You are on page 1of 2

mnogo bolje od robne razmene.

pozajmio još novca, Fabijan bi bi nastali samo u slučaju da se stvarni vlasnici pojave i zatraže svoje zlato
Hoću Zemlju plus 5% Meñutim, jedan od guvernera je izrazio sumnju: "Neki ljudi bi mogli im stavio hipoteku na neki ili kod gubitka poverenja ljudi.
iskopati zlato i napraviti svoj vlastiti novac”. “To bi bilo vrlo deo imovine. Većini ljudi je On je uredno čuvao knjigu koja mu je pokazivala dugove i kredite
nepravedno", spremno je uzvratio Fabijan, "Samo one kovanice koje će onih 5% bilo teško da svake osobe. Posao pozajmljivanja novca pokazao se veoma unosnim.
Fabijan je uzbuñeno uvežbavao svoj biti odobrene od vlasti moći će se koristiti, a one će imati na sebi utisnut pronañe. Njegov položaj u društvu je rastao onoliko koliko i njegovo
govor koji je trebalo sutradan da održi pred poseban žig." Ovo se učinilo razumnim i predloženo je da svi dobiju Niko osim Fabijana nije bogatstvo. Postao je značajan
masom ljudi. Bio je uveren da će se oni podjednak iznos. "Ali ja zaslužujem više, svi koriste moje sveće," oglasio mogao videti da je nemoguće čovek koji se morao
okupiti. Uvek je želeo ugled i moć, a sada su se svećar. "Ne," uskočio je stočar, "Bez hrane nema života", mi stočari platiti kamatu s obzirom da taj poštovati. Kad se o
se njegovi snovi počeli ostvarivati. trebamo dobiti najviše." I tako je došlo do svañe. novac nije ni bio izdan, dakle finansijama radilo, njegova reč
On je bio zanatlija, izrañivao je nakit i Fabijan ih je pustio da se svañaju neko vreme, a onda je rekao: nekome je morao nedostajati. se uzimala kao svetinja.
razne ukrase od srebra i zlata. Meñutim, nije "Budući da se ne možete složiti, predlažem da svako uzme od Istina je da je Fabijan Fabijanova delatnost
bio zadovoljan time da radi samo da bi mene onoliki iznos koliki god želi. Neće biti ograničenja, osim potrošio nešto novca, ali on probudila je znatiželju zlatara
preživljavao, on je bio u potrazi za vaše sposobnosti da mi vratite dug”. nije nikako mogao potrošiti iz drugih gradova. Tako su se
uzbuñenjima i izazovima. Što više uzmete, više ćete morati otplatiti u roku od godinu dana. "A 5% od čitave ekonomije na oni okupili jednog dana i
Ljudi su generacijama koristili sistem robne razmene. Kada bi što ćeš ti dobiti?", zapitali su ga ljudi. samog sebe. Ljudi je bilo na posetili ga. On im je rekao šta
proizveo neki višak, on bi ga razmenjivao s viškovima koje su proizveli "S obzirom da ja pružam usluge tj. snabdevam vas novcem, naravno hiljade, a Fabijan je bio samo radi, ali im je posebno
drugi. da zaslužujem i platu za taj moj posao. Recimo da za svakih 100 novčića jedan. Uz to je još uvek bio naglasio potrebu za
Dan na pijaci bio je uvek koje podignete, vratite 105 za svaku godinu duga. Tih 5 kovanica će biti bogati zlatar koji je zarañivao tajnošću.
bučan i prašnjav, ali ljudi su se moja naknada koju ćemo zvati 'kamatom'. za jedan udoban život. Ako bi se njihov plan razotkrio, cela šema bi propala, pa su se tako
ipak radovali žagoru i Ovo se činilo kao jedino Iza svoje trgovine Fabijan dogovorili da stvore jedan tajni savez. Svi su se vratili u svoje gradove i
pogañanjima, a posebno rešenje, a pored toga, 5% je je imao jedan trezor i ljudima počeli raditi onako kako ih je Fabijan podučio.
