NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

PRIRUČNIK
ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE
za kandidate koji završavaju najmanje
četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
školske godine 2016./2017. u sustavu obrazovanja
odraslih u Republici Hrvatskoj
i za učenike koji završavaju
srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

DRŽAVNA MATURA
2016./2017.
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

PRIRUČNIK
ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE
za kandidate koji završavaju najmanje
četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
školske godine 2016./2017. u sustavu obrazovanja
odraslih u Republici Hrvatskoj
i za učenike koji završavaju
srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu
PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE
za kandidate završavaju najmanje
četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
školske godine 2016./2017. u sustavu obrazovanja
odraslih u Republici Hrvatskoj
i za učenike koji završavaju
srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Autori:
Sanja Horvatić
Mirjana Smoljić
Zlatko Zadelj

Nakladnik:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb

Za nakladnika:
Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Urednica:
Mirjana Smoljić

Korektura:
Marija Gudelj, prof.

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak:
Vesna Jelić

Zagreb, prosinac 2016.
SADRŽAJ
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OSNOVNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIJAVA U SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . 14
PRILAGODBA ISPITNE TEHNOLOGIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA IZ OPRAVDANIH RAZLOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. LJETNI ROK . . . . . . . . . . . . 27
KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. JESENSKI ROK . . . . . . . . . 29
DODATNE VAŽNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
UVOD
Ovaj priručnik namijenjen je kandidatima koji završavaju najmanje četverogodišnje srednjoš-
kolsko obrazovanje školske godine 2016./2017. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici
Hrvatskoj i učenicima koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu.

Ispite državne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u
daljnjem tekstu: Centar).

U pripremi i provedbi ispita državne mature svi sudionici kao i kandidati dužni su se pridr-
žavati Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).

U priručniku su objavljene osnovne informacije o prijavi ispita državne mature kao
i rokovi kojih se svi kandidati trebaju pridržavati.

Prikazani su slikovni prikazi i pojašnjenja pojedinih radnji koje kandidati
trebaju napraviti u NISpVU (Nacionalnom informacijskom sustavu prijave
visokih učilišta) www.postani-student.hr.

Sve informacije o ispitima državne mature dostupne su kandidatima
pozivom Infocentra na broj telefona 01/4501 899 ili slanjem upita
e-poštom na adresu info.centar@ncvvo.hr.

Izrazi koji se u ovome priručniku koriste u muškome rodu neutralni su i
odnose se i na muške i na ženske osobe.

5
Važni datumi za kandidate:

  Vrijeme
Aktivnost kandidata
  od do

prijava ispita državne mature do
1. 1. 12. 2016 15. 2. 2017.
15. 2. 2017. do 12.00 sati

2. 1. 12. 2016. 25. 2. 2017. • dostava dokumentacije Centru

3. 1. 12. 2016. 17. 2. 2017. • dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije

• naknadna prijava – samo iz opravdanih razloga
4. 15. 2. 2017. 8. 5. 2017. • promjena prijavljenih ispita – samo iz opravdanih
razloga

5. 15. 2. 2017. 18. 5. 2017. • odjava prijavljenih ispita

6. 1. 12. 2016. 2. 5. 2017. • uplata ispita državne mature

• dostava svjedodžbe o završenom 4. razredu ako
7. 25. 5. 2017.
kandidat završava 4. razred

8. 3. 7. 2017. • dostava završne svjedodžbe

Izuzetno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici
www.postani-student.hr na kojoj će biti objavljene sve važne obavijesti kao i uvjeti i kriteriji vred-
novanja za upis na studijske programe.

6
OSNOVNE
INFORMACIJE
ISPITI OBVEZATNOGA DIJELA DRŽAVNE MATURE
Ispiti obvezatnoga dijela su ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika. Obvezatni
ispiti državne mature mogu se polagati na dvjema razinama: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).

