Popis udruga  

registriranih u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske Županije 
(stanje na dan 20.02.2016.) 

Općina Livno 
Podaci o 
Redni 
broj  Broj u 
prestanku 
registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  udruge 
Ivica Čeko, predsjednik i
Hrvatski rukometni klub  
1.  R-04/97 Draško Pavić,   
„Troglav“ Livno 
HRK ''Troglav“  13.08.1997. R‐04/97  Livno, Zgona  dopredsjednik
Stjepan Vidović,
Crveni Križ 
2.  R-09/97 Livno, S.II. Kotromanića br.  predsjednik i Drinka Žulj   
Hercegbosanske županije 
Crveni križ HBŽ 15.10.1997. R-09/97 8  tajnik

3.  R‐13/97  Udruga slijepih HBŽ  Josip Ivić, predsjednik   
   24.11.1997. R-13/97 Livno, S.II. Kotromanića b.b. 
Ružica Rimac,
Udruženje žena 
4.  R‐14/97  Livno, S.II. Kotromanića predsjednik i Dijana   
''Viktorija'' Livno 
'Viktorija''  08.12.1997. R-14/97 b.b. Glavaš, tajnik
Stipe Barać, predsjednik
Teniski savez 
5.  R-05/98 i Ivan Dilber,   
Hercegbosanske županije 
TS HBŽ  25.02.1998. R-05/98 Livno,  dopredsjednik
Udruga građana oštećena  Stipe Relata, predsjednik
6.  R-06/98   
sluha Livno  'UGOS''  26.02.1998. R‐06/98  Livno,  i Miran Vukadin, tajnik
Branko Knežević,
Planinarsko društvo 
7.  R-10/98 Livno, Kraljice Katarine br. predsjednik i Anđelko   
''Cincar'' Livno 
P.D. ''Cincar'' Livno  03.04.1998. R-10/98 16 Kelava, dopredsjednik

Lovačka udruga ''Cincar''  Damir Kaić,v.d.
8.  R-21/98   
Livno     01.06.1998. R-21/98 Livno, Splitska b.b. predsjednik
Ante Velić, predsjednik i
9.  R-22/98 Ekološka udruga Livno    
EUL  16.06.1998. R-22/98 Livno, Podhum b.b. Jakov Čeko, tajnik
Anto Rimac, predsjednik
Vatrogasni savez 
10.  R-24/98 Livno, S.II. Kotromanića i Mate Jurčević,   
Hercegbosanske županije 
   24.06.1998. R‐24/98  b.b dopredsjednik
Slavko Konta,
Udruga umirovljenika 
11.  R-26/98 predsjednik i Rajko   
Livno 
   20.07.1998. R‐26/98  Livno, Kneza Mutimira b.b. Radeta, dopredsjednik
Centar za građansku  Sonja Garić i Zulka
12.  R-27/98   
suradnju Livno  CGS Livno  24.09.1998. R‐27/98  Livno, Gabrijela Jurkića 8A Baljak
Željko Marijan,
Ženski košarkaški klub 
13.  R-28/98 predsjednik U.O. i Stipe   
''Troglav'' Livno 
ŽKK ''Troglav''  08.09.1998. R-28/98 Livno, Zgona b.b. Vukadin, direktor kluba
Ogranak Matice Hrvatska  Livno, Kneza Mutimira br. Anto Mišković,
14.  R-30/98   
Livno  OMH Livno  21.09.1998. R‐30/98  7 predsjednik
Udruga računovođa i  Jakov Ursa, predsjednik i
15.  R-31/98 revizora FBiH ured HBŽ  Udruga RR FBIH – Livno, Domovinskog rata Tomo Dolić i Zvonko   
Livno  ured HBŽ 15.10.1998. R-31/98 br. 5 Jurčević, dopredsjednik
Draško Brnić,
Udruga za zaštitu ptica 
16.  R-03/99 predsjednik i Ante   
''Sokol'' Livno 
Sokol  20.01.1999. R-03/99 Livno, Crna stina b.b. Granić, tajnik

Društvo za zaštitu 
Stipe Barun, predsjednik,  Udruga
Jure Marinčić, pred.  brisana iz
17.  R‐09/99  kulturne baština ''Kralj 
Skupštine. i Jure Kasalo,  Registra
Tomislav'' 
'Kralj Tomislav''  21.04.1999. R‐09/99  Livno, Trg Branitelja b.b. tajnik   01.12.2003.
Udruga hrvatskih vojnih 
Anđelko Barun,
18.  R-13/99 invalida Domovinskog  Udruga HVIDR‐a  Livno, S.II.Kotromanića   
predsjednik,
rata podružnica Livno  Livno  19.07.1999. R‐13/99  b.b.

Tae kwon‐do klub  August Orlović,
19.  R-14/99   
''Magone'' Livno  Zkd ''Magone'' Livno  08.07.1999. R-14/99 Livno, Mali Kablići b.b. predsjednik,
Stjepan Vidović, 
20.  R-15/99 Crveni Križ Općine Livno  predsjednik i Miroslav    
Livno, S.II.Kotromanića br.
Crveni križ Livno  12.07.1999. R-15/99 6 Liović, tajnik 
Mile Vidić, predsjednik,
Udruga za zaštitu prirode  Ante Vidić i Marko
21.  R-16/99   
''Žrvanj''  Brdar dopred., i Dalibor
UZP ''Žrvanj''  27.07.1999. R-16/99 Livno, Gornji Rujani b.b. Ćenan, tajnik
Stipo Pavić, predsjednik,
Košarkaški klub ''Troglav''  Jozo Krivić dopred., i
22.  R-17/99   
Livno  Zdravko Vrdoljak,
KK ''Troglav'' Livno  11.05.1999. R‐17/99  Livno, Zgona b.b. direktor
Društvo sportskih  Livno, Eugena Matića br. Boško Popović,
23.  R-18/99   
ribolovaca Livno  DSK Livno  16.09.1999. R‐18/99  12 predsjednik
Plesni klub ''Paganini'' 
24.  R-22/99 Jozo Rimac, predsjednik   
Livno  PK ''Paganini'' Livno  02.11.1999. R‐22/99  Livno,
Udruga obitelji poginulih 
i nestalih hrvatskih  Franjo Čačija, 
25.  R-23/99   
branitelja  predsjednik 
Hercegbosanske županije  UOPINHB HBŽ 03.11.1999. R‐23/99  Livno, Mijata Tomića b.b.
Jasna Burza, predsjednik, 
Omladinska organizacija  Alma Čitak, dopred., i 
26.  R-24/99   
''Prijatelji'' Livno  Emira Hodžić, 
OO ''Prijatelji'' Livno  04.11.1999. R‐24/99  Livno, Obrtnička b.b. koordinator 
UN ILO''Eda'' ‐Agencija za 
Miljenko Bukovac,  
27.  R-25/99 razvitak poduzetništva  UN ILO E.D.A. Livno, S.II.Kotromanića   
koordinator 
Livno  LIVNO 08.11.1999. R-25/99 b.b.

  R-16/2000 predsjednik i Livija    ''Bistrica'' Livno  EKO ''Bistrica''  19.12.  R-26/99 branitelja u  predsjednik i Marija    Domovinskom ratu  UO PINHBDUR‐ Džido .  R-20/2000    24.  R-29/99 Franjičević dopred. predsjednik    Tomislav Perić. R‐29/99   Livno.03.Kranjčevića br. R-26/99 Livno.P. i    životnog okoliša‐Seline  'Seline''  30. Kotromanića Ivica Karaula. fra Anđela Kaića 9/8 i Ismar Milak .b.P. Kneza Mutimira b.2000. dopred. Lištani b. R‐22/2000  i Sabahudin Pivčić.  Andrija Vrdoljak.04. R‐20/2000  predsjednik i Blaž Sučić.  R-07/2000 posebni potrebama     Livno.2000. Kotromanića b. Mate Udruga za zaštitu  29. Ekološko udruženje  32.b. R‐14/2000  Livno.  R-18/2000    proizvođača HBŽ  U. Teklić. predsjednik Udruženje građana  35.    ''Livanjsko polje'' Lištani  Livno.2000.  Baljak.2000. tajnik Udruga roditelja djece s  Anto Matić.b dopredsjednik .05.b. R-16/2000 Livno. Lovačka udruga  34.    ''Nove nade'' Livno  Livno. S. Jasminka Pekić.2000. predsjednik i  30. S.05.  33. tajnik podružnica Livno  podružnica Livno  02.05.II. R‐07/2000  11 Ines Kaić. tajnik Udruga poljoprivrednih  Livno. tajnik        Božo Popović.2000.II. predsjednik.b. Prikorika b.S.  R-14/2000 Centar mladih Livno  'CML''  05.04.  31.12.1999. HBŽ  02. predsjednik. Orguz b.b. tajnik   ''Koraci'' Livno  'Koraci'' Livno  07.  R-22/2000 'Nove nade'' Livno  31. Ante Kasalo. S. dopredsjednik Maja Peršen. R‐18/2000  b. Udruga obitelji poginulih  i nestalih hrvatskih  Jozo Vidović.1999. 28.

R-13/2001 Livno. 41.    ''Borovac''  Livno. 42.06.03.    zajednica ''Dobro''  Tomislav Kelava. Davor Brnić i Ivanko Hrvatska kulturna  36.b.  R-31/2000    23. Begovača b. Hrvatski nogometni klub  39.    ''Junak''  Predsjedn. Župana Želimira b. i Nikola Kelava..b. R‐08/2001     umirovljenika HBŽ Livno  Livno.2001. Srđevići b. Šerif Hodžić Sindikat gospodarskog  37. 38.06. predsjednik.. dopredsjednik .03. Draško Mamić. Vedran Pašalić.b. Dobro b. predsjednik.02. Stjepana Radića b. R‐31/2000  Livno. članovi Udruženje udruga  Slavko Konta. Vlado Garić i Mirko Popović. dopredsjednik Jozo Ursa.  R-18/2001    21. R‐10/2001  Livno. Odbojkaški klub  Zdravka Kotarac.b.  R-11/2001 Paulskog  u  29.2001.  R-30/2000    15. Kelava.11. Niko Babić. član Stipo Vidović. dopred.b. R-11/2001 predsjednik i Franka    Paulskog  b.b.2001. član Branko Lijović.2001. predsjednik Berislav Kasalo.11.  R-13/2001 OK ''Troglav'' Livno  11. Sestara milosrdnica 40.    društva ''Livnobus'' Livno  Ismet Mrša. R‐30/2000  Livno. Zgona b.2001.    '''Troglav'' Livno  dopredsjednik i Željko Lasić.  R-08/2001    09.  R-10/2001 HNK ''Junak''  15. R‐18/2001  predsjednik.2000. Priluka b.. Hercegbosanskoj županiji  Konta. Udruga Svetog Vinka  Livno.2000.  R-17/2001 Karting club Livno  KCL  15. predsjednik. tajnik i Milan Karadža. Lovačka udruga  43. dopred. tajnik Udruga Svetog Vinka  Javorka Tadić. predsjednik Skpštine. pred.b. Zoran Brnić. predsjednik Ivica Buljan.2001. R‐17/2001     Livno.b.05.

04. R-05/2002 Livno.05. Vidoši-O. Sv.09. Igor 48.član upravnog tijela Udruga medicinskih  Ljubica Ćuk. pred. sv.    Livno  UMST HB Livno. 49.2002. Ive bb.2002. R‐24/2001  Livno. Skupštine.b. «Fra Sanela Popović. predsjednik. R-16/02 Veliki Guber bb. Skupštine Centar za kulturu i  Snježana Grgić.b.2002.    Čondrić.  R-18/02    23. Džon Sindikat djelatnika MUP‐ Livno.2002. predsjednik.predsjed. Davor Mioč.S. Podhum. Ivan 46.  R-05/2002 NK ''Kamešnica''  04.b. Kalajdžinica b. POŠ Ljubunčić. R-08/2002 Livno. tajnik Lovro Karaula» . predsjednik.2002. Sturba b.2002. tajnik Muslimansko  MDD ''Merhamet''  45. direktor i Mirko Čeko. tajnik Dražan Mišić.    ''Kamešnica'' Podhum  Pavlović. R‐06/2002  i Nela Tomić. Luka Barać. dopredsjednik i    a u HBŽ  8 Marjana Vidić.2002. tajnik Mirko Konta. 51. I    Priluka. Bilo Polje b.S. Nogometni klub  pred.  R-16/02    23. S.03. S. predsjednik    Livno  ''Merhamet'' Livno  Mirko Pavić.  R-24/2001 dobrotvorno društvo  30.03. Ive br. R‐23/2001     Livno. Kranjčevića br. dopredsjednik i Boris Bralo. predsjednik 44.  R-14/2002    15.02. Paragliding klub ''Krila  predsjednik. Ivica Gelo.8 i Kristijan Barać.Kranjčevića br. R-14/2002 Ćurčić. R‐18/02  Ul. predsjednik 47. R‐13/2002  Livno. Livno Svjetlana Mioč. Fikret Sitnić.07. Livno    prirodnu medicinu  predsjednica Sindikalna podružnica Filip Čelar.2001. 52.    Livna'' Livno  dopredsjednik i Slaven Konta.  R-06/2002 sestara i tehničara HBŽ  06.Š.09.  R-13/2002 'Krila Livna''  30. dopred. 50.07.2001.  R-23/2001 Kinološka udruga ''Livno''     26.  R-08/2002 Moto klub ''Vukovi'' Livno  MK ''Vukovi'' Livno  07. Begovača b.b. 2 dopredsjednik Branko Lijović.

Nezavisni sindikat
Slaven Niče, predsjed. i
53.  R-20/02 uposlenih u srednjim    27.06.2002. R‐20/02  Kraljice Katarine 1, Livno   
Ladislav Kutleša, dopred.
školama Livno
Livanjska asocijacija  Josip Dolušić,
54.  R-21/02 'LAM''  23.09.2002. R‐21/02  Kralja Tvrtka bb. Livno   
mladih  predsjednik
Udruga za zaštitu  Slava Jukić, predsjed. Udruga
prirode, okoliša i  Ul. Kraljice Katarine bb. Božana Vrdoljak, brisana iz
55.  R-23/02    23.09.2002. R‐23/02 
promicanja kulture života  Livno dopredsjed.Lovre Registra
''Lipa'' Livno  Vrdoljak, tajnik 13.05.2015.
Hrvatsko društvo 
Mirko Milić, predsjed.
56.  R-24/02 političkih zatvorenika  HDPZ‐Livno  16.08.2002. R-24/02 Livno   
Dražena Čeko, tajnik
Livno 
Udruga Navijača  Srećko Vukoja, predsjed.
57.  R-02/03 UNTL 27.03.2003. R-02/03 Livno    
''Torcida'' Livno  Davor Marijan, tajnik
Anto Perković, predsjed.
Društvo za zaštitu  Zrinskofrankopanska br. 6.
58.  R-03/03    27.03.2003. R-03/03 Magdalena Perković,   
životinja  ''Dog''  Livno
tajnik

Stjepana II Kotromanića bb. Marko Bandov, predsjed.  
59.  R-05/03 Udruga pčelara ''Vrisak''     01.04.2003. R-05/03   
Livno i Ante Perković , tajnik 

Adnan Kamber,
Forum mladih ''Ten''  Župana Želimira br. 21,
60.  R- 07/03 FM ''Ten'' Livno  03.04. 2003. R‐07/03  predsjed. i Dragan   
Livno  Livno
Mladinov, dopredsjed
Sindikat DP rudnici  S.S. Kranjčevića br. 3. Ruško Ištuk predsjed.
61.  R-08/03    08.04.2003. R‐08/03    
ugljena ''Tušnica'' Livno  Livno Mate Konta, dopredsjed
Sindikalna podružnica OŠ  Slavko Konta, predsjed.
62.  R-09/03    08.04.2003. R-09/03 Sv. Ive bb. Livno   
''Fra Lovro Karaula''   Emira Baljak, dopredsjed

Neovisni sindikat  Ladislav Kutleša,
Ul. Kraljice Katarine br. 1. predsjednik, Slobodan
63.  R-11/03 djelatnika srednjih škola  NSD  11.04.2003. R-11/03   
Livno Radoš, tajnik i Mato
HBŽ 
Vrdoljak, član U.O.
Udruga
Županijski nogometni  brisana iz
64.  R-13/03 ŽNS HBŽ Livno  29.04.2003. R-13/03 Kralja Tvrtka 12/1 PP 39 Ivan Perić, predsjednik
savez HBŽ Livno  Registra
26.11.2003
Udruženje žena ''Li  Jasminka Borković,
65.  R-14/03 UŽ ''Li‐Women''  12.05.2003. R-14/03 Ul. Đačka br. 3. Livno   
women''  predsjednica
Udruženje invalidnih 
Davor Jozić, predsjednik
66.  R-17/03 osoba kroničnih  U.I.O. KBB  03.06.2003. R-17/03 Kralja Tvrtka bb. Livno   
Skupštine
bubrežnih bolesnika 
Udruga poslodavaca HBŽ  Udruga poslodavaca Stjepan Matković,
67.  R-19/03 16.07.2003. R-19/03 Splitska bb. Livno   
Livno  HBŽ predsjednik
Strukovni sindikat 
68.  R-22/03 medicinskih sestara i  SS MSIT Livno 17.07.2003. R-22/03 Sv. Ive br. 2. Livno Leo Dolić, predsjednik   
tehničara 
Sindikat pomoćnih 
Dražena Bralo,
69.  R-23/03 radnika u djelatnosti  SPRu DZ Livno 18.07.2003. R-23/03 Ul. Sv. Ive br. 2 Livno   
predsjednica
zdravstva HBŽ 
Srećko Vukoja predsjed.
Malonogometni klub 
70.  R-26/03 M.N.K. ''Seljak'' Livno  08.08.2003. R-26/03 Zgona, bb. Livno U.O. i Anto Anić,
''Seljak'' Livno 
direktor Kluba.   
Udruga 
Auto‐moto društvo 
Gabrijela Jurkića br. 29. Zvonko Tokić, brisana iz 
71.  R-28/03 Hercegbosanske županije     27.08.2003. R-28/03
Livno predsjednik. Registra 
Livno 
26.01.2009. 

