You are on page 1of 67

Popis udruga  

registriranih u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske Županije 
(stanje na dan 20.02.2016.) 

Općina Livno 
Podaci o 
Redni 
broj  Broj u 
prestanku 
registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  udruge 
Ivica Čeko, predsjednik i
Hrvatski rukometni klub  
1.  R-04/97 Draško Pavić,   
„Troglav“ Livno 
HRK ''Troglav“  13.08.1997. R‐04/97  Livno, Zgona  dopredsjednik
Stjepan Vidović,
Crveni Križ 
2.  R-09/97 Livno, S.II. Kotromanića br.  predsjednik i Drinka Žulj   
Hercegbosanske županije 
Crveni križ HBŽ 15.10.1997. R-09/97 8  tajnik

3.  R‐13/97  Udruga slijepih HBŽ  Josip Ivić, predsjednik   
   24.11.1997. R-13/97 Livno, S.II. Kotromanića b.b. 
Ružica Rimac,
Udruženje žena 
4.  R‐14/97  Livno, S.II. Kotromanića predsjednik i Dijana   
''Viktorija'' Livno 
'Viktorija''  08.12.1997. R-14/97 b.b. Glavaš, tajnik
Stipe Barać, predsjednik
Teniski savez 
5.  R-05/98 i Ivan Dilber,   
Hercegbosanske županije 
TS HBŽ  25.02.1998. R-05/98 Livno,  dopredsjednik
Udruga građana oštećena  Stipe Relata, predsjednik
6.  R-06/98   
sluha Livno  'UGOS''  26.02.1998. R‐06/98  Livno,  i Miran Vukadin, tajnik
Branko Knežević,
Planinarsko društvo 
7.  R-10/98 Livno, Kraljice Katarine br. predsjednik i Anđelko   
''Cincar'' Livno 
P.D. ''Cincar'' Livno  03.04.1998. R-10/98 16 Kelava, dopredsjednik

Lovačka udruga ''Cincar''  Damir Kaić,v.d.
8.  R-21/98   
Livno     01.06.1998. R-21/98 Livno, Splitska b.b. predsjednik
Ante Velić, predsjednik i
9.  R-22/98 Ekološka udruga Livno    
EUL  16.06.1998. R-22/98 Livno, Podhum b.b. Jakov Čeko, tajnik
Anto Rimac, predsjednik
Vatrogasni savez 
10.  R-24/98 Livno, S.II. Kotromanića i Mate Jurčević,   
Hercegbosanske županije 
   24.06.1998. R‐24/98  b.b dopredsjednik
Slavko Konta,
Udruga umirovljenika 
11.  R-26/98 predsjednik i Rajko   
Livno 
   20.07.1998. R‐26/98  Livno, Kneza Mutimira b.b. Radeta, dopredsjednik
Centar za građansku  Sonja Garić i Zulka
12.  R-27/98   
suradnju Livno  CGS Livno  24.09.1998. R‐27/98  Livno, Gabrijela Jurkića 8A Baljak
Željko Marijan,
Ženski košarkaški klub 
13.  R-28/98 predsjednik U.O. i Stipe   
''Troglav'' Livno 
ŽKK ''Troglav''  08.09.1998. R-28/98 Livno, Zgona b.b. Vukadin, direktor kluba
Ogranak Matice Hrvatska  Livno, Kneza Mutimira br. Anto Mišković,
14.  R-30/98   
Livno  OMH Livno  21.09.1998. R‐30/98  7 predsjednik
Udruga računovođa i  Jakov Ursa, predsjednik i
15.  R-31/98 revizora FBiH ured HBŽ  Udruga RR FBIH – Livno, Domovinskog rata Tomo Dolić i Zvonko   
Livno  ured HBŽ 15.10.1998. R-31/98 br. 5 Jurčević, dopredsjednik
Draško Brnić,
Udruga za zaštitu ptica 
16.  R-03/99 predsjednik i Ante   
''Sokol'' Livno 
Sokol  20.01.1999. R-03/99 Livno, Crna stina b.b. Granić, tajnik

Društvo za zaštitu 
Stipe Barun, predsjednik,  Udruga
Jure Marinčić, pred.  brisana iz
17.  R‐09/99  kulturne baština ''Kralj 
Skupštine. i Jure Kasalo,  Registra
Tomislav'' 
'Kralj Tomislav''  21.04.1999. R‐09/99  Livno, Trg Branitelja b.b. tajnik   01.12.2003.
Udruga hrvatskih vojnih 
Anđelko Barun,
18.  R-13/99 invalida Domovinskog  Udruga HVIDR‐a  Livno, S.II.Kotromanića   
predsjednik,
rata podružnica Livno  Livno  19.07.1999. R‐13/99  b.b.

Tae kwon‐do klub  August Orlović,
19.  R-14/99   
''Magone'' Livno  Zkd ''Magone'' Livno  08.07.1999. R-14/99 Livno, Mali Kablići b.b. predsjednik,
Stjepan Vidović, 
20.  R-15/99 Crveni Križ Općine Livno  predsjednik i Miroslav    
Livno, S.II.Kotromanića br.
Crveni križ Livno  12.07.1999. R-15/99 6 Liović, tajnik 
Mile Vidić, predsjednik,
Udruga za zaštitu prirode  Ante Vidić i Marko
21.  R-16/99   
''Žrvanj''  Brdar dopred., i Dalibor
UZP ''Žrvanj''  27.07.1999. R-16/99 Livno, Gornji Rujani b.b. Ćenan, tajnik
Stipo Pavić, predsjednik,
Košarkaški klub ''Troglav''  Jozo Krivić dopred., i
22.  R-17/99   
Livno  Zdravko Vrdoljak,
KK ''Troglav'' Livno  11.05.1999. R‐17/99  Livno, Zgona b.b. direktor
Društvo sportskih  Livno, Eugena Matića br. Boško Popović,
23.  R-18/99   
ribolovaca Livno  DSK Livno  16.09.1999. R‐18/99  12 predsjednik
Plesni klub ''Paganini'' 
24.  R-22/99 Jozo Rimac, predsjednik   
Livno  PK ''Paganini'' Livno  02.11.1999. R‐22/99  Livno,
Udruga obitelji poginulih 
i nestalih hrvatskih  Franjo Čačija, 
25.  R-23/99   
branitelja  predsjednik 
Hercegbosanske županije  UOPINHB HBŽ 03.11.1999. R‐23/99  Livno, Mijata Tomića b.b.
Jasna Burza, predsjednik, 
Omladinska organizacija  Alma Čitak, dopred., i 
26.  R-24/99   
''Prijatelji'' Livno  Emira Hodžić, 
OO ''Prijatelji'' Livno  04.11.1999. R‐24/99  Livno, Obrtnička b.b. koordinator 
UN ILO''Eda'' ‐Agencija za 
Miljenko Bukovac,  
27.  R-25/99 razvitak poduzetništva  UN ILO E.D.A. Livno, S.II.Kotromanića   
koordinator 
Livno  LIVNO 08.11.1999. R-25/99 b.b.

  31. R‐18/2000  b.1999. Prikorika b.  R-22/2000 'Nove nade'' Livno  31. Lovačka udruga  34.b dopredsjednik . tajnik podružnica Livno  podružnica Livno  02. Ante Kasalo.2000. Teklić.12. dopredsjednik Maja Peršen.2000. S.04.    ''Nove nade'' Livno  Livno.  R-18/2000    proizvođača HBŽ  U. Orguz b. 28. R‐29/99   Livno. tajnik   ''Koraci'' Livno  'Koraci'' Livno  07. fra Anđela Kaića 9/8 i Ismar Milak .  33.05.b.2000.2000. R-16/2000 Livno. Ekološko udruženje  32. tajnik        Božo Popović.05. tajnik Udruga roditelja djece s  Anto Matić. predsjednik Udruženje građana  35.II.  R-16/2000 predsjednik i Livija    ''Bistrica'' Livno  EKO ''Bistrica''  19. Kneza Mutimira b.04.P.  R-29/99 Franjičević dopred. S. dopred. predsjednik.2000. Mate Udruga za zaštitu  29.b.1999.05.  R-26/99 branitelja u  predsjednik i Marija    Domovinskom ratu  UO PINHBDUR‐ Džido .12.S. Udruga obitelji poginulih  i nestalih hrvatskih  Jozo Vidović. Lištani b.P. tajnik Udruga poljoprivrednih  Livno. Kotromanića Ivica Karaula. HBŽ  02. R‐07/2000  11 Ines Kaić. Kotromanića b. R‐20/2000  predsjednik i Blaž Sučić. Jasminka Pekić.03. predsjednik.  Andrija Vrdoljak.  R-07/2000 posebni potrebama     Livno. i    životnog okoliša‐Seline  'Seline''  30.b.  Baljak. R‐22/2000  i Sabahudin Pivčić.  R-20/2000    24. R‐14/2000  Livno.    ''Livanjsko polje'' Lištani  Livno.  R-14/2000 Centar mladih Livno  'CML''  05.II.Kranjčevića br.2000. predsjednik    Tomislav Perić. S.b.b. predsjednik i  30. R-26/99 Livno.

dopred. R‐30/2000  Livno.b. pred. Lovačka udruga  43.11.2001. Hercegbosanskoj županiji  Konta. član Branko Lijović. Zoran Brnić.  R-11/2001 Paulskog  u  29..b. Hrvatski nogometni klub  39. R‐31/2000  Livno. Begovača b.2000. 41. R-11/2001 predsjednik i Franka    Paulskog  b.2001. Vlado Garić i Mirko Popović. Župana Želimira b. dopredsjednik . Dobro b.2000. Kelava. R‐08/2001     umirovljenika HBŽ Livno  Livno. predsjednik.06. predsjednik Berislav Kasalo.  R-30/2000    15..  R-18/2001    21. član Stipo Vidović. R‐18/2001  predsjednik. Udruga Svetog Vinka  Livno.  R-17/2001 Karting club Livno  KCL  15.    ''Junak''  Predsjedn. predsjednik Ivica Buljan.05. R‐10/2001  Livno. predsjednik Skpštine.    ''Borovac''  Livno. dopredsjednik Jozo Ursa. Sestara milosrdnica 40.2001. Vedran Pašalić.02.2001.2001. Priluka b.b. Stjepana Radića b. Zgona b.03.  R-10/2001 HNK ''Junak''  15. tajnik i Milan Karadža. R‐17/2001     Livno. predsjednik. Draško Mamić.    zajednica ''Dobro''  Tomislav Kelava. dopred.b. Odbojkaški klub  Zdravka Kotarac.. Srđevići b. Niko Babić.b. tajnik Udruga Svetog Vinka  Javorka Tadić.06.b. 38.  R-13/2001 OK ''Troglav'' Livno  11. predsjednik.03.    društva ''Livnobus'' Livno  Ismet Mrša.2001.b.b. Šerif Hodžić Sindikat gospodarskog  37. 42.11. R-13/2001 Livno.  R-08/2001    09. i Nikola Kelava. Davor Brnić i Ivanko Hrvatska kulturna  36.    '''Troglav'' Livno  dopredsjednik i Željko Lasić. članovi Udruženje udruga  Slavko Konta.  R-31/2000    23.

Skupštine Centar za kulturu i  Snježana Grgić.09. I    Priluka.07. Davor Mioč. Kranjčevića br. Kalajdžinica b. R‐06/2002  i Nela Tomić. Džon Sindikat djelatnika MUP‐ Livno.02.    Čondrić. predsjednik 44. 49. POŠ Ljubunčić.  R-08/2002 Moto klub ''Vukovi'' Livno  MK ''Vukovi'' Livno  07. Bilo Polje b. Vidoši-O. Ivica Gelo.b.2002. R‐13/2002  Livno.2002. Igor 48.b. Sturba b. «Fra Sanela Popović. Nogometni klub  pred. dopredsjednik i Boris Bralo.2002. tajnik Mirko Konta.S. tajnik Lovro Karaula» . Ive bb.  R-16/02    23. direktor i Mirko Čeko. R‐23/2001     Livno. 2 dopredsjednik Branko Lijović. Ivan 46. 50. Skupštine. Luka Barać.8 i Kristijan Barać. predsjednik. dopred. Fikret Sitnić. pred.  R-06/2002 sestara i tehničara HBŽ  06.Kranjčevića br.  R-24/2001 dobrotvorno društvo  30.04. R‐24/2001  Livno.    Livno  UMST HB Livno.S. tajnik Dražan Mišić.  R-14/2002    15. 51. R‐18/02  Ul.b.2002. Livno    prirodnu medicinu  predsjednica Sindikalna podružnica Filip Čelar. Paragliding klub ''Krila  predsjednik.2002. predsjednik    Livno  ''Merhamet'' Livno  Mirko Pavić.  R-18/02    23.  R-05/2002 NK ''Kamešnica''  04.b. predsjednik.član upravnog tijela Udruga medicinskih  Ljubica Ćuk.2001.07.    ''Kamešnica'' Podhum  Pavlović.2001. R-16/02 Veliki Guber bb. Livno Svjetlana Mioč.2002. sv.03. tajnik Muslimansko  MDD ''Merhamet''  45. dopredsjednik i    a u HBŽ  8 Marjana Vidić. predsjednik 47. Begovača b.03. R-05/2002 Livno. predsjednik. Sv.    Livna'' Livno  dopredsjednik i Slaven Konta.  R-13/2002 'Krila Livna''  30.Š. Ive br. R-14/2002 Ćurčić. R-08/2002 Livno. S.2002. Podhum. S. 52.05.09.  R-23/2001 Kinološka udruga ''Livno''     26.predsjed.

Nezavisni sindikat
Slaven Niče, predsjed. i
53.  R-20/02 uposlenih u srednjim    27.06.2002. R‐20/02  Kraljice Katarine 1, Livno   
Ladislav Kutleša, dopred.
školama Livno
Livanjska asocijacija  Josip Dolušić,
54.  R-21/02 'LAM''  23.09.2002. R‐21/02  Kralja Tvrtka bb. Livno   
mladih  predsjednik
Udruga za zaštitu  Slava Jukić, predsjed. Udruga
prirode, okoliša i  Ul. Kraljice Katarine bb. Božana Vrdoljak, brisana iz
55.  R-23/02    23.09.2002. R‐23/02 
promicanja kulture života  Livno dopredsjed.Lovre Registra
''Lipa'' Livno  Vrdoljak, tajnik 13.05.2015.
Hrvatsko društvo 
Mirko Milić, predsjed.
56.  R-24/02 političkih zatvorenika  HDPZ‐Livno  16.08.2002. R-24/02 Livno   
Dražena Čeko, tajnik
Livno 
Udruga Navijača  Srećko Vukoja, predsjed.
57.  R-02/03 UNTL 27.03.2003. R-02/03 Livno    
''Torcida'' Livno  Davor Marijan, tajnik
Anto Perković, predsjed.
Društvo za zaštitu  Zrinskofrankopanska br. 6.
58.  R-03/03    27.03.2003. R-03/03 Magdalena Perković,   
životinja  ''Dog''  Livno
tajnik

Stjepana II Kotromanića bb. Marko Bandov, predsjed.  
59.  R-05/03 Udruga pčelara ''Vrisak''     01.04.2003. R-05/03   
Livno i Ante Perković , tajnik 

Adnan Kamber,
Forum mladih ''Ten''  Župana Želimira br. 21,
60.  R- 07/03 FM ''Ten'' Livno  03.04. 2003. R‐07/03  predsjed. i Dragan   
Livno  Livno
Mladinov, dopredsjed
Sindikat DP rudnici  S.S. Kranjčevića br. 3. Ruško Ištuk predsjed.
61.  R-08/03    08.04.2003. R‐08/03    
ugljena ''Tušnica'' Livno  Livno Mate Konta, dopredsjed
Sindikalna podružnica OŠ  Slavko Konta, predsjed.
62.  R-09/03    08.04.2003. R-09/03 Sv. Ive bb. Livno   
''Fra Lovro Karaula''   Emira Baljak, dopredsjed

Neovisni sindikat  Ladislav Kutleša,
Ul. Kraljice Katarine br. 1. predsjednik, Slobodan
63.  R-11/03 djelatnika srednjih škola  NSD  11.04.2003. R-11/03   
Livno Radoš, tajnik i Mato
HBŽ 
Vrdoljak, član U.O.
Udruga
Županijski nogometni  brisana iz
64.  R-13/03 ŽNS HBŽ Livno  29.04.2003. R-13/03 Kralja Tvrtka 12/1 PP 39 Ivan Perić, predsjednik
savez HBŽ Livno  Registra
26.11.2003
Udruženje žena ''Li  Jasminka Borković,
65.  R-14/03 UŽ ''Li‐Women''  12.05.2003. R-14/03 Ul. Đačka br. 3. Livno   
women''  predsjednica
Udruženje invalidnih 
Davor Jozić, predsjednik
66.  R-17/03 osoba kroničnih  U.I.O. KBB  03.06.2003. R-17/03 Kralja Tvrtka bb. Livno   
Skupštine
bubrežnih bolesnika 
Udruga poslodavaca HBŽ  Udruga poslodavaca Stjepan Matković,
67.  R-19/03 16.07.2003. R-19/03 Splitska bb. Livno   
Livno  HBŽ predsjednik
Strukovni sindikat 
68.  R-22/03 medicinskih sestara i  SS MSIT Livno 17.07.2003. R-22/03 Sv. Ive br. 2. Livno Leo Dolić, predsjednik   
tehničara 
Sindikat pomoćnih 
Dražena Bralo,
69.  R-23/03 radnika u djelatnosti  SPRu DZ Livno 18.07.2003. R-23/03 Ul. Sv. Ive br. 2 Livno   
predsjednica
zdravstva HBŽ 
Srećko Vukoja predsjed.
Malonogometni klub 
70.  R-26/03 M.N.K. ''Seljak'' Livno  08.08.2003. R-26/03 Zgona, bb. Livno U.O. i Anto Anić,
''Seljak'' Livno 
direktor Kluba.   
Udruga 
Auto‐moto društvo 
Gabrijela Jurkića br. 29. Zvonko Tokić, brisana iz 
71.  R-28/03 Hercegbosanske županije     27.08.2003. R-28/03
Livno predsjednik. Registra 
Livno 
26.01.2009. 

