You are on page 1of 2

Broj 51 - Strana 24 SLU@BENI GLASNIK BiH Ponedjeqak, 27. 6. 2011.

Temeljem ~lanka 17. stavak 2. i ~lanka 72. Zakona o hrani
("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/04) i ~lanka 17. Zakona o
Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vije}e
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadle`nim
tijelima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 151.
sjednici odr`anoj 25. svibnja 2011. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O KEKSIMA I KEKSIMA SRODNIM PROIZVODIMA

DIO PRVI - OP]E ODREDBE
^lanak 1.
(Predmet)
(1) Pravilnikom o keksima i keksima srodnim proizvodima (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se temeljni zahtjevi
kakvo}e koje moraju ispunjavati keksi i keksima srodni
proizvodi u proizvodnji i prometu.
(2) Zahtjevi se odnose na:
a) definicije i nazive keksa i keksima srodnih proizvoda,
b) senzorska svojstva,
c) deklariranje ili ozna~avanje proizvoda,
d) uporabu aditiva i {e}era,
e) ~uvanje i transport,
f) sukladnost, slu`bene kontrole i inspekcijski nadzor.
(3) Nazivi, definicije i temeljni zahtjevi kakvo}e keksa i
keksima srodnih proizvoda propisani su u Aneksu koji je
sastavni dio ovoga pravilnika.

DIO DRUGI - POSEBNE ODREDBE
^lanak 2.
(Definicija keksa i keksima srodnih proizvoda)
(1) Keksi i keksima srodni proizvodi su proizvodi odre|enih
prehrambenih i senzorskih svojstava, dobiveni od osnovne
sirovine bra{na, masno}a, {e}era, {kroba i drugih sirovina i
aditiva tehnolo{kim postupcima mije{anja, gnje~enja,
tu~enja, oblikovanja, pe~enja i drugim postupcima.
(2) Keksi i keksima srodni proizvodi mogu biti s dodacima,
mogu se puniti, prelijevati, djelomi~no prelijevati,
ukra{avati, posipavati i drugo.
^lanak 3.
(Nazivi i stavljanje u promet)
Keksi i keksima srodni proizvodi stavljaju se na tr`i{te pod
nazivom:
a) keks;
b) kreker;
c) trajno slano pecivo;
d) ~ajno pecivo;
e) vafel list;
f) vafel proizvod;
g) medenjak;
h) paprenjak;
i) makronen;
j) biskvit;
k) pi{kota;

