You are on page 1of 7

IM 42 (1-4) 2011.

BARCELONA: KOLIJEVKA EDUKACIJSKIH GRADOVA TEMA BROJA
TOPIC OF THIS VOLUME

LAIA COMA QUINTANA Sveučilište u Barceloni (Universitat de Barcelona)

1. Barcelona, edukacijski grad upravljanja gradom. Upravo se tijekom tih godina vodi- Barcelona, najmoderniji
la borba da se pedagoško djelovanje koje se razvijalo i najkozmopolitskiji
Barcelona, najmoderniji i najkozmopolitskiji katalonski
tijekom upravljanja gradom u doba Republike (1931. - katalonski grad, prvi
grad, prvi se suočio s jednim od najvažnijih obrazovnih
1939.), kao i djelovanje Gradskog instituta Artur Martorell,
izazova 21. stoljeća: otvaranjem vrata obrazovanju, a time se suočio s jednim od
ponovno uvede i prilagodi društveno-obrazovnoj stvarno-
i procesu podučavanja i učenja unutar cijele zajednice. najvažnijih obrazovnih
sti. Promjene u novostvorenome demokratskom društvu
Posljednjih smo desetljeća svjedoci rastuće želje da se izazova 21. stoljeća:
Barcelone podrazumijevale su i potrebu da se provede
Barcelona izgradi, prepozna i vidi kao važan obrazovni či- temeljita preobrazba djelovanja gradskih vlasti i stoga su
otvaranjem vrata
nitelj za, i radi, svojih građana. Udaljavamo se od ideje da se počeli ulagati veliki napori u razvoj javne gradske politi- obrazovanju, a time i
su škola i obitelj jedini i najvažniji kada je riječ o odgovor- ke koja će obuhvatiti podučavanje i obrazovanje građana. procesu podučavanja
nosti za obrazovanje mladih građana. Danas obrazovanje i učenja unutar cijele
Jedan od prvih znakova spomenutih nastojanja bilo je
podrazumijeva proces cjeloživotnog učenja i razvoja, zajednice.
osnivanje Vijeća za pedagošku koordinaciju Barcelone2
kako za mlade, tako i za one starije, u kojemu sudjeluju
(CCP), čije je osnivanje potaknuo Gradski institut za obra-
novi edukacijski akteri koji do sada nisu bili prepoznati
zovanje Barcelone između 1988. – 1989. godine. To vije-
kao takvi i koji formiraju novi obrazovni “sustav” kao što
će okuplja sve gradske institute i službe, ali i ostale javne
su: gradske uprave, udruženja, tvrtke te ostali kolektivi i
institucije, konzorcije, nevladine udruge, pokrovitelje i
gradske institucije.
privatne tvrtke koje u školama nude obrazovne aktivnosti.
Taj novi način poimanja i objašnjavanja obrazovanja oči- Sukladno tome, kako bi organizirao i usmjerio edukacijski
tuje se u konceptu edukacijskog grada1 koji se pojavio dijalog između grada i škole, CCP povezuje mrežu škola
kao sastavni dio formalnoga, neformalnog i informalnog i institucija koje svjesno preuzimaju obvezu obrazovanja
obrazovanja što se stvara u gradu, te kao dio različitih u gradu.
područja i aktera. Time se rodio važan obrazovni izazov
Edukacijski projekt grada Barcelone3 (PEC) drugi je
za Barcelonu, koja je edukaciji otvorila novu dimenziju
instrument, također osmišljen s ciljem da Barcelona po- 1 Koncept koji je nastao u povodu I.
koja zahtijeva zajednički rad i angažman javne politike,
stane edukacijski grad. PEC je nastao 1990. kao upravni međunarodnog kongresa edukacij-
društvene prakse i svih građana. skih gradova (Barcelona, 1990.)