Ivica Jozić,
Sindikat liječnika  predsjedsjednik i Darko
72.  R-29/03 Hercegbosanske županije  S. L. HBŽ 29.08.2003. R-29/03 Sv. Ive br. 2. Livno Čondrić i Kosta Pajčin,
Livno  dopresjednici i Jandre
Hrgić, tajnik   
Nogometni klub ''Seljak''  Branko Perković,
73.  R-36/03 NK ''Seljak''  20.10.2003. R-36/03 Livno, Vidoši b.b.
Vidoši  predsjednik   
Hrvatsko kulturno 
Livno, Kneza Mutimira br. Saša Grabovac,
74.  R-37/03 umjetničko društvo  HKUD ''Dinara''   20.10.2003. R-37/03
29 predsjednik
''Dinara'' Livno    
Boćarski klub ''Bulin'' Miši 
75.  06-R-38/03 'Bulin''  23.10.2003.06-R-38/03 Miši, općina Livno Ratko Puđa, predsjednik
Livno    
Eldina Maslić, pred. i
Komunikacijsko‐ Livno, Stjepana Radića
76.  06-R-40/03 'KEC'' Livno  22.12.2003. 06-R-40/03 Jasmina Borković,
edukacijski centar Livno  br.7.
izvršni direktor   
Udruga veterana 
Željko Krišto,
77.  06-R-41/03 Hrvatskih obrambenih  U.V ''HOS'' Livno  22.12.2003. 06-R-41/03 Livno, S.II. Kotromanića bb
predsjednik
snaga Livno    
Darinko Brešić,
Nogometni klub 
78.  06-R-1/04 N.K ''Troglav''  14.01.2004. 06-R-1/04 Livno, Zgone bb predsjednik i Vatroslav
''Troglav'' Livno 
Brnić, povjerenik Kluba   
Udruženje građana  Ivica Jazvo, pred. Anto
79.  06-R-2/04 planinarsko‐skijaškog  PSD «Livno»  21.01.2004. 06-R-2/04 Livno, Sinjska bb Jozić, pred. Skupštine i
društva ''Livno''  Predrag Rimac, tajnik   
Društvo za zaštitu i uzgoj 
Zoran Vukoja, pred. i
80.  06-R-3/04 malih životinja ''Golub''  «Golub» 21.01.2004. 06-R-3/04 Livno, Domobranska br. 5
Tomo Dolić, tajnik
Livno    
Edvard Krišto,
81.  06-R-4/04 Aeroklub ''Livno'' Livno  Aeroklub ''Livno''  22.01.2004. 06‐R‐4/04  Livno, Brda bb
predsjednik   
Županijski nogometni 
82.  06-R-6/04 ŽNS HBŽ   11.02.2004. 06-R-6/04 Livno, Kralja Tvrtka 12/1 Ivan Perić, predsjednik
savez HBŽ Livno    

08.05.O.2004. 06-R-25/04 Livno. Put medinog grna 87. predsjednik ''Graničar''     Mijo Pašalić. Nogometni klub ''Rujani  NK ''Rujani Čelebić 92.b. i brisana iz 83.  06-R-11/04 Auto‐klub ''Livno'' Livno  A.2004.08. Robert Jurkić i Robo ''Livno'' Livno  Ž. Župana Želimira b.09.  06-R-18/04 HNK ''Graničar''  20.  06-R-33/04 08. Miroslav Gelo.09. pred.K.03.b. 06-R-24/04 Livno. predsjednik ''Hajduk''     Hrvatski nogometni klub  86. Dragan Vujanović    Hrvatski nogometni klub  85. LI 19. 1 Rimac.11.06.  06-R-24/04 JJK ''Crni zmaj'' Livno  24.2004. 06-R-33/04 Livno.  06-R-22/04    09. Pavelić. 88.09. predsjed. Jure Skijaški klub ''Livno''  91. 06-R-11/04 Livno. dopredsjednik. Članovi U.2009. Orguz b.b.  06-R-28/04 Ski Klub ''Livno''  16. Kraljice Katarine 14 direktorica    Antonio Pavić.03. 06-R-12/04 Livno. 84. tajnik Registra 14.. 06-R-17/04 Livno. i Anto ''Livadnice''  br.b.  06-R-12/04 Udruga građana ''Vitali''   'Vitali''  22. Livno  predsjednik    Fatima Ćefo.2004. Sinjska b.2004. izvršna 89. Udruga Petar Gelo.  06-R-27/04 14. Filip Vujeva. predsjednik Kluba.  06-R-17/04 HNK ''Hajduk''  20. Jako Marijan. 06-R-18/04 Livno. Danica Rimac.b Filip Milić. predsjednik i Željko Čelebić 92'' Lištani   92'' Ćenan.2004.b. Divna Rimac. Ženski košarkaški klub  90.2004.2004. b. Anđelka Džaja. 06-R-22/04 predsjednik.2004.05.K. Lištani b.K ''Livno'' Visković.  06-R-25/04 Referentna grupa ''Livno''  RG Livno  25.2004.    Jakov Pašalić.    Ju jitsu klub ''Crni zmaj'' ‐ Božo Miloloža.    Hrvoslav Perković. Zgona b. Čelebić b. dopredsjednik i Livno  Dinko Galić tajnik Kluba. 06-R-28/04 Livno. 06-R-27/04 Livno. Ljubunčić. Smričani b.b. dopredsjednik    .b. Udruženje građana  Čelebić.

b. tajnik.  06-R-36/04    6.2005. dopredsjednik i Dražena 1945  Čeko tajnik    Udruženje boraca  Šefik Jarebica. 06-R-02/05 Livno.  06-R-06/05 15. i Stipe Penić. predsjednik. narodnooslobodilačkog  101.b. tajnik    Udruga likovnih  Ivica Vlašić. 93.2005.2005. predsjednik. 06-R-14/05 Livno. dopredsjednik    Udruga Hrvatske  Pile Mamić.07.07. ''Guber'' Livno  dopredsjednik Udruženja.02.2005. Stjepana Radića b.    Boris Barun.03.b. Anto Kuliš.b. 06-R-03/05 Livno. predsjednica Skupštine i Udruženje žena  96.2005.02. 06-R-16/05 Livno.    Udruga građana  94.12.  06-R-03/05 UŽ ''Drvarčanke'' 04. 100.08. umjetnika Livna  i Jure Semren. ''Vrbovnik'' Zagoričani  dopredsjednik    Slobodanka Grubor.i Jurica Babić. Zgona b. 97.01.  06-R-16/05 UBNOAR LIVNO 29.  06-R-14/05 domovinske vojske 1941‐ UHDV. Splitska b.04. Livno  KK ''LIVNO'' Livno pred. Udruženje građana  predsjednik i Zijo Šehić.2004.41-45 05. antifašističkog rata  dopredsjednik općine Livno     . Guber b.b.    Košarkaški klub ''Livno''  Darinko Mihaljević. 06-R-01/05 Livno. 06-R-13/05 Livno. Zagoričani Rada Vukobrat. predsjednik 99. 06-R-06/05 Livno.  06-R-13/05 Udruga građana ''Lusnić''  UG ''LUSNIĆ'' 05.  06-R-02/05 Udruga ''Vrbovnik'' 03.2005. Zagoričani i Zdravko Mihaljević. predsjednik 98. 06-R-36/04 Livno.b.  06-R-01/05 'Grboreški biser'' 24. Đačka b. Mile Krišto.2005.2005. predsjednik ''Grboreški biser''     Boro Krišto. ''Drvarčanke''   predsjednica Savjetodavnog vijeća. Vinko Markov. predsjednik Udruga građana  95. 06-R-09/05 Livno. Grborezi Vlado Matić.  06-R-09/05 ULULi 18. Lusnić b.

Udruga bivših radnika  predsjednik i Jako Šukan. Dinarina b.2005. Interesna zajednica ''Vir''  predsjednik. 04-R-08/06 Livno.2006.  06-R-20/05 Društvo ''Josip Broz Tito''  'Društvo J.b.  04-R-10/06 društvo ''Kamešnica''  KUD ''Kamešnica'' 04. Livno. 06-R-20/05 Livno.  04-R-04/06 ''Cincar''  doporedsjednik    Vladimir Ivanović.  04-R-11/06 17. 06-R-21/05 Livno.       22. tajnik    Berislav Đžaja.'' 04. Stjepana Radića 110.10. tajnik    Udruga autoprijevoznika i  Ivica Buljan.b.  06-R-25/05 Iura Croatorum     09.Rujani  RUJANI'' Zdeslav Duvnjak. 04‐R‐04/06  Livno. Mladen glazbenih pedagoga Livno  Jelović. ''Sektor Rujani'' D. 04-R-10/06 Livno. predsjednik.b. Mijo Ćurak 106.T.O. Skupštine    Josip Ćurić. Čaić‐Odžak  dopredsjednik i Jozo Andabak.  04-R-07/06 IZ ''Vir'' Čaić-Odžak 13. Đačka br.  06-R-21/05 UGPL. Guber b. Robert Kaselj.05. Čaić b. U.05. 107.2006. Veliki Kablići b.04.04.2006.02. Sado Pivčić 102.2005.11. predsjednik. Rujani b.b.2006. tajnik    Marinko Vrdoljak. Tadija Kurbaša.b.b. pred. pred. predsjednik i Bernardin Livno  Crnjak. 06-R-25/05 Livno. 104. Munevera Zijadić.  04-R-15/06 oboljelih od dječje  UPODP 28. dopredsjednik    Kulturno umjetničko  Miroslav Ćurić. dopredsjednici    Udruga paraplegičara i  Šemsija Dželadini .3 dopred. Stipe Perić i 109. 04-R-07/06 Livno.B.10. Ul.Livno 12. 108. Braniteljska udruga  IZ ''SEKTOR predsjednik. Rusvil Lemo.2005. D. 04-R-15/06 predsjednik i Miše Renić br. Udruga građana‐ 103. 04-R-11/06 Livno. predsjednik. 8 paralize  tajnik    .  04-R-08/06 građevinskih strojeva     19.06.2006. predsjednik i Tomislav Podhum  Perković.2006. 105. Podhum b.

predsjednik.b. 04-R-01/07 Livno. Markov i Luka Vujeva.  04‐R‐28/06  30. predsjednik.b.  04-R-29/06 'LOM'' LIVNO 04.b.  04-R-01/07 ''ČELEBIĆ 92'' 09. 04-R-24/06 Livno.2007. Bilo Polje b. predsjednik i Ivica Prolog  Škondro. Strupnić b. predsjednik Upravnog 115. Prisap b. Jozo Udruga građana ''Jaruga''  UG ''JARUGA 114. tajnik i Janja Lijović.12. dopredsjednik. 111. Željko Udruga građana  UG ''STRUPNIĆ'' 113.2006. 04-R-03/07 Livno. Prisap  PRISAP'' LIVNO Tomo Kelić.  04-R-24/06 20.  04-R-23/06 društvo ''Kamešnica  10. 04-R-28/06 Livno.2007. dopredsjednik. 92'' Livno  LIVNO dopredsjednici i Boris Barun tajnik    Nikola Knez.10.2006. predsjednik PD ''KAMEŠNICA i Ivan Pavlović. Udruga građana ''Vaganj''  117.02. Kneza Mutimira br. Livanjska organizacija  Livno.2006.2006.10. dopredsjednik    . Planinarsko ekološko  Željko Puđa.b.    Zvonko Popović. 04-R-23/06 Livno. 04-R-29/06 ''Lom'' Livno  29 Odbora i Indira Đeldum dopredsjednik. ''Strupnić'' Livno  LIVNO Ante Damjanović i Ivica Matković blagajnik    Perica Sužanj.blagajnik    Ognjen Huskić.2006. Vujeva. Stipe Udruga građana ''Čelebić‐ 116.11. Lopatice Livno  LIVNO dopredsjednici i Goran Mišković tajnik    Ivan Damjanović. Mišković i Ivica Pervan. 04-R-27/06 Livno.  04-R-27/06 17. Mario Udruga građana ''Ploča''  UG ''PLOČA'' 112. Lopatice b.b. Prolog b. Čelebić b.  04-R-03/07 UG ''VAGANJ'' 01.b. Karaula. predsjednik. UDRUGA predsjednik.01. LIVNO'' LIVNO predsjednik Upravnog Livno'' Livno  odbora    Mirko Vukoja.11.

Rapovine b.03. Ankica Baković. 04-R-08/07 GLAVA'' 28 predsjednik Livno     Dalibor Ćenan. Sinjska b. Gornji Rujani b.02. 04-R-06/07 Livno. Zgona b. Miši b. ''BOROVA Livno. 126. 125.2007.05. Livno  odbora. 04-R-14/07 Livno.  04-R-14/07 20. 122. 04-R-07/07 Livno.2007.U.b.2007.2007. predsjednik . Dubravko Kickboxing klub  KBK 123.05.  04-R-07/07 RK ''LIVNO'' 23.  04-R-06/07 Klub ''La vie'' Livno  'LA VIE'' 13..2007.2007. 04-R-16/07 Livno. 03.b predsjednik.  04-R-16/07 autohtonog livanjskog  UPALSC 04. 04-R-10/07 Livno. Udruga građana ''Sveti  UG''SVETI 121.E.N.  04-R-08/07 društvo ''Borova glava''  23.b odbora. Župana Želimira br Josipa Mihaljević.U. Zvonko Silvestar'' Gornji Rujani  SILVESTAR'' Šuker.b.2007. 04-R-15/07 Livno.  04-R-15/07 20. 04-R-12/07 Livno.b. i ''Dragovoljac'' Livno  ''DRAGOVOLJAC'' Ivica Keškić. ''SVEKAR Ivan Miloloža. Podhum b.02.  04-R-10/07 15. Guber b.  04-R-12/07 predsjednik. 120. predsjednik Upravnog 118.02. nezaposlnih Livno     Branko Mihaljević. 5 Boško Šeremet.b Kovačević dopred. Glorija Bartulica tajnica    Edita Vrdoljak. dopredsjednik    Neovisna udruga  N.  04-R-17/07 UBDR HVO 08. voda'' Miši  VODA'' predsjednik    Udruga proizvođača  Jozo Baković. Rukometni klub ''Livno''  predsjednik Upravnog 119.04. 04-R-17/07 Livno. glavni direktor    Ekološka udruga ''Svekar  E.04. Sanja Bandov. Kralja Tvrtka br.2007. 124. direktor kluba    Planinarsko ekološko  P.04.D.b.2007. domovinskog vijeća HVO  predsjednik    . predsjednik sira ''Cincar''     Udruga branitelja  Stipe Mihaljević.

tajnik i Ljupko Krželj. Žabljak b.2007.  04-R-19/07 izgradnje infrastrukture  U. 128. Stjepana II 130. 131. Jozo Pavić.  04-R-32/07 liječenih od tumora dojke  09.G. LIVNO br. Udruga za poticaj  Stipe Čeko. 04-R-18/07 Livno. predsjednik. 04-R-23/07 predsjednik Skupštine i ''Buško jezero'' Livno  JEZERO'' Kotrormanića b. Ul. 04-R-29/07 Livno. Duško Livno  Krželj. predsjednik 135. dopred    .b. Udruga građana ''Hum''  predsjednik. predsjednik. Jakub Mehić. 04-R-25/07 Livno. tajnik    Zoran Semren.G.G. 28 HBŽ ''Bistrica'' Livno  tajnik    Športsko‐ekološko  Boro Matan. predsjednik » LIŠTANI ''Podinarje'' Lištani     Tino Krivić. Gabrijela 133.2007. Bila b.b.2007.11. tajnik    Hrvatsko kulturno‐ HKUD«PODINARJE 132. tajnik    Zdravko Velić.  04-R-23/07 03.2007.  04-R-33/07    09. ''SRĐEVIĆI'' 18.  04-R-18/07 U. ''BILA'' 13. Župana Želimira 134.09.b Vladislav Berić.b. 04-R-31/07 i Tomislav Karadža.2007.  04-R-25/07 U.05. Livno  dopredsjednik i Josip Pavić. 04-R-33/07 Livno.11. Športsko‐roniteljski klub  ŠRK ''BUŠKO Livno. društvo ''Žabljak'' Livno  i Dalibor Barać.05.b. Srđevići b. dopredsjednik i Stanko sela Podhum Livno  Šimunac. dopredsjednik. Luka Barać Udruga građana ''Bila''  129. Ul.2013.b. «HUM» 27.b. predsjednik UŽ ''BISTRICA'' Livno. brisana iz 127.G.2007. tajnik    Udruga žena oboljelih i  Tino Krivić. ''Srđevići'' Livno  predsjednik Registra 04.  04-R-31/07    08. Ul.06.09. Hercegbosanske županije  Jurkića b. Udruga Udruga građana  Tihomir Šukan.2007.07.b.11.2007.  04-R-29/07 umjetničko društvo  19.  04-R-20/07 U. ''PODHUM'' 18. 04-R-19/07 Livno. 04-R-20/07 Livno. Podhum b. Mato Rimac.2007. blagajnik    Damir Barun. predsjednik Regionalni klub IPA  Livno. Podhum b. Lištani b. 04-R-32/07 i Tomislav Karadža.07.

Livno  .  04-R-10/08 15. Ul. Dalibor Ekološka udruga  Jozić.b. ''Lovrek'' Livno  LIVNO br. Filip Vujeva. Zrinskofrankopanska 142.5 ''Hrvatska žena'' Livno  ŽENA'' LIVNO Krolo. ''Zabrišće'' Livno  Upravnog odbora. Udruga športskih  predsjednik Upravnog UŠRHBŽ ''BUŠKO 139. predsjednik i Udruga građana ''Tabor''  143. predsjednik 141.b.b. Držanlije b.  04-R-18/08 10. 04-R-19/08 Livno.  04-R-5/08 Lovro Karaula'' Ljubunčić  05. 36 podpredsjednik    Ilija Džaja. Ljubunčić b.  04-R-19/08    29. predsjednik Univerzalna škola športa  UŠŠ ''LOVRE'' Livno. Udruženje boraca  Jasminko Cero. dopredsjednik    Udruga građana ''Fra  Mato Gelo. 04-R-10/08 Livno.6.2008. Zabrišće b. 04‐R‐5/08  Livno.  04-R-15/08 EUŽ LIVNO 23. 04-R-35/07 predsjednik i Mujo Sitnić b. Kralja Tvrtka br. dopredsjednik.2008. 04-R-18/08 i Zoran Pavić. tajnik i Zdenko Brčić.11.03.10. tajnica    Igor Gromilić.2008. Livno.08.b.10. odbora i Tihomir BLATO'' LIVNO blato'' Livno  Popović. Marija 138.  04-R-35/07 ''Patriotske lige'' Općine  UB ''PL'' 16. Livno  dopredsjednica    . KARAULA'' Livno  dopredsjednik    Tihana Krželj.  04-R-17/08 'ZABRIŠĆE'' LIVNO 26. Brina b.2008.    Goran Čeko.2008. poslovni tajnik    Udruga građana  Božo Teklić. dopredsjednica i Josipa Andabak.b.06. Marija Džaja. 04-R-17/08 Livno. 04‐R‐14/08  Livno. 04-R-15/08 Livno.2008.2008. predsjednik. Udruga građana  UG ''HRVATSKA predsjednica.2007. predsjednik i UG ''FRA LOVRO 137.  04-R-14/08 ribolovaca HBŽ ''Buško  11. Kalajdžinica 136. 140. predsjednik Skupštine    Ladislav Miloloža. ''Žabljak'' Livno  Apolo Brešić.04.

''Vranduk'' Livno  Barjaktarević. zamjenik ''Crkvine'' Žirović Livno  pred. Granić dopred.  04-R-02/09 udruga ''Buško blato''     19. Ekološka udruga  predsjednik i Nasko 144.2009.03. dopred. predsjednik Skupštine. Lovačko društvo ''Buško  146. društva    Ekološko ‐ ribolovna  Božo Šimunac.12.03.2009. Esad Barjaktarević. 2 Medicinar Livno  predsjednik. S.  04-R-08/09 Auto moto klub Livno  AMK LIVNO  27.2009. predsjednik Skupštine.. Lištani b. Megdan b. Filip Interesna udruga ''Brig''  brisana iz  152.2013.  04-R-14/09 UG ''TURANI“ 24.2008. 147. 04‐R‐18/09  Livno.b.    Mladen Pervan. U.O. predsjednik Udruženje ''Bosna Zelene  Livno.02.2009. pred. 04-R-23/08 Livno.2009. Golinjevo b. pred. Kralja Tvrtka br. i 151.  04-R-18/09 IU ''BRIG“ 11. Podhum b.   . Tomislav Pervan i Ante Livno  Drinjak. 04-R-05/09 Livno. članovi udruge    Vjekoslav Dolić.b. 5. Turani'' Livno  Marin Brešić tajnik    Udruga  Mato Rimac pred.O. predsjednik U. Svetog Ive br. dopredsjednik    Športsko društvo  Branko Perić. i Safet Pilić.b.O.05.11. Kotromanića 150.b. 149.2009. 04-R-10/09 Skupštine.II. Ivo Krezo član U.11.  04-R-05/09 UG ''CRKVINE“ 18.04. blato'' Livno  društva i Branko Jurič.  04-R-01/09 LDBB  13.07. Udruga građana  148.  04-R-20/08    10. 04-R-14/09 Livno. Žirović b.  04-R-23/08 SDM 19. 04-R-20/08 Livno.2009. 145. pred. Beretke'' Kanton 10Livno  b. Branko Babić.02.2008.  04-R-10/09 BZB 27. Vržerale b. 04-R-01/09 Livno. 04-R-08/09 Livno. 04-R-02/09 Livno.b. i Tadija Jukić tajnik    Krešimir Jolić. i Anto Lištani Livno  Registra  Žarko tajnik 19. Pero Lijović..    Udruga građana ''  Branko Suša pred.    Ale Kamber. Ul.b.b.