Mekani biskvit je proizvod dobiven kao i biskvit uz dodatak (2) Za utvr|ivanje sukladnosti propisanih op}ih zahtjeva za masno}e. Pri tamnom i hladnom mjestu. Kola~ je proizvod s rokom valjanosti do 30 dana. sa sadr`ajem od najmanje 10% masti. svibnja 2011. ^lanak 10. kekse i keksima srodne proizvode s odredbama ovoga 13. (1) Slu`bene kontrole i inspekcijski nadzor provode se na na~in 11. `umanjaka i/ili DIO TRE]I . ^ajno pecivo je proizvod dobiven pe~enjem oblikovanog hranjivih vrijednosti upakirane hrane ("Slu`beni glasnik BiH". ovoga pravilnika mogu biti na tr`i{tu najdulje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika. Makronen je proizvod dobiven od bjelanjaka jajeta (uz skladi{titi ako su osigurani uvjeti za o~uvanje njihove mogu}i dodatak `umanjka) i {e}era. (1) Keksi i keksima srodni proizvodi mogu se prevozititi i 9. meda. broj 87/08) i Pravilnika o ozna~avanju 4. Paprenjak je proizvod dobiven od mlinskih proizvoda. Biskvit je proizvod dobiven od jaja. Pravilnika o op}em deklariranju ili ozna~avanju upakirane hrane ("Slu`beni glasnik BiH". udaljeni od robe ~ije mirise mogu izradi makronena dopu{teno je dodati do 3% mlinskih poprimiti. za~ina i Keksi i keksima srodni proizvodi mogu sadr`avati i druge aditiva. a sadr`i najmanje 10% masno}e. {e}era. (Prijelazne odredbe) Keksi i keksima srodni proizvodi koji su ozna~eni prema odredbama Pravilnika iz ~lanka 10. Trajno slano pecivo je hrskavi proizvod dobiven pe~enjem u obliku {tapi}a.Strana 25 l) mekani biskvit. . 1. (Uporaba {e}era) 7. moraju biti specifi~na za svaku vrstu keksa i keksima srodnih 2. reljefni. jaja. {e}era. Prema strukturi vafel list mo`e biti hrskav ili mekan. ANEKS m) kola~. 27. ^lanak 11. {krobnog sirupa. lupinastog vo}a ili drugih sjemenki bogatih bjelan~evinama (2) Keksi i keksima srodni proizvodi moraju se ~uvati na suhom. s ili bez dodataka kakvo}e i higijenske ispravnosti. {e}ere koji su propisani odredbama Pravilnika o {e}erima 8. za~ina i aditiva. 2011. DEFINICIJE I OP]I ZAHTJEVI KAKVO]E PROIZVODA ^lanak 4. a po obliku mo`e biti ravan. ^lanak 12. NAZIVI PROIZVODA. cjevasti (holipe) ili drugih U proizvodnji keksa i keksima srodnih proizvoda mogu se oblika. Pi{kota je proizvod dobiven kao i biskvit karakteristi~na je kako je to propisano va`e}im zakonskim propisima u Bosni i oblika. a sadr`i najmanje 10% masno}e. ili odgovaraju}ih sirovih masa persipana ili marcipana. ("Slu`beni glasnik BiH". broj 25/10). br. Vafel proizvod je proizvod koji se sastoji od vafel listova i ljudi ("Slu`beni glasnik BiH". reljefni. broj 85/08). Kreker je proizvod dobiven pe~enjem tijesta. Hercegovini. {e}era.Ponedjeqak. ^lanak 6. (Prestanak va`enja odredaba) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje va`iti Pravilnik o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu ("Slu`beni list SFRJ". cjevasti ^lanak 7. ra~unato na gotovi proizvod s najvi{e 5% vode. masnog mekog tijesta. Medenjak je proizvod dobiven od mlinskih proizvoda i/ili {kroba. ^lanak 5. masno}e. pravilnika koriste se valjane propisane metode te druge 14. Keks je proizvod dobiven pe~enjem oblikovanog tvrdog (Senzorska svojstva) tijesta. SLU@BENI GLASNIK BiH Broj 51 . gdje Na deklariranje ili ozna~avanje keksa i keksima srodnih se povr{ina tijesta prije pe~enja mo`e obraditi vodenom proizvoda iz Aneksa ovoga pravilnika primjenjuju se odredbe otopinom natrijevog hidroksida. ra~unato na gotovi Senzorska svojstva keksa i keksima srodnih proizvoda proizvod s najvi{e 5% vode. masno}a. a sadr`i najmanje 6% masno}e. ra~unato na gotovi proizvod s najvi{e 5% vode. (^uvanje i transport) ra~unato na gotovi proizvod s najvi{e 5% vode. karakteristi~ne proizvoda. proizvoda i/ili {kroba. bez (Slu`bene kontrole i inspekcijski nadzor) dodavanja masno}e. v. valjanosti preko 30 dana. Mekani vafel list sadr`i najmanje 10% vode u dodati aditivi koji su u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima gotovome proizvodu. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". r. Trajni kola~ je proizvod originalno zapakiran s rokom validne i me|unarodno priznate metode. ^lanak 9. {krobnog sirupa i/ili meda. VM broj 74/11 Predsjedavaju}i 25. 12. (holipe) ili drugih oblika. n) trajni kola~. broj 83/08). punjenja. a po (Uporaba aditiva) obliku mo`e biti ravan. ra~unato na gotovi proizvod s najvi{e 5% vode. 6. 10. lisnate/hrskave strukture. mlinskih proizvoda i/ili {kroba i aditiva. papra. 5. pereca. godine Vije}a ministara BiH Sarajevo Dr. ili odgovaraju}e koli~ine proizvoda od jaja. uporabe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj prehrani 6. pruti}a ili u drugim oblicima. Vafel list je proizvod dobiven pe~enjem teku}eg tijesta. (Deklariranje) 3. 68/78 i 63/79).PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE bjelanjaka. ^lanak 8. Nikola [piri}.