Ivica Jozić,
Sindikat liječnika  predsjedsjednik i Darko
72.  R-29/03 Hercegbosanske županije  S. L. HBŽ 29.08.2003. R-29/03 Sv. Ive br. 2. Livno Čondrić i Kosta Pajčin,
Livno  dopresjednici i Jandre
Hrgić, tajnik   
Nogometni klub ''Seljak''  Branko Perković,
73.  R-36/03 NK ''Seljak''  20.10.2003. R-36/03 Livno, Vidoši b.b.
Vidoši  predsjednik   
Hrvatsko kulturno 
Livno, Kneza Mutimira br. Saša Grabovac,
74.  R-37/03 umjetničko društvo  HKUD ''Dinara''   20.10.2003. R-37/03
29 predsjednik
''Dinara'' Livno    
Boćarski klub ''Bulin'' Miši 
75.  06-R-38/03 'Bulin''  23.10.2003.06-R-38/03 Miši, općina Livno Ratko Puđa, predsjednik
Livno    
Eldina Maslić, pred. i
Komunikacijsko‐ Livno, Stjepana Radića
76.  06-R-40/03 'KEC'' Livno  22.12.2003. 06-R-40/03 Jasmina Borković,
edukacijski centar Livno  br.7.
izvršni direktor   
Udruga veterana 
Željko Krišto,
77.  06-R-41/03 Hrvatskih obrambenih  U.V ''HOS'' Livno  22.12.2003. 06-R-41/03 Livno, S.II. Kotromanića bb
predsjednik
snaga Livno    
Darinko Brešić,
Nogometni klub 
78.  06-R-1/04 N.K ''Troglav''  14.01.2004. 06-R-1/04 Livno, Zgone bb predsjednik i Vatroslav
''Troglav'' Livno 
Brnić, povjerenik Kluba   
Udruženje građana  Ivica Jazvo, pred. Anto
79.  06-R-2/04 planinarsko‐skijaškog  PSD «Livno»  21.01.2004. 06-R-2/04 Livno, Sinjska bb Jozić, pred. Skupštine i
društva ''Livno''  Predrag Rimac, tajnik   
Društvo za zaštitu i uzgoj 
Zoran Vukoja, pred. i
80.  06-R-3/04 malih životinja ''Golub''  «Golub» 21.01.2004. 06-R-3/04 Livno, Domobranska br. 5
Tomo Dolić, tajnik
Livno    
Edvard Krišto,
81.  06-R-4/04 Aeroklub ''Livno'' Livno  Aeroklub ''Livno''  22.01.2004. 06‐R‐4/04  Livno, Brda bb
predsjednik   
Županijski nogometni 
82.  06-R-6/04 ŽNS HBŽ   11.02.2004. 06-R-6/04 Livno, Kralja Tvrtka 12/1 Ivan Perić, predsjednik
savez HBŽ Livno    

06-R-22/04 predsjednik. Župana Želimira b.2004.  06-R-25/04 Referentna grupa ''Livno''  RG Livno  25. predsjednik ''Graničar''     Mijo Pašalić.05. 1 Rimac.  06-R-11/04 Auto‐klub ''Livno'' Livno  A. Smričani b. Danica Rimac.09. Udruženje građana  Čelebić. 06-R-28/04 Livno. Anđelka Džaja. LI 19. Robert Jurkić i Robo ''Livno'' Livno  Ž. i brisana iz 83. tajnik Registra 14.K.b. 06-R-18/04 Livno. izvršna 89. Pavelić.2004.    Ju jitsu klub ''Crni zmaj'' ‐ Božo Miloloža. predsjednik ''Hajduk''     Hrvatski nogometni klub  86. 84. pred.  06-R-24/04 JJK ''Crni zmaj'' Livno  24.2004.03.08. 06-R-12/04 Livno.    Hrvoslav Perković. 06-R-24/04 Livno.2004.03. Dragan Vujanović    Hrvatski nogometni klub  85.  06-R-33/04 08. Ljubunčić. b.2004. Divna Rimac. Filip Vujeva.2004. Kraljice Katarine 14 direktorica    Antonio Pavić. Jure Skijaški klub ''Livno''  91.b. predsjed. Orguz b.06.O. Čelebić b.05. dopredsjednik i Livno  Dinko Galić tajnik Kluba.b.b Filip Milić.11. 06-R-11/04 Livno.2004. Nogometni klub ''Rujani  NK ''Rujani Čelebić 92.b. Put medinog grna 87. 06-R-27/04 Livno. Lištani b.09. Miroslav Gelo.2009.08.  06-R-28/04 Ski Klub ''Livno''  16.. dopredsjednik. 06-R-33/04 Livno. dopredsjednik    .  06-R-17/04 HNK ''Hajduk''  20. predsjednik i Željko Čelebić 92'' Lištani   92'' Ćenan. Članovi U.    Jakov Pašalić.2004. Ženski košarkaški klub  90.K ''Livno'' Visković. predsjednik Kluba.b.  06-R-22/04    09.09. Zgona b. i Anto ''Livadnice''  br.b.K. 06-R-25/04 Livno. Sinjska b. Jako Marijan. Livno  predsjednik    Fatima Ćefo.  06-R-18/04 HNK ''Graničar''  20. 06-R-17/04 Livno. Udruga Petar Gelo.  06-R-27/04 14.2004. 88.2004.b.  06-R-12/04 Udruga građana ''Vitali''   'Vitali''  22.

93. predsjednik Udruga građana  95. Livno  KK ''LIVNO'' Livno pred.2005.  06-R-13/05 Udruga građana ''Lusnić''  UG ''LUSNIĆ'' 05. tajnik    Udruga likovnih  Ivica Vlašić. Anto Kuliš.08. predsjednik 98.b. 06-R-06/05 Livno.b. predsjednik ''Grboreški biser''     Boro Krišto. 06-R-03/05 Livno. ''Vrbovnik'' Zagoričani  dopredsjednik    Slobodanka Grubor. narodnooslobodilačkog  101.07. Lusnić b.2005.    Udruga građana  94.01. predsjednik. i Stipe Penić. Grborezi Vlado Matić. Zagoričani i Zdravko Mihaljević.2005. predsjednik. Mile Krišto. Splitska b. Stjepana Radića b.  06-R-01/05 'Grboreški biser'' 24.b. dopredsjednik i Dražena 1945  Čeko tajnik    Udruženje boraca  Šefik Jarebica.i Jurica Babić.b. 06-R-16/05 Livno. Guber b. 06-R-36/04 Livno.2005. antifašističkog rata  dopredsjednik općine Livno     .  06-R-16/05 UBNOAR LIVNO 29.  06-R-36/04    6.2005. predsjednik 99. umjetnika Livna  i Jure Semren. ''Drvarčanke''   predsjednica Savjetodavnog vijeća.    Boris Barun. 100. 06-R-14/05 Livno. 06-R-02/05 Livno.41-45 05.2005. Vinko Markov. ''Guber'' Livno  dopredsjednik Udruženja.  06-R-03/05 UŽ ''Drvarčanke'' 04.02.07.2005.  06-R-02/05 Udruga ''Vrbovnik'' 03.  06-R-06/05 15. 06-R-13/05 Livno. 97.  06-R-14/05 domovinske vojske 1941‐ UHDV. tajnik.    Košarkaški klub ''Livno''  Darinko Mihaljević. Udruženje građana  predsjednik i Zijo Šehić. Zgona b. 06-R-01/05 Livno.04. predsjednica Skupštine i Udruženje žena  96.b.02. Zagoričani Rada Vukobrat. dopredsjednik    Udruga Hrvatske  Pile Mamić.b.2004.  06-R-09/05 ULULi 18.03.2005.12. Đačka b. 06-R-09/05 Livno.

2005.  04-R-04/06 ''Cincar''  doporedsjednik    Vladimir Ivanović.10. Skupštine    Josip Ćurić. 04-R-07/06 Livno. 06-R-25/05 Livno. 04-R-15/06 predsjednik i Miše Renić br. predsjednik i Tomislav Podhum  Perković.  04-R-08/06 građevinskih strojeva     19.05. Munevera Zijadić. Rujani b.2006. 108. Veliki Kablići b.2006. tajnik    Berislav Đžaja.O. Podhum b. Đačka br. Tadija Kurbaša. Mladen glazbenih pedagoga Livno  Jelović. Čaić b.04. D. tajnik    Udruga autoprijevoznika i  Ivica Buljan.T.  04-R-11/06 17. Interesna zajednica ''Vir''  predsjednik. 8 paralize  tajnik    .2005.  04-R-15/06 oboljelih od dječje  UPODP 28. Mijo Ćurak 106. pred.b. predsjednik. 04-R-11/06 Livno. 04‐R‐04/06  Livno. Stipe Perić i 109. tajnik    Marinko Vrdoljak.  06-R-21/05 UGPL. Livno.b. Braniteljska udruga  IZ ''SEKTOR predsjednik. Sado Pivčić 102.2006. pred.b. Čaić‐Odžak  dopredsjednik i Jozo Andabak.2006.'' 04. 105. Guber b.Livno 12. Robert Kaselj.  06-R-20/05 Društvo ''Josip Broz Tito''  'Društvo J.  06-R-25/05 Iura Croatorum     09.06.04.2006.3 dopred.b.10. 104. 04-R-10/06 Livno.2005. Rusvil Lemo.       22. predsjednik i Bernardin Livno  Crnjak. Ul. U. dopredsjednici    Udruga paraplegičara i  Šemsija Dželadini .02.b.Rujani  RUJANI'' Zdeslav Duvnjak. 04-R-08/06 Livno. 107. Udruga građana‐ 103.11. Udruga bivših radnika  predsjednik i Jako Šukan.2006. Dinarina b.  04-R-10/06 društvo ''Kamešnica''  KUD ''Kamešnica'' 04. ''Sektor Rujani'' D. dopredsjednik    Kulturno umjetničko  Miroslav Ćurić.  04-R-07/06 IZ ''Vir'' Čaić-Odžak 13.b. predsjednik.B. Stjepana Radića 110. 06-R-20/05 Livno. 06-R-21/05 Livno. predsjednik.05.

  04-R-29/06 'LOM'' LIVNO 04. Planinarsko ekološko  Željko Puđa. Prisap  PRISAP'' LIVNO Tomo Kelić. 04-R-01/07 Livno. 111. 04-R-03/07 Livno. Udruga građana ''Vaganj''  117. Livanjska organizacija  Livno. Mišković i Ivica Pervan. predsjednik PD ''KAMEŠNICA i Ivan Pavlović. dopredsjednik. predsjednik. 04-R-29/06 ''Lom'' Livno  29 Odbora i Indira Đeldum dopredsjednik.b.b.2007. 04-R-27/06 Livno.10. Jozo Udruga građana ''Jaruga''  UG ''JARUGA 114. dopredsjednik. dopredsjednik    . 04-R-23/06 Livno. Bilo Polje b. ''Strupnić'' Livno  LIVNO Ante Damjanović i Ivica Matković blagajnik    Perica Sužanj.2006.2006.2006.blagajnik    Ognjen Huskić.12.2006. predsjednik.  04-R-03/07 UG ''VAGANJ'' 01.  04‐R‐28/06  30. Strupnić b.  04-R-01/07 ''ČELEBIĆ 92'' 09.  04-R-24/06 20.b. predsjednik Upravnog 115. 04-R-24/06 Livno. predsjednik.10.01. tajnik i Janja Lijović. Vujeva.02. Željko Udruga građana  UG ''STRUPNIĆ'' 113.b.2007. Mario Udruga građana ''Ploča''  UG ''PLOČA'' 112. Kneza Mutimira br. 92'' Livno  LIVNO dopredsjednici i Boris Barun tajnik    Nikola Knez.11. Stipe Udruga građana ''Čelebić‐ 116.  04-R-27/06 17. 04-R-28/06 Livno. Lopatice Livno  LIVNO dopredsjednici i Goran Mišković tajnik    Ivan Damjanović. LIVNO'' LIVNO predsjednik Upravnog Livno'' Livno  odbora    Mirko Vukoja. Prolog b.  04-R-23/06 društvo ''Kamešnica  10. predsjednik i Ivica Prolog  Škondro. Markov i Luka Vujeva.b. Karaula.11. Čelebić b. Prisap b. UDRUGA predsjednik.    Zvonko Popović.2006. Lopatice b.b.

2007. 04-R-14/07 Livno. Župana Želimira br Josipa Mihaljević.2007.05. predsjednik Upravnog 118.02.D.b predsjednik. Sanja Bandov.b. predsjednik .U.  04-R-16/07 autohtonog livanjskog  UPALSC 04.02.2007. 5 Boško Šeremet. Guber b. 124.b Kovačević dopred.E. 04-R-15/07 Livno.05. 125. Podhum b.N.  04-R-12/07 predsjednik.2007. Livno  odbora. Glorija Bartulica tajnica    Edita Vrdoljak.U. nezaposlnih Livno     Branko Mihaljević. Rapovine b.  04-R-17/07 UBDR HVO 08. 04-R-08/07 GLAVA'' 28 predsjednik Livno     Dalibor Ćenan. ''BOROVA Livno.  04-R-10/07 15. dopredsjednik    Neovisna udruga  N. direktor kluba    Planinarsko ekološko  P. ''SVEKAR Ivan Miloloža. 122. Sinjska b.04. 04-R-06/07 Livno. 120.2007.b. Rukometni klub ''Livno''  predsjednik Upravnog 119. domovinskog vijeća HVO  predsjednik    .2007..2007. i ''Dragovoljac'' Livno  ''DRAGOVOLJAC'' Ivica Keškić.  04-R-06/07 Klub ''La vie'' Livno  'LA VIE'' 13.2007.  04-R-14/07 20. Gornji Rujani b. Miši b.03. Zvonko Silvestar'' Gornji Rujani  SILVESTAR'' Šuker.04. 04-R-12/07 Livno.b. predsjednik sira ''Cincar''     Udruga branitelja  Stipe Mihaljević. 126.02. Ankica Baković. 04-R-17/07 Livno. 03. 04-R-07/07 Livno. glavni direktor    Ekološka udruga ''Svekar  E.b odbora. Udruga građana ''Sveti  UG''SVETI 121. Kralja Tvrtka br.04.  04-R-07/07 RK ''LIVNO'' 23.  04-R-08/07 društvo ''Borova glava''  23. Dubravko Kickboxing klub  KBK 123. voda'' Miši  VODA'' predsjednik    Udruga proizvođača  Jozo Baković.2007. Zgona b.b. 04-R-16/07 Livno.  04-R-15/07 20. 04-R-10/07 Livno.

''BILA'' 13. Stjepana II 130. Ul. blagajnik    Damir Barun. dopredsjednik. predsjednik Regionalni klub IPA  Livno.  04-R-33/07    09. Bila b.11.b.06. Podhum b. Udruga građana ''Hum''  predsjednik.b Vladislav Berić. 128. tajnik    Hrvatsko kulturno‐ HKUD«PODINARJE 132.  04-R-25/07 U.  04-R-19/07 izgradnje infrastrukture  U. dopredsjednik i Stanko sela Podhum Livno  Šimunac. Ul.G.11. Žabljak b.  04-R-20/07 U.  04-R-18/07 U.b. 04-R-33/07 Livno. Mato Rimac. tajnik    Udruga žena oboljelih i  Tino Krivić. tajnik i Ljupko Krželj. 28 HBŽ ''Bistrica'' Livno  tajnik    Športsko‐ekološko  Boro Matan.11.2007. Udruga za poticaj  Stipe Čeko. Duško Livno  Krželj. Luka Barać Udruga građana ''Bila''  129. brisana iz 127. 04-R-31/07 i Tomislav Karadža.G.G.  04-R-31/07    08. dopred    . Ul.07. 04-R-18/07 Livno.2007. Lištani b. Podhum b. «HUM» 27. društvo ''Žabljak'' Livno  i Dalibor Barać. Livno  dopredsjednik i Josip Pavić. Hercegbosanske županije  Jurkića b. 04-R-25/07 Livno. ''Srđevići'' Livno  predsjednik Registra 04.07. predsjednik UŽ ''BISTRICA'' Livno. Srđevići b. Jakub Mehić.b. Jozo Pavić.  04-R-32/07 liječenih od tumora dojke  09. predsjednik » LIŠTANI ''Podinarje'' Lištani     Tino Krivić.2007.G.2007.2007.2007.2007. 04-R-20/07 Livno. ''SRĐEVIĆI'' 18.2007.2007.09. Gabrijela 133.b.b. predsjednik. LIVNO br. 04-R-23/07 predsjednik Skupštine i ''Buško jezero'' Livno  JEZERO'' Kotrormanića b. predsjednik.09. 04-R-32/07 i Tomislav Karadža.05. tajnik    Zdravko Velić.2013.  04-R-29/07 umjetničko društvo  19.b. ''PODHUM'' 18. Župana Želimira 134. 04-R-29/07 Livno. Udruga Udruga građana  Tihomir Šukan.b. 131.  04-R-23/07 03. Športsko‐roniteljski klub  ŠRK ''BUŠKO Livno. predsjednik 135.05. tajnik    Zoran Semren. 04-R-19/07 Livno.

Držanlije b. 36 podpredsjednik    Ilija Džaja. Kalajdžinica 136. Dalibor Ekološka udruga  Jozić. 04-R-17/08 Livno. dopredsjednica i Josipa Andabak. Livno  dopredsjednica    . Marija Džaja.5 ''Hrvatska žena'' Livno  ŽENA'' LIVNO Krolo.b. predsjednik. predsjednik Univerzalna škola športa  UŠŠ ''LOVRE'' Livno. dopredsjednik. predsjednik 141. Livno  . 04-R-10/08 Livno. predsjednik i UG ''FRA LOVRO 137. Zabrišće b.04. KARAULA'' Livno  dopredsjednik    Tihana Krželj. odbora i Tihomir BLATO'' LIVNO blato'' Livno  Popović. 04-R-15/08 Livno. Ljubunčić b. Udruženje boraca  Jasminko Cero.  04-R-18/08 10. predsjednik Skupštine    Ladislav Miloloža. 140.b.  04-R-35/07 ''Patriotske lige'' Općine  UB ''PL'' 16.11. Marija 138.  04-R-15/08 EUŽ LIVNO 23.b. ''Žabljak'' Livno  Apolo Brešić.2008.6. dopredsjednik    Udruga građana ''Fra  Mato Gelo. tajnik i Zdenko Brčić. Zrinskofrankopanska 142.2008.06.10. 04-R-19/08 Livno. poslovni tajnik    Udruga građana  Božo Teklić.    Goran Čeko. Filip Vujeva.  04-R-17/08 'ZABRIŠĆE'' LIVNO 26.03.2008. Livno. Udruga građana  UG ''HRVATSKA predsjednica. Kralja Tvrtka br. 04‐R‐5/08  Livno.08.10. predsjednik i Udruga građana ''Tabor''  143.2007.2008.b.2008.b. 04-R-35/07 predsjednik i Mujo Sitnić b. Brina b. 04‐R‐14/08  Livno.  04-R-14/08 ribolovaca HBŽ ''Buško  11. ''Lovrek'' Livno  LIVNO br. tajnica    Igor Gromilić. Ul.  04-R-19/08    29. ''Zabrišće'' Livno  Upravnog odbora.  04-R-5/08 Lovro Karaula'' Ljubunčić  05. 04-R-18/08 i Zoran Pavić.2008.2008.  04-R-10/08 15. Udruga športskih  predsjednik Upravnog UŠRHBŽ ''BUŠKO 139.

Žirović b. i Anto Lištani Livno  Registra  Žarko tajnik 19. S.  04-R-20/08    10.2009. društva    Ekološko ‐ ribolovna  Božo Šimunac. Lovačko društvo ''Buško  146.04. dopredsjednik    Športsko društvo  Branko Perić.O. predsjednik U. Lištani b. 04-R-20/08 Livno.  04-R-02/09 udruga ''Buško blato''     19. zamjenik ''Crkvine'' Žirović Livno  pred. 2 Medicinar Livno  predsjednik.  04-R-05/09 UG ''CRKVINE“ 18. Golinjevo b. Ekološka udruga  predsjednik i Nasko 144.2008.b. Turani'' Livno  Marin Brešić tajnik    Udruga  Mato Rimac pred.  04-R-14/09 UG ''TURANI“ 24.2009. Tomislav Pervan i Ante Livno  Drinjak. dopred. 149.07. Vržerale b. U. Ivo Krezo član U.b.  04-R-08/09 Auto moto klub Livno  AMK LIVNO  27. 04‐R‐18/09  Livno.  04-R-01/09 LDBB  13.b.2009. 145. 04-R-23/08 Livno. Udruga građana  148. 04-R-02/09 Livno. predsjednik Skupštine.. blato'' Livno  društva i Branko Jurič. Filip Interesna udruga ''Brig''  brisana iz  152.2009. Kotromanića 150.b. 5.2008.11. 04-R-05/09 Livno.03. Kralja Tvrtka br.05. Granić dopred. Branko Babić. Podhum b. pred. članovi udruge    Vjekoslav Dolić.    Ale Kamber.2013. Esad Barjaktarević.O.11.b.II.02. predsjednik Udruženje ''Bosna Zelene  Livno.   .    Udruga građana ''  Branko Suša pred.    Mladen Pervan. predsjednik Skupštine.2009..b.12. i Tadija Jukić tajnik    Krešimir Jolić. 04-R-01/09 Livno. 04-R-08/09 Livno.O.  04-R-10/09 BZB 27.  04-R-18/09 IU ''BRIG“ 11. Megdan b. Pero Lijović.02.2009.  04-R-23/08 SDM 19. 147. pred.b. Beretke'' Kanton 10Livno  b. 04-R-10/09 Skupštine. 04-R-14/09 Livno. i 151. pred.2009.03. Svetog Ive br. i Safet Pilić. ''Vranduk'' Livno  Barjaktarević. Ul.