Priluka b. Udruženje šehitskih  Samir Lemo pred.05.    Stipo Periša predsjednik Udruga građana  . Potočani b. i Igor Rimac pred.2009.2009.b.2009.  04-R-27/09 08.  04-R-01/10 U. Vedran 158. Mijatović tajnica    Srpsko građansko vijeće‐ Dimitrije Tomić Livno. 04-R-27/09 Livno. Domobranska b.b.  04-R-26/09 umjetničko društvo  HKUD ''PRILUKA“ 01.G. 161.2009. Livno.b. predsjednik i Ilija Kuliš glory'' Livno  GLORY“ tajnik    Miroslav Bartulica predsjednik. porodica Livno  Šehić dopred.09. ''Potočani'' Livno  Željko Vidović tajnik i Marijan Periša blagajnik    Mate Perković Udruga građana ''Potok''  162.i Josip Livno  Perković tajnik    .2009.    Dragomir Petrović Udruženje Livnjaka  Livno.12. 04-R-22/09 Livno.12. Kraljice Katarine 160. Splitska b.    Udruga specijalne policije  154. 04-R-31/09 predsjednik U.O.2010.01.O. ''CLEUNA“ 29.b. Potok b.  04-R-23/09 ''Franjevačke klasične  UĐ FKGV 01.  04-R-20/09 UŠP LIVNO 21.10. 04-R-20/09 Livno.O.b gimnazije Visoko'' Livno  Anđelko Barun rizničar    Hrvatsko kulturno‐ Mira Marijan predsjednik 156. i b. Kraljice Katarine 159.  04-R-29/09 ULP 09. 9 Kalinić dopred.11. U. 04-R-01/10 Livno.2009. ''POTOK“ 08.10. Fraenjevački 155.K. 04-R-29/09 predsjednik i Biljana povratnika Livno  b..  04-R-31/09 Pokret za ravnopravnost  'SGV-PR LIVN'' 02. predsjednik U. 04-R-26/09 Livno.10.G. i Zilka 153. Mato Kovač predsjednik Livno     Udruga đaka  Jure Semren predsjednik. Kralja Tvrtka br.b.2009. i Finka Krolo tajnica ''Priluka'' Livno     Miro Adžaga Kickboxing klub ''Golden  KBK ''GOLDEN 157.08. 04-R-33/09 Livno. 04-R-23/09 Augustin Orlović tajnik i samostan Gorica b.2009. ''POTOČANI“  17.  04-R-28/09 Tenis klub ''Cleuna'' Livno  T.b.2009. Opštine Livno  Jordanka Radeta dopred.b. Miši b. Ivo Mihaljević dopred.  04-R-33/09 U.  04-R-22/09 iz domovinskog rata  'USPDR LIVNO“ 07.b. 04-R-28/09 Livno.

04-R-07/10 Livno. i Jelena Rogušić. predsjednik.2010.07.U.b. i Tomislav motora'' Livno  Hrga.  04-R-05/10 administrativnih radnika  'UAAR HBŽ“ 08. Splitska br. Stjepana II predsjednica Skupštine i 164.2010. dopred. Splitska br. Donji Žabljak b. Janja 168. Ivica Rimac. 04-R-29/10 Livno. M.    Moto klub ''Skupina  Nediljko Hrga.2010. CINCAR 18.  04-R-22/10 PK ARMAGEDON 12. Isko Hodžić.02.2010. Konjički klub ''Sokol''  Livno.02. 04-R-04/10 Livno. Udruga veterinara  Udruga veterinara Jozo Jurčević 163. Paintball klub  Livno. ''S. tajnik    .P. ''Ekopod''  predsjednik.  04-R-29/10 prijatelja obožavatelja  M. ''Cincar''  Ivo Krezo. predsjednik. 170.2010.  04-R-07/10 društvo ''Rudine'' Župa  KUD ''RUDINE'' 24.2010.    Sead Delalić. Kalajdžinica b.    Športski savez Općine  August Orlović. tajnik    Ivica Rimac. i Jelena Rogušić. 166.2010. Kulturno umjetničko  predsjednik UO. 04-R-22/10 Armagedon  9 Rimac.02. Višeslav 172. 04-R-05/10 Kotromanića b.10. tajnik    Kinološka udruga  Toni Čeko.09. 04-R-26/10 Livno. Vidoši b.b. Anđelka Mandić Vidoši Livno  rizničarka i Ante Mihajlovski.07. Zoran Semren HBŽ'' Livno  predsjednik UO    Josip Perković.2010.07. 38 HBŽ predsjednik Livno     'Udruga arhivskih i  Lidija Ljubičić Livno..06. 169. tajnik    Sportsko ekološka udruga  Tomislav Puđa.2010. predsjednik.  04-R-26/10 'ŠSLI“ 28.10. Gabrijela Jurkića br.b. predsjednik. 165. 04-R-17/10 Livno. 04-R-27/10 Livno. dopred. tajnik    Janja Rimac. Golinjevo b. Gabrijela Jurkića br. 04-R-21/10 Livno  9 dopred.  04-R-21/10 KK „SOKOL“ 12.  04-R-17/10 K.. 1 Livno  predsjednik.  04-R-04/10 Hercegbosanske županije  08.  04-R-27/10    13. 22 Hrga.  04-R-24/10 SEU ''EKO POD“ 15.2010. Trg Branitelja br.“ 18. 167. 04-R-24/10 Livno. Udruženje logoraša ''21  171.O.K. predsjednik. Juli'' iz Livna  dopred.b.b.

Dalmatinska br. Kneza Mutimira b.2011. tajnik i Mate Bila  Mamić. Udruga memorijalni  predsjednik. 04-R-30/10 Livno. Ante Starčevića br. Bila b. Livno. 21. 173. 180. 04-R-6/11 U HBŽ b. 2011. Božo 179. Kotromanića Dragan Inić. ŽUPA BILA Kelava. Bruno Bušić''     Vjekoslav Mamić. 04-R-1/11 Livno.2010.    Ekološka udruga  Tihomir Popović. 04-R-13/11 Livno.b.  04-R-7/11 EU „SKOK“ 09.b.  04-R-13/11 EU ''GLAVICA'' 07.10.2011. 04-R-3/11 Livno. predsjednik    Udruga pripadnika  'UDRUGA BUŠIĆ“ Livno. Grgurići b. 04-R-31/10 Livno. 2011.  04-R-16/11 Konjički klub Livno  KK LIVNO 28. STURBE“ predsjednik Livna     Udruga osoba oboljelih  Renata Maros. Brina b. Zdenko 178.  04-R-18/11 EUSR LIVNO 11. ''Glavica''  predsjednik    Perica Džeko.II. tajnik    Mario Čondrić. S.  04-R-17/11 Biciklistički klub ''Livno''  BK ''LIVNO“ 06. rizničar    Ekološka udruga  Vinko Janković.b.    Kulturno umjetničko  Jure Semren. 04-R-18/11 Livno.b.09.tajnik i Marinko Barun.03. Sportsko ekološka udruga  SEU ''EKO IZVOR Zdravko Anić.02. predsjednik 177. Splitska b.  04-R-31/10 KRUG  07. dopred. 181. 04-R-16/11 Livno.b. 182.b. KUD „TRIBANJ“ predsjednik. Sturba b.2011.b.11.06.2011. dopred.2010.2011.12. Rujani b. 04-R-7/11 Livno. dopred. Potkraj  Ćubela. 2011. Anđa 175. 04-R-17/11 predsjednik i Jako 10 Deronja.05. b.09.b.10. i Igor Kožica. Ekološka udruga ''Skok''  predsjednik. i Toma Marić. sportskih ribolovaca  predsjednik    .  04-R-1/11 društvo ''Tribanj'' Župa  09. 2011.02. 183. Potkraj. 04-R-9/11 Livno. od šećerne bolesti‐Krug  predsjednik. tajnik    Kažimir Hrga. rizničar    Marin Perković. 174.  04-R-6/11 postrojbe HVO ''Ante  30. predsjednik i Niko Jukić. centar ''Sv. 176.  04-R-30/10 ''Eko izvor Sturbe'' iz  04. Juraj'' Rujani  Perić.  04-R-9/11 UMCSJ 13.  04-R-3/11 'Suvremeni Horizonti''  USH 16.b.

Kotromanića Zvonimir Tomas. 2012.2012. dopred.04. predsjednik i Nikola umirovljenika Livno  Andabak. ''Dijan fit''  predsjednik    Dalibor Fišić. Splitska b. Livno  EKOLOŠKA Ekološka udruga  UDRUGA Tomislav Perić.2012.  04-R-20/12 UIL 03. 186.b predsjednik    Udruga ''Vodovod Vidoši''  190.2012. Zastinje b. Vidoši b. S.2012.2012. i ''Gredina''  Nikola Čečura . Anđa Brešić. tajnik    Udruga branitelja  UBDR HVO Stipo Markov. 184.II.  04-R-23/12    24. 189. Dola b.04. predsjednik U.05.08. 2012.  04-R-25/12 Udruga građana ''Dola''  UG ''DOLA“ 20.04-R-25/12 Livno. 04-R-01/12 Livno. predsjednik.04-R-24/12 Livno'' Livno  29 i Žana Sučić. 04-R-11/13 Livno. 187. 2012. tajnik    Mato Vrdoljak. Sinjska br. Lištani b. Tomo 192. 04-R-17/12 Livno.    .2011.b.O.04-R-23/12 Livno.  04-R-01/12 UG „GREDINA“ 09. Bandov.b.b.01.b predsjednik i Ivana HBŽ  Tomas. Udruga građana  185.  04-R-17/12 UA U HBŽ 11.08. dopred    Udruga Informatičara  Livno.05.2. i Robert Bandov. 04-R-20/12 ''Lan'' Livno  b.01. 2012.b ''Lištansko jezero''  ''LIŠTANSKO predsjednik JEZERO''    Zoran Čečura.04-R-26/12 Livno. 04-R-14/12 Livno.  04-R-22/11 06.  04-R-26/12 UIU  21. Udruženje agronoma u  188. 4 predsjednik podružnica Livno  LIVNO    Udruženje fitness klub  Goran Jahjefendić. Smričani b. Frano Matić. 04-R-22/11 Livno.12. tajnik    Mario Bandov. Kneza Mutimira br.  04-R-11/12 dom. dopred.b.  04-R-14/12 FC „DIJAN FIT“ 09. predsjednik 191. Udruga inozemnih  193.  04-R-24/12 VIJEĆE MLADIH 28.rata HVO‐ PODRUŽNICA 30.b. Splitska b. predsjednik iz Livna     'Vijeće mladih Općine  Livno.

Golubić b. 04-R-39/12 8a Stanice Hercegbosanske županije     Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  Anto Mihaljević.b.02.08.  04-R-38/12 zaštitu srednjeg toka  UG ''BENT'' 17.2013. Zgona b. voditelj 198. Stjepana Radića b. odličja Hrvatskog vijeća  UNRO HVO U FBIH 200. Ivo Bilić zajednica podružnica u  podružnica LIVNO dopred.  04-R-39/12 spašavanja.b.  04-R-05/13 25. 2012. ''Konjica'' iz Livna  predsjednik    Udruga građana  Denis Marinčić. 201.10. Aerobic club ''Motiv  AC ''MOTIV Livno.04-R-36/12 Livno. i Tomo HB  Krešo. obrane Herceg Bosne  UDVDR HVO HB – 199. 04-R-05/13 Livno. predsjednik Action''  ACTION 56    Klub navijača Troglava  Vladimir Vujeva.2013. tajnik    .b.04-R-27/12 Amra Burza.2012. 04-R-09/13 Livno.  04-R-04/13 25. 04-R-04/13 Livno.10.03.10. Gabrijela Jurkića br. Kralja Tvrtka 12/1 predsjednik. predsjednik rijeke Sturbe ''Bent''     Gorska služba  Livno.04-R-33/12 Livno. 194.02.  04-R-36/12 'UGS'' 11. ''Suhača'' iz Livna  predsjednik    Udruga građana za  Denis Ivanković. Suhača b. predsjednik.b. Županiji  Hercegbosanskoj‐ podružnica Livno     Udruga nositelja ratnih  Boško Dalić.04-R-38/12 Livno. 196. predsjednik. stanica  GSS SHBŽ 07. 2012.  04-R-27/12 24.11. 195.  04-R-09/13 i kontrolora suđenja ŽNS  ZNS ŽNS ŽHB 13.2013. 197. Stipo Marko obrane u Federaciji BiH‐ – podružnica LIVNO rizničar podružnica Livno     Zbor nogometnih sudaca  Jakov Tabak. Kneza Mutimira br.  04-R-33/12 KN ''KONJICA“ 02. Marino Vidović. 2012.b. 2012. Stjepana Radića b.

b. 209.b. predsjednik. Župana Želimira b.  04-R-16/13 SSK „LIVNO 19. član    dr.2013.2013.b. tajnica    Damir Kaić.b.  04-R-10/13 Udruga građana ''Tribić''  UG ''TRIBIĆ“ 26. Dražen 203. 208.06. 04-R-16/13 Livno.12. Bože Livna  Šimunac. 04-R-11/13 Livno. tajnik    Slavica Perković. Sanell Cero. dopred.03.07. 04-R-27/13 Livno. Amela Pekić. Sportski streljački klub  205. Tribić b.2013.b. i ''Livno'' Livno  Danijel Perković..  04-R-11/13 Auto klub Livno  AK-LI 18. tajnik    .    Marija Marinčić. tajnik i Jozo Novokmet. Splitska b. i branitelji''  8/A Boško Šeremet.12. Udruga ''Snaga žene''  206.2013.  04-R-17/13 'SŽL“ 15. 04-R-23/13 Livno. i Ivan 202. Kneza Mutimira b.04. 04-R-28/13 Mehmed Milak. tajnik    Hana Milak.2013. pred. predsjednik. Udruga ''Zaboravljeni  Livno.  04-R-28/13    06. tajnica i Livno  Nada Delalić.2013.  04-R-15/13 'ŠKOLARAC“ 06. Podhum b.b. dopred. Podvornice b.  04-R-27/13 Udruga građana ''Most''  'MOST“ 20.  04-R-23/13 mladih Župe Podhum iz  SEUMPŽP 27. predsjednik.b. dopred.2013. Ivica Novokmet. 04-R-15/13 Livno.06. predsjednik. 04-R-17/13 Livno. Edukativno zabavni  predsjednik. Novokmet. 04-R-10/13 Livno. Gabrijela Jurkića br. med. Vrdoljak. i Marija Đuran. Kralja Tvrtka b.2013. pred. predsjednik. dopred.. Skupštine    Sportsko ekološka udruga  Mirko Bulić. 207. dopred    Draško Vrdoljak. predsjednica i Zdravko Erceg. Diana Knežević. centar ''Školarac''  Kaić.09. Branka 204.

04-R-30/14 Livno. potpred i Antonio Ćubela.  04-R-9/14 Udruga građana ''Rustva''  RUSTVA 10.  04-R-2/14    16.01.b. 04-R-9/14 Livno. Ivan Jukić. 215.10. Čelebić b. Danijel 217. 04-R-31/14 Livno. Donji Rujani b. 04-R-33/14 Livno. Ivan Barun.  04-R-31/14    09.03.2015.b.b. drugi    . tajnik    Božo Perić. i Viktor Milanović.01. Ekološko društvo  predsjednik. predsjednik.  04-R-12/14 UDRUGA ''ČEŠANJ 01.  04-R-13/14 UNIMP „LIvideo“ 04.b.  04-R-8/14 Stolnoteniski klub Dinara STK DINARA 25.2014.b predsjednik i Josip proizvođača ''Stolisnik''  Salapić. Trg Kralja Mario Konta. 212. Ćosanlije b.10.04. član    Udruga za neovisno  informiranje i  Livno. tajnik    Tomislav Vidović.2014.  04-R-30/14 08.  04-R-4/15 23. predsjednik 214.10. češnjaka ''Češanj''  tajnik i Anđa Ivanković. odličja HVO Herceg‐ FBIH'' U predsjednik. potpred. i Boško Brčić. 04-R-4/15 Livno. Dražen 210.2014. Ćosanlije  Milanović.2014.2014.  04-R-33/14    29. Župana Želimira b.b. Moto klub ''Biker boys''  predsjednik. Mirko 218. Udruga proizvođača  predsjednik.b. i Ibrahim Velić.2014. potpred. 213.2014. 04-R-13/14 multimedijalnu  Tomislava b. Brina b. Stjepana Radića b.04. 30 predsjednik i Tomislav Križan tajnik    Tino Ivanković. 04-R-12/14 Livno. 04-R-8/14 Livno. i Hercegbosanskoj''  OJ ŽUPANIJI Boško Dalić. Livno  Duvnjak. 211. 1918''  1918“ predsjednik    Katica Đuran.2014. Slavko Franjičević.b.02. Donji Rujani b. Udruga poljoprivrednih  216. Bosne FBiH u Županiji  HERCEGBOSANSK Baćak. tajnik    Mladen Karaula. Priluka br. dopred promociju ''LIvideo''     Nogometni klub ''Troglav  NK ''TROGLAV Borislav Kovač.. 04-R-2/14 Livno. prvi dopred. tajnik    'Udruga nositelja ratnih  'UNRO HVO HB Dragan Konta.

Splitska br.2015. dopred. predsjednik.O.b.  04-R-19/15 moto ''Old timer club''  'OTC'' LIVNO 09. Tribić b.2015. Hubert'' Tribić  HUBERT“ TRIBIĆ predsjednik    Udruženje građana  223. 04-R-5/15 Livno. 04-R-15/15 Livno. Olgica Đikić.  04-R-13/15 ČUVARI STARINA 17. izvršna 219.b. 04-R-13/15 Livno.02. Blagajnik .2015.06. Domobranska br. 04-R-19/15 Livno.05. tajnik i Mato Livno  Budulušić. predsjednik.06. Vukovarska b.04.2015. Nikica 226. S. 04-R-9/15 Livno. 225.2015. predsjednica    Livna  Udruga za zaštitu  Željko Marijan. Mladen 221. 04-R-7/15 Livno. 3.  04-R-7/15 TK ''PLAVI TEREN“ 12. Brina b.b. Livno.    Zdravko Mihaljević. tajnik    Lovačko društvo ''Sveti  LD „SVETI Anđelko Šarić. 72 direktorica    Ivo Maglica. Tinka Anić. članovi U.2015.06. 04-R-8/15 b.  04-R-9/15 13.b.03. Kotromanića predsjednik. 04-R-17/15 Livno.    Mišić.  04-R-5/15 Udruga ''Fashion''     06.2015.  04-R-17/15 podrijetla Livanjskog sira  'LIVANJSKI SIR'' 30.  04-R-8/15 Udruga građana ''Kruzi''  UG ''KRUZI“ 16. Perica 220.2015. Livno  Krišto i Josip Vrdoljak.II. Milošnik bb Almir Alić. Teniski klub ''Plavi teren''  Ivo Semren.09.b. Begovača b. Dolić. okoliš  224. dopred. I Zdenko Pavić.    predsjednik iz Livna  Udruga građana auto  Slobodan Ćubela. predsjednik    Čuvari starina iz Livna  Udruga za prirodu.  04-R-15/15 i održivi razvoj Duga iz  UDRUGA DUGA 29. 222.

b. dopred. R-01/97 Tomislavgrad. predsjednik hrvatskih vojnih invalida  ZU HVIDR-a HBŽ 233.b.  04-R-3/16 17. tajnik Slavko Jolić. tajnik i Marko Tokić pred. dopredsjednik Udruga građana  Tomislavgrad. Kongora b.02.2016.b.07. Malonogometni klub  229.  R-01/98 osnovnom školstvu     05.02.  R-03/98 30. predsjednik moždine     Općina Tomislavgrad  Podaci o  Redni  prestanku  broj  Broj u  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  udruge  Darko Meštrović. 04-R-3/16 Livno.09. predsjednik.01.b. voditelj i 227. Trg Kralja Dejan Miloloža.  R-08/97 23.b. predsjednik    oštećenog sluha HBŽ  Marijana b. Sindikat zaposlenika u  Milica Skočibušić. općine Tomislavgrad  Bagić. Džankić.. Mrkodol b.  R-01/97 MNK ''MRKODOL'' 23.01. Udruženje Edukacijski  Božo Perić. predsjednik i Zvonko    ''Mrkodol''   Meštrović.1997.O. 228. Malog 232. R-03/98 Tomislavgrad.1998. R-02/98 Josip Stanić. Jozo Nogometni klub  NK ''KONGORA 230. 04-R-5/16    mozga i kičmene  Tomislava b. 2    razvojni park ''Ho‐ruk''   Josip Perkovć tajnik Udruga oboljelih od  poliomyelitisa. povrede  Livno.    Domovinskog rata  ŠUICA dopredsjednik Hercegbosanske županije  . i Dragan Inić.  R-02/98 'UGOS'' 30.2016.1997. Tomislavgrad. Stjepana 231..1998.  04-R-5/16 17. R-08/97 Tomislavgrad. Zajednica udruga  Ivan Mamić. Ilija    ''Kongora 925''  925'' Sliško. Dinarina br. Šuica b.01.1998. U.b. R-01/98 predsjednik i Branko    Radića b.