obrazovni instrument izgrađen i utemeljen na tri osnovna
Barcelona, kolijevka ideje o edukacijskom gradu, uspješ- načela: uključenosti građana, strateškom planiranju i 2 Za dodatne informacije vidjeti:
no provodi dobre obrazovne prakse te je model eduka- http://www.bcn.es/imeb/ccp/cast/
društvenoj odgovornosti u različitim aspektima obrazova- que_es.html
cijskog grada za sve one koji žele da njihov grad postane nja (formalnom, neformalnom i informalnom). Unutar PEC
3 Za dodatne informacije vidje-
pravi i angažirani edukacijski grad. okvira različiti se društveni akteri koji u njemu sudjeluju ti: Tehnički ured Edukacijskog
osjećaju, i priznati su, kao pravi edukacijski akteri koji projekta grada Barcelone; http://
zajednički djeluju kako bi odgovorili na silne obrazovne w3.bcn.es/V45/Home/V45Home-
2. Tko obrazuje u Barceloni LinkPl/0,3698,60797
izazove u Barceloni. Riječ je o projektu koji nedvojbeno 962_60807355_2,00.html
Barcelona, koja nosi biljeg edukacijskoga grada, smatra odražava ulogu koju Barcelona ima kao edukacijski grad.
4 Za dodatne informacije vidjeti:
se danas obrazovnim prostorom koji nudi širok spektar http:/w3.bcn.es/XMLServeis/
mogućnosti za obrazovanje svih građana uz pomoć XMLHomeLinkPl/0,4022,
različitih čimbenika: školskih, društvenih, kulturnih, eko- 2.1. Zajedničko obrazovanje i učenje: Vrijeme u četvrti, zajed- 294047535_295272657_2,00.
ničko obrazovno vrijeme4 html; odgovorna osoba: Marleny
nomskih i političkih. Nadalje, svakim je danom sve veći
Colmenares González, voditeljica
broj institucija, tvrtki i gradskih organizacija koje sudjeluju Već deset godina Barcelona razvija niz programa i akcija Akcijskog programa za područno
u tome i nastoje da Barcelona postane pravi edukacijski unutar Edukacijskog projekta grada. Program Vrijeme u obrazovanje i novo građanstvo,
grad. Institut za obrazovanje Barcelone
četvrti, zajedničko obrazovno vrijeme, koji je osmislio Insti- (mcolmenares@bcn.cat)
Kako bi se shvatio utjecaj što ga je koncept edukacijsko- tut za obrazovanje Barcelone5 evidentan je primjer onoga
5 Vrijeme u četvrti, zajedničko obra-
ga grada imao na sastav i zadaće različitih obrazovnih što definiramo kao zajedničku gradsku akciju unutar zovno vrijeme naziv je programa koji
(gradskih) službi u Barceloni potrebno se vratiti u 1986. djelovanja edukacijskih gradova. Projekt je nastao s ciljem zajedno promiču Ured za korištenje
da se suočimo s individualizmom, izolacijom, a često i vremena, Institut za obrazovanje,
g., kada je obilježeno jedno desetljeće demokratskog
gradske općine i zaklada Jaume Bofill.

Istodobno ustanova i centara koji zajedničkim djelovanjem postaju je uočena i potreba unutar obitelji da se radno vrijeme nezaobilazni obrazovni agensi u četvrti. kao posljedica uočene potrebe ativno. odnosno njihovim moguć- društvima velikih modernih gradova. zajedničko obrazovno vrijeme ku ponudu kvalitetnih i raznolikih obrazovnih izvanškolskih temelji se na preciznoj metodologiji istraživanja sudjelova- aktivnosti. sl. ciljeve. Postavljeni je cilj bio nostima i manjkavostima. između nekoliko osnovnih ciljeva zbog kojih za prostorima u kojima bi se ostvarivala interakcija i nudio je taj program poseban odnosi se na ostvarivanje maksi- širok spektar zabavnih i izvanškolskih aktivnosti za djecu i malne suradnje i uključenosti različitih tvrtki. a često i samoćom. Program Vrijeme u četvrti. Među tako postavljenim ciljevima ističe se temeljni cilj da Odgovor na temeljnu potrebu se izvanškolsko vrijeme djece uskladi s radnim vremenom Program Vrijeme u četvrti. Zbog svega navedenoga uložen je napor da se osmisli program koji Važnost precizne metodologije će se baviti obrazovanjem izvan škole i koji će nuditi širo- Program Vrijeme u četvrti. U središtu djelovanja toga programa bile su