Domobranska b. Opštine Livno  Jordanka Radeta dopred. 9 Kalinić dopred. 04-R-29/09 predsjednik i Biljana povratnika Livno  b.12. Potočani b.  04-R-23/09 ''Franjevačke klasične  UĐ FKGV 01.10.05. U.2009.2010.b.    Stipo Periša predsjednik Udruga građana  . porodica Livno  Šehić dopred.01.O.2009. Mato Kovač predsjednik Livno     Udruga đaka  Jure Semren predsjednik.10. Fraenjevački 155. 04-R-20/09 Livno.G. 04-R-28/09 Livno.08.2009.  04-R-27/09 08.b. i Finka Krolo tajnica ''Priluka'' Livno     Miro Adžaga Kickboxing klub ''Golden  KBK ''GOLDEN 157.2009.b.  04-R-29/09 ULP 09. 161.K.09.2009. Vedran 158. 04-R-01/10 Livno. predsjednik U. ''POTOČANI“  17.b.2009.2009. Kraljice Katarine 159. Kraljice Katarine 160. Miši b.b. 04-R-22/09 Livno.G.b. Livno. i Igor Rimac pred. Ivo Mihaljević dopred. Potok b.  04-R-20/09 UŠP LIVNO 21.b gimnazije Visoko'' Livno  Anđelko Barun rizničar    Hrvatsko kulturno‐ Mira Marijan predsjednik 156.b.12.2009. i b. Splitska b.11.b. i Zilka 153. Kralja Tvrtka br. 04-R-33/09 Livno..i Josip Livno  Perković tajnik    .    Dragomir Petrović Udruženje Livnjaka  Livno. 04-R-31/09 predsjednik U. predsjednik i Ilija Kuliš glory'' Livno  GLORY“ tajnik    Miroslav Bartulica predsjednik. ''CLEUNA“ 29.  04-R-28/09 Tenis klub ''Cleuna'' Livno  T.O.  04-R-22/09 iz domovinskog rata  'USPDR LIVNO“ 07. 04-R-23/09 Augustin Orlović tajnik i samostan Gorica b. 04-R-27/09 Livno.  04-R-01/10 U. ''POTOK“ 08. Priluka b.O. Udruženje šehitskih  Samir Lemo pred.  04-R-33/09 U.10. ''Potočani'' Livno  Željko Vidović tajnik i Marijan Periša blagajnik    Mate Perković Udruga građana ''Potok''  162.    Udruga specijalne policije  154. Mijatović tajnica    Srpsko građansko vijeće‐ Dimitrije Tomić Livno.  04-R-31/09 Pokret za ravnopravnost  'SGV-PR LIVN'' 02. 04-R-26/09 Livno.2009.  04-R-26/09 umjetničko društvo  HKUD ''PRILUKA“ 01.

Gabrijela Jurkića br. predsjednik.10.  04-R-26/10 'ŠSLI“ 28.. predsjednik. 170. predsjednik.2010.  04-R-29/10 prijatelja obožavatelja  M.  04-R-07/10 društvo ''Rudine'' Župa  KUD ''RUDINE'' 24. tajnik    Kinološka udruga  Toni Čeko. Višeslav 172.. 1 Livno  predsjednik.07. Paintball klub  Livno. i Jelena Rogušić.    Športski savez Općine  August Orlović.  04-R-17/10 K. 169.2010. i Jelena Rogušić. 04-R-29/10 Livno.2010. Vidoši b.2010. dopred. Udruga veterinara  Udruga veterinara Jozo Jurčević 163. Juli'' iz Livna  dopred.2010. Kalajdžinica b.02.02. predsjednik. 04-R-04/10 Livno.b. 04-R-26/10 Livno.  04-R-04/10 Hercegbosanske županije  08.06.  04-R-05/10 administrativnih radnika  'UAAR HBŽ“ 08.  04-R-22/10 PK ARMAGEDON 12.07.U. 04-R-22/10 Armagedon  9 Rimac.K. Gabrijela Jurkića br.07. ''Ekopod''  predsjednik. tajnik    Sportsko ekološka udruga  Tomislav Puđa. i Tomislav motora'' Livno  Hrga.2010. Janja 168. Trg Branitelja br. 04-R-21/10 Livno  9 dopred. ''Cincar''  Ivo Krezo. predsjednik.    Sead Delalić.b. ''S. Konjički klub ''Sokol''  Livno.  04-R-27/10    13.O. Stjepana II predsjednica Skupštine i 164.02. Splitska br. 04-R-27/10 Livno. Golinjevo b. Ivica Rimac. 166. 165. 04-R-05/10 Kotromanića b. Isko Hodžić. 38 HBŽ predsjednik Livno     'Udruga arhivskih i  Lidija Ljubičić Livno. Zoran Semren HBŽ'' Livno  predsjednik UO    Josip Perković. M. 04-R-24/10 Livno.10. 22 Hrga. dopred.2010.2010. tajnik    Ivica Rimac.  04-R-21/10 KK „SOKOL“ 12. 167. Anđelka Mandić Vidoši Livno  rizničarka i Ante Mihajlovski. CINCAR 18.    Moto klub ''Skupina  Nediljko Hrga. Udruženje logoraša ''21  171.P.b. 04-R-17/10 Livno.b.2010. 04-R-07/10 Livno.b. Splitska br.“ 18.  04-R-24/10 SEU ''EKO POD“ 15. Kulturno umjetničko  predsjednik UO. Donji Žabljak b.2010. tajnik    Janja Rimac. tajnik    .09.

predsjednik i Niko Jukić.  04-R-7/11 EU „SKOK“ 09.    Kulturno umjetničko  Jure Semren. ŽUPA BILA Kelava. Potkraj  Ćubela. 04-R-13/11 Livno.b.  04-R-6/11 postrojbe HVO ''Ante  30.05. dopred.b. 173.b.02.2011. Livno. 180. Brina b.09.  04-R-3/11 'Suvremeni Horizonti''  USH 16.10. Ekološka udruga ''Skok''  predsjednik. b.  04-R-16/11 Konjički klub Livno  KK LIVNO 28. 2011. 04-R-9/11 Livno.b.  04-R-17/11 Biciklistički klub ''Livno''  BK ''LIVNO“ 06. Božo 179. Potkraj.09. ''Glavica''  predsjednik    Perica Džeko. 2011.b. dopred. tajnik i Mate Bila  Mamić. KUD „TRIBANJ“ predsjednik. Udruga memorijalni  predsjednik.12. 04-R-18/11 Livno. Dalmatinska br.03.2010. 181.b. 04-R-1/11 Livno.  04-R-13/11 EU ''GLAVICA'' 07. 176. 174. 2011. Juraj'' Rujani  Perić. 04-R-31/10 Livno. Sturba b. dopred. 04-R-16/11 Livno. 2011. rizničar    Ekološka udruga  Vinko Janković.  04-R-1/11 društvo ''Tribanj'' Župa  09.tajnik i Marinko Barun.    Ekološka udruga  Tihomir Popović. Ante Starčevića br. tajnik    Kažimir Hrga. 04-R-7/11 Livno.10.  04-R-31/10 KRUG  07. 04-R-6/11 U HBŽ b.  04-R-30/10 ''Eko izvor Sturbe'' iz  04.11. predsjednik    Udruga pripadnika  'UDRUGA BUŠIĆ“ Livno. S.  04-R-18/11 EUSR LIVNO 11.2011. Zdenko 178. Splitska b.b.b. Sportsko ekološka udruga  SEU ''EKO IZVOR Zdravko Anić. Rujani b. 182. Bruno Bušić''     Vjekoslav Mamić.  04-R-9/11 UMCSJ 13.2011. Kotromanića Dragan Inić. 21. 04-R-17/11 predsjednik i Jako 10 Deronja. centar ''Sv. 04-R-3/11 Livno.2011. Kneza Mutimira b. i Toma Marić. 183. Grgurići b. Anđa 175.2010. od šećerne bolesti‐Krug  predsjednik.b. i Igor Kožica. tajnik    Mario Čondrić.II.2011.02. STURBE“ predsjednik Livna     Udruga osoba oboljelih  Renata Maros. sportskih ribolovaca  predsjednik    . rizničar    Marin Perković. predsjednik 177.06. Bila b. 04-R-30/10 Livno.

b. 187.  04-R-01/12 UG „GREDINA“ 09. Udruga inozemnih  193.  04-R-14/12 FC „DIJAN FIT“ 09. 189.b.b.  04-R-20/12 UIL 03.2012. dopred. 04-R-01/12 Livno.b ''Lištansko jezero''  ''LIŠTANSKO predsjednik JEZERO''    Zoran Čečura.rata HVO‐ PODRUŽNICA 30.04-R-24/12 Livno'' Livno  29 i Žana Sučić. 04-R-11/13 Livno. Lištani b.01. S. 2012. Smričani b.2012.  04-R-26/12 UIU  21. tajnik    Udruga branitelja  UBDR HVO Stipo Markov.04. Sinjska br.b predsjednik    Udruga ''Vodovod Vidoši''  190.2. 04-R-22/11 Livno.2012. Vidoši b. Bandov. Tomo 192. predsjednik 191. Livno  EKOLOŠKA Ekološka udruga  UDRUGA Tomislav Perić.  04-R-22/11 06.O.  04-R-24/12 VIJEĆE MLADIH 28. 04-R-17/12 Livno. tajnik    Mario Bandov. ''Dijan fit''  predsjednik    Dalibor Fišić.2012.01. predsjednik iz Livna     'Vijeće mladih Općine  Livno. Kotromanića Zvonimir Tomas.b predsjednik i Ivana HBŽ  Tomas.08. Udruga građana  185.  04-R-17/12 UA U HBŽ 11. 186. Udruženje agronoma u  188.  04-R-11/12 dom. predsjednik i Nikola umirovljenika Livno  Andabak.    .2012. 2012. i ''Gredina''  Nikola Čečura .  04-R-25/12 Udruga građana ''Dola''  UG ''DOLA“ 20.04-R-23/12 Livno.05. Splitska b.b. 4 predsjednik podružnica Livno  LIVNO    Udruženje fitness klub  Goran Jahjefendić. Dola b. 04-R-14/12 Livno.05. 184.04-R-25/12 Livno. Frano Matić. Anđa Brešić.II.b.  04-R-23/12    24. Kneza Mutimira br. predsjednik U. dopred    Udruga Informatičara  Livno. tajnik    Mato Vrdoljak.08.2011. predsjednik. 2012.04. 04-R-20/12 ''Lan'' Livno  b. dopred.12. i Robert Bandov. Zastinje b. 2012. Splitska b.04-R-26/12 Livno.

odličja Hrvatskog vijeća  UNRO HVO U FBIH 200. predsjednik.08.b.b.  04-R-39/12 spašavanja.10. 04-R-05/13 Livno. 2012. 04-R-39/12 8a Stanice Hercegbosanske županije     Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  Anto Mihaljević. 04-R-04/13 Livno.02. 2012. 2012.04-R-36/12 Livno.b.b. Ivo Bilić zajednica podružnica u  podružnica LIVNO dopred. Kneza Mutimira br.  04-R-09/13 i kontrolora suđenja ŽNS  ZNS ŽNS ŽHB 13.04-R-33/12 Livno. Županiji  Hercegbosanskoj‐ podružnica Livno     Udruga nositelja ratnih  Boško Dalić. Kralja Tvrtka 12/1 predsjednik. i Tomo HB  Krešo. Gabrijela Jurkića br.2013. tajnik    .10. ''Suhača'' iz Livna  predsjednik    Udruga građana za  Denis Ivanković.2013.02.2012. stanica  GSS SHBŽ 07. Stjepana Radića b.11. 197.2013. 195.b. Aerobic club ''Motiv  AC ''MOTIV Livno. 196. voditelj 198. Golubić b. Marino Vidović. Stjepana Radića b. predsjednik.  04-R-38/12 zaštitu srednjeg toka  UG ''BENT'' 17.  04-R-05/13 25.04-R-27/12 Amra Burza. Stipo Marko obrane u Federaciji BiH‐ – podružnica LIVNO rizničar podružnica Livno     Zbor nogometnih sudaca  Jakov Tabak. 2012. 194.04-R-38/12 Livno. Suhača b.10. ''Konjica'' iz Livna  predsjednik    Udruga građana  Denis Marinčić. 201.  04-R-33/12 KN ''KONJICA“ 02. predsjednik rijeke Sturbe ''Bent''     Gorska služba  Livno.03.  04-R-27/12 24. obrane Herceg Bosne  UDVDR HVO HB – 199.  04-R-04/13 25. Zgona b. 04-R-09/13 Livno.  04-R-36/12 'UGS'' 11. predsjednik Action''  ACTION 56    Klub navijača Troglava  Vladimir Vujeva.

   Marija Marinčić. član    dr.b. med. Amela Pekić.06. dopred. Kralja Tvrtka b.06. tajnik    Hana Milak. 04-R-10/13 Livno. Dražen 203. Udruga ''Snaga žene''  206.07.2013.  04-R-23/13 mladih Župe Podhum iz  SEUMPŽP 27. Bože Livna  Šimunac.03.b.04. Vrdoljak.b. Kneza Mutimira b. 04-R-27/13 Livno. 04-R-23/13 Livno. Podhum b. tajnik i Jozo Novokmet. Podvornice b. 04-R-11/13 Livno. 04-R-16/13 Livno.  04-R-28/13    06. Branka 204. Gabrijela Jurkića br. Udruga ''Zaboravljeni  Livno. dopred. i branitelji''  8/A Boško Šeremet. predsjednik. Diana Knežević. tajnik    .  04-R-11/13 Auto klub Livno  AK-LI 18.b. Župana Želimira b. Novokmet. predsjednik.  04-R-17/13 'SŽL“ 15.2013.  04-R-15/13 'ŠKOLARAC“ 06.2013. i Marija Đuran. Skupštine    Sportsko ekološka udruga  Mirko Bulić. 04-R-17/13 Livno. Splitska b. pred. pred. i ''Livno'' Livno  Danijel Perković. 207. tajnica    Damir Kaić. Sanell Cero.  04-R-27/13 Udruga građana ''Most''  'MOST“ 20.09. Edukativno zabavni  predsjednik..12. 208. 04-R-28/13 Mehmed Milak.  04-R-16/13 SSK „LIVNO 19. 04-R-15/13 Livno. predsjednica i Zdravko Erceg. dopred    Draško Vrdoljak.b.2013. tajnik    Slavica Perković.12.b.2013. 209.2013. predsjednik. i Ivan 202.2013.  04-R-10/13 Udruga građana ''Tribić''  UG ''TRIBIĆ“ 26.b.2013. Tribić b. dopred. Ivica Novokmet. centar ''Školarac''  Kaić.. dopred. predsjednik. tajnica i Livno  Nada Delalić. Sportski streljački klub  205. predsjednik.

b.  04-R-8/14 Stolnoteniski klub Dinara STK DINARA 25. 04-R-2/14 Livno. Ćosanlije  Milanović.2014. Dražen 210.2014. 04-R-8/14 Livno. prvi dopred. 212. tajnik    Božo Perić. tajnik    Mladen Karaula. Čelebić b. Udruga proizvođača  predsjednik. 04-R-31/14 Livno.  04-R-12/14 UDRUGA ''ČEŠANJ 01.b.b.01. Ekološko društvo  predsjednik. Stjepana Radića b. 1918''  1918“ predsjednik    Katica Đuran. Župana Želimira b.04.2014.2014.  04-R-9/14 Udruga građana ''Rustva''  RUSTVA 10. 215. 213. predsjednik. i Boško Brčić.02.. Bosne FBiH u Županiji  HERCEGBOSANSK Baćak. predsjednik 214. 04-R-13/14 multimedijalnu  Tomislava b. drugi    . Donji Rujani b. Ivan Jukić. 04-R-4/15 Livno. Moto klub ''Biker boys''  predsjednik. 211. odličja HVO Herceg‐ FBIH'' U predsjednik.  04-R-13/14 UNIMP „LIvideo“ 04. 04-R-12/14 Livno. dopred promociju ''LIvideo''     Nogometni klub ''Troglav  NK ''TROGLAV Borislav Kovač. češnjaka ''Češanj''  tajnik i Anđa Ivanković.  04-R-30/14 08. i Viktor Milanović. Priluka br. Livno  Duvnjak.  04-R-33/14    29.  04-R-31/14    09.  04-R-2/14    16. i Ibrahim Velić.04.b.2014.01.b. 04-R-30/14 Livno. Mirko 218.2015. 04-R-33/14 Livno. tajnik    'Udruga nositelja ratnih  'UNRO HVO HB Dragan Konta.b predsjednik i Josip proizvođača ''Stolisnik''  Salapić. potpred.b. Donji Rujani b. Brina b. tajnik    Tomislav Vidović.10. potpred i Antonio Ćubela.2014.b.2014.10.10.2014. i Hercegbosanskoj''  OJ ŽUPANIJI Boško Dalić. član    Udruga za neovisno  informiranje i  Livno. Danijel 217. 30 predsjednik i Tomislav Križan tajnik    Tino Ivanković. Slavko Franjičević. Udruga poljoprivrednih  216. Ćosanlije b.03.  04-R-4/15 23. Ivan Barun. Trg Kralja Mario Konta. 04-R-9/14 Livno. potpred.

   Mišić. Vukovarska b. Livno. 04-R-7/15 Livno. Tinka Anić. Perica 220.2015. 04-R-15/15 Livno. Milošnik bb Almir Alić. 04-R-5/15 Livno. predsjednica    Livna  Udruga za zaštitu  Željko Marijan.2015. Kotromanića predsjednik. 04-R-8/15 b. Teniski klub ''Plavi teren''  Ivo Semren.05. I Zdenko Pavić.  04-R-9/15 13. Tribić b. Domobranska br.b.2015.    Zdravko Mihaljević. 222. 3. tajnik i Mato Livno  Budulušić.O. Hubert'' Tribić  HUBERT“ TRIBIĆ predsjednik    Udruženje građana  223. Begovača b. Livno  Krišto i Josip Vrdoljak. dopred.  04-R-5/15 Udruga ''Fashion''     06.03.  04-R-7/15 TK ''PLAVI TEREN“ 12. predsjednik    Čuvari starina iz Livna  Udruga za prirodu.06.06.II. Splitska br. 04-R-19/15 Livno.2015. tajnik    Lovačko društvo ''Sveti  LD „SVETI Anđelko Šarić.b.b.2015.  04-R-8/15 Udruga građana ''Kruzi''  UG ''KRUZI“ 16. izvršna 219. Brina b.2015.b. 225. predsjednik.  04-R-17/15 podrijetla Livanjskog sira  'LIVANJSKI SIR'' 30.2015. 04-R-13/15 Livno. članovi U. Olgica Đikić.  04-R-15/15 i održivi razvoj Duga iz  UDRUGA DUGA 29. 72 direktorica    Ivo Maglica.  04-R-19/15 moto ''Old timer club''  'OTC'' LIVNO 09. okoliš  224. Mladen 221. Blagajnik .2015. 04-R-9/15 Livno.04. Dolić. 04-R-17/15 Livno.06. Nikica 226.    predsjednik iz Livna  Udruga građana auto  Slobodan Ćubela. predsjednik.02. S. dopred.b.09.  04-R-13/15 ČUVARI STARINA 17.

