/ccp/cast/
društvenoj odgovornosti u različitim aspektima obrazova- que_es.html
cijskog grada za sve one koji žele da njihov grad postane nja (formalnom, neformalnom i informalnom). Unutar PEC
3 Za dodatne informacije vidje-
pravi i angažirani edukacijski grad. okvira različiti se društveni akteri koji u njemu sudjeluju ti: Tehnički ured Edukacijskog
osjećaju, i priznati su, kao pravi edukacijski akteri koji projekta grada Barcelone; http://
zajednički djeluju kako bi odgovorili na silne obrazovne w3.bcn.es/V45/Home/V45Home-
2. Tko obrazuje u Barceloni LinkPl/0,3698,60797
izazove u Barceloni. Riječ je o projektu koji nedvojbeno 962_60807355_2,00.html
Barcelona, koja nosi biljeg edukacijskoga grada, smatra odražava ulogu koju Barcelona ima kao edukacijski grad.
4 Za dodatne informacije vidjeti:
se danas obrazovnim prostorom koji nudi širok spektar http:/w3.bcn.es/XMLServeis/
mogućnosti za obrazovanje svih građana uz pomoć XMLHomeLinkPl/0,4022,
različitih čimbenika: školskih, društvenih, kulturnih, eko- 2.1. Zajedničko obrazovanje i učenje: Vrijeme u četvrti, zajed- 294047535_295272657_2,00.
ničko obrazovno vrijeme4 html; odgovorna osoba: Marleny
nomskih i političkih. Nadalje, svakim je danom sve veći
Colmenares González, voditeljica
broj institucija, tvrtki i gradskih organizacija koje sudjeluju Već deset godina Barcelona razvija niz programa i akcija Akcijskog programa za područno
u tome i nastoje da Barcelona postane pravi edukacijski unutar Edukacijskog projekta grada. Program Vrijeme u obrazovanje i novo građanstvo,
grad. Institut za obrazovanje Barcelone
četvrti, zajedničko obrazovno vrijeme, koji je osmislio Insti- (mcolmenares@bcn.cat)
Kako bi se shvatio utjecaj što ga je koncept edukacijsko- tut za obrazovanje Barcelone5 evidentan je primjer onoga
5 Vrijeme u četvrti, zajedničko obra-
ga grada imao na sastav i zadaće različitih obrazovnih što definiramo kao zajedničku gradsku akciju unutar zovno vrijeme naziv je programa koji
(gradskih) službi u Barceloni potrebno se vratiti u 1986. djelovanja edukacijskih gradova. Projekt je nastao s ciljem zajedno promiču Ured za korištenje
da se suočimo s individualizmom, izolacijom, a često i vremena, Institut za obrazovanje,
g., kada je obilježeno jedno desetljeće demokratskog
gradske općine i zaklada Jaume Bofill.

Među tako postavljenim ciljevima ističe se temeljni cilj da Odgovor na temeljnu potrebu se izvanškolsko vrijeme djece uskladi s radnim vremenom Program Vrijeme u četvrti. temps educatiu compartit samoćom. između nekoliko osnovnih ciljeva zbog kojih za prostorima u kojima bi se ostvarivala interakcija i nudio je taj program poseban odnosi se na ostvarivanje maksi- širok spektar zabavnih i izvanškolskih aktivnosti za djecu i malne suradnje i uključenosti različitih tvrtki. kao posljedica uočene potrebe ativno. koji je osmislio Institut za obrazovanje Barcelone evidentan je primjer onoga što definiramo kao zajedničku gradsku akciju unutar djelovanja edukacijskih gradova. zajedničko obrazovno vrijeme roditelja te da to vrijeme istodobno bude obrazovno i kre- nastao je 2005. zaustaviti ove tendencije projektom koji podrazumijeva ljubazniji. Zbog svega navedenoga uložen je napor da se osmisli program koji Važnost precizne metodologije će se baviti obrazovanjem izvan škole i koji će nuditi širo- Program Vrijeme u četvrti. izolacijom. Program Vrijeme u četvrti. koji su obilježja globalizacije i koji su zavladali društvima velikih modernih gradova. sl. zajedničko obrazovno vrijeme ku ponudu kvalitetnih i raznolikih obrazovnih izvanškolskih temelji se na preciznoj metodologiji istraživanja sudjelova- aktivnosti. Projekt je nastao s ciljem da se suočimo s individualizmom. Surad- usklađivanju vremena unutar obitelji