  R-20/98 KD ''TOMISLAV'' 18. 237. tajnik Ljiljana Rašo.  R-04/99    02. predsjednik 241. tajnik Mišo Renić. R-16/98    blato''  BLATO'' b. predsjednik i 238.1999. Zora Ćurić. Pijačna b. Tomislavgrad  Galir. pred. Tomislavgrad.  R-17/98 Domovinskog rata     13. Jozo Matić-Trenić.  R-04/98 Nogometni klub ''Rog''  NK ''ROG'' 11.  R-35/98 PODRUŽNICA 28. predsjednik.    b.b. Mijata Ivan Tabak.b. tajnica Kinološko društvo  Tomislavgrad. 235. Mijata Mijo Mašić.b. R-35/98 i Jozo Bagarić. TOMISLVGRAD dopredsjednik Tomislavgrad  Crveni Križ Općine  Adela Škaro. Kazaginac Marko-Ivan Blažević.1998. predsjednik Udruga gospodarstvenika  242. Jurčević.    1945 podružnica  Tomića b.  R-19/98 AK ''TOMISLAV'' 18.05.02. R-20/98    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Tomića b. Stjepan Krajina. dopredsjednik Udruga Hrvatske  UHDV 1941-1945 Jakov Šarac.1999. Udruga žena ''Žena  Tomislavgrad.  R-25/98 'ŽENA ŽENAMA'' 30.06. Mijata 240. i Jakov Gale.01. Skupštine.05. Mijata 236. Auto klub ''Tomislav''  Tomislavgrad.1998.  R-02/99 CRVENI KRIŽ 20. predsjednik domovinske vojske 1941‐ Tomislavgrad. R-25/98 predsjednik i Ljilja    ženama'' Tomislavgrad  b.    Tomislavgrad  i Anka Petrović.O. R-04/99 Tomislavgrad i Zdravko Radoš.b.1998. R-19/98    Tomislavgrad  Tomića b.b. predsjednik.b. dopred. R-17/98 predsjednik i Marta    Tomića b.    i poslodavaca  dopredsjednik .1998. tajnik Emil Pranjić. Tomislavgrad.1998.b.05. Roško Polje 234. R-02/99 Tomislavgrad. Športsko društvo ''Buško  ŠD ''BUŠKO Tomislavgrad.02.1998.1998.12.05. Stipanjići 239. član N. Zajednica udruga  Drago Stanić. R-04/98 predsjednik i Ivan Radoš.  R-16/98 05.b.

R-05/99 Mašić i Filip Perković. Tomislavgrad. dopred.1999.b. Radoš. Mijata 245.01. R-19/99 Jozo Gudelj. 1941‐1945 HBŽ  tajnik Udruga obitelji hrvatskih  branitelja poginulih i  Ivan Ćulanić.  R-08/99 14. i Marijana županije ‐ podružnica  Kutleša.b. R-20/99 predsjednik i Ante    Tomislavgrad  Tomića b. R-01/2000 Tomislavgrad    ratu Hercegbosanske  Šteko. dopred.1999. tajnik Marijo Sušilović.11. nestalih u Domovinskom  predsjednik. Mirko Papić. članovi Predsjedništva i Marijo Sabljić. predsjednik Tomislavgrad. Mijata predsjednik. Kralja 243. predsjednik    Tomića b. tajnik Tomislavgrad  Udruga udovica hrvatskih  branitelja poginulih i  Stefanija Krišto. Lovačka udruga ''Vran''  Tomislavgrad.1999.  R-05/99 RK TOMISLAV 16.2000.10.b.    Tomislavgrad  Zvonimira b.  R-27/99 nestalih u Domovinskom     02.  R-19/99 ''Orlova stina''     11. dopredsjednik Društvo bivših vojnika  Pile Mamić. Božana 249.12. Ruža 248. tajnik Planinarsko društvo  Tomislavgrad. Roško Polje 244.b. Bože Lovačka udruga  LU ''ZAVELIM'' Tomislavgrad.b.04.  R-20/99    26.1999. Tomislavgrad  Ante Vukadin.1999. R-08/99 Kelava.  R-01/2000    11. predsjednik. Mijata 247.  R-21/99 regularne hrvatske vojske  DBVRHV 1941-1945 02. Mamić.10. Marijo Ragbi klub ''Tomislav''  Tomislavgrad. Radovan Serdarušić. predsjednik.    Tomića b. i Lidija ratu ‐ podružnica  Zrno. tajnik Tomislavgrad  .02. R-21/99 i Tomislav Vučemil. dopred.1999. Mijata 246. R-27/99    Tomića b. i    ''Zavelim'' Roško polje  ROŠKO POLJE b.b.

dopred. Jozo Radoš. Madunić. Mijata 250.Ž. KLA Tomislavgrad.b. Tae kwondo klub ''Koryo''  TKD ''KORYO'' Tomislavgrad.  R-02/2000 invalida Domovinskog  28.2000.  R-06/2000 UŠRŠ TG 18.2000.  R-17/2000 Pro vita HB  PRO VITA HB 26.2000.2000. predsjednik zaštitu i proširenje  Tomislavgrad. R-12/2000    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b. Mijata predsjednik. Marko Miškić. tajnik Mijo Tokić.04.03. Kazaginac Stipe Purić.05. 255.b.2000.O. Slobodan 252. R-17/2000 Skupštine i Ivan    Tomića b. Stipe Čirko.06. članovi Udruga  Građansko udruženje G. Mijata Semka Dizdar. Mijata predsjednik.U.  R-10/2000 ''KARAULA'' 22.  R-12/2000 31. I.b. predsjednik.2000. R-02/2000 Ivan Mamić. Mijata 256.  Društvo za očuvanje. predsjednik    TOMISLAVGRAD Tomića b.  DRUŠTVO Ivan Ćulanić. TOMISLAVGRAD Ivica Pivić.  R-05/2000 03.03. R-06/2000    ribolovaca ''Šaran''  Tomića b.2000.b.  R-08/2000 žena ''Duvanjke'' 15. i    groblja ''Karaula''  Zvonimira b. brisana iz  253. Klub liječenih  Stipe Šimunović.b.2000. Tomislavgrad. predsjednik Tomislavgrad. Mate Radoš.01. R-08/2000 ''DUVANJKE'' Tomića b.b. i Ivan Šapina. Udruga hrvatskih vojnih  UDRUGA HVIDR-a Tomislavgrad. R-10/2000 Ivan Drmić. predsjednik i 251. dopred.02. tajnik Tomislavgrad  Dražen Jurčević. dopred. Tabašnica 257. R-05/2000    Kazaginac  KAZAGINAC b. tajnik i    TOMISLAVGRAD b. pred.02. predsjednik Registra  Tomislavgrad 04. Kralja 254. R-24/2000 Ivan Ančić.2010.b. Tomislavgrad  Marinko Gogić i Anđa Budimir. članovi . dopred.03.b.  R-24/2000 alkoholičara  14. Pašalić i Stanko Čamber. rata Tomislavgrad  Udruga lovaca ''Ošljar''  'OŠLJAR'' Tomislavgrad. Udruga športskih  Tomislavgrad.

  R-27/2000 Udruga žena ''Iskrice''     05.K.2001.2001. Brišnik b.2001.. 260.b.  R-29/2000 ''Mijatovi dvori''     06. Tomislavgrad.2001. dopredsjednik Speleološko društvo  Josip Marković. i    Tomislavgrad  Marijana b. Tomislavgrad.b.b. Tomislavgrad. Hrvoje 265. tajnik Hrvatsko kulturno  HKUD ''FRA MIJO Tomislavgrad. direktor Miše Ćavar.01. tajnik Jozo Šarac. 263.11.    Tomislavgrad  Tomića b.09. Ljiljana Kovačević.b.b.    ba''  pred.  R-02/2001 HKK ''TOMISLAV'' 10. dopredsjednik Hrvatski košarkaški klub  Tomislavgrad. Jurica Musić. Tomislavgrad  Šumanović. Mijata 262. predsjednik Udruga roditelja djece s  Jozo Jurčević. Frano Jurčević. predsjednik Udruga umirovljenika  Tomislavgrad. predsjednik    Tomića b.  R-32/2000    13.  R-33/2000 umjetničko društvo ''Fra  ČUIĆ'' 09.2000. predsjednik Ekološko društvo ''Eko‐ Skupštine. dopred. R-32/2000 Tomislavgrad. ''Nada'' Tomislavgrad  Marinčić.b. R-33/2000 Toma Ćurić.01. ''TOMISLAV'' 23. R-03/2001 predsjednik i Magdalena    Tomića b. Mijata predsjednik i Sanja 258.2001.  R-03/2001 posebnim potrebama  UDRUGA ''NADA'' 18. Ženski košarkaški klub  predsjednik.12. R-02/2001    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Zvonimira b. tajnik . Kuglački klub ''Tomislav''  Tomislavgrad. i Marijan Meštrović. Malog 266.01. tajnik Drago Zrinušić. dopred. predsjednik. Mijata 261. Mijata 264.b. R-01/2001 i Ibrahim Balić. R-29/2000 predsjednik i Miro    Tomića b.2001. Kraljević i Adela Škaro. Mijo Čuić'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Jozo Tomić.01.b. R-27/2000    Tomića b. R-05/2001 Ivica Tavra.01.01.2000. Mijata 259.  R-05/2001 K.  R-04/2001    18. Kralja Damir Baković. R-04/2001 Tomislavgrad    ''Županjac'' Tomislavgrad  Krišto.  R-01/2001    09.2000. Društva i Predrag Ćurčić.

   dopredsjednik i Branko Dobrijevac  Šarić. predsjednik.  R-02/2002 moto klub ''Tg  23. Kralja 267.01. ratu Tomislavgrad  dopredsjednik .    Tomislavgrad  Radića b.    ''Krug'' Tomislavgrad  Tomića b. Ćulanić i Zdravka Pačar. Motorsport'' Kongora  Krajina. Brišnik b. R-22/2001 Tomislavgrad. dopredsjednik Udruga obitelji hrvatskih  Marta Galir.01..    ''Mijat'' Brišnik  BRIŠNIK Bagarić. družine Udruženje građana auto‐ Tomislav Majić. Omladinska organizacija  Tomislavgrad.b.b. Bože 268. tajnik Mijo Tokić. 270. Mijata 269. R-20/2001    Dizdara b.b. R-26/2001 Branko Matić. Ante Ćurić. Ivan 275.05.2001.b. AMK ''TG Tomislavgrad. predsjednik i 'Hajdučka družina Mijata  Tomislavgrad.2002. predsjednik ''Merhamet''   Udruženje korisnika  Cvitan šola.07.2001. R-12/2002    nestalih u Domovinskom  Radića b.2001.  R-26/2001    10. branitelja poginulih i  Tomislavgrad. Malonogometni klub  MNK ''MIJAT'' predsjednik. R-12/2001 Tomislavgrad.07. 271. tajnik Admin Isak. Kongora 273. Maka Melća Numić.11. Hrvatski nogometni klub  HNK ''TOMISLAV'' Tomislavgrad. predsjednik    ''Tomislav'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b.b. R-14/2001 i Sanita Dizdar.  R-20/2001 dobrotvorno društvo     17. R-02/2002 predsjednik i Miodrag    MOTORSPORT'' b.2001.2001. dopredsjednik Muslimansko  Tomislavgrad.b. predsjednik.  R-14/2001 OO ''KRUG'' 29.03.  R-07/2002 AMK ''BMW'' 07.04. Tomislav Dukić.2002.  R-12/2001 09.  R-06/2001 24.2001. R-07/2002 Ana Ćosić. harambaša    Tomića'' Tomislavgrad  Tomića b. dopredsjednik i Tomislav Čuić.b. predsjednik. predsjednik i Auto‐moto klub ''BMW''  Tomislavgrad.  R-12/2002 11.2002.05. Mijata 272. Prisoje b. Stjepana Božana Šteko.b. tajnik Ivan Ćosić.b.  R-22/2001 vodovoda Kranovac‐    26. R-06/2001 Ilija Bagarić. Stjepana 274.

  R-27/02 HERCEGOVINA U 03. i 283.  R.06. Šujica tajnik i Anto Barišić član Mate Buntić. predsjednik. predsjednik. dopredsjednik Kulturno umjetničko  K. Tomislavgrad Marko Đerek. tajnica Hrvatsko društvo  HDPZ.  R-31/03 UGNP. R.    kuk'' Tomislavgrad Tomislavgrad dopredsjedsjednik Udruga za zaštitu prirode  Eko udruga Željko Jurić.03.4. R-15/02 predsjed.12/03 17. . Jozo Radoš. tajnik. Željko Fišić.04. Skijaški klub ''Striž'' Mijata Tomića bb. Ivica Mioč. član Martin Zrno.D. tajnik Tomislavgrad  Hrvatsko društvo  HDPZ Jozo Radoš.12/03 Kongora. R-01/03    Tomislavgrad Tomislavgrad Mandušić. predsjed.2003. Udruga građana ''Novi  Grgo Kelava. R-27/02 Mirko Milić.  R-10/03 ribolovaca ''Stržanj''    9. Christine 280..    Hercegovina u  Tomislavgrad HBŽ dopredsjednik Tomislavgradu  Tomislav Zrno. bb. 277.2002. 278. Udruga športskih predsjednik. R-22/02 Kovačka bb. Branimirova 276. Tomislavgrad    Dopred. Bože Kovačević Tomislavgrad. predsjed.U.  R-22/02 društvo ''Duvanjski  ''DUVANJSKI 02. tajnica i Goran Šola. Ale Korić..2003.2003. blagajnica    Biseri''  BISERI'' i Larisa Buljugić.i političkih zatvorenika  Mijata Tomića bb. 279.10.i Tomislav Madunić.08. Ledušić.  R-25/02 političkih zatvorenika  16. 281.  R-01/03 SKI KLUB ''STRIŽ'' 26. Obilaznica bb. Tomislavgrad    početak'' Tomislavgrad  dopredsjed. Lovačka udruga ''Orlov 'Orlov kuk'' 282. R-10/03 Šujica. i Dragan    bb.2002.07..2003.2002.2003.  R-20/03 i okoliša ''Ostrožac''  ''Ostrožac'' 16. 284.Tomislavgrad 25.07. predsjedn. Tomislavgrad Ante Šarić.09.    Tomislavgrad  Tomislavgrad dopredsjednik Mijo Jolić. predsjed. R-25/02    TOMISLAVGRAD Tomislavgrad Kažimir Vučemil. predsjed.  R-15/02 Aero klub ''Tomislavgrad''     21.2002. R-31/03 Kolo bb. Tomislavgrad Mahira Šehić. R-20/03 Podgaj.

03. Prisoje b. Malonogometni klub  predsjednik i Jurica 292.5.  06-R-13/04 30. 289.b. poslovni tajnik Duhovno humanitarna  Tomislavgrad. Dila b.2003.    jezero''  pred.    «Bužan» Prisoje tajnik Ivica Križanac.2004. 285.  06-R-26/04 NK ''Bužan'' Prisoje 07.10.  06-R-07/05 ribolovaca ''Buško  ŠUR ''Buško jezero'' 18.b. Sindikalna udruga  SINDIKALNA zaposlenika javnog  Tomislavgrad. 06-R-23/04    hrvatskog integriteta  12 Upravnog odbora Jerko Kutleša.2005. Vedašić. R-33/03    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Tomislavgrad športski direktor i Vinko Pecić.o. 286.. Branko Zrno.  R-33/03 STK ''Tomislav'' 06. član 290.03. Stolnoteniski klub  Kralja Zvonimira bb. Kulina bana Vinko Petrović. 06-R-5/04    komunalnog poduzeća  br.  06-R-23/04 Integritas 05. predsjed. 06-R-29/04 Tomislavgrad. Fra Mije fra Jozo Radoš-Đoka.2004.03.2004. tajnik i    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomislavgrad Kažimir Vučemil. Marko Bagarić. 06-R-26/04 Tomislavgrad.1 predsjednik Udruga za promicanje  Tomislavgrad.b. Matica Hrvatska  M.  06-R-9/04 Nogometni klub ''Šujica''  N. dopred. 06-R-20/04    udruga ''Kap ljubavi''  Čuića br.08. 12 predsjednik TOMISLAVGRAD d. Mirko Šarić.2004. dopredsjednik Kluba.  06-R-20/04 KAP LJUBAVI 25.2004.  06-R-29/04 MNK ''Vedašić'' 21.    ''Vedašić'' Tomislavgrad  Papić. tajnik.9. predsjednik 287.H. predsjednik 293.09.2004. udruženja . predsjednik.K.o. Ante Bagarić. 06-R-13/04 Stojan Vučemil. Prisoje b. Skupštine i Željko Tirić. ''ŠUJICA'' 15. 288.1. pred. 06-R-9/04 Šujica. Športsko udruženje  Ivica Ćurić.2004. 06-R-07/05 Tomislavgrad.  06-R-5/04 UDRUGA JKP 26. Nogometni klub 291. Kulina bana Dražan Milić. Mijata Tomića bb.    Skupštine Mate Kelava. Tomislavgrad  Frano Mioč.