.  R-01/98 osnovnom školstvu     05.b. predsjednik i Zvonko    ''Mrkodol''   Meštrović.  R-08/97 23.01.b. Mrkodol b. predsjednik    oštećenog sluha HBŽ  Marijana b. Šuica b. i Dragan Inić. 04-R-3/16 Livno.1998. Jozo Nogometni klub  NK ''KONGORA 230.  04-R-3/16 17. U. Dinarina br. R-03/98 Tomislavgrad.b. predsjednik moždine     Općina Tomislavgrad  Podaci o  Redni  prestanku  broj  Broj u  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  udruge  Darko Meštrović..  04-R-5/16 17. voditelj i 227.2016. Džankić.b.01. Tomislavgrad. dopred.02.07. povrede  Livno. tajnik i Marko Tokić pred. Ilija    ''Kongora 925''  925'' Sliško. Udruženje Edukacijski  Božo Perić. 2    razvojni park ''Ho‐ruk''   Josip Perkovć tajnik Udruga oboljelih od  poliomyelitisa. Sindikat zaposlenika u  Milica Skočibušić. predsjednik. R-01/98 predsjednik i Branko    Radića b.1998. R-01/97 Tomislavgrad. Malog 232.1998.02. Stjepana 231. Kongora b. R-02/98 Josip Stanić.    Domovinskog rata  ŠUICA dopredsjednik Hercegbosanske županije  .  R-01/97 MNK ''MRKODOL'' 23. R-08/97 Tomislavgrad. Zajednica udruga  Ivan Mamić.01.O.  R-02/98 'UGOS'' 30.b.1997. 228.1997. Malonogometni klub  229. 04-R-5/16    mozga i kičmene  Tomislava b.  R-03/98 30. predsjednik hrvatskih vojnih invalida  ZU HVIDR-a HBŽ 233.09. općine Tomislavgrad  Bagić. tajnik Slavko Jolić. Trg Kralja Dejan Miloloža. dopredsjednik Udruga građana  Tomislavgrad.2016.b.

pred.1999. R-04/98 predsjednik i Ivan Radoš.    1945 podružnica  Tomića b.b. Mijata Mijo Mašić. R-17/98 predsjednik i Marta    Tomića b.  R-04/98 Nogometni klub ''Rog''  NK ''ROG'' 11.  R-04/99    02.1998. Tomislavgrad  Galir. predsjednik i 238. tajnik Mišo Renić. Pijačna b.06.b.  R-16/98 05.b.b.b. Zora Ćurić. Skupštine.02. Jozo Matić-Trenić.1998. Udruga žena ''Žena  Tomislavgrad. tajnik Ljiljana Rašo. R-25/98 predsjednik i Ljilja    ženama'' Tomislavgrad  b.1998. R-02/99 Tomislavgrad.  R-17/98 Domovinskog rata     13.1998.  R-19/98 AK ''TOMISLAV'' 18. Roško Polje 234.02.1998.12. R-20/98    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Tomića b. R-35/98 i Jozo Bagarić.1998.05. R-16/98    blato''  BLATO'' b.b.    b. predsjednik domovinske vojske 1941‐ Tomislavgrad. predsjednik Udruga gospodarstvenika  242.1999. 237. tajnica Kinološko društvo  Tomislavgrad. član N. R-19/98    Tomislavgrad  Tomića b.05. R-04/99 Tomislavgrad i Zdravko Radoš.01. predsjednik 241. dopred. Kazaginac Marko-Ivan Blažević.  R-35/98 PODRUŽNICA 28.  R-25/98 'ŽENA ŽENAMA'' 30. Zajednica udruga  Drago Stanić. Tomislavgrad.  R-02/99 CRVENI KRIŽ 20.b. i Jakov Gale. Mijata 236.  R-20/98 KD ''TOMISLAV'' 18. Mijata 240.b. Športsko društvo ''Buško  ŠD ''BUŠKO Tomislavgrad.05. predsjednik.1998.05. dopredsjednik Udruga Hrvatske  UHDV 1941-1945 Jakov Šarac. tajnik Emil Pranjić. Mijata Ivan Tabak.    Tomislavgrad  i Anka Petrović.O.    i poslodavaca  dopredsjednik . Tomislavgrad. 235. Stipanjići 239. predsjednik. Stjepan Krajina. Jurčević. TOMISLVGRAD dopredsjednik Tomislavgrad  Crveni Križ Općine  Adela Škaro. Auto klub ''Tomislav''  Tomislavgrad.

članovi Predsjedništva i Marijo Sabljić. Mijata 245.  R-27/99 nestalih u Domovinskom     02.  R-05/99 RK TOMISLAV 16. Mijata 247. 1941‐1945 HBŽ  tajnik Udruga obitelji hrvatskih  branitelja poginulih i  Ivan Ćulanić. R-27/99    Tomića b.    Tomića b. R-08/99 Kelava.b. R-01/2000 Tomislavgrad    ratu Hercegbosanske  Šteko. Kralja 243. R-19/99 Jozo Gudelj. Roško Polje 244. Radoš. Bože Lovačka udruga  LU ''ZAVELIM'' Tomislavgrad. nestalih u Domovinskom  predsjednik. Božana 249. i Marijana županije ‐ podružnica  Kutleša.01.02. predsjednik.1999.1999. Tomislavgrad.b.2000.    Tomislavgrad  Zvonimira b. predsjednik Tomislavgrad.04. R-20/99 predsjednik i Ante    Tomislavgrad  Tomića b.b. Ruža 248.10. Marijo Ragbi klub ''Tomislav''  Tomislavgrad. tajnik Tomislavgrad  . predsjednik.  R-21/99 regularne hrvatske vojske  DBVRHV 1941-1945 02. tajnik Tomislavgrad  Udruga udovica hrvatskih  branitelja poginulih i  Stefanija Krišto.  R-19/99 ''Orlova stina''     11. R-05/99 Mašić i Filip Perković. R-21/99 i Tomislav Vučemil. predsjednik    Tomića b.b.b. Mijata 246.1999. Mijata predsjednik. i Lidija ratu ‐ podružnica  Zrno. Lovačka udruga ''Vran''  Tomislavgrad.  R-20/99    26. dopredsjednik Društvo bivših vojnika  Pile Mamić.1999. Mamić. Mirko Papić. dopred.1999. Radovan Serdarušić. tajnik Planinarsko društvo  Tomislavgrad.  R-01/2000    11.10. Tomislavgrad  Ante Vukadin.1999.  R-08/99 14. tajnik Marijo Sušilović.11.12. i    ''Zavelim'' Roško polje  ROŠKO POLJE b. dopred.b. dopred.

Jozo Radoš.  R-05/2000 03. Mijata Semka Dizdar.2000.03. Mijata 250.O. predsjednik    TOMISLAVGRAD Tomića b. članovi Udruga  Građansko udruženje G.05. Kazaginac Stipe Purić.  DRUŠTVO Ivan Ćulanić. Udruga hrvatskih vojnih  UDRUGA HVIDR-a Tomislavgrad.01. I.03.03. predsjednik. Tomislavgrad  Marinko Gogić i Anđa Budimir. R-12/2000    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b. tajnik Mijo Tokić.U.2000. predsjednik Tomislavgrad. R-08/2000 ''DUVANJKE'' Tomića b.2000.  R-08/2000 žena ''Duvanjke'' 15.2000.  R-02/2000 invalida Domovinskog  28. dopred. članovi .b.2000. i    groblja ''Karaula''  Zvonimira b.b.b. tajnik Tomislavgrad  Dražen Jurčević.2000. predsjednik Registra  Tomislavgrad 04. Tomislavgrad. Mate Radoš. TOMISLAVGRAD Ivica Pivić. R-17/2000 Skupštine i Ivan    Tomića b.  R-06/2000 UŠRŠ TG 18.  R-10/2000 ''KARAULA'' 22. Mijata 256. Slobodan 252. R-06/2000    ribolovaca ''Šaran''  Tomića b. Mijata predsjednik.02.06. KLA Tomislavgrad.2000.  R-17/2000 Pro vita HB  PRO VITA HB 26. dopred. dopred. Udruga športskih  Tomislavgrad.  R-24/2000 alkoholičara  14. i Ivan Šapina. R-02/2000 Ivan Mamić. R-05/2000    Kazaginac  KAZAGINAC b. Mijata predsjednik. Marko Miškić. Stipe Čirko.b.b. 255.2010. Kralja 254. pred.b. R-10/2000 Ivan Drmić. Tae kwondo klub ''Koryo''  TKD ''KORYO'' Tomislavgrad.b. Pašalić i Stanko Čamber. tajnik i    TOMISLAVGRAD b. predsjednik i 251. R-24/2000 Ivan Ančić.  Društvo za očuvanje.Ž.b. Klub liječenih  Stipe Šimunović.02. brisana iz  253.2000.04. predsjednik zaštitu i proširenje  Tomislavgrad.  R-12/2000 31. Tabašnica 257. dopred. Madunić. rata Tomislavgrad  Udruga lovaca ''Ošljar''  'OŠLJAR'' Tomislavgrad.

2001. dopredsjednik Hrvatski košarkaški klub  Tomislavgrad. R-05/2001 Ivica Tavra.12.b. predsjednik. Ljiljana Kovačević. Tomislavgrad.  R-29/2000 ''Mijatovi dvori''     06.2000.b.  R-04/2001    18.  R-01/2001    09. predsjednik Ekološko društvo ''Eko‐ Skupštine. dopred. Kuglački klub ''Tomislav''  Tomislavgrad.01. Tomislavgrad. Mijata 259. R-33/2000 Toma Ćurić.  R-03/2001 posebnim potrebama  UDRUGA ''NADA'' 18.2001.01. predsjednik    Tomića b.b. R-01/2001 i Ibrahim Balić.  R-33/2000 umjetničko društvo ''Fra  ČUIĆ'' 09.  R-32/2000    13. Tomislavgrad  Šumanović.01.2000. tajnik . tajnik Drago Zrinušić. 260. dopredsjednik Speleološko društvo  Josip Marković. Ženski košarkaški klub  predsjednik.K.01. R-04/2001 Tomislavgrad    ''Županjac'' Tomislavgrad  Krišto. Jurica Musić. Mijata 264. Kralja Damir Baković.b..  R-05/2001 K. Mijo Čuić'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Jozo Tomić.b.2001. predsjednik Udruga roditelja djece s  Jozo Jurčević.b. dopred.2001. Hrvoje 265.  R-27/2000 Udruga žena ''Iskrice''     05. ''TOMISLAV'' 23.b. Malog 266.11.01. Mijata predsjednik i Sanja 258. tajnik Hrvatsko kulturno  HKUD ''FRA MIJO Tomislavgrad. predsjednik Udruga umirovljenika  Tomislavgrad. Mijata 262. Frano Jurčević. i Marijan Meštrović. Društva i Predrag Ćurčić. direktor Miše Ćavar. R-02/2001    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Zvonimira b. tajnik Jozo Šarac. i    Tomislavgrad  Marijana b. Kraljević i Adela Škaro. Brišnik b. 263.    Tomislavgrad  Tomića b. Tomislavgrad.2001. R-32/2000 Tomislavgrad.2001.  R-02/2001 HKK ''TOMISLAV'' 10.01.2000. R-29/2000 predsjednik i Miro    Tomića b.    ba''  pred. R-03/2001 predsjednik i Magdalena    Tomića b.b. Mijata 261. ''Nada'' Tomislavgrad  Marinčić.09. R-27/2000    Tomića b.

harambaša    Tomića'' Tomislavgrad  Tomića b.  R-26/2001    10.b. R-26/2001 Branko Matić.    Tomislavgrad  Radića b.  R-14/2001 OO ''KRUG'' 29.b. R-07/2002 Ana Ćosić. predsjednik ''Merhamet''   Udruženje korisnika  Cvitan šola.    dopredsjednik i Branko Dobrijevac  Šarić.    ''Krug'' Tomislavgrad  Tomića b.b. 270.b. Ćulanić i Zdravka Pačar. R-20/2001    Dizdara b.  R-12/2002 11.2001. Hrvatski nogometni klub  HNK ''TOMISLAV'' Tomislavgrad.. ratu Tomislavgrad  dopredsjednik .2001. Maka Melća Numić.b.11. predsjednik i 'Hajdučka družina Mijata  Tomislavgrad. predsjednik. Motorsport'' Kongora  Krajina. predsjednik.b. predsjednik. Tomislav Dukić. Malonogometni klub  MNK ''MIJAT'' predsjednik.2002.2002. R-06/2001 Ilija Bagarić. dopredsjednik Udruga obitelji hrvatskih  Marta Galir. AMK ''TG Tomislavgrad.2001. Brišnik b. Ante Ćurić.2001. tajnik Admin Isak.01.03.2001. družine Udruženje građana auto‐ Tomislav Majić. dopredsjednik Muslimansko  Tomislavgrad. R-02/2002 predsjednik i Miodrag    MOTORSPORT'' b.01. predsjednik    ''Tomislav'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. Mijata 272. Ivan 275. Prisoje b. R-22/2001 Tomislavgrad.  R-20/2001 dobrotvorno društvo     17.05. predsjednik i Auto‐moto klub ''BMW''  Tomislavgrad. tajnik Ivan Ćosić. R-14/2001 i Sanita Dizdar. R-12/2001 Tomislavgrad. Bože 268.b. R-12/2002    nestalih u Domovinskom  Radića b. Omladinska organizacija  Tomislavgrad.07. Kongora 273.  R-06/2001 24.  R-07/2002 AMK ''BMW'' 07. dopredsjednik i Tomislav Čuić. branitelja poginulih i  Tomislavgrad.  R-02/2002 moto klub ''Tg  23.2001.04.07.    ''Mijat'' Brišnik  BRIŠNIK Bagarić.  R-12/2001 09.b.05.  R-22/2001 vodovoda Kranovac‐    26. Mijata 269. Kralja 267. tajnik Mijo Tokić. Stjepana 274.b.2002. Stjepana Božana Šteko. 271.

R-22/02 Kovačka bb. Ledušić. Ale Korić.2002.  R-15/02 Aero klub ''Tomislavgrad''     21.2003. Lovačka udruga ''Orlov 'Orlov kuk'' 282.    kuk'' Tomislavgrad Tomislavgrad dopredsjedsjednik Udruga za zaštitu prirode  Eko udruga Željko Jurić. tajnica Hrvatsko društvo  HDPZ.  R-10/03 ribolovaca ''Stržanj''    9. predsjed.  R-31/03 UGNP. 277. Christine 280. R.12/03 17. R-31/03 Kolo bb.. 278. Udruga športskih predsjednik.12/03 Kongora. Tomislavgrad    Dopred.07. 279.  R-25/02 političkih zatvorenika  16. Skijaški klub ''Striž'' Mijata Tomića bb.2002.  R-27/02 HERCEGOVINA U 03.U. predsjed.10. Tomislavgrad Marko Đerek. ..  R-01/03 SKI KLUB ''STRIŽ'' 26.2003.03.07.  R..i Tomislav Madunić.04. R-27/02 Mirko Milić.2003.    Hercegovina u  Tomislavgrad HBŽ dopredsjednik Tomislavgradu  Tomislav Zrno. član Martin Zrno. R-15/02 predsjed. Ivica Mioč. predsjednik. dopredsjednik Kulturno umjetničko  K.    Tomislavgrad  Tomislavgrad dopredsjednik Mijo Jolić. 281. i 283.D. predsjed. Branimirova 276. predsjedn.Tomislavgrad 25. Obilaznica bb.i političkih zatvorenika  Mijata Tomića bb.08. tajnica i Goran Šola. tajnik. Tomislavgrad Mahira Šehić.  R-20/03 i okoliša ''Ostrožac''  ''Ostrožac'' 16.2002.09.06.2003. R-20/03 Podgaj.2003. predsjednik. 284. Željko Fišić. tajnik Tomislavgrad  Hrvatsko društvo  HDPZ Jozo Radoš. Tomislavgrad    početak'' Tomislavgrad  dopredsjed.4.2002. Bože Kovačević Tomislavgrad.  R-22/02 društvo ''Duvanjski  ''DUVANJSKI 02. Udruga građana ''Novi  Grgo Kelava. predsjed. Jozo Radoš. blagajnica    Biseri''  BISERI'' i Larisa Buljugić. i Dragan    bb. Tomislavgrad Ante Šarić. bb. R-01/03    Tomislavgrad Tomislavgrad Mandušić. R-25/02    TOMISLAVGRAD Tomislavgrad Kažimir Vučemil. Šujica tajnik i Anto Barišić član Mate Buntić. R-10/03 Šujica.

  06-R-9/04 Nogometni klub ''Šujica''  N. Nogometni klub 291. ''ŠUJICA'' 15.2004.2003.2005. 289. 06-R-9/04 Šujica.5. Vedašić. pred. Branko Zrno. udruženja .2004. Malonogometni klub  predsjednik i Jurica 292.    Skupštine Mate Kelava.10.  R-33/03 STK ''Tomislav'' 06.    ''Vedašić'' Tomislavgrad  Papić. 12 predsjednik TOMISLAVGRAD d. Matica Hrvatska  M. 06-R-13/04 Stojan Vučemil.o.2004.1.2004. Fra Mije fra Jozo Radoš-Đoka. predsjednik. Mijata Tomića bb.o. predsjed. Športsko udruženje  Ivica Ćurić.09.    jezero''  pred.03. 06-R-5/04    komunalnog poduzeća  br.03. 285.2004. Kulina bana Dražan Milić. 288. Dila b. 06-R-07/05 Tomislavgrad.  06-R-13/04 30.03.2004.b. tajnik i    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomislavgrad Kažimir Vučemil. poslovni tajnik Duhovno humanitarna  Tomislavgrad.b.  06-R-07/05 ribolovaca ''Buško  ŠUR ''Buško jezero'' 18. dopredsjednik Kluba. Ante Bagarić. dopred.  06-R-29/04 MNK ''Vedašić'' 21.  06-R-5/04 UDRUGA JKP 26.08.  06-R-26/04 NK ''Bužan'' Prisoje 07.2004. Prisoje b. Kulina bana Vinko Petrović. Prisoje b. Sindikalna udruga  SINDIKALNA zaposlenika javnog  Tomislavgrad.1 predsjednik Udruga za promicanje  Tomislavgrad. Tomislavgrad  Frano Mioč. Mirko Šarić. R-33/03    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Tomislavgrad športski direktor i Vinko Pecić. 286.b.H.    «Bužan» Prisoje tajnik Ivica Križanac.  06-R-23/04 Integritas 05. član 290.9. 06-R-29/04 Tomislavgrad. Stolnoteniski klub  Kralja Zvonimira bb.K.. Skupštine i Željko Tirić. tajnik. Marko Bagarić. predsjednik 293.  06-R-20/04 KAP LJUBAVI 25. 06-R-20/04    udruga ''Kap ljubavi''  Čuića br. 06-R-26/04 Tomislavgrad. predsjednik 287. 06-R-23/04    hrvatskog integriteta  12 Upravnog odbora Jerko Kutleša.

predsjednik HKUD ''KRALJ Tomislavgrad.b. 297.  04-R-03/06 prirodu.b.  04-R-12/06 ''Delminium''  23.2005. Tomislavgrad. 04-R-03/06    Tomića.10.    ''Studena''  b.03. 06-R-22/05    Tomislavgrada''  Tomića b.2006.  06-R-11/05 umjetničko društvo  01. Husnija 301. dopredsjednik i Ivan Filipović.b.  06-R-08/05 Nogometni klub crvenice  NK Crvenice 24. Mijata 302. dopredsjednik . Mijata Luka Krstanović. Šujica b.02. Seferović.b.2005. dopredsjednik Ekološka udruga za  Ante Letica. predsjednik.b. dopredsjednik i Irena Budimir.2005. dopredsjednik i Ivan razvoj ''Eko‐Tg''  Madunić. Ekološko udruga  Tomislavgrad.2005.    TOMISLAV'' Tomića b. tajnik Ilija Sliško. Tomislavgrad Mijata Tomo Vukadin.2006. 06-R-11/05 Tomislavgrad.06. Šimun 294.    TANAC'' i Tihomir Mioč. Kralja predsjednik.  04-R-14/06    20. predsjednik 295. 06-R-24/05 Tomislav Karačić. Crvenice predsjednik. okoliš i održivi  'Eko-Tg'' 16. 04-R-18/06 Luka Ljubičić.  04-R-18/06 'ŠKT'' 08. tajnik Hrvatsko kulturno‐ HKUD ''SITAN Zlatko Mršo.b.  06-R-12/05 umjetničko društvo ''Kralj  01.2006.  06-R-24/05 EKO ''Studena'' 09. tajnik ''Sitan tanac''  Hrvatsko kulturno‐ Ljuba Radoš. 299. Tomislav''  dopredsjednik Udruga mladih ''Mi mladi  Tomislavgrad. 04-R-12/06 Tomislavgrad. predsjednik. 06-R-08/05    b. b. i Mario Sušilović    ''DELMINIUM'' Tomislavgrad  dopredsjednik Zdravko Pranjić.b. Buljan. predsjednik i Šahovski klub ''Tomislav''  Tomislavgrad.11.  06-R-22/05 MIM TG 26. Mijata 296. 06-R-12/05 i Ivan Matić. Ljuban Gudelj. tajnik Malonogometni klub  Miše Ćavar. Crvenice 298.    Tomislavgrad  Tomića b. Udruga ''Delma''  Tomislavgrad.06.2005.2006.5. Ul.b. 04-R-14/06    Tomislavgrad  Zvonimira b. predsjednik MNK 300. predsjednik Petar Radoš.07.09.

