You are on page 1of 53

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
TAHUN 2017
MINGGU
MINGGU 1
2-6/1/17
MINGGU 2
9-13/1/17

TAJUK/UNIT/
OBJEKTIF
UNIT 1 : PELAJAR
CEMERLANG
KOMSAS: Baik
Budi Indah Bahasa
Puisi Tradisonal
a:Pengenalan
b:Pantun Alam
Remaja
Murid dapat:
1.berbual dengan
menggunakan kata,
intonasi dan nada
yang sesuai
2.menggunakan
ungkapan yang
bertatasusila
3.mengenal pasti
gambaran umum
tentang bahan yang
diberikan
4.menyatakan
maksud tersirat
daripada bahan yang
dibaca
5.menjelaskan
maksud dalam
perbualan

HASIL
PEMBELAJARAN
UTAMA

HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS

1.0 Berinteraksi
Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)
untuk menjalin dan
mempererat
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara
hubungan mesra
yang berkaitan dengan kehidupan
harian yang menyentuh diri, keluarga,
rakan
dan
masyarakat
dengan
menggunakan kata, intonasi dan nada
yang sesuai.

PPPM

CADANGAN AKTIVITI

LB1

LISAN
-Berbual tentang
pengalaman diri
Contoh: pengalaman
diri dalam kegiatan
kokurikulum

LB2

LISAN
Berbincang dalam
kumpulan kecil tentang
cara-cara
meningkatkan
keceriaan kelas

BB5
.

LISAN
-bersoal jawab tentang
maksud tersirat
daripada petikan teks
m/s 3 dan 4

Ar as 1 (i)
Berbual tenta ng penga la man d iri dan
kegiata n harian d engan men gguna kan
sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.
1.2

Mendengar dan memberikan respons
secara lisan dan bertulis tentang
sesuatu yang diperihalkan oleh orang
lain .

Ar as 1 (v)
Membalas hujah dala m suasana
perbincangan secara harmon i.
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat
dan tersirat berdasarkan bahan yang
dikemukakan dengan menggunakan
kata dan ungkapan yang sesuai.
Ar as 2 (i)
Me nge mu kakan hujah dan men
egaskan pen dirian d engan sopan
tentang sesuatu topik yang dibincang
kan denga n cara bersahaja.

TUGASAN BERTULIS
Mencari maksud
tersirat rangkai kata
m/s 7

1

Ilmu
1. Kemahiran Hidup
-menjahit
sulaman silang
2. Geografi
3. Alam Sekitar
Nilai
-Hormat
menghormati
-Hemah Tinggi
Sistem Bahasa
-Tatabahasa
-Kosa Kata
-Sebutan Dan
Intonasi
i-Think
-Carta Alir
KBAT
-Mengaplikasi
-Menganalisis
-Menilai
-Mencipta

Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)
7.0 Mendapat
maklumat daripada
pelbagai sumber
yang didengar,
dibaca dan ditonton

7.1Mengenal pasti dan menyatakan
gambaran keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan tentang bahan
yang didengar, dibaca dan ditonton.

LB5

LISAN DAN
PEMERHATIAN
-Menonton video
Bahan PKJR;
Kemalangan Jalan
Raya
-Perbincangan
Kumpulan

LB5

LISAN
DAN
BERTULIS
Pelajar
berbincang
tentang tugasan untuk
menghasilkan
karangan
Hasil
perbincangan
dipersembahan dalam
bentuk Carta Alir (iThink)

Ar as 1 (i)
Mengenal pasti dan mengutarakan
gambaran umum dan isi-isi penting
daripada pe lbagai bahan.
Bidang Estetik (10.0 -12.0)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara
terancang, tertib dan kemas dengan
menggunakan bahasa yang tepat, indah
dan menarik.
Aras 2 (i)
Mengolah ayat berdasarkan isi penting
untuk meng hasilkan perengga n dia log
dan cerita yang koheren.
TB5

TUGASAN BERTULIS
Penulisan
karangan
Pengalaman
Tatabahasa
i. Kata Nama
- Kata Nama Am dan Kata
Nama Khas m/s 10 – 11

BB1

BACAAN KUAT
Pelajar membaca
petikan menggunakan
nada dan intonasi
yang sesuai (m/s 3
dan 4)

LB2
LISAN
Pelajar diminta untuk
mengenal pasti Kata
Nama yang terdapat
dalam petikan yang

2

diberikan
TB1
TUGASAN BERTULIS
-membina ayat yang
gramatis
MINGGU 3
16-20/1/17
MINGGU 4
23-25/1/17

MINGGU 5
1-3/2/17

UNIT 2 :
MERENTAS DESA
KOMSAS (Antologi
Baik Budi Indah
Bahasa)
-Pantun Kiasan
-Pantun Budi
Murid dapat
1.mengemukakan
soalan dan
memberikan
jawapan yang sesuai
dalam perbincangan
2.membalas hujah
dengan bertatasusila
3.memberikan
makna perkataan
sukar
4. menerangkan
maksud setiap
rangkap pantun.
5. Membincangkan
bentuk dan gaya
bahasa puisi
6. menulis karangan
gambaran dengan
ayat yang gramatis
Ilmu
-Kesihatan
Nilai
-bertanggungjawab

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)
2.0 Memberikan
pendapat yang
bernas sebagai
sumbangan dalam
perbincangan

2.3 Memperkuat hujah dengan
menggunakan contoh dan bukti
Ar as 1 (iii)
Memberikan pendapat dengan
mengemukakan contoh yang sesuai.

LB4

LISAN
Perbualan 2 orang
rakan tentang
kepentingan
mengulangkaji
pelajaran untuk
menghadapi
peperiksaan

Aras 1 (iv)
Mempertahankan pendapat dengan
alas an yang wajar
Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)
7.0 Mendapat
7.2 Memahami dan menyatakan maksud
maklumat daripada
perkataan sukar berdasarkan konteks.
pelbagai sumber
Aras 1
yang didengar,
ii. Me mberikan makna kata dan
dibaca dan ditonton
rangkai kata yang sukar dif aha
mi termasuk sinonim, anto nim
da n homon im berdasarkan
konte ks.

BB2

LISAN DAN
BERTULIS
LEMBARAN KERJA
Mencari makna
Rangkai kata daripada
teks yang diberikan
m/s 14 dan 15

8.0 Memproses
maklumat untuk
keperluan tertentu

BB4

PEMERHATIAN DAN
BERTULIS
-Melayari internet untuk mendapatkan
maklumat aktivitiaktiviti yang dijalankan
semasa Majlis
Perkahwinan
-menulis maklumat
yang diperoleh Peta

8.2 Menyusun maklumat mengikut
keutamaan
Aras 1
ii Menyusun maklumat mengikut
keperluan

3

-kerjasama
Sistem Bahasa
-Kosa Kata
-Sebutan dan
intonasi
-Tatabahasa
-Sistem Ejaan

Pokok (I-Think) untuk
dipamerkan

10.0 Memahami dan
memberikan
respons peribadi
tentang karya
sastera

i-Think
-Peta Pokok

Bidang Estetik (10.0 -12.0)

KBAT
-Mengaplikasi
-Menganalisis
-Menilai
-Mencipta

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan
persoalan, pemikiran, nilai dan
pengajaran

12.0 Menghasilkan
penulisan kreatif
dan bukan kreatif

BB3

Aras 1
iv mengemukakan jenis, cirri-ciri tema
dan persoalan, pemikiran serta nilai dan
pengajaran karya pusi dan prosa

LISAN
Audio
-memperdengarkan
rakaman pertandingan
berbalas pantun
Perbincangan
Kumpulan – Kajian
Aspek sastera
pantun dalam
Bersoal jawab tentang
tema dan persoalan
pantun yang dikaji

12.4 Menyusun isi dan menggunakan
penanda wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren

LB4

LISAN
Pelajar berbincang
untuk memberi
pandangan yang
rasional tentang tajuk
tugasan yang
diberikan- bahan yang
diperoleh daripada
internet (aktiviti majlis
perkahwinan)

TB4
TB5

BERTULIS
Menulis Karangan
Jenis Gambaran

Aras 1
v- menyusun isi dan menggunakan
penanda wacana yang tepat yang dapat
memperlihatkan perkaitan antara isi.