druženju. Bilo je to mesto zvučalo kao mala naknada. se činilo pogodnim da ostave Ljudi su sada prihvatali potvrde poput samog zlata, a mnoge potvrde
puno sreće i zadovoljstva, ali "Doñite sledećeg petka, pa nešto od svojih zlatnika na su, takoñe, bile ostavljane na čuvanje u riznicama, isto kao i zlatne
sada je već bilo previše ljudi i ćemo početi." čuvanje. On je zaračunavao kovanice. Kad bi jedna stranka htela platiti drugoj za odreñenu robu,
previše svañe. Nije više bilo Fabijan nije gubio vreme. jednu malu naknadu za tu jednostavno bi napisala kratko obaveštenje Fabijanu da prenese novac sa
vremena za razgovor – tako se Izrañivao je kovanice uslugu koja je zavisila od njegovog računa na račun druge stranke. Fabijanu je trebalo samo par
i pojavila potreba za nekim danonoćno i krajem sedmice iznosa i vremena na koje je minuta da prebaci cifru.
boljim sistemom. već je bio spreman. Ljudi su se novac bio ostavljen. Vlasnicima je davao potvrde za njihove uložene Ovaj novi finansijski sistem postao je vrlo popularan, a te potvrde su
Ljudi su uglavnom bili okupili ispred njegove radnje i iznose. nazvane - 'čekovi'.
srećni i uživali su u plodovima nakon što su guverneri Kad je neko otišao u kupovinu, nije nosio sa sobom hrpu zlatnog Jedne noći u kasne sate, zlatari su održali još jedan tajni sastanak i
svoga rada. pregledali i odobrili kovanice, novca namenjenog trgovcu, nego samo potvrdu. Fabijan im je otkrio novi plan. Narednog dana sazvali su sastanak s
U svakoj društvenoj počeo je taj novi sistem. Neki Trgovci bi priznavali te potvrde kao valjane, imajući na umu da ih državnim činovnicima i Fabijan započe ovako: "Potvrde koje mi
zajednici bila je formirana su pozajmili samo malo i otišli mogu uvek odneti kod Fabijana i tamo podići odgovarajući iznos novca. izdajemo su postale vrlo popularne. Bez sumnje, većina vas činovnika ih
jedna jednostavna vlada s da ga odmah isprobaju. Potvrde su se počele širiti iz koristite takoñe, jer ih smatrate vrlo praktičnim." Guverneri su potvrdili
ciljem zaštite individualnih Novac ih je oduševio, te su ruke u ruku umesto da se to klimanjem glave pitajući se u
sloboda i prava, kao i odmah počeli sve vrednovati radi sa zlatom. Ljudi su imali čemu je problem. "Dakle,"
osiguranja da se niko ne u zlatnicima ili dolarima. veliko poverenje u te potvrde nastavio je, "neke potvrde su
prisiljava da čini nešto protiv Vrednost svake stvari bila je – smatrali su ih isto vrednima štampali falsifikatori. To se
svoje vlastite volje. nazvana 'cenom', a cena je kao i novac. mora zaustaviti."
To je bila jedna i jedina zavisila od količine rada Nedugo zatim, Fabijan je Činovnici su se uplašili.
svrha vlade, dok je svakog uloženog u njenu primetio kako ljudi neobično "Šta možemo učiniti?" pitali
guvernera dobrovoljno proizvodnju. Ukoliko je nešto retko podižu svoje zlatne su Fabijana, koji im je na to
podržavala lokalna iziskivalo dosta rada, cena je kovanice. odgovorio: "Moj predlog je
zajednica koja ga je bila velika, a ukoliko je Tako je pomislio: "Eto, da bi vlast trebalo da
izabrala. iziskivalo malo truda, cena je imam toliko tog zlata, a još štampa potvrde na poseban
Meñutim, pijačni dan je bio bila prilično niska. uvek sam zanatlija koji teško radi. To nije u redu. Postoje stotine ljudi papir vrlo složenog dizajna,
jedini problem kog nisu mogli U jednom gradu živjeo je čovek po imenu Alan, koji je tamo bio jedini koji bi bili srećni da mi plate kamatu za korišćenje ovog zlata koje ovde te da svaka novčanica bude
rešiti. Vredi li jedan nož dve časovničar. Cene njegovih leži i kog malo ko uopšte podiže. Istina, to zlato nije moje, ali se ono potpisana lično od strane glavnog guvernera.