12.  Tomislavgrad.2006. predsjednik. predsjednik. Planinarsko društvo  310. 04-R-26/06    Blidinje'' Tomislavgrad  vrleti b. 11. Prisoje b. Hajdučke predsjednik Skupštine. 04-R-02/07 Tomislavgrad. Marija Kovačević direktorica Udruga hrvatskih  UDRUGA PUKOVNIKA branitelja Kongore Puk.. 04-R-25/06 Tomislavgrad.b.09. Ante Bilić.10. Mario    ''Prisoje''  Sablić.b. Jozo Džankić tajnik BARTULIĆA Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Humanitarna udruga  HU ''MISIJA POMOĆI 307.11.b. Zlatko Malonogometni klub  MNK ''PETAR'' Tomislavgrad. tajnik Mirko Boščić.  04-R-19/06 20.''CROATIA-TG'' Tomislavgrad.09.  04-R-20/06 20. predsjednik 309. b.b. 04-R-30/06    Tg'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Teute b.b.  04-R-02/07 PD ''PRISOJE'' 09. AMK ''VRAN- Auto moto klub ''Vran‐ Tomislavgrad.2006. Zoran Žilić predsjednik    GOLUBICA'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Vinko Vukoja. Kraljice Ante Radoš. Kralja predsjednik.2007. Skupšine.09.2006. dopred. 308. i Frano Mašić. predsjednik Braniteljska udruga  'RATAR'' Tomislavgrad Mijata U. Ženski košarkaški klub  ŽKK ''TOMISLAV'' Tomislavgrad. 04-R-22/06    Andrija Bartulić  b.2006..01.2006. 04-R-21/06    ''Tomislav''Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. i Leon Kutleša.  04-R-30/06 04. Ivan Vukoja TOMISLAVGRAD dopredsjednik Skupštine Nogometni klub ''Croatia‐ N.K. 04-R-19/06    ''Ratar'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića.  04-R-22/06 ANDRIJE 04.O. 303. dopredsjednik i . tajnik i Robert    ''Petar'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. Brajko član Upravnog odbora Ivan Bagarić.b. predsjednik i 306.Ante Ljubičić.  04-R-26/06 BLIDINJE'' 13.b. pred. tajnik Ivan Banović.  04-R-21/06 29. Blažuj b. Maja Milić 305.  04-R-25/06 ''Misija pomoći Golubica''  13.2006. Kralja 304.b. Kongora Frano Ivić. 04-R-20/06 Mršo.2006.

  04-R-09/07 'DELMINUM'' 23.b. 04-R-13/07    ''Duvanjka'' Tomislavgrad  Tomića b.  04-R-27/07 13. Karaula b.  04-R-3/08 ''Duvanjska visoravan''  UDUV 29.04.    Tomislavgrad  Krstanović dopredsjednik Bože Kovačević. Nevistić. 04-R-09/07    Tomislavgrad  Tomića b.  04-R-21/07 ''Eminovo selo''  13. Ivan Ćurić tajnik Dražan Petričušić.    Upravnog Odbora i Ivan ''Sarajlije''  Papić tajnik Mate Kelava.  04-R-04/07 'MK KONJANICI'' 01.2007. 04-R-11/07 Tomislavgrad. Bukovica 317.2007. Klapa ''Delminium''  Tomislavgrad. član Sportsko društvo  Jakov Tabak.2007. ''KOLOGAJ. tajnik i Iva Krajina. 04-R-3/08 Drago Zrinušić.  04-R-13/07 ŽNK ''DUVANJKA'' 20.b.b. 04-R-04/07 Tomislavgrad. 04-R-21/07 predsjednik.02. Radoš. dopredsjednik i Ivan Radoš. 04-R-24/07 predsjednik i Stojan    SEGET'' Tomića b.b.2007.b.06. dopredsjednik Ekološka udruga  Mario Marinčić.2007.2007. Mijata 316. Moto klub ''Konjanici''  predsjednik i Goran 311. 04-R-27/07 predsjednik i Ante    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD b. Tomislavgrad.2008. predsjednik. 02. Tomislavgrad  Krišto. Mjata Skupštine. SD ''EMINOVO Tomislavgrad. Željko 314. Mijata 318.  04-R-24/07 ''Kologaj‐Seget''  19.b. Ante Sladoja predsjednik 313. Škola nogometa ''Pepe''  'ŠN PEPE'' Tomislavgrad. Mijata predsjednik.07. dopredsjednik Udruga za zaštitu okoliša  Tomislavgrad.2007.b. tajnik    Tomića b. E. Eminovo 315. 02. predsjednik Ženski nogometni klub  Tomislavgrad.  04-R-11/07 umjetničko društvo  HKUD ''SARAJLIJE'' 15.03.U. Tomislavgrad  Vučemil dopredsjednik Marko Bagarić. Vlatko    SELO'' selo b. Kelava.09.b. Tomislavgrad  . Mate 312. Sarajlije b. tajnik Hrvatsko kulturno  Jozo Mašić.

  04-R-07/09 umjetničko društvo  HKUD ''CRVENICE'' 24. predsjednik ''Crvenice'' Crvenice  Marijan Baković pred.  04-R-22/08 ''Delminium''  RK ''DELMINIUM'' 03.  04-R-21/08 03. Roško Polje 320.    LIVADA'' predsjednik ''Jabuka livada'' Brišnik  Hrvatsko kulturno  Tomislavgrad. 04-R-7/08 Iva Krajina.  04-R-9/08 ''Bukovica Podine''  PODINE'' 14.04.b.b.03.  04-R-7/08 umjetničko društvo ''Fra  13. Ante Baković-Bili blagajnik Eko‐udruga ''Sarajlije''  Mato Pašalić član 328. Ul.2009. Crvenice Kristina Šarić.12. Jozo Križić'' Roško Polje  Udruga građana  'BUKOVICA Tomislavgrad.2009. Zaljuti.b. dopredsjednik i Tihomir Mioč. predsjednik. Tomislavgrad  dopredsjednik i Ilija Bagarić. predsjednik Hrvatsko kulturno  HUKUD ''FRA JOZO  Tomislavgrad. Mokronoge 327. Mokronoge Edin Jašarević.2008. Šujica.. 321.K.  04-R-13/09 23. Tae kwon‐do klub  Tomislavgrad.03.2009.2008.b. tajnik Bože Kovačević. Hrvoje 322.    Zvonimira b.b.  04-R-06/09 umjetničko društvo  24. predsjednik Kluba Hrvatsko kulturno  HKUD ''JABUKA Ante Petrović. 04-R-22/08 Skočibušić. Jurič. 324. Petar Tomislavgrad.b. 04-R-04/09    Dozani b.. 04-R-4/08    Tomislavgrad  b.2009. Dragan Kovač.03.b. 326.K. ''QUARTER'' 05. Kolodvor Dane Petrović.  04-R-04/09 Konjički klub ''Quarter''   K.03.    Tomislavgrad  Upravnog odbora . 04-R-13/09 Ante Baković tajnik i    ''Stari mlin'' Tomislavgrad  MLIN'' b. 04-R-21/08    ''Šujica'' Tomislavgrad  Centar b.03.  04-R-4/08 K.04. Kralja 323. 325. 319.b.2009. 04-R-9/08    b. 04-R-06/09 Tomislavgrad.04. 04-R-16/09 Tomislavgrad. Stipan Baković dopred. predsjednik Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Ante Klišanin.12. tajnik Tomislavgrad. predsjednica    KRIŽIĆ'' b.b. 04-R-07/09    b. Sarajlije b.2008. Brišnik b. Rukometni klub  predsjednik. ''DELMINIUM'' 05.  04-R-16/09 30.2008. N. Karate klub ''Delminium''  Tomislavgrad. Udruga za zaštitu prirode  UDRUGA ''STARI Tomislavgrad.b.2008.

Tomislavgrad. 2009.    tradicijskih vrijednosti  Križanac pred.12. 2009. Skupštine i    Papić'' Tomislavgrad  Zvonimira b. 2010.04-R-24/09    Zvonimira b. Matko Perković poslovni tajnik Udruga građana ''Prisoje''  Jozo Ivančić predsjednik 333. 2010. UO i ''Lug‐Poljica''  Jerko Stanić Ivan Beljan.2010. 04-R-15/10 Pere Šola. Petar 330.    i Kaja Šarić tajnik Tomislavgrad  Udruga za promicanje i  Jozo Stanić .04-R-03/10 Tomislavgrad. dopredsjednik    b. Hrvatska katolička  HKPU 329.b.b. Jerko Mioč član Udruge    ''KOLAKOVO'' ''Kolakovo'' Šujica  Ženski rukometni klub  Bože Kovačević Tomislavgrad.2009.2010.U.  04-R-09/10 'LUG-POLJICA'' 09.09. Kralja predsjednik Skupštine i 331.04‐R‐02/10  Tomislavgrad.  04-R-03/10 društvo ''Bužan'' Prisoje  K. ''PRISOJE''  02. ''BUŽAN'' 02.G. i Mate Gadža. Tomislav Batarilo Tomislavgrad  dopred. Prisoje b. Mate Stolnoteniski klub ''Boško  Tomislavgrad. zaštitu kulturnih i  predsjednik. Šujica b. Lug b.Cajo. Mate 335. Grabovica 336. tajnik . Prisoje b.11.  04-R-24/09 ''Delminium''  ŽRK ''DELMINIUM'' 14.06.b.b.b.b.  04-R-19/09 pogrebna udruga  14. Kralja predsjednik.03.D. Skupštine Josip Kovačević predsjednik U.05. 2009.b.    Tomislavgrad  i Kaja Šarić tajnik Kulturno umjetničko  Jozo Ivančić predsjednik 334.  04-R-32/09 SK BP 11. predsjednik. 04-R-19/09 Tomislavgrad.O.b..  04-R-30/09 Tomislavgrad''  'ŠSTG'' 09.  04-R-15/10 'Ekološka udruga ‐ Buga''  10.04-R-32/09 Kelava pred.02.  04-R-02/10 U.02. Kralja 332.04-R-09/10 Tomislavgrad.04-R-30/09    Zvonimira b. Skočibušić direktor i Tomislavgrad  Salih Birdahić tajnik 'Športski savez Općine  Dražen Jurčević Tomislavgrad.

2010. dopred.  04-R-32/10 Udruga ''Bukova gora''  07.09.2011. 04-R-5/11 Bože Serdarušić. pred. Tomislavgrad.10.b.b. Eminovo 345. 337. dopred. 04-R-18/10 Tomislavgrad.06. 04-R-11/11    b.b. Božo Čulo.b.  04-R-11/11 društvo ''Zavelim'' Roško  PED ''ZAVELIM'' 01. selo ''Divojka''  Ante Perić. Roško Polje Božo Serdarušić.    Kongora  Kristijan Bartulić.2010.09. Buhovo b.b. .  04-R-20/11 25.2010. 04-R-19/10 Amina Isak i Ivana    žena ''Duvanjke''  Tomića b. Marjanović. predsjednik Polje  344. Kongora b.  04-R-12/11 'Buhovo'' Tomislavgrad  'BUHOVO'' 05. U.b. predsjednik    Eko udruga za zaštitu  Stipan Perić. Mijata 340.12.O. Kazaginac 346. Davor    ljudi''  Tomića b. 343. Bukova Ante Čulo. 04-R-16/10 Tomislavgrad. asistentice Slavko Mihaljević.2011.  04-R-18/10 UDRUGA ODRAZ 29. predsjednik. i Ivan Papić. 04-R-32/10    Gora b.b. Ilija Sliško. tajnik Ženski košarkaški klub  ŽKK ''BUŠKO Tomislavgrad.  04-R-16/10 MLADI KONGORA 18.    razvoj  tajnik Ismeta Šišić. Odraz‐Udruga za održivi  338. Kulturna udruga mladih  Ilija Sliško. Mijata 342. 04-R-20/11 Stipe Mamić.07.    ''Rujnica' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b.  04-R-28/10 UG ''DOBRI LJUDI'' 18. Građansko udruženje  Tomislavgrad. tajnik Grgo Radoš. Lipa b. predsjednik. tajnik Planinarsko ekološko  Tomislavgrad. tajnik Jurica Lončar.  04-R-19/10 GUŽ ''DUVANJKE'' 01. predsjednik. Tomislav Mihael Kovač. dopred.b. Ivica Ćosić.03. predsjednik. i    ''DIVOJKA'' Selo b. Mijata 339. 04-R-15/11 Ivan Dilber.09. EKO UDRUGA Tomislavgrad.2011.2011.  04-R-5/11 30.  04-R-15/11 tekućih i podzemnih voda  26. e.2011. Udruga građana ''Dobri  Tomislavgrad. 04-R-28/10 predsjednik. 04-R-12/11 Tomislavgrad.06. pred.10.b.. predsjednik.2010.2010. predsjednik    ''Buško blato''  BLATO'' b. Đikić. i 341.b. Gljivarska udruga  'GUR'' Tomislavgrad.

  04-R-12/12 ''Buško jezero'' Prisoje  09.    Marijana b. predsjednik Tomislavgrad. predsjednik i 351. Grabovica 353. 348. 349.  04-R-10/12 PODRUŽNICA 30. Stipe Šumanović . 04-R-06/12    Tomića b.2012. Malog 347.2012. TOMISLAVGRAD podružnica Tomislavgrad  Sportsko rekreativni klub  Ljiljana Ćurković.b. tajnik zajednica podružnica u  Županiji HBŽ  Tomislavgrad  Udruga branitelja  UBDR HVO Domovniskog rata  Tomislavgrad.2012.  04-R-09/12 obrane Herceg Bosne  23. 04-R-04/12 Tomislavgrad. Letka b.01. tajnik .01. 04-R-02/12 i Ivan Dilber. Mijata 352.b. Blidinje b. Stipe Šumanović. tajnik zajednica podružnica u  TOMISLAVGRAD Županiji HBŽ‐podružnica  Tomislavgrad  Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Tomislavgrad.01.2012.b. 04-R-10/12 Jozo Brajko.b    Tomislavgrad  predsjednik 'Herceg Proteam''  'HERCEG Marija Vukoja. predsjednik    Hrvatskog vijeća obrane  Tomića b.01.  04-R-06/12 obrane Herceg Bosne  PODRUŽNICA 23.b.01. Mijata Ilija Sliško.02. 04-R-09/12    HBŽ Tomića b. Samostalni sindikat  Ante Beljan.  04-R-04/12 VMTG 18.  04-R-02/12 tvornice kabela  SSTKT 10.b.2012. Tomislavgrad  dopredsjednik Vijeće mladih općine  Luka Krstanović. predsjednik i 350.01. Mijata Jozo Radoš.    Blidinje Tomislavgrad  PROTEAM'' predsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Tomislavgrad.  04-R-05/12 20.b.2012. Tomislavgrad  Renić. SRK ''BUŠKO Tomislavgrad.2012. 04-R-12/12 predsjednik i Ivanka    JEZERO'' b. 04-R-05/12 Tomislavgrad.

b. 04-R-03/13    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b. Tomislavgrad. predsjednik i 360.    Buško jezero  JEZERO'' predsjednik Udruga za očuvanje i  Ante Ćurić. i    ''STEĆAK'' b.    razvojni centar  Jelene b. tajnik ''Sveti Jeronim'' Šujica  Udruga plesni klub  Tomislavgrad.12. Šujica b. Šujica b. Mijata Jela Knezović. dopredsjednik Mokronoge 92‐95  Športski klub ''Minigolf''  'MGK BUŠKO Ante Udovičić. 361.2012.  04-R-41/12 umjetničko društvo  23.02. 'Rural‐Tg'' Ruralni  Tomislavgrad.  04-R-16/12 'RURAL-TG'' 10. UŠŠ Tomislavgrad. Kraljice 355.05.b. Centar za hagioterapiju  CHT Tomislavgrad. 357.04.04.2013. dopred. Esad Tiro.b. 04-R-44/12 Tomislavgrad. dopred.02.2012. UDRUGA Tomislavgrad. i 363. 4 Tomislavgrad  Jurčević. 04-R-41/12 Tomislavgrad. Skupštine .    JERONIM'' i Dražena Pašalić. Tihomir Baković.b.12. 04-R-45/12 Zvonko Martić. Tabašnica 354.  04-R-42/12 PK ''PIRUETA'' 29.2012.b. 04-R-42/12 Ivana Šarac. 04-R-19/12 Tomislavgrad.2012.  04-R-45/12 promicanje tradicijske  12. Donji 359.11. pred.  04-R-21/12 07. 04-R-43/12    95 b.  04-R-43/12 porodica žrtava rata  07.  04-R-19/12 'ŠUJICA-SPORT'' 12.b. Univerzalna športska  Mate Baković. Vjekoslav Bagarić. kulture u BiH ''Stećak''  Marijana Ćurić. Mokronoge Emin Tiro.  04-R-15/12 škola ''Tomislavgrad''  27. 04-R-16/12 predsjednik i Ilija Bešlić. Grabovica 362.  04-R-44/12 12. dopred.b.2012. Božo Stipić. Rašeljke b.11.b. tajnik Športsko društvo ''Šujica‐ 356.2012. predsjednik Tomislavgrad  Hrvatsko kulturno  HKUD ''SVETI Ante Brajko. 04-R-21/12    skleroze ''Aura''  Tomića b. predsjednik    sport''  Udruga oboljelih od  epilepsije i multipla  Tomislavgrad.b.2012. Udruga bošnjačkih  MOKRONOGE 92.2012. tajnik Jozo Ćavar. 04-R-15/12 predsjednik i Ante    ''TOMISLAVGRAD'' br.12.2012.  04-R-03/13 18. Mijata Stojka Pivić. predsjednik. predsjednik. predsjednik    ''Pirueta''  Brišnik b. predsjednik 358.