nja (participacije) koja osigurava uključenost i društvenu gradske četvrti u kojima se u slobodno vrijeme razvijaju i odgovornost s obzirom da je riječ o djelovanju koje je promiču određene obrazovne aktivnosti. zajedničko obrazovno vrijeme Autor fotografije: Laia Coma Quintana. bliži i ljudskiji suživot predočen putem vrijednosti Definiranje ostvarivih ciljeva suživota u četvrti i u kojemu aktivno i angažirano sudjeluje Program Vrijeme u četvrti. zajedničko obrazovno vrijeme roditelja te da to vrijeme istodobno bude obrazovno i kre- nastao je 2005. Fondo Programa Temps de barri. već ostvarive za dobrobit gradskog obrazovanja.1. koji je osmislio Institut za obrazovanje Barcelone evidentan je primjer onoga što definiramo kao zajedničku gradsku akciju unutar djelovanja edukacijskih gradova. zajedničko obrazovno vrijeme. Drugi. koji su obilježja globalizacije i koji su zavladali društvima velikih modernih gradova.14 Već deset godina Barcelona razvija niz programa i akcija unutar Edukacijskog projekta grada. roditelja uskladi sa školskim rasporedom. zajedničko obrazovno vrijeme široka mreža edukacijskih i društvenih aktera koji djeluju ne sadržava ciljeve koje je teško postići. Projekt je nastao s ciljem da se suočimo s individualizmom. godine. temps educatiu compartit samoćom. Surad- usklađivanju vremena unutar obitelji prilagođenoga stvar- . obrazovnih mlade (u dobi od 3 do 16 godina) u Barceloni. Jedna od aktivnosti programa Vrijeme u četvrti. koji su obilježja globalizacije i koji su zavladali nosti i obiteljskim potrebama. izolacijom. koje pogoduju rezultat zajedničkih napora od početka do kraja. čime se jamči njihova maksimalna provedba. zaustaviti ove tendencije projektom koji podrazumijeva ljubazniji.

godine 44 akcijski plan. gradski poslije u program se Vodič po aktivnostima i sadržajima: obuhvaća izvan. slobodno vrijeme uključilo još 11 gradskih školske aktivnosti koje se nude u pojedinoj četvrti. luje u tom edukacijskom obredu. postanu javno dostupni prostori za obitelji. Tri godine poslije proces sudjelovanja. biti 50. Fondo Programa Temps de barri. vrednovanje. . djecu i mlade. U školskoj godini aktere. uzastopnim fazama: obiteljima: zajednički ih organiziraju obrazovni i društve- ni akteri pojedine četvrti s ciljem promicanja interakcije postavljanje dijagnoze vezano za obrazovne i društvene djece i odraslih te među obiteljima. bilo da su povezani te pridonosi i zajedničkom cilju da se obrazovanjem stvori provodi proces proširenja sa školom ili udruženjem koje ih nude ili ne. Trenutačno temelju izvještaja dobivenoga iz prve dvije faze. g. Ponu. bude Najveći dio ponude na igralištima čine sportske aktivnosti uključeno u program. izni- Otvaranje školskih igrališta sa stručnim animatorima: 44 gradske četvrti. Što educira Barcelona? vrijeme uveden je 2005. i svega ostaloga što podrazumijeva jedan suvremeni grad četvrti. valo 13 625 ljudi. već i uz po. planiranje usuglašenih prijedloga i njihova gradske četvrti. svaki prostor i svaki kutak grada. vrednuju se sve faze i njihov utjecaj. uveden je 2005. zdravstvo. u osam gradskih četvrti smještenih u različitim područjima grada Barcelone.2. od ukupno njih 73 koliko ih postoji u Bar- provedba. se provodi proces proširenja s ciljem da 2011. izrada prijedloga intervencija na u program se uključilo još 11 gradskih četvrti. Program Vrijeme u četvrti. Tri godine sljedeće: moć svakodnevnih aktivnosti kao što su čišćenje. Na metodološkoj razini. Trenutačno je 30 školskih igrališta otvoreno za integritet osnovna su načela kojima se vodi taj program. zajedničko obrazovno vrijeme Autor fotografije: Laia Coma Quintana. a predviđa se da će ih do kraja 2011. Barcelona se prometnula u g. Jedna od aktivnosti programa Vrijeme u četvrti. smještenih u različitim četvrtima