košare kukuruza ili ne? Vredi satova bile su veoma visoke nalazi kod mene - a to je ono što je bitno. Uopšte ne moram ni kovati Mi, zlatari, ćemo sa zadovoljstvom platiti troškove štampanja,
li krava više od kola...itd? jer su mušterije bile voljne nove novčiće, kad mogu koristiti ove koji su u mom trezoru." jer će nam to uštedeti mnogo vremena koje koristimo pišući
Nikome nije padao na pamet dobro platiti kako bi mogli U početku je bio vrlo oprezan, pozajmljujući samo par kovanica na potvrde”. Činovnici su zaključili kako je njihov posao da štite ljude od
neki bolji sistem trgovine. imati jedan od njegovih neko vreme, uz veliku garanciju da se oni vrate. No, postepeno je falsifikatora i složili se s tim da štampaju novčanice.
Tada je Fabijan proglasio: satova. postajao sve odvažniji pozajmljujući veće i veće iznose. "Nadalje", dodao je Fabijan, "Neki ljudi su se obogatili kovanjem
"Imam rešenje za ove Tada je drugi čovek počeo Jednog dana od njega je bio zatražen veliki iznos kovanica. Fabijan je vlastitog zlatnog novca. Predlažem da donesete zakon da svako ko nañe
probleme i pozivam sve na izrañivati satove i ponudio ih predložio: “Umesto da nosite sav taj novac sa sobom, mogu vam izdati zlatno grumenje bude obavezan predati ga. Naravno, oni će za to biti
sutrašnji javni skup." po nižoj ceni kako bi ih lakše jednu ili više potvrda na vaše ime za sumu novca koji tražite”. Klijent se nagrañeni potvrdama i kovanicama."
Sledećeg dana došlo je do velikog okupljanja ljudi na gradskom trgu i prodao. Alan je bio prisiljen složio i Fabijan mu je izdao potvrde. Tako je on dobio kredit, a zlato je Zamisao je dobro zvučala i bez puno razmišljanja odštampan je velik
Fabijan je tamo objasnio sve o sniziti svoje cene i proizvoditi još kvalitetnije satove. To je bila prva još ostalo u njegovom trezoru. Pošto je klijent otišao, Fabijan se broj 'novčanica'. Svaka je imala na sebi napisanu vrijednost - $1, $2, $5,
jednom novom sistemu kog je izvorna slobodna konkurencija. zadovoljno smejao. Mogao je zadržati svoj kolač, čak i ako ga pojede. $10 itd. Zlatari su platili male troškove štampanja.
nazvao "novac". Zvučalo je Isto se desilo s graditeljima, prevoznicima, računovoñama - u Mogao je pozajmljivati zlato, a istovremeno ga i dalje držati u svom Novčanice su bile mnogo prikladnije za nošenje i uskoro su postale
dobro. "Kako ćemo započeti?" stvari sa svakom branšom. Mušterije su uvek birale ono što su trezoru. naširoko prihvaćene. Uprkos svojoj popularnosti, ove nove novčanice
pitali su ljudi. smatrale da je najbolja pogodba - imali su slobodu izbora. Nije bilo Prijatelji, stranci, pa čak i neprijatelji tražili su finansijska sredstva kako i kovanice su korišćene tek
"Zlato od kog sam veštačkih zaštita poput licenci i tarifa koje bi sprečavale druge bi održavali svoje poslovanje, - a sve dok su imali pokriće, mogli su za 10% transakcija.
izrañivao ukrase i nakit je ljude da ulaze u poslovne odnose. Standard života se poboljšao, i pozajmljivati koliko god bi im Statistika je pokazivala da
izvrstan metal. Ne trune, ne nije prošlo dugo, a ljudi su se pitali kako su uopšte mogli pre bez trebalo. Jednostavnim je čekovni sistem pokrivao
rña, a dugo traje. Napraviću novca. izdavanjem potvrda Fabijan je 90% svih poslovnih odnosa.
novčiće od zlata a svaki novčić Krajem godine Fabijan je napustio svoju radnju i posetio je sve ljude mogao 'pozajmljivati' novac Tako je započeo sledeći
nazvaćemo 'dolar'." koji su mu dugovali novac. Neki su imali više nego što su pozajmili od drugima u vrednosti nekoliko deo plana. Do sada, ljudi su
Objasnio je sve prednosti njega, a neki manje, s obzirom da je količina izdatog novca bila puta većoj od vrednosti zlata plaćali Fabijanu da čuva
tog sistema i kako će 'novac' ograničena. Oni koji su imali više nego što su uzeli, platili su Fabijanu 100 koje nije bilo njegovo, ali se njihov novac. Kako bi privukao više novca na čuvanje u svoje trezore,
biti sredstvo za razmenu - kovanica plus 5, ali su ipak trebali pozajmiti ponovo, kako bi nastavili. nalazilo u njegovoj riznici. Sve Fabijan je ponudio da plaća 3% kamate na njihov novac.