373.2013.b. Brigada predsjednik.  04-R-07/13 UG ''TOMISLAV'' 27. 04-R-20/13 Ilija Krišto.  04-R-7/14 umjetničko društvo ''Fra  24.b. Filip Andrić 364.b.  04-R-14/13 Tomislav 07''  06. predsjednik Duhovno‐karitativna  Tomislavgrad.2013. tajnik Udruga organskih  370.2014. i Marko Baćak članovi TOMISLAVGRAD podružnica Tomislavgrad  pred. Rašćani b. Udruga nositelja ratnih  Drago Zrinušić..2014. predsjednik Boksački klub ''Kralj  'KRALJ TOMISLAV Tomislavgrad. 04-R-5/14 Tomislavgrad. 1 predsjednik Hrvatsko kulturno  HKUD MIJATA Ante Musić.    ''Buško jezero''  Zdravko Berić.b. 04-R-7/14 Tomislavgrad. 369. Bega 365.05.  04-R-14/14 'UPR'' 07. Fra Mije Fra Josip Mioč. Brišnik b. Kralja 368.2013. 367.    predsjednik Ivan Ančić''  Udruga poljoprivrednika  Dragan Majdončić. RADNIKA HBŽ'' Udruga branitelja  Ivan Drmić. 366. 04-R-4/14    udruga ''Kraljica mira''  Čuića br. 374.2013.02.    ''Rašćani''  predsjednik .2. 'UNRO HVO U odličja Hrvatskog vijeća  Tomislavgrad. 04-R-13/13    ''Adonis''  Zvonimira b.2013.  04-R-5/14 umjetničko društvo  24.  04-R-20/13 SOCIJALNIH 26.b.2013. Kralja Dalibor Musić.01. dopred. 04-R-06/13    obrane u Federaciji BiH‐ Kralja Tomislava b.    proizvođača ''Organika''  06. A. predsjednik.b.2014. Mladen Pervan. predsjednik    Hercegbosanske županije  Zvonimira b.  04-R-13/13 'BFKA'' 03.  04-R-4/14 'KRALJICA MIRA'' 21.  04-R-25/13 poljoprivrednih  Tomislavgrad.B.b. Udruga građana  Tomislavgrad. Prisoje b. predsjednik    ''Tomislav''  Kopčića br. predsjednik Tomislavgrad  'UDRUGA Udruga socijalnih radnika  Tomislavgrad.b.09. 372.  04-R-21/13 Domovinskog rata  UBDRBJ 02. 33 Body fitness klub  Tomislavgrad. Šimića Ilija Smiljanić.  04-R-06/13 FBIH'' – podružnica 25. 04-R-21/13 Tomislavgrad. 04-R-14/14 Tomislavgrad.04.08.2013. Kongora b. 04-R-25/13 b. predsjednik.02. tajnica Mijata Tomića  Hrvatsko kulturno  Tadija Gašpar.11.01.b.    TOMIĆA i Marija Ćurčić.2014. 371. 04-R-07/13 Ljuba Đikić.04. 04-R-14/13    07'' Zvonimira b. Kralja Josip Kovačević.

b.  04-R-28/14 šećerne bolesti ''Novi  ŽIVOT'' 24. predsjednik. 04-R-17/14    materijala ostalih  POLIMERNIH b.  04-R-2/15 Atletski klub ''Plus''  AK ''PULS'' 13. Tomislavgrad.b. Eco udruga za  'ECO UDRUGA ZA prikupljanje polimernih  PRIKUPLJANJE Tomislavgrad. 04-R-14/15    proizvođača Agroduvis''  Tomislava b.b. Krešimir Sliško. tajnik 26. 40 život'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Kajtaz. Domagojeva predsjednik. asistencija Udruga jednoroditeljskih  Marija Papić. 04-R-32/14 Tomislavgrad. Kongora b. Andrijice predsjednik.2015. Kazaginac Frano Tomas.02. tajnik Mato Knežević.06. predsjednik sekundarnih sirovina  SIROVINA'' Udruga za zaštitu prirode  'ZAŠTITA PRIRODE Ivan Malić. Tomislavgrad.2014. Josipa brisana iz 378.b.2014.2015. Kulina Bana 377. 380.07.2014. Udruga građana Pržine iz  Tomislavgrad.  04-R-18/14 28.04. 04-R-18/15    Tomislavgrada  bb Sušilović. dopred.  04-R-14/15 'UPP Agroduvis'' 17. zamjenik predsjednika    Općina Drvar  Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  .i Josip Škorić.    i okoliša Kongora  KONGORA'' Ante Sliško. predsjednik i 376.b. 04-R-18/14 Tomislavgrad. Kristijan 379.01.09. Petar Smiljanić. Jurič. 04-R-2/15    Šimića b.  04-R-18/15 09.2015.2014. član 'Udruga poljoprivrednih  Tomislavgrad. Davor 381.  04-R-17/14 22. Udruga obitelji i žrtava  predsjednik. 375. 04-R-28/14 predsjednik i Snježana    br.04. tajnik Udruga oboljelih od  UOŠB ''NOVI Đula Kozarić. Vedašić b. potpred i Marina Registra ''Hrabro srce''  Gudelj.2015.10. obiteljskog nasilja  Šteko.  04-R-32/14 17. Kralja Stipan Perić.

R-32/98 predsjednik i Damjan    vrijesak'' Drvar  b.1998.1997. Kralja Tomislava b. Kralja Tomislava 387. Titova b. dopredsjednik Luka Augustinović.1997.b. Ul. 385.U.03.10.1998. R-15/97 Drvar. dopredsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Stipo Lučić.D. Pčelarska udruga ''Gorski  Drvar. tajnik Nataša Vekić. tajnik .10. tajnik Ivanka –Ivka Markota.1998.b.  R-08/98 11. 382.09. HUBERT“ Drvar. Kralja Tomislava br. R‐09/98  i Vladimir Topić. Kralja Tomislava br. Udruženje građana ''Žena  Drvar.11.07. R-29/98 predsjednik i Vesna    47'' Drvar  23 Milanović. Šahovski klub ''Drvar''  Radoslav Karanović. R-08/98 predsjednik i Branko    Hubert'' Drvar  DRVAR 26 Kalfić. brisana iz 383. Herceg Bosne‐podružnica  dopredsjednik Livno  Dragan Petković. Krneta. Drvar. Milan Balaban. Hrvatski nogometni klub  HNK ''BUŠIĆI“ Drvar. Marinić. Udruženje obrtnika  Drvar.  R-18/98 U. R-18/98    općine Drvar  b.  R-09/98 Rata  Hrvatske Republike     16. 386. Hrvatskih 384. ''SV. dopred. predsjednik Drvar.03.  R-15/97 Crveni Krst opštine Drvar     08.10. Kralja Tomislava predsjednik. Gordana    Miljević.  R-11/97 29.05. Kralja Tomislava br.O. i Marjan Nikolić. Kralja Tomislava 390. Raić.  R-32/98 GORSKI VRIJESAK 05. predsjednik. R-12/97 predsjednik i Veljko    Gardiskih brigada b.  R-29/98 UG ''ŽENA 47“ 10.b.1997. Dobroslav 388. R-11/97 predsjednik i Ivica ''Bušići'' Drvar  DRVAR 14 Registra Čobanac.  R-12/97 Judo klub ''Drvar''     30.O.1998.  R-02/97 ŠK ''DRVAR“ 31. 389. Lovačka udruga ''Sveti  L.b    Drvar  predsjednik Udruga Dražan Milić.12. R-02/97 Drvar. tajnik 25. tajnik Hrvoje Krivošić.    b. 15.1998.1997.b.b.1999.

Ante Brune Bušića 396. predsjednik. Hrvatskih gardijskih brisana iz 397. Savez športova općine  Drvar. U.2000.12.  07. Drvar. pred.07. Dobrovoljno vatrogasno  DVO ''DRVAR“ Drvar.2008.  R-06/99 08. R-10/99 Drvar. dopredsjednik 13. Borivoj 394. 40 predsjednik i Slobodanka    Udruženje/Udruga  Grubor. R-11/2000 predsjednik i Ratko Drvar  brigada b. Titova br. Deanović i Saniela Drvar  Lovrić. 393. R-12/99    društvo ''Drvar'' Drvar  DRVAR 48 Malbašić. tajnik Udruga obitelji poginulih  Marko Dragun.01.1999.06.  R-12/99 02.03. R-03/2000 predsjednik i Branislav    DRVAR br. dopredsjednik Udruga Slavko Petričević.1999.01.b.03.1999. R-28/99    b. Drvar. Kralja Tomislava br. školstvu Drvar  Skupštine Gordan Ćorić. R-06/99 predsjednik i Vlado    ''Drvar'' Drvar  DRVAR br 2 Jurčević. predsjednik i Drago 391.  R-01/99 osnovnom i srednjem  SINDIKAT 13. pred. dopredsjednik penzionera/umirovljenika  Drvar  Borislav Koroušić.2000. Hrvatski odbojkaški klub  HOK ''DRVAR“ Drvar.2015. Ante Brune Bušića 392. Registra Kartić.  R-11/2000    28. UDRUGA HVIDR-a Drvar. . Kralja Tomislava predsjednik i Petar 395.O. R-01/99    5 Malbašić.02.b. Kralja Tomislava br. članovi Udruga Hrvatskih vojnih  Blaženko Bartolović. i Stanislav Likić.05.  R-03/2000 invalida Domovinskog  28. Sindikat zaposlenika u  Borislav Lekić.1999. dopredsjednik Udruženje penzionera  Drvar                       *promjena imena udruge  Jovo Pećanac.  R-10/99 21.1 rata Drvar  Adžajić.  R-28/99 i nestalih ‐ podružnica  UO PIN DRVAR 30.1999.

2000. R-26/2000 predsjednik i Krešimir    b.S.2002.  R-01/2002    21. Slavko Udruženje mladih  403. predsjednik.  R-13/2000 . Kralja Tomislava br. 401.06.R. R-07/2001 Mijana Rajković. dopredsjednik i    ''Inside'' Drvar  Ognjen Krivošić.2002.07.01. i Dominik    ribolovaca ''Drvar'' Drvar  Mijatović i Frano Košak. Drvaru  Rajković. menager Nebojša Tubin .04.  R-04/2002 Karate klub ''Drvar'' Drvar     29. Kralja Tomislava br.2000. Vukovarska br. osoba Drvar  Udruga raseljenih i  Ranko-Zoran Katana.2002. 405. R-01/2002 Drvar. pred.06.2001. Drvar. predsjednik. Kralja Tomislava 400. predsjednik i Udruga žena ''Otvorimo  'OTVORIMO SRCA  Drvar. dopredsjednik Ilija Komšo.01.  R-16/2001 civilnog društva ''Demos''  „DEMOS“ DRVAR 11.    1 tajnik . R-04/2002 i Miroslav Franjkić. Udruženje za razvoj  predsjednik Skupštine. predsjednik Drvar. Društvo sportskih  398.01. ''DRVAR'' 04. Hrvatskih gardijskih 402. Drvar. Frano Matić.  R-07/2001 25.  R-23/2000 slijepih i slabovidnih     13. 404.  R-26/2000 prognanih Hrvata u     26. Ljubo Šipić. Kralja Tomislava br.b.  R-03/2002    24.2001.    brigada br.2000. 16 Radoš. R-16/2001 Velimir Kunić. R-03/2002 predsjednik i Uglješa    Drvar  107 Rodić.01. predsjednik    b. R-23/2000 Mijo Dusper. 1 dopred. dopredsjednik Mira Marić. član Dajana Filipović. R-13/2000 Drvar. Košarkaški klub ''Drvar''  Drvar. članovi Međuopćinska udruga  Drvar.b. 84 Drvar  udruženja i Stojan Dronjak.    srca djeci''  DJECI''  3 dopredsjednik Božidar Branković. Glamočka br. Kralja Tomislava 399.

2004. 414..11. 06-R-34/04 Drvar. Srpsko građansko vijeće‐ Rajko Šipka. 06-R-21/04 Drvar.  06-R-10/05    19. Drvar Mićo Sabljić.2003. R-16/03 Braće Radića bb.12. 06-R-42/03    umjetnika Drvar  1 Predrag Štrbac. tajnik Dušan Bačkonja.  06-R-17/05 Futbalska škola ''Drvar''  F. predsjednik    Drvar  Borislav Kelečević. R-24/03    Drvar 1 predsjed.  06-R-34/04 'Granit'' 10. SGV-PR-općine Drvar.  06-R-8/04 Vijeće mladih Drvar  24.2004.O. i Borislav Mačkić.  R-24/03 Pokret za ravnopravnost  31. Kralja Tomislava br. 06-R-10/05 Drvar. 06-R-8/04    DRVAR bb tajnik Savez nevladinih  organizacija ''Resursni  'RC DRVAR- 411. 413.09.  R-16/03 Auto‐moto klub Drvar  AMK ''Drvar'' 03. Drvar    Kukrić.06. Udruženje likovnih  Drvar. Dragan Maksić.07.  06-R-42/03 ULUD 30. tajnik i 409. 06. Ljubica Bosnić. 06-R-17/05    b. pred. predsjed.2003.  R-04/03 privrednika ''Progres''  28. dopredsjednica Udruženje ''Drvarska  Zoran Pećanac. tajnik    centar Drvar‐Forum  FORUM NVO“ NVO''  Božidarka Grubor..2003. R-04/03 UL.04.. Zoran Materić. Buhaćki put b. tajnik Žarko Pećanac.02. U. predsjed.2005. Generalni 410. Jole Marića br.06. predsjednica i Slavica    ''Granit'' Drvar  Jović. 408.2004. dopredsjed.. član Nadzornog odbora VIJEĆE MLADIH Drvar. Mladen 407.  06-R-21/04 08. predsjed. Braće Radića bb.Titova br. Nadzornog općine Drvar  odbora i Milorad Rodić.2005. Organizacija žena  412. 48. Udruženje samostalnih  406.b. Milorad Trninić. Hrvatskih branitelja Sanja Galić. predsjednik .03. 1    drenjina''  predsjednik Drvar Aleja Slavka Rodića.2003.b. Kralja Tomislava br.D.Š.

2006. 04-R-6/08 Upravnog odbora i    1972'' Drvar  b. 77 predsjednik Upravnog    DEŠIĆ'' DRVAR Drvar  odbora Zoran Materić- Športski savez Općine  Drvar.b.  04-R-25/09 samohranih roditelja  RUKU'' predsjednik i Jelena ''Pružite nam ruku'' Drvar  28.2008. Titova b.2006. Ul.  04-R-1/08 SSO DRVAR 20.  04-R-16/06 05. Ul. Titova br.  04-R-31/06 udruženje ''Slavko Dešić''  14. Aleja Slavka Rodića Dragan Bauk. predsjednik Udruženje građana Drvar.05.07. predsjednik 422. 13 maj br.b. Aleja Slavka Marko Miljević .2006. Aleja Slavka Rodića 421. zamjenica predsjed.  04-R-6/08 K.b. Ul. Aleja Slavka Rodića 420.12. Pčelarsko društvo ''Zlatna  Drvar. Rodić dopredsjednik    Udruženje žena ''Titova  UŽ ''TITOVA Drvar. Ul.03.2006.  04-R-13/06 ABNOR DRVAR 14. 04-R-13/06 Drvar.2006. 04-R-09/06    ''Proljetni Vjetar'' Drvar brigada b.2009. 04-R-31/06 Drvar. Aleja Slavka Rodića Miroslava Galić 424.03.2008. predsjednica Košarkaški klub ''Borac  Drvar.  04-R-06/10 18.02. Titova br. Dušica Runić. odbora Miloš Bajić. Josip 418. Prekomorskih Mira Materić. 04-R-1/08 predsjednik Upravnog    Drvar  b.2010. „GRIZZLI“ Raca Jovica.07. 04-R-25/09 Drvar. 415. Ramljak dopredsjednik Planinarsko skijaško  Mladen Željković.09.  04-R-16/08 Moto klub ''Grizzli'' Drvar  31. 40 predsjednik i Steven    narodnooslobodilačkog  Vještica dopredsjednik rata 1941‐1945  Udruženje građana  TENISKI KLUB Drvar. predsjednik Skupštine.b.06. 416. boraca  417.K. 04-R-16/06    Teniski klub ''Drvar''  ''DRVAR'' Rodića b.  04-R-06/06 P D ''Zlatna pčela'' 13. 04-R-16/08 Drvar. predsjednik Udruženje antifašista i  Nikola Bosnić.b. PSU''SLAVKO 419. 2    DRVAR Upravnog odbora Udruženje roditelja djece  s posebnim potrebama i  'PRUŽITE NAM Radmila Balaž 423.K.02.2008. 04-R-06/10    pećina'' Drvar  PEĆINA'' S 24 predsjednica UO . 04-R-06/06    pčela'' Drvar  b.  04-R-09/06 UG ''Proljetni Vjetar'' 04. Upravnog odbora M.b. „BORAC 1972“ 13. Marita Bursać.

Sarajevska br. tajnik Tatjana Srdić.  04-R-26/13 Konjički klub ''Jabučilo''  K. II. 04-R-26/13 Drvar. 04-R-03/12    zaštitu životne sredine  brigade br. tajnik Stevica Morača.b.  04-R-10/11    04. Marija 429.  04-R-08/13 ''Drvarski odred kulture''  12.  04-R-16/14 15. 04-R-18/13 Drvar.2013. 38 predsjednik ''Gavez'' Drvar  Kulturno udruženje  Nikola Štrbac. Branka 431. predsjednik    životne sredine ''Eko‐ DRVAR Unac'' Drvar  . izvršna Udruženje žena ''Sveta  direktorica. 426. ruralni razvoj i  Drvar. PETKA 22. i Duško Karanović. 27 Drvar  Šobot. Proleterske Veljko Krneta.  04-R-18/13 UŽ SV. tajnik Udruženje za stvaranje  kulture čuvanja i zaštite  EKO-UNAC“ 432.  04-R-03/12 'GAVEZ'' 11.  04-R-24/13 poljoprivrednika opštine  UPOD 23. 'DRVARSKI 428. Titova b. 33 Podbrina predsjednik ''Viktorija''  Udruženje za ljekovito  bilje.2012. i Mladen    ODRED KULTURE'' Drvar  Popović. ruralni  Drvar. predsjednik.2013. 04-R-24/13 predsjednik.b.01.b. Banijski put br.03. 425. tajnica Udruženje  Mirjana Pećanac.    Rokvić. ''JABUČILO'' 13.    predsjednik Udruženje za  poljoprivredu. Put Nikole Bokana Milica Pećanac.K. potpred. Grahovski put b. 04-R-16/14 Drvar. 1 Pero Bosnić. Drvar.11.2010. Put Nikole Bokana 430.2013.12. 04-R-10/11    razvoj i zaštitu okoliša  br.08. Božana    br. zamjenica i Slavica Trninić. 04-R-08/13 Drvar.2011.07.  04-R-33/10 Udruženje ovčara Drvar  UO DRVAR 28. 04-R-33/10 Drvar.2 predsjednik. 427.10. Nikica Rodić.04.2014.2013. Vicuke Bodrože b.    Petka'' Drvar  Markanović.

 04‐R‐19/14  Drvar. Bastasi br.b. 04-R-26/14 Drvar. 435.07.06. tajnik Drvar. 37    predsjednik mesa ''Feniks'' Drvar  Sportsko udruženje  Milan Javor. predsjednik i Igor    ''Soko'' Ivanović..  04-R-19/14 UB ''SOKO'' 27.02.2014.2014. potpred. 7 Kecman. pred.. 04-R-29/14 Drvar.  04-R-25/14 e. 12    predsjednik Marko Bajić.2014. 21 predsjednik i Dejan    ''Mladost'' Bjeljac.  04-R-26/14 proizvođača mlijeka i  US-PMM ''FENIKS'' 17.10. Šipovljani br.  04-R-35/14 UG ''PN'' 01.2014. predsjednik SUM ''FIT-LIFE 438. predsjednik .  04-R-21/14 UM ''FAMA'' 18. Titova bb predsjednik i Đuran    ''Drvar''  Sabljić.2014.12.2014. Skupštine Mario Kovrlija. . 442.Gudaja 03. Kinološko udruženje  439. Duško Udruženje građana  440. 437. 04-R-21/14 Drvar. Titova br. i    Zoran Šobot. Marije Bursać br. 04-R-35/14 Drvar. 04-R-6/15 Drvar.2014. Titova br.  04-R-29/14    02.09. pred. 2 Proleterska br. Gudaja''  potpredsjednik Udruženje stočara‐ Zoran Grubor. 441. 04-R-10/15    S-24 predsjednik. tajnik Uglješa Rodić. Grahovska br. predsjednik Udruženje građana ''Eko  436. 34 Neđo Ždrnja. Udruženje mladih 434.06.05. Borimir Štrbac. 04-R-25/14 Drvar.    OLIMP'' Drvar  potpredsjednik Nikola Dodig. Udruženje balotaša 433. 105 i Nevenka Bajić.2014.  04-R-6/15 Ragbi klub ''Warriors''   RK ''WARRIORS'' 10.2015. tajnik i    ''Plavo nebo''  Miroslav Đumić.07. Aleja Slavka Rodića Marko Zarač.05. Titova b. 04-R-22/14 Drvar.2015.  04-R-22/14 Udruženje mladih ''Fama'' UM ''MLADOST'' 23. 04-R-27/14 Drvar. potpred Jovanka Sabljić. 1 i Bojan Javor. potpredsjednik Dragan Dronjak.  04-R-10/15 Skijaški klub ''Klekovača''  SK ''KLEKOVAČA'' 19.  04-R-27/14 mladih ''Fit‐life olimp''  17.