4

-Gambaran Majlis
Perkahwinan
Tatabahasa
- Kata ganti nama m/s 19

MINGGU 6
6- 10/2/17
MINGGU 7
13-17/2/17

UNIT 3: SAHABAT
REMAJA
KOMSAS (Antologi
Baik Budi Indah
Bahasa)
-Pantun Nasihat
-Pantun Kasih
Sayang

BB1

BACAAN KUAT
Pelajar membaca
petikan dialog
menggunakan nada
dan intonasi yang
sesuai (m/s14 dan 15)

LB2

LISAN
Pelajar diminta untuk
mengenal pasti Kata
Nama yang terdapat
dalam petikan yang
diberikan

TB1

TUGASAN BERTULIS
-membina ayat yang
gramatis

LB4

Situasi Perundingan
-2 orang pelajar
berunding tentang
kehadiran ke aktiviti
Kokurikulum

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)
2.0 Memberikan
pendapat yang
bernas sebagai
sumbangan dalam
perbincangan

2.1 Mencetuskan idea yang bernas
semasa memberikan pendapat dalam
perbincangan.
Aras 1
i.

Me mberikan pendapat
dengan men ge mukakan
contoh yang sesuai.

5

Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan.0 -12.Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarka n keseluruhan cerita. BB3 Lembaran Kerja Menjawab soala pemahaman secara lisan dan bertulis BB3 LISAN Kajian Teks: Antologi GSGG : Cerpen -Aktiviti Kumpulan – Perbincangan dan Perbentangan Sinopsis Cerpen Aras 1 i. dibaca. idea utama. isi penting.menjelaskan pendirian tentang sesuatu pelawaan 3.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera Bidang Estetik (10. dibaca dan ditonton Bidang Maklumat (7.menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis 2. 10.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. menulis surat tidak rasmi dengan ayat yang gramatis dan format yang betul 4.Menganalisis karya kreatif 6.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Mengenalpasti nilai dan pengajaran dalam puisi.0) 7.membina soalan bagi mendapatkan penerangan lanjut 5. Ilmu -Pelancongan -Kemasyarakatan Nilai -kasih Sayang -Kemasyarakatan Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi 7. 12. dan isi relevan tentang bahan yang didengar.0 – 9.0) 10.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. dan ditonton. Aras 1 ii.0 Menghasilkan 6 .Murid dapat 1.

4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren LB3 LISAN Pelajar berbincang dalam kumpulan tentang tajuk yang diberikan Persembahan dalam bentuk Peta Buih (iThink) TB4 TB5 PENULISAN Pelajar menghasilkan Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi menggunakan hasil perbincangan yang telah dijalankan BB1 BACAAN KUAT Pelajar membaca petikan menggunakan nada dan intonasi yang sesuai (m/s 29 dan 30) Aras 1 iv.-Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta penulisan kreatif dan bukan kreatif 12. Tatabahasa i. Kata Kerja Transitif m/s 28 ii. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan karangan. Kata Kerja Tak Transitif m/s 38 LB2 LISAN Pelajar diminta untuk mengenal pasti 10 Kata kerja yang terdapat dalam petikan yang diberikan TB1 TUGASAN BERTULIS -membina ayat yang gramatis menggunakan kata kerja yang diperoleh daripada petikan yang diberikan 7 .

dibaca dan ditonton ii.0 -6. Nilai -Kasih Sayang -Kemasyarakatan LISAN Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Mengenal pasti nilai dan pengajaran dalam puisi.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 ii Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks 1. Menulis karangan rencana dengan ayat yang gramatis Bidang Interpersonal (1.0) 7.menyatakan maksud tersirat berdasarkan teks 4. Membuat ilustrasi sinopsis.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 7.mengemukakan fakta daripada teks 2.Syair Nasihat 1. Ar as 2 iii.mengenal pasti isi dalam perbincangan 3. 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Novel : Jalan Ke Puncak -Sinopsis Bab 1 dan 2 -Tema Murid dapat 1. 6.2 Ilmu -Kesihatan -Alam sekitar LB2 7. 8 . Aras 1 Me mberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim.MINGGU 8 20-24/2/17 UNIT 4: MAKANAN DAN KESIHATAN KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) . anto nim da n ho mon im berdasarkan konte ks.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Me nge mu kakan hujah dan menegaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja Bidang Maklumat (7. Buku teks ms 34 LB3 LISAN Paparan Iklan di LCD -Pelajar mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan maklumat tambahan LB4 LISAN Memberikan pendapat tentang keperluan asas untuk terus hidup Buku teks ms 34 BB2 RUJUKAN Untuk memberi makna rangkai kata yang sukar difahami Aras 1 iv Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan me mberikan jawapan yang sesuai dala m perbincangan secara berterus terang.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.0) 1.Menentukan tema sesebuah karya 5.0 – 9.

8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah BB6 LISAN Paparan Bahan Grafik Pelajar merumus secara spontan bahan grafik yang diberikan dengan memberikan alas an yang munasabah BERTULIS Menghasilkan rumusan lengkap menggunakan bahan grafik yang diberikan KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif Tatabahasa LB LISAN Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi-isi penting tentang pencemaran alam sekitar TB3 TB4 TB5 PENULISAN Pelajar diminta menulis karangan lengkap dalam perenggan yang koheren dan kohensif menggunakan penanda wacana yang sesuai BB1 BACAAN KUAT 9 .0 -12.0) 12.-Kebersihan Fizikal Dan Mental Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan Intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Bidang Estetik (10.

Menjawab soalan pemahaman dengan betul 2.1 Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja LB5 SIMULASI Forum Remaja -Gejala sosial dalam kalangan remaja LB5 LISAN Aktiviti main peranan dalam diskusi tentang isu kenaikan harga Aras 1 Iii Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai 10 . Pembentukan Kata Kerja m/s 38 Pelajar membaca petikan menggunakan nada dan intonasi yang sesuai (m/s 32 dan 33) LB2 LISAN Pelajar diminta untuk mengenal pasti 10 Kata kerja yang terdapat dalam petikan yang diberikan TB1 TUGASAN BERTULIS -membina ayat yang gramatis menggunakan kata kerja yang diperoleh daripada petikan yang diberikan MINGGU 9 27/2-3/3/17 UNIT 5: NIKMAT KEMERDEKAAN KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) Sajak -Pengenalan -Sajak Dalam Persekitaran KataKata -Sajak Roti Murid dapat 1.3 Memperkukuhkan hujah dengan menggunakan contoh dan bukti 1.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan Bidang Interpersonal (1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1. Aras 2 1.0 -6.iii.Menghasilkan karya kreatif (sajak) 3.Mengemukakan alasan untuk 2.0) 2.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.

peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohensif 7.1 Menggunakan kata. isitilah. rangkai kata. LB3 SIMULASI Pelajar diminta memain peranan sebagai seorang chef yang sedang membuat demontrasi masakan LISAN Pelajar diminta untuk mengemukakan soalan - Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 11 .0 Mendapat 7. frasa.Menentukan maklumat dalam petikan 6.mepertahankan pendapat 4. iii.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.0) 9. pelbagai sumber Aras 1 yang didengar.Mengemukakan maksud sajak dengan betul Ilmu -Ekonomi -Kemasyarakatan Nilai -Kesederhanaan -Rasional Bidang Maklumat (7.0 – 9. Men gaju kan soalan bertumpu dibaca dan ditonton dan bercapah untuk mendapatkan penerangan.3 Mengemukakan soalan untuk maklumat daripada mendapatkan penjelasan lanjut.Mengenal pasti aspek gaya bahasa dalam sajak 5.