Husnija 301.  04-R-03/06 prirodu. Ljuban Gudelj. dopredsjednik i Ivan Filipović. predsjednik.  06-R-22/05 MIM TG 26. 297.2006.2005.    TANAC'' i Tihomir Mioč.11. Buljan.  06-R-11/05 umjetničko društvo  01.  06-R-24/05 EKO ''Studena'' 09.2005.  06-R-12/05 umjetničko društvo ''Kralj  01.b.b. tajnik ''Sitan tanac''  Hrvatsko kulturno‐ Ljuba Radoš. 06-R-22/05    Tomislavgrada''  Tomića b.b. Kralja predsjednik.02. okoliš i održivi  'Eko-Tg'' 16.    ''Studena''  b. dopredsjednik i Irena Budimir. 06-R-24/05 Tomislav Karačić.  04-R-14/06    20. tajnik Ilija Sliško. 04-R-14/06    Tomislavgrad  Zvonimira b.b. Udruga ''Delma''  Tomislavgrad. Mijata 296. predsjednik. Šujica b.03. 299. dopredsjednik Ekološka udruga za  Ante Letica.b. i Mario Sušilović    ''DELMINIUM'' Tomislavgrad  dopredsjednik Zdravko Pranjić.10. predsjednik i Šahovski klub ''Tomislav''  Tomislavgrad.06. 04-R-18/06 Luka Ljubičić. Ul. 04-R-03/06    Tomića.07.2005. Mijata Luka Krstanović. b. dopredsjednik . Crvenice 298.06.    TOMISLAV'' Tomića b. 06-R-11/05 Tomislavgrad. predsjednik MNK 300.b. predsjednik HKUD ''KRALJ Tomislavgrad. Mijata 302.  04-R-18/06 'ŠKT'' 08. Tomislavgrad. predsjednik Petar Radoš. Šimun 294.b.    Tomislavgrad  Tomića b. Seferović.5. Ekološko udruga  Tomislavgrad.  04-R-12/06 ''Delminium''  23. 04-R-12/06 Tomislavgrad. tajnik Hrvatsko kulturno‐ HKUD ''SITAN Zlatko Mršo. 06-R-08/05    b.2005.2006. Crvenice predsjednik. dopredsjednik i Ivan razvoj ''Eko‐Tg''  Madunić. Tomislav''  dopredsjednik Udruga mladih ''Mi mladi  Tomislavgrad.09.2006.2005.2006. predsjednik 295. tajnik Malonogometni klub  Miše Ćavar.b.  06-R-08/05 Nogometni klub crvenice  NK Crvenice 24. 06-R-12/05 i Ivan Matić. Tomislavgrad Mijata Tomo Vukadin.

b.b.2006. predsjednik.10. 303.11.2006. Kralja 304.  04-R-02/07 PD ''PRISOJE'' 09. Ženski košarkaški klub  ŽKK ''TOMISLAV'' Tomislavgrad. i Leon Kutleša.K..b. 04-R-30/06    Tg'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Teute b. Kralja predsjednik.''CROATIA-TG'' Tomislavgrad. Hajdučke predsjednik Skupštine. dopredsjednik i . dopred.b.b. 04-R-21/06    ''Tomislav''Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b.O. Prisoje b. tajnik i Robert    ''Petar'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. 11. predsjednik. Mario    ''Prisoje''  Sablić. Marija Kovačević direktorica Udruga hrvatskih  UDRUGA PUKOVNIKA branitelja Kongore Puk. AMK ''VRAN- Auto moto klub ''Vran‐ Tomislavgrad. 308.2006. tajnik Mirko Boščić. 04-R-19/06    ''Ratar'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića. predsjednik i 306. Kongora Frano Ivić. Planinarsko društvo  310.2007.2006. Ante Bilić.2006.b.. i Frano Mašić. Maja Milić 305. 04-R-25/06 Tomislavgrad.09.12.2006. Brajko član Upravnog odbora Ivan Bagarić. Skupšine. Blažuj b. predsjednik Braniteljska udruga  'RATAR'' Tomislavgrad Mijata U.09. pred.  04-R-25/06 ''Misija pomoći Golubica''  13. Zlatko Malonogometni klub  MNK ''PETAR'' Tomislavgrad.2006.  04-R-20/06 20. predsjednik 309.  04-R-21/06 29.Ante Ljubičić.  04-R-26/06 BLIDINJE'' 13. Jozo Džankić tajnik BARTULIĆA Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Humanitarna udruga  HU ''MISIJA POMOĆI 307.09. b.b.  04-R-30/06 04. 04-R-20/06 Mršo.  Tomislavgrad. Kraljice Ante Radoš.01.  04-R-19/06 20. 04-R-22/06    Andrija Bartulić  b. 04-R-02/07 Tomislavgrad. Ivan Vukoja TOMISLAVGRAD dopredsjednik Skupštine Nogometni klub ''Croatia‐ N. 04-R-26/06    Blidinje'' Tomislavgrad  vrleti b. tajnik Ivan Banović.b.  04-R-22/06 ANDRIJE 04. Zoran Žilić predsjednik    GOLUBICA'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Vinko Vukoja.

''KOLOGAJ. predsjednik. Moto klub ''Konjanici''  predsjednik i Goran 311. Ivan Ćurić tajnik Dražan Petričušić. dopredsjednik Udruga za zaštitu okoliša  Tomislavgrad. 04-R-11/07 Tomislavgrad. Mjata Skupštine. Tomislavgrad.2008. 04-R-04/07 Tomislavgrad.03.b.b. Bukovica 317. Eminovo 315. Radoš. 04-R-24/07 predsjednik i Stojan    SEGET'' Tomića b. Tomislavgrad  Vučemil dopredsjednik Marko Bagarić. Željko 314. SD ''EMINOVO Tomislavgrad.  04-R-3/08 ''Duvanjska visoravan''  UDUV 29. dopredsjednik i Ivan Radoš.  04-R-11/07 umjetničko društvo  HKUD ''SARAJLIJE'' 15. predsjednik Ženski nogometni klub  Tomislavgrad.b. Mate 312. 02. Kelava. Klapa ''Delminium''  Tomislavgrad.02.2007. tajnik i Iva Krajina. Tomislavgrad  Krišto. E.  04-R-09/07 'DELMINUM'' 23. Ante Sladoja predsjednik 313.2007.2007.2007.2007. Vlatko    SELO'' selo b.  04-R-27/07 13. tajnik Hrvatsko kulturno  Jozo Mašić. Mijata 316. Sarajlije b.    Tomislavgrad  Krstanović dopredsjednik Bože Kovačević.  04-R-21/07 ''Eminovo selo''  13.06.2007. Tomislavgrad  .  04-R-24/07 ''Kologaj‐Seget''  19.b.b. Škola nogometa ''Pepe''  'ŠN PEPE'' Tomislavgrad.07. Mijata predsjednik. 04-R-27/07 predsjednik i Ante    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD b. Karaula b.b.09. 02. 04-R-3/08 Drago Zrinušić. 04-R-13/07    ''Duvanjka'' Tomislavgrad  Tomića b. tajnik    Tomića b.  04-R-04/07 'MK KONJANICI'' 01. Mijata 318. 04-R-21/07 predsjednik.b.    Upravnog Odbora i Ivan ''Sarajlije''  Papić tajnik Mate Kelava. dopredsjednik Ekološka udruga  Mario Marinčić.2007.U.  04-R-13/07 ŽNK ''DUVANJKA'' 20. član Sportsko društvo  Jakov Tabak.04.b. 04-R-09/07    Tomislavgrad  Tomića b. Nevistić.

04-R-9/08    b.b. 321. tajnik Bože Kovačević.    Tomislavgrad  Upravnog odbora .2009.b.2008.2009.03.  04-R-21/08 03. Šujica. Kralja 323.b.    LIVADA'' predsjednik ''Jabuka livada'' Brišnik  Hrvatsko kulturno  Tomislavgrad.. Kolodvor Dane Petrović. Karate klub ''Delminium''  Tomislavgrad.2008. ''QUARTER'' 05. 04-R-4/08    Tomislavgrad  b.2008.  04-R-16/09 30. ''DELMINIUM'' 05.b.2009. dopredsjednik i Tihomir Mioč.04. Mokronoge Edin Jašarević.b. Tomislavgrad  dopredsjednik i Ilija Bagarić.12.2008. Zaljuti. 04-R-22/08 Skočibušić. 04-R-07/09    b.  04-R-07/09 umjetničko društvo  HKUD ''CRVENICE'' 24. 04-R-16/09 Tomislavgrad.K.12. Jurič.b. 04-R-13/09 Ante Baković tajnik i    ''Stari mlin'' Tomislavgrad  MLIN'' b. tajnik Tomislavgrad. 325.  04-R-9/08 ''Bukovica Podine''  PODINE'' 14. predsjednik Kluba Hrvatsko kulturno  HKUD ''JABUKA Ante Petrović. Udruga za zaštitu prirode  UDRUGA ''STARI Tomislavgrad. Roško Polje 320. 04-R-7/08 Iva Krajina.K. Rukometni klub  predsjednik. Crvenice Kristina Šarić. 326.2009.2008. Hrvoje 322. 04-R-06/09 Tomislavgrad. Mokronoge 327. Petar Tomislavgrad.  04-R-13/09 23. predsjednik.03.b. predsjednik Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Ante Klišanin.04.03. N. Dragan Kovač.b. Tae kwon‐do klub  Tomislavgrad. Jozo Križić'' Roško Polje  Udruga građana  'BUKOVICA Tomislavgrad.03. Stipan Baković dopred. Sarajlije b.  04-R-4/08 K. Ul.04.b. Ante Baković-Bili blagajnik Eko‐udruga ''Sarajlije''  Mato Pašalić član 328. predsjednica    KRIŽIĆ'' b. 04-R-21/08    ''Šujica'' Tomislavgrad  Centar b. 324. Brišnik b.. 319.03.  04-R-22/08 ''Delminium''  RK ''DELMINIUM'' 03. predsjednik ''Crvenice'' Crvenice  Marijan Baković pred.  04-R-06/09 umjetničko društvo  24.b.  04-R-7/08 umjetničko društvo ''Fra  13.    Zvonimira b.2009. 04-R-04/09    Dozani b.  04-R-04/09 Konjički klub ''Quarter''   K. predsjednik Hrvatsko kulturno  HUKUD ''FRA JOZO  Tomislavgrad.

2010. Mate 335.04‐R‐02/10  Tomislavgrad.04-R-09/10 Tomislavgrad. i Mate Gadža.b.  04-R-15/10 'Ekološka udruga ‐ Buga''  10. 04-R-15/10 Pere Šola.  04-R-19/09 pogrebna udruga  14.  04-R-24/09 ''Delminium''  ŽRK ''DELMINIUM'' 14. Hrvatska katolička  HKPU 329.b. 04-R-19/09 Tomislavgrad.12.04-R-30/09    Zvonimira b. Skupštine Josip Kovačević predsjednik U.06.Cajo. 2010. ''BUŽAN'' 02.b.  04-R-09/10 'LUG-POLJICA'' 09.U. tajnik . Tomislav Batarilo Tomislavgrad  dopred. Lug b. Šujica b.2010.    tradicijskih vrijednosti  Križanac pred.04-R-03/10 Tomislavgrad.b.05. 2009. Kralja predsjednik.  04-R-30/09 Tomislavgrad''  'ŠSTG'' 09. predsjednik. 2009. Kralja 332. 2010. 2009.b. Grabovica 336.    i Kaja Šarić tajnik Tomislavgrad  Udruga za promicanje i  Jozo Stanić .  04-R-03/10 društvo ''Bužan'' Prisoje  K. Kralja predsjednik Skupštine i 331.b.O. UO i ''Lug‐Poljica''  Jerko Stanić Ivan Beljan.02. Prisoje b. ''PRISOJE''  02.  04-R-32/09 SK BP 11.04-R-24/09    Zvonimira b. Skupštine i    Papić'' Tomislavgrad  Zvonimira b. Jerko Mioč član Udruge    ''KOLAKOVO'' ''Kolakovo'' Šujica  Ženski rukometni klub  Bože Kovačević Tomislavgrad.  04-R-02/10 U.04-R-32/09 Kelava pred.02. dopredsjednik    b.    Tomislavgrad  i Kaja Šarić tajnik Kulturno umjetničko  Jozo Ivančić predsjednik 334. zaštitu kulturnih i  predsjednik. Prisoje b. Matko Perković poslovni tajnik Udruga građana ''Prisoje''  Jozo Ivančić predsjednik 333.D. Mate Stolnoteniski klub ''Boško  Tomislavgrad.b. Skočibušić direktor i Tomislavgrad  Salih Birdahić tajnik 'Športski savez Općine  Dražen Jurčević Tomislavgrad.G.11.09.2009. Tomislavgrad..b.03. Petar 330.

   Kongora  Kristijan Bartulić. i Ivan Papić.  04-R-32/10 Udruga ''Bukova gora''  07.    ''Rujnica' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b.    razvoj  tajnik Ismeta Šišić. Ilija Sliško. Građansko udruženje  Tomislavgrad. pred. predsjednik.b. Eminovo 345. i    ''DIVOJKA'' Selo b. 04-R-15/11 Ivan Dilber.2011.2010.b.  04-R-19/10 GUŽ ''DUVANJKE'' 01. Marjanović. tajnik Ženski košarkaški klub  ŽKK ''BUŠKO Tomislavgrad. dopred. predsjednik    Eko udruga za zaštitu  Stipan Perić.b. asistentice Slavko Mihaljević.2010. tajnik Jurica Lončar.09.O.  04-R-11/11 društvo ''Zavelim'' Roško  PED ''ZAVELIM'' 01. Kazaginac 346.2010. Mijata 342.2011. dopred. 04-R-20/11 Stipe Mamić.  04-R-18/10 UDRUGA ODRAZ 29. 343. predsjednik    ''Buško blato''  BLATO'' b. predsjednik.10. 04-R-12/11 Tomislavgrad.b.2010.b.09.  04-R-20/11 25. Mijata 339.  04-R-16/10 MLADI KONGORA 18. dopred. Đikić.2011.. Kongora b. predsjednik.09. 04-R-5/11 Bože Serdarušić.  04-R-5/11 30. tajnik Planinarsko ekološko  Tomislavgrad. Gljivarska udruga  'GUR'' Tomislavgrad.10. Lipa b. tajnik Grgo Radoš.12. predsjednik.b. Tomislav Mihael Kovač. Mijata 340.07. 04-R-28/10 predsjednik. 04-R-32/10    Gora b. Udruga građana ''Dobri  Tomislavgrad.b. EKO UDRUGA Tomislavgrad.2010. pred.b.b. e. 04-R-11/11    b.03.  04-R-15/11 tekućih i podzemnih voda  26.2011. Bukova Ante Čulo.  04-R-12/11 'Buhovo'' Tomislavgrad  'BUHOVO'' 05.06. predsjednik. predsjednik Polje  344. 337. i 341. 04-R-19/10 Amina Isak i Ivana    žena ''Duvanjke''  Tomića b.  04-R-28/10 UG ''DOBRI LJUDI'' 18. . Buhovo b. 04-R-18/10 Tomislavgrad.06.b. U. selo ''Divojka''  Ante Perić. Roško Polje Božo Serdarušić. Davor    ljudi''  Tomića b. Ivica Ćosić.2011. 04-R-16/10 Tomislavgrad. Tomislavgrad. Kulturna udruga mladih  Ilija Sliško. Odraz‐Udruga za održivi  338. Božo Čulo.

01.2012.01. Samostalni sindikat  Ante Beljan.  04-R-10/12 PODRUŽNICA 30.01. Stipe Šumanović. 04-R-09/12    HBŽ Tomića b.b.  04-R-04/12 VMTG 18. 349.b.2012.  04-R-06/12 obrane Herceg Bosne  PODRUŽNICA 23. 04-R-04/12 Tomislavgrad.  04-R-09/12 obrane Herceg Bosne  23.b. Letka b. predsjednik Tomislavgrad. Tomislavgrad  Renić.02. tajnik .b.  04-R-12/12 ''Buško jezero'' Prisoje  09.2012. SRK ''BUŠKO Tomislavgrad. Grabovica 353.2012. predsjednik i 351. Mijata Jozo Radoš. tajnik zajednica podružnica u  Županiji HBŽ  Tomislavgrad  Udruga branitelja  UBDR HVO Domovniskog rata  Tomislavgrad. tajnik zajednica podružnica u  TOMISLAVGRAD Županiji HBŽ‐podružnica  Tomislavgrad  Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Tomislavgrad. 04-R-12/12 predsjednik i Ivanka    JEZERO'' b.01.01. 348. Tomislavgrad  dopredsjednik Vijeće mladih općine  Luka Krstanović.b.b    Tomislavgrad  predsjednik 'Herceg Proteam''  'HERCEG Marija Vukoja. 04-R-05/12 Tomislavgrad. Malog 347.  04-R-02/12 tvornice kabela  SSTKT 10. Stipe Šumanović . predsjednik i 350. 04-R-02/12 i Ivan Dilber.2012.    Marijana b. TOMISLAVGRAD podružnica Tomislavgrad  Sportsko rekreativni klub  Ljiljana Ćurković. Mijata 352.b. 04-R-06/12    Tomića b.2012. Blidinje b.    Blidinje Tomislavgrad  PROTEAM'' predsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Tomislavgrad.2012. Mijata Ilija Sliško.01. predsjednik    Hrvatskog vijeća obrane  Tomića b. 04-R-10/12 Jozo Brajko.  04-R-05/12 20.

tajnik ''Sveti Jeronim'' Šujica  Udruga plesni klub  Tomislavgrad. Tihomir Baković.  04-R-21/12 07.04. UŠŠ Tomislavgrad.    Buško jezero  JEZERO'' predsjednik Udruga za očuvanje i  Ante Ćurić.12. tajnik Jozo Ćavar. dopred. Tabašnica 354.b. i 363. 04-R-42/12 Ivana Šarac. 357. 04-R-16/12 predsjednik i Ilija Bešlić. predsjednik Tomislavgrad  Hrvatsko kulturno  HKUD ''SVETI Ante Brajko.2012. i    ''STEĆAK'' b.11. dopredsjednik Mokronoge 92‐95  Športski klub ''Minigolf''  'MGK BUŠKO Ante Udovičić.12. Grabovica 362.  04-R-41/12 umjetničko društvo  23. predsjednik 358. pred. dopred.  04-R-45/12 promicanje tradicijske  12. predsjednik.b. 04-R-43/12    95 b.2012. Esad Tiro. Mokronoge Emin Tiro. Centar za hagioterapiju  CHT Tomislavgrad.  04-R-03/13 18.05.11. Skupštine .b. Šujica b.02.04.b.2012. Mijata Jela Knezović. predsjednik. Mijata Stojka Pivić.  04-R-42/12 PK ''PIRUETA'' 29.b.2012. Šujica b.12.2012. predsjednik i 360.b. predsjednik    sport''  Udruga oboljelih od  epilepsije i multipla  Tomislavgrad. Rašeljke b. 'Rural‐Tg'' Ruralni  Tomislavgrad.  04-R-15/12 škola ''Tomislavgrad''  27.  04-R-16/12 'RURAL-TG'' 10. Vjekoslav Bagarić. dopred.b. 04-R-19/12 Tomislavgrad. predsjednik    ''Pirueta''  Brišnik b.02. Donji 359. Tomislavgrad.b. tajnik Športsko društvo ''Šujica‐ 356. 04-R-45/12 Zvonko Martić. Udruga bošnjačkih  MOKRONOGE 92.  04-R-44/12 12.    razvojni centar  Jelene b.2012. 4 Tomislavgrad  Jurčević.2012. 04-R-41/12 Tomislavgrad. kulture u BiH ''Stećak''  Marijana Ćurić. 04-R-44/12 Tomislavgrad. 04-R-21/12    skleroze ''Aura''  Tomića b. UDRUGA Tomislavgrad. 04-R-15/12 predsjednik i Ante    ''TOMISLAVGRAD'' br.b. Kraljice 355. Božo Stipić. 04-R-03/13    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b. Univerzalna športska  Mate Baković. 361.2012.  04-R-43/12 porodica žrtava rata  07.2013.2012.    JERONIM'' i Dražena Pašalić.  04-R-19/12 'ŠUJICA-SPORT'' 12.