Uvidom u zahtjeve studijskih programa kandidat će se sam opredijeliti za razinu koju će polagati
na ispitu državne mature. Položena viša razina (A) obvezatnoga ispita omogućuje kandidatu pristup
i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B).

Kandidati koji polože osnovnu razinu (B) ispita nemaju mogućnost prijave na studijski program
koji traži položenu višu razinu (A) ispita.

ISPITI IZBORNOGA DIJELA DRŽAVNE MATURE
Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku
godinu i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici.

U jednome roku može se odabrati najviše šest izbornih ispita.

Izborni ispiti državne mature iz stranih jezika polažu se na višoj (A) razini.

Izborni ispit iz Latinskoga jezika polaže se na osnovnoj (B) razini.

Ispit iz Grčkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polažu se na jednoj razini.

Međutim, pri vrednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na stvarnu
razinu, jednako vrednuju.

Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na mrežnoj
stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

Polaganje državne mature i ispita državne mature uređuje se Pravilnikom o polaganju državne
mature dostupnim na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
www.ncvvo.hr.

7
MREŽNA STRANICA POSTANI STUDENT!

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
kojom se pristupa NISpVU.

Kandidati koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju školske godine 2016./2017. u sustavu
obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i učenici koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju u
inozemstvu, a u svrhu upisa studijskih programa u Republici Hrvatskoj žele prijaviti i polagati ispite
državne mature, kroz proces registracije dobivaju korisničke podatke, PIN i TAN.

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga
kandidata.

TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.

8
REGISTRACIJA

Kandidati koji završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u sustavu
obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i učenici koji završavaju srednjoškolsko obrazo-
vanje u inozemstvu trebaju:

• registrirati se kao novi korisnik na stranici www.postani-student.hr.

Nakon registracije korisniku će SMS-om biti dostavljena korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN.

Ako sustav kandidatu ne dozvoljava registraciju odnosno javlja poruku Registracija nije mogu­ća, u
sustavu postoji korisnik s istim OIB-om. Kandidat zatim treba obavijestiti Centar e-poštom na adresu
dokumenti.dm@ncvvo.hr da se ne može registrirati. Obavijest treba sadržavati ime, prezime i OIB
kandidata, nakon čega će kandidat dobiti upute o daljnjem postupanju.

!
Prilikom registracije hrvatski državljani, koji imaju dvojno dr-
žavljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao hrvat­ski
državljani.
Ostali kandidati s dvojnim državljanstvom u sustav se prijavljuju
pod jednim državljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne
upisne godine.

9
Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu zavr­
šnoga razreda i potvrdu o završetku srednjega obrazovanja dostavit će prema zadanome roku koji
se nalazi na početku ovoga priručnika odnosno do 25. svibnja 2017.

Kandidati iz inozemstva, koji ne prijavljuju ispite državne mature već samo studijske programe,
potrebnu dokumentaciju za verifikaciju šalju Središnjem prijavnom uredu.

10
PRIJAVA
U SUSTAV
Nakon što su kandidatu SMS-om isporučeni korisnički podatci (korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN)
kandidat može napraviti prvu prijavu u sustav i pristupiti svojoj stranici.

Ako se kandidat ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne
korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku Prijava nije uspjela i ponuditi ponovni
upis podataka.

Kod ponovnog upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis
niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN
te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako kandidat izgubi korisničke podatke (korisničko ime, lozinku, PIN ili TAN broj) potrebno je s broja
mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 666555.

U slučaju da je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, no kandidat i dalje ima
poteškoća s prijavom na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, potrebno je o tome obavijestiti
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu info.centar@ncvvo.hr
ili na broj telefona Infocentra 01/4501 899 ako prijavljuje ispite državne mature.

11
Ako kandidat prijavljuje samo studijske programe treba se obratiti Središnjem prijavnom uredu
na broj telefona 01/6274 844 ili poslati upit na poveznicu Česta pitanja dostupnoj na mrežnoj
stranici www.studij.hr.