Barcelone mnogobrojne su i raznolike. educirano i angažirano građanstvo. od mno raznolike i uvijek živahne učionice u kojoj sve educi- omogućuje da školska igrališta tijekom vikenda i praznika ukupno njih 73 koliko ih ra. međuovisnost. perspektiva. proaktivnost. Trenutačno se da je dostupna svoj djeci i mladima. održavanje parkova. zajedničko obrazovno vrijeme zajedničkih prostora. Općeni. prijevoz. Akcijski plan: aktivnosti koje promiče program Kao što smo već i naveli. obitelji i radnog mjesta. godine Barcelonu možemo smatrati jednom vrstom velike. pluralitet i (90%). o obrazovnoj realnosti u slobodno vrijeme i kori- 2008./2009. u osam gradskih četvrti Aktivnosti i akcije koje opisani program razvija u gradskim novu pozornicu obrazovnih rituala i svaki dio grada sudje. Barcelona ne obrazuje područjima grada to aktivnosti koje se provode mogu se sažeto podijeliti na samo putem škola. javnost. 15 sl. savjetovanje o društvenoj i obrazovnoj upotrebi vremena i Program Vrijeme u četvrti. bude uključeno u program. celoni. Drugim riječima grad s ciljem da 2011. mlade i obitelji. zajedničko obrazovno 3. postavljanje dijagnoze vezano uz djecu. program se u svakoj gradskoj Sportske aktivnosti i aktivnosti izražavanja usmjerene četvrti provodi u različitim. postoji u Barceloni. održane su 63 aktivnosti u kojima je sudjelo- štenju zajedničkih prostora. temps educatiu compartit nja. Barcelone.

o Barceloni. bilo da je riječ o povijesnoj. Pa- ju međusobne razlike. umjetnič- alat koji je na raspolaganju građanima. svaki element itd. Baština gradova kao edukacijski resurs ma pa do pješačenja. obrazuju i uvođenjem zdravih navika.u ovom slučaju nije riječ dova: Academia Galileiana. održive potrošnje ili potrebe recikliranja i svih drugih navi. TRI .16 sl. Educirati i učiti uz pomoć materijalne baštine: ostaci iz projektu edukacijskog grada. terijalna baština jednoga grada . 3.info/ zvijaju i nesvjesno. vrijednosti. Baština je vidljivi treba svladati u zdravoj konkurenciji. Za dodatne Posljednjih je godina istraživačka skupina DIDPATRI na stvaranje edukacijskog grada i da se često neke ra- informacije vidjeti: http://www. Sukladno tome baština ima veliki odgojni i obrazovni po- tencijal. ideje. str. Na tom tragu navest ćemo jedan stvarni primjer kako ma- Studio sulla Didattica Museale. Sve aktivnosti 6 Matozzi. pozivaju na poznavanje okoliša i na poštovanje prirode.1.. promatranje. SGR 2005 00621) koja djeluje pri doba španjolskoga Građanskog rata Fakultetu za obrazovanje nastavnika Iz svega toga očito je da su brojne aktivnosti usmjerene Sveučilišta u Barceloni.2. dodati i poimanje grada kao jednog od najvažnijih po- strument za podučavanje o vrijednostima.Didaktika baštine je skupina građanima pokazati kako iskoristiti svaki dio grada. dio prošlosti. počevši od bicikliz.. Protuavionsko sklonište u mjestu Garriga . Sveučilišta u Barceloni7 pokrenula različite muzeološke. dokument 3. poznavanju vlastitog kreativni duh. Ivo. da razmišljaju i sudjeluju. nematerijalnoj ili bilo kojoj drugoj pojavljuje se pred Grad obrazuje uz pomoć sporta pridonoseći harmonič. didpatri.6 ka određenih promišljanjima o klimatskim promjenama. Terzia Giornata Regionale di Svaki put kada grad pomogne da različite osobe poštu. identitetu i sjednika baštine koja se može iskoristiti kao obrazovno građanskom ponosu. pružajući uzore i nove izazove koje kao takvu i kojoj dodjeljujemo vrijednost. svaki (osnovana sukladno uredbi Kata. naše prošlosti. u: Il museo come laboratorio per la scuola. gradi se obrazovan grad.3. đanstva. Ideji o obrazovnom gradu koja je dosada opisana treba Baština koju posjeduje grad još je jedan temeljni in. Grupo de investigacion DIDPATRI Kao primjer navedenog za Barcelonu možemo reći da: razvija svjesno osmišljene i upravo one izgrađuju