04-R-21/13 Tomislavgrad. 33 Body fitness klub  Tomislavgrad.  04-R-07/13 UG ''TOMISLAV'' 27.02.b.    ''Buško jezero''  Zdravko Berić.  04-R-21/13 Domovinskog rata  UBDRBJ 02.  04-R-14/14 'UPR'' 07. dopred. Brišnik b.    predsjednik Ivan Ančić''  Udruga poljoprivrednika  Dragan Majdončić. 372. 04-R-20/13 Ilija Krišto. 371.01.    ''Rašćani''  predsjednik . Udruga nositelja ratnih  Drago Zrinušić.b. Mladen Pervan. 373. 04-R-25/13 b.  04-R-5/14 umjetničko društvo  24.b. 04-R-06/13    obrane u Federaciji BiH‐ Kralja Tomislava b.b. 374. Kongora b.  04-R-14/13 Tomislav 07''  06. predsjednik.2014. Rašćani b.2013. predsjednik    Hercegbosanske županije  Zvonimira b. Kralja Dalibor Musić.  04-R-25/13 poljoprivrednih  Tomislavgrad. 04-R-5/14 Tomislavgrad. Kralja 368.b. predsjednik Boksački klub ''Kralj  'KRALJ TOMISLAV Tomislavgrad.04. Šimića Ilija Smiljanić. Kralja Josip Kovačević. Filip Andrić 364. Brigada predsjednik.2013. 1 predsjednik Hrvatsko kulturno  HKUD MIJATA Ante Musić.  04-R-06/13 FBIH'' – podružnica 25.b. 04-R-7/14 Tomislavgrad.  04-R-4/14 'KRALJICA MIRA'' 21.b. Udruga građana  Tomislavgrad. predsjednik Duhovno‐karitativna  Tomislavgrad.  04-R-13/13 'BFKA'' 03.01.2013.    proizvođača ''Organika''  06. A. Fra Mije Fra Josip Mioč. 04-R-14/14 Tomislavgrad.09. tajnik Udruga organskih  370.2013. Prisoje b.b. 04-R-4/14    udruga ''Kraljica mira''  Čuića br. 04-R-13/13    ''Adonis''  Zvonimira b. i Marko Baćak članovi TOMISLAVGRAD podružnica Tomislavgrad  pred.2014. predsjednik. 366. predsjednik Tomislavgrad  'UDRUGA Udruga socijalnih radnika  Tomislavgrad. 04-R-14/13    07'' Zvonimira b.B. RADNIKA HBŽ'' Udruga branitelja  Ivan Drmić. 367.08.04.  04-R-7/14 umjetničko društvo ''Fra  24.2.11.2013. 04-R-07/13 Ljuba Đikić. Bega 365. tajnica Mijata Tomića  Hrvatsko kulturno  Tadija Gašpar.2013.b. 369.    TOMIĆA i Marija Ćurčić.02. 'UNRO HVO U odličja Hrvatskog vijeća  Tomislavgrad.  04-R-20/13 SOCIJALNIH 26. predsjednik    ''Tomislav''  Kopčića br.2014.2014.2013.05..

član 'Udruga poljoprivrednih  Tomislavgrad.2015.  04-R-32/14 17. Josipa brisana iz 378. 04-R-18/14 Tomislavgrad.i Josip Škorić. asistencija Udruga jednoroditeljskih  Marija Papić. dopred. predsjednik sekundarnih sirovina  SIROVINA'' Udruga za zaštitu prirode  'ZAŠTITA PRIRODE Ivan Malić.2014.  04-R-28/14 šećerne bolesti ''Novi  ŽIVOT'' 24.2015. Eco udruga za  'ECO UDRUGA ZA prikupljanje polimernih  PRIKUPLJANJE Tomislavgrad.07. zamjenik predsjednika    Općina Drvar  Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  . Petar Smiljanić. predsjednik. 04-R-2/15    Šimića b.  04-R-14/15 'UPP Agroduvis'' 17.04.10.b.02.  04-R-2/15 Atletski klub ''Plus''  AK ''PULS'' 13. tajnik 26.04.2015. Udruga obitelji i žrtava  predsjednik. 04-R-14/15    proizvođača Agroduvis''  Tomislava b. Udruga građana Pržine iz  Tomislavgrad. Jurič. 04-R-32/14 Tomislavgrad. 04-R-18/15    Tomislavgrada  bb Sušilović. Kralja Stipan Perić.    i okoliša Kongora  KONGORA'' Ante Sliško. potpred i Marina Registra ''Hrabro srce''  Gudelj.  04-R-17/14 22. 375. tajnik Mato Knežević. obiteljskog nasilja  Šteko.b. 04-R-28/14 predsjednik i Snježana    br. tajnik Udruga oboljelih od  UOŠB ''NOVI Đula Kozarić.06.09. Davor 381.2015. Tomislavgrad. 380. Tomislavgrad. predsjednik i 376. Andrijice predsjednik.  04-R-18/15 09.2014.b. Vedašić b. Kongora b.01.  04-R-18/14 28.2014. 04-R-17/14    materijala ostalih  POLIMERNIH b. Kazaginac Frano Tomas.b. Krešimir Sliško. Kristijan 379. Domagojeva predsjednik. Kulina Bana 377.b.2014. 40 život'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Kajtaz.

Kralja Tomislava 387. Krneta. Hrvatskih 384.b. Gordana    Miljević.1997. R-08/98 predsjednik i Branko    Hubert'' Drvar  DRVAR 26 Kalfić.  R-09/98 Rata  Hrvatske Republike     16.1998.1997.O. tajnik Ivanka –Ivka Markota. Lovačka udruga ''Sveti  L.1997.b.b    Drvar  predsjednik Udruga Dražan Milić. R-02/97 Drvar.    b. Marinić. R-18/98    općine Drvar  b. predsjednik Drvar.  R-32/98 GORSKI VRIJESAK 05.1998. tajnik 25. predsjednik.1998. i Marjan Nikolić. Kralja Tomislava b.10. R-11/97 predsjednik i Ivica ''Bušići'' Drvar  DRVAR 14 Registra Čobanac.09. Pčelarska udruga ''Gorski  Drvar.03. ''SV.03.12. Kralja Tomislava predsjednik.1998. Šahovski klub ''Drvar''  Radoslav Karanović.  R-18/98 U. 386. Drvar. Titova b. brisana iz 383.  R-11/97 29. 385. Kralja Tomislava br. Kralja Tomislava br.  R-08/98 11. R-12/97 predsjednik i Veljko    Gardiskih brigada b. Raić.b. R-32/98 predsjednik i Damjan    vrijesak'' Drvar  b. R-29/98 predsjednik i Vesna    47'' Drvar  23 Milanović.  R-12/97 Judo klub ''Drvar''     30. Dobroslav 388.  R-15/97 Crveni Krst opštine Drvar     08. tajnik Hrvoje Krivošić. Hrvatski nogometni klub  HNK ''BUŠIĆI“ Drvar. Kralja Tomislava br.b. dopredsjednik Luka Augustinović.10. Udruženje obrtnika  Drvar.D. dopred. HUBERT“ Drvar. dopredsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Stipo Lučić.10. tajnik . Ul.11. R-15/97 Drvar. Kralja Tomislava 390. tajnik Nataša Vekić.U. Udruženje građana ''Žena  Drvar.1999.  R-29/98 UG ''ŽENA 47“ 10.1997.b. Milan Balaban.O.  R-02/97 ŠK ''DRVAR“ 31. 382. Herceg Bosne‐podružnica  dopredsjednik Livno  Dragan Petković.05. R‐09/98  i Vladimir Topić. 15.07.1998. 389.

07.2000. Kralja Tomislava br.1 rata Drvar  Adžajić.2000.  07.2015.06.01. Hrvatskih gardijskih brisana iz 397. dopredsjednik Udruga Slavko Petričević. Deanović i Saniela Drvar  Lovrić.01. R-03/2000 predsjednik i Branislav    DRVAR br. . Hrvatski odbojkaški klub  HOK ''DRVAR“ Drvar.  R-11/2000    28. Dobrovoljno vatrogasno  DVO ''DRVAR“ Drvar. članovi Udruga Hrvatskih vojnih  Blaženko Bartolović.1999. UDRUGA HVIDR-a Drvar.2008.1999. Kralja Tomislava predsjednik i Petar 395. Borivoj 394.  R-01/99 osnovnom i srednjem  SINDIKAT 13.b.  R-28/99 i nestalih ‐ podružnica  UO PIN DRVAR 30. Registra Kartić.03. U. R-06/99 predsjednik i Vlado    ''Drvar'' Drvar  DRVAR br 2 Jurčević.03. dopredsjednik penzionera/umirovljenika  Drvar  Borislav Koroušić. 40 predsjednik i Slobodanka    Udruženje/Udruga  Grubor.  R-10/99 21. Kralja Tomislava br.02. R-01/99    5 Malbašić. pred. Ante Brune Bušića 396. dopredsjednik Udruženje penzionera  Drvar                       *promjena imena udruge  Jovo Pećanac. školstvu Drvar  Skupštine Gordan Ćorić.O. R-28/99    b.05.b. tajnik Udruga obitelji poginulih  Marko Dragun.1999. R-12/99    društvo ''Drvar'' Drvar  DRVAR 48 Malbašić.1999.12. R-10/99 Drvar. pred.1999. R-11/2000 predsjednik i Ratko Drvar  brigada b. Sindikat zaposlenika u  Borislav Lekić. Titova br. dopredsjednik 13.  R-12/99 02.  R-03/2000 invalida Domovinskog  28. Ante Brune Bušića 392. Savez športova općine  Drvar. predsjednik. i Stanislav Likić. predsjednik i Drago 391.  R-06/99 08. Drvar. Drvar. 393.

Drvar.2001.2000. menager Nebojša Tubin .06. R-26/2000 predsjednik i Krešimir    b. Društvo sportskih  398.    brigada br.2000.01.01.  R-23/2000 slijepih i slabovidnih     13. Hrvatskih gardijskih 402. Drvaru  Rajković. R-01/2002 Drvar. dopredsjednik Ilija Komšo. Ljubo Šipić.2002. Kralja Tomislava 400. osoba Drvar  Udruga raseljenih i  Ranko-Zoran Katana. 401. 16 Radoš.R. R-07/2001 Mijana Rajković.b. ''DRVAR'' 04. Slavko Udruženje mladih  403. 1 dopred. Kralja Tomislava br.07.06.  R-03/2002    24.    1 tajnik . predsjednik.2002.  R-16/2001 civilnog društva ''Demos''  „DEMOS“ DRVAR 11.S. predsjednik i Udruga žena ''Otvorimo  'OTVORIMO SRCA  Drvar. Kralja Tomislava 399. članovi Međuopćinska udruga  Drvar. Glamočka br. R-23/2000 Mijo Dusper.  R-13/2000 . predsjednik.  R-04/2002 Karate klub ''Drvar'' Drvar     29. R-04/2002 i Miroslav Franjkić.  R-07/2001 25. član Dajana Filipović.04. 84 Drvar  udruženja i Stojan Dronjak. Kralja Tomislava br.  R-26/2000 prognanih Hrvata u     26.01. 404. dopredsjednik Mira Marić. R-03/2002 predsjednik i Uglješa    Drvar  107 Rodić.2002. i Dominik    ribolovaca ''Drvar'' Drvar  Mijatović i Frano Košak.  R-01/2002    21.b.01.2001. Kralja Tomislava br. R-13/2000 Drvar. Udruženje za razvoj  predsjednik Skupštine.2000. Drvar. R-16/2001 Velimir Kunić.    srca djeci''  DJECI''  3 dopredsjednik Božidar Branković. Košarkaški klub ''Drvar''  Drvar. Vukovarska br. pred. 405. Frano Matić. predsjednik    b. predsjednik Drvar. dopredsjednik i    ''Inside'' Drvar  Ognjen Krivošić.

Udruženje samostalnih  406. Drvar Mićo Sabljić.2003. Hrvatskih branitelja Sanja Galić.11.2005.2003.O.Š.  06-R-10/05    19.Titova br. tajnik    centar Drvar‐Forum  FORUM NVO“ NVO''  Božidarka Grubor. predsjednik    Drvar  Borislav Kelečević.03. 06-R-34/04 Drvar.  R-16/03 Auto‐moto klub Drvar  AMK ''Drvar'' 03. R-04/03 UL. Drvar    Kukrić. tajnik Žarko Pećanac. tajnik i 409. 06-R-17/05    b.06. 06. 06-R-21/04 Drvar. pred. Srpsko građansko vijeće‐ Rajko Šipka. predsjednica i Slavica    ''Granit'' Drvar  Jović. Organizacija žena  412. član Nadzornog odbora VIJEĆE MLADIH Drvar.2003.2004. 06-R-42/03    umjetnika Drvar  1 Predrag Štrbac. predsjed.02. dopredsjed. Kralja Tomislava br. i Borislav Mačkić.D. R-24/03    Drvar 1 predsjed. tajnik Dušan Bačkonja. 1    drenjina''  predsjednik Drvar Aleja Slavka Rodića.09. predsjednik . Jole Marića br. Nadzornog općine Drvar  odbora i Milorad Rodić. U. 48. predsjed. dopredsjednica Udruženje ''Drvarska  Zoran Pećanac. Braće Radića bb. Buhaćki put b..2004. Milorad Trninić.  06-R-21/04 08..  06-R-8/04 Vijeće mladih Drvar  24. R-16/03 Braće Radića bb.  06-R-17/05 Futbalska škola ''Drvar''  F.04.b.06.2004. Mladen 407.07.  R-04/03 privrednika ''Progres''  28. SGV-PR-općine Drvar.b. 414. Kralja Tomislava br.  R-24/03 Pokret za ravnopravnost  31. 408.2003. 06-R-10/05 Drvar. Generalni 410. 06-R-8/04    DRVAR bb tajnik Savez nevladinih  organizacija ''Resursni  'RC DRVAR- 411.2005. Zoran Materić..12. Ljubica Bosnić. Udruženje likovnih  Drvar.  06-R-34/04 'Granit'' 10. Dragan Maksić. 413. predsjed.  06-R-42/03 ULUD 30..

2008.  04-R-1/08 SSO DRVAR 20. 415. 04-R-6/08 Upravnog odbora i    1972'' Drvar  b. 04-R-25/09 Drvar.02. predsjednik Skupštine. 04-R-06/10    pećina'' Drvar  PEĆINA'' S 24 predsjednica UO .  04-R-25/09 samohranih roditelja  RUKU'' predsjednik i Jelena ''Pružite nam ruku'' Drvar  28. predsjednik Udruženje antifašista i  Nikola Bosnić.b.2008. 77 predsjednik Upravnog    DEŠIĆ'' DRVAR Drvar  odbora Zoran Materić- Športski savez Općine  Drvar.  04-R-16/06 05.12. Dušica Runić.03.  04-R-13/06 ABNOR DRVAR 14. Ul.2006.02.  04-R-06/06 P D ''Zlatna pčela'' 13. PSU''SLAVKO 419.06. predsjednik 422. 04-R-09/06    ''Proljetni Vjetar'' Drvar brigada b.2006. Ul. Pčelarsko društvo ''Zlatna  Drvar.K. 04-R-13/06 Drvar. Upravnog odbora M. Rodić dopredsjednik    Udruženje žena ''Titova  UŽ ''TITOVA Drvar. 416. Aleja Slavka Marko Miljević .09. Ul.07.K. Josip 418.05.b. Titova br. Aleja Slavka Rodića Miroslava Galić 424. 04-R-1/08 predsjednik Upravnog    Drvar  b. „BORAC 1972“ 13. 04-R-06/06    pčela'' Drvar  b. „GRIZZLI“ Raca Jovica.  04-R-31/06 udruženje ''Slavko Dešić''  14. Marita Bursać. Titova br. 40 predsjednik i Steven    narodnooslobodilačkog  Vještica dopredsjednik rata 1941‐1945  Udruženje građana  TENISKI KLUB Drvar. Aleja Slavka Rodića 420.03.b. boraca  417. odbora Miloš Bajić.2009. Prekomorskih Mira Materić. Ul. 04-R-16/06    Teniski klub ''Drvar''  ''DRVAR'' Rodića b. Ramljak dopredsjednik Planinarsko skijaško  Mladen Željković.2006.  04-R-09/06 UG ''Proljetni Vjetar'' 04.  04-R-16/08 Moto klub ''Grizzli'' Drvar  31.  04-R-6/08 K.2010.b. predsjednik Udruženje građana Drvar. predsjednica Košarkaški klub ''Borac  Drvar. 04-R-16/08 Drvar.07. Aleja Slavka Rodića 421.2006.b. 2    DRVAR Upravnog odbora Udruženje roditelja djece  s posebnim potrebama i  'PRUŽITE NAM Radmila Balaž 423. 04-R-31/06 Drvar. Aleja Slavka Rodića Dragan Bauk.  04-R-06/10 18.2006. Titova b. 13 maj br. zamjenica predsjed.2008.b.

Marija 429.08. predsjednik    životne sredine ''Eko‐ DRVAR Unac'' Drvar  .  04-R-03/12 'GAVEZ'' 11. ''JABUČILO'' 13.2013. i Mladen    ODRED KULTURE'' Drvar  Popović.04. i Duško Karanović.2013. tajnik Tatjana Srdić. Put Nikole Bokana 430.03.2012. PETKA 22.  04-R-24/13 poljoprivrednika opštine  UPOD 23. Grahovski put b.07. 04-R-24/13 predsjednik.b. Branka 431. tajnik Udruženje za stvaranje  kulture čuvanja i zaštite  EKO-UNAC“ 432. Nikica Rodić. tajnica Udruženje  Mirjana Pećanac. 33 Podbrina predsjednik ''Viktorija''  Udruženje za ljekovito  bilje.b.  04-R-08/13 ''Drvarski odred kulture''  12.2013.    predsjednik Udruženje za  poljoprivredu.10. izvršna Udruženje žena ''Sveta  direktorica. 04-R-03/12    zaštitu životne sredine  brigade br.11. 04-R-18/13 Drvar.2014. Titova b. Banijski put br. 1 Pero Bosnić. ruralni  Drvar. zamjenica i Slavica Trninić. ruralni razvoj i  Drvar. 426. potpred. tajnik Stevica Morača. Božana    br. predsjednik.01. Proleterske Veljko Krneta. II. 04-R-26/13 Drvar.  04-R-16/14 15. 04-R-10/11    razvoj i zaštitu okoliša  br.2010.b. 04-R-33/10 Drvar. Vicuke Bodrože b. 27 Drvar  Šobot.    Rokvić. Put Nikole Bokana Milica Pećanac.K. Sarajevska br.2011.12. 425. 427.  04-R-26/13 Konjički klub ''Jabučilo''  K.  04-R-18/13 UŽ SV.  04-R-10/11    04. 04-R-16/14 Drvar. 04-R-08/13 Drvar.  04-R-33/10 Udruženje ovčara Drvar  UO DRVAR 28.    Petka'' Drvar  Markanović. Drvar.2013. 'DRVARSKI 428. 38 predsjednik ''Gavez'' Drvar  Kulturno udruženje  Nikola Štrbac.2 predsjednik.

2015. 04-R-35/14 Drvar.2015. Grahovska br.07. tajnik Drvar.  04-R-22/14 Udruženje mladih ''Fama'' UM ''MLADOST'' 23. 04-R-10/15    S-24 predsjednik.2014. i    Zoran Šobot. 441. tajnik i    ''Plavo nebo''  Miroslav Đumić.  04-R-25/14 e. Udruženje balotaša 433.2014.10. Titova br.05.  04-R-21/14 UM ''FAMA'' 18. Udruženje mladih 434.2014. Kinološko udruženje  439.  04-R-6/15 Ragbi klub ''Warriors''   RK ''WARRIORS'' 10. 1 i Bojan Javor. 105 i Nevenka Bajić.  04-R-35/14 UG ''PN'' 01. 04-R-22/14 Drvar. pred. 2 Proleterska br.  04-R-26/14 proizvođača mlijeka i  US-PMM ''FENIKS'' 17. Marije Bursać br. 04-R-21/14 Drvar.  04-R-19/14 UB ''SOKO'' 27.  04-R-29/14    02. Bastasi br. Titova br.2014.2014. Titova b. 04-R-26/14 Drvar.07.02. pred.12.b. 435. Borimir Štrbac. Skupštine Mario Kovrlija. 04-R-29/14 Drvar.  04-R-27/14 mladih ''Fit‐life olimp''  17. 34 Neđo Ždrnja. 7 Kecman. potpredsjednik Dragan Dronjak. Gudaja''  potpredsjednik Udruženje stočara‐ Zoran Grubor.2014.. Titova bb predsjednik i Đuran    ''Drvar''  Sabljić. predsjednik SUM ''FIT-LIFE 438. tajnik Uglješa Rodić. . predsjednik i Igor    ''Soko'' Ivanović. 04-R-6/15 Drvar. Duško Udruženje građana  440.2014.. 04-R-27/14 Drvar. 37    predsjednik mesa ''Feniks'' Drvar  Sportsko udruženje  Milan Javor. potpred Jovanka Sabljić. predsjednik Udruženje građana ''Eko  436.05. 21 predsjednik i Dejan    ''Mladost'' Bjeljac.Gudaja 03.09. Šipovljani br. 04-R-25/14 Drvar.06.    OLIMP'' Drvar  potpredsjednik Nikola Dodig. Aleja Slavka Rodića Marko Zarač. 04‐R‐19/14  Drvar. 442.2014.  04-R-10/15 Skijaški klub ''Klekovača''  SK ''KLEKOVAČA'' 19.06. 12    predsjednik Marko Bajić. predsjednik . 437. potpred.