Svaki kandidat treba pravodobno provjeriti ispravnost korisničke oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a
kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Nakon uspješne prijave i pristupanju svojoj stranici u sustavu kandidat treba:

• unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole za svaku završenu školsku
godinu pod poveznicom Moji podatci/Ocjene

• prijaviti željene ispite državne mature i studijske programe.

!
Posebna napomena:
Kandidati koji završavaju ili su završili srednjoškolsko
obrazovanje izvan RH i prijavljuju ispite državne mature,
svoje dokumente, šalju Središnjem prijavnom uredu osim
kandidata iz BiH koji dokumente šalju Nacionalnom centru
za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Dokumenti se šalju poštom na adresu:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10 020 Zagreb
Napomena – Dokumenti za DM.

Do 25. veljače 2017. treba poslati dokumente u svrhu potvrde ispravnosti (verifikacije)
podataka i ocjena.

Dokumenti koje treba poslati:

• dokaz o završetku svih razreda srednje škole (ovjerene preslike svjedodžbi za svaki pojedini
razred)

• završnu svjedodžbu srednje škole (ovjerenu presliku)

• potvrdu o položenim razlikovnim ispitima (ako ih kandidat posjeduje – ovjerenu presliku)

• domovnicu (ovjerenu presliku)

• prijavnicu ispita državne mature (ispisana iz sustava i potpisana).

Svjedodžbe mogu biti ovjerene i u školskoj ustanovi.

12
!
Nepotpuna dokumentacija neće se uvažiti, čime će kandi­
datu biti onemogućen pristup polaganju prijavljenih ispi­ta
državne mature i rangiranje na listama prijavljenih studij-
skih programa.

Kandidati koji su se registrirali u prijašnjemu upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene potvr-
đeni u sustavu, ne trebaju ponovo dostavljati dokumentaciju. Navedeni kandidati trebaju dostaviti
samo ispisane i potpisane prijavnice iz sustava.

Dokumenti koji su poslani u svrhu prijave ispita državne mature, ujedno vrijede i za prijavu stu-
dijskih programa. Zaprimljeni dokumenti neće se vraćati kandidatima.

Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu završnoga
razreda dostavit će prema zadanome roku koji se nalazi na početku ovoga priručnika, zaključno do
25. svibnja 2017.

Završnu svjedodžbu kandidati trebaju dostaviti do 3. srpnja 2017.

13
POSTUPAK PRIJAVE
ISPITA DRŽAVNE MATURE
I STUDIJSKIH PROGRAMA

Nakon prijave u sustav na poveznici Moj odabir otvara se mogućnost prijave ispita državne mature
i do najviše 10 studijskih programa.

Ako se kandidat ne želi prijaviti za upis na studijske programe, već samo za polaganje
ispita državne mature, može odabrati na poveznici Moj odabir samo ispite državne mature.

Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste
prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoželjniji studijski program.

Kada kandidat odabere studijske programe, sustav automatski
prijavljuju ispite državne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.

Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna (B)
razina, kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više (A) razine ispita državne mature. Također,
kandidat će moći odabrati i željeni strani jezik.
14
Razine koje će kandidat polagati prikazane su neposredno uz sam naziv ispita.

Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.

Brisanjem odabira određenoga studijskog programa,
ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao.
Kandidat mora sam provjeriti i samostalno korigirati
razine prijavljenih ispita.

Za promjenu prijavljene razine ispita državne mature (iz više (A) u osnovnu (B) razinu i obratno)
potrebno je kliknuti na slovo koje označava razinu ispita.

!
Posebna napomena:
Nakon prijave ispita državne mature pojavljuje se cijena
naknade za polaganje ispita državne mature.
Podatci za uplatu dostupni su kandidatima na stranici u
sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Zaduženja trebaju biti podmirena do propisanoga roka kako bi kandidat
ostvario pravo pristupa prijavljenim ispitima državne mature.