i jačaju Trgovi i ulice toga grada obrazuju uz pomoć igara jer stupove potrebne za stvaranje kvalitetnoga edukacijskog pozivaju na poštovanje pravila. Kada osmislimo neku rutu na otvo. ne aktivnosti.osim što se serviraju informacije. nama kao preživjeli ostatak prošlosti koju identificiramo nom razvoju osoba. ujedno stvaramo edukacijski Baština. stvaranju kvalitetnoga građanstva. objekt. vrednovanje i proučavanje baštine Grad educira i kada dopušta da građani upotrijebe svoj pridonosi povećanju znanja građana.detalj Autor fotografije: Laia Coma Quintana. tada ta institucija sudjeluje u lonskog parlamenta. kulturnoj. uz pomoć stabala koja grada. I upravo se njenom interpre- Grad educira i svaki put kada ustraje na stvaranju navika tacijom mogu stvoriti nova znanja i pokrenuti mudrost. može postati izvrsno obrazovno sredstvo. 21. već o jednom drugom katalonskom gradu - Kada bilo koja institucija pokušava otvoriti i svim svojim 7 Istraživačka skupina DIDPA. renome ili obilazak grada. koj. Pri tome su muzeji partneri škola u sredstvo namijenjeno razvoju i jačanju kvalitetnoga gra- obrazovanju građana.. La didattica dei beni društva i onih drugih što je očito pozitivno jer pomaže usmjerene na slobodno sudjelovanje zapravo su obrazov- culturali: alla ricerca di una definizione. Ipak. mnoge su aktivnosti koje grad muzeografske i edukacijske projekte vezane uz mjesta .

mu- druga dva stanovnika sela usred ljeta iskopavaju stijene zealizacijom i popularizacijom spomenutih dvaju mjesta kako bi što prije dovršili gradnju skloništa. 17 sl. godine. Budući da je riječ o otvorenom kretnih predmeta koji pojašnjavaju to razdoblje. smješteno neposredno pored željezničke postaje.php . renome aerodromu u Rosanesu između mjesta Garriga. U na.gdje Vallès Oriental).1.cat/camp-aviacio. Grupo de investigacion DIDPATRI iz doba španjolskog Građanskog rata u Kataloniji. tutnjanje bombi koje padaju na Garrigu. Riječ je o originalnoj ideji zamišljenoj da privuče nove generacije korisnika. Namjera je bila da ti prostori postanu mjesta znanja i Ta se ideja nadopunjuje iscrpnim obrazovnim projektom simbola završenog rata kako bi baš svi građani te ostatke usmjerenim srednjoškolcima i preddiplomskim studenti- doživjeli kao elemente svoje vlastite baštine i povijesti.2. te da im korištenjem primarnih izvora 3. pri čemu glasovi kacijskim aktivnostima kako bi se najmlađima približio taj iz pozadine omogućuju da se osjeti i emocionalno doživi dio povijesti i očuvana baština. Protuavionsko sklonište u Garrigi i eksperimentalnih aktivnosti približi činjenice i prenese Godine 2006. pitaju što će se dogoditi kada rat završi. 8 Više informacija o muzeografskim u lipnju 2009. ali učinkovita aerodrom Rosanes djelo je skupine DIDPATRI započeto muzealizacija skloništa: od informativnih modula do kon. nastojalo postići mnogo se dva pripadnika internacionalnih brigada dobrovoljaca više od samog očuvanja povijesne i materijalne baštine. Ulazak u sklonište je svojevrsno putovanje kroz vrijeme. osjetiti i doživjeti ozračje koje je vladalo u trenutku kada je aviacioiguerra. Interpretacija na aerodromu Rosanes – detalj Autor fotografije: Laia Coma Quintana. intervencijama. a istodobno vezanih za jednu ratnu epizodu. Ta je inicijativa bila prva muzeografska intervencija u Garriga (pokrajina Vallès Oriental) i muzealizacija na otvo.4.8 bombardiranje koje je pogodilo ondašnje stanovništvo. pokrenut je muzeografsko-edukacijski iskustva o zbivanjima tijekom španjolskoga Građanskog projekt vezan za jedino očuvano protuavionsko sklonište rata. u mjestu Garriga (pokrajina Vallès Orinetal). se čuju sirene koje upozoravaju na bombardiranje te U oba primjera pokrenute su i zanimljive inicijative o edu. posjetima i didaktič- prostoru odlučeno je da će se napraviti muzeografija