plot.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. syair dan sajak BERTULIS Pelajar diminta menghasilkan syair – menggunakan cadangan isi yang disediakan m/s 51 LISAN Melagukan syair yang dihasilkan TATABAHASA BB1 Kata Adjektif dan Kata adjektif Terbitan (m/s 51 dan 52) LB2 BACAAN KUAT Pelajar membaca petikan menggunakan nada dan intonasi yang sesuai (m/s 45 dan 46) LISAN Pelajar diminta untuk mengenal pasti Kata Adjektif yang terdapat dalam petikan yang diberikan 12 .5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah TB5 Aras 2 ii Menggunakan kata-kata yang puitis dalam baris pantun.0 -12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.0) Kajian Antologi Baik Budi Indah Bahasa Kajian sajak 10. latar.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.Bidang Estetik (10. anaphora dan epifora Perbentangan Menggunakan peta ithink 12. gaya bahasa dan sudut pandangan LB1 PERSEMBAHAN DEKLAMASI SAJAK Seorang pelajar mendeklamasi sajak LISAN Perbincangan kumpulan 1 sajak untuk 1 kumpulan Buat analisis gaya bahasa Aras 2 Mengenalpasti penggunaan sinkof dan perulangan.

6 Mengulas karya sastera dari aspek respons peribadi watak dan perwatakan. LB4 LB5 LISAN Perbincangan kumpulan Kajian Watak dan Perwatakan.0 -6. Latar Masyarakat untuk cerpen dengan menggunakan gaya pengucapan yang bertatasusila KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) Novel Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 3 dan 4 -Watak dan Perwatakan -Sajak Kucari Damai di Sini 13 . menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. latar.TB1 MINGGU 10 6-10/3/17 MINGGU 11 13-17/3/17 MINGGU 12 27-30/3/17 TUGASAN BERTULIS -membina ayat yang gramatis menggunakan kata adjektif yang diperoleh daripada petikan yang diberikan UJIAN 1 UNIT 6: KASIH SAYANG Bidang Interpersonal (1.0) 10. plot. tentang karya gaya bahasa dan sudut pandangan sastera Aras 2 iii.0 Memahami dan memberikan 10.

Ilmu -Kesusasteraan Nilai -Kasih Sayang -Semangat bermasyarakatan Sistem Bahasa -Kosa Kata Bidang Maklumat (7.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.0) 8.Murid dapat 1.0 .1 menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. 5.0) 12.Membincangkan peristiwa dalam novel 2.Menyatakan idea secara spontan 4. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.menghuraikan watak dan perwatakan.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.12. indah dan menarik Aras 3 Ii Menghasilkan cerita berdasarkan lakaran plot dengan menggunakan gaya penulisan yang menarik TB5 BERTULIS Pelajar diminta menghasilkan plot (dalam bentuk grafik) kepada sebuah cerita (cerpen) yang bertemakan kasih sayang 14 .Mengembangkan maklumat mengikut susunan 3.0 -9.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan BB4 LISAN Perbincangan kumpulan tentang peristiwa dalam Prosa Raja Muda Aras 1 Ii Menyusun maklumat mengikut keperluan BERTULIS Menghasilkan peta alir (i-think) untuk urutan peristiwa dalam Prosa Tradisional Raja Muda Bidang Estetik (10.Menjelaskan unsur gaya bahasa dalam Sajak.

-Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa TATABAHASA BB1 Tatabahasa Kata Tugas m/s 59 .Kata penyambung ayat i-Think -Peta Alir BACAAN KUAT Pelajar membaca petikan menggunakan nada dan intonasi yang sesuai (m/s 61 dan 62) LB2 LISAN Pelajar diminta untuk mengenal pasti Kata penyambung ayat yang terdapat dalam petikan yang diberikan KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta TB1 TUGASAN BERTULIS -membina ayat yang gramatis menggunakan kata penyambung ayat yang diperoleh daripada petikan yang diberikan CUTI PENGGAL 1 20-24/3/17 15 .

memahami perasaan orang lain melalui memek muka 4. suara dan bahasa badan untuk memahami respons ketika berunding 7. 5. dibaca dan ditonton LISAN Memberikan komen terhadap pendapat rakan untuk menyaksikan perlumbaan Formula1 LB4 LISAN Simulasi Perbualan Anda dan rakan berbincang untuk mengadakan sukaneka dalam kalangan kelas anda Senaraikan maksud memek muka.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat LB6 Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Aras 1 I memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan sebutan.menyenaraikan isi penting daripada teks Prosa. Intonasi.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.MINGGU 13 3-7/3/17 MINGGU 14 10-14/4/17 UNIT 7: INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) -Sajak Pada Sekuntum Mawar Prosa Tradisional -Pengenalan -Pelanduk Mengajar Memerang Murid dapat 1.0) 3.mengenali ciri keindahan sajak Bidang Interpersonal (1.0 -6.memberikan komen dengan sopan 3. nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman Aras 2 I – Mengamati memek muka.mengubahsuai maklumat 2. suara dan bahasa badan m/s 67 Ilmu -Kemahiran Hidup -Kemasyarakatan 16 .0 berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat 3.

dibaca dan ditonton Aras1 I Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan 8. buku-buku rujukan untuk mendapatkan maklumat BERTULIS Pelajar diminta mencari maklumat tentang permainan 17 .0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera Bidang Maklumat (7.0 .1 menyaring maklumat mengikut klasifikasi Aras 1 I Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan 8. Isi-isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu BB4 -menghasilkan peta Pokok (i-Think) 10.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. idea utama.9. risalah.0) LISAN Perbentangan peta ithink untuk isi-isi penting 7.Nilai -Kasih Sayang -Kerjasama Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta BERTULIS Petikan M/S 63 dan 64 Pelajar diminta membaca dan mencatat isi-isi penting daripada petikan yang diberikan 8.4 Mengolah ayat yang koheren bagi tujuan tertentu Aras 1 Iv Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea TB4 TB5 BB4 PENULISAN Pelajar diminta menghasilkan penulisan bukan kreatif yang lengkap dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan gaya penulisan yang menarik TUGASAN BERTULIS Menghasilkan Buku Skrap Pelajar diminta mencari maklumat berkenaan dengan penyalahangunaan dadah di internet.

Bidang Estetik (9. Kata praklausa – Kata seru. kata pangkal ayat TB2 BERTULIS Pelajar diminta membina 3 ayat yang lengkap bagi setiap jenis kata prakalusa dengan menggunakan contoh perkataan yang diberikan 18 .0 . tema dan persoalan.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan BB4 Aras1 Ii mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita BB5 10. LISAN Pelajar diminta berbincang untuk menghasilkan peta alir (i-Think) tentang urutan peristiwa dalam novel LISAN Pelajar diminta menyatakan maklumat tersirat (tema dan persoalan) dengan tepat daripada novel yang dikaji BERTULIS Pelajar diminta menghasilkan peta buih (i-think) berkaitan tema dan persoalan yang telah bincangkan TATABAHASA i. kata Tanya. Aras 1 Men ge mukakan jenis. ciri. nilai. kata perintah.0) 10. ciri-ciri te ma dan persoalan. pe mikiran serta nila i dan pengajaran karya puisi da n prosa. dan pengajaran.12. kata pembenar. pemikiran.4 Menyatakan jenis. v.