15
!
Važno:
Uplata prijavljenih ispita državne mature za ljetni rok
2016./2017. od 1. 12. 2016. do 2. 5. 2017.
Uplate ispita izvršene nakon 2. 5. 2017. neće se uvažiti.
Podatci za uplatu, vidljivi na stranici kandidata, osobni su
i za uplatu se ne mogu upotrijebiti podatci druge osobe.
Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku
osobu.
Podatke za uplatu kandidat treba pažljivo prepisati sa
svoje stranice.

16
Uplatu ispita kandidat može izvršiti općom uplatnicom ili internet bankarstvom.

!
Važno:
Ako do 2. 5. 2017. uplata prijavljenih ispita nije
evidentirana u sustavu kandidat ne ostvaruje pravo
pisanja prijavljenih ispita.
Kandidat mora voditi računa o vremenu potrebnom za
knjiženje uplaćenih iznosa.
(Primjer: Uplata izvršena 24. 4. 2017. u RH bit će knjižena
i evidentirana u sustavu najranije nakon tri radna dana
odnosno 27. 4. 2017. Za uplatu izvršenu u inozemstvu
potrebno je do sedam radnih dana.)
Sustav odjavljuje prijavljeni ispit za koji u sustavu nije
evidentirana uplata do propisanoga roka.

Ako uplata nije evidentirana sustav odjavljuje prijavljeni, neplaćeni ispit, a kandidat zatim na
svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita.

Ako je kandidat uplatio prijavljene ispite državne mature za ljetni rok, a u zadanome roku je odja-
vio ispit/ispite ili ispitu/ispitima nije pristupio iz opravdanih razloga, ostvaruje pravo na prijenos
uplaćenih sredstava za jesenski rok 2016./2017.

Ako za jesenski rok kandidat ne prijavi ispite državne mature ostvaruje pravo na povrat upla-
ćenih sredstava.

Za prijenos i povrat uplaćenih sredstava kandidat se treba javiti e-poštom na adresu uplata.dm@ncvvo.hr.

Prijenos uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za narednu kalendarsku godinu. Povrat upla-
ćenih sredstava nije moguće izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu. Prijenos i povrat uplaćenih
sredstava moguće je izvršiti samo u tekućoj kalendarskoj godini.

Nakon što kandidat prijavi ispite državne mature pod poveznicom Moje postavke treba odabrati
mjesto pisanja ispita odnosno jedan od ponuđenih gradova u kojima Centar organizira pisanje
ispita državne mature za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2016.,
kandidate iz sustava obrazovanja odraslih i ostale kandidate.

Nakon odabira mjesta pisanja prijavljenih ispita državne mature, i nakon konačne odluke
o prijavi ispita državne mature, kandidat zaključava prijavljene ispite države mature pomoću
dostupnoga linka na poveznici Moj odabir pri čemu upisuje TAN.

17
Nakon upisa TAN-a (zaključavanja ispita) pojavljuje se link Prijavnica.

Prijavnicu je potrebno isprintati, potpisati i poslati poštom do 25. veljače 2017. na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb
Napomena – Prijavnica.

18
PRILAGODBA
ISPITNE TEHNOLOGIJE
Prema Članku 21. stavku 2. Pravilnika o polaganju državne mature „učenici, odnosno pristupnici s
teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a na temelju
odluke Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o vrsti prilagodbe”.

Prilagodba ispitne tehnologije podrazumijeva prilagodbu ispitnih materijala i/ili ispitnoga postupka..

Kandidati koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature, koji imaju potrebu za prilagodbom
ispitne tehnologije trebaju proučiti dokument Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispi-
tima državne mature objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko
vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Rok za dostavljanje obavijesti je 20. siječnja 2017. godine. Nakon toga kandidat će dobiti
Obrazac zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima koji žele ostvariti pravo na prilagodbu preporučujemo da pripreme odgovarajuću
dokumentaciju kao što je:
19
a) medicinska i/ili

b) psihološka i/ili

c) logopedska i/ili socijalno-pedagoška i/ili edukacijsko-rehabilitacijska.