  04-R-16/15 UG ''NIKA'' 29. Općinska organizacija  'CRVENI KRIŽ'' Glamoč.  R-11/98 08.  04-R-12/15 PLETER IZ 27. tajnik . 3 Marijan Nikolić i Blaško    iz Drvara''  DRVARA'' Roša. predsjednik Hrvatski nogometni klub  Glamoč. 29 novembar br. Titova br. O Jozefina Bjekić. Matoša br.2015.2016.09. pred. R-10/97 Ante Visković. 444. R-11/98 predsjednik i Dragan    Crvenog križa Glamoč  GLAMOČ b.1997. Tomić.b.b. Udruga prognanih i  UDRUGA predsjednik i Kata- 448.01.2015.05.  R-07/97 izbjeglih građana općine  GRAĐANA 19. Glamoč  dopredsjednik Đurđica Vinković. 04-R-12/15 Drvar. dopredsjednici Maja Marjanović. 04-R-2/16 Drvar. dopredsjednik Udruženje žena ''Centar  Jovanka Runić.  04-R-2/16 UBB ''FITNES'' 21.02. Damjanović. Dalmatinskih 449. U. 14 Jadranka Čališić.1997. Stjepana Radića 447. R-05/97 Skupštine i Dragan    ''Šator'' Glamoč  b.10. A. 'HRVATSKI Ivo Kalfić. 04-R-16/15 predsjednica i Mirko    ''Nika'' iz Drvara  97 Bobić. predsjednik i Udruga ''Hrvatski pleter  443.2016.04.    brigada b.G.42    ''Fitnes''  predsjednik    Općina Glamoč  Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Šefik Kačar. Kralja Tomislava 450. 446. Marije Bursać bb    predsjednica Udruženja poljoprivredu''  Udruženje Body‐building  Nebojša Tubin .06.  04-R-1/16 za ruralni razvoj i  UŽ ''CRRP'' 12.09. 04-R-1/16 Drvar. 445. Vicuke Bodrože br. Glamoč  GLAMOČ dopredsjednik Hrvatsko kulturno‐ Ivan Jaman.  R-10/97 umjetničko društvo  HKUD „GLAMOČ“ 22.b. R-07/97 Glamoč. predsjednik i Glamoč.1997.1998. Udruženje građana  Drvar.  R-05/97 HNK ''ŠATOR'' 01.

5. Anto Milošević.b. R-25/2001 Glamoč.07.2000. Alojzija 452. 456.G.  R-10/2002 udruženje žena ''Art''  07. pred.  R-11/99 UMIROVLJENIKA 24. Trg dr. predsjednik    Glamoč  .2000.b.05. predsjednik i Udruga prognanih Hrvata  455. dopredsjednik Udruženje  Milorad Srebro. Škrbić. R-11/99 Glamoč.07.2001. Vukovarska br.03. 458. dopred. Vojin 454.02. R-10/2002 Glamoč.  R-25/2000 04.b. Matoš br. Kralja Tomislava 453.  R-19/2001 21.2001.    ''Srce mladih'' Glamoč  MLADIH'' predsjednik Nevladina organizacija  459.1999.  R-21/2001 24.2001.  R-22/2000 24. predsjednik Udruženje građana ''Bolji  457. poljoprivrednih  predsjednik.b. R-09/2001 Glamoč. predsjednik    sutra''  Kelave b.05. 14    umirovljenika Glamoč  odbora i Stjepan GLAMOČ Perković. Skupštine Udruženje žena ''Bolje  Glamoč. UDRUGA Udruženje penzionera‐ predsjednik Izvršnog 451.2000.    Glamoč  dopredsjednik Udruženje građana  Sabina Horman.2001.  R-09/2001 21.06.    život'' Glamoč  dopredsjednik Nevladina organizacija  NVO ''SRCE Arif Kovačević. R-19/2000 Ana Gvero. 4 Željka Zubić. R-21/2001 Glamoč.  R-19/2000 UŽ ''BOLJE SUTRA'' 19.    ''Busija'' Glamoč  predsjednik Beba Džiho. R-22/2000 predsjednik i Milan    ''Glamočko kolo'' Glamoč  b.  R-25/2001 20.08.2002. Dalmatinska b. Goran Radanović. tajnik Ivo Čosić. Jovan Čičković. Udruženje povratnika  Glamoč. R-19/2001 Glamoč. i Duška Erceg.i Glamoč  Marinko Mioč.b. Luke b.b. Luke b. R-25/2000 Glamoč    proizvođača ''Brazda''  Jovičić. Luke b. A.

2004. tajnik 15. Dalmatinskih 465. predsjednica .2003.  06-R-15/04    17.2004.  06-R-16/04 poljoprivrednika  17. 19 KELAVA GLAMOČ i Martina Janja Katović.2003. 06-R-15/04 Glamoč. Glamoč    Jovan Perduh.2003.08. 06-R-19/04    edukativni klub ''Dom''  Kelave b. -podružnica Glamoč predsjednik podružnica Glamoč Udruga  Regionalni odbor Saveza Nikola Ninković.b.2013. 462.02.    ''Zeleni val'' član upravnog tijela Udruženje građana Hrvatsko kulturno UG HKD ''Napredak'' Antun Zolota.07.b    ''Malkočevci'' Glamoč  predsjednik Udruženje  Stana Likokur. R-27/03 Kralja Tomislava 19 predsjed. predsjed. LIKOVNA predsjednik.2004. Alojzije Stepinca 460. Glamoč  Kulturno umjetničko  KUD Boris Lukajić pred.  06-R-19/04    24. R-32/03 Alojza Stepinca bb. i 464. Skupštine Udruženje povratnika  Zećir Isaković. R-11/2002 Višatincki.  R-11/2002 KOLONIJA DR 07. Alojzija Nurka Bašić.03.1. 06-R-7/04 Skupštine. 467. Janko Ivetić    brigada bb Glamoč  Glamoč dopred. 468. Dr. Glamoč. Regionalni odbor brisana iz  463.2003. 466. predsjed.05. Udruga umjetnika‐kipara  Branko Ivanković. tajnik. R-15/03 Krajiška br. i Pero ''Glamoč'' Registra  osoba ''Glamoč'' Ćurković. don Adolf i slikara‐likovna kolonija  Glamoč.    predsjednik ''Medena selišta'' Glamoč  Udruga informativno  Glamoč. Malkočevci b.2002. 06-R-16/04 Glamoč. R-21/03 Glamoč društvo ''Napredak'' .  R-27/2003 izbjeglica i raseljenih 20.05. dopredsjednik    ''Dr Alojzije‐Lojzo Kelava''  br.10.2004.  R-15/2003 12. Trg.  R-21/2003 16.  R-32/2003 Pokret za ravnopravnost  SGV-PR-Glamoč 06.  Srpsko građansko vijeće‐ Vojin Jovičić.10. Glamoč Udruge.  06-R-7/04 društvo ''Budućnost''  «BUDUĆNOST» 24.05. Ekološko udruženje 461.b. Glavice b. Željka Vrakela. Glamoč  tajnik Marija Vrakela.05.

04-R-05/07    ''Tetrijeb 199'' Glamoč  Bojinovića b. 06-R-30/04    ''Busija'' Glamoč  b.b. predsjednik Srpsko prosvjetno i SPKD ''Prosvjeta'' Glamoč. Stjepana Radića Drago Popović. Ul. Udruženje boraca  obrambeno‐ Nedžad Kovačević. Planinarsko društvo  Glamoč. 476. 475.    Glamoč  predsjednik Udruženje lovaca  Glamoč. 06-R-26/05    roditelja ''Poljo-eko'' Glamoč b.    društvo ''Glamoč''  U.03.2005. predsjednik GLAMOČ'' demobilisanih boraca  Skupštine općine Glamoč  Kulturno umjetničko  Sead Šanjta.O. predsjednik i Slavko    baštine ''Sv.  06-R-27/05 kulturno društvo 23.  06-R-30/04    04.09.10.b.b. Alojza Stepinca. Krajiških brigada Siniša Šolak.  04-R-05/07 'TETRIJEB 1991'' 09. 'UBOOR 1992-1995 oslobodilačkog rata  Glamoč.2007.. predsjednik . 474. 478. 470.2006.b. predsjednik ''Prosvjeta'' Glamoč Udruženje pčelara ''Roj''  Dževad Duganhodžić. 477.  04-R-28/07 'LUPA'' GLAMOČ 13. Mirsad 472. Čukure b.11.2004. dopredsjednik.  06-R-19/05 Kud ''Glamoč'' 29. Kovačevci b. 04-R-28/07    ''Lupa'' Glamoč  brigada b. Ul. Ilija prorok''   Deljak.2005.  06-R-05/05 kulturno‐povijesne  03.b.b.2004.  06-R-31/04 poljoprivrednika ''Otik''     04. predsjednik 473.. 06-R-15/05    1992‐1995 Organizacija  Kelava b. 06-R-19/05 Glamoč. Krajiških brigada Siniša Šolak.    predsjednik Glamoč  Udruga za zaštitu  Marko Crnjak. Trg dr.b.09. Udruga učitelja. Nikole Vojin Dokić.11.09.2005. 06-R-31/04 Glamoč.2005.P.02.b. 04-R-17/06 Glamoč. ''ROJ'' 04. Dalmatinskih Nikolina Šavija.  04-R-17/06 U. 06-R-05/05 Glamoč.  06-R-26/05 11. učenika i Udruga ''Poljo-eko'' Glamoč. 471. Alojzija predsjednik U.08.2005. 06-R-27/05    Glamoč b.2007. predsjednik 469. Dalmatinska b.10.  06-R-15/05 ODB OPĆINE 25.O. Upravnog odbora Udruženje  Mirko Stojisavljević. predsjednik Skupštine Udruženje građana  Glamoč.b Džiho.

   šumarstva Glamoč  b.2009.2009. 488.05.  04-R-20/10 12.b. Dalmatinska b. 04-R-11/09    ''Korak naprijed'' Glamoč  brigada b.2007.  04-R-12/08 18. dopred Centar za lokalni razvoj  Haris Bašić . Tina Ujevića br. Dalmatinska b.b.03.b.1 Muharem Hadžić.04.  04-R-17/09 CLR 11.O. član Upravnog odbora Radovan Ćulum. 04-R-12/08 predsjednik Skupštine i    Glamoč  GLAMOČ b. 04-R-11/10 Glamoč.    životinja Hercegbosanske  predsjednica Udruge županije ''O''  Asocijacija organskih  AOP /ORGANSKO Glamoč. Sindikat uposlenika  Glamoč. Glamoč  odbora Himzo Zlatarević. Futbalski klub ''Busija''  FK ''BUSIJA'' Glamoč.04.  04-R-30/07 boraca NOR‐a 1941‐1945  07.b.  04-R-12/10 Udruga ''O'' 30.05. 04-R-30/08 predsjednik Izvršnog    Ribara b.2008. Ive Lole 479. 19. 483.04. Ive Lole Ribara br. 486.b. 04-R-11/08    ''Glamoč'' Glamoč GLAMOČ br. Amel Saltaga. Ante Starčevića 484. 6    ''Tetrijeb''  predsjednik Udruga za zaštitu. 482. Dalmatinska b.  04-R-11/08 18. 487. Zoran Ravančić.04. izvršni 485. 04-R-17/09 Glamoč. Dušana Ćubića 481. tajnik Ekološka udruga za  EKOLOŠKA Pavo Cvitković. predsjednik U. Dalmatinskih Zorica Babić. Duško Tomić.2009.  04-R-11/09 15. 480. 04-R-12/09 predsjednik i Jakov Gale.11. 04-R-12/10 Glamoč.  04-R-12/09 SUŠ 17. Ive Lole Ribara predsjednik Skupštine.2009.2010.b. 04-R-20/10    proizvođača u Glamoču  U GLAMOČU 1 predsjednik .    Glamoč  direktor Centra Lovačko društvo  Andreas Josef Lučić.b. Glamoč.  04-R-11/10 10. okoliš i održivi  UDRUGA“EKO. Udruženje antifašista i  Marko Jovičić.2008. Ul. Udruženje logoraša UL „GLAMOČ“ Glamoč.  spašavanje i zbrinjavanje  Jasenka Jarebica.  04-R-03/09 prirodu. 04-R-03/09 Glamoč.02.07.2010.    predsjednik Udruge razvoj ''Eko‐život''  ŽIVOT“ Humanitarno društvo  Glamoč.2010.

izvršna direktorica Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Branko Grubešić.05.b Glamoč  dopredsjednik Krstan Knežević.b. Zajednica podružnica u  GLAMOČ Lučić. Ive Lole Ribara Iva Damjanović. 493.  04-R-25/11 OCG  09.2012.  04-R-24/11 MAŽORETKINJA 07. predsjednik Glamoča   Udruga roditelja djece sa  Damir Kotromanović. 494. predsjednik    Glamoča  Udruga poljoprivrednih  Glamoč.  04-R-30/12 proizvođača ''Dessire'' iz  UPP ''DESSIRE'' 17.b.2012. 04-R-24/11    ''Iskrice''  b.2012. Ive Lole Ribara 491.  04-R-31/12 smetnjama u razvoju  'NAŠA DJECA'' 18. Jugoslovenske 495. 489. Opštinska boračka  Glamoč. dopredsjednik Županiji HBŽ‐podružnica  Glamoč  Udruga izvođača radova  492. dopred. 04-R-22/12 Glamoč. Glamoč. Dalmatinska b.2012.12.10.b.  04-R-08/12 obrane Herceg‐Bosne  PODRUŽNICA 23.b.09. Trg Žrtava Zdravko Lučić. tajnik Udruženje građana  Safet Vojić. Vera Ikić. 490.b. 04-R-08/12 predsjednik i Andreas    b. Dalmatinskih Ana-Marija Đukić. 04-R-40/12    organizacija Glamoč  brigada b. 04-R-30/12    fašističkog terora b. Čulić. ''ISKRICE'' tajnik Omladinski centar  Glamoč. predsjednik i Vesna    ''Naša djeca''  Damjanović. UDRUGA Udruga mažoretkinja  Glamoč. 04-R-35/12 Selvedina Ganić.01.12. predsjednik. Željko Lučić.09.  04-R-40/12 OBO GLAMOČ 07. 04-R-31/12 Glamoč. i Karolina Popović. predsjedništva Org . 04-R-25/11    Glamoč  Brigada b. Barice b.2012.b.2011. predsjednik i Glamoč.11.  04-R-22/12 u šumarstvu HBŽ iz  24.b.  04-R-35/12 ''Razvojne inicijative''  UG/RI GLAMOČ 10. pred.2011. Dalmatinskih predsjednik i Slavo 496.    mornarice b.2012.

Dalmatinska b.2013. tajnik Udruženje povratnika  Glamoč. 498. potpredsjednik Udruženje građana U. Biličić b. Udruženje građana  506.b. 04-R-23/14 Glamoč. predsjednik i Neven    „402m“ Paštar. Udruga sportskih  500.2014. 04-R-22/13 Glamoč.03. Junuza Duruta dr.b.G. Udruženje građana 504. 04-R-11/14 Glamoč.2015. 04-R-1/15 Glamoč.  04-R-22/13 USP ''HRAST'' 23. predsjednik Udruga stočara i  Dmitar Srdić.b. Vlado Radanović.  04-R-01/13 23.07.  04-R-19/13 26.2014. 04-R-6/14    ''Spektar''  b. Junuza Duruta b.2013.11. 505.    proizvođača ''Kenebek'' predsjednica Berislav Rako. Krajiških 497. 49 Vojić.2013. Udruženje žena U. Crni vrh b. predsjednik. ''ODRŽIVI Sanela Smajić. 04-R-12/13 Glamoč. 04-R-34/14    ''Suza''  br. Ul.  04-R-12/13 03. Krajiških brigada Đurađ Kopanja. potpredajednik Ekološko udruženje  Glamoč. tajnik    Općina Kupres  .    predsjednik proizvođača ''Podšatorje''  Dejan Duvnjak.2014.b. ul.2014.b. i Senadeta    ''Glamočanke'' ''GLAMOČANKE''' brigada br.09.b.Ž.  04-R-6/14 UG ''SPEKTAR'' 12.01.02.01.2014.07.b. predsjednik i Goran    ''Osmijeh''  Lukajić.  04-R-34/14 'SUZA'' 18. 501.  04-R-11/14 poljoprivrednih  26. 499.  04-R-1/15 08. Pavo ribolovaca ''Hrast''  Cvitković. Dalmatinska b. 04-R-01/13 predsjednik.2013. 04-R-19/13 Glamoč. potpredsjednik Goran Lukajić. Udruženje građana  503.09. Glamoč.04. predsjednik i Bojana    ''Tragovi''  Bikić Vuleta.    ''Održivi povratak'' POVRATAK'' predsjednik Udruga poljoprivrednih Mira Paripović. Hasići b.b. 1 predsjednik Skupštine Duška Vuleta. Elvedina Erceg. Dalmatinska b. 502.  04-R-24/14 UG ''402m'' 01.  04-R-23/14 UG ''OSMIJEH'' 01. 04-R-24/14 Glamoč.

  R-12/98 SK ''STOŽER'' 21. Vilim Žulj. Podružnica Kupres  dopredsjednik Borislav Zrno.  R-13/98 HŠK ''KUPRES'' 21. i Marko Jurić.  R-15/98 poduzetnika Općine  04. Hrvatski šahovski klub  510.b.b. R-12/98 Kupres    Kupres  dopredsjednik i Marko Batinić tajnik Boris Kuna.1998. 509. predsjednik Skupštine i    Kupres  Slaven Malikanović. dopredsjednik. Skijaški klub ''Stožer''  predsjednik. Zdravko 512. tajnik Udruga građana za  Mato Čičak.1998.06. tajnik Mostar‐podružnica  KUPRES Kupres  Hrvatsko kulturno  don Dominik Stojanović.    Kupres  dopredsjednik.1998.04. Andrija Ivković. Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Udruga bivših vojnika  regularne hrvatske vojske  UBVRHV- u II svjetskom ratu  MOSTAR.  R-03/97 08. R-13/98 Kupres. R-07/98 Kupres. Udruga obrtnika i  predsjednik.02.b. Centar b. tajnik .05.08. Općinska organizacija  CRVENI KRIŽ 511. R-03/97 Kupres    (organizacija za BiH)  PODRUŽNICA Nediljko Zrno. R-15/98 Kupres. 'ZAŠTITA VODA“ predsjednik. Zoran 513.  R-14/98 27.1998.  R-23/98 zaštitu voda ''Stožer''  23.b. Splitska b. tajnik Zdravko Mioč. predsjednik. R-14/98 Kupres.04. predsjednik i Mara Vila    Crvenog križa Kupres  KUPRES Vuković. Ivan Hrnjak. tajnik Mate Mihaljević. R-23/98 Kupres    KUPRES Bagarić.1998. 508. i Kupres  Ivica Grgić. predsjednik i Pero Vila.04. Dumančić.  R-07/98 društvo ''Napredak''  HKD ''NAPREDAK'' 26. predsjednik i 507.. Vukovarska b. Zagrebačka b.1998.1997.