na kim prijedlozima moguće je pronaći Sve to omogućuje posjetiteljima (odraslima i školarcima) otvorenome s didaktičkim i interaktivnim modulima. Nakon detaljno. L’Ametlla del Vallès i Les Franqueses del Vallès (pokrajina ulazak u prostor u kojemu je sve isto kao nekad . na mrežnoj stranici: http://www.2. Kataloniji vezana za neko protuavionsko sklonište. sklonište bilo sagrađeno i kada se koristilo u Građanskom stavku se opisuje muzealizacija protuavionskog skloništa ratu.2. ma. Tije. i to iz perspektive stanovništva Garrige. Aerodrom Rosanes ga i iscrpnoga istraživačkog rada jednog dijela članova Muzealizacija na otvorenome i izrada didaktičkog plana za skupine DIDPATRI proizašla je jednostavna. gdje jedna baka objašnjava unuku kako se živi u ratu dok Važno je napomenuti da se navedenim aktivnostima. 3.

kupljanju dokumenata i preporučljivih tekstova koji služe (1948. koje imaju pravo na 4. Naposljetku.10 kulturnoj raznolikosti (2001. vrijedi posebno spomenuti i Međunarodnu Povelja o edukacijskim gradovima da i Cjelokupna usluga svima.AICE) na 3. novi Međunarodnog saveza: stotine gradova iz Za školsku djecu posjeta aerodromu Rosanes upotpu. aktivnosti mladi uče posredstvom baštine koja je samo svoju cjelokupnu uslugu produbiti diskurs o edukacijskim gradovima i promicati jedna epizoda iz prošlosti. koji je istodobno kronološki kongresu. cepta-kategorije: Pravo na edukacijski grad.) te kasnije dova koje polazi sa stajališta da: stanoviti grad postaje gradovi u cijelom svijetu. osim njena građanima svih generacija. čela Povelje i u skladu s time nastavljaju raditi kako bi ma koji je u svojim počecima bio civilni. u Barceloni. posjetitelji imaju na raspolaganju i druga informativna Upravo je tada pokret postao snažniji kada su i određeni sredstva kao što su paneli i znakovi smješteni duž cijelog novi zajednički ciljevi koje moraju ispuniti svi gradovi čla- U ovom se trenutku prostora aerodroma predviđenoga za obilazak. Međunarodnom paktu kao potpora razvoju koncepta edukacijskog grada. u vremenu. izmijenjena je i prilagođe- banku dokumenata edukacijskih gradova (BIDCE). iskustva i izmjenjivali iskustva kako bi naglasili koliki obrazovni i dobra praksa kako bi se produbio diskurs o edukacij- potencijal imaju svi gradovi sami po sebi. počevši od djece utemeljenja Međunarodnog saveza edukacijskih gradova za sve (1990.es/edcities/ aice/estatiques/angles/sec_charter. Smještaj tih interpretacijskih modula u prostoru unutar označenog plana obilaska odgovara kronološkom pregle. linearan obilazak prostora. s vrijednostima. osnovana je Državna html laración de Barcelona) koja uključuje dvadeset temeljnih mreža edukacijskih gradova (RECE) koja trenutačno oku- 10 Barcelonska deklaracija . edukacijskim gradovima na mrežnoj Brazilu. stalog 1990. svjesni da se skim gradovima te uspostavila suradnja među njima u obrazovanje može provoditi u gradu u najširem smislu cijelom svijetu. Ta na novim društvenim izazovima i Povelja o edukacijskim gradovima nastala je s ciljem da banka sadržava dvije baze podataka: prva se temelji na potrebama na 3. te se obvezuje poštovati na- na dinamičan način mogu upoznati s prošlošću aerodro. te tekst Povelje o i razvoj grada. Kongres je bio jedna od najvaž. plja više od 190 gradova članova Međunarodnog saveza o edukacijskim gradovima usvojena Temeljna načela Povelje grupirana su u tri osnovna kon. tijekom gradu. prema svim osobama njegove izravne primjene. poduzete su brojne akcije na međunarodnoj razini . nijih polazišnih točaka za poimanje grada kao aktera ob. Dakle. Povelja se temelji na Op. i na niz različitih načina. Naposljetku je sve dogovoreno preneseno u radni prijed- stranici: http://www. godine vrijedi naglasiti da je četiri godine ka- snije utemeljen i Međunarodni savez edukacijskih