ROK I NAČIN DOSTAVE ZAHTJEVA
ZA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJE
Zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije dostavljaju se od početka prijave, dakle od 1. prosinca 2016.
godine do 17. veljače 2017. godine. O mogućim izmjenama ispita ili razina obavijestite Nacionalni
centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja naknadno kako bi se uskladili podatci.

!
Važno:
Zahtjevi koji su poslani nakon zadanog roka neće se razmatrati
osim u sluča­jevi­ma naknadno nastale bolesti, nezgode ili teškoće
mentalnoga zdravlja. Odbit će se svi zahtjevi za prilagodbu
ispitne tehnologije koji se odnose na teškoće kandidata
koje su prisutne tijekom obrazovanja ili dužega razdoblja,
a za koje nisu dostavljeni zahtjevi u navedenome roku.

Zahtjevi se moraju dostaviti do 17. veljače 2017. godine isključivo preporučenom poštom uz
povratnicu s naznakom „PIT 2017.” na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10 020 Zagreb.

!
VAŽNO:
Napominjemo da podnošenje zahtjeva za prilagodbom ispitne
tehnologije i dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje
postojanje teškoće, odnosno invaliditeta, neće imati nikakva
negativnoga učinka na kandidatovu prijavu, ocjenu i broj bo-
dova postignut na ispitu ili na njegova prava.

Sva pitanja o prilagodbi možete postaviti e-poštom na adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr, a
žurne upite na telefon 01 4501 816 ili mobitel 095 4895 222.
20
NAKNADNA PRIJAVA
I PROMJENA ISPITA
IZ OPRAVDANIH RAZLOGA

! Naknadna prijava ispita:
od 15. 2. 2017. do 8. 5.2017.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature, Članak 17. stavak 3., kandidat koji u propisanome roku
od 1. 12. 2016. do 15. 2. 2017. do 12:00 sati ne prijavi ispite državne mature, a za neprijavljivanje
ispita ima opravdani razlog:

• teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita

• smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća

• drugi opravdani razlozi.

Ispit/e državne mature može naknadno prijaviti, najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.
Obrazac za naknadnu prijavu ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.
Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost nemo-
gućnosti prijave ispita državne mature u propisanome roku kandidat treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Povjerenstvo za državnu maturu
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10 020 Zagreb.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije
Povjerenstvo neće razmatrati.

21
! Promjena prijavljenih ispita:
od 15. 2. 2017. do 8. 5.2017.

Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi, samo iz opravdanih
razloga najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.

Obrazac za naknadnu promjenu ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.

Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost za-
molbe za promjenom prijavljenih ispita treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Povjerenstvo za državnu maturu
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10 020 Zagreb.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije
Povjerenstvo neće razmatrati.

22
ODJAVA
PRIJAVLJENIH ISPITA
Polaganje prijavljenih ispita kandidat može odjaviti najkasnije 20 dana prije početka ispitnoga roka.

! Odjava ispita:
od 15. 2. 2017. do 18. 5. 2017.

Za odjavu ispita kandidati se trebaju javiti Centru e-poštom na adresu odjava@ncvvo.hr.

U e-pošti trebaju napisati ime, prezime i OIB kao i obavijest o ispitima koje žele odjaviti.

Kandidat će dobiti naputak o mogućnosti odjave prijavljenih ispita e-poštom.

Ako kandidat ne odjavi ispit u propisanome roku, a ne pristupi pisanju ispita o razlozima mora
obavijestiti Povjerenstvo Centra najkasnije 24 sata od početka ispita.

Obavijest o opravdanosti kandidat šalje e-poštom na adresu info.centar@ncvvo.hr.