Drugi su otkrili po prvi put u životu da su dužni. Pre nego što bi im je bilo bezbedno, a problemi Većina ljudi je verovala kako im on pozajmljuje zaradu od onih 5%
kamate i kako je njegov profit 2%. Na kraju krajeva, ljudi su smatrali kako I na kraju, neki ljudi su stupili u štrajk, što je do tada bila nepoznata sebi ne mogu priuštiti da ih plate." levo. Jedne za radnike, druge za šefove itd. Nije bilo bitno u koje se
je puno bolje dobijati 3%, umesto da plaćaju za čuvanje njihovog novca. pojava. Drugi su toliko osiromašili da im ni prijatelji i rodbina nisu mogli Fabijan im je ponudio dugačak govor ukrašen visokim i plemenitim veruje sve dok se nisu doticale istinskog problema.
Količina ušteñevina je rasla u Fabijanovoj riznici tako da je on sada s pomoći. Većina njih je zaboravila na istinsko bogatstvo - plodna tla, idealima, a na kraju je završio sa: "Oh, uzgred rečeno, nemojte zaboraviti, Fabijanov plan se skoro približio svom potpunom ispunjenju. Cela
tim dodatnim parama mogao drugima pozajmljivati $200, $300, $400 a velike šume, minerale i stoku. Mogli su misliti samo na novac za da mi dugujete novac. Pozajmljujete ga već neko vreme. Najviše što zemlja mu je bila dužna. Kroz obrazovni sistem i medije, on je uspostavio
ponekad i do $900 za svakih $100 u novčanicama i kovanicama koje su kojeg im se činilo da ga nikad nema dovoljno. Meñutim, oni mogu učiniti da pomognem je da mi platite samo kamate. Opraštam vam nadzor nad ljudskim umovima. Ljudi su mogli verovati samo ono što je
kod njega bile ostavljene na čuvanje’’. Morao je biti oprezan da ne nikada nisu dovodili u glavnicu, platite samo on od njih tražio.
prekorači odnos od 9 na prema 1 jer je jedna od devet osoba zahtevala pitanje sam - sistem. kamate." Kad čovek ima mnogo više novca nego što ga može potrošiti na svoje
novčanice i kovanice za upotrebu. Verovali su da je njihova Otišli su bez neke dublje prohteve, šta mu onda uopšte preostaje što bi ga moglo uzbuditi? Za one
Kada ne bi bilo dovoljno novca na raspolaganju, ljudi bi postali vlada ta koja upravlja tim analize Fabijanove filozofije. s mentalitetom vladajuće klase, odgovor je moć - sirova moć nad drugim
sumnjičavi, posebno zato što su im štedne knjižice pokazivale koliko sistemom. Uveli su porez na dobit - što ljudskim bićima. Dok su u vladi i medijima bili korišćeni idealisti, pravi
novca su poverili na čuvanje. U svakom slučaju, na 900 dolara u knjiškim Ekonomska situacija više zaradiš, veća ti je poreska rukovodioci koje je Fabijan tražio bili su oni s mentalitetom vladajuće
ciframa koje je Fabijan pozajmljivao pišući sam čekove, on je mogao postajala je sve gora. Radnici stopa. Nikome se ovo nije klase.