gradova Na taj se način posjetiteljima (odraslima i školarcima) nudi (International Association of Education Cities . ma iskustava sa skupinama i institucijama s kojima dijele stava i materijalnih izvora) i provođenjem eksperimentalnih u budućnosti poboljšali zajedničke interese. provodi i razvija. usmenih svjedočan. Italiji. Sudjelovali su predstavnici više od 60 gradova naest međunarodnih kongresa edukacijskih gradova na iz 20 zemalja iz cijeloga svijeta koji su radili. Barcelona: sjedište Prvoga međunarodnog kongresa eduka. što pret- o gospodarskim. Te su mreže 9 Više informacija. utjecati na proces donošenja odluka vlada i međuna- korištenje i uživanje u cijskih gradova i pokretač Povelje o edukacijskim gradovima rodnih institucija koje su vezane za interese edukacijskih istinskome edukacijskom gradova. g. voditi dijalog i surađivati s različitim nacionalnim i među- Prvoga međunarodnog kongresa edukacijskih gradova održanoga u Barceloni. Portugalu. diskutirali kojima se raspravljalo i razmjenjivala se mišljenja. Vraćajući se na početke pokreta edukacijskih gradova na- du razvoja aerodroma između 1933.bcn. iskustvima i obrazovnoj praksi što je razvijaju edukacijski kongresu (Bolonja. Od početka je prijeđen veliki put.ekonomskih. Latinskoj Americi i Središnjoj Europi. različite je tematike te je namije- na 8. održanome u Bologni (Italija) 1994. osnovane u Španjolskoj. Osim navedenih prostora za interpretaciju. narodnim tijelima. Korištenjem sudjelovati i aktivno surađivati u projektima i razmjena- nastavljaju raditi kako bi primarnih izvora (isprava. i 1939. ma. Svjetskoj postavlja namjeru i odgovornost čiji je cilj obrazovanje. međunarodnom postane političko. Francuskoj. tj. je na 1. log i usvojenu Povelju o edukacijskim gradovima9 (Dec.obrazovnu funkciju. I ovdje se radi o originalnoj ideji zamišljenoj da poticati suradnju i konkretne aktivnosti među gradovi- obvezuje poštovati načela privuče novije generacije te im približi ratno razdoblje tije. 1994. 1996.). ali im pripada i u sadašnjosti.) i Općoj deklaraciji o i mladih. te se ponudu. edukacijskih gradova. Upravo su na ovom kongresu Na nacionalnim razinama osnovano je sedam teritorijalnih sudionici odredili i zajednički cilj: zajednički rad na projek. društvenih.) 1994. a u vrijeme rata u budućnosti poboljšali svoju cjelokupnu uslugu prema postao je vojni. političkih i pružanja usluga .Povelja načela koja promoviraju edukaciju u gradu. Pokret edukacijskih gradova započeo je 1990. druga se temelji na pri- ćoj deklaraciji o ljudskim pravima svojih tradicionalnih funkcija . mreža.). Povelje i u skladu s time kom kojega su se zbivali jedinstveni događaji. godine. Kad je riječ o Španjolskoj. svim osobama koje imaju pravo na korištenje i uživanje u istinskome edukacijskom gradu. od stvaranja ideje edukacijskog grada 1990.18 kom obilaska prostora koji je nekoć služio kao aerodrom U ovom se trenutku stotine gradova iz cijeloga svijeta posjetitelji na dva mjesta nailaze na interpretaciju gdje se identificira s vrijednostima.). udruženja gradova iz istih teritorijalno-ustroj- tima i aktivnostima kako bi se poboljšala kvaliteta života benih jedinica s ciljem autonomnog provođenja politike građana putem njihovog aktivnog uključivanja u korištenje unutar područja od zajedničkog interesa. socijalnim i kul- turnim pravima (1966. kongresu održanome u Genovi (2004. godine. i deklaraciji o odgoju i obrazovanju napredak i razvoj svih njegovih građana. fotografija. iz 1990. Dosad je održano jeda- razovanja. edukacijski samo ako priznaje. Obveze gra. međunarodnom kongresu održanome 1990. promicati provedbu načela Povelje o edukacijskim gra- cijeloga svijeta identificira njena je i podrazumijeva široku i vrlo preciznu didaktičku dovima. pedagoško i pokretačko sredstvo gra.