U e-pošti kandidat mora napisati opravdanost, ime, prezime, OIB, naziv ispita i mjesto u kojemu
je ispit trebao pisati.

Dokaze o opravdanosti izostanka kandidat treba dostaviti Centru u roku od tri dana nakon
održanoga ispita.

Dokaze o opravdanosti nepristupanja kandidat treba poslati poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Povjerenstvo za državnu maturu
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb.

Ako kandidat u propisanim rokovima ne pošalje obavijest i dokaze o
opravdanosti izostanka smatra se da je iskoristio ispitni rok te je dužan
platiti naknadu za troškove polaganja ispita, a zaduženje ostaje u
sustavu trajno zabilježeno sve do podmirenja.

23
POLAGANJE ISPITA
DRŽAVNE MATURE
Za kandidate s potpunom prijavom ispita državne mature raspored pisanja bit će objavljen pet dana
prije pisanja ispita na stranici kandidata pod poveznicom Moj raspored.

24
REZULTATI ISPITA
DRŽAVNE MATURE
Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na
poveznici Moji rezultati.

Rezultati ispita državne mature su trajni.

Kandidat će uz rezultate za svaki prijavljeni ispit državne mature pronaći i poveznicu na kojoj
može pogledati detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku.

Svi listovi ispitne knjižice i listovi za odgovore bit će skenirani i prikazani kandidatu kako bi se
mogla provjeriti točnost ocjenjivanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja određuje bodovne pragove ocjena svakoga
pojedinog ispita državne mature posebno za višu (A) i posebno za osnovnu (B) razinu.

Na temelju tih pragova određuju se ocjene od 1 do 5.

Bodovni pragovi određuju se za školsku godinu i vrijede za ljetni i jesenski rok.

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, ne postoji mogućnost da se stečeni
bodovi više (A) razine preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj (B) razini.

Ispit, odnosno ispite koje kandidat nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih
ispitnih rokova.

!
Napomena za ispite koji se sastoje od dvaju dijelova
(Hrvatski jezik, strani jezici, materinski jezici):
Kandidatu koji nije pristupio jednomu od dvaju dijelova
ispita, poništava se dio ispita kojemu je pristupio.

25
PRIGOVORI
Prema Pravilniku o polaganju državne mature, Članak 43., u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi
ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu
ispita, kandidat može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita podnosi se najkasnije 48 sati od
pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Kandidati prigovor podnose na stranici pod poveznicom Moji prigovori.

Prigovor se podnosi isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sadržavati po-
datak o kojemu se zadatku radi i na što se konkretno podnosi prigovor.

Konačnu odluku o prigovoru kandidata u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na
ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora.

Odluka, odnosno odgovor na prigovor, kandidatu je dostupna na njegovoj stranici pod povezni-
com Moji prigovori.

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE
Kandidati dobivaju potvrdu o položenim ispitima državne mature u kojoj su upisane ocjene obve-
zatnih i/ili izbornih ispita.

Potvrde o položenim ispitima državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazo-
vanja kandidatima izdaje nakon provedenoga ispitnog roka.

Potvrde o položenim ispitima državne mature izdaju se samo kandidatima koji su srednjoškolsko
obrazovanje završili u propisanim rokovima te uspješno položili ispite državne mature. Obavijest o
podjeli potvrda bit će objavljene na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr
nakon završetka ispitnoga roka.