Meringkaskan teks dengan ayat yang gramatis 3.Mengemaskinikan maklumat 6. Mene lit i dan meng utarakan f akta dan pendap at dala m bahan d engan memberikan alasan yang sesuai. 8. BB4 8.MINGGU 15 17-21/4/17 UNIT 8: TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT MINGGU 16 24-28/4/17 KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) Prosa Moden Cerpen -Pengenalan -Banjir di Mata Emak BIDANG INTERPERSONAL (1.Menerangkan Plot Cerpen 7.Latar Murid dapat 1.Mengenal pasti golongan dan sub golongan kata 2.Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat 5. dibaca dan ditonton BIDANG MAKLUMAT BB1 7. 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik BACAAN KUAT Pelajar membaca petikan ceramah dengan nada dan intonasi yang sesuai Aras 3 I Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras 7.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan LB5 BB6 4.Menulis karangan ceramah dengan ayat yang gramatis 4.0) 4.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Ar as 2 i .0 – 6.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.2 menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi menyakinkan pihak yang terlibat LISAN Pelajar diminta menyatakan pendirian sama ada menerima atau menolak cadangan untuk membawa masuk pakar perubatan dari luar Negara dengan memberikan hujah dan bukti yang sessuai berdasarkan rujukan yang telah dibuat Aras 3 I menjelaskan pendirian berdasarkan pertimbangan yang disokong oleh sumber rujukan yang boleh dipercayai Novel : Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 5 dan 6 .2 Menyusun maklumat mengikut BERTULIS Pelajar diminta mencari isi-isi penting 19 . masa dan masyarakat dalam novel.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Mengenalpasti Latar tempat.

TB5 LB4 12. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.0 .0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif keutamaan. TB5 BERTULIS Pelajar diminta menghasilkan 3 rangkap pantun 4 kerat dengan menggunakan tema patriotisme 20 .6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Aras 1 Iii Menentukan isi yang penting dan kurang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh dalam petikan ceramah yang diberikan Pelajar menghasilkan ringkasan yang lengkap BB4 BIDANG ESTETIK (9. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.Ilmu -Kesihatan Nilai -Patriotisme -Rasional -Kerjasama Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta buih 10.0 Menghasilkan dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 12. gaya bahasa. dan sudut pandangan.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12. plot.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. TB5 KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 12. latar. LISAN Perbincangan dalam kumpulan tentang watak dan perwatakan BERTULIS Pelajar diminta menulis hasil perbincangan sebagai latihan : menggunakan Peta Buih (i-Think) BERTULIS Menulis karangan jenis ceramah Langkah-langkah mengawal nyamuk Aedes Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.12.0) 10.

Bidalan m/s 83 BB2 BERTULIS Lembaran Kerja Pelajar diminta memurnikan pantun yang mengandungi kesalahan pemilihan kata untuk menghasilkan pantun yang mempunyai gaya bahasa yang menarik BERTULIS Pelajar diminta untuk menulis perenggan yang lengkap yang mengadungi ayat topic dan ayat huraian menggunakan kata bantu yang diberikan BACAAN LUAS Pelajar menyenaraikan kata bidalan yang terdapat dalam teks yang diberikan kemudian mencari makna menggunakan kamus peribahasa 21 .6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan TB6 TATABAHASA TB3 Kata Prafrasa m/s 81 -82 Kata bantu Kata Penguat .12.

plot.6 Mengulas karya sastera dari aspek 10. Aras 1 LB1 LISAN . dibaca dan ditonton. Bidang Estetik (10. Menjelaskan maksud sesuatu pernyataan 3. gaya memberi respons bahasa dan sudut pandangan. Menggambarkan watak dan perwatakan dalam cerpen.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis LB2 LISAN Berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti idea utama BB3 LISAN -Bersoal jawab tentang maksud tersurat daripada petikan (teks m/s 89) BB5 LISAN .Berbincang dan Aras 1 I Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.Seni dan budaya Nilai murni -Hormat menghormati.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.Mengemukakan pendapat dengan alasan yang rasional 5. -Cerpen Menuai Emas Murid dapat 1. 22 . Bidang Maklumat (7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Aras I (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan. 7. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 2.Menulis rencana dengan format yang betul 4. latar. Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi Bidang Interpersonal (1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.0 – 12. Ilmu .0 – 9.0 Memahami dan watak dan perwatakan.Mengeyakan pendapat orang lain 2.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan pelbagai soalan.0) 10.0) 7.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 2.0 -6.Membincangkan sesuatu perkara dengan rakan (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.MINGGU 17 2-5/5/17 MINGGU 19 15-19/5/17 UNIT 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) -Cerpen Talia dan Raksasa Qadqad.0) 1.

0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12. tertib. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. dialog dan karangan.Kata Kerja Terbitan TB1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 8-12/5/17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27-11/6/17 CUTI NUZUL AL-QURAN 12 JUN 2017 23 . Aras 1(iv) Membina ayat dalam perengggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi / rasmi. membuat ulasan tentang Watak dan perwatakan 12.4 Menyusun isi dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran.(m/s 88) LB4 TB5 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.-Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa peribadi tentang karya sastera Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. TUGASAN BERTULIS Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi dan pelajar menulis karangan jenis rencana . TUGASAN B’TULIS Mengenal pasti kata kerja dalam teks membina ayat gramatis (m/s 93) Aras 1(v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. Tatabahasa i.Kata Kerja Tunggal . Kata Kerja .1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. indah dan menarik. 12.

LB4 LISAN DAN PEMERHATIAN . Menentukan Bidang Interpersonal (1.Membuat pilihan dalam sesuatu perkara 3.Menulis surat rasmi dengan format yang betul dan ayat yang gramatis 4. 2.0) 1.MINGGU 20 22-26/5/17 UNIT 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN 1.Meminda maklumat yang diberikan 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara 5.(ms 94-95) LISAN Perbentangan hasil perbincangan meminda maklumat (ms 94 dan 95) Aras 1(iv) Mempertahankan pendapat dengan alasan yang wajar.0 -6.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra KOMSAS (Antologi Baik Budi Indah Bahasa) Drama -Pengenalan Mahkamah Murid dapat 1. BB3 Aras 1(iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. 24 .perbincangan kumpulan tentang maklumat yang hendak dipinda.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 2.4 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

dibacadan ditonton.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. 7. BB4 8. Mengenalpasti teknik plot dalam drama.pemikiran drama 6. Hasil perbincangan dipersembahkan dalam bentuk peta buih berganda (i-Think) KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 25 .0 – 9. LISAN Pelajar mengemukakan pendapat dengan memberikan alasan yang sesuai dengan menggunakan jadual di ms 96 LISAN DAN BERTULIS Pelajar diminta berbincang dalam kumpulan tentang kebaikan dan keburukan internet mengikut keutamaan isi. Aras 1 Ii Menyusun maklumat mengikut keperluan.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8. Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Buih berganda LB5 Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Ilmu -Perubatan -Geografi Nilai -Kasih Sayang -Hormatmenghormati 7.0) 7.2 Menyusun maklumat mengikut keperluan. Membezakan watak dan perwatakan. Bidang maklumat (7.

BB5 Aras 1(ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 1(iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi LISAN Pelajar diminta berbincang dalam kumpulan untuk mengkaji drama dalam semua aspek kajian sastera. 12. Aras 1(i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk LB3 LB4 LB5 LISAN Bersoal jawab tentang format surat kiriman rasmi LISAN Pelajar diminta berbincang dalam kumpulan dengan menggunakan kata.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. ( Satu kumpulan.0) 10. Aras 1(ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. gaya bahasa dan sudut pandangan. Bidang Estetik (10.4 Menyatakan jenis.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. pemikiran.0 -12. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. nilai dan pengajaran. latar. ciri. satu drama) BERTULIS Hasil perbincangan dipersembahkan dalam bentuk peta pokok (i-Think) 10. 12. dialog dan karangan.plot.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif Aras 1(iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/ surat kiriman rasmi. ungkapan dan ayat yang sesuai dengan memberikan alasan yang munasabah untuk mengukuhkan pendapat (mencari isi-isi penting 26 . tema dan persoalan.

untuk menghasillkan surat kiriman rasmi) TB5 Tatabahasa -Kata Sendi Nama ms 97 .penulisan yang diberikan.99 TB6 BERTULIS -Menulis surat kiriman rasmi BERTULIS Mengenal pasti kesalahan kata sendi nama dalam petikan yang diberikan dan menyunting kesalahan tersebut CUTI PENGGAL 1 29/5-9/6/17 CUTI NUZUL AL-QURAN 12/6/17 27 .