tražiti do 45 dolara u kamatama, tj. 5% na 900 dolara. Kada bi zajam plus su bili uvereni da njihovi sviñalo, ali su plaćali ili Većina zlatara su postali takvi. Poznavali su osećaj velikog bogatstva,
kamata bili isplaćeni - dakle 945 dolara, 900 dolara je otpisano s liste šefovi zarañuju prevelik odlazili u zatvor. ali ih ono više nije uzbuñivalo. Tražili su izazov i uzbuñenje, a ostvarenje
dugova, dok je Fabijan zadržavao 45 dolara kamate. On je bio prilično profit. Šefovi su, pak, govorili Trgovci su još jednom bili potpune vlasti i moći nad ljudskim masama predstavljalo je jednu krajnje
voljan platiti 3 dolara kamate na izvornih 100 dolara koji nikad nisu ni kako su im radnici lenji i kako prisiljeni povećati cene, izazovnu igru.
izašli iz njegovog trezora. Ovo bi značilo da je za svakih 100 dolara ne ispunjavaju pošteno svoje nadničari su tražili veće Oni su verovali da su superiorni u odnosu na druge. "Naše je pravo i
koji su bili kod njega ostavljeni na štednju, bilo moguće izvući 42% radne obaveze. Svi su nadnice što je nateralo mnoge dužnost da vladamo. Ljudske mase ne znaju šta je dobro za njih. Vlast je
profita, dok je većina ljudi mislila kako on uzima samo 2%. Ostali prebacivali krivicu na druge. Državni činovnici nisu znali kako da reše poslodavce da zamenjuju ljude mašinama. Ovo je prouzrokovalo dodatnu naše pravo po roñenju."
zlatari su takoñe radili istu stvar. taj problem, a goruće pitanje nezaposlenost i prisililo vladu da uvede još više programa za socijalnu Fabijan je imao toliku kontrolu nad vladom, da je ona bila prisiljena da
Stvarali su novac ni iz čega potezom olovke, a pored toga su još je bilo - kako pomoći onima pomoć. se ponaša onako kako joj je on nalagao. Tako se on naprasno hvalio:
zaračunavali i kamate. koji su bili pogoñeni Uvedena su sredstva zaštite kako bi se očuvale neke industrijske "Dajte mi nadzor nad novcem nacije i neće me zanimati ko donosi
Vlada naravno nije kovala novac, ona je u stvari samo štampala siromaštvom?! branše, ako ništa, onda bar zato što su obezbeñivale zaposlenje većem zakone." Nije bilo važno koja grupa političara se birala. Fabijan je imao
novčanice i kovanice i davala ih zlatarima da ih ovi distribuiraju. Tako se počelo s broju ljudi. Neki su se pitali da li je svrha proizvodnje - proizvodnja vlast nad novcem, žilom kucavicom nacije.
Fabijanov jedini trošak je bila jedna mala svota koju je izdvajao za programom socijalne pomoći, dobara ili proizvodnja radnih mesta!? Vlast je uzimala novac, ali kamata je uvek bila zaračunavana na svaku
štampanje novca. Meñutim, oni su ipak stvarali novac za kreditiranje ni iz a doneseni su i zakoni koji Kako su se stvari pogoršavale, isproban je ceo jedan niz raznoraznih pozajmicu. Sve više i više novca je izdvajano za socijalnu pomoć i nije
čega, a naplaćivali su kamatu za njega. Većina ljudi je verovala da je vlada nalažu ljudima da im mera poput kontrole plata, kontrole cena i kontrole svega i svačega. prošlo dugo, a vlada više nije bila u stanju plaćati ni kamate Fabijanu, a
ta koja upravlja zalihama novca. Takoñe su verovali kako im Fabijan obezbeñuju odreñeni Vlada je nastojala skupiti što više novca kroz poreze na prodaju, poreze kamo li glavnicu.
pozajmljuje novac koji su mu drugi poverili, mada je bilo čudno kako to doprinos. Ovo je razljutilo na plate itd. Neko je primetio da izmeñu farmerovog žita, pa do vekne Pored svega toga, ipak je bilo onih ljudi koji su se pitali: "Novac je
da se ničija ušteñevina nije mnoge ljude koji su verovali u hleba na domaćinovoj trpezi, stoji 50 poreza. jedan sistem koji je stvoren od strane čoveka. Zasigurno se može
smanjivala. Da su svi pokušali staromodnu ideju kako je Javljali su se 'stručnjaci' i neki su bili izabrani u vladu, ali nakon svakog napraviti takvim da mu služi, umesto da njime vlada?" Meñutim, takvih je
podići svoj novac odjednom, pomoć susedu jedan čin drage godišnjeg sastanka vraćali su ljudi bilo malo, a njihovi glasovi su nestajali u jednoj divljoj trci za
prevara bi bila otkrivena volje: "Ovi zakoni nisu se ne postigavši ništa osim nepostojećim interesom ili kamatom.