The first example refers to the city educational programme entitled Time in the neighbourhood. doktorica je znanosti u području edukacijskog grada pedagogije (didaktika društvenih znanosti i baštine) Sveučilišta u 1990. Ne postoji jedinstveni model niti jedinstvena koncepcija edukacijskog grada. i iz grada. od stvaranja ideje LAIA COMA QUINTANA. first of all defined in Barcelona at the 1st . In the 11 Više informacija o tome kako se second example. jer žele sudjelovati u This idea has recently been channelled into the idea of the ovoj zajedničkoj želji educating city. appearance and projektu i učlanjuju u heritage (material and intangible) can. tradicija. with its educational policies.html . vrijednosti i političkog projekta može postati kvalitetan obrazovni agens za svoje stanovnike. vrijednosti function. 19 vanja u mnogim područjima i za sve stanovnike. the educational capacities that the heritage učlaniti u Međunarodni savez edu- kacijskih gradova može se pronaći of some city may have are described. već su oni različiti upravo koliko su različiti i sami gradovi koji u tome sudjeluju. held in 1990. te glavna voditeljica edukacijskih projekata Radionice projekata i članica istraživačke skupine DIDPATRI (oba pri Sveu- Međunarodnog saveza čilištu u Barceloni).11 Svaki The Educating Cities Charter was written and adopted grad. i političkog projekta može postati kvalitetan Not only is Barcelona described as a model educating city obrazovni agens za svoje and as the cradle of the educating cities movement. baštine.11 Svaki grad. Not se svake godine novi only do museums preserve heritage elements and provide gradovi iz cijeloga cultural and educational services to the population. Dakle. common educational time. edukacijskih gradova 1994. bilo da je velik ili malen. but in this article two stanovnike. which can still be found in some cities of Catalonia.čiji je cilj da se grad shvaća i doživljava kao izvor obrazo. na temelju svoje povijesti. which has already become international. so that all its citizens should be edukacijskih gradova educated and engaged.bcn. baštine. bilo da je velik in Barcelona.edukacije za grad International Conference of Educating Cities. This article takes the example of the city of Barcelona to show how a town can become an excellent open-air museum. act Međunarodni savez as an educational agent. but the svijeta pridružuju city itself. poduzete su brojne Sa španjolskoga prevela: Ivana Zeljković akcije na međunarodnoj razini čiji je cilj da se grad shvaća i doživljava kao izvor obrazovanja u mnogim područjima i za Barcelona: Cradle of Educating Cities sve stanovnike. with Zadivljujuće je to što educational objectives targeting the whole community. it states twenty fundamental principles for ili malen. we are na mrežnoj stranici: http://www. and indeed must. concerned with remnants from the time of the Spanish Civil es/edcities/aice/estatiques/angles/ War. na temelju spurring education from the city and was created with the svoje povijesti. sec_howtojoin. which is an excellent example of how a city can be educational with the help of the collaboration and mutual support between schools and various agents in some neighbourhood. in this example. i utemeljenja Barceloni.edukacije za grad i iz grada. educational and motivating instrument meant for all cities that want to have an educative tradicija. objective of becoming a political. provided with enhanced quality of life. Zadivljujuće je to što se svake godine novi gradovi iz cije- loga svijeta pridružuju projektu i učlanjuju u Međunarodni savez edukacijskih gradova jer žele sudjelovati u ovoj za- jedničkoj želji . real-life examples are given as to how a city can become an excellent educating agent.