Menggunakan kata-kata yang sesuai mengikut situasi 2. rangkai kata. 9.0 – 12.4 Menyatakan jenis.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu Ilmu -Sejarah -Teknologi Nilai -menghargai jasa dan pengorbanan -Keberanian Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa LB4 10.frasa.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.UNIT 11 : PERISTIWA BERSEJARAH MINGGU 21 12-16/6/17 Novel : Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 7 dan 8 -Plot Murid dapat 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Bidang Estetik (10. ciri.0 -6.Memilih diksi yang sesuai 4. LISAN -Lakonan memujuk adik Aras 2(i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja Bidang Maklumat (7.0 Memahami dan memberikan respons peribadi 8.1 Menggunakan kata . peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.Menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan ayat yang gramatis 3. frasa. tema LISAN DAN BERTULIS Kajian Antologi GSGG 28 . Aras 1(i) Memilih kata. peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.0 – 9. Menganalisis plot novel Bidang Interpersonal (1.0) 10.0) 8.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1. LB5 LISAN Berbincang dan memberikan pendapat Aras 3(i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alas an yang kukuh.rangkai kata.istilah.0) 1.

Aras 1(v) Mengemukakan jenis. serta nilai dan pengajaran yang diberikan secara berkumpulan Memindahkan maklumat daripada syair kepada bentuk grafik –Peta pokok (ithink) LISAN Main Peranan Pelajar diminta berbual tentang isu yang diberikan dengan ayat yang dapat difahami secara berpasangan BERTULIS -dengan menggunakan dialog daripada situasi yang diberikan.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. pelajar diminta menghasilkan karangan jenis dialog yang lengkap dengan menggunakan gaya penulisan yang menarik LISAN Permainan Teka Kata Pelajar diagihkan secara berkumpulan dan diberikan kad 29 . tema dan persoalan. BB4 KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 12. pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.-Sistem Ejaan -Peribahasa tentang karya sastera. i-Think -Peta Pokok dan persoalan. LB1 TB5 Tatabahasa -Kata Nama Terbitan (ms 111) LB2 (Syair) Pelajar diminta mengkaji syair dari segi jenis. ciri.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. ciri-ciri. pemikiran. tema dan persoalan. pemikiran. Aras 1(v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 12.

0 – 6.0 Memahami dan memberikan BB1 LISAN DEKLAMASI SAJAK Pelajar diminta mendeklamasi sajak dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai (ms 113) BB2 BERTULIS Rujukan Kamus Pelajar diminta memberikan maksud rangkai kata daripada sajak yang sesuai mengikut konteks BB3 BERTULIS Pelajar diminta menjawab soalan pemahaman ms 114 1.0 – 9.0) 9.1 Menggunakan kata. Ketua Kumpulan akan membaca kata dasar daripada kad imbasan.Memberikan alas an yang munasabah Bidang Interpersonal (1.0) 9.frasa.Menjawab soalan pemahaman dengan betul 2.imbasan.Menulis pelbagai jenis ayat yang gramatis menggunakan kata nama terbitan yang terhasil daripada Permainan Teka Kata Bidang Maklumat (7. 30 . 1. LEMBARAN KERJA . Aras 1(iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. Novel : Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 9 dan 10 -Teknik Plot Murid dapat. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 10.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. istilah. Pelajar lain akan meneka Kata Nama Terbitan daripada Kata Dasar yang didengar tadi TB2 MINGGU 22 19-23/6/17 UNIT 12 : YANG INDAH ITU BAHASA 1.Menyusun isi menggunakan penanda wacana 3. rangkai kata.

latar.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.0 – 12. plot.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran.Mendraf kerangka edaran pidato dengan betul 5. dan latar masyarakat 12. frasa. LB4 Bidang Estetik (10. tema.0) Ilmu -Geografi -Kesusasteraan Nilai -Cinta Akan Tanah Air -Bertanggungjawab Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 12. gaya bahasa dan sudut pandangan Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan.tentang sesuatu perkara 4. Tatabahasa -Pembentukan Kata Nama BB3 LISAN Pengucapan Awam Setiap pelajar diberikan tajuk untuk disampaikan kepada audiens LISAN Pelajar berbincang secara berkumpulan tentang 3 jenis latar yang terdapat dalam novel BB4 TB4 TB5 TB1 BERTULIS Secara individu. pelajar diminta memindahkan maklumat daripada hasil perbincangan dalam bentuk Peta Dakap (i-Think) TUGASAN BERTULIS -menulis karangan jenis pidato LEMBARAN KERJA Mengenal pasti kata nama dalam petikan dan menulis ayat lengkap 31 . Mengenalpasti teknik plot. peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. respons peribadi tentang karya sastera. rangkai kata. 10. Aras 1(i) Memilih kata.

0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya Bidang Interpersonal (1.0 – 12.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis.0) 7.0 – 9. Novel : Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 11 dan 12 -Nilai Murid dapat 1. Aras 1(iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.memberi komen yang membina 4. 7. nilai dan 32 . Aras 1 I Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.4 Menyatakan jenis.0) 1.0 – 6. ciri. BB3 BACAAN KUAT Pelajar diminta membaca petikan dialog (m/s 124 & 125) Bidang Estetik (10.mendraf bahan edaran 2.mengubahsuai pesanan 5. Aras 1(v) Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.Menjelaskan nilai dalam novel 2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. LB4 2. ditonton dan dibaca Ilmu -Ketenteraan Nilai -Cinta Akan Tanah Air -Keberanian 10.0) 10.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan cetak dan bahan elektronik. membina soalan untuk wawancara 3.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. LB5 LISAN Berbincang dengan rakan tentang sumbangan Angkatan Tentera Malaysia LEMBARAN KERJA Menghasilkan peta pokok (i-think) LISAN Pelajar diminta untuk memberikan cadangan untuk memastikan mutu barangan yang dijual sempurna (ms 127) Bidang Maklumat (7. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. tema dan persoalan.CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 26-30/6/17 MINGGU 23 3-7/7/17 UNIT : 13 ANGKATAN TENTERA DI PERSADA ANTARABANGSA 1.mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca 6. pemikiran.

6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. persoalan. (m/s 130) 33 . ciri. Tatabahasa . KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 12.menulis ringkasan karangan. nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.mengenal pastu kata nama ganda .0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. tema.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. dan latar masyarakat BB4 BB4 LISAN Pelajar berbincang secara berkumpulan tentang tema.Kata Nama Ganda TB5 TUGASAN BERTULIS . pengajaran. tema dan persoalan. 12. latar. nilai dan pengajaran yang terdapat dalam puisi Pelajar berbincang secara berkumpulan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam prosa 12. gaya bahasa dan sudut pandangan Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan. TB5 TB6 TUGASAN BERTULIS .menulis cerita menggunakan kata nama ganda. Aras 1(vii) Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda baca dalam penulisan. plot. Aras 1(v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat dan dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. pemikiran. 10.Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan sastera. Aras 1(v) Mengemukakan jenis.