Jednog dana, Fabijana je ništa drugo do jedna vesti da će porezi biti Fabijan je želeo da uz pomoć sistema plastičnih kartica eliminiše
posetio jedan mudar čovek. ozakonjena kraña. Uzeti preraspodeljeni, meñutim, u novčanice i kovanice. Plan mu je bio da kad se novac skroz povuče iz
“Ova kamata nije u redu. Za nešto od osobe protiv njene volje ne razlikuje se od krañe, bez obzira na globalu oni su uvek rasli. opticaja, samo one organizacije i firme koje koriste kompjuterski
svakih $100 koje izdaješ, to kakva je pozadina tih mera." Fabijan je zahtevao svoje finansijski sistem moći će nastaviti s poslovanjem.
zahtevaš $105 za uzvrat, a Meñutim, svi su se osetili bespomoćnima, a zaplašivali su ih i pare, a sve veće i veće svote Znao je kako će neki izgubiti svoje kartice i tako postati nesposobni
onih $5 kamate ne može zatvorskim kaznama ukoliko bi odbili platiti. Ove “dobrotvorne” šeme novca od poreza su bile da kupuju i prodaju dok im se ne ustanovi identitet. Želeo je da se donese
biti plaćeno jer taj novac ni donele su odreñena poboljšanja, ali problem se brzo vraćao, te je trebalo potrebne kako bi se isplatio. zakon po kojem bi svako morao da ima istetoviran identifikacioni broj na
ne postoji. više novca. Cena ovih programa je stalno rasla, baš kao i veličina Tad je došlo do stvaranja čitavog spektra stranačkih politika - ljudi su ruci ili čelu. Taj bi broj bio vidljiv samo na jednom posebnom svetlu i bio
Farmeri proizvode hranu, vladajućih struktura. se počeli svañati koja grupa upravnika može najbolje rešiti probleme. bi povezan s kompjuterom. Svaki bi kompjuter bio povezan s jednim
industrija razna dobra itd. a ti Većina činovnika bili su iskreni ljudi koji su davali sve od sebe. Svañali su se oko ličnosti, ideoligija, stranačkih programa, svega osim - ogromnim centralnim kompjuterom, kako bi Fabijan mogao znati sve o
samo proizvodiš novac. Ako npr. u zemlji postoje samo dva vlasnika Nije im se sviñala ideja da traže sve više i više novca od svog istinskih problema. svakome.
biznisa, a ostale ljude zaposlimo, pa onda ta dvojica od tebe pozajme po naroda, i na kraju nisu imali drugog izbora nego početi U jednom gradu je kamatni
$100, i svojim radnicima isplate ukupno $90 na ime plata, a za sebe pozajmljivati novac od Fabijana i njegovih prijatelja. Nisu imali dug premašio iznos poreza
ostave $10 profita (kao njihovu platu), to znači da je ukupna kupovna pojma kako će taj novac moći vraćati. Roditelji više nisu mogli koji je bio prikupljen tokom
moć ($90+$10) x 2, dakle $200. Meñutim, da bi isplatili tebe, oni bi priuštiti da plaćaju učitelje za svoju decu. Nisu mogli plaćati poslednje godine dana. U "Kad se lepo upakovana gomila laži uspe da proda narodnim
morali prodati svoje proizvode po $210. Ako jedan od njih uspe prodati lekare. A prevoznici su ostajali bez posla. cijeloj zemlji se suma masama polako i sistematski tokom nekoliko hiljada godina - onda
sve svoje proizvode za $105, drugi čovek može dobiti samo $95. Takoñe, Vlast je bila prisiljena preuzimati ove delatnosti, jednu po jednu na neplaćenog kamatnog novca se istina smatra totalnom besmislicom, a onaj koji je propoveda -
deo njihovih dobara se ne može ni prodati jer više nije preostalo novca sebe. Učitelji, lekari i mnogi drugi postali su državne sluge, tj. službenici. povećavala, a dodatna kamata totalnim ludakom"
kojim bi se kupili. Malo njih je bilo zadovoljno svojim poslom. Dobili su primerne plate, ali se zaračunavala i na neplaćene