42    ''Fitnes''  predsjednik    Općina Glamoč  Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Šefik Kačar. 444. Marije Bursać bb    predsjednica Udruženja poljoprivredu''  Udruženje Body‐building  Nebojša Tubin .  04-R-16/15 UG ''NIKA'' 29.1997. 04-R-1/16 Drvar. dopredsjednik Udruženje žena ''Centar  Jovanka Runić. Matoša br. dopredsjednici Maja Marjanović. R-07/97 Glamoč. Dalmatinskih 449.  R-11/98 08. 04-R-12/15 Drvar.05.  R-10/97 umjetničko društvo  HKUD „GLAMOČ“ 22.02.G. 04-R-2/16 Drvar.b.01. Vicuke Bodrože br. Kralja Tomislava 450.2015. Tomić. 445. 446.b.06. O Jozefina Bjekić.2016.10. predsjednik i Udruga ''Hrvatski pleter  443.  04-R-1/16 za ruralni razvoj i  UŽ ''CRRP'' 12.  R-07/97 izbjeglih građana općine  GRAĐANA 19.  R-05/97 HNK ''ŠATOR'' 01. tajnik . R-05/97 Skupštine i Dragan    ''Šator'' Glamoč  b.  04-R-2/16 UBB ''FITNES'' 21.09.1997. pred.04.09. 04-R-16/15 predsjednica i Mirko    ''Nika'' iz Drvara  97 Bobić.1998. R-11/98 predsjednik i Dragan    Crvenog križa Glamoč  GLAMOČ b. Stjepana Radića 447. U. 'HRVATSKI Ivo Kalfić.2015.2016. 29 novembar br.1997. Damjanović. Glamoč  GLAMOČ dopredsjednik Hrvatsko kulturno‐ Ivan Jaman. 3 Marijan Nikolić i Blaško    iz Drvara''  DRVARA'' Roša.b.  04-R-12/15 PLETER IZ 27. predsjednik Hrvatski nogometni klub  Glamoč. 14 Jadranka Čališić. Općinska organizacija  'CRVENI KRIŽ'' Glamoč. Titova br. Udruženje građana  Drvar. Glamoč  dopredsjednik Đurđica Vinković. A. Udruga prognanih i  UDRUGA predsjednik i Kata- 448. predsjednik i Glamoč. R-10/97 Ante Visković.    brigada b.

  R-19/2000 UŽ ''BOLJE SUTRA'' 19. R-10/2002 Glamoč. Luke b.07.05. pred. Luke b.  R-25/2000 04. predsjednik i Udruga prognanih Hrvata  455. poljoprivrednih  predsjednik.  R-11/99 UMIROVLJENIKA 24. R-19/2001 Glamoč.b. R-11/99 Glamoč.2001. Anto Milošević.05. Kralja Tomislava 453.2000.03.i Glamoč  Marinko Mioč. Udruženje povratnika  Glamoč.b. R-22/2000 predsjednik i Milan    ''Glamočko kolo'' Glamoč  b. Vojin 454. Trg dr. predsjednik    Glamoč  . R-25/2001 Glamoč. tajnik Ivo Čosić. Alojzija 452.b. dopredsjednik Udruženje  Milorad Srebro.07.  R-19/2001 21. predsjednik    sutra''  Kelave b.b. 458. A.06. R-25/2000 Glamoč    proizvođača ''Brazda''  Jovičić. Goran Radanović.  R-09/2001 21. i Duška Erceg. predsjednik Udruženje građana ''Bolji  457. Luke b. R-21/2001 Glamoč.    Glamoč  dopredsjednik Udruženje građana  Sabina Horman. Dalmatinska b.b. dopred.G. 456.    život'' Glamoč  dopredsjednik Nevladina organizacija  NVO ''SRCE Arif Kovačević.  R-22/2000 24.2001. 4 Željka Zubić.    ''Srce mladih'' Glamoč  MLADIH'' predsjednik Nevladina organizacija  459. Škrbić. Matoš br. Skupštine Udruženje žena ''Bolje  Glamoč. 14    umirovljenika Glamoč  odbora i Stjepan GLAMOČ Perković. Jovan Čičković.    ''Busija'' Glamoč  predsjednik Beba Džiho. UDRUGA Udruženje penzionera‐ predsjednik Izvršnog 451.  R-10/2002 udruženje žena ''Art''  07.2002.02. R-19/2000 Ana Gvero.  R-21/2001 24.08.b.2001.1999.2001. R-09/2001 Glamoč.  R-25/2001 20.2000. Vukovarska br.2000.5.

19 KELAVA GLAMOČ i Martina Janja Katović. Glamoč Udruge. Glavice b.  06-R-7/04 društvo ''Budućnost''  «BUDUĆNOST» 24. Alojzije Stepinca 460.1.2004.  06-R-16/04 poljoprivrednika  17.08. R-15/03 Krajiška br. Ekološko udruženje 461.02.2004. Udruga umjetnika‐kipara  Branko Ivanković.05.b. tajnik 15. 462. Regionalni odbor brisana iz  463.  R-27/2003 izbjeglica i raseljenih 20. don Adolf i slikara‐likovna kolonija  Glamoč. 06-R-15/04 Glamoč.  R-32/2003 Pokret za ravnopravnost  SGV-PR-Glamoč 06.05.2003. Glamoč  tajnik Marija Vrakela.07.  06-R-19/04    24. Skupštine Udruženje povratnika  Zećir Isaković.2003.    ''Zeleni val'' član upravnog tijela Udruženje građana Hrvatsko kulturno UG HKD ''Napredak'' Antun Zolota.  Srpsko građansko vijeće‐ Vojin Jovičić.2004. R-21/03 Glamoč društvo ''Napredak'' . Janko Ivetić    brigada bb Glamoč  Glamoč dopred.  R-11/2002 KOLONIJA DR 07. 06-R-7/04 Skupštine. Glamoč    Jovan Perduh.b. predsjednica . dopredsjednik    ''Dr Alojzije‐Lojzo Kelava''  br. 468. Dr. predsjed.  R-21/2003 16.10.    predsjednik ''Medena selišta'' Glamoč  Udruga informativno  Glamoč. Glamoč  Kulturno umjetničko  KUD Boris Lukajić pred. Malkočevci b.2003.03. Trg. i Pero ''Glamoč'' Registra  osoba ''Glamoč'' Ćurković. tajnik. -podružnica Glamoč predsjednik podružnica Glamoč Udruga  Regionalni odbor Saveza Nikola Ninković. 466.05.  R-15/2003 12. R-27/03 Kralja Tomislava 19 predsjed. Alojzija Nurka Bašić.2002. 467. 06-R-16/04 Glamoč. i 464.  06-R-15/04    17.05. Željka Vrakela.2003.b    ''Malkočevci'' Glamoč  predsjednik Udruženje  Stana Likokur. Dalmatinskih 465. R-11/2002 Višatincki.2004. LIKOVNA predsjednik. predsjed. 06-R-19/04    edukativni klub ''Dom''  Kelave b.10.2013. Glamoč. R-32/03 Alojza Stepinca bb.

Čukure b. Ilija prorok''   Deljak.b Džiho.2004. Planinarsko društvo  Glamoč.2005. 'UBOOR 1992-1995 oslobodilačkog rata  Glamoč.    predsjednik Glamoč  Udruga za zaštitu  Marko Crnjak.  06-R-27/05 kulturno društvo 23.2005. predsjednik i Slavko    baštine ''Sv.  06-R-15/05 ODB OPĆINE 25. predsjednik ''Prosvjeta'' Glamoč Udruženje pčelara ''Roj''  Dževad Duganhodžić. 470. 475.    društvo ''Glamoč''  U.11.b. Trg dr. Dalmatinskih Nikolina Šavija. dopredsjednik. 477. 04-R-17/06 Glamoč.P. predsjednik GLAMOČ'' demobilisanih boraca  Skupštine općine Glamoč  Kulturno umjetničko  Sead Šanjta.b.    Glamoč  predsjednik Udruženje lovaca  Glamoč.08. Mirsad 472.  06-R-30/04    04.09.b. Krajiških brigada Siniša Šolak. ''ROJ'' 04. 474. 06-R-15/05    1992‐1995 Organizacija  Kelava b.2005.. 478. Ul.  04-R-17/06 U. Ul. 04-R-05/07    ''Tetrijeb 199'' Glamoč  Bojinovića b.b. Stjepana Radića Drago Popović. Nikole Vojin Dokić.O. predsjednik 469. Udruga učitelja.  04-R-05/07 'TETRIJEB 1991'' 09.b.2004. 471.. Dalmatinska b. Alojza Stepinca.10. predsjednik . predsjednik Skupštine Udruženje građana  Glamoč.  06-R-05/05 kulturno‐povijesne  03. 06-R-30/04    ''Busija'' Glamoč  b.10.b.03.  06-R-26/05 11.2005. Kovačevci b. 04-R-28/07    ''Lupa'' Glamoč  brigada b.2007. 06-R-26/05    roditelja ''Poljo-eko'' Glamoč b. Upravnog odbora Udruženje  Mirko Stojisavljević.09.  04-R-28/07 'LUPA'' GLAMOČ 13. Udruženje boraca  obrambeno‐ Nedžad Kovačević. 06-R-19/05 Glamoč. 06-R-27/05    Glamoč b. učenika i Udruga ''Poljo-eko'' Glamoč.b. 06-R-31/04 Glamoč.b.2005.  06-R-31/04 poljoprivrednika ''Otik''     04. predsjednik Srpsko prosvjetno i SPKD ''Prosvjeta'' Glamoč.2007. Krajiških brigada Siniša Šolak.O. Alojzija predsjednik U.02. predsjednik 473.11.2006.  06-R-19/05 Kud ''Glamoč'' 29.09. 476. 06-R-05/05 Glamoč.

Dalmatinska b.  04-R-11/10 10.b.  04-R-03/09 prirodu. Udruženje logoraša UL „GLAMOČ“ Glamoč.05.2010.    šumarstva Glamoč  b.  spašavanje i zbrinjavanje  Jasenka Jarebica.2008. 19.  04-R-12/10 Udruga ''O'' 30.O. Duško Tomić.  04-R-11/08 18.2009.11.    predsjednik Udruge razvoj ''Eko‐život''  ŽIVOT“ Humanitarno društvo  Glamoč. Ante Starčevića 484. 486.  04-R-17/09 CLR 11.2007. 04-R-12/10 Glamoč.b. Dalmatinska b. 04-R-30/08 predsjednik Izvršnog    Ribara b. 480. 6    ''Tetrijeb''  predsjednik Udruga za zaštitu.  04-R-12/09 SUŠ 17.04. 483. tajnik Ekološka udruga za  EKOLOŠKA Pavo Cvitković. 04-R-12/08 predsjednik Skupštine i    Glamoč  GLAMOČ b.  04-R-20/10 12. 04-R-11/08    ''Glamoč'' Glamoč GLAMOČ br. član Upravnog odbora Radovan Ćulum. 04-R-12/09 predsjednik i Jakov Gale.05. 482.b.2010. okoliš i održivi  UDRUGA“EKO. izvršni 485.2009.  04-R-11/09 15. 04-R-03/09 Glamoč. Ive Lole 479.2010. Tina Ujevića br.04.04. 04-R-11/09    ''Korak naprijed'' Glamoč  brigada b.2009. Dušana Ćubića 481. 04-R-20/10    proizvođača u Glamoču  U GLAMOČU 1 predsjednik .2009. Dalmatinska b. Udruženje antifašista i  Marko Jovičić. Ive Lole Ribara br. Glamoč. Dalmatinskih Zorica Babić. Amel Saltaga.  04-R-12/08 18. Futbalski klub ''Busija''  FK ''BUSIJA'' Glamoč.  04-R-30/07 boraca NOR‐a 1941‐1945  07. Ul.    Glamoč  direktor Centra Lovačko društvo  Andreas Josef Lučić.04. 04-R-17/09 Glamoč.b.b.b.03. Glamoč  odbora Himzo Zlatarević. Sindikat uposlenika  Glamoč.1 Muharem Hadžić.02. Ive Lole Ribara predsjednik Skupštine. predsjednik U. Zoran Ravančić.    životinja Hercegbosanske  predsjednica Udruge županije ''O''  Asocijacija organskih  AOP /ORGANSKO Glamoč.b. 04-R-11/10 Glamoč.07. 488. 487. dopred Centar za lokalni razvoj  Haris Bašić .2008.

04-R-24/11    ''Iskrice''  b. 04-R-40/12    organizacija Glamoč  brigada b. Željko Lučić. predsjednik i Glamoč. Čulić.  04-R-40/12 OBO GLAMOČ 07. dopredsjednik Županiji HBŽ‐podružnica  Glamoč  Udruga izvođača radova  492. Ive Lole Ribara Iva Damjanović.b. ''ISKRICE'' tajnik Omladinski centar  Glamoč. 04-R-30/12    fašističkog terora b. 490.2011. Jugoslovenske 495.2012.    mornarice b. dopred. predsjednik Glamoča   Udruga roditelja djece sa  Damir Kotromanović.  04-R-31/12 smetnjama u razvoju  'NAŠA DJECA'' 18. Dalmatinska b. i Karolina Popović.  04-R-22/12 u šumarstvu HBŽ iz  24.10. predsjednik.2012. Barice b.12. Zajednica podružnica u  GLAMOČ Lučić.05.01. pred.09. 489.b. 04-R-35/12 Selvedina Ganić.12. izvršna direktorica Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Branko Grubešić.09. 04-R-25/11    Glamoč  Brigada b.  04-R-24/11 MAŽORETKINJA 07. Glamoč.  04-R-30/12 proizvođača ''Dessire'' iz  UPP ''DESSIRE'' 17.b. 04-R-22/12 Glamoč. UDRUGA Udruga mažoretkinja  Glamoč. tajnik Udruženje građana  Safet Vojić.b. Dalmatinskih Ana-Marija Đukić. 04-R-31/12 Glamoč.b.b.11.b Glamoč  dopredsjednik Krstan Knežević. Opštinska boračka  Glamoč. predsjednik    Glamoča  Udruga poljoprivrednih  Glamoč. Trg Žrtava Zdravko Lučić. Dalmatinskih predsjednik i Slavo 496.  04-R-25/11 OCG  09.2012. 494. 493. Ive Lole Ribara 491.2012. predsjednik i Vesna    ''Naša djeca''  Damjanović. predsjedništva Org . Vera Ikić.2012.b.  04-R-35/12 ''Razvojne inicijative''  UG/RI GLAMOČ 10.2011.  04-R-08/12 obrane Herceg‐Bosne  PODRUŽNICA 23.2012. 04-R-08/12 predsjednik i Andreas    b.

02. Udruženje žena U. 04-R-01/13 predsjednik.2013.  04-R-23/14 UG ''OSMIJEH'' 01. Ul. Dalmatinska b.2015. 04-R-1/15 Glamoč. Junuza Duruta dr. 04-R-11/14 Glamoč. Crni vrh b.07.b. 04-R-23/14 Glamoč.11.  04-R-12/13 03. Elvedina Erceg. predsjednik i Goran    ''Osmijeh''  Lukajić. Krajiških brigada Đurađ Kopanja.    predsjednik proizvođača ''Podšatorje''  Dejan Duvnjak. 04-R-19/13 Glamoč. Udruga sportskih  500.b. Udruženje građana  503. Biličić b.  04-R-19/13 26.2014.  04-R-11/14 poljoprivrednih  26. 499. 49 Vojić. Dalmatinska b.  04-R-24/14 UG ''402m'' 01. potpredsjednik Udruženje građana U.2014.b. 04-R-12/13 Glamoč. 501.2013. Pavo ribolovaca ''Hrast''  Cvitković. 505. ul. 1 predsjednik Skupštine Duška Vuleta.  04-R-22/13 USP ''HRAST'' 23.  04-R-1/15 08. predsjednik i Bojana    ''Tragovi''  Bikić Vuleta.07. Udruženje građana 504. Glamoč. predsjednik. Udruženje građana  506.b. 04-R-24/14 Glamoč.2014.    ''Održivi povratak'' POVRATAK'' predsjednik Udruga poljoprivrednih Mira Paripović. tajnik    Općina Kupres  .2014.09.G.01.2013. i Senadeta    ''Glamočanke'' ''GLAMOČANKE''' brigada br.01. potpredajednik Ekološko udruženje  Glamoč.  04-R-6/14 UG ''SPEKTAR'' 12.03.    proizvođača ''Kenebek'' predsjednica Berislav Rako.09.b. 04-R-22/13 Glamoč. potpredsjednik Goran Lukajić.2013. Dalmatinska b. 502. ''ODRŽIVI Sanela Smajić. 04-R-34/14    ''Suza''  br.04. 04-R-6/14    ''Spektar''  b. tajnik Udruženje povratnika  Glamoč.b.  04-R-01/13 23. Vlado Radanović.Ž. predsjednik Udruga stočara i  Dmitar Srdić.b. predsjednik i Neven    „402m“ Paštar.2014.  04-R-34/14 'SUZA'' 18. 498.b. Junuza Duruta b. Krajiških 497. Hasići b.

02.1998. 508.b. i Kupres  Ivica Grgić. R-12/98 Kupres    Kupres  dopredsjednik i Marko Batinić tajnik Boris Kuna. 'ZAŠTITA VODA“ predsjednik. Vukovarska b. 509. predsjednik. tajnik Udruga građana za  Mato Čičak.1998. R-07/98 Kupres. Ivan Hrnjak. Hrvatski šahovski klub  510. predsjednik i Mara Vila    Crvenog križa Kupres  KUPRES Vuković.b. Zdravko 512. Podružnica Kupres  dopredsjednik Borislav Zrno. Vilim Žulj.  R-23/98 zaštitu voda ''Stožer''  23.    Kupres  dopredsjednik.1997.  R-07/98 društvo ''Napredak''  HKD ''NAPREDAK'' 26.. Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Udruga bivših vojnika  regularne hrvatske vojske  UBVRHV- u II svjetskom ratu  MOSTAR.1998. tajnik Mate Mihaljević.08. tajnik . R-03/97 Kupres    (organizacija za BiH)  PODRUŽNICA Nediljko Zrno. predsjednik i Pero Vila. Zagrebačka b. dopredsjednik. i Marko Jurić.04.  R-12/98 SK ''STOŽER'' 21. tajnik Zdravko Mioč.  R-13/98 HŠK ''KUPRES'' 21.06. predsjednik Skupštine i    Kupres  Slaven Malikanović. Splitska b. predsjednik i 507.1998.05.1998.04. R-14/98 Kupres.  R-15/98 poduzetnika Općine  04. Općinska organizacija  CRVENI KRIŽ 511.1998. Skijaški klub ''Stožer''  predsjednik. Andrija Ivković. Centar b. tajnik Mostar‐podružnica  KUPRES Kupres  Hrvatsko kulturno  don Dominik Stojanović. R-23/98 Kupres    KUPRES Bagarić. Dumančić.b.  R-03/97 08. R-13/98 Kupres.04. Udruga obrtnika i  predsjednik. R-15/98 Kupres. Zoran 513.  R-14/98 27.b.