0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 9. Menegaskan hujah dan alasan 2. Membeikan hujah dengan alasan yang rasional 6.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu LB6 Pelajar diminta memberikan hujah berserta alas an bagi menilai pendapat yang telah dikemukakan oleh rakan (m/s 133) 2. dibaca dan ditonton. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara DB3 LISAN .5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.Bidang Interpersonal (1. rangkai kata.0) 7. Mengemaskinikan maklumat 4. Menghuraikan pengajaran dalam novel Ilmu -Pelancongan 1. 2. Mengenal pasti diksi dalam pelbagai laras 3.1 Menggunakan kata. istilah. Menulis laporan 5. Aras 1(iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.mengemukakan sebab-sebab yang mendorong pelancong luar datang ke Malaysia.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 1.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. LISAN (m/s 133) LB3 Bidang Maklumat (7. (m/s 136) BACAAN LUAS DAN LISAN membaca dan menyenaraikan keistimewaan yang terdapat di Pulau Tiga (m/s 140 -141) 34 . Aras 2(i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan cetak dan bahan elektronik. 9. Aras 1(i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan dan mencungkil 7.0 – 6.0) MINGGU 24 10-14/7/17 UNIT 14 : INDAHNYA NEGARAKU Novel : Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 13 dan 14 -Pengajaran Murid dapat: 1. frasa.0 – 9.

Bidang Estetika (10.0 -6.0) 3. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (m/s 139) LISAN -Bersoal jawab dan membuat kesimpulan tempat-tempat yang menarik untuk dilawati (m/s 142) 35 . Aras 1(iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/ surat kiriman rasmi. tersusun dan kohesif. Aras 1(i) Memilih kata.menulis karangan jenis laporan.Kata Arah MINGGU 25 17-21/7/17 UNIT 15 : SARAWAK BUMI KENYALANG Novel : Jalan Ke Puncak Sinopsis Bab 15 TUGASAN BERTULIS . peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat Bidang Interpersonal (1. indah dan menarik.Kata Pemeri .0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.0 – 12.3 Menyatakan pendirian yang Jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan Aras 2 (iii) Menegaskan hujah dengan TB1 LB5 TUGASAN BERTULIS . dialog dan karangan. (m/s 136) 3.Kata Nafi .2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta Tatabahasa Kata Tugas . tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. frasa.Kata Penegas . rangkai kata. i-Think -Peta Pokok TB5 12.-Kemasyarakatan Nilai -kasih Sayang -Kemasyarakatan Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa 12.0) 12.Membina ayat yang lengkap menggunakan kata tugas.1 Menghasilkan karya prosa dan puisi secara terancang.

Mengemukakan pendapat tentang perkara yang diberikan 5.0) 7. yang didengar.Berbincang dan menilai pelbagai pendapat yang diberikan serta menjawab soalan yang diberikan (m/s 142 & 143) PEMERHATIAN DAN LEMBARAN KERJA Pelajar menonton video PertunjukkanTatu dan menjawab soalan dalam lembaran kerja yang disediakan Nilai -kasih Sayang -Kemasyarakatan 36 . idea utama. Menulis rencana dengan ayat yang gramatis dan format yang betul 6. mengemukakan soalan berdasarkan gambar 3.0 – 9. Menjawab soalan dengan ayat yang gramatis 4.-Sinopsis keseluruhan mengemukakan alasan yang munasabah Murid dapat. isi pelbagai sumber penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.1Mengenalpasti dan menyatakan maklumat daripada gambaran keseluruhan. 1. dibaca dan ditonton dibaca dan Ar as1 (i) ditonton Mengenalpasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.0 Mendapat 7. membuat kesimpulan tentang sesuatu bahan 2.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat Aras 2 (ii) Menyatakan persetujuan dan menolak Beberapa penyataan yang diberikan Oleh pihak lain dalam perundingan Ilmu -Pelancongan -Kemasyarakatan BidangMaklumat (7. Membuat ilustrasi keseluruhan sinopsis novel 3. LB6 TB5 LISAN DAN PEMERHATIAN .

tertib. 1. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.memurnikan karya Ilmu -Kemahiran Hidup -Matematik .Bidang Estetik (10.5 Berbincang dan membidas Hujah dengan sopan dalam Pelbagai situasi. menjelaskan tujuan sesuatu tindakan 4.Kata Adjektif Ganda .0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubung TB5 TUGASAN BERTULIS -Penulisan karangan Rencana TB1 TUGASAN BERTULIS -Membina ayat yang gramatis Bidang Interpersonal (1.0) Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa 12.0 -12.6 Menyatakan perasaan Secara berterus terang dan Beradab tentang sesuatu Perkara untuk 37 . dan menarik Aras 1(ii) Memahami maksud kata.Sains 1.0) 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasar kan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1(iii) Menjelaskan maksud sebenar Penyataan dalam teks LB3 LISAN -Bersoal jawab tentang maksud perkataan dan rangkai kata 1. Aras 1(v) Membalas hujah dalam suasana Perbincangan secara harmoni LB2 LISAN -Bersoal jawab tentang pemilihan warna untuk cat kelas (m/s 155) LB5 LISAN DAN PEMERHATIAN -Berbincang dalam 12. menulis karangan rencana dengan ayat yang gramatis 3.memberi makna kata dan rangkai kata 2.Kata Adjektif tunggal .0 -6. Pembentukan Adjektif . rangkai kata dan Menggunakannya dalam konteks penulisan Tatabahasa i.Kata Adjektif terbitan .1 Menghasilkan prosa Dan puis isecara terancang. indah.Kata Adjektif Majmuk (m/s 148) 1.0 Menghasilkan penulisan Kreatif dan bukan kreatif i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta MINGGU 26 24-28/7/17 UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN Murid dapat.

antonim dan homonim berdasarkan konteks Bidang Estetik (10.Mengekalkan hubungan Nilai -Rasional -Kerjasama -Hemah tinggi Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta Aras 2(i) Mengemukakan hujah dan Menegaskan pendirian dengan sopan Tentang sesuatu topik yang Dibincangkan dengan cara bersahaja BidangMaklumat (7.0 Berinteraksi untuk menjalin Dan mempererat hubungan 1. dibaca. Pembentukan Perkataan Baharu (m/s 154) MINGGU 27 31/7-4/8/17 UNIT 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Murid dapat.0) 12. tertib.4 Bersoal jawab secara Bertatasusila tentang Sesuatu perkara dengan Menggunakan pelbagai soalan LB5 LISAN -Berbincang dan menjawab soalan bercapah (m/s 163) 38 .0 – 9. dan menarik.1 Menghasilkan prosa Dan puisi secara terancang.0 -12. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. indah.0 -6. rangkai kata dan Menggunakannya dalam konteks penulisan Tatabahasa i. membaca teks dengan nada.0) 7.0 Menghasilkan penulisan Kreatif dan bukan kreatif 7. dan ditonton 12.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim. kumpulan untuk menceriakan kelas dengan menggunakan bajet yang telah ditetapkan (m/s 154) BB2 LISAN DAN RUJUKAN -Merujuk kamus untuk mencari perkataan atau rangkai kata yang sukar TB5 TUGASAN BERTULIS -Penulisan karangan Rencana TB1 TUGASAN BERTULIS -Membina ayat yang gramatis Bidang Interpersonal (1.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang didengar. 1. Aras 1(ii) Memahami maksud kata.0) 1.

mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 3.1 Menghasilkan prosa Dan puisi secara terancang. menulis karangan cereka dengan ayat yang gramatis Ilmu -Pelancongan -Kemasyarakatan Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jaw apan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang BidangMaklumat (7.0) 7.Frasa kerja .0) 12. dibaca.Frasa nama .0 – 9. indah.Frasa sendi nama (m/s 167) (Peta Alir) TB1 TUGASAN BERTULIS -membina ayat yang gramatis 39 . Jenis-jenis frasa . tertib. dan ditonton Aras 1 I Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan BB2 LISAN -Berbincang tentang isi penting dalam bahan yang dibaca (m/s 161) TB5 TUGASAN BERTULIS -Penulisan karangan cereka Bidang Estetik (10. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. mengemukakan idea utama dalam teks 4.Frasa adjektif . dan ditonton Nilai -Patriotisme -Kerajinan Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Alir KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai 12.0 -12. dan menarik Aras 1(iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan Tatabahasa i.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang didengar.sebutan dan intonasi yang betul 2. dibaca.0 Menghasilkan penulisan Kreatif dan bukan kreatif 7. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar. idea utama. mengenal pasti isi dalam teks 5.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.