On ti još uvek duguje $10 koje ti može otplatiti jedino pozajmljujući su izgubili svoj identitet. Postali su sićušni točkići u jednoj ogromnoj kamate. J. Dresden
više. Taj sistem je nemoguć. Sigurno, trebao bi izdavati $105, dakle $100 mašini. Malo po malo, Fabijan i
meni, a $5 samom sebi, koje ćeš moći da trošiš. Tada bi 105 dolara bilo u Nije bilo mesta za ličnu njegovi prijatelji postajali su U Nemačkoj,
opticaju i dug bi mogao biti otplaćen." inicijativu, a ni neko lično vlasnici velikog dela stvarnog prvo su došli po komuniste, ja se nisam protivio, jer nisam bio
komunista,
Fabijan ga je mirno saslušao i na kraju je rekao: "Finansijska ekonomija zalaganje se nije priznavalo, bogatstva zemlje. On je time
onda doñoše po Jevreje, ja se nisam bunio, jer nisam bio Jevrej,
je jedna komplikovana stvar, mladiću. Za takve su stvari potrebne godine plata im je bila ograničena, a dobio i veću mogućnost
proučavanja. Pusti mene da brinem o tim stvarima, a ti se brini o svojima. napredovalo se samo u nadzora nad ljudima. onda su došli po unioniste, ja nisam protestvovao, jer nisam bio
Moraš biti efikasniji, produktivniji, ekonomičniji i postaćeš bolji poslovni slučaju penzionisanja ili smrti Meñutim, taj nadzor je još unionist,
onda su došli po Katolike, ja se nisam suprotstavio, jer sam bio
čovek. Ja sam uvek voljan da pomognem kad se o tim stvarima radi." njihovih pretpostavljenih. uvek bio nepotpun. Znali su
Protestant,
Čovek je otišao neuveren. Bilo je nešto pogrešno u Fabijanovoj U očaju, neki članovi vlade da situacija neće biti sigurna
delatnosti i on je osećao da je Fabijan vešto izbegao da odgovori na su potražili Fabijanov dok svaka osoba ne bude Kad su došli po mene, niko više nije ni ostao, ko bi mogao da se
njegova pitanja. savet. Smatrali su ga vrlo stavljena pod kontrolu. pobuni.
Ipak, većina ljudi je poštovala Fabijanovu reč - "On je stručnjak , a mudrim, a ličio je i na Većina onih ljudi koji su se protivili sistemu bili su ućutkivani
Martin Niemoeller
ostali sigurno nisu u pravu. Pogledajmo samo kako nam se zemlja razvila, nekoga ko se razume u finansijskim pritiscima ili su trpeli javno omalovažavanje. Da bi to mogli
kako nam se proizvodnja poboljšala - zasigurno napredujemo." pitanja novca. On je saslušao njihove probleme i na kraju im je raditi, Fabijan i njegovi prijatelji kupili su većinu novina, televizijskih i
Kako bi pokrili kamatu na novac koji su pozajmili, trgovci su bili odgovorio: "Jedini način da se stvari usklade bio bi da se uzme višak radio stanica, a on je pažljivo birao i ljude koji će njima upravljati. Mnogi
prisiljeni povisiti svoje cene. Radnici su se žalili kako su im plate previše bogatstva od bogatih i da se on ustupi siromašnima. Uvedite porezni od tih ljudi imali su iskrenu želju za poboljšanjem sveta, ali nisu mogli
male. Poslodavci su odbijali davati veće plate tvrdeći kako bi u sistem. Što više čovek ima, više će morati da plati. Sakupljajte poreze od postati svesni da su iskorišćavani. Njihova rešenja su se uvek bavila Priključi se borbi protiv sistema
suprotnom bili upropašćeni. Farmeri nisu mogli dobiti pristojnu cenu za svake osobe zavisno od njene radne sposobnosti i dajte svakome prema posledicama problema a nikad uzrokom.
svoje proizvode. Domaćice su se žalile kako hrana postaje sve skuplja. njegovoj potrebi. Škole i bolnice bi trebale biti besplatne za sve one koji Postojalo je nekoliko različitih novina - jedne za desno krilo, druge za