prilagođenoga stvar- . zajedničko obrazovno vrijeme. koji su obilježja globalizacije i koji su zavladali nosti i obiteljskim potrebama. bliži i ljudskiji suživot predočen putem vrijednosti Definiranje ostvarivih ciljeva suživota u četvrti i u kojemu aktivno i angažirano sudjeluje Program Vrijeme u četvrti. odnosno njihovim moguć- društvima velikih modernih gradova. Fondo Programa Temps de barri. Jedna od aktivnosti programa Vrijeme u četvrti. Postavljeni je cilj bio nostima i manjkavostima.14 Već deset godina Barcelona razvija niz programa i akcija unutar Edukacijskog projekta grada. zajedničko obrazovno vrijeme široka mreža edukacijskih i društvenih aktera koji djeluju ne sadržava ciljeve koje je teško postići. obrazovnih mlade (u dobi od 3 do 16 godina) u Barceloni. a često i samoćom. zajedničko obrazovno vrijeme Autor fotografije: Laia Coma Quintana. godine. Istodobno ustanova i centara koji zajedničkim djelovanjem postaju je uočena i potreba unutar obitelji da se radno vrijeme nezaobilazni obrazovni agensi u četvrti. čime se jamči njihova maksimalna provedba. ciljeve. Drugi. već ostvarive za dobrobit gradskog obrazovanja. roditelja uskladi sa školskim rasporedom. U središtu djelovanja toga programa bile su nja (participacije) koja osigurava uključenost i društvenu gradske četvrti u kojima se u slobodno vrijeme razvijaju i odgovornost s obzirom da je riječ o djelovanju koje je promiču određene obrazovne aktivnosti.1. koje pogoduju rezultat zajedničkih napora od početka do kraja.

Tri godine poslije proces sudjelovanja. program se u svakoj gradskoj Sportske aktivnosti i aktivnosti izražavanja usmjerene četvrti provodi u različitim. o obrazovnoj realnosti u slobodno vrijeme i kori- 2008. zajedničko obrazovno vrijeme zajedničkih prostora. izrada prijedloga intervencija na u program se uključilo još 11 gradskih četvrti. . Trenutačno se da je dostupna svoj djeci i mladima. mlade i obitelji. g. uveden je 2005. već i uz po. svaki prostor i svaki kutak grada. prijevoz. slobodno vrijeme uključilo još 11 gradskih školske aktivnosti koje se nude u pojedinoj četvrti. postanu javno dostupni prostori za obitelji. Trenutačno temelju izvještaja dobivenoga iz prve dvije faze. Ponu. savjetovanje o društvenoj i obrazovnoj upotrebi vremena i Program Vrijeme u četvrti. Općeni. održavanje parkova. luje u tom edukacijskom obredu. Drugim riječima grad s ciljem da 2011. proaktivnost. Jedna od aktivnosti programa Vrijeme u četvrti. od ukupno njih 73 koliko ih postoji u Bar- provedba. Tri godine sljedeće: moć svakodnevnih aktivnosti kao što su čišćenje./2009. valo 13 625 ljudi. U školskoj godini aktere. a predviđa se da će ih do kraja 2011. perspektiva. bude uključeno u program. Na metodološkoj razini. 15 sl. bilo da su povezani te pridonosi i zajedničkom cilju da se obrazovanjem stvori provodi proces proširenja sa školom ili udruženjem koje ih nude ili ne. javnost. Akcijski plan: aktivnosti koje promiče program Kao što smo već i naveli. bude Najveći dio ponude na igralištima čine sportske aktivnosti uključeno u program. u osam gradskih četvrti smještenih u različitim područjima grada Barcelone. izni- Otvaranje školskih igrališta sa stručnim animatorima: 44 gradske četvrti. smještenih u različitim četvrtima Barcelone mnogobrojne su i raznolike. zajedničko obrazovno vrijeme Autor fotografije: Laia Coma Quintana. Barcelone. Što educira Barcelona? vrijeme uveden je 2005.2. Fondo Programa Temps de barri. u osam gradskih četvrti Aktivnosti i akcije koje opisani program razvija u gradskim novu pozornicu obrazovnih rituala i svaki dio grada sudje. Program Vrijeme u četvrti. od mno raznolike i uvijek živahne učionice u kojoj sve educi- omogućuje da školska igrališta tijekom vikenda i praznika ukupno