0) 12. membaca sesuatu petikan dengan pantas 2 menyatakan maksud yang tersirat 3 memberikan pendapat dengan hujah yang munasabah 4. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan Luncuran untuk mengenalpasti Maklumat Bidang Estetik (10.0) 7. dan ditonton 7.0 Berinteraksi untuk menjalin Dan mempererat hubungan Bidang Interpersonal (1.0) 1.0 -6.0) 2.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (v) Membalas hujah dalam suasana Perbincangan secara harmoni BB3 LISAN -Berbincang untuk mengetahui maksud tersirat hasil tanaman herba (m/s 172) BB3 LISAN -Berbincang dan mendapat maklumat daripada bahan yang dibaca (m/s 171) TB4 TUGASAN BERTULIS -Menulis petikan BidangMaklumat (7.4 Membaca pantas secara Imbasan dan luncuran untuk Membuat rujukan pelbagai bahan bercetak Dan bahan elektronik.2 Menghuraikan idea yang Bernas secara kritis dan kreatif BB3 LEMBARAN KERJA -Membina peta minda 40 .0 Menghasilkan penulisan Kreatif dan bukan kreatif 12.4 Menyusun isi dan Menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi Tatabahasa -Ayat Tunggal (m/s 190) TB1 MINGGU 29 UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA TUGASAN BERTULIS -Membinaayat yang gramatis Bidang Interpersonal (1. 1. dibaca. mengolah ayat dengan betul.0 -12.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang didengar. Ilmu Ilmu -Pelancongan -Kemasyarakatan Nilai -Berdikari -Hemah tinggi Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa 1.0 – 9.-Mencipta MINGGU 28 7-11/9/17 UNIT 18 : HERBA MALAYSIA Murid dapat. mengutarakan fakta penting dalam petikan 5.0 Memberikan pendapat yang 2.0 -6.

0 Menghasilkan penulisan Kreatif dan bukan kreati 12.6Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan Aras 1 (vii) Mengenalpasti kesilapan ejaan. tertib.1 Menghasilkan prosa Dan pu isi secara terancang. menulis karangan syarahan 5 mencari makna perkataan berdasarkan teks Ilmu -Geografi -Alam sekitar Nilai -kasih Sayang -Kemasyarakatan Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa i-Think -Peta Pokok Bernas sebagai sumbangan Dalam perbincangan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat untuk mencari isi-isi penting (m/s 181) BidangMaklumat (7.0 -12. indah. dan kemas dengan Menggunakan bahasa yang tepat. dan tanda baca dalam penulisan 41 . dibaca.0 – 9.14-18/9/17 Murid dapat. memurnikan karya 4.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras Bidang Estetik (10. dan ditonton BB3 LISAN -Membaca petikan dengan pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul (m/s 181) TB5 BERTULIS -Penulisan karangan syarahan TB5 BERTULIS -Membuat latihan memberikan tanda baca yang betul bagi petikan (m/s 187 dan 191) 7.0) 7. mencari isi penting daripada petikan teks yang dibaca 2. mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah 3.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang didengar. 1.0) 12. dan menarik Aras 1(iii) Menentukan isi-isipenting yang relevan dengan tajuk penulisan 12.

BB4 8. sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. 1 mengenal pasti maklumat dalam petikan 2 mengutarakan pendapat bagi menyediakan kertas cadangan 3.Aras 1 Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan LB2 Aras 1 Ilmu -Kemahiran Teknikal -Kemasyarakatan Nilai -Hormatmenghormati -Patriotisme 2. BACAAN Membaca bahan rencana yang diberikan untuk mendapatkan maklumat penting Aras 1 . memberikan komen yang munasabah 4. keluarga.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. mencatat isi penting 6. BERTULIS Maklumat penting yang diperole ditukar kepada bentuk Peta buih BB6 LISAN Maklumat yang diperoleh dipersembahkan/diben taangkan dengan menggunakan peta buih -merumus maklumat 42 .0) 8. BB5 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru. mengesan urutan peristiwa dalam cerpen 2.0) MINGGU 30 21-25/8/17 UNIT 20: INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU Murid dapat.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.(1.0 – 6.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan LISAN Pelajar diminta berbual tdengan seseorang tokoh untuk mendapatkan beberapa maklumat BERTULIS Pelajar mencatat isi perbualan I Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea BIDANG MAKLUMAT (7. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata.BIDANG INTERPERSONAL.0 – 9. menulis karangan jenis pendapat 5.

tema dan persoalan. nilai dan pengajaran. nilai dan pengajaran untuk drama dalam antalogi GSGG – 1 kumpulan 1 drama Menghasilkan Peta Minda LISAN Mempersembahkan/ membentangkan hasil kepada rakan sekelas yang lain BERTULIS Lembaran kerja – memurnikan karya -Teks yang mengandungi kesalahan dari aspek pemilihan kata da binaan ayat BACAAN Pelajar membaca petikan di halaman 192 dan 193 dan pelajar diminta untuk 43 .4 Menyatakan jenis. LB3 dan LB4 (v)Mengemukakan jenis. Iv membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks BB3 TATABAHASA Ayat pasif BERTULIS Secara berkumpulan pelajar diminta untuk menghasilkan jenis. pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. TB6 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. pemikiran. cirri.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu BIDANG ESTETIK (10. Aras 1 10. Aras 3 12. tema dan persoalan. ciri.persoalan.-Peribahasa i-Think -Peta buih KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 9. Aras 2 (i) Membincangkan tema.0 – 12. tema dan persoalan.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. ciri.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.0) 10. nilai dan pengajaran dalam sastera. pemikiran.

44 .TB2 mengenalpasti ayat pasif yang terdapat dalam petikan tersebut BERTULIS Lembaran Kerja Pelajar diminta menukarkan ayat aktif yang diberikan kepada ayah pasif CUTI PENGGAL 2 28/8-1/9/17 HARI RAYA HAJI 1-2/9/17 BIDANG INTERPERSONAL (1. mengubahsuai maklumat mengikut Keadaan 5 menjelaskan aspek menarik dalam karya 2.0 Memberikan pendapat yang Bernas sebagai sumbangan Dalam perbincangan 2.0) MINGGU 31 4-8/9/17 UNIT 21: BINTANG DI LAUTAN Murid dapat 1.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang 7. menegaskan hujah dalam perbincangan 3 menyatakan persetujuan dalam perbincangan 4. LISAN Pelajar memberikan pendapat tentang tajuk perbincangan yang dikemukakan TB3 BERTULIS Menulis perenggan yang mengandungi ayat topik dan ayat huraian BB2 LISAN DAN BERTULIS Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.0 – 6.0 – 9.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan L B2 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. BIDANG MAKLUMAT (7. mengamati bahasa badan 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.0) 7.