05. Zagrebačka 3 predsjednica i Blanka    kulturnog naslijeđa  VISORAVAN'' Magaš. R-09/2000 Kupres. dopredsjednik Mate Rebrina.2003. tajnik ratu‐podružnica Kupres  Društvo za promidžbu  Kupresa i zaštitu  DRUŠTVO Ružica Živković.  R-09/2000 20.  R-18/03 PODRUŽNICA 01.03. 06-R-10/04 Kupres. članovi Marko Radić.b.  06-R-10/04 prirodnog.1998. Zagrebačka b. tajnik Omladinska organizacija  OO ''KUPREŠKI 518. Mate Bobana b. UDRUGA HVIDR-a 515. branitelja poginulih i  519.2001. predsjednik 521.    Vila. 7. Mile Jurič. Udruga umirovljenika  516.  06-R-14/04 HNK ''KUPRES'' 21. Kupres predsjedsjednik i Mirjana    nestalih u Domovinskom  KUPRES Franjkić. R-04/2000 Kupres dopredsjednik Marko    KUPRES rata Kupres  Lovrić i Niko Mioč.2000. predsjednik i Berislav    Kupres  Mioč.2000.b.2004. dopredsjednik i Branka Kuna. Vlatko Čolić. tajnik Mario Bagarić. R-18/03 Kralja Tvrtka br.b.b.07. R-15/2001 Kupres.b. R-34/98 Kupres. Splitska b. predsjednik.2000. Skupštine . Udruga hrvatskih vojnih  predsjednik. 520. Prvi hrvatski športski  Žarko Tole.    ''ATILA'' KUPRES dopredsjednik i Franjo Bosne ''Atila'' Kupres  Smoljo. 06-R-14/04    ''Kupres'' b. Ivica Lovrić.03. KONJIČKI KLUB Ante Smoljo-Žuro. Gradski stadion Ilija Svalina.  R-04/2000 invalida Domovinskog  03.02.  R-15/2001 ''Kupreški gorštak''  05.2004. predsjednik    GORŠTAK'' Kupres  Udruga obitelji hrvatskih  UOHBPIN U DR.10.  R-28/2000 Aero-klub ''Kupres'' 19. povijesnog i  ''KUPREŠKA 16. Splitska b.11. tajnica ''Kupreška visoravan''  Hrvatski nogometni klub Kupres. predsjednik. Slavko 517.  R-34/98 konjički klub HZ Herceg  27. R-28/2000 Kupres.04. 514.

  22/07    03.b. Ljerka Pavlović.    proizvođača ''Ravanjsko POLJE'' Kumović. Borislav Zrno.O.2006. Roberet Kupres Džalto.b. tajnik Udruga športskih  Valentin Mioč.2007.b.10. 04-R-05/06 Kupres.    Hajduka‐Kupres''  tajnik Udruga roditelja djece s  Markica Ledić. 06-R-23/05 Kupres. Otinovci b.11. 06-R. Dragan Udruženje povratnika  526.2004.02.  06-R-37/04 DPH-KUPRES 14. poljoprivrednih U.G. pred.b. HKUD ''Zlosela. Trg Hrvatskih predsjednik Skupštine. Mate Bobana 7/18 predsjednik.2005.02. Dušan Mišković. 04-R – 529.07. Željko Šikić. ''Zlosela‐Kupres''  Ivić.  04-R-02/06 umjetničko društvo  14. predsjednik Skupštine.    Kupres  Ravančić Hrvatsko kulturno  Darko Mihaljević.b.2005.  06-R-18/05 posebnim potrebama  07.  32/04 08. 04-R-02/06 predsjednik i Tomislav    Kupres'' Osmanlije b. Čevići b. tajnik polje'' Kupres Udruženja Ivica Turalija. Čajuša b. 04-R-22/07 Kupres. Skijaški savez HBŽ 522.12. ''RAVANJSKO predsjednik i Dušan 523.2004.b.11. Vukovsko b. 530..11.b. 525. i Mato Zrno.2006. 06-R-35/04 Kupres.    Kupres  tajnik 04-R – Hrvatski konjički klub  Mate Rebrina.  06-R-28/05 SNBK ''Jaram'' 23. 06-R-18/05    ''KRIJESNICA'' Vitezova b. 06-R-28/05 Kupres.  06-R-35/04 29.2004. UDRUGA Kupres. Ravno b.09. Kupres. Ivica Jazvo. Zvonimir Bagarić Udruženje Jovica Pavlica.  05/06 ribolovaca ''Pastrva''  UŠRP KUPRES 22. Mišković predsjednik    ''Vukovljak'' Kupres  Udruge. Suho Polje 528. tajnik Snowboard klub ''Jaram''  Tomislav Santro i Dražen 527. 'Društvo prijatelja  524. 06-R-32/04 Kupres. ''Krijesnica''  predsjednica U.2005.  06-R-23/05    28. 06-R-37/04 DPH-KUPRES predsjednik i Niko Mioč.    ''Konjanik'' Kupres  predsjednik .

  04-R-14/10 očuvanje i unapređenje 28. predsjednik i 04-R – demobiliziranih branitelja  U.2008. Ivo Lozančić.  04-R-13/08 02.2009.b.03.b. 04-R-08/10 Kupres.  04-R-21/09 PK ''STOŽER'' 29.09. Studeni Nediljko Vila 533. ul.U. Čajuša b.  04-R-25/10 Kupreška udruga mladih  ''KUM'' 16. predsjednik. Udruga umirovljenika i  Jozo Čolić.2007. Dražen Mihaljević    POTOK tradicijskog načina življenja Kupres Ivan Ravančić. 04-R-14/10 Kupres. UO 'Eko udruga Bili Potok'' iz Bilog potoka za EKO UDRUGA BILI 536.2010.b. 04-R-34/07 Kupres.b dopredsjednik.    dopredsjednik i Ivan Gašpar. predsjednik Skupštine i    Grgo Knezović pred.2010.06. predsjednik i Marko    udruga ''Stožer'' Kupres  KUPRES Mršo. 535. Paragliding klub ''Stožer''  Kupres. 04-R-21/09    Kupres  1994. 04-R-13/08 Kupres. Udruženje povratnika  534. 04-R-10/10 Kupres.  04-R-10/10 Udruga građana ''Čajuša'' 24.predsjednik Skupštine Miroslav Čorić.    Hrvatskog vijeća obrane  OPĆINE KUPRES dopredsjednik općine Kupres  Božo Lozančić.B.2010. Osmanlije b.  34/07 14.02.. 04-R-25/10 Kupres.2010. 10 dopredsjednik i Damir Zrno tajnik Njegovan Marić. Đorđe Trivunović. Ana Šarić. 3. Voislav    Lasta Kupres  Marić. Ul. Rastičevo b. tajnik i Predrag Trivunović. Splitska b.11.05. predsjednik.  04-R-08/10 UPL KUPRES 25.D.06. glasnogovornik .b. Planinarsko‐ekološka  PEU ''STOŽER'' 532. Bili Potok b. 537. tajnik Bruno Marić pred.HVO-A 531. br.

predsjednik 543. predsjednik Športsko‐kulturno  542.O. 539.2012.    Zajednica podružnica u  KUPRES dopredsjednik Županiji HBŽ‐podružnica  Kupres  Dobrovoljno vatrogasno  Ivan Turalija. Vukovarska br.  04-R-23/11 06. 04-R-21/11 Kupres.b. 37    ''Kupreški vitezovi''  VITEZOVI'' predsjednik Udruga branitelja UBDR HVO- Domovinskog rata Marijan Rebrina. Splitska b. dopredsjednik i Franjo Franjkić.b.b. 04-R-18/12 Kupres. predsjednik. tajnik . 04-R-13/12 Kupres. 544. 'Zavičajno udruženje  predsjednik.2011. Rilić b. 04-R-19/11 Kupres. 2 predsjednik i Matko    Ćurković. Zagrebačka br.2011.  04-R-2/11 Off road club extreme  15. predsjednik KUPRES podružnica Kupres Damir Šimić.2012. Zvonimir Baković.2011. Mate Bobana br. 540.  04-R-13/12 DVD ''KUPRES'' 09. i Miro Dumančić.  04-R-19/11 13. Radovan 545.03.  04-R-4/11 Omladinski klub ''Kupres''  22. 04-R-4/11 Kupres. 04-R-07/12 Kupres. 04-R-23/11 Kupres.04.  04-R-07/12 obrane Herceg‐Bosne  PODRUŽNICA 23.    ekološko društvo ''Milač''  dopredsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Ivo Turalija. 15    Hrvatskog vijeća obrane . 541. U.  04-R-18/12 12. i Filip Zrno.b. pred.    društvo ''Kupres''  predsjednik Vojislav Marić. Ivan Kupres.  04-R-21/11 PODRUŽNICA 11.2011. Kraljice Katarine 538. 04-R-2/11 Mihaljević.    Rilić‐Zanaglina''   Maleš.10.11.    b.02. i Miroslav Maleš.12.02.01. tajnik Dario Hrnjkaš.2011. Vukovarska b.2012. dopredsjednik Tae kwon‐do klub  'KUPREŠKI Ivica Vukadin.

2014.  04-R-01/14 PD ''ZVIRNJAČA'' 15.2012. Kralja Tvrtka br. predsjednik    ''Zvirnjača''  Ivan Gašpar. Blajburških žrtava Ivan Keškić.2014. predsjednik Nadzornog odbora Planinarsko društvo  548. Udruga poljoprivrednih  predsjednik. 04-R-3/15 Kupres. Kupres.  04-R-32/12 Udruga žena ''Kupreške''  UŽ ''KUPREŠKE'' 21. Skupšine i Marko ''Eko‐farmer''  Mihaljević. 04-R11/15 Kupres. Ivica Keškić. Katica UPPS ''EKO. 04-R-32/12 Kupres. Zvirnjača b.12.    KUPRES br. Udruženje  Jovo Dražić. 04-R-01/14 Kupres.  04-R-37/12 proizvođača.b.b. predsjednik.  04-R-3/15 20. predsjednik 553. predsjednik 547. 04-R-03/14    Zvirnjača  br.10.01. 04-R-37/12    FARMER'' b. 549. Udruga mještana sela  Kupres.  04-R-11/15 25. glasnogovornica Marinko Mijoč.04.2012.09. Zagrebačka br.  04-R-36/14    05. Kudilja b. 11    povratak ''Plamen''  ''PLAMEN'' predsjednik.    građana''Vukovsko''  i Stanko Janjić. Suzana Lozančić.2014.b. 04-R-36/14 Kupres.05.7 predsjednik i Tomislav    ''Tetrijeb'' Kupres  Bagarić.01. dopredsjednik i    Ivana Mršo.  04-R-03/14 'UMSZ“ 21. 19 potpredsjednik i Ante Gašpar. Lovačko društvo  551. 3 Pašalić.2015. 7 ''Merhamet'' Kupres  Franjo Smoljo.01. A. 04-R-15/14 Safet Pilić. 552. predsjednik.2014. tajnik    Općina Bosansko Grahovo  .2015. Kralja Tomislava 550. stočara  15. Put ljekovitog bilja Pašalić. tajnik Udruga za održiv  UDRUGA Ivo Lozančić.G. tajnik Muslimansko  'MERHAMET'' Kupres. predsjednik. Slavica 546. Matoša br.  04-R-15/14 dobrotvorno društvo  11.

12. Bos.1999.1997.09.2000.  R.30/03    Grahovo predsjednik Bosansko Grahovo  Izviđačko društvo ''Sova''  ID ''Sova'' Bos. Grahovo. Bos. R-07/99 predsjednik i Josip Zelić. Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Lovačko društvo  Dragomir Lončar.07. 12. „UDRUGA ZA Bos. Grahovo.2003.  R-30/99    30. Tita br. Grahovo. R-15/2000 predsjednik i Niko    OSTANAK Tvrtka br. predsjednik i M. Trg don Slavko Galiot.    Grahovo Grahovo  tajnik Udruženje pčelarsko  M. Bos. Grahovo 31. Bos. 563. 12. R-34/03    Bosansko Grahovo  Grahovo Grahovo predsjednik .  R-06/97 ''Risovac'' Bosansko  LD ''RISOVAC'' 10. R-06/03 M. N. Miloš Vujatović. Milan Arežina. predsjednik Udruga raseljenih osoba  Tomo Kokalović. 12.2003. 561. Grahovo. 554.  R-27/2001 ''Glasnici nade'' Bosansko     06. Kralja 558. R-27/2001 predsjednik i Sanja    Branimira b.10.04.b. Bos. 15 Bosansko Grahovo  Gazibarić. 560. Arežinski 556. R-33/98 baštine ''Don Juraj  Juraj Gospodnetić b.b.04.K. tajnik Udruženje mladih  Krešimir Sarić. R-06/97 Bos.    GRAHOVO Brijeg b.  R-06/03 Omladinski klub ''Šator''  OK ''Šator'' 01.09. Bos.b. Grahovo  Radujko. 562.11. Tita br. R.  R-25/03 crvenog križa Bosansko  C. ''USKOK'' BOS. tajnik Udruga umirovljenika  Bos. dopredsjednik Miloš Vujatović.03. 12 Bos.    predsjednik Grahovo  Udruga za očuvanje  povijesne i kulturne  Bosansko Grahovo.1999.b predsjednik Gospodnetić''  Nikica Ćurak. Kninski put Bogdan Bilčar.  R-15/2000 za ostanak u općini  19. Grahovo    predsjednik Općinska organizacija  Vojko Prpa.30/03 društvo ''Grahovo''  10. M. Kneza 559.2001.  R-07/99 Nogometni klub ''Uskok''  22.12.  R-34/03 07.2003. R-30/99    Bosansko Grahovo  b.1998. Tita br.K. 555.2003. R-25/03 Dragana Damjanović. Grahovo. Tita br. 557.  R-33/98 05.

Grahovo. Pero Jakšić. Željka 564. 04-R-8/08    BOS.2009. Šahovski klub ''Grahovo''  Bos.2008.07. Slaviša 570.  06-R-04/05 SGV – PR .  04-R-26/07 ''Capadocya'' Bosansko  27. 04-R-09/09    poginulih boraca  Maršala Tita b.BIH 22.2003.02.  04-R-2/08 društvo ''Veliki bat''  PED „VELIKI BAT“ 11. Maršala Tita predsjednik i Milovan 567. Upravnog odbora.2006. pred.b. vojnih invalida i porodica  Bosansko Grahovo. R-35/03 M. E.03. 16 Višekruna. Udruženje povratnika  Skupštine. ''Grahovo'' Bos. Gavrila 565.  04-R-09/09 UBRVIPPB 31. Grahovo. predsjednik Bosansko Grahovo  Skupštine .  04-R-01/06 ŠKG 05. 06-R-04/05 Bosansko Grahovo. 04-R-01/06    Bosansko Grahovo  br. Trivan. Uroš Jojić pred. Tita bb.  06-R-39/03 ''Mala privreda''  22. Grahovo.03.02. Mile Trivan. ratnih  Borislav Mičić. 06-R-39/03 pred. Lovačko društvo L.2005.12. predsjednik U.b.10. Obljaj    Pokret za ravnopravnost   predsjednik Borislav Mičić. GRAHOVO Tita br.D. 2007. tajnik R-35/03 Grahovo Žarko Šormaz.  04-R-8/08 društvo ''Preodac''  25.  ''Grahovo'' Bosansko 10. ''PREODAC'' Bos.2003.U «CAPADOCYA» 568. dopredsjednik Bosansko Grahovo  i Danica Nenadić.02.Ul. Maršala predsjednica. Uništa 569. Grahovo    Grahovo Prša. dopredsjednik Ekološko udruženje  E.D.P. Bos. 566. 04-R-2/08 predsjednik Upravnog b. tajnica Udruženje boraca. predsjednik    BOSANSKO Grahovo  GRAHOVO Planinarsko ekološko  Miodrag Galiot - Bosansko Grahovo. i Milan 571.2008. 1.O. 04-R –26/07 Bosansko Grahovo. 21 Stevančević. Bosansko Grahovo  Siniša Arežina i Siniša Bilbija. Bos. Bosansko Grahovo  odbora Planinarsko ekološko  Vojka Benić.    Principa br. zamjenici Srpsko građansko vijeće‐ Dragoljub Đurić.

2011. Grahovo. 9 predsjednik Višnjica Bašić. Ćalić. 576. Udruženje  U. potpredsjednik . 1 predsjednik Božo Džaja. Maršala Tita 574.  04-R-23/10 O.02.08.O. 04-R-15/09 Bos. dopredsjednica Igor Baroš. 04-R-28/12    br. 579. Grahovo.b. 577.  04-R-15/09 ''Uilica'' Bosansko  DRUŠTVO 27. Grahovo. 04-R-23/10 Lazar Galić. dopredsjednik Centar za razvoj i  Bos.2011. Lovačko udruženje  LOVAČKO Mirko Milijević pred.  04-R-13/10 Udruženje ''Salvia'' 07. 04-R-14/11    br.  04-R-8/11 12. 04-R-29/12 Bos.2010.R. Lovačka udruga  Tvrtko Krivić.2014. Grahovo. 15. Grahovo. predsjednik i Bos.2010. Braće Jasna Benić. predsjednica 573.  04-R-10/14 Karate klub ''Grahovo''  KK „GRAHOVO“ 12. 580. Bos. Sarajevska Dragan Salić.    b.  04-R-34/12 KUD ''GRAHOVO'' 02. Bosansko Grahovo. N. Marinkovci 575.2012.  04-R-27/13 Udruga žena ''Calendula''  U Ž ''CALENDULA'' 26.2012.K.  04-R-14/11 ekonomiku prirodnih     19. 04-R-02/13    ''Jadovnik''  br. Grahovo. Sarajevska Rodoljub Radinović.    Žarko Bikić tajnik Grahovo  ''UILICA'' Udruženje za održivi  Bosansko Grahovo. 04-R-34/12    društvo ''Grahovo''  br. 04-R-8/11 predsjednik i Gordana    mljekara ''Marinkovci''  ''MARINKOVCI'' b. 578.11. Sarajevska Dragan Salić.  04-R-02/13 COR ''JADOVNIK'' 07.V.U.  04-R-29/12 ''ŽDRALOVAC'' 31. Grahovo. Đure Pucara Radomir Šljivar. Grahovo.08. 04-R-13/10    razvoj ''Salvia''   bajića br.b Borislav Gligić. Gligić.09.M. predsjednik    ''Runolist''  b.04.05. 1 predsjednik resursa  Bos.b. 1 predsjednik Centar za održivi razvoj  Bos. Grahovo. Bastasi b. 04-R-27/13 predsjednica i Sanja    Tita b.b.07. Peći b. tajnik Kulturno umjetničko  Bos.    ''Ždralovac'' Bastasi  dopredsjednik i Zdenko BASTASI Zrno.05.2012.b. L.03.2009. Sime Bajića 582.b.2013. predsjednik. i 572.  04-R-28/12 Futbalski klub ''Grahovo''  FK „GRAHOVO“ 29.2013. Maršala 581.10. 3 Skupštine Omladinski kluba  Bos. 04-R-10/14 Duško Kuprešanin .

Maršala Siniša Bilbija.  04-R-20/14 URK ''GRAHOVO'' 18. predsjednik Skupštine Stanje na dan 20.2016.b. 583.02.    .06.2014. 04-R-20/14    kulture ''Grahovo''  Tita b. Udruženje za razvoj  Bosansko Grahovo.