njih 73 koliko ih ra. biti 50. godine Barcelonu možemo smatrati jednom vrstom velike. međuovisnost. i svega ostaloga što podrazumijeva jedan suvremeni grad četvrti. gradski poslije u program se Vodič po aktivnostima i sadržajima: obuhvaća izvan. educirano i angažirano građanstvo. zajedničko obrazovno 3. vrednuju se sve faze i njihov utjecaj. temps educatiu compartit nja. Trenutačno je 30 školskih igrališta otvoreno za integritet osnovna su načela kojima se vodi taj program. uzastopnim fazama: obiteljima: zajednički ih organiziraju obrazovni i društve- ni akteri pojedine četvrti s ciljem promicanja interakcije postavljanje dijagnoze vezano za obrazovne i društvene djece i odraslih te među obiteljima. zdravstvo. Barcelona se prometnula u g. postavljanje dijagnoze vezano uz djecu. planiranje usuglašenih prijedloga i njihova gradske četvrti. vrednovanje. obitelji i radnog mjesta. djecu i mlade. se provodi proces proširenja s ciljem da 2011. održane su 63 aktivnosti u kojima je sudjelo- štenju zajedničkih prostora. postoji u Barceloni. celoni. pluralitet i (90%). godine 44 akcijski plan. Barcelona ne obrazuje područjima grada to aktivnosti koje se provode mogu se sažeto podijeliti na samo putem škola.

obrazuju i uvođenjem zdravih navika. 21. Ideji o obrazovnom gradu koja je dosada opisana treba Baština koju posjeduje grad još je jedan temeljni in.. održive potrošnje ili potrebe recikliranja i svih drugih navi. počevši od bicikliz. vrednovanje i proučavanje baštine Grad educira i kada dopušta da građani upotrijebe svoj pridonosi povećanju znanja građana.. Ivo. La didattica dei beni društva i onih drugih što je očito pozitivno jer pomaže usmjerene na slobodno sudjelovanje zapravo su obrazov- culturali: alla ricerca di una definizione. Baština gradova kao edukacijski resurs ma pa do pješačenja. Educirati i učiti uz pomoć materijalne baštine: ostaci iz projektu edukacijskog grada. vrijednosti. Protuavionsko sklonište u mjestu Garriga . tada ta institucija sudjeluje u lonskog parlamenta. poznavanju vlastitog kreativni duh. dokument 3. Ipak.osim što se serviraju informacije. Baština je vidljivi treba svladati u zdravoj konkurenciji. didpatri.info/ zvijaju i nesvjesno. I upravo se njenom interpre- Grad educira i svaki put kada ustraje na stvaranju navika tacijom mogu stvoriti nova znanja i pokrenuti mudrost.Didaktika baštine je skupina građanima pokazati kako iskoristiti svaki dio grada. uz pomoć stabala koja grada. može postati izvrsno obrazovno sredstvo.2. SGR 2005 00621) koja djeluje pri doba španjolskoga Građanskog rata Fakultetu za obrazovanje nastavnika Iz svega toga očito je da su brojne aktivnosti usmjerene Sveučilišta u Barceloni. bilo da je riječ o povijesnoj. identitetu i sjednika baštine koja se može iskoristiti kao obrazovno građanskom ponosu. naše prošlosti. terijalna baština jednoga grada . mnoge su aktivnosti koje grad muzeografske i edukacijske projekte vezane uz mjesta . gradi se obrazovan grad. đanstva. pozivaju na poznavanje okoliša i na poštovanje prirode.6 ka određenih promišljanjima o klimatskim promjenama. Terzia Giornata Regionale di Svaki put kada grad pomogne da različite osobe poštu. Sve aktivnosti 6 Matozzi. Kada osmislimo neku rutu na otvo. nematerijalnoj ili bilo kojoj drugoj pojavljuje se pred Grad obrazuje uz pomoć sporta pridonoseći harmonič. već o jednom drugom katalonskom gradu - Kada bilo koja institucija pokušava otvoriti i svim svojim 7 Istraživačka skupina DIDPA. nama kao preživjeli ostatak prošlosti koju identificiramo nom razvoju osoba. ideje.1.. ne aktivnosti.u ovom slučaju nije riječ dova: Academia Galileiana. Za dodatne Posljednjih je godina istraživačka skupina DIDPATRI na stvaranje edukacijskog grada i da se često neke ra- informacije