2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi. i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta Aras 3 BERTULIS Pelajar menghasil tree map untuk kasilan perbincangan (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.5 Menghuraikan maksud. simile dan personifikasi.TATABAHASA 45 . dan ditonton (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim. Aras 1 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif TB3 BERTULIS Menulis karangan jenis fakta yang lengkap yang mengandungi ayat topik dan ayat huraian .0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Nilai -Kerajinan -Kerjasama Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa menyenaraikan beberapa perkataan yang sukar daripada petikan yang diberikan Aras 1 Mencari makna perkataan yang sukar menggunakan kamus sebagai rujukan BIDANG ESTETIK (10.Ilmu -Geografi -Ekonomi -Perdagangan didengar. dibaca.0 – 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. 12.0) BB5 10. gaya bahasa dan unsur bunyi dengan bantuan guru sebagai pemudahcara 10. 12. LISAN Secara berkumpulan. metafora. antonim dan homonim berdasarkan konteks. Pelajar mengkaji sendiri 3 buah sajak dalam antologi GSGG dari aspek maksud.

0 – 6. Pelajar diminta menulis sebuah cerita berdasarkan ayat perintah yang diberikan BIDANG INTERPERSONAL(1. 2. Aras 2 TB4 BERTULIS Menghasilkan karangan Rencana m/s 221 Bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi yang berkembang pesat. Ayat perintah BERTULIS 1. Dengan merujuk hasil rujukan yang telah dibuat berkaitan satu ciptaan dalam bidang trknologi maklumat.Pelajar diminta menulis sebuah cerita berdasarkan contoh ayat seruah dalam grafik yang diberikan 2. 1. menyenaraikan sinkop.TB5 1. hasilkan sebuah rencana (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. 46 .1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. anafora dan epifora 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.0 Memberikan pendapat yang Bernas sebagai sumbangan Dalam perbincangan 2. perulangan. Ayat seruan 2. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.0) MINGGU 32 UNIT 22: MENITI ALAF SIBER 1115/10/17 Murid dapat. menulis fiksyen sains dengan ayat yang gramatis 3 menjelaskan maklumat 4 memberikan penjelasan dengan ayat yang gramatis 5 menjelaskan maksud pantun 2.

rangkai kata 47 . 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. dan ditonton 7. pelajar diminta membuat rumusan terhadap maklumat ayng terdapat dalam bahan grafik tersebut BB5 BERTULIS Pelajar diminta untuk membaca petikan m/s 213 – 214 Kemudian menyenaraikan sinkop.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar. perulangan.0 – 9.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata.0) 11.0 – 12.0) Ilmu -Teknologi dan Komunikasi Nilai -Kejujuran -Kerajinan Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan -Peribahasa 7.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12. dibaca. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera 12. Aras 3 I . BERTULIS Pelajar diminta membaca petikan m/s 213 – 214 Kemudian hasilkan sebuah jalur komik yang menggambarkan jalan cerita tersebut BB6 LISAN Dengan menggunakan bahan grafik m/s 216. i-Think -Peta Pokok KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta BB4 BIDANG ESTETIK (10.BIDANG MAKLUMAT (7. anaphora dan epifora yang terdapat dalam petaikan tersebut Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kraetif dan bukan kreatif 11.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang didengar.Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

0) 4.1 mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Aras 2 I berbincang untuk mengesan kekuatan dan kelemahan sesuatu perkara untuk membuat pilihan terbaik LB6 LISAN Pelajar diminta untuk mengesan rangkai kata. BIDANG INTERPERSONAL (1. Ayat nafi MINGGU 33 1822/11/17 UNIT 23: ANGKASA RAYA Murid dapat 1.6.Mengemaskinikan maklumat 4.dan menggunakannya dalam konteks penulisan TATABAHASA TB5 1.0. Kata Penegas 2.Mengesan diksi 2. perkataan atau ayat yang menunjukkan kecondongan pendapat tentang “Sains Angkasa patut Dipelajari di peringkat Sekolah” m/s 224 48 .0 membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.Mengesan kecondongan pendapat 3.mengesan kekuatan dan kelemahan sesuatu perkataan BERTULIS Pelajar diminta menghasilkan perenggan cerita tentang pengalaman sendiri dengan menggunakan kata penegas dan kata nafi.

0) 10. peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.0) Ilmu -Astronomi Nilai -Keberanian -Kerajinan 9. 10.0 – 12.1 Menggunakan kata.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9. rangkai kata. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri. frasa.Ayat keterangan TB2 BERTULIS Menulis 3 ayat yang lengkap bagi setiap jenis ayat Majmuk Gabungan 49 .5 Menghuraikan maksud. TATABAHASA Ayat Majmuk Gabungan . gaya bahasa dan unsur bunyi Aras 1 Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan (i) Memilih kata.Ayat relatif . BIDANG ESTETIK (10. rangkai kata. bentuk dan nada. pantun empat kerat. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. syair dan sajak. BB6 LISAN Pelajar diberi grafik berkenaan Kesan Rumah Hijau dan Pemanasan Global Pelajar diminta membuat rumusan terhadap bahan grafik yang diberikan dngan mengggunakan kata.Ayat komplemen .0-9.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Frasa.BIDANG MAKLUMAT (7. istilah. isitilah dan ayat yang tepat B B5 LISAN DAN BERTULIS Pelajar diminta untuk mengkaji syair diberikan dalam aspek maksud.

.Hemah Tinggi Sistem Bahasa -Kosa Kata -Sebutan dan intonasi -Tatabahasa -Sistem Ejaan 1.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BIDANG MAKLUMAT (7. Aras 1 (v). latar.0 10. dibaca. BIDANG ESTETIK (10.0 Mendapat maklumat daripada Pelbagai sumber yang didengar.0 – 9.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. dan sudut pandangan. dan ditonton 10. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita BB4 BERTULIS Pelajar diminta untuk mencari isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan dialog m/s 237 dan menghasilkan dalam bentuk peta buih (ithink) LISAN Perbincangan dalam kumpulan untuk mengkaji aspek latar (tempat.0 – 6.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.Menjelaskan pendapat dalam sesuatu perbincangan 4.Memberikan maksud frasa dengan betul 2.BIDANG INTERPERSONAL (1.0 – 12. LB5 Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja LISAN Membaca teks ucapan dalam teks m/s 231 Pelajar diminta untuk mencari maksud tersurat dan tersirat Pelajar mengemukakan hujah berdasarkan dapatan daripada bacaan teks ucapan di atas.Mengenal pasti format dialog dalam drama Ilmu -Kesusasteraan -Kemasyarakatan Nilai -Menghargai jasa -Kasih saying .0) BB3 7. plot.0) MINGGU 34 25-29/9/17 UNIT 24: SALAM PERPISAHAN Murid dapat 1.Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. 7. Melengkapkan dialog dengan betul 3. gaya bahasa. masa dan masyarakat ) untuk Cerpen dalam GSGG 50 . Menghasilkan karya kreatif prosa moden 5.

6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. dan menarik. tertib.-Peribahasa i-Think -Peta Buih KBAT -Mengaplikasi -Menganalisis -Menilai -Mencipta 12. 12.Ayat keterangan TB2 BERTULIS Pelajar diminta untuk menghasilkan cerpen yang bertemakan kasih sayang BERTULIS Lembaran Kerja Cerpen yang mengandungi kesalahan dalam aspek pemilihan diksi dan binaan ayat Pelajar diminta mencari kesalahan dan memurnikan cerpen supaya menjadi sebuah karya yang baik BERTULIS Menulis 3 ayat yang lengkap bagi setiap jenis ayat Majmuk Pancangan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 5-13/10/17 CUTI RAYA DEEPAVALI 16-20/10/17 PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN MINGGU 38 -40 23/10-3/11/17 51 . TB5 TB6 TATABAHASA Ayat majmuk Pancangan .Ayat komplemen . indah.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.Ayat relatif .

MASUKKAN MARKAH DLM SPMM MINGGU 40-41 6-17/11/17 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN DAN PENGENALAN KEPADA PDP TINGKATAN 3 MINGGU 42 20-24/11/17 CUTI AKHIR TAHUN 2017 25/11/17-1/1/18 52 .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGLEMBU RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2017 PANITIA BAHASA MELAYU 53 .