04. Splitska b. povijesnog i  ''KUPREŠKA 16.b.    ''ATILA'' KUPRES dopredsjednik i Franjo Bosne ''Atila'' Kupres  Smoljo.2001. Mile Jurič.    Vila.2000.03. predsjednik i Berislav    Kupres  Mioč. tajnik ratu‐podružnica Kupres  Društvo za promidžbu  Kupresa i zaštitu  DRUŠTVO Ružica Živković. 514.2004. R-34/98 Kupres.03.2000. predsjednik.  R-34/98 konjički klub HZ Herceg  27.  R-18/03 PODRUŽNICA 01.07. predsjednik. tajnica ''Kupreška visoravan''  Hrvatski nogometni klub Kupres. Skupštine . 520.2004. R-04/2000 Kupres dopredsjednik Marko    KUPRES rata Kupres  Lovrić i Niko Mioč.b. dopredsjednik i Branka Kuna. R-09/2000 Kupres.2003.b. Udruga hrvatskih vojnih  predsjednik. Mate Bobana b. Zagrebačka b. predsjednik    GORŠTAK'' Kupres  Udruga obitelji hrvatskih  UOHBPIN U DR.  R-15/2001 ''Kupreški gorštak''  05.11. KONJIČKI KLUB Ante Smoljo-Žuro.b. Vlatko Čolić. tajnik Mario Bagarić. tajnik Omladinska organizacija  OO ''KUPREŠKI 518.1998.  R-28/2000 Aero-klub ''Kupres'' 19.05.02. R-18/03 Kralja Tvrtka br.  R-04/2000 invalida Domovinskog  03.b. Slavko 517. dopredsjednik Mate Rebrina. Zagrebačka 3 predsjednica i Blanka    kulturnog naslijeđa  VISORAVAN'' Magaš. Splitska b.10.  R-09/2000 20. Gradski stadion Ilija Svalina. članovi Marko Radić. R-28/2000 Kupres. Ivica Lovrić. 7. UDRUGA HVIDR-a 515.  06-R-10/04 prirodnog. branitelja poginulih i  519. predsjednik 521. Udruga umirovljenika  516. 06-R-14/04    ''Kupres'' b. Kupres predsjedsjednik i Mirjana    nestalih u Domovinskom  KUPRES Franjkić. Prvi hrvatski športski  Žarko Tole.2000. R-15/2001 Kupres. 06-R-10/04 Kupres.  06-R-14/04 HNK ''KUPRES'' 21.

2005.02. Mišković predsjednik    ''Vukovljak'' Kupres  Udruge.2005. Dušan Mišković.b. 06-R-23/05 Kupres. 530. tajnik Snowboard klub ''Jaram''  Tomislav Santro i Dražen 527. Vukovsko b. 04-R-05/06 Kupres. Kupres.  06-R-23/05    28. pred.    Hajduka‐Kupres''  tajnik Udruga roditelja djece s  Markica Ledić. 06-R-18/05    ''KRIJESNICA'' Vitezova b.11. HKUD ''Zlosela.  32/04 08.2005.. Roberet Kupres Džalto.    Kupres  Ravančić Hrvatsko kulturno  Darko Mihaljević. 06-R-28/05 Kupres. Ivica Jazvo. 06-R-35/04 Kupres.  22/07    03. ''Zlosela‐Kupres''  Ivić.  05/06 ribolovaca ''Pastrva''  UŠRP KUPRES 22.2004. Mate Bobana 7/18 predsjednik. 04-R-02/06 predsjednik i Tomislav    Kupres'' Osmanlije b. Suho Polje 528.02. poljoprivrednih U.10.12.b. Ravno b. 06-R. Borislav Zrno.    ''Konjanik'' Kupres  predsjednik . Zvonimir Bagarić Udruženje Jovica Pavlica.07. 04-R-22/07 Kupres.b. 06-R-32/04 Kupres.  06-R-18/05 posebnim potrebama  07.b. i Mato Zrno.b.G. Trg Hrvatskih predsjednik Skupštine. ''Krijesnica''  predsjednica U.2007. ''RAVANJSKO predsjednik i Dušan 523.b. Željko Šikić. 06-R-37/04 DPH-KUPRES predsjednik i Niko Mioč. 'Društvo prijatelja  524. Dragan Udruženje povratnika  526. predsjednik Skupštine.    proizvođača ''Ravanjsko POLJE'' Kumović. Otinovci b.  04-R-02/06 umjetničko društvo  14.b.  06-R-28/05 SNBK ''Jaram'' 23. 525. tajnik Udruga športskih  Valentin Mioč.2004.2006. Skijaški savez HBŽ 522. UDRUGA Kupres.  06-R-37/04 DPH-KUPRES 14.2006. Čevići b.2004.O.09.    Kupres  tajnik 04-R – Hrvatski konjički klub  Mate Rebrina. 04-R – 529. tajnik polje'' Kupres Udruženja Ivica Turalija.11. Čajuša b.11.  06-R-35/04 29. Ljerka Pavlović.

Rastičevo b.b.2010. 04-R-10/10 Kupres.  04-R-21/09 PK ''STOŽER'' 29. Ana Šarić. glasnogovornik .2008.b.U. Osmanlije b.09.HVO-A 531. 3.03.11. 04-R-13/08 Kupres.b dopredsjednik. tajnik Bruno Marić pred.  04-R-25/10 Kupreška udruga mladih  ''KUM'' 16.  34/07 14. 535.b. Dražen Mihaljević    POTOK tradicijskog načina življenja Kupres Ivan Ravančić. Planinarsko‐ekološka  PEU ''STOŽER'' 532. Đorđe Trivunović..06. predsjednik Skupštine i    Grgo Knezović pred.06.2007. predsjednik. Udruženje povratnika  534. predsjednik i 04-R – demobiliziranih branitelja  U. Udruga umirovljenika i  Jozo Čolić. 537. predsjednik i Marko    udruga ''Stožer'' Kupres  KUPRES Mršo.  04-R-10/10 Udruga građana ''Čajuša'' 24.B. Bili Potok b.b. Paragliding klub ''Stožer''  Kupres. 04-R-14/10 Kupres.predsjednik Skupštine Miroslav Čorić.    dopredsjednik i Ivan Gašpar. UO 'Eko udruga Bili Potok'' iz Bilog potoka za EKO UDRUGA BILI 536.2010.2010. 04-R-34/07 Kupres.05. ul. predsjednik.2009. Studeni Nediljko Vila 533. Čajuša b. 04-R-08/10 Kupres.  04-R-14/10 očuvanje i unapređenje 28. Ul. 10 dopredsjednik i Damir Zrno tajnik Njegovan Marić.    Hrvatskog vijeća obrane  OPĆINE KUPRES dopredsjednik općine Kupres  Božo Lozančić. br.  04-R-08/10 UPL KUPRES 25. tajnik i Predrag Trivunović. 04-R-25/10 Kupres. Voislav    Lasta Kupres  Marić.02.D. Ivo Lozančić.2010. 04-R-21/09    Kupres  1994.  04-R-13/08 02. Splitska b.

tajnik Dario Hrnjkaš.  04-R-23/11 06. pred. 04-R-19/11 Kupres.  04-R-13/12 DVD ''KUPRES'' 09.10. 2 predsjednik i Matko    Ćurković. Kraljice Katarine 538. 04-R-23/11 Kupres. Vukovarska br.  04-R-21/11 PODRUŽNICA 11.    društvo ''Kupres''  predsjednik Vojislav Marić. Radovan 545.b.  04-R-2/11 Off road club extreme  15. 539. tajnik .  04-R-4/11 Omladinski klub ''Kupres''  22. dopredsjednik Tae kwon‐do klub  'KUPREŠKI Ivica Vukadin.12. Rilić b. Zvonimir Baković. 04-R-4/11 Kupres.  04-R-07/12 obrane Herceg‐Bosne  PODRUŽNICA 23. Ivan Kupres. 'Zavičajno udruženje  predsjednik.2011.2012.11. dopredsjednik i Franjo Franjkić. i Filip Zrno. i Miroslav Maleš. predsjednik. 37    ''Kupreški vitezovi''  VITEZOVI'' predsjednik Udruga branitelja UBDR HVO- Domovinskog rata Marijan Rebrina. predsjednik Športsko‐kulturno  542. 15    Hrvatskog vijeća obrane .  04-R-19/11 13.2012.b. 04-R-13/12 Kupres.2011. Zagrebačka br. i Miro Dumančić. 540.04. 04-R-2/11 Mihaljević.2011. U.b.2011. 541.O. 04-R-07/12 Kupres. Vukovarska b.02. predsjednik 543.03.2012.    Zajednica podružnica u  KUPRES dopredsjednik Županiji HBŽ‐podružnica  Kupres  Dobrovoljno vatrogasno  Ivan Turalija.  04-R-18/12 12.2011. 04-R-21/11 Kupres.    ekološko društvo ''Milač''  dopredsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Ivo Turalija. Mate Bobana br. 544.    b. 04-R-18/12 Kupres.b.01. predsjednik KUPRES podružnica Kupres Damir Šimić.    Rilić‐Zanaglina''   Maleš. Splitska b.02.

  04-R-03/14 'UMSZ“ 21. stočara  15. 549. 04-R-15/14 Safet Pilić. 552.  04-R-11/15 25. 04-R-37/12    FARMER'' b.2012. Kudilja b. Udruga mještana sela  Kupres. Lovačko društvo  551.  04-R-3/15 20. A. Zvirnjača b. 04-R-32/12 Kupres.G. 04-R-01/14 Kupres. Put ljekovitog bilja Pašalić.2015.2014. predsjednik    ''Zvirnjača''  Ivan Gašpar.2014. Ivica Keškić. Slavica 546. tajnik Udruga za održiv  UDRUGA Ivo Lozančić. Skupšine i Marko ''Eko‐farmer''  Mihaljević. 04-R-36/14 Kupres.b.2014. Kralja Tomislava 550.  04-R-32/12 Udruga žena ''Kupreške''  UŽ ''KUPREŠKE'' 21. Kupres.09.12.b. 04-R-3/15 Kupres. tajnik    Općina Bosansko Grahovo  . 11    povratak ''Plamen''  ''PLAMEN'' predsjednik. predsjednik 553. Matoša br.    građana''Vukovsko''  i Stanko Janjić. Kralja Tvrtka br.  04-R-01/14 PD ''ZVIRNJAČA'' 15.05.01. 7 ''Merhamet'' Kupres  Franjo Smoljo. Suzana Lozančić. 04-R11/15 Kupres. glasnogovornica Marinko Mijoč. 04-R-03/14    Zvirnjača  br. Udruga poljoprivrednih  predsjednik. tajnik Muslimansko  'MERHAMET'' Kupres. Udruženje  Jovo Dražić.01.7 predsjednik i Tomislav    ''Tetrijeb'' Kupres  Bagarić.  04-R-36/14    05.  04-R-15/14 dobrotvorno društvo  11. 3 Pašalić.2014. Katica UPPS ''EKO.01.10.04. predsjednik Nadzornog odbora Planinarsko društvo  548. Blajburških žrtava Ivan Keškić. Zagrebačka br.  04-R-37/12 proizvođača. predsjednik.2015. predsjednik.    KUPRES br. 19 potpredsjednik i Ante Gašpar.b. predsjednik. predsjednik 547.2012. dopredsjednik i    Ivana Mršo.

R-07/99 predsjednik i Josip Zelić. Grahovo. Bos.  R.b predsjednik Gospodnetić''  Nikica Ćurak. R-34/03    Bosansko Grahovo  Grahovo Grahovo predsjednik .  R-30/99    30.  R-34/03 07. R-30/99    Bosansko Grahovo  b. Grahovo. 561.30/03    Grahovo predsjednik Bosansko Grahovo  Izviđačko društvo ''Sova''  ID ''Sova'' Bos. Kralja 558.  R-07/99 Nogometni klub ''Uskok''  22. Bos.09. 554. Grahovo 31. „UDRUGA ZA Bos.    Grahovo Grahovo  tajnik Udruženje pčelarsko  M.12. Tita br.b.04.  R-06/97 ''Risovac'' Bosansko  LD ''RISOVAC'' 10. predsjednik i M. 563.b.K.07.  R-33/98 05.2000. tajnik Udruga umirovljenika  Bos.  R-27/2001 ''Glasnici nade'' Bosansko     06. Miloš Vujatović. Milan Arežina. Trg don Slavko Galiot.    predsjednik Grahovo  Udruga za očuvanje  povijesne i kulturne  Bosansko Grahovo.1999. 560. Grahovo.1999. R. Tita br.1997. Grahovo. N.03. 15 Bosansko Grahovo  Gazibarić. Arežinski 556.2001. 557. R-06/97 Bos.b. R-25/03 Dragana Damjanović. R-33/98 baštine ''Don Juraj  Juraj Gospodnetić b.11. 562.1998. Bos. tajnik Udruženje mladih  Krešimir Sarić. predsjednik Udruga raseljenih osoba  Tomo Kokalović.10.  R-25/03 crvenog križa Bosansko  C.    GRAHOVO Brijeg b.  R-15/2000 za ostanak u općini  19. R-27/2001 predsjednik i Sanja    Branimira b. 555. R-15/2000 predsjednik i Niko    OSTANAK Tvrtka br. Grahovo  Radujko. dopredsjednik Miloš Vujatović. 12 Bos.2003. 12. Kninski put Bogdan Bilčar. ''USKOK'' BOS. Grahovo    predsjednik Općinska organizacija  Vojko Prpa.2003.  R-06/03 Omladinski klub ''Šator''  OK ''Šator'' 01. Grahovo. Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Lovačko društvo  Dragomir Lončar. Tita br.2003. Bos. Bos.09.K.2003.04. Tita br.12.30/03 društvo ''Grahovo''  10. R-06/03 M. Kneza 559. 12. M. 12. Bos.

Mile Trivan. Gavrila 565. tajnica Udruženje boraca. Slaviša 570.  04-R-09/09 UBRVIPPB 31.  04-R-26/07 ''Capadocya'' Bosansko  27.02.2008.03.10. predsjednik Bosansko Grahovo  Skupštine .O. Pero Jakšić.  04-R-01/06 ŠKG 05. predsjednik U. Grahovo.b.  04-R-2/08 društvo ''Veliki bat''  PED „VELIKI BAT“ 11. Upravnog odbora. Bosansko Grahovo  odbora Planinarsko ekološko  Vojka Benić. Uništa 569. Grahovo.07. 16 Višekruna.12.2003. 04-R –26/07 Bosansko Grahovo.D. tajnik R-35/03 Grahovo Žarko Šormaz. pred. GRAHOVO Tita br. Maršala predsjednica.Ul. ratnih  Borislav Mičić.  04-R-8/08 društvo ''Preodac''  25. 04-R-01/06    Bosansko Grahovo  br. 06-R-39/03 pred.P. Bos.03. Šahovski klub ''Grahovo''  Bos. Maršala Tita predsjednik i Milovan 567.U «CAPADOCYA» 568. predsjednik    BOSANSKO Grahovo  GRAHOVO Planinarsko ekološko  Miodrag Galiot - Bosansko Grahovo. Uroš Jojić pred.2006. 566.    Principa br. 06-R-04/05 Bosansko Grahovo.b. Bosansko Grahovo  Siniša Arežina i Siniša Bilbija. dopredsjednik Bosansko Grahovo  i Danica Nenadić. Bos.2009. Grahovo.  06-R-39/03 ''Mala privreda''  22. Obljaj    Pokret za ravnopravnost   predsjednik Borislav Mičić. 04-R-8/08    BOS. Željka 564.02.2005. ''PREODAC'' Bos.2003. R-35/03 M.  ''Grahovo'' Bosansko 10. i Milan 571.D. vojnih invalida i porodica  Bosansko Grahovo. zamjenici Srpsko građansko vijeće‐ Dragoljub Đurić. Tita bb. E. 1. Trivan. Grahovo    Grahovo Prša.  06-R-04/05 SGV – PR . ''Grahovo'' Bos. 04-R-09/09    poginulih boraca  Maršala Tita b. Udruženje povratnika  Skupštine. Lovačko društvo L. 21 Stevančević.02. dopredsjednik Ekološko udruženje  E. 04-R-2/08 predsjednik Upravnog b. 2007.2008.BIH 22.

 Udruženje  U. L. 04-R-8/11 predsjednik i Gordana    mljekara ''Marinkovci''  ''MARINKOVCI'' b.  04-R-27/13 Udruga žena ''Calendula''  U Ž ''CALENDULA'' 26.08.R.  04-R-34/12 KUD ''GRAHOVO'' 02. Sarajevska Dragan Salić. N. Grahovo. 580. Maršala Tita 574. Đure Pucara Radomir Šljivar. Sarajevska Rodoljub Radinović. 04-R-28/12    br. Grahovo. dopredsjednik Centar za razvoj i  Bos. 9 predsjednik Višnjica Bašić.2011.    ''Ždralovac'' Bastasi  dopredsjednik i Zdenko BASTASI Zrno.07. 04-R-27/13 predsjednica i Sanja    Tita b. 1 predsjednik Božo Džaja. Sime Bajića 582.  04-R-13/10 Udruženje ''Salvia'' 07.  04-R-23/10 O.K. Gligić.08.U.2013. Maršala 581. Lovačka udruga  Tvrtko Krivić. Grahovo.b. 576.2011. Braće Jasna Benić. potpredsjednik . Bastasi b. Bos.    b.2010. 04-R-15/09 Bos. 578.03.02.b. Lovačko udruženje  LOVAČKO Mirko Milijević pred.  04-R-15/09 ''Uilica'' Bosansko  DRUŠTVO 27. 579.2010.b Borislav Gligić.11. Grahovo. predsjednik    ''Runolist''  b.2012. i 572. Grahovo. 04-R-14/11    br. 1 predsjednik Centar za održivi razvoj  Bos.  04-R-8/11 12.04. Grahovo. Bosansko Grahovo. 04-R-02/13    ''Jadovnik''  br.2013. Peći b. predsjednik. 04-R-13/10    razvoj ''Salvia''   bajića br. 15.    Žarko Bikić tajnik Grahovo  ''UILICA'' Udruženje za održivi  Bosansko Grahovo.05. predsjednica 573. Grahovo.  04-R-14/11 ekonomiku prirodnih     19. 04-R-10/14 Duško Kuprešanin .2009.b. tajnik Kulturno umjetničko  Bos.2012.  04-R-28/12 Futbalski klub ''Grahovo''  FK „GRAHOVO“ 29.O.05.b. 1 predsjednik resursa  Bos. Grahovo. dopredsjednica Igor Baroš. 3 Skupštine Omladinski kluba  Bos. 577.2014.2012.V.09.10.  04-R-29/12 ''ŽDRALOVAC'' 31.b. predsjednik i Bos. Ćalić. 04-R-29/12 Bos.  04-R-10/14 Karate klub ''Grahovo''  KK „GRAHOVO“ 12.M. Marinkovci 575. Sarajevska Dragan Salić. 04-R-34/12    društvo ''Grahovo''  br. Grahovo. 04-R-23/10 Lazar Galić.  04-R-02/13 COR ''JADOVNIK'' 07.

02.    .06.b.2016. Maršala Siniša Bilbija. 583. predsjednik Skupštine Stanje na dan 20.  04-R-20/14 URK ''GRAHOVO'' 18. 04-R-20/14    kulture ''Grahovo''  Tita b. Udruženje za razvoj  Bosansko Grahovo.2014.