vidjeti: http://www. Pri tome su muzeji partneri škola u sredstvo namijenjeno razvoju i jačanju kvalitetnoga gra- obrazovanju građana.3. umjetnič- alat koji je na raspolaganju građanima. Sukladno tome baština ima veliki odgojni i obrazovni po- tencijal. Grupo de investigacion DIDPATRI Kao primjer navedenog za Barcelonu možemo reći da: razvija svjesno osmišljene i upravo one izgrađuju i jačaju Trgovi i ulice toga grada obrazuju uz pomoć igara jer stupove potrebne za stvaranje kvalitetnoga edukacijskog pozivaju na poštovanje pravila. o Barceloni. TRI . koj. kulturnoj. Sveučilišta u Barceloni7 pokrenula različite muzeološke. renome ili obilazak grada. ujedno stvaramo edukacijski Baština. Na tom tragu navest ćemo jedan stvarni primjer kako ma- Studio sulla Didattica Museale. svaki element itd. 3. da razmišljaju i sudjeluju. objekt. stvaranju kvalitetnoga građanstva. dio prošlosti. str. dodati i poimanje grada kao jednog od najvažnijih po- strument za podučavanje o vrijednostima. promatranje.detalj Autor fotografije: Laia Coma Quintana. svaki (osnovana sukladno uredbi Kata.16 sl. pružajući uzore i nove izazove koje kao takvu i kojoj dodjeljujemo vrijednost. u: Il museo come laboratorio per la scuola. Pa- ju međusobne razlike.

17 sl. te da im korištenjem primarnih izvora 3. Ta je inicijativa bila prva muzeografska intervencija u Garriga (pokrajina Vallès Oriental) i muzealizacija na otvo. Budući da je riječ o otvorenom kretnih predmeta koji pojašnjavaju to razdoblje. tutnjanje bombi koje padaju na Garrigu. Grupo de investigacion DIDPATRI iz doba španjolskog Građanskog rata u Kataloniji. ma. Riječ je o originalnoj ideji zamišljenoj da privuče nove generacije korisnika. Tije. L’Ametlla del Vallès i Les Franqueses del Vallès (pokrajina ulazak u prostor u kojemu je sve isto kao nekad . Kataloniji vezana za neko protuavionsko sklonište. pokrenut je muzeografsko-edukacijski iskustva o zbivanjima tijekom španjolskoga Građanskog projekt vezan za jedino očuvano protuavionsko sklonište rata.php . u mjestu Garriga (pokrajina Vallès Orinetal). na mrežnoj stranici: http://www. nastojalo postići mnogo se dva pripadnika internacionalnih brigada dobrovoljaca više od samog očuvanja povijesne i materijalne baštine. ali učinkovita aerodrom Rosanes djelo je skupine DIDPATRI započeto muzealizacija skloništa: od informativnih modula do kon. pitaju što će se dogoditi kada rat završi. i to iz perspektive stanovništva Garrige. a istodobno vezanih za jednu ratnu epizodu.cat/camp-aviacio. godine. renome aerodromu u Rosanesu između mjesta Garriga.gdje Vallès Oriental).8 bombardiranje koje je pogodilo ondašnje stanovništvo. 8 Više informacija o muzeografskim u lipnju 2009. Ulazak u sklonište je svojevrsno putovanje kroz vrijeme.1. Namjera je bila da ti prostori postanu mjesta znanja i Ta se ideja nadopunjuje iscrpnim obrazovnim projektom simbola završenog rata kako bi baš svi građani te ostatke usmjerenim srednjoškolcima i preddiplomskim studenti- doživjeli kao elemente svoje vlastite baštine i povijesti. 3. U na.2. sklonište bilo sagrađeno i kada se koristilo u Građanskom stavku se opisuje muzealizacija protuavionskog skloništa ratu. Aerodrom Rosanes ga i iscrpnoga istraživačkog rada jednog dijela članova Muzealizacija na otvorenome i izrada didaktičkog plana za skupine DIDPATRI proizašla je jednostavna. Nakon detaljno.2.2. pri čemu glasovi kacijskim aktivnostima kako bi se najmlađima približio taj iz pozadine omogućuju da se osjeti i emocionalno doživi dio povijesti i očuvana baština. gdje jedna baka objašnjava unuku kako se živi u ratu dok Važno je napomenuti da se navedenim aktivnostima. Interpretacija na aerodromu Rosanes – detalj Autor fotografije: Laia Coma Quintana. se čuju sirene koje