26
KALENDAR DRŽAVNE
MATURE U ŠKOLSKOJ
GODINI 2016./2017.

LJETNI ROK

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. LJETNI ROK

DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA
PSIHOLOGIJA 9.00
6. lipnja
INFORMATIKA 14.00
KEMIJA 9.00
7. lipnja
SOCIOLOGIJA 14.00
POLITIKA I GOSPODARSTVO 9.00
8. lipnja
LOGIKA 14.00
BIOLOGIJA 9.00
9. lipnja
FRANCUSKI JEZIK A i B 14.00
LIKOVNA UMJETNOST 9.00
12. lipnja
ŠPANJOLSKI JEZIK A i B 14.00
FIZIKA 9.00
13. lipnja
POVIJEST 14.00
NJEMAČKI JEZIK A i B 9.00
14. lipnja
FILOZOFIJA 14.00
16. lipnja ENGLESKI JEZIK A i B 9.00
19. lipnja HRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00
HRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00
20. lipnja
ETIKA 14.00
GEOGRAFIJA 9.00
21. lipnja
TALIJANSKI JEZIK A i B 14.00
GLAZBENA UMJETNOST 9.00
23. lipnja
VJERONAUK 14.00
Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)
ČEŠKI JEZIK 9.00
27. lipnja MAĐARSKI JEZIK 9.00
SRPSKI JEZIK 9.00
TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00
27. lipnja GRČKI JEZIK 14.00

27
Materinski jezici nacionalnih manjina (test)
ČEŠKI JEZIK 9.00
28. lipnja MAĐARSKI JEZIK 9.00
SRPSKI JEZIK 9.00
TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00
28. lipnja LATINSKI JEZIK A i B 14.00

OBJAVA REZULTATA: 12. 7. 2017.
ROK ZA PRIGOVORE: 14. 7. 2017.
KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 7. 2017.
PODJELA SVJEDODŽBA: 20. 7. 2017.

28
JESENSKI ROK
Vrijeme
Aktivnost
od do
prijave ispita državne mature
20. 7. 2017. 31. 7. 2017. od 20. 7. 2017. od 12.00 sati
do 31. 7. 2017. do 12.00 sati

Ostale obavijesti i rokove za polaganje prijavljenih ispita državne mature za jesenski rok Centar će
objaviti na naslovnicama mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr.

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. JESENSKI ROK
DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA
LOGIKA 9.00
23. kolovoza
GLAZBENA UMJETNOST 14.00
ETIKA 9.00
24. kolovoza
GEOGRAFIJA 14.00
SOCIOLOGIJA 9.00
25. kolovoza
FILOZOFIJA 14.00
Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)
ČEŠKI JEZIK 9.00
28. kolovoza MAĐARSKI JEZIK 9.00
SRPSKI JEZIK 9.00
TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00
GRČKI JEZIK 14.00
28. kolovoza
LATINSKI JEZIK A i B 14.00
Materinski jezici nacionalnih manjina (test)
ČEŠKI JEZIK 9.00
29. kolovoza MAĐARSKI JEZIK 9.00
SRPSKI JEZIK 9.00
TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00
29. kolovoza FRANCUSKI JEZIK A i B 14.00
HRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00
30. kolovoza
LIKOVNA UMJETNOST 14.00
HRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00
31. kolovoza
TALIJANSKI JEZIK A i B 14.00
ENGLESKI JEZIK A i B 9.00
1. rujna
POVIJEST 14.00
MATEMATIKA A i B 9.00
4. rujna
ŠPANJOLSKI JEZIK A i B 14.00

29
NJEMAČKI JEZIK A i B 9.00
5. rujna
KEMIJA 14.00
BIOLOGIJA 9.00
6. rujna
PSIHOLOGIJA 14.00
FIZIKA 9.00
7. rujna
POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00
INFORMATIKA 9.00
8. rujna
VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 13. 9. 2017.
ROK ZA PRIGOVORE: 15. 9. 2017.
KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 19. 9. 2017.
PODJELA SVJEDODŽBA: 21. 9. 2017.
DODATNE
VAŽNE INFORMACIJE
Dokazi o pravu prednosti upisa na visoka učilišta dostavljaju se Središnjem prijavnom uredu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta, dokumentaciju kojom doka-
zuju stečena prava dostavljaju na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.

! Više informacija o prijavama studijskih programa možete
pročitati na mrežnoj stranici www.studij.hr.

31
32
NACIONALNI CENTAR
ZA VANJSKO VREDNOVANJE
OBRAZOVANJA