upozoravaju na bombardiranje te U oba primjera pokrenute su i zanimljive inicijative o edu. posjetima i didaktič- prostoru odlučeno je da će se napraviti muzeografija na kim prijedlozima moguće je pronaći Sve to omogućuje posjetiteljima (odraslima i školarcima) otvorenome s didaktičkim i interaktivnim modulima. Protuavionsko sklonište u Garrigi i eksperimentalnih aktivnosti približi činjenice i prenese Godine 2006. intervencijama. smješteno neposredno pored željezničke postaje. osjetiti i doživjeti ozračje koje je vladalo u trenutku kada je aviacioiguerra. mu- druga dva stanovnika sela usred ljeta iskopavaju stijene zealizacijom i popularizacijom spomenutih dvaju mjesta kako bi što prije dovršili gradnju skloništa.4.

Od početka je prijeđen veliki put. narodnim tijelima. utjecati na proces donošenja odluka vlada i međuna- korištenje i uživanje u cijskih gradova i pokretač Povelje o edukacijskim gradovima rodnih institucija koje su vezane za interese edukacijskih istinskome edukacijskom gradova. pedagoško i pokretačko sredstvo gra. Naposljetku je sve dogovoreno preneseno u radni prijed- stranici: http://www.18 kom obilaska prostora koji je nekoć služio kao aerodrom U ovom se trenutku stotine gradova iz cijeloga svijeta posjetitelji na dva mjesta nailaze na interpretaciju gdje se identificira s vrijednostima.AICE) na 3. je na 1. počevši od djece utemeljenja Međunarodnog saveza edukacijskih gradova za sve (1990. te tekst Povelje o i razvoj grada. svim osobama koje imaju pravo na korištenje i uživanje u istinskome edukacijskom gradu. u vremenu. novi Međunarodnog saveza: stotine gradova iz Za školsku djecu posjeta aerodromu Rosanes upotpu. ali im pripada i u sadašnjosti. fotografija. Dakle. i na niz različitih načina. edukacijskih gradova. koji je istodobno kronološki kongresu. izmijenjena je i prilagođe- banku dokumenata edukacijskih gradova (BIDCE). osnovane u Španjolskoj. Vraćajući se na početke pokreta edukacijskih gradova na- du razvoja aerodroma između 1933. iz 1990. čela Povelje i u skladu s time nastavljaju raditi kako bi ma koji je u svojim počecima bio civilni. posjetitelji imaju na raspolaganju i druga informativna Upravo je tada pokret postao snažniji kada su i određeni sredstva kao što su paneli i znakovi smješteni duž cijelog novi zajednički ciljevi koje moraju ispuniti svi gradovi čla- U ovom se trenutku prostora aerodroma predviđenoga za obilazak. osnovana je Državna html laración de Barcelona) koja uključuje dvadeset temeljnih mreža edukacijskih gradova (RECE) koja trenutačno oku- 10 Barcelonska deklaracija . voditi dijalog i surađivati s različitim nacionalnim i među- Prvoga međunarodnog kongresa edukacijskih gradova održanoga u Barceloni. različite je tematike te je namije- na 8. promicati provedbu načela Povelje o edukacijskim gra- cijeloga svijeta identificira njena je i podrazumijeva široku i vrlo preciznu didaktičku dovima. što pret- o gospodarskim. iskustvima i obrazovnoj praksi što je razvijaju edukacijski kongresu (Bolonja. međunarodnom postane političko. Upravo su na ovom kongresu Na nacionalnim razinama osnovano je sedam teritorijalnih sudionici odredili i zajednički cilj: zajednički rad na projek. političkih i pružanja usluga .ekonomskih. cepta-kategorije: Pravo na edukacijski grad. Smještaj tih interpretacijskih modula u prostoru unutar označenog plana obilaska odgovara kronološkom pregle. društvenih. Povelja se temelji na Op. Francuskoj. Latinskoj Americi i Središnjoj Europi. Povelje i u skladu s time kom kojega su se zbivali jedinstveni događaji.bcn. log i usvojenu Povelju o edukacijskim gradovima9 (Dec. prema svim osobama njegove izravne primjene.) i Općoj deklaraciji o i mladih. 1996. kongresu održanome u Genovi (2004. edukacijskim gradovima na mrežnoj Brazilu. i deklaraciji o odgoju i obrazovanju napredak i razvoj svih njegovih građana. te se ponudu. I ovdje se radi o originalnoj ideji zamišljenoj da poticati suradnju i konkretne aktivnosti među gradovi- obvezuje poštovati načela privuče novije generacije te im približi ratno razdoblje tije. godine vrijedi naglasiti da je četiri godine ka- snije utemeljen i Međunarodni savez edukacijskih gradova Na taj se način posjetiteljima (odraslima i školarcima) nudi (International Association of Education Cities . tijekom gradu. godine. socijalnim i kul- turnim pravima (1966. Te su mreže 9 Više informacija. Portugalu. g.) te kasnije dova koje polazi sa stajališta da: stanoviti grad postaje gradovi u cijelom svijetu. ma iskustava sa skupinama i institucijama s kojima dijele stava i materijalnih izvora) i provođenjem eksperimentalnih u budućnosti poboljšali zajedničke interese.).obrazovnu funkciju. Sudjelovali su predstavnici više od 60 gradova naest međunarodnih kongresa edukacijskih gradova na iz 20 zemalja iz cijeloga svijeta koji su radili. i 1939. te se obvezuje poštovati na- na dinamičan način mogu upoznati s prošlošću aerodro. tj. Međunarodnom paktu kao potpora razvoju koncepta edukacijskog grada. mreža. udruženja gradova iz istih teritorijalno-ustroj- tima i aktivnostima kako bi se poboljšala kvaliteta života benih jedinica s ciljem autonomnog provođenja politike građana putem njihovog aktivnog uključivanja u korištenje unutar područja od zajedničkog interesa. Italiji. međunarodnom kongresu održanome 1990.). svjesni da se skim gradovima te uspostavila suradnja među njima u obrazovanje može provoditi u gradu u najširem smislu cijelom svijetu. Barcelona: sjedište Prvoga međunarodnog kongresa eduka.es/edcities/ aice/estatiques/angles/sec_charter. godine. nijih polazišnih točaka za poimanje grada kao aktera ob. a u vrijeme rata u budućnosti poboljšali svoju cjelokupnu uslugu prema postao je vojni. poduzete su brojne akcije na međunarodnoj razini . plja više od 190 gradova članova Međunarodnog saveza o edukacijskim gradovima usvojena Temeljna načela Povelje grupirana su u tri osnovna kon. Korištenjem sudjelovati i aktivno surađivati u projektima i razmjena- nastavljaju raditi kako bi primarnih izvora (isprava. iskustva i izmjenjivali iskustva kako bi naglasili koliki obrazovni i dobra praksa kako bi se produbio diskurs o edukacij- potencijal imaju svi gradovi sami po sebi. 1994. vrijedi posebno spomenuti i Međunarodnu Povelja o edukacijskim gradovima da i Cjelokupna usluga svima. održanome u Bologni (Italija) 1994. stalog 1990.). u Barceloni. osim njena građanima svih generacija. provodi i razvija.Povelja načela koja promoviraju edukaciju u gradu. linearan obilazak prostora. usmenih svjedočan.10 kulturnoj raznolikosti (2001. edukacijski samo ako priznaje. Kongres je bio jedna od najvaž. Obveze gra. aktivnosti mladi uče posredstvom baštine koja je samo svoju cjelokupnu uslugu produbiti diskurs o edukacijskim gradovima i promicati jedna epizoda iz prošlosti. ma. Pokret edukacijskih gradova započeo je 1990. koje imaju pravo na 4. Naposljetku. Kad je riječ o Španjolskoj. kupljanju dokumenata i preporučljivih tekstova koji služe (1948. diskutirali kojima se raspravljalo i razmjenjivala se mišljenja. Svjetskoj postavlja namjeru i odgovornost čiji je cilj obrazovanje. s vrijednostima. druga se temelji na pri- ćoj deklaraciji o ljudskim pravima svojih tradicionalnih funkcija . Osim navedenih prostora za interpretaciju.) 1994. Ta na novim društvenim izazovima i Povelja o edukacijskim gradovima nastala je s ciljem da banka sadržava dvije baze podataka: prva se temelji na potrebama na 3. od stvaranja ideje edukacijskog grada 1990. Dosad je održano jeda- razovanja.

Dakle. i političkog projekta može postati kvalitetan Not only is Barcelona described as a model educating city obrazovni agens za svoje and as the cradle of the educating cities movement.bcn. the educational capacities that the heritage učlaniti u Međunarodni savez edu- kacijskih gradova može se pronaći of some city may have are described. objective of becoming a political. real-life examples are given as to how a city can become an excellent educating agent. vrijednosti i političkog projekta može postati kvalitetan obrazovni agens za svoje stanovnike. baštine. with Zadivljujuće je to što educational objectives targeting the whole community. and indeed must. so that all its citizens should be edukacijskih gradova educated and engaged. 19 vanja u mnogim područjima i za sve stanovnike. act Međunarodni savez as an educational agent. tradicija. concerned with remnants from the time of the Spanish Civil es/edcities/aice/estatiques/angles/ War. held in 1990. doktorica je znanosti u području edukacijskog grada pedagogije (didaktika društvenih znanosti i baštine) Sveučilišta u 1990. već su oni različiti upravo koliko su različiti i sami gradovi koji u tome sudjeluju. te glavna voditeljica edukacijskih projekata Radionice projekata i članica istraživačke skupine DIDPATRI (oba pri Sveu- Međunarodnog saveza čilištu u Barceloni). Ne postoji jedinstveni model niti jedinstvena koncepcija edukacijskog grada. which is an excellent example of how a city can be educational with the help of the collaboration and mutual support between schools and various agents in some neighbourhood. od stvaranja ideje LAIA COMA QUINTANA.čiji je cilj da se grad shvaća i doživljava kao izvor obrazo. which can still be found in some cities of Catalonia. we are na mrežnoj stranici: http://www. first of all defined in Barcelona at the 1st . bilo da je velik ili malen. Zadivljujuće je to što se svake godine novi gradovi iz cije- loga svijeta pridružuju projektu i učlanjuju u Međunarodni savez edukacijskih gradova jer žele sudjelovati u ovoj za- jedničkoj želji . jer žele sudjelovati u This idea has recently been channelled into the idea of the ovoj zajedničkoj želji educating city. i utemeljenja Barceloni.11 Svaki The Educating Cities Charter was written and adopted grad. This article takes the example of the city of Barcelona to show how a town can become an excellent open-air museum.edukacije za grad International Conference of Educating Cities. with its educational policies. educational and motivating instrument meant for all cities that want to have an educative tradicija. common educational time. na temelju spurring education from the city and was created with the svoje povijesti. appearance and projektu i učlanjuju u heritage (material and intangible) can. baštine.html . The first example refers to the city educational programme entitled Time in the neighbourhood. poduzete su brojne Sa španjolskoga prevela: Ivana Zeljković akcije na međunarodnoj razini čiji je cilj da se grad shvaća i doživljava kao izvor obrazovanja u mnogim područjima i za Barcelona: Cradle of Educating Cities sve stanovnike. In the 11 Više informacija o tome kako se second example.11 Svaki grad. in this example. but in this article two stanovnike. na temelju svoje povijesti. it states twenty fundamental principles for ili malen. bilo da je velik in Barcelona. edukacijskih gradova 1994. sec_howtojoin. vrijednosti function. Not se svake godine novi only do museums preserve heritage elements and provide gradovi iz cijeloga cultural and educational services to the population. but the svijeta pridružuju city itself. i iz grada. which has already become international.edukacije za grad i iz grada. provided with enhanced quality of life.